AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 868. Jeho identifikační číslo je 46904689

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 868

Identifikační číslo:46904689

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rh8cnrz

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Výroba krmiv a krmných směsí
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého...
Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Opravy silničních vozidel
Nástrojářství
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů,...
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v...
Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství
Polní mechanizované práce
Laboratorní činnost
Výroba palet
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...

Adresa společnosti

Sídlo: Cihelna 420, 588 13 Dobronín
od 09. 10. 2015
Cihelna 315, 588 13 Dobronín
od 28. 07. 2014 do 09. 10. 2015
Dobronín 315, PSČ 58813
od 01. 02. 2012 do 28. 07. 2014
Polná, Dobronín 315, PSČ 58813
od 31. 07. 2000 do 01. 02. 2012
Jihlava, Znojemská 76
od 01. 10. 1992 do 31. 07. 2000
Cihelna 420, 58813 Dobronín

Skutečnosti

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští, rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.1996.
od 20. 01. 2016

  Společnost vznikla přeměnou Agropodniku, družstevního podniku se sídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64 obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podle par. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 20. 01. 2016

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnou hromadou ze dne 25.5.2000.
od 20. 01. 2016

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.6.1997.
od 20. 01. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 04. 07. 2014 do 20. 01. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 07. 2014 do 20. 01. 2016

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti z částky 77.180.000,-Kč (slovy : sedmdesát sedm milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) na částku 109.230.000,-- Kč (slovy : jedno sto devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých), tj. o částku 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem, a to na základě úpisu nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno a předmětem úpisu bude 3.205 (tři tisíce dvě stě pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. K převodu nově upisovaných akcií je nutný souhlas dozorčí rady. O souhlas s převodem akcií je povinen požádat převodce. Žádost o převod musí obsahovat označení akcií, které mají být převáděny, jejich počet, souhrnnou nominální hodnotu a označení osoby nabyvatele s uvedením předmětu podnikání. Zvýšení základního kapitálu společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., se sídlem Mostová 2, Bratislava, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČ 31 403 387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 935/B (dále též jako Upisovatel), a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci – společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. návrh smlouvy o upisování a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., se sídlem Mostová 2, Bratislava, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČ 31 403 387, má na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.6.2013 mezi společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. (jako věřitelem) a společností AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, se sídlem Dobronín 315, 588 13 Polná, IČO 469 04 689 (jako dlužníkem) pohledávku za společností AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava ve výši 32.050.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých). Existence uvedené pohledávky, její řádné vedení v účetnictví společnosti a způsobilost k započtení je ověřena zprávou auditora společnosti vystavené společností ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Praha 13 – Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, PSČ 158 00, IČ 27608875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a jejím jednatelem a auditorem Ing. Janem Bláhou, č. osvědčení 1673, o existenci výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce – Upisovatele za společností. Zpráva tvoří přílohu číslo 6 notářského zápisu.Valná hromada společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. ve výši 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých), kterou má na základě Smlouvy o úvěru ze dne 21. června 2013 proti pohledávce společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, ve výši 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava za společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. kterou má společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s. vůči společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, proti pohledávce společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela, naopak bude vhodné budoucí pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií započíst na dlužnou částku.Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :a) lhůta 15 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci – Upisovateli a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, které je představenstvo společnosti povinno sdělit Upisovateli buď formou doporučeného dopisu zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, anebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu ve výše stanovené lhůtě pěti dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku b) lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci-Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 12. 08. 2013 do 21. 08. 2013

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnouhromadou ze dne 25.5.2000.
od 31. 07. 2000 do 20. 01. 2016

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnouhromadou ze dne 10.6.1998.
od 12. 10. 1998 do 31. 07. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.6.1997.
od 26. 11. 1997 do 20. 01. 2016

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští,rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.1996.
od 13. 01. 1997 do 20. 01. 2016

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští,rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.18996.
od 13. 01. 1997 do 13. 01. 1997

  Základní jmění společnosti ve výši 70.170.000,--Kčje rozděleno na 7017 akcií v nominální hodnotě10.000,--Kč na jméno.
od 05. 05. 1993 do 27. 06. 1995

  Společnost vznikla přeměnou Agropodniku, družstevního podniku sesídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podlepar. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 01. 10. 1992 do 20. 01. 2016

  Dozorčí rada:Ing. Stanislava Šmídová, Jihlava, Vrchlického 29Otilie Fejfarová, Telč, nám. Zachariáše z HradceIng. Jan Mykysek, Horní Dubenky 107
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997

  Základní jmění: 57,720.000,-- Kčsje rozděleno na: 5.772 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs najméno.
od 01. 10. 1992 do 05. 05. 1993

  Společnost vzniklad přeměnou Agropodniku, družstevního podniku sesídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podlepar. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 01. 10. 1992 do 01. 10. 1992

Akcie

Počet: 10 923 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 08. 2013

Počet: 7 718 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 27. 06. 1995 do 27. 06. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRUZLOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 07. 2016

Adresa: Jestřebí 79, 588 32 Brtnice
od 10. 07. 2016


Název/Jméno: DELONG DALIBOR

IČO: 70230498

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2016

Adresa: Dneboh 94, 295 01 Mnichovo Hradiště
od 15. 06. 2016


Název/Jméno: SLABÝ LUBOŠ

IČO: 65850114

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2016

Adresa: Brodce 39, 675 29 Kněžice
od 22. 03. 2016


Název/Jméno: POJER ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 2016 do 15. 06. 2016

Adresa: Zimní 5205/4, 586 01 Jihlava
od 22. 03. 2016 do 15. 06. 2016


Název/Jméno: POLÁK MICHAL

IČO: 87538083

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2016

Adresa: č.p. 271, 675 29 Kněžice
od 22. 03. 2016


Název/Jméno: ŠINDELKOVÁ EVA

IČO: 71903615

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 03. 2016 do 10. 07. 2016

Adresa: Jestřebí 79, 588 32 Brtnice
od 22. 03. 2016 do 10. 07. 2016


Název/Jméno: BALHEIM ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2010 do 22. 03. 2016

Adresa: 90025 Chorvátsky Grob, Triblavinská 1042/41, Slovenská republika
od 09. 11. 2010 do 22. 03. 2016


Název/Jméno: PUŠKELOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2016 do 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2015 do 20. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2015 do 03. 02. 2015

Adresa: Bratislava, Podzáhradná 10066/15, Slovenská republika
od 22. 01. 2015 do 22. 03. 2016


Název/Jméno: POŠVANC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2016 do 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2015 do 20. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2015 do 03. 02. 2015

Adresa: Bratislava, Mlynarovičová 1596/3, Slovenská republika
od 22. 01. 2015 do 22. 03. 2016


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 2014 do 22. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 27. 05. 2013

Adresa: K Vodrantům 1881, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
od 28. 07. 2014 do 22. 03. 2016
Čáslav - Čáslav - Nové Město, K Vodrantům 1881, PSČ 28601
od 27. 07. 2011 do 27. 05. 2013
Čáslav, Malinová 1669, PSČ 28601
od 12. 01. 2007 do 27. 07. 2011


Název/Jméno: DENK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 07. 2014 do 28. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2013 do 04. 07. 2014

Adresa: J. K. Tyla 718, 252 62 Horoměřice
od 08. 10. 2013 do 28. 07. 2014


Název/Jméno: VALTR MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2014 do 22. 01. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 04. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 do 06. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 28. 01. 2008

Adresa: K rukavičkárně 998, Klánovice, 190 14 Praha 9
od 04. 07. 2014 do 22. 01. 2015
Praha 9 - Klánovice, K rukavičkárně 998, PSČ 19014
od 16. 07. 2010 do 04. 07. 2014
Praha 6, Evropská 613/81, PSČ 16000
od 12. 01. 2007 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: MORAVEC PETR

IČO: 12948861

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2013 do 04. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2013 do 08. 10. 2013

Adresa: Na Člunku 5453/14, 586 01 Jihlava
od 27. 05. 2013 do 04. 07. 2014


Název/Jméno: RIEGER LUKÁŠ

IČO: 76590216

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2013 do 04. 07. 2014

Adresa: Kokořínská 2966, 580 01 Havlíčkův Brod
od 08. 10. 2013 do 04. 07. 2014


Název/Jméno: BILICKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2012 do 08. 10. 2013

Adresa: 94002 Nové Zámky, Okružná 9991/12, Slovenská republika
od 01. 02. 2012 do 08. 10. 2013


Název/Jméno: RÁCZ FRIDRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2012 do 01. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2011 do 22. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2010 do 28. 01. 2011

Adresa: 84106 Bratislava, Trstínska 49, Slovenská republika
od 01. 02. 2012 do 01. 02. 2012
84106 Bratislava, Trstínska 49, Slovenská republika
od 18. 02. 2011 do 22. 01. 2015
84106 Bratislava, Trstínska 49, Slovenská republika
od 19. 03. 2010 do 28. 01. 2011


Název/Jméno: CÍSAŘ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2012 do 08. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 2011 do 01. 02. 2012

Adresa: Praha 5, Ke Švestkovce 97, PSČ 15531
od 23. 05. 2011 do 08. 10. 2013


Název/Jméno: BAŽATA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2012 do 27. 05. 2013

Adresa: Strakonice, Mládežnická 1240, PSČ 38601
od 01. 02. 2012 do 27. 05. 2013


Název/Jméno: PODHÁNYI FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2011 do 01. 02. 2012

Adresa: 90028 Ivanka pri Dunaji, Pri trati 900/2, Slovenská republika
od 28. 01. 2011 do 01. 02. 2012


Název/Jméno: HEZINOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2010 do 27. 05. 2013

Adresa: Hodice 190, PSČ 58901
od 09. 11. 2010 do 27. 05. 2013


Název/Jméno: ZÁVODNÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2010 do 16. 07. 2010

Adresa: Senec, Jasná 9/A, 90301, Slovenská republika
od 16. 07. 2010 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: ZÁVODSKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2010 do 18. 02. 2011

Adresa: Senec, Jasná 9/A, 90301, Slovenská republika
od 16. 07. 2010 do 18. 02. 2011


Název/Jméno: KERUĽ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2009 do 01. 02. 2012

Adresa: 96301 Krupina, Kalinčiakova 18, Slovenská republika
od 05. 10. 2009 do 01. 02. 2012


Název/Jméno: ČERVINKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 2009 do 23. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2008 do 05. 10. 2009

Adresa: Dobronín 372, PSČ 58812
od 28. 01. 2008 do 23. 05. 2011


Název/Jméno: LEVKANIČ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 16. 07. 2010

Adresa: 82106 Bratislava, Arménska 13827/10, Slovenská republika
od 12. 01. 2007 do 16. 07. 2010


Název/Jméno: COUFAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2008 do 05. 10. 2009

Adresa: Rantířov 169, PSČ 58841
od 06. 08. 2008 do 05. 10. 2009
Jihlava, S. K. Neumanna 5, PSČ 58601
od 28. 01. 2008 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: ŽEJDLÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 do 06. 08. 2008

Adresa: Příbram 1, Tyršova 108, PSČ 26101
od 28. 01. 2008 do 09. 11. 2010


Název/Jméno: SLABÝ ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2004 do 06. 08. 2008

Adresa: Zhoř 100, PSČ 58826
od 07. 10. 2004 do 09. 11. 2010


Název/Jméno: NĚMEC ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 do 27. 05. 2013

Adresa: Čáslav, Pražská 1091/17A, PSČ 28601
od 17. 04. 2008 do 27. 05. 2013
Čáslav, Pražská 1091, PSČ 28601
od 28. 01. 2008 do 17. 04. 2008


Název/Jméno: FOCKO LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2008 do 06. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 do 14. 05. 2008

Adresa: Praha 1, Náprstkova 276/2, PSČ 11000
od 14. 05. 2008 do 06. 08. 2008
Praha 1, Náprstkova 276/2, PSČ 11000
od 02. 08. 2007 do 14. 05. 2008


Název/Jméno: LHOTSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2008 do 19. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 do 28. 01. 2008
Prokura - prokurista
od 05. 01. 2006 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 do 05. 01. 2006

Adresa: Jihlava, Na Dolech 5151/91, PSČ 58601
od 11. 05. 2007 do 19. 03. 2010
Jihlava, Na Dolech 5151/91, PSČ 58501
od 16. 04. 2007 do 11. 05. 2007
Vyskytná nad Jihlavou - Bílý Kámen 43, PSČ 58841
od 12. 01. 2007 do 16. 04. 2007
Vyskytná nad Jihlavou, Bílý Kámen 43, PSČ 58841
od 05. 01. 2006 do 12. 01. 2007
Bílý Kámen 43, okres Jihlava, PSČ 58841
od 12. 10. 1998 do 05. 01. 2006


Název/Jméno: HRŮZOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 do 06. 08. 2008

Adresa: Třešť - Hodice 190, PSČ 58901
od 02. 08. 2007 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: GABALEC PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 do 06. 08. 2008

Adresa: 81202 Bratislava, Drotárska cesta 5943/54, Slovenská republika
od 02. 08. 2007 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: ČEBÍK ERIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2007 do 28. 01. 2008

Adresa: 03301 Liptovský Hrádok, Překážka 726/25, Slovenská republika
od 12. 01. 2007 do 28. 01. 2008


Název/Jméno: GOJIŠ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 06. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2002 do 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2000 do 26. 09. 2002

Adresa: Jesenice u Prahy - Horní Jirčany, Jahodová 524, PSČ 25242
od 12. 01. 2007 do 06. 08. 2008
Jesenice u Prahy - Horní Jirčany, Jahodová 524
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
Jesenice u Prahy - Horní Jirčany, Jahodová 524, PSČ 25242
od 15. 05. 2003 do 13. 03. 2004
Praha 4, Točitá 37, PSČ 14900
od 31. 07. 2000 do 15. 05. 2003


Název/Jméno: KVIETIK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 do 06. 08. 2008

Adresa: 81103 Bratislava, Holubyho 1, Slovenská republika
od 12. 01. 2007 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: KUBÍNOVÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2006 do 06. 08. 2008

Adresa: Dlouhá Brtnice 60, PSČ 58834
od 05. 01. 2006 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: PŘIBYL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007

Adresa: Stonařov, Pavlov 12, PSČ 58833
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: SAENGER VÁCLAV

IČO: 46262776

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2000 do 05. 01. 2006
Prokura - prokurista
od 13. 01. 1997 do 17. 02. 1998

Adresa: Jihlava, Stamicova 25, PSČ 58601
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Jihlava, Stamicova 25
od 13. 01. 1997 do 17. 02. 1998


Název/Jméno: NOSEK MIROSLAV

IČO: 63861895

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 12. 10. 1998 do 31. 07. 2000

Adresa: Telč, Horní Myslová 37, PSČ 58856
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Horní Myslová 37, okres Jihlava, PSČ 58856
od 12. 10. 1998 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: BUREŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004

Adresa: Jihlava, Fibichova 24, PSČ 58601
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: DOLÍNEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007

Adresa: Praha 6, Na Malovance 16
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: NEPRAŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 11. 1997 do 31. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 26. 11. 1997

Adresa: Polná - Nové Dvory 39, PSČ 58813
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
polná, Nové Dvory 39, PSČ 58813
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004
Polná, Nové Dvory 39, okres Jihlava
od 13. 01. 1997 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: UHLÍŘ JOSEF

IČO: 46261893

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 12. 01. 2007

Adresa: Urbanov, Sedlejov 1, PSČ 58862
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Sedlejov 1, okres Jihlava
od 13. 01. 1997 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: ŠTARK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004

Adresa: Praha 4, Květnového vítězství 1742/6, PSČ 14900
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: BARTOŠÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 do 12. 01. 2007

Adresa: Dušejov 118, PSČ 58805
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007
Dušejov 118, okres Jihlava
od 12. 10. 1998 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: KUTÍLEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 2004 do 12. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004

Adresa: Praha 9, Kramolná 1199/25, PSČ 19300
od 31. 07. 2000 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: LENIKUS ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 2002 do 13. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2000 do 26. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 1997 do 13. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Brtnice 635, PSČ 58832
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004
Brtnice 635, okres Jihlava
od 13. 01. 1997 do 13. 01. 1997
Brtnice 65
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: PŘENOSIL PAVEL

IČO: 15122620

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2001 do 07. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele
od 05. 05. 1993 do 13. 01. 1997

Adresa: Vyskytná nad Jihlavou č.31, PSČ 58841
od 20. 08. 2001 do 07. 10. 2004
Vyskytná nad Jihlavou 32
od 05. 05. 1993 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: VAŠOUREK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004
Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1997 do 31. 07. 2000

Adresa: Jihlava, Smrčenská 44, PSČ 58601
od 31. 07. 2000 do 13. 03. 2004
Jihlava, Smrčenská 44
od 13. 01. 1997 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: MAREK JOSEF

IČO: 3558274

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1997 do 12. 10. 1998

Adresa: Zhoř 13
od 13. 01. 1997 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: ŠUTERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1997 do 31. 07. 2000

Adresa: Jihlava, Rantířovská 46
od 26. 11. 1997 do 31. 07. 2000


Název/Jméno: VAŘEJKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1997 do 12. 10. 1998

Adresa: Luka nad Jihlavou, Nová 479, okres Jihlava
od 26. 11. 1997 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: PÍZA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 do 26. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Jihlava, Březinova 58
od 13. 01. 1997 do 26. 11. 1997
Jihlava, A. Zápotockého 58
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: ELIÁŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 do 26. 11. 1997

Adresa: Brtnice, Dolní llO, okres Jihlava
od 13. 01. 1997 do 26. 11. 1997


Název/Jméno: FEJFAROVÁ OTILIE

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 13. 01. 1997 do 12. 10. 1998

Adresa: Telč, nám. Zachariáše z Hradce 13, okres Jihlava
od 13. 01. 1997 do 12. 10. 1998


Název/Jméno: PEKÁREK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1993 do 13. 01. 1997

Adresa: Kamenice u Jihlavy 411
od 05. 05. 1993 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: ROD VLADIMÍR

IČO: 49055691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1993 do 13. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 05. 05. 1993

Adresa: Sázava 25
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997


Název/Jméno: VOLF FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1992 do 05. 05. 1993

Adresa: Jihlava, Okrajová 21
od 01. 10. 1992 do 05. 05. 1993


Název/Jméno: Václav S a e n g e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997

Adresa: Jihlava, Stamicova 25
od 01. 10. 1992 do 13. 01. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 1. 2002

Obory činnosti: - pro hospodářská zvířata
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 09. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Partl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Němec


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 7. 1998

Odpovědní zástupci: Josef Vašíček

Zánik oprávnění:20. 4. 2005


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Partl

Zánik oprávnění:11. 10. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:11. 10. 2000


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Slavomír Lichevník

Zánik oprávnění:6. 12. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Partl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Zánik oprávnění:21. 11. 2013


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého glycerinu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Partl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového metylesteru

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 12. 03. 2009
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 12. 03. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 12. 03. 2009
Výroba hnojiv
od 12. 03. 2009
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 12. 03. 2009
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2014
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 01. 07. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 07. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 07. 2008
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 01. 07. 2008
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 01. 07. 2008
Výroba krmiv a krmných směsí
od 09. 01. 2002 do 12. 03. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 20. 04. 1998 do 12. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 20. 04. 1998
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 20. 04. 1998
Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého glycerinu
od 10. 11. 1993 do 12. 03. 2009
Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového metylesteru
od 05. 04. 1993 do 12. 03. 2009
Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů, kompostů a dalších prostředků ke zvyšování úrodnosti půdy, zahraniční obchodní činnost
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009
Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009
Laboratorní činnost
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009
Polní mechanizované práce
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v zemědělství
od 01. 10. 1992 do 12. 03. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Bilický

Zánik oprávnění:3. 5. 2004


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:3. 5. 2004


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Zánik oprávnění:3. 1. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotno

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:18. 1. 2013


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Zánik oprávnění:3. 5. 2004


Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů, kompostů a dalších prostředků ke zvyšování úrodnosti půdy, zahraniční obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Polní mechanizované práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Antonín Slabý

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Laboratorní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zbyněk Němec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba palet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Přerušení: od 22. 11. 2000 do 22. 11. 2002

Zánik oprávnění:3. 5. 2004


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Lhotský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46904689

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
912808" T O P S E R V " spol. s r.o. v likvidaci45355894Klatovy, K letišti 688, PSČ 33901
1783702"LIPEX - spol. s r.o."14867737č.p. 8, 470 01 Kvítkov
1092026"Společenství ŠVABINSKÉHO čp. 1723, 1724 SOKOLOV"26342570Sokolov, Švabinského čp. 1724, PSČ 35601
324081212 W, s.r.o.27573842Praha 4 - Podolí, Terasovitá 957/8, PSČ 14700
292850A L D A , s.r.o.60935791Za Sokolovnou 651, 533 41 Lázně Bohdaneč

Související osoby

#NázevICOAdresa
457810"LIPEX - spol. s r.o."14867737Česká Lípa, Kvítkov č.p. 8, PSČ 47001
436366"T O P S E R V" spol. s r.o.45355894Klatovy, K letišti 688, PSČ 33901
431982A.S.A. International Holding GmbH1040 Vídeň, Graf Starhemberg-Gasse 25, Rakouská republika
689547A.S.A., spol. s r.o.45809712Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200
168283ABAKA spol. s r.o. Pardubice47473321Chrudim, Novoměstská 65, PSČ 53701