Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Autoklub Bohemia Assistance, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2787. Jeho identifikační číslo je 61859559

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Datum zápisu: 11. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2787

Identifikační číslo:61859559

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iwicyk3

Předmět podnikání: Vnitrozemská vodní doprava
Hostinská činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Realitní činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Správa a údržba nemovitostí
Provozování cestovní agentury
Směnárenská činnost
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s...
Silniční motorová doprava osobní -příležitostná provozovaná...
Provoz technických zásahových vozidel při sportovních...
Pronájem motorových vozidel
Reklamní a propagační činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma...
Opravy silničních vozidel
Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu
Výroba plastových idetifikačních karet
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 14000
od 23. 05. 2008
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 07. 02. 2006 do 23. 05. 2008
Praha 8, Střelničná 1680, PSČ 18000
od 31. 01. 2002 do 07. 02. 2006
Praha 8, Střelničná 1680/8
od 03. 03. 2000 do 31. 01. 2002
Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 11000
od 11. 11. 1994 do 03. 03. 2000
Na strži 1837/9, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 12. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2008 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Společná ustanovení:1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27 000 000,-- Kč (dvacet sedm milionů korun českých), vydáním 12 000 (dvanácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých); na každou novou akcii budou při hlasování na valné hromadě připadat 3 hlasy; současně dochází k následující změně počtu hlasů připadajících na stávající akcie: na jednu akcii o jmenovité hodnotě 7 500,00Kč připadá 10 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 75 000,00Kč připadá 100 hlasů1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 7 500,-- Kč upsat 1 (jednu) novou akcii a na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 75 000,-- Kč upsat 10 (deset) nových akcií, tj. celkem 12 000 (dvanáct tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých)2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin v 15-ti (patnácti) denní lhůtě, která počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou zveřejnění informace.2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit takto :2.6.1. 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 1002637683/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu2.6.2. upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se společností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti, kteří řádně splatili emisní kurs akcií upsaných s využitím jejich přednostního práva; tito akcionáři budou moci nové akcie upsat poměrně (dle vzájemných poměrů jejich podílů na základním kapitálu společnosti); upisovat lze pouze celé akcie; pokud by poměrné upsání mělo vést k rozdělení akcie, připadne předmětná akcie tomu předem určenému zájemci, jehož podíl na této akcii bude dle provedeného výpočtu nejvyšší; v případě rovnosti podílů rozhodne losování organizované předsedou představenstva společnosti, nedohodnou-li se dotčení předem určení zájemci a společnost jinak3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých)3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva poslednímu z akcionářů doručit formou doporučeného dopisu písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřeným podpisem osob jednajících jménem společnosti spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií3.4. lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Nebude-li smlouva o upsání akcií opatřená úředně ověřeným podpisem předem určeného zájemce společnosti doručena ve výše uvedené lhůtě platí, že předem určený zájemce akcie neupsal (smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku nedoručení řádně podepsané smlouvy ve výše uvedené lhůtě společnosti).3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení podepsaného návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti, a to na zvláštní účet společnosti číslo 1002637683/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu; upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se společností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže3.6. nebudou-li všechny nové akcie účinně upsány ve druhém kole, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 obchodního zákoníku s tím, že výše uvedená úprava druhého kola úpisu se na tento postup použije přiměřeně4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií:4.1. valná hromada uděluje akcionáři ÚAMK a.s., IČ 601 92 798, se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2275, souhlas k započtení jeho pohledávek (či jakékoliv jejich části) za společností z titulu nároku na náhradu škody, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhradu nákladů řízení z důvodu nekalosoutěžního jednání společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., proti pohledávce (pohledávkám) společnosti na splacení emisního kurzu akcií; nároky byly pravomocně přiznány rozhodčím nálezem JUDr. Petra Kalenského ze dne 10.7.2007; ke dni konání valné hromady činí celková hodnota pohledávek včetně příslušenství 27 084 915,18 Kč; započtení je přípustné proti pohledávkám na splacení emisního kurzu akcií upsaných jak s využitím přednostního práva, tak bez něj, t.j. pohledávek na splacení emisního kurzu akcií upsaných v kterémkoliv z kol upisování4.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne úpisu akcií akcionářem ÚAMK a.s. tomuto akcionáři doručit společností řádně podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek; započtením dle této smlouvy musí být splaceno 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií;4.3. smlouva o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku a § 580 a 581 občanského zákoníku.
od 12. 08. 2008 do 29. 12. 2008

  Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 14.4.2008 přijala následující usnesení o snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z původní částky 120.000.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti tak bude po snížení základního kapitálu činit 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Částka 29.267.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů dvěstěšedesátsedm tisíc korun českých) bude použita k úhradě kumulované ztráty Společnosti a zbylý rozdíl ve výši 733.000,- Kč (slovy: sedmsettřicettři tisíc korun českých) bude převeden do rezervního fondu vytvořeného dle ust. § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude realizováno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti ve stejném poměru, tj. a) u 100 (sto) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 7.500,- Kč (sedm tisíc pětset korun českých) b) u 1.190 (tisíce jednostodevadesáti) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 75.000,- Kč (sedmdesátpět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem Společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je stanovena na 30 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva Společnosti k předložení akcií na internetovém deníku www.KURZY.cz a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejnění výzvy.
od 15. 05. 2008 do 29. 12. 2008

  nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajích akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsatnové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonánípřednostního práva je 30 (slovy třicet) dnů, počátek běhu lhůtyje den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  Upisované akcie s využitím předostního práva jsou akcie v počtu200 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící namajitele v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je100.000,- Kč
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč lze upsat 0,02 (dvě setiny) nových akcií, na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lzeupsat 0,2 (dvě desetiny) nových akcií
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) ze současných100.000.000,- Kč (slovy stomilionů korun českých) na120.000.000,- Kč (slovy stodvacetmilionů korun českých takto:
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, poněžitým vkladem, a topřevodem na účet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu100546545/5100, ve lhůtě 30ti (slovy třiceti) dnů, počátek běhulhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku,
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akicií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. budeuveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti.
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  v případě, že počet upisovaných akcií stanovený podlepředchozího ustanovení tohoto usnesení není celým číslem,zaokrouhluje se počet upisovaných akcií směrem dolů,
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  vydáním 200 (slovy dvěstě) kusů nových listiných akcií znějícíchna majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovystotisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštnípráva (kmenové akcie)
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

  upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionůkorun českých) se nepřipouští
od 09. 09. 1997 do 06. 04. 1998

Akcie

Počet: 12 000 ks v hodnotě: 2250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 7500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014

Počet: 1 190 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014

Počet: 12 000 ks v hodnotě: 2250 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 11. 2008 do 03. 11. 2008

Počet: 100 ks v hodnotě: 7500 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 05. 2008 do 15. 05. 2008

Počet: 1 190 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 05. 2008 do 15. 05. 2008

Počet: 1 190 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 06. 04. 1998 do 06. 04. 1998

Počet: 990 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 11. 05. 1995 do 11. 05. 1995

Počet: 100 ks v hodnotě: 10000 - akcie na majitele
od 11. 11. 1994 do 11. 11. 1994

Vlastníci

Název/Jméno: ÚAMK a.s.

IČO:60192798

Adresa: Na strži 1837/9, Krč, 140 00 Praha 4
od 04. 09. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 09. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RUDOLFOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 do 01. 12. 2014

Adresa: Cílkova 668/1, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 01. 12. 2014
Cílkova 668/1, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 04. 09. 2014 do 01. 12. 2014
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
od 01. 08. 2005 do 04. 09. 2014


Název/Jméno: PŘIBYL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2005 do 01. 12. 2014

Adresa: Vokrojova 3341/1, Modřany, 143 00 Praha 4
od 01. 12. 2014
Vokrojova 3341/1, Modřany, 143 00 Praha 4
od 04. 09. 2014 do 01. 12. 2014
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
od 01. 08. 2005 do 04. 09. 2014


Název/Jméno: VANÍČKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 40123758

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 09. 2011 do 01. 12. 2014

Adresa: Nosická 1883/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 01. 12. 2014
Praha 10, Nosická 1883/26, PSČ 10000
od 22. 09. 2011 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: KOPECKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 do 01. 12. 2014

Adresa: Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 14900
od 01. 08. 2005 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

IČO: 73598330

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2011 do 01. 12. 2014

Adresa: Praha 4, U školky 577, PSČ 14900
od 23. 05. 2011 do 01. 12. 2014


Název/Jméno: PODZIMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2008 do 31. 03. 2011

Adresa: Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 14700
od 15. 04. 2008 do 31. 03. 2011


Název/Jméno: RAKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2010 do 14. 08. 2013

Adresa: Praha 4, Mikulova 1573, PSČ 14900
od 09. 09. 2010 do 14. 08. 2013


Název/Jméno: BEZDĚKOVÁ BLANKA

IČO: 61120456

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2009 do 22. 09. 2011

Adresa: Neratovice, Na Výsluní 1299, PSČ 27711
od 21. 08. 2009 do 22. 09. 2011


Název/Jméno: KUCHÁLIK PAVEL

IČO: 47107049

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2008 do 09. 09. 2010

Adresa: Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 19300
od 12. 08. 2008 do 09. 09. 2010


Název/Jméno: DANDA BEDŘICH

IČO: 11231912

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2005 do 21. 08. 2009

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 16000
od 01. 08. 2005 do 21. 08. 2009


Název/Jméno: HALAŠOVÁ JINDŘIŠKA

IČO: 40045781

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2006 do 12. 08. 2008

Adresa: Kly 101, PSČ 27741
od 28. 08. 2006 do 12. 08. 2008


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

IČO: 74760327

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2006 do 15. 04. 2008

Adresa: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mělnická 13/11, PSČ 25002
od 07. 02. 2006 do 15. 04. 2008


Název/Jméno: VAŇKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 43073751

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2005 do 07. 02. 2006

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Na Hroudě 1315/12, PSČ 10000
od 24. 08. 2005 do 07. 02. 2006


Název/Jméno: ŘEHOŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 do 11. 09. 2007

Adresa: Praha 4 - Michle, Ohradní 1359/45, PSČ 14000
od 01. 08. 2005 do 11. 09. 2007


Název/Jméno: VONDRÁKOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 do 11. 09. 2007

Adresa: Praha 4 - Podolí, Hudečkova 1043/10, PSČ 14000
od 01. 08. 2005 do 11. 09. 2007


Název/Jméno: DRINKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005

Adresa: Praha 6, Španielova 1263/13
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: CHÝLE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005

Adresa: Praha 4, U zastávky 1535
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: TRYKAR STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 03. 2000 do 24. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 do 12. 06. 2004

Adresa: Praha 7, Na Ovčinách 4
od 03. 11. 2004 do 01. 08. 2005
Praha 7, Na Ovčinách 4
od 03. 03. 2000 do 12. 06. 2004
Praha 7, Na ovčinách 4
od 07. 11. 1997 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: DOLEŽAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 2004 do 01. 08. 2005

Adresa: Praha 10, Jana Srba 1241/2, PSČ 10400
od 12. 06. 2004 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: KVARDOVÁ ALENA

IČO: 44828594

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 2004 do 07. 02. 2006

Adresa: Praha 10, Zlenická 882, PSČ 10400
od 12. 06. 2004 do 07. 02. 2006


Název/Jméno: VLČEK MILOSLAV

IČO: 63117860

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 06. 2004 do 01. 08. 2005

Adresa: Konice, Jiráskova 33, okres Prostějov, PSČ 79852
od 12. 06. 2004 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: VIDENKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 26. 03. 2004 do 03. 11. 2004

Adresa: Ostrava, Alšova 581/9, PSČ 70800
od 26. 03. 2004 do 03. 11. 2004


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2004 do 01. 08. 2005

Adresa: Praha 10, Ruská 180, PSČ 10000
od 26. 03. 2004 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: BOLD PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 03. 2000 do 26. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 11. 1998 do 28. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1995 do 03. 03. 2000

Adresa: Praha 8, Mazurská 521
od 11. 05. 1995 do 26. 03. 2004


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 do 03. 11. 2004

Adresa: Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
od 24. 04. 2003 do 03. 11. 2004


Název/Jméno: LUČAN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 04. 2003 do 12. 06. 2004

Adresa: Svitavy, Čistá 79
od 24. 04. 2003 do 12. 06. 2004


Název/Jméno: DITZ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 04. 2003 do 12. 06. 2004

Adresa: Praha 4, Machuldova 592/2
od 24. 04. 2003 do 12. 06. 2004


Název/Jméno: MANDÍK IGOR

IČO: 76104001

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 2003 do 26. 03. 2004

Adresa: Bánov, Bánov 420, okres Uherské Hradiště, PSČ 68754
od 04. 08. 2003 do 26. 03. 2004


Název/Jméno: JEČMÍNEK RADKO

IČO: 86589156

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 2003 do 01. 08. 2005

Adresa: Praha 4, Údolí 315, PSČ 14000
od 04. 08. 2003 do 01. 08. 2005


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 do 03. 11. 2004

Adresa: Praha 4, Ke skále 182/18
od 24. 04. 2003 do 03. 11. 2004


Název/Jméno: KOLACÍ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 03. 2000 do 24. 04. 2003

Adresa: Čelákovice, Dělnická 561, okres Praha-východ, PSČ 25088
od 03. 03. 2000 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: HABART MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 do 03. 03. 2000

Adresa: Praha 10 - Kolovraty, K vrbě 522/8
od 28. 09. 1999 do 03. 03. 2000


Název/Jméno: MUSIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 do 24. 04. 2003

Adresa: Dolní Břežany, Zlatníky 163, okres Praha-západ, PSČ 25241
od 28. 09. 1999 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: KOLANDA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 11. 1998 do 24. 04. 2003

Adresa: Praha 8, Třeboradická 1076
od 30. 11. 1998 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 1998 do 24. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Kalmánova 5
od 30. 11. 1998 do 24. 04. 2003


Název/Jméno: NEPRAŠOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 04. 1998 do 28. 09. 1999
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 do 06. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Pelhřimovská 301/8
od 07. 11. 1997 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: BOČAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 1998 do 30. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 11. 11. 1994 do 06. 04. 1998

Adresa: Praha 4, Rytířova 776
od 11. 11. 1994 do 30. 11. 1998


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 do 28. 09. 1999

Adresa: Praha 3, Kunešova 14
od 07. 11. 1997 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: ZAVADIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 do 07. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Petržílova 3303
od 07. 11. 1997 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: MOŠOVSKÝ DALIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Nové výstavby 12
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: VONEŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997

Adresa: Praha 4 - Chodov, Barounova 2028
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: ČERVENKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997

Adresa: Praha 4, Hekrova 851
od 11. 05. 1995 do 07. 11. 1997


Název/Jméno: STRAPKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995

Adresa: Praha 4, Tatarkova 732
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995


Název/Jméno: KŇOUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995

Adresa: Praha 9, Čihákova 26
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995


Název/Jméno: JEČMÍNEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1994 do 30. 11. 1998

Adresa: Praha 4, Údolní 315
od 11. 11. 1994 do 30. 11. 1998


Název/Jméno: ORTCYKR KAREL

IČO: 45106959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995

Adresa: Mladá Boleslav, Erbenova 878
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995


Název/Jméno: ČECH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995

Adresa: Plzeň, Klatovská 101
od 11. 11. 1994 do 11. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 6. 2014


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 6. 2010

Odpovědní zástupci: Blanka Bezděková


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2006

Odpovědní zástupci: Josef Šmejkal


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2006

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jiří WALDHAUSER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2006

Obory činnosti: - certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: JUDr. Karel Hejl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 3. 2006

Obory činnosti: - čištění oken
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- čištění budov
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008
- domovnická činnost
od 21. 03. 2006 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Václav Volek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 4. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Červenka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 9. 2001

Obory činnosti: zprostředkování služeb motoristům v nouzových situacích zprostředkování řemeslných prací zprostředkování cateringových služeb zprostředkování dopravy- ....................... (jiných služeb)
od 03. 09. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Novotný

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Josef Koucký


Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1996

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní -příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp.motocykly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří WALDHAUSER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz technických zásahových vozidel při sportovních motoristických podnicích, vyjma činností vyloučených zák.č.455/91 Sb., o živnost. podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 3. 1996

Odpovědní zástupci: Jiří Kšána

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Karel Hejl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Pavel Strapko

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Skřivánek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 9. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 4. 1995


Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 1995

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba plastových idetifikačních karet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Petr Horáček

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 01. 06. 2008 do 01. 05. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 01. 06. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 06. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 06. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 06. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 11. 11. 1994
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 11. 1994
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 11. 11. 1994
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 11. 1994
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 11. 11. 1994


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61859559

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 12. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
1098292" A B H " spol. s r. o.46578692Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
3064993"SCHWARZ s.r.o."61677744Káciň 20, Kamýk nad Vltavou, PSČ 262 63
9853191 1 Nejlepší autopůjčka s.r.o.27367169Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
3613151. PRAŽSKÉ AUTODRUŽSTVO47468777Praha 10 - Hostivař, U Továren 770, PSČ 10200
10118101.českoamerická realitní společnost a.s.49240595Praha 3, Husitská 42

Související osoby

#NázevICOAdresa
31303"neuvedeno""neuvedeno"
1021693TRČKA JIŘÍPraha 4, Květnového vítězství 1741
130563ZBYTEK ZDENĚKSlaný, Vikova 472
3447172 JCP holding a.s.28646231Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
130564Podlešáková EvaPraha 10, Karpatská 19

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí