Automotodrom Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1451. Její identifikační číslo je 60728825 a sídlo firmy je Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice.

Výpis z obchodního rejstříku Automotodrom Brno, a.s.

Datum zápisu: 20. 12. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1451

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: atccyph

Předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře
Organizování sportovních soutěží
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zámečnictví, nástrojářství
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Směnárenská činnost
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Reklamní činnost a marketing
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Provozování sportovních zařízení (kromě provozování těch zařízení,...
Reklamní a propagační činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Zapisují se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 26.11.2013:I.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 191,438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) o 190,336.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 381,774.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových 190.336 (slovy: jedno sto devadesáti tři sta třiceti šesti) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kdy s každou nově upsanou akcií této jmenovité hodnoty bude při hlasování na valné hromadě společnosti spojen 1 (jeden) hlas. Zvýšení základního kapitálu se takto provede ve dvou upisovacích kolech, bez připuštění upisování akcií nad uvedenou částku.2. V prvním upisovacím kole přednostně upisují nové akcie akcionáři společnosti podle podílu jimi vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti, a to peněžitým vkladem. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na nové akcii ve výši 190336/191438, přičemž je možno upisovat pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií, a to v penězích na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nejpozději do 14 čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet do 30 (třiceti) dnů počínaje dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. 3. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém upisovacím kole nabídnuty k úpisu výlučně určitým zájemcům, a to 88356/190336 těchto akcií společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, IČ: 26285908, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě a dále 101980/190336 těchto akcií společnosti A.B.R. Invest a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2255 se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00 IČ: 253 29 103, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávněni tyto nové akcie upsat peněžitými vklady, přičemž platí, že je možno upisovat pouze celé akcie. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Lhůta pro jejich úpis činí 3 (tři) týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kurzu tak, že celý emisní kurz všech upisovaných akcií může být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 4. U upisovatele společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých),c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých).5. U upisovatele společnosti A.B.R. Invest a.s. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (slovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. V případě plnění upisovatelů na splacení emisního kurzu upsaných akcií v penězích bude plněno na účet společnosti č. 107-4149170217/0100.II.1. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. na splacení emisního kursu upisovaných 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří:a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých),b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých),c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých).2. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti A.B.R. Invest a.s. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti A.B.R. Invest a.s. na splacení emisního kursu upisovaných 101980 (slovy: jedno sto jedna tisíc devět set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří:a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých).b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (slovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena.
od 09. 01. 2014 do 11. 05. 2016

  1. Základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. se zvyšuje upsáním nových 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc korun českých) kdy s každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude při hlasování na valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a.s. spojen jeden (1) hlas, tedy zvyšuje se základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. o částku 88.356.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) z původní výše 191.438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) na novou výši 279.794.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set devadesát čtyři tisíc korun českých); nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Výše emisního kurzu nově uspisovaných akcií je pro každou akcii 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní ážio se rovná nule.3. Přednostní právo každého z akcionářů společnosti Automotodrom Brno, a.s. upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a.s. v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu se vylučuje.4. Emisní kurz nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií vůči předem určenému zájemci, který nově upsané akcie upíše.5. Lhůta pro upsání nových akcií v trvání třiceti (30) dnů začne běžet prvním dnem následujícím po dni předání návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování.6. Všech 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Brno, Joukalova 13, PSČ: 635 00 Brno, IČ: 26285908 (dále je ,,AMR")7. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností Automotodrom Brno, a.s. v jejím sídle tj. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov, do (3) tří dnů po přijetí rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu. Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. tj. Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou strana třetí je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Předmětem započtení jsou peněžité pohledávky AMR za společností Automotodrom Brno, a.s., a to:a) peněžitá pohledávka AMR ve výši 28.356.625,01 Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc šestset dvacet jedna korun českých jeden haléř) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200860 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 28.356.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) a ve zbývající části 625,01 Kč (slovy: šestset dvacet pět korun českých jeden haléř) zůstává neuhrazena.b) peněžitá pohledávka AMR ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu v celé výši 30.000.000,- Kč slovy: třicet milionů korun českých).c) peněžitá pohledávka AMR ve výši 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a ve zvývající výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) zůstává neuhrazena.9. Smlouva o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Automotodrom Brno, a.s. předem určenému zájemci tj. AMR ve svém sídle, tj. na výše uvedené adrese do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení je vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 31. 05. 2011 do 24. 06. 2011

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.7.2006.
od 14. 09. 2006 do 24. 06. 2011

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 09.06.2004.
od 25. 10. 2004 do 14. 09. 2006

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 29.11.2001.
od 20. 11. 2002 do 25. 10. 2004

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 02.05.2001.
od 21. 11. 2001 do 20. 11. 2002

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.12.2000.
od 03. 10. 2001 do 21. 11. 2001

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 23.6.2000.
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 22.12.1998.
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998.
od 15. 06. 1998 do 18. 08. 1999

  4. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníkubude uzavřena v sídle společnosti Automotodrom Brno, a.s. sesídlem Ostrovačice, okres Brno venkov, Automotodrom Brno, a todo 14 dnů poté, co usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění bude zapsáno v obchodním rejstříku.
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  5. Upisovatel splatí celý emisní kurs upisovaných akcií, tj.částku Kč 35.000.000,- /slovy: třicetpětmilionůkorun/ na účetakciové společnosti Automotodrom Brno,a.s., vedený uČeskoslovenské obchodní banky a.s., pobočka Brno, číslo účtu:8010-803072323/0300, a to ve lhůtě do 14 od zápisu do obchodníhorejstříku.
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  3. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se v souladu sustanovením § 204a) odst.5 obchodního zákoníku vylučuje.Nové akcie v počtu 35.000 ks budou upsány akcionáři na základědohody ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku.
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  2. Celkem bude upsáno 35.000 ks nových kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- /slovy:jedentisíckorun/. Nově upisované akcie budou mít podobuzaknihovanou. Emisní kurs jedné akcie je Kč 1.000,- /slovy:jedentisíckorun/.
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  1. Základní jmění společnosti Automotodrom Brno,a.s. budezvýšeno o částku Kč 35.000.000 /slovy: třicetpětmilionůkorun/.Upisování nad částku Kč 35.000.000,- se nepřipouští.
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne9.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
od 15. 06. 1998 do 12. 01. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 16.12.1996.
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999

  Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou dne30.4.1996.
od 02. 09. 1996 do 18. 08. 1999

  Základní jmění: 156 438 000 Kč, zcela splaceno
od 02. 09. 1996 do 12. 01. 1999

  Ke dni 13.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.6,7.
od 13. 07. 1995 do 18. 08. 1999

Akcie

Počet: 191 438 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 08. 2014 do 15. 12. 2016

Počet: 57 918 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 03. 10. 2012 do 05. 08. 2014

Počet: 133 520 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 24. 06. 2011 do 05. 08. 2014

Počet: 146 274 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 24. 06. 2011 do 03. 10. 2012

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: REGEN JOSEF

IČO: 12147699

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2006 do 20. 04. 2016

Adresa: Bellova 353/24, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 09. 01. 2014
Brno, Bellova 24, PSČ 62300
od 06. 01. 2006 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: PRÝGL VÍT

IČO: 68702469

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 2016

Adresa: Neužilova 688/2, Bohunice, 625 00 Brno
od 23. 11. 2016


Název/Jméno: DEDEK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999

Adresa: Krásného 3866/20, Židenice, 636 00 Brno
od 20. 04. 2016
Brno, Krásného 20, PSČ 63600
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Brno, Strnadova 8, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: ABRAHAM KAREL

IČO: 18767702

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 01. 2006

Adresa: Ostrovačická 958/47, Žebětín, 641 00 Brno
od 23. 10. 2013
Brno, Joukalova 13, PSČ 63500
od 06. 01. 2006 do 23. 10. 2013


Název/Jméno: SLAVÍK RICHARD

IČO: 42678960

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 2016 do 23. 11. 2016

Adresa: Rudišova 477/4, Stránice, 602 00 Brno
od 20. 04. 2016 do 23. 11. 2016


Název/Jméno: KLOUDA MICHAL

IČO: 86606964

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 2016

Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2, Košíře, 150 00 Praha 5
od 20. 04. 2016


Název/Jméno: ULMANOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předsedkyně představenstva
od 20. 04. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 01. 2006 do 20. 04. 2016

Adresa: Humenná 477/44, Bohunice, 625 00 Brno
od 09. 01. 2014
Brno, Humenná 44, PSČ 62500
od 06. 01. 2006 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: BARTOŠ MIROSLAV

IČO: 47278137

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 07. 2009

Adresa: Jírovcova 764/44, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 09. 01. 2014
Brno - Kohoutovice, Jírovcova 44, PSČ 62300
od 23. 07. 2009 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: SÁZAVSKÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 11. 2007 do 20. 04. 2016

Adresa: Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno
od 26. 09. 2013 do 20. 04. 2016
Brno, Jiráskova 244/44, PSČ 60200
od 07. 09. 2011 do 26. 09. 2013
Brno, Jaselská 988/5, PSČ 60200
od 30. 11. 2007 do 07. 09. 2011


Název/Jméno: ŠIMEK BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 09. 2011 do 20. 04. 2016

Adresa: Blodkova 2722/3, Židenice, 636 00 Brno
od 09. 01. 2014 do 20. 04. 2016
Brno - Židenice, Blodkova 2722/3, PSČ 63600
od 07. 09. 2011 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: KADEŘÁBKOVÁ HANA

IČO: 72941243

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2006 do 20. 04. 2016

Adresa: Klobouček 476/5, Žebětín, 641 00 Brno
od 09. 01. 2014 do 20. 04. 2016
Brno, Klobouček 476/5
od 14. 09. 2006 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: NEKUDA IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2006 do 20. 04. 2016

Adresa: Dlouhé vrchy 205/4a, Útěchov, 644 00 Brno
od 08. 10. 2013 do 20. 04. 2016
Brno, Dlouhé Vrchy 4a, PSČ 64400
od 06. 01. 2006 do 08. 10. 2013


Název/Jméno: NEKUDA VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2006 do 20. 04. 2016

Adresa: Rybnická 257/136, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 09. 01. 2014 do 20. 04. 2016
Brno, Rybnická 136, PSČ 63400
od 06. 01. 2006 do 09. 01. 2014


Název/Jméno: PAŽOUT RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 01. 2006 do 08. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Brno, Preslova 91, PSČ 60200
od 06. 01. 2006 do 08. 06. 2006
Brno, Preslova 91, PSČ 60200
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: HOŠEK MIROSLAV

IČO: 72524278

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2006 do 30. 11. 2007

Adresa: Brno, Žarošická 17, PSČ 62800
od 06. 01. 2006 do 30. 11. 2007


Název/Jméno: SLÁNSKÝ PETR

IČO: 70759065

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2005 do 06. 01. 2006
Dozorčí rada - člen
od 20. 11. 2002 do 16. 09. 2005

Adresa: Praha 3, Milešovská 7, PSČ 13000
od 20. 11. 2002 do 06. 01. 2006


Název/Jméno: KRAHULEC JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2005 do 06. 01. 2006
Dozorčí rada - člen
od 21. 11. 2001 do 16. 09. 2005

Adresa: Brno, Alešova 21, PSČ 61300
od 16. 09. 2005 do 06. 01. 2006
Brno, Alešova 21, okres Brno-město, PSČ 61300
od 21. 11. 2001 do 16. 09. 2005


Název/Jméno: COUFAL ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 02. 2005 do 06. 01. 2006

Adresa: Brno, Voříškova 4, PSČ 62300
od 11. 02. 2005 do 06. 01. 2006


Název/Jméno: JANEK VÁCLAV

IČO: 12196487

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 10. 2001 do 08. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - 1.místopředseda představenstva
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998

Adresa: Brno, Valouškova 6, PSČ 63500
od 11. 10. 2000 do 08. 06. 2006
Brno, Valouškova 6, okres Brno-město, PSČ 62400
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000
Brno, Valouškova 6, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: BARTONĚK RADIM

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 do 06. 01. 2006

Adresa: Brno, Vrchlického sad 6, PSČ 60200
od 03. 10. 2001 do 06. 01. 2006


Název/Jméno: JEDLIČKA RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 10. 2001 do 06. 01. 2006

Adresa: Rozdrojovice 245, PSČ 66434
od 25. 10. 2004 do 06. 01. 2006
Brno, Letovická 9, PSČ 62100
od 03. 10. 2001 do 25. 10. 2004


Název/Jméno: ŠTARHA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 03. 2003 do 11. 02. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2001 do 06. 03. 2003

Adresa: Brno, Ečerova 6, PSČ 63500
od 06. 03. 2003 do 11. 02. 2005
Brno, Ečerova 6, okres Brno-město, PSČ 63500
od 21. 11. 2001 do 06. 03. 2003


Název/Jméno: NAJMAN PETR

IČO: 43539751

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 04. 2004 do 06. 01. 2006

Adresa: Praha 2, Žitná 14/564, PSČ 12000
od 23. 04. 2004 do 06. 01. 2006


Název/Jméno: LESNIAK ROSTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 2004 do 18. 03. 2004

Adresa: Brno, Letovická 9, PSČ 62100
od 18. 03. 2004 do 18. 03. 2004


Název/Jméno: DUŠEK JIŘÍ

IČO: 73833908

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 03. 2004 do 07. 09. 2011

Adresa: Praha 10, Kodaňská 24, PSČ 10000
od 18. 03. 2004 do 07. 09. 2011


Název/Jméno: HANÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2003 do 06. 01. 2006

Adresa: Brno, Palackého tř. 8, PSČ 61200
od 06. 03. 2003 do 06. 01. 2006


Název/Jméno: SKLENÁŘ IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 2001 do 06. 03. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

Adresa: Brno, Hlavní ul. 38, PSČ 62400
od 03. 10. 2001 do 06. 03. 2003
Brno, Hlavní 38, okres Brno-město, PSČ 62400
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: SOCHNA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 10. 2001 do 23. 04. 2004

Adresa: Brno, Slezská 9, PSČ 61600
od 03. 10. 2001 do 23. 04. 2004


Název/Jméno: NOVÁK RADOVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 do 18. 03. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998

Adresa: Dobřejovice, Lipová 183, okres Praha-východ, PSČ 25170
od 18. 08. 1999 do 18. 03. 2004
Praha 4, Starobylá 1012
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: POKORNÝ RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2001 do 20. 11. 2002

Adresa: Vyškov, Osvobození 634/18, PSČ 68201
od 03. 10. 2001 do 20. 11. 2002


Název/Jméno: ŠKRHÁKOVÁ VIERA

IČO: 18765751

Funkce: Dozorčí rada - předsedkyně
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Dozorčí rada - členka
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

Adresa: Brno, Klobásova 13, PSČ 62500
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Brno, Klobásova 13, okres Brno-město, PSČ 62500
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: SVOBODA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Brno, Čermákova 24, PSČ 62500
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: KŇOUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

Adresa: Praha 9, Čihákova 26, PSČ 19000
od 18. 08. 1999 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: BOČAN ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000
Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997

Adresa: Praha 4, Rytířova 776, PSČ 14000
od 18. 08. 1999 do 03. 10. 2001
Praha 4, Rytířova 776
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999
Praha 4, Rytířová 776
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Praha 4, Rytířová 776
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: SURKA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001

Adresa: Brno, Jírovcova 40, PSČ 62300
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001


Název/Jméno: LOUTOCKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 03. 10. 2001

Adresa: Brno, Tišnovská 158, PSČ 61400
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Brno, Tišnovská 158, okres Brno-město, PSČ 62400
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: OULEHLA JIŘÍ

IČO: 88854434

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998

Adresa: Brno, Luční 21, PSČ 61600
od 11. 10. 2000 do 03. 10. 2001
Brno, Luční 21, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: JEČMÍNEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 08. 1999 do 03. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - 2.místopředseda představenstva
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999
Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998

Adresa: Vrané nad Vltavou, Nad statkem 497, okres Praha-západ, PSČ 25246
od 18. 08. 1999 do 03. 10. 2001
Praha 4, Údolní 315
od 20. 05. 1997 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: ROSICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

Adresa: Brno, Kremličkova 2, okres Brno-město, PSČ 62100
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: NOVÁK JINDŘICH

IČO: 14528673

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000

Adresa: Praha 3, Řehořová 7, PSČ 13000
od 18. 08. 1999 do 11. 10. 2000


Název/Jméno: SKÝBA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999

Adresa: Brno, Voříškova 4, okres Brno-město
od 13. 08. 1998 do 18. 08. 1999


Název/Jméno: FLORA ZDISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Borodinova 6, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Brno, Borodinova 6, okres Brno-město
od 02. 09. 1996 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: DOLEŽEL ALEŠ

IČO: 41573056

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 1995 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Kainarova 72, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Brno, Kainarova 72
od 03. 01. 1995 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: BUBNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Běhounská 26, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Brno, Běhounská 26
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: SYNEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Dozorčí rada - člen
od 02. 09. 1996 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Běly Pažoutové 18, okres Brno-město
od 20. 05. 1997 do 13. 08. 1998
Brno, Běly Pažoutové 18, okres Brno-město
od 02. 09. 1996 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: Václav J a n e k

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Valouškova 6
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: FLORA ZDIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996

Adresa: Brno, Borodinova 6
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: NETT ALEXANDER

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996

Adresa: Brno, Tučkova 28
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: DOLEŽAL ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 12. 1994 do 03. 01. 1995

Adresa: Brno, Kainarova 72
od 20. 12. 1994 do 03. 01. 1995


Název/Jméno: SZENDIUCH IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997

Adresa: Brno, Merhautova 104
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997


Název/Jméno: TRANDA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 2. místopředseda
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996

Adresa: Brno, Mazourova 1
od 20. 12. 1994 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: JEČMÍNEK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - 1. místopředseda
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997

Adresa: Praha 4, Údolní 315
od 20. 12. 1994 do 20. 05. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:8. 10. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Přerušení: Aktivní od 05. 12. 2014 do 31. 12. 2024


Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 5. 2006

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 5. 2006

Odpovědní zástupci: Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:30. 10. 2003

Odpovědní zástupci: Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2003

Obory činnosti: - vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- korektury a technická redakce
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- vydávání knih
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 2003

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 11. 2001

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008
- v dopravě
od 28. 11. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Doležel


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 12. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Sklenář

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:9. 5. 1996


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:29. 11. 2000


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Obory činnosti: - potřebami pro sport a volný čas
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- ovocem a zeleninou
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- masnými výrobky
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- rybami a drůbeží
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- kosmetickým a drogistickým zbožím
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy a textilní galantérií
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- obuví a koženým zbožím
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinami a pochutinami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- živými zvířaty pro hospodářské účely
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji pro domácnost
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- květinami a zahrádkářskými potřebami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- nealkoholickými nápoji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Obory činnosti: - zemědělskými stroji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 07. 10. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Zánik oprávnění:7. 10. 2003


Provozování sportovních zařízení (kromě provozování těch zařízení, ke kterým je nutné zvláštní povolení)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Sklenář

Zánik oprávnění:7. 10. 2003


Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Štarha

Zánik oprávnění:7. 10. 2003


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1994

Obory činnosti: Organizování sportovních soutěží
od 19. 05. 2006 do 23. 10. 2008
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 01. 10. 2003 do 23. 10. 2008
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 01. 10. 2003 do 23. 10. 2008
Zprostředkování služeb
od 28. 11. 2001 do 23. 10. 2008
Zprostředkování obchodu
od 28. 11. 2001 do 23. 10. 2008
Specializovaný maloobchod
od 12. 07. 1994 do 23. 10. 2008
Velkoobchod
od 12. 07. 1994 do 23. 10. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 12. 07. 1994 do 23. 10. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Ivana Ulmanová


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60728825

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1995

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1576993"Bytové družstvo Praha 9, U školičky 1912 /2"25673157Praha 9 - Libeň, U školičky 1912/2, PSČ 19000
343291"Bytové družstvo ÚL", družstvo63081385Krouzova 3041/20, Modřany, 143 00 Praha 4
685890"P" atelier, s.r.o.60617853Nádražní 249, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
30841551.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.25531328Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9
665533A - BUT, a.s. - v likvidaci60724331Bedřichovická 61/3, 664 51 Šlapanice u Brna
826873A-TAX centrum s.r.o.29314232Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice
1747378A.B.R. HOLDING a.s.25329103Poštovská 455/8, Brno-město, 602 00 Brno
39827ABeZet PLZEŇ s.r.o.64357449Soukenická 690/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
2847496ABIS Czech, a.s.27191117Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10
994930ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o.26285908Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice
1241203ABRES INTERNATIONAL s.r.o.2881144Ostrovačická 958/47, Žebětín, 641 00 Brno
2672562AC obrábění s.r.o.44568908Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
1815614ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s.46345833Mírová 87/2, 679 04 Adamov
528809Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.24225029Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
566639AGENTURA BERENIKA s.r.o.25579495Slezská 656/9, Žabovřesky, 616 00 Brno
885154Agrarex s.r.o.25239287Hojsova Stráž 53, 340 22 Železná Ruda
1282331Agro Tera, a.s.25138481Praha 9, Novovysočanská 697/44, PSČ 19000
1020768AGRO-HELIOS, a.s.49975641Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov
804979Agrocomex, a.s.207951Brno, Orlí 17
2555057Agrodružstvo Chotětov, družstvo v likvidaci47048018Průmyslová 218, 294 28 Chotětov
1902561AGRONOVA M & P, spol. s r.o.25153064Hviezdoslavova 556, 394 70 Kamenice nad Lipou
595706Agrostav Znojmo, a.s.46992014Brněnská 326, 671 82 Dobšice
1276020AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.27695964Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 61500
520934AIFE, spol. s r.o.27689620Štefánikova 75/8, Ponava, 602 00 Brno
3449103AK, spol. s r.o.45792356Praha 9, V Pařezinách 552

Související osoby

#NázevICOAdresa
6151ABRAHAM KAREL18767702Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
362663ABRAHAM KAREL12176052Řadová 619/6, 62300 Brno
8864ABRAHAMOVÁ PETRA75646676Ostrovačická 958/47, 64100 Brno
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
149ADAMEC JIŘÍ88570142Havlíčkova 1362, 51601 Rychnov nad Kněžnou
473230ANDRŠ LUDĚK102843203, 38241 Omlenice
865454ANDRÝSEK RADEK42584035Zahradníkova 502/16, 60200 Brno
645247ANTONOV VIKTOR41223071Dvůr Králové nad Labem, 54401, Dvůr Králové nad Labem, Vorlech, 2969
1203948AXMANN BŘETISLAV63034000Osmek 528/3, 75002 Přerov
595198BACHROŇOVÁ SOŇA41076940Okružní 534, 78813 Vikýřovice
139914BAKUS PETR68678614Bořetická 4133/6, 62800 Brno
38557BALÁŽ JOSEF41334515Na Nivách 80/14, 40001 Ústí nad Labem
506800BALDOVÁ MARIE49199609Kardinála Berana 1027/10, 30100 Plzeň
247063BALZARKOVÁ MARKÉTA2826224Haškova 836/10, 17000 Praha
48091BARÁK ZDENĚK16348125Nádražní 477/38, 69604 Svatobořice-Mistřín
242078BARÁNEK PAVEL41257821Slovenská 227, 55101 Jaroměř
139204BAREŠ JAN8879208149, 25722 Lštění
9741BÁRTA MICHAL44365811Luční 2611/9, 13000 Praha
254155BARTONĚK OLDŘICH10622063Břetislavova 21/28, 77900 Olomouc
215461BARTONĚK VÁCLAV16368941Blatouchová 1083/3b, 61800 Brno
977548BARTONÍK ROBERT66700931U Točny 567/6, 73601 Havířov
616143BARTOŠ EMIL46389113Sklářská 304, 28506 Sázava
886BARTOŠ JAN88389146Na Mlýnku 688, 46001 Liberec
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Firma: Studio GREAT SEASONS s.r.o.24696145Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 1527/14, PSČ 11000
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Firmy v okolí