AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AGRO Jesenice u Prahy a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2176. Jeho identifikační číslo je 46356657

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Datum zápisu: 11. 10. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2176

Identifikační číslo:46356657

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 24zcm34

Předmět podnikání: Přípravné práce pro stavby
Zprostředkování obchodu
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Realitní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku...
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví
Aseptická výroba ovocných a zeleninových základů
Výuka jízdy na koních
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
VÝROBA DIAGNOSTICKÉHO ROZTOKU BIOTON
KONZERVACE OVOCE A ZELENINY ZMRAZOVÁNÍM
Výroba potravinářských výrobků
Výroba chemických látek a přípravků
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění bytových a občanských staveb
Provádění průmyslových staveb
Provádění inženýrských staveb
Pronájem a půjčování věcí movitých
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Kovářství, podkovářství
Opravy silničních vozidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Hostinská činnost
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Silniční motorová doprava
Hostinská činnost
Výroba a odbyt jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných
Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a...
Výroba nástrojů
Zámečnictví
Kovoobrábění
Výroba a opravy zemědělských strojů
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ
TURISTICKÁ UBYTOVNA *
PRONÁJEM MOTOROVÝCH VOZIDEL
PEKAŘSTVÍ
Ubytovací služby
Prodej chemických látek a chemických přípravků ...

Adresa společnosti

Sídlo: Vestecká 2, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 30. 07. 2012
Vestecká 2, 252 41 Dolní Břežany
od 03. 07. 2009 do 30. 07. 2012
Hodkovice čp.2, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 17. 09. 2002 do 03. 07. 2009
Hodkovice, p.Dolní Břežany, okres Praha-západ
od 11. 10. 1993 do 17. 09. 2002
Vestecká 2, 25241 Zlatníky-Hodkovice

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 06. 2014

  Na základě usnesení valné hromady ze dne 30.5.2009 schválilo představenstvo dne 24.6.2009 toto usnesení : Představenstvo společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:Základního kapitál se zvyšuje z dosavadních 159.680.000,-- Kč ( slovy: jednostopadesát devět milionů šestsetosmdesát tisíc korun českých) o 26.610.000,- Kč ( slovy: dvacetšest milionů šestset deset tisíc korun českých) na částku 186.290.000,-- Kč (slovy: jednostoosmdesát šest milionů dvěstědevadesát tisíc korun českých), a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, a to z vlastních zdrojů společnosti z ostatního fondu, který je tvořen ze zisku předešlých let a je jako součást vlastního kapitálu veden v Rozvaze v plném rozsahu k 31.12.2008 v řádce 081 ? Nerozdělený zisk a v řádce 084 ? Hospodářský výsledek běžné období, který byl schválen valnou hromadou dne 30.5.2009.Upisování akcií nad částku 26.610.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů šestsetdeset tisíc korun českých se nepřipouští.Připouští se možnost splatit emisní kurs akcií započtením peněžité pohledávky, která vznikne společnosti AGRO Jesenice u Prahy za zaměstnanci z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno 2.661 (dva tisíce šestsetšedesátjedna) kusů kmenových listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých každá), v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Akcie budou převoditelné jen se souhlasem členů představenstva. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pracovali a pobírali mzdu v období od 1.1.1999 do 31.12.2008, přičemž pracovní účast byla minimálně 36 (třicet šest) měsíců.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením pravidel pro jeho rozdělení bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 30.5.2009.Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstnance rozdělen podle pravidel zpracovaných a schválených představenstvem společnosti dne 24.6.2009.Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci společnosti v poměru jejich hrubé mzdy dosažené ve sledovaném období, tj. v době od 1.1.1999 do 31.12.2008, přičemž pracovní účast byla minimálně 36 (třicet šest) měsíců.Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AGRO Jesenice u Prahy, a.s., se sídlem Hodkovice čp. 2, p. Dolní Břežany, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 15,00 hodinLhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60 (šedesáti) kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností AGRO Jesenice u Prahy, a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 2.661 (dva tisíce šestsetšedesát jedna) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 30.5.2009 v celkový výši 26.610.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů šestsetdeset tisíc korun českých), a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených představenstvem společnosti.Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení.Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.Představenstvo společnosti je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 03. 07. 2009 do 03. 09. 2009

  Akciová společnost byla založena na základě výzvy k upisováníakcií na ustavující valné hromadě konané dne 3l.lO.l992 aje právním nástupcem zrušeného Zemědělského družstva Jesenicena základě transformačního projektu podle zákona č. 42/1992Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkovýchnároků v družstvech.
od 11. 10. 1993

Akcie

Počet: 18 629 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 03. 09. 2009

Počet: 15 968 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 12. 06. 2009 do 12. 06. 2009

Počet: 15 968 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 20. 06. 1995 do 20. 06. 1995

Počet: 14 940 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 27. 06. 1994 do 27. 06. 1994

Počet: 8 360 ks v hodnotě: 5000 - akcie na jméno
od 11. 10. 1993 do 11. 10. 1993

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MAŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012

Adresa: Pod Pomníkem 102, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
od 15. 08. 2015
Žabovřesky nad Ohří 102, 411 17 Libochovice
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012


Název/Jméno: REZEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004

Adresa: Náves sv. Petra a Pavla 17, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 10. 08. 2015
Zlatníky - Hodkovice 17, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Zlatníky, Zlatníky čp. 4O
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: ŽEBRÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2000 do 19. 08. 2004

Adresa: Poljanovova 3159/3, 143 00 Praha 412
od 28. 07. 2015
Poljanovova 3159, 143 00 Praha 412
od 30. 07. 2012 do 28. 07. 2015
Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 412
od 02. 08. 2003 do 19. 08. 2004
Praha 4, Poljanovova 3159
od 11. 08. 2000 do 02. 08. 2003


Název/Jméno: KUBIŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996

Adresa: Milánská 413, 109 00 Praha 111
od 28. 07. 2015
Milánská 413, 109 00 Praha 111
od 30. 07. 2012 do 28. 07. 2015
Praha 4, Bohúnkova čp. l339
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Milánská 413, 109 00 Praha 111
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Praha 10, Milánská 413
od 10. 02. 1999 do 19. 08. 2004
Praha 4, Bohúnkova čp. l339
od 26. 09. 1996 do 10. 02. 1999
Praha 4, Bohúnkova čp. l339
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 08. 2000 do 19. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1996 do 11. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996

Adresa: Dolní Jirčany, Dolní Jirčany čp. 58
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Hlavní čp. 58, 252 44 Psáry
od 30. 07. 2012
Psáry - Dolní Jirčany 58, 252 44 Psáry
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Dolní Jirčany, Psáry čp. 58
od 11. 08. 2000 do 19. 08. 2004
Dolní Jirčany, Dolní Jirčany čp. 58
od 26. 09. 1996 do 11. 08. 2000
Dolní Jirčany, Dolní Jirčany čp. 58
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996


Název/Jméno: NĚMEC FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 30. 07. 2012

Adresa: Souběžná čp. l33, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 30. 07. 2012
Zlatníky, Zlatníky čp. l33, okres Praha-západ
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Zlatníky č.p. 133, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Zlatníky, Zlatníky čp. l33, okres Praha-západ
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004
Zlatníky, Zlatníky čp. l33
od 11. 10. 1993 do 11. 10. 1993


Název/Jméno: KOCOURKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2003 do 19. 08. 2004

Adresa: Taussigova 1172/328, 182 00 Praha 82
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Taussigova 1172, 182 00 Praha 82
od 20. 07. 2007 do 30. 07. 2012
Taussigova 1172/328, 182 00 Praha 82
od 02. 08. 2003 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: KOŘÍNEK PETR

IČO: 75212668

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 do 17. 09. 2002

Adresa: Jesenice, Spojovací 336
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Spojovací 336, 252 42 Jesenice u Prahy
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Jesenice, Spojovací 336
od 11. 08. 2000 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: CHALOUPKA VÁCLAV

IČO: 45113475

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 30. 07. 2012

Adresa: Horní Jirčany, Horní Jirčany čp. 246
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Horní Jirčany č.p. 246
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Horní Jirčany, Horní Jirčany čp. 246
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: KUDLÁČEK LUBOŠ

IČO: 13275828

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 do 30. 07. 2012

Adresa: Dobřejovice, Dobřejovice čp. 8, okres Praha-východ
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dobřejovice čp. 8, okres Praha-východ
od 19. 10. 2004 do 30. 07. 2012
Dobřejovice, Dobřejovice čp. 8, okres Praha-východ
od 11. 08. 2000 do 19. 10. 2004


Název/Jméno: DVOŘÁČEK PETR

IČO: 48762474

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 02. 03. 2006 do 30. 07. 2012

Adresa: Radějovice 45, 251 68 Sulice
od 02. 03. 2006 do 30. 07. 2012


Název/Jméno: NAGY KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 17. 09. 2002 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 1996 do 17. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996

Adresa: Hlubočinka 974, 251 68 Sulice
od 30. 07. 2012
Jesenice, Jesenice čp. 322
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Sulice, Hlubočinka 974, okres Praha-východ
od 17. 09. 2002 do 30. 07. 2012
Jesenice, Jesenice čp. 322
od 26. 09. 1996 do 17. 09. 2002
Jesenice, Jesenice čp. 322
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996


Název/Jméno: HAVLÍČEK MILAN

IČO: 73287881

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 27. 06. 1994

Adresa: Dolní Břežany, Slunečná čp. l62
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Říčanská 11, 252 42 Jesenice u Prahy
od 19. 08. 2004
Dolní Břežany, Slunečná čp. l62
od 11. 10. 1993 do 27. 06. 1994


Název/Jméno: KOCURA PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012
Dozorčí rada - mkístopředseda dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004

Adresa: Praha 4, Blatenská čp. 2167
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Sluneční 816, 252 42 Jesenice u Prahy
od 19. 08. 2004
Praha 4, Blatenská čp. 2167
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: VĚTROVEC ANTONÍN

IČO: 43098029

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 30. 07. 2012

Adresa: Ostnice, Ostnice čp. 9
od 30. 07. 2012 do 30. 07. 2012
Osnice č.p. 9
od 19. 08. 2004 do 30. 07. 2012
Ostnice, Ostnice čp. 9
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: CHRUDIMSKÝ MILAN

IČO: 47136855

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 08. 2000 do 02. 03. 2006

Adresa: Praha 4, Netolická 696/5
od 11. 08. 2000 do 02. 03. 2006


Název/Jméno: ARON VÁCLAV

IČO: 41140737

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 20. 07. 2007

Adresa: Jesenice čp. 36
od 19. 08. 2004 do 20. 07. 2007
Jesenice, Jesenice čp. 36
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: HYNEK JIŘÍ

IČO: 47737719

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 09. 2002 do 19. 08. 2004

Adresa: Dobřejovice 115, 251 01 Říčany
od 17. 09. 2002 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: NOVOTNÝ LADISLAV

IČO: 62210092

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 08. 1997 do 02. 08. 2003

Adresa: K Vystrkovu 1882/12, 143 00 Praha 412
od 07. 08. 1997 do 02. 08. 2003


Název/Jméno: KRATINA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1996 do 17. 09. 2002

Adresa: Psáry 99, okres Praha-západ
od 26. 09. 1996 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: BARDIOVSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 1996 do 11. 08. 2000

Adresa: Hodkovice 81
od 26. 09. 1996 do 11. 08. 2000


Název/Jméno: ing. Josef Kubiš -ředitel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 06. 1995 do 26. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Bohúnkova 1339
od 20. 06. 1995 do 26. 09. 1996


Název/Jméno: ZATLOUKAL OLDŘICH

IČO: 49147099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 1994 do 07. 08. 1997
Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 27. 06. 1994

Adresa: Vestec 26
od 27. 06. 1994 do 07. 08. 1997
Vestec, Vestec čp. 26
od 11. 10. 1993 do 27. 06. 1994


Název/Jméno: KABELÁČOVÁ MILUŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1994 do 11. 08. 2000

Adresa: Horní Jirčany 330
od 27. 06. 1994 do 11. 08. 2000


Název/Jméno: BAREŠ VLADIMÍR

IČO: 3165426

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004

Adresa: Průhonice, Průhonice 270, okres Praha-západ
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: HEJDUKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004

Adresa: Zlatníky, Zlatníky čp. ll4
od 11. 10. 1993 do 19. 08. 2004


Název/Jméno: LOUČKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 11. 08. 2000

Adresa: Praha 4, Kutilova čp. 3O63
od 11. 10. 1993 do 11. 08. 2000


Název/Jméno: ZÁPOTOCKÝ JIŘÍ

IČO: 46789448

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 11. 08. 2000

Adresa: Zdiměřice, Zdiměřice čp. 5
od 11. 10. 1993 do 11. 08. 2000


Název/Jméno: PROVAZNÍK JOSEF

IČO: 74903861

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996

Adresa: Hodkovice, Hodkovice čp. 73
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996


Název/Jméno: JISKRA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1993 do 17. 09. 2002

Adresa: Praha 4-Chodov, Benkova čp. 3O4
od 11. 10. 1993 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: ZEMAN JAN

IČO: 49654055

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996

Adresa: Kocanda, Kocanda čp. 6O
od 11. 10. 1993 do 26. 09. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kocura

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ladislav Novotný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Jaroslav Sladký

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 6. 1998

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2030


Aseptická výroba ovocných a zeleninových základů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Jaroslav Sladký

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


Výuka jízdy na koních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:1. 10. 2001


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:20. 11. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 3. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Ťok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


VÝROBA DIAGNOSTICKÉHO ROZTOKU BIOTON

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Marcela Suchomelová

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


KONZERVACE OVOCE A ZELENINY ZMRAZOVÁNÍM

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1994

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1994

Odpovědní zástupci: Milan Havlíček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba chemických látek a přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 5. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993


Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Zánik oprávnění:9. 4. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Ťok

Zánik oprávnění:9. 4. 1997


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 12. 1993

Zánik oprávnění:9. 4. 1997


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kořínek


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kořínek


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Milan Havlíček


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Ťok


Pekařství, cukrářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2030


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 28. 04. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Zprostředkování obchodu
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Realitní činnost
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 03. 09. 2001 do 10. 04. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 03. 09. 2001
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 03. 09. 2001
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 09. 2001
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Přípravné práce pro stavby
od 03. 09. 2001 do 28. 04. 2009
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 03. 09. 2001
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 03. 09. 2001
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 12. 05. 2000 do 28. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 09. 03. 1995
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 09. 03. 1995 do 28. 04. 2009
Výroba chemických látek a přípravků
od 30. 05. 1994 do 28. 04. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 30. 05. 1994 do 31. 12. 2014
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 30. 05. 1994
Výroba potravinářských výrobků
od 30. 05. 1994 do 28. 04. 2009
Specializovaný maloobchod
od 11. 10. 1993 do 28. 04. 2009
Velkoobchod
od 11. 10. 1993 do 28. 04. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 10. 1993 do 28. 04. 2009
Ubytovací služby
od 11. 10. 1993 do 28. 04. 2009


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Prokš

Přerušení: Aktivní od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2030


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:10. 7. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:3. 5. 1996


Výroba a odbyt jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ladislav Novotný

Zánik oprávnění:9. 4. 1997


Broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Kocura

Zánik oprávnění:7. 5. 1996


Výroba nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Jaroslav Sladký

Zánik oprávnění:3. 6. 1996


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Tesař

Zánik oprávnění:7. 5. 1996


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:3. 5. 1996


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Michal Ťok

Zánik oprávnění:21. 6. 2001


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Bartoš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Bartoš

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


TURISTICKÁ UBYTOVNA *

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Bartoš

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


PRONÁJEM MOTOROVÝCH VOZIDEL

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:3. 9. 2001


PEKAŘSTVÍ

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:9. 3. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Odpovědní zástupci: Miluška Kabeláčová

Zánik oprávnění:3. 9. 1998


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46356657

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 12. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
20588"ADMIT s.r.o."26401789Sokolov - Obce Ležáky 986, PSČ 35601
2801839"Bytové družstvo 354 Most"250355091. máje 2868/3, 434 01 Most
3003001.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost46357238Chorušice čp. 118, okres Mělník, PSČ 27737
2404239A - Kladex s. r. o.27474780Pardubice - Zelené Předměstí, Artura Krause 2367, PSČ 53002
2062948A - Nábytek servis s.r.o.25742302Neratovice, Ke Spolaně, okres Mělník, PSČ 27711

Související osoby

#NázevICOAdresa
20002"United Partners, spol. s r.o."45787123Rytířská 411/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
4142351. správcovská a konkurzní v.o.s.26126788Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
624979Rychtařík FrantišekPraha 9, Jablonecká 706
7199911/ Bedřich JiránekBlatná, Böhmova 451, PSČ 38801
624974Schierová LenkaRegenstauf 8413, SRN, Bergackerweg 17