ALPEX real a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ALPEX real a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4232. Jeho identifikační číslo je 28606159

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ALPEX real a.s.

Datum zápisu: 20. 11. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4232

Identifikační číslo:28606159

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: axngdik

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nádražní 342/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 14. 04. 2016
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 342/23, PSČ 70200
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016
Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 70200
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011
Nádražní 342/23, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ALPEX real a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.12.2011:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 117.100.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 119.100.000,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace Společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost Společnosti;3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1.171 ks (slovy: jednoho tisíce jedno sto sedmdesáti jednoho kusu) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány (dále také jen "nové akcie").4. S ohledem na to, že nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku a určuje se, že všechny nové akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou:a. obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261;b. obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928;c. pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/345. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců takto:a) zájemce - obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- pozemek parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 2801/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace;- pozemek parcelního čísla 2801/119 - ostatní plocha, jiná plocha;- pozemek parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4039 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201180343 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 částkou ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.b) zájemce - obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- budova č.p. 2227 v části obce Poruba, způsob využití - výroba, na pozemku parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří;- budova bez čp/če, způsob využití - jiná st., na pozemku parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 5060 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201179342 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 částkou ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.c) zájemce - pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:- budova č.p. 342 v části obce Moravská Ostrava, způsob využití občanská vybavenost, na pozemku parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2112 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava;Tento nepeněžitý vklad zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201178341 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 částkou ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 440 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.8. Zvýšení základního kapitálu těmito nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tyto vklady využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tyto nepeněžité vklady hospodářsky využít.9. Všechny shora popsané nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti Společnosti.
od 08. 12. 2011 do 13. 12. 2011

Akcie

Počet: 1 171 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 12. 2011

Počet: 10 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 11. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: BRAXTON INVEST s.r.o.

IČO:27159591

Adresa: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PAWLASOVÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011 do 10. 06. 2016

Adresa: Budovatelů 1351/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
od 14. 04. 2016 do 10. 06. 2016
Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů /59a, PSČ 73564
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016


Název/Jméno: KRÁLOVÁ JANA

IČO: 67470017

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011

Adresa: Oldřicha Stibora 430/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
od 14. 04. 2016
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oldřicha Stibora 430, PSČ 72525
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016


Název/Jméno: PLAČEK ALEŠ

IČO: 48751367

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011

Adresa: Polanecká 717/34, Svinov, 721 00 Ostrava
od 14. 04. 2016
Ostrava - Svinov, Polanecká 717/34, PSČ 72100
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016


Název/Jméno: PLAČEK RADEK

IČO: 87734656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2011

Adresa: Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
od 14. 04. 2016
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková 202/15, PSČ 72525
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016


Název/Jméno: PLAČEK CTIRAD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 09. 2011

Adresa: Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
od 14. 04. 2016
Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková 202/15, PSČ 72525
od 26. 09. 2011 do 14. 04. 2016


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ EVA

IČO: 47619686

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2011

Adresa: 2. května 344, 742 13 Studénka
od 14. 10. 2015
Ostrava - Poruba, 17. listopadu 643/16, PSČ 70800
od 26. 09. 2011 do 14. 10. 2015


Název/Jméno: FRIČOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011

Adresa: Karviná - Ráj, Dačického 571/20, PSČ 73401
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011


Název/Jméno: RÝPAROVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011

Adresa: Bohuslavice, Okružní 323, PSČ 74719
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011


Název/Jméno: GORNÁ IVONA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - jediný člen představenstva
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011

Adresa: Bílovec, Komenského 909/4, PSČ 74301
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011


Název/Jméno: ŠIMONOVÁ KATEŘINA

IČO: 69102724

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011

Adresa: Ostrava - Vítkovice, Štramberská 829/4, PSČ 70300
od 20. 11. 2009 do 26. 09. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 9. 2011

Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 14. 08. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 12. 09. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 12. 09. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 12. 09. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28606159

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 9. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
3002971.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost46357238Chorušice čp. 118, okres Mělník, PSČ 27737
263440724 HODIN PRO VÁS s.r.o.28609808Liberec 12 - Staré Pavlovice, Na Pískovně 565/9, PSČ 46014
13330613 D, spol. s r.o.14864070Veslařská 169, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
36867163D CHEMOPRAG a.s.28401433Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6
24508083I GROUP, s.r.o.27940217Nepilova 903/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Související osoby

#NázevICOAdresa
90968"COMO" SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA W LIKIWIDACJI76200 Slupsk, Owocowa 24, Polská republika
90967"GINO ROSSI" SPÓŁKA AKCYJNA76-200 SŁUPSK, Owocowa 24, Polská republika
1230201"LABORATORIA NATURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-228 Lublin, Zawieprzycka 8D, Polská republika
1106329"UNICHEMOIL BG" LTDChaskovo, Stará Planina 63, 6300, Bulharská republika
11295571. Aleš P l a č e kOstrava - Svinov, Polanecká 717