AmpluServis, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AmpluServis, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1258. Její identifikační číslo je 65138317

Výpis z obchodního rejstříku AmpluServis, a.s.

Datum zápisu: 1. 4. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1258

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zyectv6

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a...
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Slévárenství, modelářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Vodoinstalatérství, topenářství
Izolatérství
Klempířství a oprava karoserií
Pokrývačství, tesařství
Kovářství, podkovářství
Zednictví
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zámečnictví, nástrojářství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 15. 07. 2014

  Počet členů správní rady : 3
od 15. 07. 2014

  9) Nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií v sídle společnosti, a to zákonem stanoveným způsobem; movité věci budou splaceny předáním věcí představenstvu společnosti dle § 60 odst. 2 obch. zák. a nemovité věci musí vkladatel v této lhůtě předat představenstvu písemným prohlášením podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení o nabytí vlastnického práva k nemovitostem.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  8) K upsání akcií se poskytuje upisovateli lhůta 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  7) Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií ve lhůtě do čtyř týdnů po nabytí právní moci zápisu usnesení ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným nejpozději v den počátku běhu této lhůty.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  6) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem emisních kurzů vydávaných akcií ve výši 5 400,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku a s přihlédnutím k ustanovení článku 31 odst. 2 stanov převeden do rezervního fondu společnosti.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  5) Schvaluje ocenění předmětu nepeněžitého vkladu na základě znaleckých posudků společného posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaného Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle§ 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001.Znalci určená peněžitá hodnota těchto movitých věcí činí 11,354.700,- Kč.A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087 (M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 1265/6 zastavěné plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, inventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí.Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001.Znalci určená peněžitá hodnota tohoto majetku činí 5,000.700,- Kč.A na vklad akcionáře do základního kapitálu schvaluje částku ve výši 16,350.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých).
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  4) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1635 kusů akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě10 000,- Kč s tím, že bude vydána nová hromadná akcie nahrazující3 135 ks akcií, která zároveň vyměňuje stávající hromadnou akcii nahrazující 1500 ks akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč. Akcie nejsou registrovány.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  3) Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, může společnost hospodářsky využít a to zejména s ohledem na provozovaný předmět podnikání, jak bylo uvedeno v písemné zprávě představenstva předložené akcionáři.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  2) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, přičemž předmět tohoto nepeněžitého vkladu je tvořen movitými věci tak, jak jsou uvedeny v odstavci 1 a nemovitými věci, jak jsou specifikovány v odstavci 1.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

  1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 16,350.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů třistapadesát tisíc korun českých tedy z částky 15,000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých na 31,350.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů třistapadesát tisíc korun českých a to nepeněžitým vkladem jediného akiconáře - Moravskoslezských tepláren a.s. - ve výši 16 355 400,- Kč, tato výše odpovídá společnému posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaném Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., Řepiště, ul. Urbišova 191, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087(M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 12265/6 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, inventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, budovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod č. 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001.A to upsáním akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v počtu 1 635 ks.Upisování nad určenou částku základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 01. 2002 od 25. 03. 2002

Akcie

Počet: 3 135 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 02. 08. 2016

Vlastníci

Název/Jméno: Veolia Energie ČR, a.s.

IČO: 45193410

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 03. 2002


Název/Jméno: 3123/152 října

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2001 od 27. 03. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PAJCHL MIROSLAV

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 06. 02. 2017
Správní rada - předseda správní rady
od 06. 02. 2017
Správní rada - člen správní rady
od 15. 07. 2014 od 06. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2011 od 15. 07. 2014


Název/Jméno: ŠVRČEK FRANTIŠEK

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 06. 02. 2017
Správní rada - předseda správní rady
od 15. 07. 2014 od 06. 02. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2006 od 15. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2004 od 21. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 05. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: DUBA ZDENĚK

IČO: 62874047

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 08. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 12. 2001 od 15. 07. 2014


Název/Jméno: LUKEŠ JIŘÍ

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 15. 07. 2014 od 08. 02. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 15. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: LEIMGRUBER FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 03. 2008 od 15. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 03. 2006 od 03. 03. 2008


Název/Jméno: CHRENČÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2001 od 15. 07. 2014


Název/Jméno: CAPRIS RENAUD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 03. 2006 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: CHASÁK RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 od 09. 04. 2009


Název/Jméno: MELIN DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 05. 2004 od 08. 03. 2006


Název/Jméno: ROUSSEL PATRICK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2004 od 21. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2002 od 03. 05. 2004


Název/Jméno: GIVOIS DENIS

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 04. 08. 2000 od 03. 05. 2004
Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1999 od 04. 08. 2000


Název/Jméno: MOUTON ROLAND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2001 od 02. 10. 2002


Název/Jméno: HABÉGRE FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2001 od 03. 05. 2004


Název/Jméno: LUBOJACKÝ LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 08. 2000 od 08. 03. 2006


Název/Jméno: FAROCHE FRÉDÉRIC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 2000 od 19. 12. 2001


Název/Jméno: PENEAU HERVÉ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 06. 2000 od 19. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 03. 1999 od 12. 06. 2000


Název/Jméno: GAJDORUS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1999 od 01. 09. 2001


Název/Jméno: GUILLAUME PASCAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 03. 1999 od 01. 09. 2001


Název/Jméno: VESELSKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 15. 03. 1999 od 04. 08. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Název/Jméno: Ing. Laurent Philippe Berméjo

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 03. 1999 od 23. 06. 1999


Název/Jméno: PLOUX CHRISTOPHE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 03. 1999 od 12. 06. 2000


Název/Jméno: SMOLKA JAN

IČO: 3147126

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 05. 1997 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: BŘEZINA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 05. 1997 od 15. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Název/Jméno: KETTNER MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 05. 1997 od 15. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Název/Jméno: KUCHRYK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 04. 1996 od 15. 03. 1999


Název/Jméno: SLABĚŇÁK JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Název/Jméno: BIDLO MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 04. 1996 od 23. 06. 1999


Název/Jméno: HÁJEK MIROSLAV

IČO: 45820775

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Název/Jméno: ORLICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 1996 od 09. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 07. 2010

Odpovědní zástupci: 816629


Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti

Druh živnosti:Provozovaná průmyslovým způsobem

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204795

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci:


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816631


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Slévárenství, modelářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Izolatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 816629


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 204779


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ65138317

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 04. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
25685437. obchodní, a. s.60194201Vinohradská 2279/164, 13000 Praha
2807628AC tour, spol. s r. o. v likvidaci45317178Praha 7, Pražské výstaviště,Pavilon Fontána-Vakam, PSČ 170 00
1565213AeroSette s.r.o., v likvidaci44566387Nádražní 20, 46331 Chrastava
2465491AIROX s.r.o.25044265Dolní řadová 462, 46303 Stráž nad Nisou
108826ALEA Tours + Trade spol. s r.o.49685821U vršovického nádraží 264/16, 10100 Praha
1524527ALEA, spol. s r.o.61062219Kamýcká 131/10, 16500 Praha
412827ANAFE CZ s.r.o.27291260Březová 1441/26, 41901 Duchcov
1680151ARMAND TERMIKA CRYSTAL a.s., v likvidaci49240528Praha, 11000, Staré Město, Národní, 17
590699AUTO DUBINA, a.s.25832191Horní 3023/122, 70030 Ostrava
2794967AUTODOS spol. s r.o.45349151Zbůch, P. Bezruče č. 160, okres Plzeň-sever, PSČ 330 22
1566655BM SOLUTION s.r.o.46994611Pražská 675/10, 64200 Brno
1616704BRISTOL a.s.49790749Sadová 2026/19, 36001 Karlovy Vary
714263Bytové družstvo "Kettnerova 2058-2059"26144921Kettnerova 2058/8, 15500 Praha
624973Bytové družstvo ALŠOVA ULICE "v likvidaci"25377906Ostrava-Poruba, Alšova 526, PSČ 708 00
2061834Bytové družstvo Opavská 114225367854Opavská 1142/34, 70800 Ostrava
994475Bytové družstvo TŘEMŠÍN26461625Sídliště 637, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
515999Cembrit a.s.18600247Lidická 302/91, 26601 Beroun
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
922403CEVA Králův Dvůr a.s. v likvidaci14931Nové Strašecí, 27101, Nové Strašecí, Dukelská, 550
116824CZ 2013 s.r.o.25256157Bavlnářská 137, 51301 Semily
2271245České loděnice a.s.152226Vítězství 56, 40502 Děčín
1820999Českomoravská nemovitostní, a.s. v likvidaci60192836Praha, 17006, Holešovice (Praha 7), Janovského, 438/2
1486236Českomoravská realitní, a.s.25144898Praha, 11000, , Václavské náměstí, 15
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
87288ADAMEC FRANTIŠEK65625838Liberec, 46008, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Hanácká, 188/6
71007AUGUSTIN JOSEF49768956Za Tratí 754/12b, 35301 Mariánské Lázně
143506BAIEROVÁ LUDMILA44885385126, 79084 Hradec-Nová Ves
457970BAKO DUŠAN76462277Vránova 806/57, 62100 Brno
406114BALATÁ RŮŽENA68819927Hlavní třída 224/78, 35301 Mariánské Lázně
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
263465BARÁK FRANTIŠEK87133016Marie Podvalové 929/5, 19600 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
242078BARÁNEK PAVEL41257821Slovenská 227, 55101 Jaroměř
74852BÁRTA FRANTIŠEK49831241Vlašim, 25801, Vlašim, Navrátilova, 556
46515BÁRTKOVÁ GABRIELA732079269, 74213 Studénka
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
39737BÁRTOVÁ MARIE7603877750, 38401 Nebahovy
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
45856BAUER VILÉM13888269Gruzínská 2184/19, 32600 Plzeň
362698BAZALA VÁCLAV13293966465, 74260 Petřvald
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
115785BECK MILAN10508279Vysocká 524, 51301 Semily
78790BEDNÁŘ RADOMÍR18982182Na Kůtách 447, 73932 Řepiště
87286BEDNAŘÍK LADISLAV48507377Sídl. Olšava 2213, 68801 Uherský Brod
95060BENDOVÁ JIŘINA43264557Purkyňova 2028/6, 41501 Teplice
42773BENEŠ JAROMÍR69625191120, 75131 Bohuslávky
40301BENEŠ ONDŘEJ86671804třída SNP 594/25, 50003 Hradec Králové
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí