ALPEX real a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ALPEX real a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4232. Její identifikační číslo je 28606159

Výpis z obchodního rejstříku ALPEX real a.s.

Datum zápisu: 20. 11. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4232

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: axngdik

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 09. 2016

  Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ALPEX real a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.12.2011:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 117.100.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 119.100.000,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace Společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost Společnosti;3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1.171 ks (slovy: jednoho tisíce jedno sto sedmdesáti jednoho kusu) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány (dále také jen "nové akcie").4. S ohledem na to, že nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku a určuje se, že všechny nové akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou:a. obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261;b. obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928;c. pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/345. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců takto:a) zájemce - obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- pozemek parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 2801/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace;- pozemek parcelního čísla 2801/119 - ostatní plocha, jiná plocha;- pozemek parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4039 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201180343 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 částkou ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.b) zájemce - obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- budova č.p. 2227 v části obce Poruba, způsob využití - výroba, na pozemku parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří;- budova bez čp/če, způsob využití - jiná st., na pozemku parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 5060 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201179342 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 částkou ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.c) zájemce - pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- budova č.p. 342 v části obce Moravská Ostrava, způsob využití občanská vybavenost, na pozemku parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2112 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201178341 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 částkou ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 440 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.8. Zvýšení základního kapitálu těmito nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tyto vklady využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tyto nepeněžité vklady hospodářsky využít.9. Všechny shora popsané nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti Společnosti.
od 08. 12. 2011 od 13. 12. 2011

Akcie

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 1 171 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 09. 2016

Počet: 1 171 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 12. 2011 od 27. 09. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 11. 2009 od 27. 09. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: BRAXTON INVEST s.r.o.

IČO: 27159591

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 11. 2009 od 26. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PLAČEK CTIRAD

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 27. 09. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 27. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2011 od 27. 09. 2016


Název/Jméno: PAWLASOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011 od 10. 06. 2016


Název/Jméno: PLAČEK RADEK

IČO: 87734656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011 od 27. 09. 2016


Název/Jméno: PLAČEK ALEŠ

IČO: 48751367

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011 od 27. 09. 2016


Název/Jméno: KRÁLOVÁ JANA

IČO: 86633058

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011 od 27. 09. 2016


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ EVA

IČO: 1122959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011 od 27. 09. 2016


Název/Jméno: GORNÁ IVONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 20. 11. 2009 od 26. 09. 2011


Název/Jméno: FRIČOVÁ JANA

IČO: 68150369

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 od 26. 09. 2011


Název/Jméno: RÝPAROVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 od 26. 09. 2011


Název/Jméno: ŠIMONOVÁ KATEŘINA

IČO: 71823735

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 od 26. 09. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 09. 2011

Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 08. 2015
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 09. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 09. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 09. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28606159

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 09. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
146048A.I. Investment, a.s.24847542Žerotínova 1141/37, 13000 Praha
129215AB FOOD s.r.o. v likvidaci24804797Lannova 2061/8, 11000 Praha
193840Akoya Pearl s.r.o.28973518Bartoškova 1448/26, 14000 Praha
196953ALPEX servis a.s.26867150Nad Porubkou 2227/31, 70800 Ostrava
132024Ambrerouge s.r.o.3828727Nerudova 209/10, 11800 Praha
73476Anagallis s.r.o.3974847Nové sady 988/2, 63900 Brno
30284Anbareture s.r.o.3780902Výstavní 1928/9, 70200 Ostrava
73063ARDIGAS CZ, s.r.o.28606779U Řeky 594, 72000 Ostrava
22534ARWEN architects s.r.o.28529006Pod pekárnami 161/7, 19000 Praha
63990ATRICIO a.s.27233201Praha, 11719, Staré Město, Ovocný trh, 8
130389AUTO SP s.r.o.28437373Na výsluní 201/13, 10000 Praha
197588AV Care czech s.r.o.28606451Říjnová 1359/5, 73564 Havířov
199343Balistra trading SE4624378Nedbalova 38/23, 77900 Olomouc
82240BAU corporation marketing-engineering s.r.o.4286413Úvalská 593/23, 25101 Říčany
84036Bennet Oil Depot s.r.o.28941551Pobřežní 18/16, 18600 Praha
28124BEVENURE s.r.o.28978838Špirkova 522/14, 14200 Praha
75112Bidensmo s.r.o.3997375Českobratrská 692/15, 70200 Ostrava
121586Bourdon, a.s.283865151, 25210 Trnová
122928BRAXTON INVEST s.r.o., v likvidaci27159591Ovocný trh 572/11, 11000 Praha
173979CMC ONLINE s.r.o.27421902Musílkova 1303/22, 15000 Praha
24187CMM mining technology s.r.o.28641523Na Náhonu 1123/20, 70200 Ostrava
163803CONCENS SOLARIS a.s.24776637Jinonická 804/80, 15800 Praha
33101CORE Aesthetics s.r.o.28978404Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
129089Czech Sport Aircraft a.s.28240316Na Záhonech 212, 68604 Kunovice
2973CZERUCO a.s.27219097Říčany, 25101, Říčany, Táborská, 1148

Související osoby

#NázevICOAdresa
40013ADAMEC MIROSLAV15672115167, 47124 Pertoltice pod Ralskem
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
137582AROUA RADKA12385492Španielova 1249/100, 16300 Praha
6355BALÍKOVÁ PETRA71363718U Hostína 1777, 25082 Úvaly
3211BARTOŠ PETR70271364Vinohrady 714, 76001 Zlín
49274BARTOŠ TOMÁŠ49199625Pod Skalkou 270, 33001 Kyšice
3212BARTOŠOVÁ BLANKA44614241Anglická 2392/14, 35201 Aš
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
3213BARTOŠOVÁ ŠÁRKA70146101135, 28502 Suchdol
42378BARTŮNĚK DANIEL18944621K Zeleným domkům 682/24A, 14800 Praha
122268BARTUSEK MIROSLAV74915541Raisova 916/15, 70900 Ostrava
15869BENEŠ JAN67105998Tyršova 240/7, 35301 Mariánské Lázně
63575BENEŠOVÁ ZUZANA66705207Nám. Osvobození 57, 75361 Hranice
92253BEREZNĚVOVÁ GABRIELA4554566Hábova 1569/18, 15500 Praha
131712BIEN LADISLAV61207705Jilemnického 196, 56201 Ústí nad Orlicí
9929BLAŽEK MICHAL62478516Sokolovská 520, 28201 Český Brod
36723BOČKOVÁ ANDREA4923227Ratibořská 145/10, 74718 Píšť
59963BOUČEK PETR66485398Na křivce 1532/41, 10100 Praha
75717BŘEČKA LUDĚK4937601Na kovárně 372/2a, 64400 Brno
74032BURDOVÁ HANA74364049Josefy Faimonové 2232/13, 62800 Brno
64126CIBULKA JIŘÍ65943571Dukelská 622/2, 39102 Sezimovo Ústí
64839CIHELKOVÁ HELENA88750817Univerzitní 686/14, 10800 Praha
92260CINEK TOMÁŠ71968733Platónova 3285/22, 14300 Praha
31947CÍSAŘ FRANTIŠEK70447926Křenová 64/13, 60200 Brno
92254CÍSAŘ JAKUB86648101Jeseniova 1595/119, 13000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí