Agrochemický podnik, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Agrochemický podnik, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 939. Její identifikační číslo je 46982469

Výpis z obchodního rejstříku Agrochemický podnik, a.s.

Datum zápisu: 31. 12. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 939

Adresa společnosti

Sídlo: Kroměříž, 76701, Kroměříž, Kotojedská, 2381

Adresy: Kotojedská 2381, 767 01 Kroměříž 1
od 12. 04. 2002 od 30. 11. 2003
Kroměříž, Kotojedská 2381
od 31. 12. 1992 od 12. 04. 2002

Skutečnosti

  Společnost zanikla sloučením společností NAVOS, a.s., sídlem v Kroměříži, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 48909254, Agrochemický podnik, a.s., sídlem v Kroměříži, Kotojedská 2381, PSČ 767 01, IČ 46982469 a AG Lípa a.s., sídlem Lípa č.p. 272, PSČ 763 11, IČ 25332937 se společností Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., sídlem v Přerově, Polní 85, PSČ 750 25, IČ 47674857. Nástupnickou společností je společnost Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., sídlem v Přerově, Polní 85, PSČ 750 25, IČ 47674857, která s účinností od zápisu sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu NAVOS, a.s. a sídlí na adrese Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16.
od 30. 11. 2003 od 30. 11. 2003

  Vymazává se ke dni 30.11.2003 z obchodního rejstříku.
od 30. 11. 2003 od 30. 11. 2003

  Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akciív celkovém rozsahu nepeněžitých vkladů za 14,880.000,- Kč(slovy: čtrnáctmilionůosmsetosmdesáttisíckorunčeských).
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Nově upisované kmenové akcie budou vydány v zaknihované podobějako akcie na jméno, přičemž nebudou veřejně obchodovatelné.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Nově bude vydáno celkem 1.488 ks akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských).
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Rozsah práv spojených s nově vydanými akciemi je shodný srozsahem práv spojených s dosavadními akciemi, jak jej upravujístanovy společnosti.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Emisní kurz každé nově upisované akcie odpovídá její jmenovitéhodnotě (tedy 10.000,- Kč) a činí tedy u všech nově upisovanýchakcií celkem 14,880.000,- Kč (slovy:čtrnáctmilionůosmsetosmdesáttisíckorunčeských).
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splacennepeněžitými vklady jediného vkladatele AGROFERT HOLDING, a.s.se sídlem Praha 3, Roháčova 89, IČ: 25 13 00 72, jejichžpředmětem jsou nemovitosti:- průmyslový objekt na zastavěné ploše p.č. 990/2,- pozemek p.č. 990/2, zastavěná plocha o výměře 1.432 m2,- pozemek p.č. 2068/18, ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 1.059 m2,- pozemek p.č. 3467/2, ostatní plocha, manipulační plocha ovýměře 120 m2, všechny v katastrálním území Kroměříž zapsané ukatastrálního úřadu v Kroměříži na listu vlastnictví č. 6246 prokatastrální území, obec a okres Kroměříž,oceněné- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ludvíka Šojdra ze dne16.12.1999 zapsaným pod poř. č. 1620-10199 znaleckého deníku načástku 14,973.530,- Kč,- znaleckým posudkem soudního znalce ing. Ladislava Frgala zedne 15.12.1999 zapsaným pod poř. č. 2439/359-99 znaleckéhodeníku na částku 14,888.920,- Kč,přičemž hodnota předmětu nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukurzu upsaných akcií ve výši 14,880.000,- Kč.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Poněvadž se navrhuje zvýšení základního jmění upisováním akciínepeněžitými vklady, nemají akcionáři přednostní právo kupisování akcií podle § 204a odst.1 obchodního zákoníku.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Počátkem lhůty pro upisování akcií je 15. den a posledním dnemtéto lhůty je 30. den od obdržení písemného sdělenípředstavenstva o provedení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad na jím upisovanéakcie v sídle společnosti v Kroměříži, Kotojedská 2381, ve lhůtě30 dnů ode dne, kdy akcie upsal.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o částku14,880.000,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůosmsetosmdesáttisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění.
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Usnesení řádné valné hromady ze dne 30.3.2000:
od 26. 05. 2000 od 03. 11. 2000

  Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.
od 12. 03. 1997 od 30. 11. 2003

  Základní jmění je splaceno.
od 12. 03. 1997 od 30. 11. 2003

  Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 19.12.1996.
od 12. 03. 1997 od 30. 11. 2003

  Ke dni 28. 9. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijatévalnou hromadou dne 21. 7. 1995.
od 28. 09. 1995 od 30. 11. 2003

  Ke dni 10. 7. 1995 se zapisuje změna bodu 7 stanov přijatávalnou hromadou dne 5. 4. 1995.
od 10. 07. 1995 od 30. 11. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HASPEKLO JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 10. 2002 od 30. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2002 od 19. 10. 2002


Název/Jméno: PLATIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2002 od 30. 11. 2003


Název/Jméno: VESELÝ IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2002 od 30. 11. 2003


Název/Jméno: KNOBOVÁ VĚRA

IČO: 49268350

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 12. 04. 2002 od 30. 11. 2003


Název/Jméno: SCHEJBAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 1998 od 30. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 28. 09. 1995


Název/Jméno: RYBOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 26. 05. 2000 od 30. 11. 2003


Název/Jméno: VYBÍRAL JAN

IČO: 46288279

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 05. 2000 od 12. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: ŘEZÁČ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 1998 od 26. 05. 2000
Dozorčí rada - člen představenstva
od 06. 08. 1998 od 12. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 06. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 09. 1995 od 12. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 28. 09. 1995


Název/Jméno: BATĚK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 08. 1998 od 30. 11. 2003
Dozorčí rada - předseda
od 12. 03. 1997 od 06. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 10. 07. 1995 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: MAZAL VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1998 od 26. 05. 2000
Dozorčí rada - člen
od 21. 10. 1997 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: SCHEJBAL VLASTIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 03. 1998 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: MIŠÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 06. 08. 1998


Název/Jméno: SCHROTT WALTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 03. 1997 od 30. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 28. 09. 1995


Název/Jméno: ZAVŘEL IVO

IČO: 11516801

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1997 od 21. 10. 1997
Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: BAROTEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 03. 1997 od 06. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: KABELKOVÁ MARIE

IČO: 66612004

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 03. 1997 od 05. 03. 1998
Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: CIBULKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 03. 1997 od 19. 10. 2002


Název/Jméno: ŠVAGERA JAN

IČO: 12689211

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 09. 1995 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: FOUKAL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1995 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: DLUHOŠ ZDENĚK

IČO: 62152360

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 09. 1994 od 28. 09. 1995


Název/Jméno: POSPÍŠILÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Název/Jméno: ing KAREL KOLÁČEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 12. 1992 od 13. 09. 1994


Název/Jméno: ZMEŠKAL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 31. 12. 1992 od 12. 03. 1997


Údaje o registraci DPH

DIČ:320-46982469

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:30. 11. 2003

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2378426A G R O N A , spol. s r.o.47150734136, 75103 Citov
1892012A G S Zdounky a.s.49971891Troubky-Zdislavice, 76802, Troubky, , 148
1873589AG Lípa a.s.25332937Lípa, 76311, Lípa, , 272
2092146AGF - K, a.s.26776332Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, 1101/89
1998681AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO49970488Dvořákova 2924/21, 66902 Znojmo
629051AGRO Blatná a.s.48202479147, 38742 Lnáře
1281092AGRO Dašice, a.s.46505946Dašice, 53303, Dašice, , 475
1257884AGRO Morkovice, s.r.o. v likvidaci25534670Morkovice-Slížany, 76833, , Sokolská, 700
1265909Agro Okluky, a.s.25535684Nivnická 839, 68762 Dolní Němčí
1209917AGROALFA a.s.48200506Pelhřimov, 39387, Pelhřimov, Rynárecká, 1742
755402AGROBOHEMIE a.s.63078121Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
604129AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo25595024233, 76843 Roštění
175110Agrodružstvo Slavkov, družstvo - v likvidaci47900113Rostěnice-Zvonovice, 68201, Rostěnice, , 49
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
924714AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
1819527Agrochemická společnost spol. s r.o.25507206Prostějov, 79640, Prostějov, Kralický Háj, č.p. 322
1807429Agrochemický podnik, společný podnik222216Kroměříž, 76821, , KOTOJEDSKÁ, 2381
914598AGROPODNIK Jindřichův Hradec, a.s.48202461Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec I, Jiráskovo předměstí, č. 630
1786346AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí46982761Třebíčská 1540/70, 59401 Velké Meziříčí
961788AGROSERVIS Chomutov a.s.63146088Chomutov, 43001, Chomutov, Karlovarská, 5329
1668291Agroservis Tachov, a. s.47716614Bor, 34802, Bor, , 644
632404AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.25158104České Budějovice, 37006, České Budějovice 5, Plynárenská, č.p.8
487043AGROSTAV, a.s.46905201Kroměříž, 76701, Kroměříž, Páleníčkova, 3280
818835AGROVA a.s.25303589Osvobození 85, 76842 Prusinovice

Související osoby

Nejhledanější obsah