AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Hlavní strana

Firma s názvem AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 868. Její identifikační číslo je 46904689

Výpis z obchodního rejstříku AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 868

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rh8cnrz

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Výroba krmiv a krmných směsí
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Výroba a zpracování paliv a maziv
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Výroba a zpracování paliv a maziv
Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého...
Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výroba palet
Laboratorní činnost
Polní mechanizované práce
Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v...
Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů,...
Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Nástrojářství
Opravy silničních vozidel
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Cihelna 420, 58813 Dobronín

Adresy: Cihelna 420, 588 13 Dobronín
od 09. 10. 2015
Cihelna 315, 588 13 Dobronín
od 28. 07. 2014 od 09. 10. 2015
Dobronín 315, PSČ 58813
od 01. 02. 2012 od 28. 07. 2014
Polná, Dobronín 315, PSČ 58813
od 31. 07. 2000 od 01. 02. 2012
Jihlava, Znojemská 76
od 01. 10. 1992 od 31. 07. 2000

Skutečnosti

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští, rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.1996.
od 20. 01. 2016

  Společnost vznikla přeměnou Agropodniku, družstevního podniku se sídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64 obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podle par. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 20. 01. 2016

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnou hromadou ze dne 25.5.2000.
od 20. 01. 2016

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.6.1997.
od 20. 01. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 04. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 04. 07. 2014 od 20. 01. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 04. 07. 2014 od 20. 01. 2016

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti z částky 77.180.000,-Kč (slovy : sedmdesát sedm milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) na částku 109.230.000,-- Kč (slovy : jedno sto devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých), tj. o částku 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem, a to na základě úpisu nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno a předmětem úpisu bude 3.205 (tři tisíce dvě stě pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. K převodu nově upisovaných akcií je nutný souhlas dozorčí rady. O souhlas s převodem akcií je povinen požádat převodce. Žádost o převod musí obsahovat označení akcií, které mají být převáděny, jejich počet, souhrnnou nominální hodnotu a označení osoby nabyvatele s uvedením předmětu podnikání. Zvýšení základního kapitálu společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., se sídlem Mostová 2, Bratislava, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČ 31 403 387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 935/B (dále též jako Upisovatel), a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci – společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. návrh smlouvy o upisování a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s., se sídlem Mostová 2, Bratislava, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČ 31 403 387, má na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.6.2013 mezi společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. (jako věřitelem) a společností AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, se sídlem Dobronín 315, 588 13 Polná, IČO 469 04 689 (jako dlužníkem) pohledávku za společností AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava ve výši 32.050.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých). Existence uvedené pohledávky, její řádné vedení v účetnictví společnosti a způsobilost k započtení je ověřena zprávou auditora společnosti vystavené společností ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Praha 13 – Office Park Nové Butovice, Budova A, Bucharova 1281/2, PSČ 158 00, IČ 27608875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, osvědčení číslo 471, a jejím jednatelem a auditorem Ing. Janem Bláhou, č. osvědčení 1673, o existenci výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce – Upisovatele za společností. Zpráva tvoří přílohu číslo 6 notářského zápisu.Valná hromada společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. ve výši 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých), kterou má na základě Smlouvy o úvěru ze dne 21. června 2013 proti pohledávce společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, ve výši 32.050.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů padesát tisíc korun českých), která vznikne společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava za společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány společností SLAVIA CAPITAL Group, a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti SLAVIA CAPITAL Group, a.s. kterou má společnost SLAVIA CAPITAL Group, a.s. vůči společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, proti pohledávce společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela, naopak bude vhodné budoucí pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií započíst na dlužnou částku.Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :a) lhůta 15 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci – Upisovateli a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií, které je představenstvo společnosti povinno sdělit Upisovateli buď formou doporučeného dopisu zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, anebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu ve výše stanovené lhůtě pěti dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat ustanovení, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku b) lhůta 15 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci-Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).
od 12. 08. 2013 od 21. 08. 2013

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnouhromadou ze dne 25.5.2000.
od 31. 07. 2000 od 20. 01. 2016

  Společnost předložila úplné znění stanov doplněné valnouhromadou ze dne 10.6.1998.
od 12. 10. 1998 od 31. 07. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.6.1997.
od 26. 11. 1997 od 20. 01. 2016

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští,rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.1996.
od 13. 01. 1997 od 20. 01. 2016

  Zapisuje se změna stanov čl. 3, čl. 16 odst. 3 se vypouští,rozhodnutím valné hromady ze dne 28.2.18996.
od 13. 01. 1997 od 13. 01. 1997

  Základní jmění společnosti ve výši 70.170.000,--Kčje rozděleno na 7017 akcií v nominální hodnotě10.000,--Kč na jméno.
od 05. 05. 1993 od 27. 06. 1995

  Společnost vznikla přeměnou Agropodniku, družstevního podniku sesídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podlepar. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 01. 10. 1992 od 20. 01. 2016

  Dozorčí rada:Ing. Stanislava Šmídová, Jihlava, Vrchlického 29Otilie Fejfarová, Telč, nám. Zachariáše z HradceIng. Jan Mykysek, Horní Dubenky 107
od 01. 10. 1992 od 13. 01. 1997

  Základní jmění: 57,720.000,-- Kčsje rozděleno na: 5.772 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs najméno.
od 01. 10. 1992 od 05. 05. 1993

  Společnost vzniklad přeměnou Agropodniku, družstevního podniku sesídlem v Jihlavě, Znojmenská č. 76, zapsaného pod Dp 64obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, podlepar. 69 zák. č. 513/91 Sb.
od 01. 10. 1992 od 01. 10. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRUZLOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 07. 2016


Název/Jméno: DELONG DALIBOR

IČO: 70230498

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2016


Název/Jméno: SLABÝ LUBOŠ

IČO: 16369513

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2016


Název/Jméno: POJER ŠTĚPÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 03. 2016 od 15. 06. 2016


Název/Jméno: POLÁK MICHAL

IČO: 16245954

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2016


Název/Jméno: ŠINDELKOVÁ EVA

IČO: 71903615

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 03. 2016 od 10. 07. 2016


Název/Jméno: BALHEIM ROBERT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2010 od 22. 03. 2016


Název/Jméno: PUŠKELOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2016 od 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2015 od 20. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2015 od 03. 02. 2015


Název/Jméno: POŠVANC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 01. 2016 od 22. 03. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2015 od 20. 01. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 01. 2015 od 03. 02. 2015


Název/Jméno: CINCIBUS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 2014 od 22. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 27. 05. 2013


Název/Jméno: DENK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 07. 2014 od 28. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 10. 2013 od 04. 07. 2014


Název/Jméno: VALTR MATĚJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2014 od 22. 01. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 04. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 06. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 01. 2007 od 28. 01. 2008


Název/Jméno: MORAVEC PETR

IČO: 5200831

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2013 od 04. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2013 od 08. 10. 2013


Název/Jméno: RIEGER LUKÁŠ

IČO: 76590216

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2013 od 04. 07. 2014


Název/Jméno: BILICKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 02. 2012 od 08. 10. 2013


Název/Jméno: RÁCZ FRIDRICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2012 od 01. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2011 od 22. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2010 od 28. 01. 2011


Název/Jméno: CÍSAŘ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 02. 2012 od 08. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 2011 od 01. 02. 2012


Název/Jméno: BAŽATA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 02. 2012 od 27. 05. 2013


Název/Jméno: PODHÁNYI FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2011 od 01. 02. 2012


Název/Jméno: HEZINOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2010 od 27. 05. 2013


Název/Jméno: ZÁVODNÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2010 od 16. 07. 2010


Název/Jméno: ZÁVODSKÝ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2010 od 18. 02. 2011


Název/Jméno: KERUĽ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2009 od 01. 02. 2012


Název/Jméno: ČERVINKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 10. 2009 od 23. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 01. 2008 od 05. 10. 2009


Název/Jméno: LEVKANIČ VIKTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 16. 07. 2010


Název/Jméno: COUFAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 01. 2008 od 05. 10. 2009


Název/Jméno: ŽEJDLÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: SLABÝ ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 09. 11. 2010
Dozorčí rada - člen
od 07. 10. 2004 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: NĚMEC ZBYNĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2008 od 27. 05. 2013


Název/Jméno: FOCKO ĽUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2008 od 06. 08. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 14. 05. 2008


Název/Jméno: LHOTSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 01. 2008 od 19. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 01. 2007 od 28. 01. 2008
Prokura - prokurista
od 05. 01. 2006 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 12. 10. 1998 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: HRŮZOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: GABALEC PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 2007 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: ČEBÍK ERIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2007 od 28. 01. 2008


Název/Jméno: GOJIŠ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 06. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2002 od 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 07. 2000 od 26. 09. 2002


