AEROMEDIA a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AEROMEDIA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4752. Jeho identifikační číslo je 25133322

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AEROMEDIA a.s.

Datum zápisu: 30. 5. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4752

Identifikační číslo:25133322

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iqpck2s

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma...
Vydavatelská činnost
Nakladatelská činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 11.9.2003, které bylo ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Opletalova 55, Praha 1, č.j. N 448/2003, NZ 399/2003 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2,400.000,- Kč o částku 680.000,- Kč (šestsetosmdesáttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3,080.000,- Kč (třimiliony osmdesáttisíc korun českých) formou peněžitých vkladů akcionářů s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 68 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Na základě zprávy představenstva schválila valná hromada s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou Jihostroj a.s., se sídlem Velešín, Budějovická 184, IČ 46678212, v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč, Slovakia Press s.r.o., se sídlem Říčany u Brna, V Dědině 881/34, IČ 26262134, v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., se sídlem Slovensko, Bratislava, nám. SNP 12, IČ 31356958, v rozsahu 192.000,- Kč, tj. věřitelé společnosti, tak, aby tito věřitelé mohli splacení emisního kursu jimi upsaných akcií započíst své pohledávky za společností, které vznikly z titulu bezdůvodného obohacení v souvislosti se splacením emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné a které vzniklo z rozhodnutí valné hromady ze dne 3.7.2002 sepsané notářem pod č.j. NZ 417/2002, o zvýšení základního kapitálu o kterém rozhodl Městský soud v Praze svým usnesením č.j. F 134208/2002, F 142669/2002 ze dne 7.1.2003, které nabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři nevyužili svého přednostního práva na úpis akcií a splacení akcií, byl předmětný úpis neúčinný.Nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 680.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 10.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii ve výši 2.000,- Kč, tj. celkem ve výši 136.000,- Kč, ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií.Předem určení zájemci splatí 100% emisního kursu jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady.Valná hromada současně připustila možnost a vyslovila souhlas se započtením pohledávky předem určených zájemců a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč, za společností v celkové výši 680.000,- Kč vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určenými zájemci.Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli splolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií.Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií.Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií.Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku posledním dnem lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 27. 08. 2004 do 24. 01. 2005

  Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne17.9.2002, které bylo přijato ve formě notářského zápisusepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Oplatelova 55, Praha 1,čj. N 478/2002, NZ 417/2002 bylo schváleno zvýšení základníhokapitálu společnosti takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředů kekrytí ztráty z hospodaření společnosti a krytí výrobních potřebspolečnosti.Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši2 400 000,- Kč se zvyšuje o částku 1 200 000,- Kč na celkovouvýši základního kapitálu 3 600 000,- Kč. Zvýšení základníhokapitálu přesahující částku 1 200 000,- Kč je nepřípustné.Společnost bude emitovat 120 kusů kmenových listinných akcií,každou o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znejících na jméno,majících charakter neregistrovaných cenných papírů, každýakcionář se může na zvýšení základního kapitálu podílem pouize vrozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti.Podrobnější údaje budou zveřejněny způsobem stanoveným vobchodním zákoníku a ve stanovách. Místem úpisu akcií jeBaranova 38/113, Praha 3-Žižkov, PSČ 13000.Lhůta pro úpis je stanovena do jednoho týdne ode dne zápisuusnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámenpočátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstvaspolečnosti zaslanou akcionářům.Emisní kurs nových akcií činí 120 % jejich jmenovité hodnoty,tj. emisní ážio činí 20 % jmenovité hodnoty akcií. Akcionářisplatí 100 % emisního kursu akcií upsaných jimi ve lhůtě dojednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to před podánímnávrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku, na základě tohoto rozhodnutí valné hromady,na účet společnosti číslo 51-1454970217/0100 vedený u Komerčníbanky a.s.
od 29. 01. 2003 do 27. 08. 2004

  Základní jmění se zvýší o 1.200.000,-Kč na částku 2.400.000,-Kč.Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 120 kusů kmenových,listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie10.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie bude 12.000,-Kč.Ke zvýšení dojde o peněžité vklady stávajících akcionářů tak, žeakcionáři využijí svého přednostního práva na úpis a upíšínabízené akcie, za akcionáře, kteří nevyužijí přednostního právav I. kole upisování upíší akcie v II. kole stávající akcionářibez omezení počtu akcií. Upisování nad částku 1.200.000,-Kč senepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou kmenové,v listinné podobě.Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií v plné výši jestanovena do 10 dnů od upsání akcií zájemcům. Upisovatelé splatíakcie na účet společnosti č. 6350119207/0100 vedený u Komerčníbanky a.s., pobočka Praha 4.
od 21. 07. 1998 do 29. 01. 2003

  Akcie v listinné podobě.
od 30. 05. 1997 do 24. 01. 2005

  Společnost byla založena prohlášením zakladatelů sezakladatelskou smlouvou ze dne 29.4.1997 ve formě notářskéhozápisu, čj. NZ 147/97, N 186/97, v zakladatelské smlouvě bylorozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členůdozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání osvědčeném notářskýmzápisem ze dne 29.4.1997, čj. NZ 149/97, N 188/97 zvolilapředsedu dozorčí rady a členy představenstva.
od 30. 05. 1997 do 29. 01. 2003

  Základní jmění ke dni zápisu splacen v rozsahu 30%.
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000

Akcie

Počet: 308 ks v hodnotě: 10000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 01. 2005

Počet: 240 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 28. 03. 2000 do 28. 03. 2000

Počet: 120 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 30. 05. 1997 do 30. 05. 1997

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HORŇÁK ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009

Adresa: Leskauerova 2845/32, Líšeň, 628 00 Brno
od 25. 02. 2015
Brno, Valtická 17/4107
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK JAN

IČO: 44879237

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2001 do 09. 04. 2009

Adresa: Jihlava, Olbrachtova 5
od 09. 03. 2001 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: ÚŠELA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2000 do 09. 04. 2009

Adresa: Říčany, V Dědině 34, PSČ 66482
od 17. 08. 2000 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: SALAJKA MARTIN

IČO: 40649156

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 2000 do 09. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2000 do 17. 08. 2000

Adresa: Praha 5, Nušlova 2283/31
od 28. 03. 2000 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: ČADIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 04. 2009

Adresa: Praha 4 - Háje, Mejstříkova 627/20, PSČ 14900
od 09. 04. 2009


Název/Jméno: GERLE JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2000 do 29. 01. 2003

Adresa: Strakonice 1, Zvolenská 890
od 17. 08. 2000 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: HOLL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1997 do 09. 04. 2009

Adresa: Praha 8, Chorušická 463/13
od 30. 05. 1997 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: VANĚK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 1997 do 29. 01. 2003

Adresa: Praha 5, Nad Santoškou 8/3
od 30. 05. 1997 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: TITZ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009

Adresa: Pardubice, Brožíkova 438
od 29. 01. 2003 do 09. 04. 2009


Název/Jméno: ÚŠELOVÁ RENÁTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2009

Adresa: 85107 Bratislava, Krásnohorská 3118/10, Slovenská republika
od 09. 04. 2009


Název/Jméno: MOTYČKA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 08. 2000 do 29. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000

Adresa: Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 14800
od 17. 08. 2000 do 29. 01. 2003
Praha 4, Jarníkova 1869, PSČ 14800
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000


Název/Jméno: FRÝBA JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2000 do 28. 02. 2001

Adresa: Praha 10, Bulharská 37
od 17. 08. 2000 do 28. 02. 2001


Název/Jméno: ROLFÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2000 do 17. 08. 2000

Adresa: Brandýs nad Labem, Kralupská 1489
od 28. 03. 2000 do 17. 08. 2000


Název/Jméno: PLŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2000 do 17. 08. 2000

Adresa: Praha 4, ul. U svépomoci 883/2
od 28. 03. 2000 do 17. 08. 2000


Název/Jméno: PERNICA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1997 do 09. 03. 2001

Adresa: Praha 4, Michnova 16
od 30. 05. 1997 do 09. 03. 2001


Název/Jméno: FRÝBA JOSEF

IČO: 72814462

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000

Adresa: Praha 10, Bulharská 37, PSČ 10000
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000


Název/Jméno: BRSKOVSKÝ JAN

IČO: 43038441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000

Adresa: Praha 5-Zbraslav, Sobotkova 250, okres Praha 5, PSČ 15000
od 30. 05. 1997 do 28. 03. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1997

Obory činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
od 30. 05. 1997
Vydavatelská činnost
od 30. 05. 1997
Nakladatelská činnost
od 30. 05. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Frýba


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Frýba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Frýba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1997

Odpovědní zástupci: Josef Frýba

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25133322

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 7. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
1007273" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
702710"RAMIKO", s.r.o.48393002Frýdek-Místek, Hlavní tř. 113
720269ADEP GROUP s.r.o.24288322Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
350854Advokátní kancelář JUDr. Jan Růžek s.r.o.18381669Louny, Poděbradova 751, PSČ 44001
2181792AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Související osoby

#NázevICOAdresa
471960" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
445602"CENEGA" SPÓŁKA AKCYJNA02-255 Varšava, Krakowiaków 50, Polská republika
1114206GALATÍK LUBOMÍRPlzeň, Tachovská 55, PSČ 30100
7129013B INVEST a.s.27771261Třanovského 764, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
1114205ŠEDIVÝ ZBYNĚKBrno, Vychodilova 9

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí