Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Autoklub Bohemia Assistance, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2787. Její identifikační číslo je 61859559

Výpis z obchodního rejstříku Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Datum zápisu: 11. 11. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2787

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: iwicyk3

Předmět podnikání: Vnitrozemská vodní doprava
Hostinská činnost
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Správa a údržba nemovitostí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Realitní činnost
Provozování cestovní agentury
Směnárenská činnost
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava osobní -příležitostná provozovaná...
Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provoz technických zásahových vozidel při sportovních...
Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Reklamní a propagační činnost
Pronájem motorových vozidel
Výroba plastových idetifikačních karet
Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu
Opravy silničních vozidel
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Na strži 1837/9, 14000 Praha

Adresy: Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 14000
od 23. 05. 2008
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
od 07. 02. 2006 od 23. 05. 2008
Praha 8, Střelničná 1680, PSČ 18000
od 31. 01. 2002 od 07. 02. 2006
Praha 8, Střelničná 1680/8
od 03. 03. 2000 od 31. 01. 2002
Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 11000
od 11. 11. 1994 od 03. 03. 2000

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 12. 2014

  Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2008 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Společná ustanovení:1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27 000 000,-- Kč (dvacet sedm milionů korun českých), vydáním 12 000 (dvanácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých); na každou novou akcii budou při hlasování na valné hromadě připadat 3 hlasy; současně dochází k následující změně počtu hlasů připadajících na stávající akcie: na jednu akcii o jmenovité hodnotě 7 500,00Kč připadá 10 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 75 000,00Kč připadá 100 hlasů1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 7 500,-- Kč upsat 1 (jednu) novou akcii a na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 75 000,-- Kč upsat 10 (deset) nových akcií, tj. celkem 12 000 (dvanáct tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých)2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin v 15-ti (patnácti) denní lhůtě, která počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou zveřejnění informace.2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit takto :2.6.1. 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 1002637683/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu2.6.2. upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se společností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu všem stávajícím akcionářům společnosti, kteří řádně splatili emisní kurs akcií upsaných s využitím jejich přednostního práva; tito akcionáři budou moci nové akcie upsat poměrně (dle vzájemných poměrů jejich podílů na základním kapitálu společnosti); upisovat lze pouze celé akcie; pokud by poměrné upsání mělo vést k rozdělení akcie, připadne předmětná akcie tomu předem určenému zájemci, jehož podíl na této akcii bude dle provedeného výpočtu nejvyšší; v případě rovnosti podílů rozhodne losování organizované předsedou představenstva společnosti, nedohodnou-li se dotčení předem určení zájemci a společnost jinak3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých)3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uplynutí lhůty pro splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva poslednímu z akcionářů doručit formou doporučeného dopisu písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřeným podpisem osob jednajících jménem společnosti spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií3.4. lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Nebude-li smlouva o upsání akcií opatřená úředně ověřeným podpisem předem určeného zájemce společnosti doručena ve výše uvedené lhůtě platí, že předem určený zájemce akcie neupsal (smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku nedoručení řádně podepsané smlouvy ve výše uvedené lhůtě společnosti).3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení podepsaného návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti, a to na zvláštní účet společnosti číslo 1002637683/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu; upisovatel, jemuž valná hromada udělila souhlas se splacením emisního kurzu započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti, je povinen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení tuto smlouvu se společností uzavřít a řádně podepsanou ji společnosti doručit; pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou upravena níže3.6. nebudou-li všechny nové akcie účinně upsány ve druhém kole, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 obchodního zákoníku s tím, že výše uvedená úprava druhého kola úpisu se na tento postup použije přiměřeně4. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií:4.1. valná hromada uděluje akcionáři ÚAMK a.s., IČ 601 92 798, se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2275, souhlas k započtení jeho pohledávek (či jakékoliv jejich části) za společností z titulu nároku na náhradu škody, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhradu nákladů řízení z důvodu nekalosoutěžního jednání společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., proti pohledávce (pohledávkám) společnosti na splacení emisního kurzu akcií; nároky byly pravomocně přiznány rozhodčím nálezem JUDr. Petra Kalenského ze dne 10.7.2007; ke dni konání valné hromady činí celková hodnota pohledávek včetně příslušenství 27 084 915,18 Kč; započtení je přípustné proti pohledávkám na splacení emisního kurzu akcií upsaných jak s využitím přednostního práva, tak bez něj, t.j. pohledávek na splacení emisního kurzu akcií upsaných v kterémkoliv z kol upisování4.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne úpisu akcií akcionářem ÚAMK a.s. tomuto akcionáři doručit společností řádně podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek; započtením dle této smlouvy musí být splaceno 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií;4.3. smlouva o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku a § 580 a 581 občanského zákoníku.
od 12. 08. 2008 od 29. 12. 2008

  Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 14.4.2008 přijala následující usnesení o snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z původní částky 120.000.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti tak bude po snížení základního kapitálu činit 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Částka 29.267.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů dvěstěšedesátsedm tisíc korun českých) bude použita k úhradě kumulované ztráty Společnosti a zbylý rozdíl ve výši 733.000,- Kč (slovy: sedmsettřicettři tisíc korun českých) bude převeden do rezervního fondu vytvořeného dle ust. § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude realizováno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti ve stejném poměru, tj. a) u 100 (sto) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 7.500,- Kč (sedm tisíc pětset korun českých) b) u 1.190 (tisíce jednostodevadesáti) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 75.000,- Kč (sedmdesátpět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem Společnosti. Lhůta k předložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je stanovena na 30 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva Společnosti k předložení akcií na internetovém deníku www.KURZY.cz a v Obchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou uveřejnění výzvy.
od 15. 05. 2008 od 29. 12. 2008

  v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akicií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. budeuveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti.
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku,
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, poněžitým vkladem, a topřevodem na účet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu100546545/5100, ve lhůtě 30ti (slovy třiceti) dnů, počátek běhulhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  v případě, že počet upisovaných akcií stanovený podlepředchozího ustanovení tohoto usnesení není celým číslem,zaokrouhluje se počet upisovaných akcií směrem dolů,
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč lze upsat 0,02 (dvě setiny) nových akcií, na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lzeupsat 0,2 (dvě desetiny) nových akcií
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  Upisované akcie s využitím předostního práva jsou akcie v počtu200 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící namajitele v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je100.000,- Kč
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajích akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsatnové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonánípřednostního práva je 30 (slovy třicet) dnů, počátek běhu lhůtyje den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionůkorun českých) se nepřipouští
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  vydáním 200 (slovy dvěstě) kusů nových listiných akcií znějícíchna majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovystotisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštnípráva (kmenové akcie)
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

  Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) ze současných100.000.000,- Kč (slovy stomilionů korun českých) na120.000.000,- Kč (slovy stodvacetmilionů korun českých takto:
od 09. 09. 1997 od 06. 04. 1998

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 117000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 01. 2017

Počet: 1 190 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014 od 25. 01. 2017

Počet: 12 000 ks v hodnotě: 2250 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014 od 25. 01. 2017

Počet: 100 ks v hodnotě: 7500 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2014 od 25. 01. 2017

Počet: 12 000 ks v hodnotě: 2250 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 11. 2008 od 04. 09. 2014

Počet: 1 190 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 05. 2008 od 04. 09. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 7500 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 05. 2008 od 04. 09. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ÚAMK a.s.

IČO: 60192798

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 09. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: RUDOLFOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představestva
od 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: VANÍČKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 71521062

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 09. 2011 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: PŘIBYL JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 08. 2005 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: KOPECKÝ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAN

IČO: 66467543

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2011 od 01. 12. 2014


Název/Jméno: PODZIMEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 04. 2008 od 31. 03. 2011


Název/Jméno: RAKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 09. 2010 od 14. 08. 2013


Název/Jméno: BEZDĚKOVÁ BLANKA

IČO: 61120456

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2009 od 22. 09. 2011


Název/Jméno: KUCHÁLIK PAVEL

IČO: 47107049

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 08. 2008 od 09. 09. 2010


Název/Jméno: DANDA BEDŘICH

IČO: 11231912

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2005 od 21. 08. 2009


Název/Jméno: HALAŠOVÁ JINDŘIŠKA

IČO: 40045781

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2006 od 12. 08. 2008


Název/Jméno: ČERNÝ JOSEF

IČO: 61143375

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2006 od 15. 04. 2008


Název/Jméno: VAŇKOVÁ JAROSLAVA

IČO: 43073751

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2005 od 07. 02. 2006


Název/Jméno: VONDRÁKOVÁ MILENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 od 11. 09. 2007


Název/Jméno: ŘEHOŘ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2005 od 11. 09. 2007


Název/Jméno: CHÝLE JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: DRINKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 11. 2004 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: TRYKAR STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 11. 2004 od 01. 08. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 03. 2000 od 24. 04. 2003
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 12. 06. 2004


Název/Jméno: DOLEŽAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 2004 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: KVARDOVÁ ALENA

IČO: 44828594

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 06. 2004 od 07. 02. 2006


Název/Jméno: VLČEK MILOSLAV

IČO: 63117860

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 12. 06. 2004 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: BŘEZINA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 26. 03. 2004 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: VIDENKA IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 26. 03. 2004 od 03. 11. 2004


Název/Jméno: BOLD PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 03. 03. 2000 od 03. 03. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1995 od 03. 03. 2000


Název/Jméno: LUČAN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 24. 04. 2003 od 12. 06. 2004


Název/Jméno: DITZ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 24. 04. 2003 od 12. 06. 2004


Název/Jméno: JEČMÍNEK RADKO

IČO: 86589156

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 2003 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: MANDÍK IGOR

IČO: 76104001

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 08. 2003 od 26. 03. 2004


Název/Jméno: PICH JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 od 03. 11. 2004


Název/Jméno: PERUTKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 04. 2003 od 03. 11. 2004


Název/Jméno: KOLACÍ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 03. 2000 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: HABART MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 09. 1999 od 03. 03. 2000


Název/Jméno: MUSIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: CHAROUZ ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 1998 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: KOLANDA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 11. 1998 od 24. 04. 2003


Název/Jméno: NEPRAŠOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 04. 1998 od 28. 09. 1999
Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 06. 04. 1998


Název/Jméno: BOČAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 04. 1998 od 30. 11. 1998
Dozorčí rada - předseda
od 11. 11. 1994 od 06. 04. 1998


Název/Jméno: ZAVADIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 11. 1997 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 1997 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: ČERVENKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 05. 1995 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: MOŠOVSKÝ DALIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 05. 1995 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: VONEŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 05. 1995 od 07. 11. 1997


Název/Jméno: ČECH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 11. 05. 1995


Název/Jméno: STRAPKO PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1994 od 11. 05. 1995


Název/Jméno: KŇOUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 11. 1994 od 11. 05. 1995


Název/Jméno: ORTCYKR KAREL

IČO: 45106959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 11. 05. 1995


Název/Jméno: JEČMÍNEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 11. 1994 od 30. 11. 1998


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 06. 2014

Odpovědní zástupci: 179514


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 06. 2010

Odpovědní zástupci:


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 03. 2006

Odpovědní zástupci:


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2006

Obory činnosti: - domovnická činnost
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- správa nemovitostí
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- čištění budov
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- úklid bytových a nebytových prostor
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- čištění oken
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 63450

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2006

Obory činnosti: - poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 63450

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 03. 2006

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 21. 03. 2006 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 63450

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 04. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 63450

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2001

Obory činnosti: zprostředkování služeb motoristům v nouzových situacích zprostředkování řemeslných prací zprostředkování cateringových služeb zprostředkování dopravy- ....................... (jiných služeb)
od 03. 09. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní -příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp.motocykly

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1996

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 08. 1996

Odpovědní zástupci:


Provoz technických zásahových vozidel při sportovních motoristických podnicích, vyjma činností vyloučených zák.č.455/91 Sb., o živnost. podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 8634

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1995

Odpovědní zástupci: 179514

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 09. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba plastových idetifikačních karet

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 63450

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1995

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:20. 04. 1995

Odpovědní zástupci:


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1994

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 01. 06. 2008 od 01. 05. 2009
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 01. 06. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 06. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 01. 06. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 06. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 11. 11. 1994
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 11. 11. 1994
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 11. 1994
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 11. 11. 1994
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 11. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 179514


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ61859559

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 12. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
204211" A B H " spol. s r. o.46578692Zašovská 132, 75701 Valašské Meziříčí
2354191. Valašský fotbalový club s.r.o. "v likvidaci"25881302Pod strání 2268, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
8519Accord,spol. s r.o.49615181Pod Habrovou 445/3, 15200 Praha
49270Agency of Security FENIX, a.s.25720589Praha, 19000, Vysočany (Praha 9), Pod Pekárnami, 878/2
195312Albert a.s. v likvidaci25064924Do Hlinišť 1145, 27101 Nové Strašecí
175989Alternative Resources a.s.28190122Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha
89629ANDRETEA, a.s.27945243Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha
69518ARANCIATA a.s.27621707Opletalova 1603/57, 11000 Praha
5343AREÁL Řepy a.s.63079445Praha, 16108, Řepy, Karlovarská, 814/111
117758ASEKOL a.s.27373231Československého exilu 2062/8, 14300 Praha
58908Auto-Sport-Kros s.r.o.547902940, 29401 Bakov nad Jizerou
254775AUTOMEDIA s.r.o.48532649Okružní 732/5, 63800 Brno
102766BAU INPRO a.s.26315394Kmochova 517/2, 15000 Praha
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
275179BOHEMIA FOODS, s.r.o.60839350Bakaláře 147/3, 39701 Písek
94973BOMEX CZ, s.r.o. v likvidaci25566776Beethovenova 25/4, 60200 Brno
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
265717Bytové družstvo DĚLNICKÁ 122225114484Dělnická 1222/49A, 17000 Praha
136886Bytové družstvo Hálkova 325430777Hálkova 1265/3, 46001 Liberec
218156Bytové družstvo nájemníků Blansko, Absolonova 1606, družstvo25344684Absolonova 1606/22, 67801 Blansko
72603Bytové družstvo Plzeň, Čermákova 44, 46, 48 v likvidaci669491Plzeň, 32000, Jižní Předměstí, Čermákova, 46
301408Bytové družstvo Pražského povstání 65925977962Pražského povstání 659, 56151 Letohrad
57814Bytové družstvo Švermova, Žďár nad Sázavou60697156Švermova 2101/18, 59101 Žďár nad Sázavou
11309CASINO LIL CLUB a. s.518701třída T. G. Masaryka 1009, 29301 Mladá Boleslav

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1427361"STAKT s.r.o."25755242Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1925100AAA Obchodní centrum s.r.o.5714729Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1973040AB - PROFIT, a.s.v likvidaci25129449Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1217119ABA Press Servis, s.r.o.25700502Na strži 1837/9, 14000 Praha
3450139Advice Media, s.r.o.2716399Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1941445Agentura UN - RA spol. s r.o.48026743Na strži 290/10, 14000 Praha
1864573AGIT AB - organizační složka49627457Na strži 1837/9, 14000 Praha
2916254Akcent - Energia s.r.o.24222208Na strži 290/10, 14000 Praha
866419ALGERON s.r.o.26478315Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1673580Alice stará doba s.r.o.24162931Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
2641987Andalucine Producciones Colargol s.r.o. v likvidaci27238504Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
272805ARESCO, s.r.o.27938247Na strži 1837/9, 14000 Praha
1849945Arly Fashion Imports Ltd. - organizační složka41690869Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
2812988ARMABETON, akciová společnost14818Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
553590Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK65993993Na strži 1837/9, 14000 Praha
830710Asociace technických sportů ČSFR45248257Na strži 1837/9, 14000 Praha
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
1157830Autoturist, a.s.45804800Na strži 1837/9, 14000 Praha
11135Aviko ČR s.r.o.64360059Matěchova 127/3, 14000 Praha
420934BŘÍZA, spol. s r.o.49681605Matěchova 1033/4, 14000 Praha
2089057Bytové družstvo Na Strži č.p. 100427911977Na strži 1004/22, 14000 Praha
2815869CARAVAN CAMPING TOURING CLUB ČR V ÚAMK70099090Na strži 1837/9, 14000 Praha
2333032CI SYSTEMS, s.r.o.46905936Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
2048633Cibulka a.s.147516Na strži 1837/9, 14000 Praha
571351Convenient service s.r.o.28229207Antala Staška 1565/30, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1445476Ing.Jitka Hurábová - LDseating49473492Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
949339Oldřich Vaníček - VEROLD11223405Na strži 1837/9, 14000 Praha
1466286Thi Kim Nhung Dang75407442Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1009232Alimov Maksud4292715Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
3211281Antolyk Ivan4351258Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
119350Balaban Vasyl28476352Pražská třída 10/70, 50004 Hradec Králové
2319299Bazík Jiří69303355Na strži 1004/22, 14000 Praha
1943046Belko Jan68415486Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1598012Belková Zuzana76509206Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
824056Beneš Karel68416504Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
25858Beneš Petr71615598Na strži 1032/12, 14000 Praha
3417874Bihun Mykhaylo4432398Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
1216768Branžovský Miroslav14935911Antala Staška 420/23, 14000 Praha
2205745Braun Libor69349649Antala Staška 410/27, 14000 Praha
1472599Dán Tomáš2196557Kovařovicova 1141/3, 14000 Praha
818500DANIŠ Marek74480065Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
3079009Dibdiak Miroslav42500460Na strži 344/7, 14000 Praha
1524371Dychka Oksana4938712Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
7452Fexa Martin75976439Antala Staška 410/27, 14000 Praha
476895Fiala Jaroslav14903610Na strži 1032/12, 14000 Praha
615168Flašková Jana87174031Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
447528Frýda Josef15920623Matěchova 1033/4, 14000 Praha
2258092Frýdová Monika45844364Matěchova 1033/4, 14000 Praha
2625592FRYDRYCH LUKÁŠ74404288Antala Staška 1565/30, 14000 Praha
456449Grečmal Bohuslav75348101Na strži 1004/22, 14000 Praha