Název/Jméno: KVIETIK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 01. 2007 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: KUBÍNOVÁ VLASTA

IČO: 69357072

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2006 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: PŘIBYL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2000 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: SAENGER VÁCLAV

IČO: 46262776

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2004 od 12. 01. 2007
Prokura - prokurista
od 31. 07. 2000 od 05. 01. 2006
Prokura - prokurista
od 13. 01. 1997 od 17. 02. 1998


Název/Jméno: NOSEK MIROSLAV

IČO: 63861895

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2000 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 12. 10. 1998 od 31. 07. 2000


Název/Jméno: BUREŠ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 13. 03. 2004 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2000 od 13. 03. 2004


Název/Jméno: DOLÍNEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2004 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: NEPRAŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 od 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 11. 1997 od 31. 07. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 26. 11. 1997


Název/Jméno: UHLÍŘ JOSEF

IČO: 66982111

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: ŠTARK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 03. 2004 od 12. 01. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 od 13. 03. 2004


Název/Jméno: BARTOŠÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1998 od 12. 01. 2007


Název/Jméno: KUTÍLEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 03. 2004 od 12. 01. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2000 od 13. 03. 2004


Název/Jméno: LENIKUS ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 09. 2002 od 13. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 07. 2000 od 26. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 01. 1997 od 13. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1992 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: PŘENOSIL PAVEL

IČO: 13209248

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 2001 od 07. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - zástupce ředitele
od 05. 05. 1993 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: VAŠOUREK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2000 od 13. 03. 2004
Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1997 od 31. 07. 2000


Název/Jméno: MAREK JOSEF

IČO: 65689259

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 01. 1997 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: ŠUTERA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1997 od 31. 07. 2000


Název/Jméno: VAŘEJKA LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 11. 1997 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: PÍZA PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 01. 1997 od 26. 11. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: ELIÁŠ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 1997 od 26. 11. 1997


Název/Jméno: FEJFAROVÁ OTÍLIE

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 13. 01. 1997 od 12. 10. 1998


Název/Jméno: PEKÁREK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1993 od 13. 01. 1997


Název/Jméno: ROD VLADIMÍR

IČO: 49055691

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1993 od 13. 01. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 05. 05. 1993


Název/Jméno: VOLF FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1992 od 05. 05. 1993


Název/Jméno: Václav S a e n g e r

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ředitel
od 01. 10. 1992 od 13. 01. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 11. 2013

Odpovědní zástupci: 390845


Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Obory činnosti: - pro domácí zvířata a pro další živočichy
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008
- pro hospodářská zvířata
od 09. 01. 2002 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 172471

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 07. 1998

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:20. 04. 2005


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 07. 1998

Odpovědní zástupci:


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:21. 11. 2013


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:06. 12. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:11. 10. 2000


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:11. 10. 2000


Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého glycerinu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového metylesteru

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba palet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Přerušení: od 22. 11. 2000 od 22. 11. 2002

Zánik oprávnění:03. 05. 2004


Laboratorní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Polní mechanizované práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v zemědělství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů, kompostů a dalších prostředků ke zvyšování úrodnosti půdy, zahraniční obchodní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 236819

Zánik oprávnění:03. 05. 2004


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotno

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:18. 01. 2013


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390845

Zánik oprávnění:03. 01. 2001


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 390846

Zánik oprávnění:03. 05. 2004


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 05. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 01. 07. 2008 od 31. 12. 2014
Výroba krmiv a krmných směsí
od 09. 01. 2002 od 12. 03. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 20. 04. 1998 od 12. 03. 2009
Rafinace surového glycerinu z výroby bionafty a výroba čistého glycerinu
od 10. 11. 1993 od 12. 03. 2009
Lisování oleje z řepkového semene a následná výroba řepkového metylesteru
od 05. 04. 1993 od 12. 03. 2009
Nákup za účelem skladování a prodeje hnojiv, komponentů, substrátů, kompostů a dalších prostředků ke zvyšování úrodnosti půdy, zahraniční obchodní činnost
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikání v zemědělství
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009
Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v zemědělství
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009
Laboratorní činnost
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009
Polní mechanizované práce
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 01. 10. 1992 od 12. 03. 2009

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46904689

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
582775"LIPEX - spol. s r.o."148677378, 47001 Kvítkov
109207"SIBI s.r.o."62525573Tábor, 39010, , Chýnovská, 2217
752542A - OIL s.r.o. v likvidaci26747634Praha, 10900, Dolní Měcholupy, Za zastávkou, 377/3
114922A.R.G., spol. s r.o.60110881K Raškovci 851, 28002 Kolín
430337ACCENTAX s.r.o.29363276Mutěnická 4138/11, 62800 Brno
483750AGRIS Rozseč, s.r.o.49455664170, 67973 Rozseč nad Kunštátem
739109AGRO družstvo vlastníků Puklice4997555294, 58831 Puklice
268714AGROSTAV, akciová společnost46904662Jihlava, Hruškové Dvory 3, PSČ 586 01
553154ALFA-Top CZ, s.r.o.294668829, 58832 Brtnice
673404ALLEGRO CLUB, s.r.o.62522477Václava Soumara 2300, 39003 Tábor
647422Allfrost Praha, státní podnik16192419Praha, 11264, Nové Město (Praha 1), Gorkého Nám., 8
253113AR Jihlava, spol. s r.o. v likvidaci63483548Na Hranici 4039/8, 58601 Jihlava
12041ARNICA spol. s r.o.43224954Revoluční 592/6, 46601 Jablonec nad Nisou
610133ASE-ZVN s.r.o.26117070Sadová 95, 25065 Bořanovice
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
333492Autoturist OASA a.s.25889974Ostravská 261/9, 74770 Opava
77927AZUS spol. s r.o.28390644V celnici 1028/10, 11000 Praha
585963BEMO Elementbau CS s.r.o. "v likvidaci"47671513Výstavní 2510/10, 70900 Ostrava
202411BENVEX s.r.o.24137596Kdoulová 693/19, 19800 Praha
389314BOHEMIA TRAVEL SYSTEM s.r.o.26721783Londýnská 730/59, 12000 Praha
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
689493Bytové družstvo Ocelářská 1325143549Ocelářská 1065/13, 19000 Praha
72603Bytové družstvo Plzeň, Čermákova 44, 46, 48 v likvidaci669491Plzeň, 32000, Jižní Předměstí, Čermákova, 46
484656C.S.CARGO a.s.64259374Hradecká 1116, 50601 Jičín
14488COM Group a.s.26912627Tuřanka 1222/115, 62700 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
73757ADAMEC RADOSLAV41424433Andělská Hora , 79331 Andělská Hora, CZ
5064ADÁMEK JAROSLAV18439586Hlavní 76, 25068 Husinec
403648ADÁMEK RUDOLF61878928Za Baštou 1358, 28002 Kolín
155321BAJER FRANTIŠEK43571026Pod Ostrou hůrkou 123, 74792 Háj ve Slezsku
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
68718BALIHAR TOMÁŠ6569214490, 54351 Špindlerův Mlýn
141587BAMBULA STANISLAV62546970Budapešťská 2787/2, 39005 Tábor
97888BAREŠ JOSEF11582073Vysoká nad Labem, 50331, Vysoká nad Labem, , 26
230517BARTÁK PAVEL62121260Puškinova 521/39, 68201 Vyškov
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
385998BARTOŠÍK PETR66027951U Slovanky 1990/6, 18200 Praha
203446BARTOŠÍKOVÁ PETRA87757231Semická 2026/10, 14300 Praha
13795BARVÍŘ STANISLAV74018841Sladkovského 1576, 53002 Pardubice
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
51051BEČVÁŘ ŠTĚPÁN42837278Klatovská 515/169, 32100 Plzeň
166180BĚHAL MARTIN46585133Náves 25/13, 75002 Bochoř
416017BĚLÍKOVÁ LUĎKA68030789Na Kopci 990/1, 58601 Jihlava
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
106737BENEŠ KAREL68278527Wolkerova 2329/30, 32600 Plzeň
1556BENEŠ KAREL15098460Kyselova 1191/11, 18200 Praha
9504BENEŠ PETR47602040Josefa Němce 109, 19011 Praha
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou
287286BERANOVÁ ALENA40660958Hlubocká 710/2, 15800 Praha
187308BERDYCH PETR71495291K Březinám 197, 25226 Třebotov
476075BEYER JAN67511686Zeleného 3150/48, 61600 Brno

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Adresa: Martinov, U dílen 3216/6, okres Ostrava-město, PSČ 72300
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: Římskokatolická farnost Lužec nad Vltavou70825980Lužec nad Vltavou, 27706, Lužec nad Vltavou, 1. Máje, 1
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov

Firmy v okolí