AEROMEDIA a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AEROMEDIA a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4752. Její identifikační číslo je 25133322

Výpis z obchodního rejstříku AEROMEDIA a.s.

Datum zápisu: 30. 5. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4752

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iqpck2s

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma...
Vydavatelská činnost
Nakladatelská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Baranova 113/38, 13000 Praha

Adresy: Praha 3 - Žižkov, Baranova 38/113, PSČ 13000
od 29. 01. 2003
Praha 5, Radlická 170
od 30. 05. 1997 od 29. 01. 2003

Skutečnosti

  Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 11.9.2003, které bylo ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Opletalova 55, Praha 1, č.j. N 448/2003, NZ 399/2003 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2,400.000,- Kč o částku 680.000,- Kč (šestsetosmdesáttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3,080.000,- Kč (třimiliony osmdesáttisíc korun českých) formou peněžitých vkladů akcionářů s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude 68 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Na základě zprávy představenstva schválila valná hromada s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou Jihostroj a.s., se sídlem Velešín, Budějovická 184, IČ 46678212, v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč, Slovakia Press s.r.o., se sídlem Říčany u Brna, V Dědině 881/34, IČ 26262134, v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., se sídlem Slovensko, Bratislava, nám. SNP 12, IČ 31356958, v rozsahu 192.000,- Kč, tj. věřitelé společnosti, tak, aby tito věřitelé mohli splacení emisního kursu jimi upsaných akcií započíst své pohledávky za společností, které vznikly z titulu bezdůvodného obohacení v souvislosti se splacením emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné a které vzniklo z rozhodnutí valné hromady ze dne 3.7.2002 sepsané notářem pod č.j. NZ 417/2002, o zvýšení základního kapitálu o kterém rozhodl Městský soud v Praze svým usnesením č.j. F 134208/2002, F 142669/2002 ze dne 7.1.2003, které nabylo právní moci. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři nevyužili svého přednostního práva na úpis akcií a splacení akcií, byl předmětný úpis neúčinný.Nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 204a odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 680.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 10.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii ve výši 2.000,- Kč, tj. celkem ve výši 136.000,- Kč, ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií.Předem určení zájemci splatí 100% emisního kursu jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí valné hromady.Valná hromada současně připustila možnost a vyslovila souhlas se započtením pohledávky předem určených zájemců a to Jihostroj a.s., v rozsahu 216.000,- Kč a 192.000,- Kč (celkem v rozsahu 408.000,- Kč), Slovakia Press s.r.o., v rozsahu 216.000,- Kč a Magnet Press Slovakia s.r.o., v rozsahu 192.000,- Kč, za společností v celkové výši 680.000,- Kč vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení se splacením emisního kurzu akcií na zvýšení základního kapitálu, které bylo neúčinné, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určenými zájemci.Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli splolečně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií.Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií.Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií.Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku posledním dnem lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 27. 08. 2004 od 24. 01. 2005

  Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne17.9.2002, které bylo přijato ve formě notářského zápisusepsaného JUDr. Jarmilou Humpolcovou, Oplatelova 55, Praha 1,čj. N 478/2002, NZ 417/2002 bylo schváleno zvýšení základníhokapitálu společnosti takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředů kekrytí ztráty z hospodaření společnosti a krytí výrobních potřebspolečnosti.Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši2 400 000,- Kč se zvyšuje o částku 1 200 000,- Kč na celkovouvýši základního kapitálu 3 600 000,- Kč. Zvýšení základníhokapitálu přesahující částku 1 200 000,- Kč je nepřípustné.Společnost bude emitovat 120 kusů kmenových listinných akcií,každou o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znejících na jméno,majících charakter neregistrovaných cenných papírů, každýakcionář se může na zvýšení základního kapitálu podílem pouize vrozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti.Podrobnější údaje budou zveřejněny způsobem stanoveným vobchodním zákoníku a ve stanovách. Místem úpisu akcií jeBaranova 38/113, Praha 3-Žižkov, PSČ 13000.Lhůta pro úpis je stanovena do jednoho týdne ode dne zápisuusnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku a upisovatelům bude oznámenpočátek běhu lhůty k upisování akcií výzvou představenstvaspolečnosti zaslanou akcionářům.Emisní kurs nových akcií činí 120 % jejich jmenovité hodnoty,tj. emisní ážio činí 20 % jmenovité hodnoty akcií. Akcionářisplatí 100 % emisního kursu akcií upsaných jimi ve lhůtě dojednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to před podánímnávrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku, na základě tohoto rozhodnutí valné hromady,na účet společnosti číslo 51-1454970217/0100 vedený u Komerčníbanky a.s.
od 29. 01. 2003 od 27. 08. 2004

  Základní jmění se zvýší o 1.200.000,-Kč na částku 2.400.000,-Kč.Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 120 kusů kmenových,listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie10.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie bude 12.000,-Kč.Ke zvýšení dojde o peněžité vklady stávajících akcionářů tak, žeakcionáři využijí svého přednostního práva na úpis a upíšínabízené akcie, za akcionáře, kteří nevyužijí přednostního právav I. kole upisování upíší akcie v II. kole stávající akcionářibez omezení počtu akcií. Upisování nad částku 1.200.000,-Kč senepřipouští. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, jsou kmenové,v listinné podobě.Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií v plné výši jestanovena do 10 dnů od upsání akcií zájemcům. Upisovatelé splatíakcie na účet společnosti č. 6350119207/0100 vedený u Komerčníbanky a.s., pobočka Praha 4.
od 21. 07. 1998 od 29. 01. 2003

  Akcie v listinné podobě.
od 30. 05. 1997 od 24. 01. 2005

  Společnost byla založena prohlášením zakladatelů sezakladatelskou smlouvou ze dne 29.4.1997 ve formě notářskéhozápisu, čj. NZ 147/97, N 186/97, v zakladatelské smlouvě bylorozhodnuto o schválení stanov společnosti a jmenování členůdozorčí rady. Dozorčí rada na svém jednání osvědčeném notářskýmzápisem ze dne 29.4.1997, čj. NZ 149/97, N 188/97 zvolilapředsedu dozorčí rady a členy představenstva.
od 30. 05. 1997 od 29. 01. 2003

  Základní jmění ke dni zápisu splacen v rozsahu 30%.
od 30. 05. 1997 od 28. 03. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HORŇÁK ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2003 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: DVOŘÁK JAN

IČO: 73566420

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2001 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: ÚŠELA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 08. 2000 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: SALAJKA MARTIN

IČO: 40649156

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 08. 2000 od 09. 04. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 03. 2000 od 17. 08. 2000


Název/Jméno: ČADIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 04. 2009


Název/Jméno: GERLE JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2003 od 09. 04. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2000 od 29. 01. 2003


Název/Jméno: HOLL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1997 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: VANĚK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2003 od 09. 04. 2009
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 05. 1997 od 29. 01. 2003


Název/Jméno: TITZ MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2003 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: ÚŠELOVÁ RENÁTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2009


Název/Jméno: MOTYČKA VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 08. 2000 od 29. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 1997 od 28. 03. 2000


Název/Jméno: FRÝBA JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 08. 2000 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: ROLFÍK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2000 od 17. 08. 2000


Název/Jméno: PLŠEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2000 od 17. 08. 2000


Název/Jméno: PERNICA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 1997 od 09. 03. 2001


Název/Jméno: FRÝBA JOSEF

IČO: 72814462

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 05. 1997 od 28. 03. 2000


Název/Jméno: BRSKOVSKÝ JAN

IČO: 43038441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 05. 1997 od 28. 03. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1997

Obory činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/
od 30. 05. 1997
Vydavatelská činnost
od 30. 05. 1997
Nakladatelská činnost
od 30. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 70087


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 70087

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 70087

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1997

Odpovědní zástupci: 70087

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25133322

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 07. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
111578" M O B Y T ", spol. s r.o. v likvidaci47311002Lom, okr.Most, nám.Republiky 385
1768603ADEP GROUP s.r.o.24288322Holandská 878/2, 63900 Brno
1284925Advokátní kancelář JUDr. Jan Růžek s.r.o.18381669Poděbradova 751, 44001 Louny
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
1279107AEROFREIGHT s.r.o.25783530Spojovací 220, 25245 Ohrobec
581707Agrodružstvo Brázdim4635391736, 25063 Brázdim
325687AGROGALAS Frýdlant, a.s.49900749Jizerská 4048, 46401 Frýdlant
632404AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.25158104České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Plynárenská, č.p.8
910038AGROTRUC s.r.o. v likvidaci48288438Frýdlant, 46361, , Okružní, 266
726448Aircraft Industries Defense, a.s.63080516Na strži 241/28, 14000 Praha
1761595AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o.41690079Moskevská 949/86, 10100 Praha
544568Americká 41 a.s.29021324Americká 197/41, 12000 Praha
1087502ANIMO Žatec, a.s.4462833, 44001 Lišany
1482455B D D - stako, společnost s ručením omezeným v likvidaci44444184Bratří Štefanů 799/8, 50003 Hradec Králové
1130948BA-MI, spol. s r. o. "v likvidaci"18054919Valašská Polanka, 75611, , ,
1602708BECALEL, veřejná obchodní společnost se sídlem v Ostravě "v likvidaci"41032136Ostrava
1602058BĚLČICKÁ 2826, s.r.o. "v likvidaci"61506630Bělčická 2826/14, 14100 Praha
526291Bentex Strakonice s.r.o. v likvidaci26072718Strakonice, 38601, Strakonice II, Na Dubovci, 127
1798043Bionafta, a.s., Mydlovary63910985Mydlovary, 37349, Mydlovary, , 90
428481Bohemia Quality s.r.o. v likvidaci48582964Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), V Jámě, 1
931891BOWA CZ s.r.o.63148340Varšavská 720/26, 40003 Ústí nad Labem
30359BRAVO CYCLING s.r.o.26480000Choceradská 3216/42, 14100 Praha
1208319Bytové družstvo Čimická 2468, bytové družstvo28501683Čimická 1021/2, 18200 Praha
1550820Bytové družstvo občanů Vršovic34746náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha
1450597Campell Finance, a.s.25322320Brno, Kaštanová 64, PSČ 620 00

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
842953AINOVÁ EVA61264679Bělčická 2826/14, 14100 Praha
117977ALBRECHT JAN44825544Pod Královkou 1924/7, 16900 Praha
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
42736BABÁK MICHAL62133314238, 67801 Blansko
519528BAHNÍK JAKUB73652881Klopotovská 1147, 54901 Nové Město nad Metují
519527BAHNÍK MATĚJ1298186Klopotovská 1147, 54901 Nové Město nad Metují
685416BARKMANOVÁ KARLA86616145Čimická 1022/4, 18200 Praha
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
552598BĚLOCH RADOMÍR44584644Štursova 834, 46401 Frýdlant
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
579422BENDA ŠTĚPÁN15718557Železničářská 1378/35, 31200 Plzeň
345236BENDOVÁ IVANA45920311Kostelecká 1829, 54701 Náchod
616BENEŠ JAROSLAV7220457586, 33023 Nýřany
421575BERÁNEK MAREK1061398689, 74231 Starý Jičín
191260BERDYCH JAKUB64059910Aloisina výšina 529/82, 46015 Liberec
198019BERKOVÁ HANA40449572Štouračova 906/7, 63500 Brno
701641BEYER KAREL66020981Rytířova 810/25, 14300 Praha
136298BÍLEK JAROSLAV13495534103, 37341 Hosín
715424BÍLKOVÁ ZUZANA15907058Vondroušova 1167/14, 16300 Praha
98759BLAHA LUDVÍK68718217Na Rybníku 965, 68601 Uherské Hradiště
276166BLÁHA RADIM70380597Vejvodova 941/4, 11000 Praha
55988BLAŽEK JAN45998183Moravanská 164, 40301 Dolní Zálezly

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
792138"family - design česko-saský textilní podnik" spol. s r.o. v likvidaci44848820Táboritská 16/24, 13000 Praha
2101917A and B účetní a daňová kancelář s.r.o.27987043Křišťanova 1544/4, 13000 Praha
1506432A N D Y, spol. s r.o. v likvidaci45788154Táboritská 16/24, 13000 Praha
1939033ABC brokerská, s.r.o.61461199Táboritská 16/24, 13000 Praha
2788544ABUELO a.s.29069114Křišťanova 1544/4, 13000 Praha
322841AEROMEDIA a.s.25133322Baranova 113/38, 13000 Praha
1270638AUTOLOC, a.s.27398781Baranova 1026/33, 13000 Praha
232374AZ-MAN s.r.o.25088742Křišťanova 643/9, 13000 Praha
1958139BLUE GROUP s.r.o.26718766Sudoměřská 1793/47, 13000 Praha
3101938Bohemia Racing, z.s.26622742Křišťanova 1544/4, 13000 Praha
471041BOHEMIAN DEXTRA s.r.o.26135493Baranova 674/27, 13000 Praha
2370890Box Club BigBoard Praha1775006Táboritská 16/24, 13000 Praha
2851020BRESSON INC., a.s.29209846Křišťanova 1543/6, 13000 Praha
546447CABSTAV s.r.o.27388034Křišťanova 643/9, 13000 Praha
1762689cantina privata s.r.o.24193089Sudoměřská 739/43, 13000 Praha
2568817CASPARI Centrum s.r.o.26717450Baranova 673/29, 13000 Praha
3145800CENTRAL EUROPE INVESTMENT GROUP s.r.o.28242785Sudoměřská 1793/47, 13000 Praha
446240Darisa - Aros a. s.47116579Baranova 1026/33, 13000 Praha
1176327DDF ENERGO, s.r.o.24186953Křišťanova 643/9, 13000 Praha
22608DISOL s.r.o.28487834Křišťanova 643/9, 13000 Praha
985805Divadelní spolek Alfa-Omega Praha47607301Křišťanova 889/13, 13000 Praha
1956083Družstvo vlastníků domu, v likvidaci62409077Křišťanova 1543/6, 13000 Praha
3031173EKO CZ s.r.o.25474936Sudoměřská 1793/47, 13000 Praha
2778645ELDORADO GROUP s.r.o.26717409Sudoměřská 1793/47, 13000 Praha
448959FERRUS s.r.o.27623475Baranova 674/27, 13000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1156412Juan Manuel Bonastre Borras1236229Křišťanova 1638/12, 13000 Praha
1546916Mgr. Gabriela Helena Guevara Hernandez1072064Baranova 1803/23, 13000 Praha
2170851Adamíková Isabela1130528Sudoměřská 1793/47, 13000 Praha
1138082Adetola Adebayo Adebanjo5095581Baranova 1804/25, 13000 Praha
1256938Aleixandre Elena Garcia3369773Křišťanova 1638/12, 13000 Praha
509764Andriuk Ania87823039Křišťanova 644/11, 13000 Praha
1032281Antonín Pavel63622564Baranova 642/30, 13000 Praha
1539837Balarin David75994399Křišťanova 889/13, 13000 Praha
2709218Basarab Ihor86579339Táboritská 16/24, 13000 Praha
1510453BENEŠOVÁ Eva48321541Baranova 1517/28, 13000 Praha
2980855Berdiev Olim2015102Křišťanova 1544/4, 13000 Praha
925031Bohuslavová Anna86582984Baranova 1804/25, 13000 Praha
1980269Bouška Martin76620395Táboritská 16/24, 13000 Praha
3020013Březáček Václav76189902Táboritská 16/24, 13000 Praha
371241Budínová Kateřina68155115Táboritská 16/24, 13000 Praha
2251215Cicala Alexandra62392018Sudoměřská 844/41, 13000 Praha
2955768CIELOVÁ Hana62407091Baranova 678/40, 13000 Praha
3428879Cimini Claudia75235951Křišťanova 889/13, 13000 Praha
2309899Čermák Přemysl18894381Křišťanova 1543/6, 13000 Praha
683251Čermáková Hana63621673Baranova 678/40, 13000 Praha
691869ČERNÁ DARJA87475511Křišťanova 1638/12, 13000 Praha
3449257Dochynets Vasyl75271133Křišťanova 1544/4, 13000 Praha
1810789DRÁPALOVÁ Irma15095282Táboritská 16/24, 13000 Praha
4462Ducháček Jiří15079325Baranova 678/40, 13000 Praha
2201875Dvorský Jiří66866456Baranova 678/40, 13000 Praha