AWT Čechofracht a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem AWT Čechofracht a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 416. Jeho identifikační číslo je 1066

 
 

Výpis z obchodního rejstříku AWT Čechofracht a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 416

Identifikační číslo:1066

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: js9djtf

Předmět podnikání: Přeprava a uschovávání zbraní
Směnárenská činnost
Technické činnosti v dopravě
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Realitní činnost
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Balicí činnosti
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zastupování v celním řízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Poradenská činnost v oblasti informačních technologií
Instalace a opravy elektronických zařízení
Kopírovací práce
Pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, včetně...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Vnitrostátní zasilatelství
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování námořní dopravy
Mezinárodní zasilatelství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Zprostředkování služeb
Zasilatelství

Adresa společnosti

Sídlo: Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
od 28. 08. 2014
Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
od 01. 07. 2011 do 28. 08. 2014
Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 11121
od 02. 03. 2005 do 01. 07. 2011
Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11121
od 15. 04. 2003 do 02. 03. 2005
Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11183
od 28. 08. 2002 do 15. 04. 2003
Praha 1, Na příkopě 8
od 01. 01. 1991 do 28. 08. 2002
Pernerova 676/51, 18600 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 04. 2014

  U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 474 73 070.
od 30. 09. 2013

  Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností, a to společnosti AWT BlueTrucks s.r.o. se sídlem Praha 10, K Hrušovu 293/2, PSČ 102 03, IČ: 273 97 386 a společnosti AWT SPEDI-TRANS s.r.o. se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 250 95 269, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2011.
od 30. 06. 2011

  Mimořádná valná hromada společnosti Čechofracht a.s. přijala dne 21.3.2008 následující usnesení podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Čehchofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ 00001066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 416 (dále jen Společnost) je společnost Hattisburg Enterprises Limited, se sídlem Pindarou, 12, Amaral 21, Flat/Office 501, P.C.1060, Nicosia, Cyprus (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní 100.717 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele vydaných Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč představující 98,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně 1 ks hromadné listiny série B, č. 000001 nahrazující 96.346 ks akcií pořadových čísel: série A, číslo 005655-102000, 1 ks hromadné listiny série B. č. 000002 nahrazující 4.285 ks akcií pořadových čísel série A, č. 001014-005298, a dále 86 ks jednotlivých akcií následujících pořadových čísel: série A, č. 000213, 000250, 000356-000361, 000366-000367, 000411, 000428, 000430, 000449-000450, 000461, 000470-000482, 000510, 000521-000523, 000581-000590,000598-000599, 000640, 000697-000699, 000771-000773, 000913-000917, 001001, 005328, 005332-005333, 005346-005348, 005444, 005523, 005534, 005500, 005539-005540, 005550, 005572-005575, 005581-005583, 005608, 005623, 005625-005627, 005645, 005650-005651. Hlavní akcionář se stal vlastníkem uvedených akcií dne 20.12.2007. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře ke dni, kdy doručil Společnosti svou žádost o svolání této valné hromady, tj. 11.2.2008, jakož i ke dni konání této valné hromady, bylo osvědčeno prohlášením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ: 60197226 o úschově akcií společnosti Čechofracht a.s. ze dne 21.3.2008 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 21.3.2008. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavníh akcionáře.Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 10.382,- Kč (slovy: desettisíctřistaosmdesátdvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 242/2008 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 dne 7.1.2008 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplnění.Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů, ode dne předání vykoupených akcií níže uvedenému zmocněnému zástupci Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 tel.: 221 424146, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k takovému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí společnosti Patria Finance, a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. Pokud oprávněné osoby nesdělí bankovní spojení či adresu pro zaslání protiplnění poštovní poukázkou nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro výplatu protiplnění, bude protiplnění oprávněné osobě zasláno, nebude-li to v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění, peněžní poukázkou na posledně známou adresu sdělenou Společnosti či společnosti Patria Finance, a.s.
od 03. 04. 2008 do 27. 06. 2008

  Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffahrt undinternationale Spedition - něm.
od 15. 04. 2003 do 13. 01. 2005

  Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes etd´expédition internationale-fr.
od 20. 06. 2000 do 13. 01. 2005

  Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskomu transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
od 20. 06. 2000 do 13. 01. 2005

  Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffart undinternationale Spedition - něm.
od 20. 06. 2000 do 15. 04. 2003

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schválenystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%.
od 10. 12. 1997

  Čechofracht, Shipping and International Forwarding Joint StockCo. - angl.
od 01. 01. 1991 do 13. 01. 2005

  Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskom transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
od 01. 01. 1991 do 20. 06. 2000

  Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et dexpedition internationale - fr.
od 01. 01. 1991 do 20. 06. 2000

  Čechofracht, Aktiengesellschaft fuer Seeschiffart undinternationale Spedition - něm.
od 01. 01. 1991 do 20. 06. 2000

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byla schválenystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%.
od 01. 01. 1991 do 10. 12. 1997

Akcie

Počet: 102 000 ks v hodnotě: 900 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 04. 2014

Počet: 102 000 ks v hodnotě: 900 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 30. 09. 2013 do 30. 09. 2013

Počet: 102 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 23. 08. 1995 do 23. 08. 1995

Počet: 850 ks v hodnotě: 10000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 20. 04. 1994 do 20. 04. 1994

Počet: 165 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 20. 04. 1994 do 20. 04. 1994

Počet: 38 500 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 20. 04. 1994 do 20. 04. 1994

Počet: 350 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 20. 04. 1994 do 20. 04. 1994

Počet: 350 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 20. 04. 1994 do 20. 04. 1994

Počet: 38 500 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 19. 11. 1992 do 19. 11. 1992

Počet: 165 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na majitele
od 19. 11. 1992 do 19. 11. 1992

Počet: 350 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 19. 11. 1992 do 19. 11. 1992

Počet: 350 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 19. 11. 1992 do 19. 11. 1992

Počet: 850 ks v hodnotě: 10000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 19. 11. 1992 do 19. 11. 1992

Počet: 1 200 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1991 do 01. 01. 1991

Počet: 700 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 01. 01. 1991 do 01. 01. 1991

Počet: 200 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1991 do 01. 01. 1991

Vlastníci

Název/Jméno: Advanced World Transport B.V.

Adresa: 1011WM Amsterdam, Rapenburgerstraat 179 R, Nizozemské království
od 17. 02. 2016
Amsterdam, Jachthavenweg 109 h, 1081KM, Nizozemské království
od 27. 08. 2010 do 17. 02. 2016

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: New World Resources Transportation B.V.

Adresa: Amsterdam, Jachthavenweg 109 h, 1081KM, Nizozemské království
od 12. 01. 2010 do 27. 08. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 01. 2010 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: HATTISBURG ENTERPRISES LIMITED

Adresa: Nicosia, Pindarou 12, PSČ 1060, Kyperská republika
od 27. 06. 2008 do 12. 01. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2008 do 12. 01. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DZIUBA JACEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2016

Adresa: 32-310 Klucze, Załęże 104A, Polská republika
od 17. 05. 2016


Název/Jméno: ANTONIUS ALEX STEENWEG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2016 do 17. 05. 2016

Adresa: CH-8853 Lachen, Sagenriet 5, Apt. 2.2, Švýcarská konfederace
od 02. 02. 2016 do 17. 05. 2016


Název/Jméno: BABIŠ JIŘÍ

IČO: 62436821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 do 24. 06. 2015
Prokura - prokurista
od 15. 04. 2003 do 22. 02. 2005

Adresa: Čelakovského 2408, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 09. 07. 2015
Stará Riviera 1571, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
od 02. 03. 2015 do 24. 06. 2015
Frýdek-Místek - Stará Riviéra 1571, PSČ 73802
od 10. 11. 2004 do 21. 04. 2005
Frýdek-Místek, Stará Riviéra 1571, PSČ 73802
od 15. 04. 2003 do 22. 02. 2005
Frýdek-Místek 1571, PSČ 73802
od 15. 04. 2003 do 10. 11. 2004
Stará Riviéra 1571, PSČ 73802
od 23. 09. 2002 do 15. 04. 2003
Stará Riviéra 1571, okres Frýdek-Místek, PSČ 73802
od 28. 08. 2002 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: VOPAŘIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 06. 2015

Adresa: Skloněná 921/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 24. 06. 2015


Název/Jméno: SKURZEWSKA IWONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 2015

Adresa: 96-330 Aleksandria, Aleksandria 9, Polská republika
od 24. 06. 2015


Název/Jméno: CIBULKOVÁ PETRA

IČO: 68135548

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 06. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 18. 12. 2014 do 12. 06. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 06. 2011 do 18. 12. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010 do 02. 06. 2011

Adresa: Čtvrtě 319/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno
od 18. 12. 2014
Brno - Nový Lískovec, Čtvrtě 319/6, PSČ 63400
od 27. 08. 2010 do 18. 12. 2014


Název/Jméno: BÔRIK ĽUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2013 do 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2013 do 22. 02. 2013

Adresa: Mánesova 1924, 252 28 Černošice
od 18. 06. 2013
Mánesova 1924, 252 28 Černošice
od 22. 02. 2013 do 22. 02. 2013


Název/Jméno: LEIDL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 do 24. 06. 2015

Adresa: Tylova 734, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 02. 03. 2015 do 24. 06. 2015


Název/Jméno: ŠVAJNÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 12. 2014 do 24. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2013 do 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 2013 do 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 do 22. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 do 12. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2010 do 04. 03. 2010

Adresa: Volmanova 1759, 250 88 Čelákovice
od 22. 02. 2013 do 24. 06. 2015
Čelákovice, Volmanova 1759, PSČ 25088
od 25. 10. 2010 do 22. 02. 2013
Čelákovice, Volmanova 1759, PSČ 25088
od 18. 10. 2007 do 12. 04. 2010


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ JARMILA

IČO: 46142258

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2013 do 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2013 do 30. 10. 2013

Adresa: Jabloňová 2883/106, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 18. 06. 2013 do 02. 03. 2015


Název/Jméno: TOPERCZER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2013 do 18. 12. 2014

Adresa: Na dolinách 687/27, Podolí, 147 00 Praha 4
od 30. 10. 2013 do 18. 12. 2014


Název/Jméno: ANDRÝSEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 02. 2013 do 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2011 do 22. 02. 2013

Adresa: Dvořákova 3241/1a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
od 22. 02. 2013 do 30. 10. 2013
Přerov - Přerov I-Město, Trávník 1629/2, PSČ 75002
od 17. 10. 2011 do 22. 02. 2013


Název/Jméno: SOSE EDIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 09. 2012 do 22. 02. 2013

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1419/14, PSČ 12000
od 10. 09. 2012 do 22. 02. 2013


Název/Jméno: NOVÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2011 do 24. 04. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2011 do 20. 12. 2011

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1536/36, PSČ 70200
od 17. 10. 2011 do 24. 04. 2014


Název/Jméno: CETL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2011 do 22. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 2010 do 17. 10. 2011

Adresa: Brno, Solniční /11, PSČ 60200
od 17. 10. 2011 do 22. 02. 2013
Brno, Solniční 11, PSČ 60200
od 04. 03. 2010 do 17. 10. 2011


Název/Jméno: KUČERA LUBOŠ

IČO: 46427805

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2011 do 10. 09. 2012

Adresa: Most, Chomutovská 2234, PSČ 43401
od 17. 10. 2011 do 10. 09. 2012


Název/Jméno: PRCHAL DAVID

IČO: 66930693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2011 do 18. 06. 2013

Adresa: Mělník, Pražská 2615, PSČ 27601
od 17. 10. 2011 do 18. 06. 2013
Mělník, Nad Pivovarem 3011, PSČ 27601
od 31. 01. 2011 do 17. 10. 2011


Název/Jméno: WZATEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 2011 do 17. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 do 02. 06. 2011

Adresa: Havířov - Životice, Ovocná 250/1a, PSČ 73601
od 02. 06. 2011 do 17. 10. 2011
Havířov - Životice, Ovocná 250/1A, PSČ 73601
od 18. 10. 2007 do 02. 06. 2011


Název/Jméno: BYSTRIAN VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2011 do 22. 02. 2013

Adresa: 07221 Nacina Ves 192, Slovenská republika
od 31. 01. 2011 do 22. 02. 2013


Název/Jméno: FRÝVALDSKÝ-BETINSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2010 do 17. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010 do 25. 10. 2010

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 633/4, PSČ 15200
od 27. 08. 2010 do 17. 10. 2011


Název/Jméno: GOMBOS KLÁRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 do 31. 01. 2011

Adresa: Eger, Hell Miksa, 1/B 3.9. 3300, Maďarská republika
od 25. 10. 2010 do 31. 01. 2011


Název/Jméno: ATTILA ISTVÁN BOROS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 2010 do 25. 10. 2010

Adresa: 1050 Brusel, Avenue Moliére 176, Belgické království
od 27. 08. 2010 do 25. 10. 2010
Ostrava - Moravská Ostrava, Sadová 1614/13, PSČ 70200
od 04. 03. 2010 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: VLÁDKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2010 do 25. 10. 2010

Adresa: Ostrava - Bartovice, Lejskova 656/16, PSČ 71700
od 12. 04. 2010 do 25. 10. 2010


Název/Jméno: KOSTELNÍK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2010 do 25. 10. 2010

Adresa: Příbor, Lesní 1221, PSČ 74258
od 12. 04. 2010 do 25. 10. 2010


Název/Jméno: CHYTIL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 do 12. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 10. 2007 do 04. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 2005 do 18. 10. 2007

Adresa: Velký Týnec, Boční 439, PSČ 78372
od 29. 04. 2005 do 12. 04. 2010


Název/Jméno: ANDREW SIMON BROOKIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 do 25. 10. 2010

Adresa: Praha 1, Pařížská 20, PSČ 11000
od 04. 03. 2010 do 25. 10. 2010


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2009 do 25. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006

Adresa: Vysoký Újezd 11, okres Beroun, PSČ 26716
od 15. 07. 2009 do 25. 10. 2010
Vysoký Újezd 11, okres Beroun, PSČ 26716
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: BITTNEROVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 do 22. 02. 2013

Adresa: Praha 10, Milánská 451, PSČ 10900
od 18. 10. 2007 do 22. 02. 2013


Název/Jméno: Holeček René

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2007 do 02. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 do 15. 11. 2007

Adresa: Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 73801
od 18. 01. 2006 do 02. 06. 2011


Název/Jméno: JEČNÝ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2007 do 04. 09. 2008

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 789/3, PSČ 15200
od 18. 10. 2007 do 04. 09. 2008


Název/Jméno: LHOTSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 do 27. 08. 2010

Adresa: Praha 10, V Předpolí 1973/12, PSČ 10000
od 18. 10. 2007 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: FUCHS VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2007 do 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2007 do 18. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2006 do 21. 08. 2007

Adresa: Ústí nad Labem - Klíše, Klíšská 995/133, PSČ 40001
od 21. 08. 2007 do 18. 10. 2007
Ústí nad Labem, Klíšská 995/133, PSČ 40001
od 18. 01. 2006 do 21. 08. 2007


Název/Jméno: HOLUB RADEK

IČO: 62432788

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2007 do 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 do 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006

Adresa: Slaný, Vikova 471, PSČ 27401
od 01. 06. 2006 do 15. 07. 2009
Slaný, Vikova 471, PSČ 27401
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: BUCHTELA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2007 do 02. 06. 2011

Adresa: Kladno, Vít. Nezvala 750, PSČ 27204
od 11. 07. 2007 do 02. 06. 2011


Název/Jméno: Ing JIŘÍ ČERNÝ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2007 do 27. 08. 2010

Adresa: Hradec Králové, Pod Lesem 128, PSČ 50002
od 11. 07. 2007 do 27. 08. 2010


Název/Jméno: HAVLÍČEK MIROSLAV

IČO: 45187576

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2006 do 18. 10. 2007

Adresa: Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 646/24, PSČ 10100
od 18. 01. 2006 do 18. 10. 2007


Název/Jméno: KUBEČKA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 09. 2005 do 27. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2005 do 27. 09. 2005

Adresa: Opava - Kateřinky, Holasická 1100/53, PSČ 74705
od 27. 09. 2005 do 21. 08. 2007
Opava - Kateřinky, Holasická 1100/53, PSČ 74705
od 01. 09. 2005 do 27. 09. 2005


Název/Jméno: SLÁMA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 2005 do 18. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 2005 do 29. 04. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2005 do 22. 02. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 08. 01. 2005

Adresa: Havířov - Prostřední Suchá, Úzká 1375/9, PSČ 73564
od 10. 11. 2004 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: STOSZEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 04. 2005 do 29. 04. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 21. 04. 2005

Adresa: Krmelín, Lyskova 545, PSČ 73924
od 13. 08. 2004 do 29. 04. 2005


Název/Jméno: PASKEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006

Adresa: Praha 8, Na Žertvách 1221, PSČ 18000
od 21. 04. 2005 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 04. 2005 do 01. 06. 2006

Adresa: Praha 4, K Lesu 895/48, PSČ 14200
od 21. 04. 2005 do 01. 06. 2006


Název/Jméno: FIALA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2004 do 21. 04. 2005

Adresa: Jičín, Na Výsluní 427, PSČ 50601
od 10. 11. 2004 do 21. 04. 2005


Název/Jméno: SIKORA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2004 do 22. 02. 2005
Prokura - prokurista
od 18. 02. 2004 do 22. 02. 2005

Adresa: Ostrava, Karpatská 960/42, PSČ 70030
od 18. 02. 2004 do 22. 02. 2005


Název/Jméno: SEDLÁKOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 2003 do 13. 08. 2004

Adresa: 84101 Bratislava, Bagarova 16, Slovenská republika
od 05. 11. 2003 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: ŠŤASTNÁ MILENA

IČO: 69809054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 do 11. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 14. 05. 2004 do 13. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2002 do 14. 05. 2004

Adresa: Praha 1, Příčná 3/668, PSČ 11000
od 13. 08. 2004 do 11. 07. 2007
Praha 1, Příčná 3/668
od 28. 08. 2002 do 13. 08. 2004


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 09. 2002 do 05. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 do 07. 08. 2002

Adresa: Liberec, Hálkova 7, PSČ 46001
od 23. 09. 2002 do 05. 11. 2003
Liberec VI, Sametová 718/12
od 20. 06. 2000 do 07. 08. 2002
Liberc VI, Sametová 718/12
od 06. 01. 1999 do 20. 06. 2000


Název/Jméno: FOCKO LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2002 do 13. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2002 do 28. 08. 2002
Prokura - prokurista
od 22. 12. 1999 do 07. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 1999 do 07. 08. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999

Adresa: Praha 1, Náprstkova 2
od 22. 12. 1999 do 13. 08. 2004
Praha 1, Náprstkova 2
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 08. 2002 do 23. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 do 28. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 12. 1999 do 07. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 do 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991

Adresa: Praha 3, Plavínova 10
od 07. 08. 2002 do 23. 09. 2002
Praha 3, Vinohradská 164
od 22. 12. 1999 do 07. 08. 2002
Praha 3, Vinohradská 164
od 01. 01. 1991 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: ROZUM RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2000 do 23. 09. 2002

Adresa: Praha 10, K Botiči 1457
od 20. 06. 2000 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: HUBÁČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 do 23. 09. 2002

Adresa: Loučeň, Loučeň 332, okres Nymburk, PSČ 28937
od 07. 08. 2002 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: PERNÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2002 do 21. 04. 2005
Prokura - prokurista
od 19. 07. 2000 do 22. 02. 2005

Adresa: Praha 8, Kobyliská 452/35
od 19. 07. 2000 do 21. 04. 2005


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 do 23. 09. 2002

Adresa: Praha 10, Trhanovské nám. 11
od 07. 08. 2002 do 23. 09. 2002


Název/Jméno: WRONKA LEŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 08. 2002 do 08. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2002 do 10. 11. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 1998 do 07. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Třinec VI., Komenského 390
od 07. 08. 2002 do 08. 01. 2005
Třinec VI., Komenského 390, okres Frýdek-Místek
od 07. 08. 2002 do 10. 11. 2004
Třinec, Komenského 390, okres Frýdek-Místek
od 05. 05. 1998 do 07. 08. 2002
Třinec, Komenského 390, okres Frýdek-Místek, PSČ 73961
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: HOFMAN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2002 do 15. 04. 2003
Prokura - prokurista
od 19. 07. 2000 do 15. 04. 2003

Adresa: Pardubice, Na drážce 1568, PSČ 53003
od 19. 07. 2000 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: KOLTOK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 12. 1999 do 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1998 do 07. 08. 2002

Adresa: Hradišťko-Rajchardov 260, okres Praha-západ
od 22. 12. 1999 do 15. 04. 2003
Orlová-Lutyně, Osvobození 825
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: CHLÁDEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 do 20. 06. 2000

Adresa: Praha 10, Tesaříková 1023/7
od 06. 01. 1999 do 20. 06. 2000


Název/Jméno: MALEC JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 01. 1999 do 22. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999

Adresa: Praha 9, Manželů Dostálových 1304
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: TERYNGEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1998 do 07. 08. 2002

Adresa: Praha 4, U plynárny 71
od 05. 05. 1998 do 07. 08. 2002


Název/Jméno: MEINER RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 05. 1998 do 22. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 do 22. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2242/9
od 20. 04. 1994 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: HOCEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Žlebská 1619, PSČ 1900
od 17. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 do 06. 01. 1999

Adresa: Mníšek pod Brdy, Lhotecká 939, okres Praha-západ, PSČ 25210
od 10. 12. 1997 do 06. 01. 1999


Název/Jméno: ČAPEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Praha 4, Na Nivách 914/29, PSČ 14100
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: Koltok Petr

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 12. 1997 do 22. 12. 1999

Adresa: Orlová-Lutyně, Osvobození 825
od 10. 12. 1997 do 22. 12. 1999


Název/Jméno: SOUKUP JIŘÍ

IČO: 88293467

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Praha 1O, V bytovkách 783, PSČ 10000
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: KVAČEK MILOUŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Praha 3, Francouzská 554/15, PSČ 12000
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: NÁDVORNÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Frýdek-Místek, Návsí 272, PSČ 73992
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: BEČKA BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Praha 9, Žíšovská 1627, PSČ 19000
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: JANICZEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 do 10. 12. 1997

Adresa: Třínec, ul. Míru 12, PSČ 73961
od 10. 12. 1997 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK KAREL

IČO: 49723537

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Varnsdorf, Bratislavská 2050, okres Děčín, PSČ 40747
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998

Adresa: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov, PSČ 38218
od 10. 12. 1997 do 05. 05. 1998


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen. řed.
od 23. 08. 1995 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 1995 do 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 11. 1992 do 15. 02. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda a gen.řed.
od 12. 02. 1991 do 19. 11. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2241/7
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Praha 4, Klapálkova 2241/7
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996
Praha 8, Třeboradická 755/9
od 12. 02. 1991 do 15. 02. 1995
Praha 8, Třeboradická 735/9
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991


Název/Jméno: HADRAVOVÁ VLADISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předtavenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Pelhřimovská 309/9
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: ŠIMON PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předtavenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábř. 1696/66
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Praha 6, Hošťálkova 83
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: VYHŇÁK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Plevenská 3110/7
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: PANTŮČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 10, Žinkovská 2
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: VACEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Slezská 115
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Praha 3 - Žižkov, Slezská 115
od 19. 11. 1992 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: LIEHNE VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 do 28. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996

Adresa: Horažďovice, okr. Klatovy, Pod vodojemem 788
od 29. 11. 1996 do 28. 08. 2002
Horažďovice, okr. Klatovy, Pod vodojemem 788
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: FIALKA IVAN

IČO: 42784239

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 9 - Kyje, Travná 1297
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997
Praha 9 - Kyje, Travná 1297
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: EISENREICH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Mladenovova 3234
od 29. 11. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 1996 do 29. 11. 1996

Adresa: Mníšek pod Brdy 588, okres Praha-západ
od 05. 06. 1996 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: BOCKSTEFEL RADOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 03. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 3, Korunní 89
od 26. 03. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 03. 1996 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 3, Vinohradská 164
od 26. 03. 1996 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Říčany, Na Fialce 1565
od 24. 11. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2241/7
od 24. 11. 1995 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: VAJDL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 08. 1995 do 26. 03. 1996
Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 23. 08. 1995

Adresa: Praha 5, Suchý Vršek 2105
od 23. 08. 1995 do 26. 03. 1996
Praha 5, Klimovova 2105
od 19. 11. 1992 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 08. 1995 do 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995

Adresa: Praha 4, Vavřenova 1168
od 23. 08. 1995 do 29. 11. 1996
Praha 4, Vavřenova 1168
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: POKORNÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Klapálkova 2252/9
od 23. 08. 1995 do 10. 12. 1997
Praha 4, Na vrstvách 36
od 19. 11. 1992 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Unhošť, Křivoklátská 345
od 23. 08. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1995 do 24. 11. 1995

Adresa: Louny, Citolibská 2625
od 15. 02. 1995 do 24. 11. 1995


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Kladno, Švédská 2501
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: ŠULC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 8, Na kopečku 3
od 15. 02. 1995 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: PURGER STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995

Adresa: Kroměříž, Žeranovice 88
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: ŠORF FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995

Adresa: Praha 9, bratří Venclíků 1071
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: HUBKOVÁ LUDMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 do 26. 03. 1996

Adresa: Praha 8, Kaňkovského 1236
od 20. 04. 1994 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: JENÍČEK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 do 26. 03. 1996

Adresa: Praha 9 - Černý Most, Vašátkova 1012
od 20. 04. 1994 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: BUŘIČ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 do 15. 02. 1995

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2204
od 20. 04. 1994 do 15. 02. 1995


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 do 05. 06. 1996

Adresa: Mníšek pod Brdy 588
od 20. 04. 1994 do 05. 06. 1996


Název/Jméno: DUŠEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 10, Karafiátová 36
od 20. 04. 1994 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: VOKOUN MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Vajdova 1042/12
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995

Adresa: Praha 4, Bránická 293/92
od 20. 04. 1994 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 20. 04. 1994

Adresa: Praha 4, Lojovická 652
od 01. 01. 1991 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: CHLEBOUN JAN

IČO: 45123284

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Brandýs n/Labem - St. Boleslav, Sídliště u nádraží 1493/C
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: MIKYNA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 294
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: HOUŠKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 29. 11. 1996

Adresa: Praha 3, Velehradská 6
od 19. 11. 1992 do 29. 11. 1996


Název/Jméno: KUTÍLEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 4, Blažíčkova 974
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: ADAMEC JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996

Adresa: Praha 4, U Děkanky 8
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: Procházková Mirka

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997

Adresa: Praha 9, Spojovací 13
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: NEZPĚVÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 15. 02. 1995

Adresa: Praha 3 - Žižkov, Křivá 11/2620
od 19. 11. 1992 do 15. 02. 1995


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1992 do 15. 02. 1995

Adresa: Praha 3, Jilmová 10
od 19. 11. 1992 do 15. 02. 1995


Název/Jméno: ŠILAR OTTA

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996

Adresa: Praha 1, Mostecká 56/1
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996

Adresa: okr. Beroun, Vysoký Újezd 11
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: MASÁK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Praha 4, Rabyňská 746
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: SCHWARZ JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Žiar nad Hronom, Žižkova 10/17
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: ADAM LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996

Adresa: Praha 1, Meiselova 21
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997

Adresa: Vysoký Újezd 11, okres Beroun
od 19. 11. 1992 do 10. 12. 1997


Název/Jméno: Mervart Jan

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996

Adresa: Liberec I., Chelčického 138/6
od 19. 11. 1992 do 26. 03. 1996


Název/Jméno: BOCKSTEFEL RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a nám.gen.řed.
od 17. 08. 1992 do 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 do 17. 08. 1992

Adresa: Praha 3, Korunní 89
od 12. 02. 1991 do 23. 08. 1995


Název/Jméno: GALLINA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Praha 4, Sinkulova 44
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: PECHÁČEK VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994

Adresa: Opava, Jurečkova 39
od 19. 11. 1992 do 20. 04. 1994


Název/Jméno: SAMEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a nám.gen.řed.
od 12. 02. 1991 do 17. 08. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991

Adresa: Praha 4, U Děkanky 12
od 01. 01. 1991 do 17. 08. 1992


Název/Jméno: DRAHOTSKÝ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 do 19. 11. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991

Adresa: Praha 4, Přechodní 1332
od 01. 01. 1991 do 19. 11. 1992


Název/Jméno: MASÁK NILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 19. 11. 1992

Adresa: Praha 4, Rabyňská 746
od 01. 01. 1991 do 19. 11. 1992


Název/Jméno: BOCKSTEFFEL RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991

Adresa: Praha 3, Korunní 89
od 01. 01. 1991 do 12. 02. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Přeprava a uschovávání zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hofman


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 7. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:26. 9. 2005


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 15. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Radim Procházka

Zánik oprávnění:28. 11. 2005


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 15. 05. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hofman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hofman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 5. 2001

Odpovědní zástupci: Karel RICHTER

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 2. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 8. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:4. 6. 2001


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hofman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malec

Zánik oprávnění:4. 6. 2001


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 7. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:4. 6. 2001


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malec

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (úklid, ostraha, recepční služba)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Perný, M.B.A.

Zánik oprávnění:25. 7. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 4. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Přerušení: od 25. 06. 1997 do 07. 07. 1997

Zánik oprávnění:31. 3. 1998


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 6. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malec
Ing. Vladislav Hofman

Zánik oprávnění:28. 2. 1995


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malec

Zánik oprávnění:31. 1. 1995


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:31. 1. 1994


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 09. 05. 2001 do 16. 09. 2009
Realitní činnost
od 09. 05. 2001 do 16. 09. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 05. 2001 do 16. 09. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 09. 05. 2001 do 16. 09. 2009
Balicí činnosti
od 09. 05. 2001 do 16. 09. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 09. 05. 2001
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 09. 05. 2001
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 09. 05. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 08. 1999 do 16. 09. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 17. 07. 1997 do 16. 09. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 11. 06. 1997
Kopírovací práce
od 09. 06. 1997 do 16. 09. 2009
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 20. 03. 1995
Zprostředkování obchodu a služeb
od 06. 11. 1992
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 05. 11. 1992
Zasilatelství
od 30. 09. 1992 do 16. 09. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 30. 09. 1992 do 16. 09. 2009
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992 do 16. 09. 2009
Zprostředkování služeb
od 30. 09. 1992 do 16. 09. 2009

Odpovědní zástupci: Pavlína Benešová


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Perný, M.B.A.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Slavěna Houdková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování námořní dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vladislav Hofman

Zánik oprávnění:23. 7. 2001


Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Malec

Zánik oprávnění:1. 4. 1997


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží...

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:4. 6. 2001


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: - v dopravě
od 23. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- v námořní dopravě
od 23. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Perný, M.B.A.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav Mach

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001066

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1733794 UBD s. r. o. 28147502K Vilkám 863, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
243904" Družstvo Sladováře"26214326Praha 10 - Na Křivce 25
1713638" Saturn CZ s.r.o. "63911370Praha 1, Zlatnická 7/1124, PSČ 11000
1145618"Bytové družstvo Chopinova 26/1521" - v likvidaci61464252Praha 2, Chopinova 26/1521
1988766"KD data s.r.o." v likvidaci60711434Sportovní 348/3, Ponava, 602 00 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
1039705"AGRO-LA", spol. s r.o.46682325Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 630/III
390425"AJ", spol. s r.o. PRAHA45281513se sídlem Praha 8, Rosenbergerových l/523
766595"Houcon" Holding International B.V.Oud-Beijerland, Alexander Bellstraat 7, 3261LX, Nizozemské království
709839"MUNDIMEX, spol. z o.o., Warszawa"Polsko, Bobrowniki, Pulawska 31/24
1003695Holkup JosePraha 9, Pelhřimovská 339/9

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí