ARGONA, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ARGONA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3835. Jeho identifikační číslo je 26313049

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ARGONA, a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3835

Identifikační číslo:26313049

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uescvwy

Předmět podnikání: Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Velkoobchod

Adresa společnosti

Sídlo: U Templu 378/8, 680 01 Boskovice
od 04. 08. 2015
Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 68001
od 27. 08. 2004 do 04. 08. 2015
Boskovice, U templu 8, PSČ 68001
od 11. 02. 2003 do 27. 08. 2004
U Templu 378/8, 68001 Boskovice

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 1.8.2011 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ARGONA, a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) z původní výše 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých).Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Částka 25.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, který je obchodní společnost VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, IČ 29001765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 5984, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. činí 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých).Předem určený zájemce výše uvedené obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě upsání akcií uzavřené se společností ARGONA, a.s.Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností ARGONA, a.s. v sídle společnosti ARGONA, a.s., tj. na adrese Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01 do tří dnů po učinění rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ARGONA, a.s. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01.Emisní kurs nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.
od 21. 10. 2011 do 08. 11. 2011

  Změna stanov ke dni 14.08.2006.
od 05. 09. 2006 do 29. 10. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.05.2006 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:- Valná hromada společnosti schvaluje dne 30.05.2006 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000 000,- Kč slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč.- Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti.- Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.- Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně.- Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300.
od 13. 07. 2006 do 05. 09. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:- Valná hromada společnosti schvaluje dne 6.4.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000.000,-- Kč, slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč.- Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti.- Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč.- Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně.- Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300.
od 25. 10. 2004 do 23. 02. 2005

  Změna stanov ke dni 05.08.2003.
od 22. 05. 2004 do 29. 10. 2014

  Změna stanov čl. III. bod 4., čl. V. odst. 2.
od 31. 07. 2003 do 29. 10. 2014

  Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o upisování nových akcií nepeněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova č.p. 378 na parcele 642, pozemek parcelní číslo 636/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 642 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Boskovice. Výše ocenění nepeněžitého vkladu určená znaleckým posudkem č. 2184-1/2003 ze dne 09.01.2003, který vypracoval Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, činí 4,050.000,- Kč, slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 40 ks listinných akcií na jméno za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč. Pro upsání akcií se stanoví lhůta v trvání čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií s místem úpisu v Boskovicích, U templu 8.
od 31. 07. 2003 do 25. 10. 2004

  Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARGONA, a.s. o 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet takto upisovaných akcií činí 40 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.
od 31. 07. 2003 do 22. 05. 2004

  Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 172obchodního zákoníku. V zakladatelské listině učiněné formounotářského zápisu ze dne 04.09.2002 bylo rozhodnuto o schválenístanov a o volbě dozorčí rady společnosti.
od 11. 02. 2003 do 29. 10. 2014

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 11. 2011

Počet: 250 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 09. 2006 do 05. 09. 2006

Počet: 170 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 02. 2005 do 23. 02. 2005

Počet: 90 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 05. 2004 do 22. 05. 2004

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 02. 2003 do 11. 02. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Evanton s.r.o.

IČO:4472446

Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
od 21. 06. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 06. 2016


Název/Jméno: VPO Protivanov, a.s.

IČO:49448471

Adresa: Protivanov, Boskovická 250, PSČ 79848
od 28. 12. 2012 do 21. 06. 2016
Protivanov čp. 250, PSČ 79848
od 11. 02. 2003 do 22. 05. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 12. 2012 do 21. 06. 2016
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 02. 2003 do 22. 05. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POŘÍZKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2010

Adresa: č.p. 25, 798 61 Bousín
od 04. 08. 2015
Bousín 25, PSČ 79861
od 16. 12. 2010 do 04. 08. 2015


Název/Jméno: ŻOŁĘDOWSKI JAROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 04. 2013

Adresa: 05075 Warszawa, Moniuszki 34, Polská republika
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: ŠUSTROVÁ HELENA

IČO: 3614875

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2012 do 12. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2009 do 21. 10. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2003 do 06. 08. 2008

Adresa: Podhradská 77, 798 03 Plumlov
od 08. 10. 2012
Prostějov 4, Anglická 2, PSČ 79604
od 16. 11. 2009 do 21. 10. 2011
Prostějov, Anglická 2, PSČ 79601
od 11. 02. 2003 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: VESELÝ FRANTIŠEK

IČO: 69509280

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2013

Adresa: Na Kopci 4, 798 48 Protivanov
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: ŻOŁĘDOWSKI DAWID

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 04. 2013

Adresa: 05075 Warszawa, Moniuszki 34, Polská republika
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: JAROSLAW TOMASZ ŽOLEDOWSKI

Funkce: Dozorčí rada - předseda představenstva
od 28. 12. 2012 do 12. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 10. 2011 do 28. 12. 2012

Adresa: 05075 Warszawa, Moniuszki 34, Polská republika
od 21. 10. 2011 do 12. 04. 2013


Název/Jméno: ZOLEDOWSKA EWA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 2012

Adresa: 05075 Warszawa-Wesola, Miniuszki 34, Polská republika
od 28. 12. 2012


Název/Jméno: STRONIAWSKI ADAM

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 2011 do 28. 12. 2012

Adresa: 88100 Inowrocłav, Szarych Szeregóv 8/16, Polská republika
od 21. 10. 2011 do 28. 12. 2012


Název/Jméno: RADOSŁAW JERZY GAWEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2011 do 28. 12. 2012

Adresa: 80435 Gdańsk, Biała 3/8, Polská republika
od 21. 10. 2011 do 28. 12. 2012


Název/Jméno: BOMBERA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 2009 do 24. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2006 do 16. 11. 2009

Adresa: Jevíčko, Nerudova 537, PSČ 56943
od 21. 10. 2011 do 24. 05. 2012
Jevíčko, Okružní IV/718, PSČ 56943
od 14. 02. 2006 do 21. 10. 2011


Název/Jméno: KALVODA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2011 do 12. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 12. 2010 do 21. 10. 2011

Adresa: Určice 451, PSČ 79804
od 16. 12. 2010 do 12. 04. 2013


Název/Jméno: SKOKANOVÁ ALICE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2010 do 21. 10. 2011

Adresa: Boskovice, U Vážné studny /5, PSČ 68001
od 16. 12. 2010 do 21. 10. 2011


Název/Jméno: KITNER DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2009 do 21. 10. 2011

Adresa: Protivanov, Boskovická 278, PSČ 79848
od 16. 11. 2009 do 21. 10. 2011


Název/Jméno: Marc Jacques Cattelani

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2009 do 25. 03. 2010

Adresa: Mies, Chemin des Hutins 23, 1295, Švýcarská konfederace
od 15. 01. 2009 do 25. 03. 2010


Název/Jméno: KARAMANOVÁ EVA

IČO: 27121097

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 25. 03. 2010

Adresa: 97411 Banská Bystrica, Krivánská 6142/5, Slovenská republika
od 06. 08. 2008 do 25. 03. 2010


Název/Jméno: MARTÍNEK ŠTĚPÁN

IČO: 43999042

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 do 15. 01. 2009

Adresa: Krnov, Pod Cvilínem SPC N 451/57, PSČ 79401
od 06. 08. 2008 do 15. 01. 2009


Název/Jméno: AMBROŽ JOSEF

IČO: 64499855

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 do 16. 12. 2010

Adresa: Baldovec 230, PSČ 79861
od 11. 02. 2008 do 16. 12. 2010


Název/Jméno: ANTONÍN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 2006 do 02. 07. 2009

Adresa: Černá Hora, Na Ulici 94, PSČ 67921
od 14. 02. 2006 do 02. 07. 2009


Název/Jméno: ŠRÁMEK JINDŘICH

IČO: 46932097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2005 do 14. 02. 2006

Adresa: Lysice, Zámecká 11
od 14. 06. 2005 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: KALÁŠEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2004 do 14. 02. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 02. 2003 do 27. 08. 2004

Adresa: Jevíčko, Růžová 91, PSČ 56943
od 11. 02. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: SMÉKAL LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 02. 2004 do 11. 02. 2008

Adresa: Velké Opatovice, Lesní 639, PSČ 67963
od 06. 02. 2004 do 11. 02. 2008


Název/Jméno: Julínek Josef

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 2003 do 06. 08. 2008

Adresa: Bousín 31, PSČ 79861
od 11. 02. 2003 do 06. 08. 2008


Název/Jméno: JIRÁSEK PAVEL

IČO: 43504191

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2003 do 16. 11. 2009

Adresa: Jevíčko, K. Čapka 792, PSČ 56943
od 11. 02. 2003 do 16. 11. 2009


Název/Jméno: TAŠČIC JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 2003 do 14. 06. 2005

Adresa: 90613 Brezová pod Bradlom, Osuského 528, Slovenská republika
od 11. 02. 2003 do 14. 06. 2005


Název/Jméno: GOLIÁŠ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 02. 2003 do 06. 02. 2004

Adresa: Prostějov, Brněnská 30, PSČ 79601
od 11. 02. 2003 do 06. 02. 2004


Název/Jméno: KALÁB ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 2003 do 27. 08. 2004

Adresa: Prostějov, Podjezd 1, PSČ 79601
od 11. 02. 2003 do 27. 08. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Obory činnosti: - plastových výrobků pro stavebnictví
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- gumárenských výrobků studenou cestou
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- desek, fólií, hadic, profilů z plastů
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- plastového nábytku
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- plastových obalů
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 11. 2006

Obory činnosti: - přeprava fekálií
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 08. 11. 2006 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 6. 2005

Obory činnosti: - pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008
- tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 01. 06. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 3. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek

Zánik oprávnění:12. 3. 2010


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2003

Obory činnosti: - drogistickými a kosmetickými výrobky
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2003

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 03. 2010
Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 03. 2010
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 10. 04. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 04. 2008
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 08. 11. 2006 do 17. 03. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 11. 2006 do 17. 03. 2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 06. 2005 do 17. 03. 2010
Velkoobchod
od 11. 02. 2003 do 17. 03. 2010
Zprostředkování obchodu
od 11. 02. 2003 do 17. 03. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 2. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek

Zánik oprávnění:18. 9. 2009


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 2. 2003

Obory činnosti: - sgumovým těsněním do oken a dveří, s anodami a beton. ocelí
od 11. 02. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Kalášek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26313049

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:5. 3. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
2561194"ETS" M & V, spol. s r.o. "v likvidaci"41603966Rešice 167, PSČ 67173
1398905Aldis, a.s.47468386Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
3231734Anthony Real Estate s.r.o.4591852Božetěchova 2258/103, Královo Pole, 612 00 Brno
3306178Anthony Service s.r.o.4796594Božetěchova 2258/103, Královo Pole, 612 00 Brno
202283Anytony, s.r.o.28307640Černá Hora, Zvěřinecká 248, PSČ 67921

Související osoby

#NázevICOAdresa
1171267KOBLÍŽEK MIROSLAVJindřichův Hradec, Vajgar 584/III, PSČ 37704
1171266KULHÁNEK JANJindřichův Hradec, Kmentova 88/II, PSČ 37701
1124240AAC spol. s r.o.14502267České Budějovice, Chelčického 15
164156AD Marketing, a.s.26216281Prostějov, Kollárova 10, PSČ 79601
1074986KOSTRUBIEC ADAMGdaňsk, ul. Stanislawa Skarzynskiego 3d m. 14, 80463, Polská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí