ARGONA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ARGONA, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3835. Její identifikační číslo je 26313049

Výpis z obchodního rejstříku ARGONA, a.s.

Datum zápisu: 11. 2. 2003

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3835

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: uescvwy

Předmět podnikání: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: U Templu 378/8, 68001 Boskovice

Adresy: U Templu 378/8, 680 01 Boskovice
od 04. 08. 2015
Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 68001
od 27. 08. 2004 od 04. 08. 2015
Boskovice, U templu 8, PSČ 68001
od 11. 02. 2003 od 27. 08. 2004

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti konaná dne 1.8.2011 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ARGONA, a.s. se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) z původní výše 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých).Nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Částka 25.000.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Nově emitované akcie na jméno budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Akcie nebudou registrované podle zvláštního právního předpisu. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem, přičemž všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, který je obchodní společnost VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov, Boskovická 250, PSČ 798 48, IČ 29001765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 5984, jenž upíše způsobem stanoveným v ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie bude o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs nově upisovaných akcií je pro každou akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Celková výše emisního kursu pro nově upisované akcie obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. činí 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých).Předem určený zájemce výše uvedené obchodní společnosti VPO Protivanov, a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě upsání akcií uzavřené se společností ARGONA, a.s.Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování a bude trvat čtrnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností ARGONA, a.s. v sídle společnosti ARGONA, a.s., tj. na adrese Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01 do tří dnů po učinění rozhodnutí řádné valné hromady společnosti ARGONA, a.s. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti, tj. adresa Boskovice, U Templu 378/8, PSČ 680 01.Emisní kurs nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.
od 21. 10. 2011 od 08. 11. 2011

  Změna stanov ke dni 14.08.2006.
od 05. 09. 2006 od 29. 10. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.05.2006 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:- Valná hromada společnosti schvaluje dne 30.05.2006 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000 000,- Kč slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,- Kč.- Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti.- Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.- Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně.- Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300.
od 13. 07. 2006 od 05. 09. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:- Valná hromada společnosti schvaluje dne 6.4.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. o částku 8.000.000,-- Kč, slovy: osm milionů korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových listinných akcií v celkovém počtu 80 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč.- Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno. Důvodem tohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financování společnosti a stabilizace finanční situace společnosti.- Nově emitované akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, emisní kurz akcií činí 100.000,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč.- Nové akcie mohou akcionáři upsat v dohodě akcionářů ve lhůtě počínající dnem právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ARGONA, a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím jednoho měsíce ode dne počátku úpisu. Místem úpisu je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen písemně.- Každý upisovatel je povinen při upisování akcií splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, a to na účet společnosti ARGONA, a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Boskovice, č. účtu 183011991/0300.
od 25. 10. 2004 od 23. 02. 2005

  Změna stanov ke dni 05.08.2003.
od 22. 05. 2004 od 29. 10. 2014

  Změna stanov čl. III. bod 4., čl. V. odst. 2.
od 31. 07. 2003 od 29. 10. 2014

  Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o upisování nových akcií nepeněžitým vkladem ve výši 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova č.p. 378 na parcele 642, pozemek parcelní číslo 636/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 642 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Boskovice. Výše ocenění nepeněžitého vkladu určená znaleckým posudkem č. 2184-1/2003 ze dne 09.01.2003, který vypracoval Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, činí 4,050.000,- Kč, slovy: čtyři miliony padesát tisíc korun českých. Na nepeněžitý vklad bude vydáno 40 ks listinných akcií na jméno za emisní kurs, který se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč. Pro upsání akcií se stanoví lhůta v trvání čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií s místem úpisu v Boskovicích, U templu 8.
od 31. 07. 2003 od 25. 10. 2004

  Jediný akcionář - obchodní společnost VPO Protivanov, a.s. - rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ARGONA, a.s. o 4,000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet takto upisovaných akcií činí 40 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.
od 31. 07. 2003 od 22. 05. 2004

  Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 172obchodního zákoníku. V zakladatelské listině učiněné formounotářského zápisu ze dne 04.09.2002 bylo rozhodnuto o schválenístanov a o volbě dozorčí rady společnosti.
od 11. 02. 2003 od 29. 10. 2014

Akcie

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 11. 2011

Počet: 250 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 09. 2006 od 08. 11. 2011

Počet: 170 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 23. 02. 2005 od 05. 09. 2006

Počet: 90 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 22. 05. 2004 od 23. 02. 2005

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 11. 02. 2003 od 22. 05. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: Evanton  s.r.o.

IČO: 4472446

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 06. 2016


Název/Jméno: VPO Protivanov, a.s.

IČO: 49448471

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 28. 12. 2012 od 21. 06. 2016
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 02. 2003 od 22. 05. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: POŘÍZKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 2010


Název/Jméno: ŻOŁĘDOWSKI JAROSŁAW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: ŠUSTROVÁ HELENA

IČO: 3614875

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2012 od 12. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2009 od 21. 10. 2011
Dozorčí rada - člen
od 11. 02. 2003 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: VESELÝ FRANTIŠEK

IČO: 68769881

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: ŻOŁĘDOWSKI DAWID

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 04. 2013


Název/Jméno: JAROSLAW TOMASZ ŽOLEDOWSKI

Funkce: Dozorčí rada - předseda představenstva
od 28. 12. 2012 od 12. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 10. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: ZOLEDOWSKA EWA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 12. 2012


Název/Jméno: STRONIAWSKI ADAM

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 10. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: RADOSŁAW JERZY GAWEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2011 od 28. 12. 2012


Název/Jméno: BOMBERA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 2009 od 24. 05. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2006 od 16. 11. 2009


Název/Jméno: KALVODA JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2011 od 12. 04. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 12. 2010 od 21. 10. 2011


Název/Jméno: SKOKANOVÁ ALICE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 12. 2010 od 21. 10. 2011


Název/Jméno: KITNER DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2009 od 21. 10. 2011


Název/Jméno: Marc Jacques Cattelani

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 01. 2009 od 25. 03. 2010


Název/Jméno: KARAMANOVÁ EVA

IČO: 27121097

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 25. 03. 2010


Název/Jméno: MARTINEK ŠTĚPÁN

IČO: 43999042

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 2008 od 15. 01. 2009


Název/Jméno: AMBROŽ JOSEF

IČO: 49139321

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 od 16. 12. 2010


Název/Jméno: ANTONÍN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 02. 2006 od 02. 07. 2009


Název/Jméno: ŠRÁMEK JINDŘICH

IČO: 46932097

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2005 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: KALÁŠEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 08. 2004 od 14. 02. 2006
Prokura - prokurista
od 11. 02. 2003 od 27. 08. 2004


Název/Jméno: SMÉKAL LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 02. 2004 od 11. 02. 2008


Název/Jméno: JULÍNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 02. 2003 od 06. 08. 2008


Název/Jméno: JIRÁSEK PAVEL

IČO: 43504191

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 02. 2003 od 16. 11. 2009


Název/Jméno: TAŠČIC JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 2003 od 14. 06. 2005


Název/Jméno: GOLIÁŠ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 02. 2003 od 06. 02. 2004


Název/Jméno: KALÁB ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 02. 2003 od 27. 08. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- přeprava fekálií
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 2006

Obory činnosti: - plastových obalů
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- plastového nábytku
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- desek, fólií, hadic, profilů z plastů
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- gumárenských výrobků studenou cestou
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008
- plastových výrobků pro stavebnictví
od 08. 11. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2005

Obory činnosti: - tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- palivy a mazivy
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- potřebami pro sport a volný čas
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 01. 06. 2005 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 03. 2003

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:12. 03. 2010


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2003

Obory činnosti: - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2003

Obory činnosti: - sgumovým těsněním do oken a dveří, s anodami a beton. ocelí
od 11. 02. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 120912

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:11. 02. 2003

Zánik oprávnění:18. 09. 2009


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 02. 2003

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 17. 03. 2010
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 03. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 04. 2008
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 10. 04. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 11. 2006 od 17. 03. 2010
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 08. 11. 2006 od 17. 03. 2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 01. 06. 2005 od 17. 03. 2010
Zprostředkování obchodu
od 11. 02. 2003 od 17. 03. 2010
Velkoobchod
od 11. 02. 2003 od 17. 03. 2010


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26313049

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:05. 03. 2003

Související firmy

#NázevICOAdresa
2119128Aldis, a.s.47468386Eliščino nábřeží 375/1, 50003 Hradec Králové
681243Anthony Real Estate s.r.o.4591852Božetěchova 2258/103, 61200 Brno
757902Anytony, s.r.o.28307640Zvěřinecká 248, 67921 Černá Hora
1206680AutoGamma, spol. s r.o. - v likvidaci46981713Brno, 60200, Staré Brno, Úvoz, 5
1529261B M L Praha,spol. s r.o. v likvidaci48584002U měšťanského pivovaru 35/9, 17000 Praha
1674813BOPAL - window and door accessories, s.r.o.2920717766, 67961 Pamětice
2179695BRAVO CARS s.r.o.24227579Husitská 42/22, 13000 Praha
87332CarFinance Trade s.r.o.4650832Malešická 2402/23, 13000 Praha
2658347CASA s.r.o.49681150Hradec Králové, 50004, Kukleny, Pražská třída, 293/12
1422589Casa Viola s.r.o.27181162Trojanova 342/18, 12000 Praha
952626COV, společnost s ručením omezeným472377838, 38301 Chroboly
2182863Culture Tech s.r.o.29041520Musílkova 167/13, 15000 Praha
1942678Cultureplus, spol. s r.o. v likvidaci27613950Praha, 16300, Řepy, Nevanova, 1047/5
1015976D ř e v o p l a s t , výrobní družstvo v Novém Jičíně31429Šenov u Nového Jičína, Školní ulice 561
1846116DAVAL, spol. s r.o., v jazyce německém DAVAL, GmbH, v jazyce anglickém DAVAL, Ltd.546071Vyškov, Jízdárenská 590, PSČ 682 02
1653687DIOS, spol. s r.o.49551957Poděbradská 23, 29001 Písková Lhota
1596063DOPAM s.r.o.2768596957, 79824 Pivín
1629216Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chomutov55565Mostecká 39/3, 43001 Chomutov
1365358Družstvo pro výstavbu rodinných domků v Praze 4-Modřanech v likvidaci24219398Praha, 14000, Modřany, Pod sady, 1772
407875DYNAMIC spol. s r.o.44850743Českobrodská 35, 19012 Praha
1374922DYNATEL, spol. s r.o.62957635Lidická 700/19, 60200 Brno
703198ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s.29201055U Mlýna 1075, 68401 Slavkov u Brna
184480ESTETIK, s.r.o.63493519Jiráskova 87, 79841 Kostelec na Hané
190404EXIMPECO s. r. o.48591629Jažlovická 1333/6, 14900 Praha
1125633Fotbalová akademie Františka Veselého, spolek4461037Za Humny 838, 25064 Hovorčovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2637295Bohumil Vintr - Kamelie10529322Boskovice, 68001, Boskovice, Masarykovo nám., 25
609077Bárta Pavel40408621U Vážné studny 389/6, 68001 Boskovice
2310857Bárta Viktor86897217U Vážné studny 389/6, 68001 Boskovice
1798464Bártek Michaela5155584Zborovská 379/11, 68001 Boskovice
3194325Bártová Věra43423892U Vážné studny 389/6, 68001 Boskovice
387961Bohatec Pavel5102693Bílkova 396/6, 68001 Boskovice
2814225Burgr Luděk64472655Velenova 2180/8, 68001 Boskovice
1465830Čachová Petra74107828U Templu 393/14, 68001 Boskovice
2626010Danyi Vojtěch43362052U Vážné studny 390/8, 68001 Boskovice
793690Djakiv Marija Jurijáivna67563953Boskovice, 68001, Boskovice, U Vážné studny, 8
1329994Doné Jan44088043Plačkova 615/45, 68001 Boskovice
1612334Dvořák Petr60539569Antonína Trapla 2381/1, 68001 Boskovice
2318677Ertl Luboš10530061Antonína Trapla 2234/15, 68001 Boskovice
1719163Filipinský Jan76153304Antonína Trapla 67/6, 68001 Boskovice
1183712Hlavinka Jan46930671Antonína Trapla 2173/16, 68001 Boskovice
1831903Hlavinková Jitka62137441Antonína Trapla 2173/16, 68001 Boskovice
3080594Hubená Olga66219523U Vážné studny 2334/11, 68001 Boskovice
1337609Juránek Miloš4707117Joštova 597/8, 68001 Boskovice
1971135Juránková Tereza1005961Joštova 597/8, 68001 Boskovice
1766710Klápa Jiří47881101Boskovice, 68001, Boskovice, U Vážné studny, 10
2081131Klápa Jiří47881984U Vážné studny 391/10, 68001 Boskovice
3146301Kotková Zdenka5712921Zborovská 384/13, 68001 Boskovice
1116539Krajíček Martin67563074U Vážné studny 604/13, 68001 Boskovice
817469Krajíčková Gabriela2302381U Vážné studny 604/13, 68001 Boskovice
917926Lushchak Roman68119054Boskovice, 68001, Boskovice, U vážné studny, 8