ALPINE PRO, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ALPINE PRO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10224. Jeho identifikační číslo je 49970321

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ALPINE PRO, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 10224

Identifikační číslo:49970321

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rv4cq7d

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
Reklamní činnost a marketing
Organizování sportovních soutěží
Realitní činnost
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců
Zprostředkovatelská činnost
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Poskytování leasingu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
Specializovaný maloobchod
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Maloobchod použitým zbožím

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 10100
od 16. 08. 2005
Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98
od 21. 12. 2001 do 16. 08. 2005
Brno, Kobližná 24, PSČ 65798
od 06. 10. 2000 do 21. 12. 2001
Brno, Štefánikova 41
od 19. 12. 1995 do 06. 10. 2000
Brno, nám. Svobody 4
od 01. 01. 1994 do 19. 12. 1995
Přípotoční 1519/10B, 10000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 07. 2014

  Dne 23. července 2007 rozhodla valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, na částku 120,000.000,-- Kč.- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 20, slovy dvacet kusů, kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Akcie nebudou kótované.- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to* Panu Václavu Hrbkovi, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, která upíše 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenvoité hodnotě 1,000.000,-- Kč v listinné podobě.- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s. na adrese Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí : 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to* Pohledávky pana Václava Hrbka, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, podnikajícího jako fyzická osoba pod obchodní firmou Václav Hrbek - BODY HF (identifikační číslo 49692763) vůči společnosti vyplývající z ústně uzavřené kupní smlouvy, na základě které bylo dne 1.4. 2005 předáno společnosti zboží, podepsán dodací list a vystavena faktura pod variabilním symbolem 5100059 ze dne 30.4. 2005 ve výši 64,646.975,50 Kč. Z tohoto závazku bylo dosud uhrazeno 14,252.158,60 Kč a ke dni 23.7. 2007 činí výše pohledávky pana Václava Hrbka vůči společnosti 50,394.816,90 Kč, slovy: padesátmilionů třistadevadesátčtyřtisícosmsetšestnáct korun českých padesát haléřů. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých.Existence této peněžité pohledávky byla potvrzena ve zprávě auditora - Ing. Petra Kobrleho, Úvaly, Sukova 994, osvědčení KA ČR číslo 1148 - ze dne 23.7. 2007 s tím, že auditor potvrdil ve svém výroku existenci pohledávky Václava Hrbka vůči společnosti ALPINE PRO, a.s. , která je navrhována k započtení.- Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o za počtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Václavem Hrbkem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla.
od 23. 10. 2007 do 24. 01. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení:Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98, identifikační číslo 499 70 321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 1236 (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost TYPHOON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4042, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 269 12 619 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,67 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 664 315 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 3,- Kč, 162 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč a 1 000 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 45 300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,67 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacetjedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 249-149/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti ALPINE PRO, a.s., za jednu akcii ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí dle našeho názoru částku 21,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody výnosové a metody substanční.4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či v hotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti.5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 16. 08. 2005

  Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914.
od 31. 01. 2005

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru zvýšit základní kapitál.Základní kapitál společnosti Centex a.s. z původní výše 2,310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,600.000,- (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,910.000,- Kč (slovy: padesát milionů devět set deset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je podstatné snížení závazků společnosti, přístup na nové trhy a přínos know-how.Všechny nové akcie budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je společnost TYPHOON, a.s., IČ 26912619 se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, a to 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Kobližná 24, čp. 53, PSČ 657 98. Lhůta pro jejich úpis činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, ne však dříve než dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centex a.s. do obchodního rejstříku tak, jak bylo schváleno v bodu 5) programu jednání této valné hromady.Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli (určitému zájemci) oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele proti pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena mezi upisovatelem a společností Centex a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Jedná se o pohledávku společnosti TYPHOON, a.s. vůči společnosti v celkové výši 48,867.080,83 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých, osmdesát tři haléřů) z titulu smluv o půjčce ze dne 21.10.2003 a ze dne 4.12.2003, uzavřených se společností jako dlužníkem, kde se započne na emisní kurs částka ve výši 48,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých).
od 14. 07. 2004 do 27. 09. 2004

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru snížit základní kapitál.Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40,810.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů osm set deset tisíc korun českých) o částku ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2,310.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 53,-- Kč (slovy: padesát tři korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii.
od 11. 06. 2004 do 28. 07. 2004

  Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2002 o záměrusnížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižujeze 770.000.000,- Kč (slovy sedmset sedmdesát milionů korunčeských) o částku 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) z důvodu úhradykumulované ztráty společnosti na výslednou výši základníhokapitálu 40.810.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů osmset desettisíc korun českých) a částka odpovídající snížení základníhokapitálu ve výši 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) se použijevýhradně k úhradě kumulované ztráty společnosti. Sníženízákladního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu kmenovouakcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát třikorun českých) na jednu kmenovou akcii a snížením jmenovitéhodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednuprioritní akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovypadesát tři korun českých) na jednu prioritní akcii.
od 23. 05. 2003 do 16. 03. 2004

  Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimírneznal, brno, Valašská 7, PSČ 625 00.
od 13. 01. 2003 do 13. 01. 2003

  Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
od 28. 11. 2000 do 21. 12. 2001

  Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou spoečnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000.
od 28. 11. 2000 do 28. 11. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou29.8.2000.
od 06. 10. 2000 do 28. 11. 2000

  Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98,zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným amístopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal částpodniku- prodejnu v domě č.6, Masarykova ul. v Brně- kupujícímupanu Kamilu Pochylému, r.č.570627/1693, bytem Horova 57d, Brno,616 00, IČO 151 89 341, smlouvou o prodeji části podniku ze dne9.3.2000, a to včetně vlastnických práv k věcem, jiných práv azávazků a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozovánípředmětné prodejny v rozsahu taxativně vymezeném uvedenousmlouvou.
od 12. 05. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou22.6.1999.
od 22. 10. 1999 do 06. 10. 2000

  Společnost předložila stanovy v novém znění schválenýmimimořádnou valnou hromadou 24.9.1998.
od 22. 10. 1998 do 06. 10. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou1.8.1997.
od 15. 12. 1997 do 06. 10. 2000

  Základní jmění splaceno v plné výši.
od 20. 12. 1996 do 23. 03. 2002

  Ke dni 19.12.1995 byly předloženy stanovy přijaté mimořádnouvalnou hromadou dne 29.11.1995.
od 19. 12. 1995 do 06. 10. 2000

  Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 5.6.1995.
od 13. 10. 1995 do 06. 10. 2000

  Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 29.6.1995.
od 13. 10. 1995 do 06. 10. 2000

  Ke dni 10.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.5,7,10,12,16,17,19,21,22,23,24,27,28,30,31,36,45,48,50, přijatévalnou hromadou dne 3.5.1995.
od 10. 05. 1995 do 06. 10. 2000

Akcie

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 119 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 2014

Počet: 9 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 01. 2008 do 24. 01. 2008

Počet: 119 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 24. 01. 2008 do 24. 01. 2008

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 01. 2008 do 24. 01. 2008

Počet: 379 000 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 10. 2006 do 23. 10. 2006

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 do 31. 01. 2005

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 31. 01. 2005 do 31. 01. 2005

Počet: 162 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 do 31. 01. 2005

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 45300 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 31. 01. 2005 do 31. 01. 2005

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - prioritní akcie na majitele
od 27. 09. 2004 do 27. 09. 2004

Počet: 162 ks v hodnotě: 300000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 09. 2004 do 27. 09. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 27. 09. 2004 do 27. 09. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 28. 07. 2004 do 28. 07. 2004

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 28. 07. 2004 do 28. 07. 2004

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 53 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 16. 03. 2004 do 16. 03. 2004

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 53 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 16. 03. 2004 do 16. 03. 2004

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na majitele
od 11. 04. 1996 do 11. 04. 1996

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 11. 04. 1996 do 11. 04. 1996

Počet: 470 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 19. 10. 1995 do 19. 10. 1995

Počet: 356 424 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1994 do 01. 01. 1994

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HAVELKA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 do 27. 05. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 09. 2004 do 05. 10. 2006

Adresa: Pardubická 1531, 252 28 Černošice
od 14. 09. 2016
Praha - Praha 4, Podle náhonu 3225/69, PSČ 14200
od 19. 09. 2008 do 14. 09. 2016
Praha 4, Ke kurtům 380/9, PSČ 14200
od 27. 09. 2004 do 19. 09. 2008


Název/Jméno: HRBEK VÁCLAV

IČO: 48708844

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 07. 2010 do 03. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 do 01. 07. 2010

Adresa: Hrudičkova 2106/1, Chodov, 148 00 Praha 4
od 27. 05. 2015
Hrudičkova 2106/1, Chodov, 148 00 Praha 4
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Praha - Praha 4, Hrudičkova 2106/1, PSČ 14800
od 28. 07. 2011 do 03. 04. 2013
Praha - Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
od 19. 09. 2008 do 28. 07. 2011
Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
od 05. 10. 2006 do 19. 09. 2008


Název/Jméno: FEDOŠ VLADISLAV

IČO: 49700146

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2006 do 27. 05. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 27. 09. 2004 do 23. 10. 2006

Adresa: Letohradská 177, Ládví, 251 68 Kamenice
od 03. 04. 2013
Kamenice - Ládví, Letohradská 177, PSČ 25168
od 28. 07. 2011 do 03. 04. 2013
Praha - Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
od 19. 09. 2008 do 28. 07. 2011
Kamenice - Ládví, Letohradská 177, PSČ 25168
od 23. 10. 2007 do 19. 09. 2008
Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
od 27. 09. 2004 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

IČO: 70388245

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 10. 2013 do 22. 04. 2016

Adresa: Na souvrati 848/2, Břevnov, 162 00 Praha 6
od 24. 10. 2013 do 22. 04. 2016


Název/Jméno: SCHRAMM ROMAN

IČO: 66108420

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 2006 do 05. 10. 2006

Adresa: Rýnská 950/11, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Praha 9 - Letňany, Křivoklátská 258, PSČ 19900
od 10. 01. 2006 do 05. 10. 2006


Název/Jméno: KOBRLE PETR

IČO: 47129263

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 2011 do 27. 05. 2015

Adresa: Sukova 994, 250 82 Úvaly
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Úvaly, Sukova 994, PSČ 25082
od 27. 05. 2011 do 03. 04. 2013


Název/Jméno: KLUSOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2008 do 27. 05. 2015

Adresa: Jičínská 275, Loučka, 741 01 Nový Jičín
od 03. 04. 2013 do 27. 05. 2015
Nový Jičín, Jičinská 275, PSČ 74101
od 19. 09. 2008 do 03. 04. 2013


Název/Jméno: NÁBĚLEK PATRIK

IČO: 2159732

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 2011 do 22. 01. 2014

Adresa: Zlín, U Trojáku 4598, PSČ 76005
od 28. 07. 2011 do 22. 01. 2014


Název/Jméno: ZÁVESKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 09. 2008 do 03. 04. 2013

Adresa: Litoměřice - Litoměřice - Město, Lidická 59/15, PSČ 41201
od 18. 09. 2008 do 03. 04. 2013


Název/Jméno: ZÁBRANSKÝ MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 27. 05. 2011 do 24. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2008 do 27. 05. 2011

Adresa: Praha - Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
od 18. 09. 2008 do 24. 10. 2013


Název/Jméno: KRAMÁRIK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 2009 do 17. 02. 2011

Adresa: Brno, Pekařská 962/72, PSČ 60200
od 16. 09. 2009 do 17. 02. 2011


Název/Jméno: HRBEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 09. 2008 do 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 do 18. 09. 2008

Adresa: Praha - Praha 4, Augistinova 2074/7, PSČ 14800
od 18. 09. 2008 do 01. 07. 2010
Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
od 27. 09. 2004 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: POŠÍVAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 09. 2008 do 28. 07. 2011

Adresa: Praha - Praha 12, Hausmannova 3004, PSČ 14200
od 19. 09. 2008 do 28. 07. 2011


Název/Jméno: KUPEC MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2006 do 18. 09. 2008

Adresa: Horní Bezděkov, Úzká 196, PSČ 27351
od 23. 10. 2007 do 18. 09. 2008
Kladno, Em. Zahrádky 899, PSČ 27204
od 05. 10. 2006 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: PFLEGEROVÁ ŠTĚPÁNKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 do 19. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 09. 2004 do 23. 10. 2006

Adresa: Markvartice, pošta Jablonné v Podještědí 62, PSČ 47125
od 23. 10. 2006 do 19. 09. 2008
Jablonné v Podještědí, Markvartice 62, PSČ 47125
od 27. 09. 2004 do 23. 10. 2006


Název/Jméno: NIKL PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 10. 2006 do 18. 09. 2008

Adresa: Ostrava - Poruba, Slavíkova 4405, PSČ 70800
od 23. 10. 2006 do 18. 09. 2008


Název/Jméno: VOGELOVÁ VLADIMÍRA

IČO: 61010782

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2006 do 19. 09. 2008
Dozorčí rada - členka
od 27. 09. 2004 do 23. 10. 2006

Adresa: Praha 9 - Čakovice, Ke stadionu 804, PSČ 19600
od 27. 09. 2004 do 19. 09. 2008


Název/Jméno: FOŘTOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 2004 do 10. 01. 2006

Adresa: Milevsko, Písecké předměstí 1349, PSČ 39901
od 27. 09. 2004 do 10. 01. 2006


Název/Jméno: ŠÍBL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2004 do 27. 09. 2004

Adresa: Brno, Bzenecká 4, PSČ 62800
od 28. 07. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: ŠPARLINEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004

Adresa: Blansko, Krajní 1951/2, PSČ 67801
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: ŠMEHLÍK JIŘÍ

IČO: 68706812

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004

Adresa: Rousínov, Čsl. Armády 169/34, PSČ 68301
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: TURZA LUBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004

Adresa: Luhačovice, Úprkova 406, PSČ 76326
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: FAIT IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004

Adresa: Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 61500
od 16. 03. 2004 do 27. 09. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÝ MAREK

IČO: 63857316

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004

Adresa: Praha 4, Za Sídlištěm 2144/9
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÝ LUBOMÍR

IČO: 61012271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004
Dozorčí rada - předseda
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004

Adresa: Praha 2, Jaromírova 35
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004
Dobřichovice, Tyršova 98
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004


Název/Jméno: PODLIPNÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004

Adresa: Dobřichovice, Tyršova 98
od 11. 03. 2003 do 16. 03. 2004


Název/Jméno: TOMŠÍK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 06. 2002 do 11. 03. 2003

Adresa: Jindřichův Hradec, Tyršova 627/II
od 19. 06. 2002 do 11. 03. 2003


Název/Jméno: VALEČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 19. 06. 2002 do 11. 03. 2003
Dozorčí rada - členka
od 06. 02. 2002 do 19. 06. 2002

Adresa: Praha 5, Plzeňská 514
od 06. 02. 2002 do 11. 03. 2003


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2002 do 16. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 05. 2001 do 03. 05. 2002

Adresa: Brno, Velkopavlovická 1
od 03. 05. 2002 do 16. 03. 2004
Brno, Velkopavlovická 1, okres Brno-město
od 23. 03. 2002 do 03. 05. 2002
Brno, Velkopavlovická 1
od 07. 05. 2001 do 23. 03. 2002


Název/Jméno: KOSMATA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2002 do 11. 03. 2003

Adresa: Prachatice, Česká 670
od 03. 05. 2002 do 11. 03. 2003


Název/Jméno: KUČERA VLADIMÍR

IČO: 10369180

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 11. 2000 do 07. 05. 2001

Adresa: Brno, Bohatcova 9a
od 28. 11. 2000 do 07. 05. 2001


Název/Jméno: BEDROŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 11. 2000 do 11. 03. 2003

Adresa: Brno, Turgeněvova 22
od 28. 11. 2000 do 11. 03. 2003


Název/Jméno: KRÁL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 11. 2000 do 03. 05. 2002

Adresa: Pardubice, Bartoňova 832
od 28. 11. 2000 do 03. 05. 2002


Název/Jméno: AMBROŽ IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 11. 2000 do 21. 12. 2001

Adresa: Ostrov u Macochy, Nová 314, PSČ 67914
od 28. 11. 2000 do 21. 12. 2001


Název/Jméno: URBAN SVATOPLUK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2000 do 23. 03. 2002

Adresa: Praha 9, Travná 1298
od 28. 11. 2000 do 23. 03. 2002


Název/Jméno: JANČUŠKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000

Adresa: Praha 4 - Chodov, Jarníkova 1894
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: KLEINDIENST JAKUB

IČO: 45814651

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000

Adresa: Praha 10, Počernická 514/54
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: MÍŠEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000

Adresa: Brno, Běloruská 6
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: CHLUP JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000

Adresa: Kuřim, Hybešova 359
od 07. 04. 2000 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: RAKUŠANOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 10. 06. 1999 do 27. 09. 2004

Adresa: Brno - Královo Pole, Skácelova 1701/20
od 07. 04. 2000 do 27. 09. 2004
Brno, Herčíkova 1, okres Brno-město
od 10. 06. 1999 do 07. 04. 2000


Název/Jméno: LACINA ZDENĚK

IČO: 47873515

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1999 do 06. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 12. 1996 do 27. 10. 1999

Adresa: Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 156
od 20. 12. 1996 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: ŘÍČNÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 10. 1999 do 07. 04. 2000

Adresa: Brno, Husitská 14, okres Brno-město
od 27. 10. 1999 do 07. 04. 2000


Název/Jméno: PAVLÍK JIŘÍ

IČO: 72356243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 10. 1999 do 07. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Praha 4, Na Dobešce 16
od 22. 10. 1999 do 07. 04. 2000


Název/Jméno: PISKOVSKÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 10. 1999 do 28. 11. 2000

Adresa: Brno, Slavíčkova 12, okres Brno-město
od 22. 10. 1999 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: FAJKUS JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 06. 1999 do 27. 10. 1999

Adresa: Brno, Kuršova 3, okres Brno-město
od 10. 06. 1999 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: KODYMOVÁ RADOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 22. 10. 1998 do 10. 06. 1999

Adresa: Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14700
od 22. 10. 1998 do 10. 06. 1999


Název/Jméno: VOKATÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 10. 1998 do 28. 11. 2000

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1367, PSČ 16300
od 22. 10. 1998 do 28. 11. 2000


Název/Jméno: HANUŠ PAVEL

IČO: 65948611

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 1998 do 07. 04. 2000

Adresa: Brno, Krásného 47, okres Brno-město
od 13. 02. 1998 do 07. 04. 2000


Název/Jméno: PÍSTECKÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 13. 02. 1998 do 22. 10. 1998
Dozorčí rada - předsedkyně
od 10. 05. 1995 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Lamačova 842
od 10. 05. 1995 do 22. 10. 1998


Název/Jméno: KUTILOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 13. 02. 1998 do 22. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 1996 do 13. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Mádrova 3031
od 20. 12. 1996 do 22. 10. 1998


Název/Jméno: KLÍMA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 02. 1998 do 27. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 05. 1997 do 13. 02. 1998

Adresa: Brno, Oblá 35, okres Brno-město
od 27. 05. 1997 do 27. 10. 1999


Název/Jméno: CHLADIL LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1997 do 10. 06. 1999

Adresa: Letovice, Zboněk 35, okres Blansko
od 15. 12. 1997 do 10. 06. 1999


Název/Jméno: VOLFL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1996 do 27. 05. 1997

Adresa: Praha 10, Frostova 339
od 20. 12. 1996 do 27. 05. 1997


Název/Jméno: BEDNAŘÍK PETR

IČO: 44819633

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1996 do 13. 02. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996

Adresa: Praha 3, Kunešova 2619/10
od 20. 12. 1996 do 13. 02. 1998
Praha 6, Pelikánova 8
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996


Název/Jméno: JAKOUBEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996

Adresa: Praha 3, Kunešova 2619/10
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996


Název/Jméno: KOSAŘ MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995

Adresa: Brno, Terasová 52
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996
Brno, Terasová 52
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995


Název/Jméno: SEDLÁŘ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996

Adresa: Praha 4, Mikulova 1571
od 10. 05. 1995 do 20. 12. 1996


Název/Jméno: HOUZAR BOHUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 do 10. 06. 1999

Adresa: Třebíč, Kratochvílova 2
od 01. 01. 1994 do 10. 06. 1999


Název/Jméno: BLÁBOLILOVÁ BOHUSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995

Adresa: Brno, Valouškova 10
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995


Název/Jméno: ŠOPÍKOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995

Adresa: Brno, Zikova 24
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995


Název/Jméno: URBAN PAVEL

IČO: 45224447

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995

Adresa: Slavkov u Brna, Nádražní 1182
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995


Název/Jméno: KULHÁNKOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995

Adresa: Brno, Ukrajinská 35/16
od 01. 01. 1994 do 10. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 3. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Romana Lacková


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Fojtík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2006

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Fojtík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1999

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:5. 12. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Dana Klusová

Zánik oprávnění:20. 4. 2011


Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 5. 1995

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Karel Schimmel

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1995

Obory činnosti: - v dopravě
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- v oblasti řemeslných prací
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1995

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování leasingu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:12. 2. 1998


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 14. 02. 2011
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 14. 02. 2011
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 14. 02. 2011
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 02. 2011
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 14. 02. 2011
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 14. 02. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 14. 02. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 14. 02. 2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 31. 01. 2008 do 14. 02. 2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 31. 01. 2008 do 14. 02. 2011
Organizování sportovních soutěží
od 30. 08. 2006 do 14. 02. 2011
Reklamní činnost a marketing
od 30. 08. 2006 do 14. 02. 2011
Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
od 30. 08. 2006 do 14. 02. 2011
Realitní činnost
od 11. 10. 1999 do 14. 02. 2011
Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců
od 10. 05. 1995 do 14. 02. 2011
Zprostředkování služeb
od 09. 05. 1995 do 14. 02. 2011
Zprostředkování obchodu
od 09. 05. 1995 do 14. 02. 2011
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011
Specializovaný maloobchod
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011
Velkoobchod
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011
Maloobchod použitým zbožím
od 01. 01. 1994 do 14. 02. 2011


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Zánik oprávnění:6. 6. 2001


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - potravinami, nápoji a tabákem
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - činnost obchodních domů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- s převahou potravin a nápojů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Helena Kulhánková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- prodej nenahraných nosičů
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Helena Kulhánková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:2. 10. 2006


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - zásilkový prodej
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- stánkový prodej
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- prodej v pojízdných prodejnách
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 1994

Obory činnosti: - použitým spotřebním zbožím
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- antikvariát
od 06. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Zdeněk Lacina

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49970321

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1994

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
10871692. Stavební bytové družstvo TáborTábor, Martina z Husky 109
1087173FISCHER ALEŠOpava, J.Adamsové 3, PSČ 74601
1230316Electrolux AB105 45 Stockholm, Švédské království
870557ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným60778997Šumpek, Zábřežská 73
870556ABNER a.s.25915207Praha 1, Václavské náměstí 56,č.p.82, PSČ 11000

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí