AmpluServis, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AmpluServis, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1258. Její identifikační číslo je 65138317 a sídlo firmy je Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 70974.

Výpis z obchodního rejstříku AmpluServis, a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1258

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zyectv6

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a...
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Slévárenství, modelářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Vodoinstalatérství, topenářství
Izolatérství
Klempířství a oprava karoserií
Pokrývačství, tesařství
Kovářství, podkovářství
Zednictví
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 15. 07. 2014

  Počet členů správní rady : 3
od 15. 07. 2014

  9) Nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií v sídle společnosti, a to zákonem stanoveným způsobem; movité věci budou splaceny předáním věcí představenstvu společnosti dle § 60 odst. 2 obch. zák. a nemovité věci musí vkladatel v této lhůtě předat představenstvu písemným prohlášením podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení o nabytí vlastnického práva k nemovitostem.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  8) K upsání akcií se poskytuje upisovateli lhůta 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  7) Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií ve lhůtě do čtyř týdnů po nabytí právní moci zápisu usnesení ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným nejpozději v den počátku běhu této lhůty.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  6) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem emisních kurzů vydávaných akcií ve výši 5 400,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku a s přihlédnutím k ustanovení článku 31 odst. 2 stanov převeden do rezervního fondu společnosti.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  5) Schvaluje ocenění předmětu nepeněžitého vkladu na základě znaleckých posudků společného posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaného Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle§ 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001.Znalci určená peněžitá hodnota těchto movitých věcí činí 11,354.700,- Kč.A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087 (M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 1265/6 zastavěné plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, inventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí.Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001.Znalci určená peněžitá hodnota tohoto majetku činí 5,000.700,- Kč.A na vklad akcionáře do základního kapitálu schvaluje částku ve výši 16,350.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých).
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  4) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1635 kusů akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě10 000,- Kč s tím, že bude vydána nová hromadná akcie nahrazující3 135 ks akcií, která zároveň vyměňuje stávající hromadnou akcii nahrazující 1500 ks akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč. Akcie nejsou registrovány.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  3) Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, může společnost hospodářsky využít a to zejména s ohledem na provozovaný předmět podnikání, jak bylo uvedeno v písemné zprávě představenstva předložené akcionáři.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  2) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, přičemž předmět tohoto nepeněžitého vkladu je tvořen movitými věci tak, jak jsou uvedeny v odstavci 1 a nemovitými věci, jak jsou specifikovány v odstavci 1.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

  1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 16,350.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů třistapadesát tisíc korun českých tedy z částky 15,000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých na 31,350.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů třistapadesát tisíc korun českých a to nepeněžitým vkladem jediného akiconáře - Moravskoslezských tepláren a.s. - ve výši 16 355 400,- Kč, tato výše odpovídá společnému posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaném Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., Řepiště, ul. Urbišova 191, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087(M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 12265/6 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, inventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod č. 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001.A to upsáním akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v počtu 1 635 ks.Upisování nad určenou částku základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 01. 2002 do 25. 03. 2002

Akcie

Počet: 3 135 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Veolia Energie ČR, a.s.

IČO: 45193410

Adresa: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 31. 07. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 70974
od 18. 01. 2012 do 31. 07. 2013
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70974
od 27. 03. 2002 do 18. 01. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2002


Název/Jméno: 3123/152 října

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2001 do 27. 03. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PAJCHL MIROSLAV

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 06. 02. 2017
Správní rada - předseda správní rady
od 06. 02. 2017
Správní rada - člen správní rady
od 15. 07. 2014 do 06. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2011 do 15. 07. 2014

Adresa: Opavská 6125/16a, Poruba, 708 00 Ostrava
od 15. 07. 2014
Ostrava - Poruba, Opavská 6125/16a, PSČ 70800
od 19. 12. 2011 do 15. 07. 2014


Název/Jméno: ŠVRČEK FRANTIŠEK

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 06. 02. 2017
Správní rada - předseda správní rady
od 15. 07. 2014 do 06. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2006 do 15. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2004 do 21. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Dr. Martínka 1508/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
od 15. 07. 2014
Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 3/1508, PSČ 70030
od 03. 05. 2004 do 15. 07. 2014
Ostrava-Hrabůvka, dr. Martínka 3/1508
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 08. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2001 do 15. 07. 2014

Adresa: Ke kurtům 374/21, Písnice, 142 00 Praha 4
od 08. 02. 2016
Ke kurtům 374/21, Písnice, 142 00 Praha 4
od 16. 01. 2014 do 15. 07. 2014
Praha 4, Ke kurtům 374/21, PSČ 14000
od 19. 12. 2001 do 16. 01. 2014


Název/Jméno: LUKEŠ JIŘÍ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 15. 07. 2014 do 08. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 15. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 do 29. 08. 2011

Adresa: Nádražní 853, 742 83 Klimkovice
od 15. 07. 2014 do 08. 02. 2016
Klimkovice, Nádražní 853, PSČ 74283
od 21. 11. 2006 do 15. 07. 2014


Název/Jméno: LEIMGRUBER FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 03. 2008 do 15. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2006 do 03. 03. 2008

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova 3301/11, PSČ 70200
od 13. 01. 2011 do 15. 07. 2014
Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 485/404, PSČ 72400
od 10. 09. 2007 do 13. 01. 2011
Ostrava - Slezská Ostrava, Konečného 1919/12, PSČ 71500
od 08. 03. 2006 do 10. 09. 2007


Název/Jméno: CHRENČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2001 do 15. 07. 2014

Adresa: Mokré Lazce, Jubilejní 302, PSČ 74762
od 19. 06. 2008 do 15. 07. 2014
Ostrava - Poruba, Alšova 526/5, PSČ 70800
od 09. 06. 2004 do 19. 06. 2008
Ostrava-Zábřeh, Písečná 7, PSČ 70030
od 01. 09. 2001 do 09. 06. 2004


Název/Jméno: CAPRIS RENAUD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 03. 2006 do 29. 08. 2011

Adresa: Ostrava - Krásné Pole, Vodárenská 650, PSČ 72526
od 05. 10. 2006 do 29. 08. 2011
Praha - Nusle, Na Květnici 1708/18, PSČ 14000
od 08. 03. 2006 do 05. 10. 2006


Název/Jméno: CHASÁK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 do 09. 04. 2009

Adresa: Frýdek-Místek - Místek, J. Jabůrkové 1602, PSČ 73801
od 09. 06. 2004 do 09. 04. 2009
Frýdek-Místek, Jeronýmova 393
od 15. 03. 1999 do 09. 06. 2004


Název/Jméno: MELIN DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 05. 2004 do 08. 03. 2006

Adresa: Ostrava - Stará Bělá, Hašlerova 674, PSČ 72400
od 03. 05. 2004 do 08. 03. 2006


Název/Jméno: ROUSSEL PATRICK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2004 do 21. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2002 do 03. 05. 2004

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 21/682, PSČ 70900
od 03. 05. 2004 do 21. 11. 2006
Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 21/682, PSČ 70900
od 02. 10. 2002 do 03. 05. 2004


Název/Jméno: GIVOIS DENIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 08. 2000 do 03. 05. 2004
Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1999 do 04. 08. 2000

Adresa: Praha 1, Školská 20/689, PSČ 11000
od 01. 01. 2004 do 03. 05. 2004
Praha 4, U Družstva Práce 92/1734, PSČ 14000
od 21. 01. 2002 do 01. 01. 2004
Praha 4, Pod srázem 7, PSČ 12000
od 01. 09. 2001 do 21. 01. 2002
Praha 4, Pod srázem 1
od 23. 06. 1999 do 01. 09. 2001


Název/Jméno: MOUTON ROLAND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2001 do 02. 10. 2002

Adresa: Ostrava-Stará Bělá, Hašlerova 674, PSČ 72400
od 19. 12. 2001 do 02. 10. 2002


Název/Jméno: HABÉGRE FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2001 do 03. 05. 2004

Adresa: Ostrava-Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 72200
od 01. 09. 2001 do 03. 05. 2004


Název/Jméno: LUBOJACKÝ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 2000 do 08. 03. 2006

Adresa: Klimkovice, Havlíčkova 225
od 04. 08. 2000 do 08. 03. 2006


Název/Jméno: FAROCHE FRÉDÉRIC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 2000 do 19. 12. 2001

Adresa: Slezská Ostrava, Konečného 12/1919
od 12. 06. 2000 do 19. 12. 2001


Název/Jméno: PENEAU HERVÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 06. 2000 do 19. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 do 12. 06. 2000

Adresa: Hulváky, Blodkova 16/1453
od 12. 06. 2000 do 19. 12. 2001
Ostrava, Tyršova 6
od 15. 03. 1999 do 12. 06. 2000


Název/Jméno: GAJDORUS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1999 do 01. 09. 2001

Adresa: Velká Polom, Budovatelů 367
od 23. 06. 1999 do 01. 09. 2001


Název/Jméno: GUILLAUME PASCAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 1999 do 01. 09. 2001

Adresa: Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513
od 23. 06. 1999 do 01. 09. 2001
Ostrava, Tyršova 6
od 15. 03. 1999 do 23. 06. 1999


Název/Jméno: VESELSKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 03. 1999 do 04. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Ostrava-Moravská Ostrava, Lechowiczova 2837/1
od 15. 03. 1999 do 04. 08. 2000
Ostrava, Lechowiczova 2837/1, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997


Název/Jméno: Ing. Laurent Philippe Berméjo

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1999 do 23. 06. 1999

Adresa: Praha 5, Pod Hybšmankou 5
od 15. 03. 1999 do 23. 06. 1999


Název/Jméno: PLOUX CHRISTOPHE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 1999 do 12. 06. 2000

Adresa: Ostrava-Slezská Ostrava, Konečného 12
od 15. 03. 1999 do 12. 06. 2000


Název/Jméno: SMOLKA JAN

IČO: 3147126

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999

Adresa: Ludgeřovice, Horní 52, okres Opava
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: BŘEZINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Ostrava, Živičná 2848, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: KETTNER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 05. 1997 do 15. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Ostrava, J. Ziky 22/1944, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: KUCHRYK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 1996 do 15. 03. 1999

Adresa: Ostrava, Kubelíkova 1/736, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 15. 03. 1999


Název/Jméno: SLABĚŇÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Ostrava, Opavská 1142, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997


Název/Jméno: BIDLO MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1996 do 23. 06. 1999

Adresa: Ostrava, Ludovíta Štúra 1074, okres Ostrava-město
od 01. 04. 1996 do 23. 06. 1999


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 45820775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Řevničov, Draha 305, okres Rakovník
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997


Název/Jméno: ORLICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997

Adresa: Praha 4 - Háje, Stříbrského 682
od 01. 04. 1996 do 09. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 7. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Kettner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Miroslav Pajchl


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Richard Chasák


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. František Švrček


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ65138317

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 4. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
25685437. obchodní, a. s.60194201Praha 3, Vinohradská 2279/164, PSČ 13000
2807628AC tour, spol. s r. o. v likvidaci45317178Praha 7, Pražské výstaviště,Pavilon Fontána-Vakam, PSČ 17000
1565213AeroSette s.r.o., v likvidaci44566387Nádražní 20, 463 31 Chrastava
2465491AIROX s.r.o.25044265Dolní řadová 462, 463 03 Stráž nad Nisou
108826ALEA Tours + Trade spol. s r.o.49685821U vršovického nádraží 264/16, Vršovice, 101 00 Praha 10
1524527ALEA, spol. s r.o.61062219Kamýcká 131/10, Suchdol, 165 00 Praha 6
3316411ALUKOV a.s.64257746č.p. 18, 538 21 Orel
412827ANAFE CZ s.r.o.27291260Březová 1441/26, 419 01 Duchcov
2918600ANTEA, a.s.60193026Květinková 2714/14a, Žižkov, 130 00 Praha 3
1680151ARMAND TERMIKA CRYSTAL a.s., v likvidaci49240528Praha 1, Národní 17
590699AUTO DUBINA, a.s.25832191Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava
2794967AUTODOS spol. s r.o.45349151Zbůch, P. Bezruče č. 160, okres Plzeň-sever, PSČ 33022
1566655BM SOLUTION s.r.o.46994611Pražská 675/10, Bosonohy, 642 00 Brno
1616704BRISTOL a.s.49790749Sadová 2026/19, 360 01 Karlovy Vary
714263Bytové družstvo "Kettnerova 2058-2059"26144921Kettnerova 2058/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5
624973Bytové družstvo ALŠOVA ULICE "v likvidaci"25377906Ostrava-Poruba, Alšova 526, PSČ 70800
2061834Bytové družstvo Opavská 114225367854Opavská 1142/34, Poruba, 708 00 Ostrava
994475Bytové družstvo TŘEMŠÍN26461625Rožmitál pod Třemšínem, Sídliště 637, okres Příbram, PSČ 26242
515999Cembrit a.s.18600247Lidická 302/91, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
922403CEVA Králův Dvůr a.s. v likvidaci14931Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí
116824CZ 2013 s.r.o.25256157Bavlnářská 137, Podmoklice, 513 01 Semily
2271245České loděnice a.s.152226Vítězství 56, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín
1820999Českomoravská nemovitostní, a.s. v likvidaci60192836Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006
1486236Českomoravská realitní, a.s.25144898Václavské náměstí 15, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
62124ADAMCOVÁ ALENA49919091Celniční 868/15, 19800 Praha
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
143506BAIEROVÁ LUDMILA44885385126, 79084 Hradec-Nová Ves
457970BAKO DUŠAN76462277Vránova 806/57, 62100 Brno
406114BALATÁ RŮŽENA68819927Hlavní třída 224/78, 35301 Mariánské Lázně
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
263465BARÁK FRANTIŠEK87133016Marie Podvalové 929/5, 19600 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
242078BARÁNEK PAVEL41257821Slovenská 227, 55101 Jaroměř
74852BÁRTA FRANTIŠEK49831241Vlašim, 25801, Vlašim, Navrátilova, 556
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
39737BÁRTOVÁ MARIE7603877750, 38401 Nebahovy
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
362698BAZALA VÁCLAV13293966465, 74260 Petřvald
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
115785BECK MILAN10508279Vysocká 524, 51301 Semily
78790BEDNÁŘ RADOMÍR18982182Na Kůtách 447, 73932 Řepiště
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
95060BENDOVÁ JIŘINA43264557Purkyňova 2028/6, 41501 Teplice
42773BENEŠ JAROMÍR69625191120, 75131 Bohuslávky

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí