AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1682. Její identifikační číslo je 25272420

Výpis z obchodního rejstříku AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Datum zápisu: 25. 7. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1682

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ngecyak

Předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem
Konstrukce výrobků
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Stavba strojů s mechanickým pohonem
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 06. 2014

  Valná hromada Společnosti přijala dne 15.11.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. upsáním nových akcií takto:a) Důvodem zamýšleného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu Společnosti a rozšíření vlastních zdrojů financování.b) Základní kapitál společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. se zvyšuje o částku 160.000,- Kč (sto šedesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 28.480.000,- Kč (dvacet osm milionů čtyřista osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 28.640.000,- Kč (dvacet osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu budou emitovány celkem 2 kusy (dva kusy) nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých).d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 10.100.000,- Kč (deset milionů jedno sto tisíc korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 10.020.000,- Kč (deset milionů dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatelů, kterými budou po jedné akcii pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto spoluvlastníci níže uvedeného předmětu nepeněžitého vkladu.e) Předmětem vkladu upisovatelů jsou průmyslové vzory Společenství, zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu pod číslem zápisu 001998055-0001 dne 24.2.2012, pod číslem zápisu 001998055-0002 dne 24.2.2012, a pod číslem 002066217-0001 dne 29.6.2012, pod číslem 002066217-0002 dne 29.6.2012 (dále jen "Průmyslové vzory"). Vkládané Průmyslové vzory byly oceněny znaleckým posudkem č. 12012011 ze dne 6.listopadu 2012 (dále jen "Znalecký posudek") vystaveným soudem jmenovaným znalcem na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice, sp.zn. 2Nc 1502/2012-38 ze dne 30.10.2012, a to společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín, IČO: 29310652, dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Průmyslových vzorů jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na 20.200.000,- Kč (dvacet milionů dvě stě tisíc korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad budou vydány celkem 2 kusy (dva kusy) nových listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých).f) Pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto akcionáři společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.g) Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00. Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12.h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.i) Předem určení zájemci Ing. Jindřich Pich a Ing. Ivo Videnka budou upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude jednotlivým předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení.j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Průmyslových vzorů.
od 20. 11. 2012 od 05. 12. 2012

  1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 27,440.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) o 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) na 28,480.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).3. Emisní kurs 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava - Mariánské Hory, 28.října 219/438. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 43333067/2700, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek nebo jejich částí společnosti STEELCOM CZ, a.s. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. proti pohledávce společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel:a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné,b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou,c) započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky,d) návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti STEELCOM CZ, a.s. doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle shora uvedeného bodu 4,e) dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií podle bodu 6,f) k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.:- pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/26/99 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 17. 12. 1999 ve znění pozdějších dodatků,- pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/014/02 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 10. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků.7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.
od 20. 06. 2006 od 14. 07. 2006

  Splaceno 100 % základního jmění společnosti.
od 25. 07. 1997 od 14. 07. 2006

  Jediný akcionář: Intersigma Industrial, a.s. IČO 45 27 71 09,Praha 2, Americká 21, 120 00.
od 25. 07. 1997 od 04. 07. 2002

Akcie

Počet: 358 ks v hodnotě: 80000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2012

Počet: 356 ks v hodnotě: 80000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2006 od 05. 12. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: STEELCOM CZ, a. s.

IČO: 25876422

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 07. 2005 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Datum narození:20. 9. 1946

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 07. 2002 od 26. 07. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MORAVČÍKOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 07. 2015


Název/Jméno: VIDENKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010


Název/Jméno: KLIMEŠOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 11. 2011


Název/Jméno: KLIMEŠ MICHAL

IČO: 75604744

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010


Název/Jméno: VIDENKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 03. 2007


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 03. 2008


Název/Jméno: Ing.. MONIKA MORAVČÍKOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 10. 2010 od 20. 07. 2015


Název/Jméno: PICHOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 10. 2010 od 23. 11. 2011


Název/Jméno: KRAMÁROVÁ NIKOLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2009 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: FRANEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 07. 2009 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: KAŠPAR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 03. 2008 od 04. 10. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 07. 2002 od 26. 07. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: SRŠEŇ LUBOMÍR

IČO: 15404064

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 03. 2007 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: KAPRÁL DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 03. 2007 od 18. 03. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2005 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: KŘÍŽKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2006 od 18. 03. 2008


Název/Jméno: POŠTULKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2005 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: MATULA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 07. 2005 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: CHOVANEC IVO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 07. 2005 od 13. 07. 2009


Název/Jméno: VANĚK ZDENĚK

IČO: 69701351

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2005 od 28. 02. 2006


Název/Jméno: GERČÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: HERMANOVÁ IVANA

IČO: 45580316

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 od 28. 03. 2007


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 07. 2002 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: MÁLKOVÁ JANA

IČO: 71660488

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 07. 2002 od 26. 07. 2005


Název/Jméno: SMOLA RADKO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 07. 2002 od 26. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: ELIÁŠ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 03. 2002 od 04. 07. 2002


Název/Jméno: KASAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 od 14. 09. 1999


Název/Jméno: SOUČEK JAROSLAV

IČO: 48313106

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 od 09. 07. 2001


Název/Jméno: BERNARD MIROSLAV

IČO: 67768938

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 1997 od 20. 03. 2002


Název/Jméno: EHRENBERGER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 1997 od 04. 07. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 04. 2006

Odpovědní zástupci: 70895

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Konstrukce výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 632543

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 12929

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 30. 11. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 30. 11. 2011
Výroba strojů a zařízení
od 30. 11. 2011
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 30. 11. 2011
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 30. 11. 2011
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 13. 04. 2006 od 30. 11. 2011
Konstrukce výrobků
od 25. 07. 1997 od 30. 11. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 25. 07. 1997 od 30. 11. 2011
Stavba strojů s mechanickým pohonem
od 25. 07. 1997 od 30. 11. 2011

Odpovědní zástupci: 311336


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci:


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 632543


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 07. 1997

Odpovědní zástupci: 12929


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25272420

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:25. 07. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
32751"Na hřebenech II 782/19, s.r.o."62580469Jaurisova 515/4, 14000 Praha
1085368ADECO, spol. s r. o.46508597Komenského 726, 56002 Česká Třebová
699355ADÉLKA a.s.25156063U Pekárny 849, 39301 Pelhřimov
49270Agency of Security FENIX, a.s.25720589Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Pod Pekárnami, 878/2
236626Agrodružstvo Moravan49446517Domamyslice, okres Prostějov
741645AIDER a.s. " v likvidaci"63079747Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Českobratrská, 9
51521AIKO, s.r.o.49710494Vlkova 507/16, 13000 Praha
749283ALFASAN s.r.o.26008408Píšťovy 820, 53701 Chrudim
142489AMANDA stavební s.r.o.27407331Pod hájem 1541/9, 15000 Praha
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
187531ANOMIS, spol. s r.o.25624571Sadová 125, 26716 Vysoký Újezd
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
928429BANKRUPTCY ASSET MANAGEMENT, A.S. v likvidaci25326651Brno, 60200, Brno-město, Benešova, 12
195880Bau-Const s.r.o.49241869Pobřežní 249/46, 18600 Praha
461380Belastex aqua s.r.o.25859692Nádražní 1248/16, 70200 Ostrava
664974BELLANZON a.s.28191366Navrátilova 666/7, 11000 Praha
360084BLUECAP Invest,a.s.26235528Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
905612BPG Holding a.s.24149403Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
1128154Brněnská nadace ochrany zvířat, o.p.s.65278381Kociánka 17/23, 61200 Brno
1044260BROKOMAT SML s.r.o.64828921Uherská 621, 19017 Praha
251775BURGUS Invest a.s.25963619Stodolní 342/1, 70200 Ostrava
612952Bytové družstvo Suez25993852Tykačova 1654, 56002 Česká Třebová
322181C.A.S. 2. Holding, a. s. v likvidaci43871640Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
555005C21 duo s.r.o.28181981Křižíkova 682/34a, 18600 Praha
314879Czech Association of Medical Tourism a.s.2858077030. dubna 3128/2B, 70200 Ostrava

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
186103ABRAHAM JIŘÍ67746586Zahradní 366, 26751 Zdice
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
440741ALBERT FRANTIŠEK47992085Potočná 300/2, 79501 Stará Ves
409951ALEXANDROVÁ JIŘINA47036915Ke Střelnici 174, 25162 Svojetice
232729ARSEJEV MICHAL88193853Nedbalova 2667/25, 70200 Ostrava
232732ARSEJEV PAVEL88187969Nedbalova 2667/25, 70200 Ostrava
415365BÁČA LUKÁŠ71901191Karoliny Světlé 278/28, 11000 Praha
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
113663BAROŠ MICHAL73927538Havířov, 73601, Město, Národní třída, 746/64
227475BARTÁKOVÁ JANA7375275474, 37853 Zahrádky
30543BARTL JIŘÍ13152530Švábova 770/22, 15200 Praha
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
291579BARTOŠ BOŘIVOJ60969334Šumavská 2199/37, 78701 Šumperk
12916BEDNÁŘ LUBOMÍR14667142Jungmannova 1722/41, 66451 Šlapanice
120459BĚHAL PETR67574327Jana Palacha 1267/1, 66902 Znojmo
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
40403BENEŠOVÁ MARIE66866626Jagellonská 1305/14, 13000 Praha
80496BERAN MIROSLAV65259441Za Nádražím 754, 25601 Benešov
164547BERISHA NREC64254755Mostecká 275/19, 11800 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí