AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AGRO Jesenice u Prahy a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2176. Její identifikační číslo je 46356657

Výpis z obchodního rejstříku AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Datum zápisu: 11. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2176

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 24zcm34

Předmět podnikání: Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Realitní činnost
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Zprostředkování obchodu
Přípravné práce pro stavby
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví
Výuka jízdy na koních
Aseptická výroba ovocných a zeleninových základů
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba chemických látek a přípravků
Výroba potravinářských výrobků
KONZERVACE OVOCE A ZELENINY ZMRAZOVÁNÍM
VÝROBA DIAGNOSTICKÉHO ROZTOKU BIOTON
Provádění inženýrských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ubytovací služby
PEKAŘSTVÍ
PRONÁJEM MOTOROVÝCH VOZIDEL
TURISTICKÁ UBYTOVNA *
KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a opravy zemědělských strojů
Kovoobrábění
Zámečnictví
Výroba nástrojů
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a...
Výroba a odbyt jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných
Hostinská činnost
Silniční motorová doprava
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pekařství, cukrářství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Hostinská činnost
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Kovářství, podkovářství
Prodej chemických látek a chemických přípravků ...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 06. 2014

  Na základě usnesení valné hromady ze dne 30.5.2009 schválilo představenstvo dne 24.6.2009 toto usnesení : Představenstvo společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:Základního kapitál se zvyšuje z dosavadních 159.680.000,-- Kč ( slovy: jednostopadesát devět milionů šestsetosmdesát tisíc korun českých) o 26.610.000,- Kč ( slovy: dvacetšest milionů šestset deset tisíc korun českých) na částku 186.290.000,-- Kč (slovy: jednostoosmdesát šest milionů dvěstědevadesát tisíc korun českých), a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, a to z vlastních zdrojů společnosti z ostatního fondu, který je tvořen ze zisku předešlých let a je jako součást vlastního kapitálu veden v Rozvaze v plném rozsahu k 31.12.2008 v řádce 081 ? Nerozdělený zisk a v řádce 084 ? Hospodářský výsledek běžné období, který byl schválen valnou hromadou dne 30.5.2009.Upisování akcií nad částku 26.610.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů šestsetdeset tisíc korun českých se nepřipouští.Připouští se možnost splatit emisní kurs akcií započtením peněžité pohledávky, která vznikne společnosti AGRO Jesenice u Prahy za zaměstnanci z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno 2.661 (dva tisíce šestsetšedesátjedna) kusů kmenových listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých každá), v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Akcie budou převoditelné jen se souhlasem členů představenstva. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pracovali a pobírali mzdu v období od 1.1.1999 do 31.12.2008, přičemž pracovní účast byla minimálně 36 (třicet šest) měsíců.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením pravidel pro jeho rozdělení bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 30.5.2009.Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstnance rozdělen podle pravidel zpracovaných a schválených představenstvem společnosti dne 24.6.2009.Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci společnosti v poměru jejich hrubé mzdy dosažené ve sledovaném období, tj. v době od 1.1.1999 do 31.12.2008, přičemž pracovní účast byla minimálně 36 (třicet šest) měsíců.Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AGRO Jesenice u Prahy, a.s., se sídlem Hodkovice čp. 2, p. Dolní Břežany, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 15,00 hodinLhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60 (šedesáti) kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností AGRO Jesenice u Prahy, a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 2.661 (dva tisíce šestsetšedesát jedna) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 30.5.2009 v celkový výši 26.610.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů šestsetdeset tisíc korun českých), a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených představenstvem společnosti.Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení.Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.Představenstvo společnosti je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 03. 07. 2009 od 03. 09. 2009

  Akciová společnost byla založena na základě výzvy k upisováníakcií na ustavující valné hromadě konané dne 3l.lO.l992 aje právním nástupcem zrušeného Zemědělského družstva Jesenicena základě transformačního projektu podle zákona č. 42/1992Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkovýchnároků v družstvech.
od 11. 10. 1993

Akcie

Počet: 15 968 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 06. 2009 od 03. 09. 2009

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: REZEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: ŽEBRÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2000 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: KUBIŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: KOCURA PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - mkístopředseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: KOŘÍNEK PETR

IČO: 75212668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: KOCOURKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2003 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: CHALOUPKA VÁCLAV

IČO: 65689691

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: KUDLÁČEK LUBOŠ

IČO: 13275828

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: DVOŘÁČEK PETR

IČO: 60908688

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 2006 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: NAGY KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 09. 2002 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1996 od 17. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: HAVLÍČEK MILAN

IČO: 45843643

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 27. 06. 1994


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 19. 08. 2004 od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 2000 od 19. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1996 od 11. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: VĚTROVEC ANTONÍN

IČO: 43098029

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 30. 07. 2012


Název/Jméno: CHRUDIMSKÝ MILAN

IČO: 47136855

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 od 02. 03. 2006


Název/Jméno: ARON VÁCLAV

IČO: 41140737

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 20. 07. 2007


Název/Jméno: HYNEK JIŘÍ

IČO: 47737719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 09. 2002 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: NOVOTNÝ LADISLAV

IČO: 44348207

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 08. 1997 od 02. 08. 2003


Název/Jméno: BARDIOVSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1996 od 11. 08. 2000


Název/Jméno: KRATINA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1996 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: ing. Josef Kubiš -ředitel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 1995 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: KABELÁČOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1994 od 11. 08. 2000


Název/Jméno: ZATLOUKAL OLDŘICH

IČO: 49147099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 1994 od 07. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 27. 06. 1994


Název/Jméno: ZEMAN JAN

IČO: 86580396

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: HEJDUKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: BAREŠ VLADIMÍR

IČO: 44690606

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 19. 08. 2004


Název/Jméno: LOUČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 11. 08. 2000


Název/Jméno: PROVAZNÍK JOSEF

IČO: 61335622

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 26. 09. 1996


Název/Jméno: ZÁPOTOCKÝ JIŘÍ

IČO: 72980711

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 od 11. 08. 2000


Název/Jméno: JISKRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 od 17. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 790254

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 790254

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 790254

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 06. 1998

Odpovědní zástupci:

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 od 14. 10. 2030


Výuka jízdy na koních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 06. 1998

Zánik oprávnění:01. 10. 2001


Aseptická výroba ovocných a zeleninových základů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 06. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 03. 1995

Zánik oprávnění:20. 11. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 28713

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 82904

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


KONZERVACE OVOCE A ZELENINY ZMRAZOVÁNÍM

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


VÝROBA DIAGNOSTICKÉHO ROZTOKU BIOTON

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 82904

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 720576

Zánik oprávnění:09. 04. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 1314760

Zánik oprávnění:09. 04. 1997


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Odpovědní zástupci: 1314760

Zánik oprávnění:09. 04. 1997


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Odpovědní zástupci:


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 790254

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


PEKAŘSTVÍ

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 253446

Zánik oprávnění:09. 03. 2001


PRONÁJEM MOTOROVÝCH VOZIDEL

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 790254

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


TURISTICKÁ UBYTOVNA *

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 09. 2001


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:21. 06. 2001


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 28713

Zánik oprávnění:03. 05. 1996


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 124513

Zánik oprávnění:07. 05. 1996


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:03. 06. 1996


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:07. 05. 1996


Výroba a odbyt jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:09. 04. 1997


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 1314760

Zánik oprávnění:03. 05. 1996


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 253446

Zánik oprávnění:10. 07. 1996


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 790254

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 od 14. 10. 2030


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 790254

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 od 14. 10. 2030


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 82904


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 28713


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 253446


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: 1001972


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:03. 09. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356657

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 12. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
272362"ADMIT s.r.o."26401789Obce Ležáky 986, 35601 Sokolov
323312A-Zeman, s.r.o.26792851Špálova 464/10, 70200 Ostrava
481035ACV Swiss s.r.o.2575800433, 25083 Zlatá
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
30091AGC Stod s.r.o., člen AGC Group18609627Průmyslová 782, 33301 Stod
287614AGRIMEX Vestec spol.s r.o.49827219Vestec, 25242, , Jahodárna,
468291AGRO Kunčina a.s.25262084290, 56924 Kunčina
419244AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo49448986325, 67155 Blížkovice
443300Agroprim VŠETICE, a.s.26170701Netvořice, 25744, Všetice, Všetice, 10
421457ALFE BRNO, s.r.o.45475164Brno-Chrlice, Rebešovická 57
42332ATOLL s.r.o.25259652Pardubice 2, K Višňovce 1560, PSČ 530 02
447221BELLATRIX stavební - dopravní, s.r.o.1951769Moravanů 2268/6, 16900 Praha
97749BIOGAZ Hodkovice s.r.o.62414216Vestecká 2, 25241 Zlatníky-Hodkovice
44369BN ŠROUBY SERVIS s.r.o.3570169Jana Nohy 1237, 25601 Benešov
442745Bytové družstvo Polní 812, 813, 81425921363Polní 812/2, 50003 Hradec Králové
79704Bytové družstvo Polní 815, 816, 81725924460Polní 815/8, 50003 Hradec Králové
455035Bytové družstvo Rozkvět14614863Hřbitovní 1001/22, 74101 Nový Jičín
140300Bytové družstvo Tovární 1026482720Tovární 1270/10, 17000 Praha
163851Bytové družstvo v Praze 4, Písnická 755/5061862916Písnická 755/50, 14200 Praha
83169Bytové družstvo V.Volfa 25 v likvidaci26020564České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, V. Volfa, 1361/25
547937CASTOR plus s.r.o.25415204112, 41713 Modlany
439803CLO - ZOLL SERVIS spol. s r.o.62584341Podnádražní 367/4, 19000 Praha
407125D O K v.o.s.41325516Liberec, Frimlova 3l9/29
542181DAK BLANSKO, s.r.o.25531476Pražská 1827/66, 67801 Blansko
170353DESTA a.s.673102Děčín, 40528, , Ústecká, 20

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Firma: Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace83178Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Adresa: Hradec Králové, Třešňová 518
Adresa: Havířov - Kaňovice čp. 72, PSČ 73601

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí