AWT Čechofracht a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem AWT Čechofracht a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 416. Její identifikační číslo je 1066

Výpis z obchodního rejstříku AWT Čechofracht a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 416

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: js9djtf

Předmět podnikání: Přeprava a uschovávání zbraní
Směnárenská činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Balicí činnosti
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Realitní činnost
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Technické činnosti v dopravě
Zastupování v celním řízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Instalace a opravy elektronických zařízení
Poradenská činnost v oblasti informačních technologií
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních...
Kopírovací práce
Pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, včetně...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a...
Vnitrostátní zasilatelství
Zasilatelství
Zprostředkování služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma...
Mezinárodní zasilatelství
Zprostředkování námořní dopravy
Zprostředkování obchodu
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Pernerova 676/51, 18600 Praha

Adresy: Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
od 28. 08. 2014
Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
od 01. 07. 2011 od 28. 08. 2014
Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 11121
od 02. 03. 2005 od 01. 07. 2011
Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11121
od 15. 04. 2003 od 02. 03. 2005
Praha 1, Na Příkopě 8/850, PSČ 11183
od 28. 08. 2002 od 15. 04. 2003
Praha 1, Na příkopě 8
od 01. 01. 1991 od 28. 08. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 24. 04. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 04. 2014

  U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 474 73 070.
od 30. 09. 2013

  Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností, a to společnosti AWT BlueTrucks s.r.o. se sídlem Praha 10, K Hrušovu 293/2, PSČ 102 03, IČ: 273 97 386 a společnosti AWT SPEDI-TRANS s.r.o. se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 250 95 269, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2011.
od 30. 06. 2011

  Mimořádná valná hromada společnosti Čechofracht a.s. přijala dne 21.3.2008 následující usnesení podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře:Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Čehchofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ 00001066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 416 (dále jen Společnost) je společnost Hattisburg Enterprises Limited, se sídlem Pindarou, 12, Amaral 21, Flat/Office 501, P.C.1060, Nicosia, Cyprus (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní 100.717 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele vydaných Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč představující 98,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně 1 ks hromadné listiny série B, č. 000001 nahrazující 96.346 ks akcií pořadových čísel: série A, číslo 005655-102000, 1 ks hromadné listiny série B. č. 000002 nahrazující 4.285 ks akcií pořadových čísel série A, č. 001014-005298, a dále 86 ks jednotlivých akcií následujících pořadových čísel: série A, č. 000213, 000250, 000356-000361, 000366-000367, 000411, 000428, 000430, 000449-000450, 000461, 000470-000482, 000510, 000521-000523, 000581-000590,000598-000599, 000640, 000697-000699, 000771-000773, 000913-000917, 001001, 005328, 005332-005333, 005346-005348, 005444, 005523, 005534, 005500, 005539-005540, 005550, 005572-005575, 005581-005583, 005608, 005623, 005625-005627, 005645, 005650-005651. Hlavní akcionář se stal vlastníkem uvedených akcií dne 20.12.2007. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře ke dni, kdy doručil Společnosti svou žádost o svolání této valné hromady, tj. 11.2.2008, jakož i ke dni konání této valné hromady, bylo osvědčeno prohlášením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ: 60197226 o úschově akcií společnosti Čechofracht a.s. ze dne 21.3.2008 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 21.3.2008. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavníh akcionáře.Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 10.382,- Kč (slovy: desettisíctřistaosmdesátdvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 242/2008 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 dne 7.1.2008 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplnění.Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů, ode dne předání vykoupených akcií níže uvedenému zmocněnému zástupci Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 tel.: 221 424146, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k takovému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí společnosti Patria Finance, a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. Pokud oprávněné osoby nesdělí bankovní spojení či adresu pro zaslání protiplnění poštovní poukázkou nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro výplatu protiplnění, bude protiplnění oprávněné osobě zasláno, nebude-li to v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění, peněžní poukázkou na posledně známou adresu sdělenou Společnosti či společnosti Patria Finance, a.s.
od 03. 04. 2008 od 27. 06. 2008

  Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffahrt undinternationale Spedition - něm.
od 15. 04. 2003 od 13. 01. 2005

  Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes etd´expédition internationale-fr.
od 20. 06. 2000 od 13. 01. 2005

  Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskomu transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
od 20. 06. 2000 od 13. 01. 2005

  Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffart undinternationale Spedition - něm.
od 20. 06. 2000 od 15. 04. 2003

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schválenystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%.
od 10. 12. 1997

  Čechofracht, Shipping and International Forwarding Joint StockCo. - angl.
od 01. 01. 1991 od 13. 01. 2005

  Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskom transportui meždunarodnoj ekspediciji - rusky
od 01. 01. 1991 od 20. 06. 2000

  Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et dexpedition internationale - fr.
od 01. 01. 1991 od 20. 06. 2000

  Čechofracht, Aktiengesellschaft fuer Seeschiffart undinternationale Spedition - něm.
od 01. 01. 1991 od 20. 06. 2000

  Údaje o zřízení:akciová společnost byla založena jednorázově podlezakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodníorganizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byla schválenystanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizorúčtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%.
od 01. 01. 1991 od 10. 12. 1997

Akcie

Počet: 102 000 ks v hodnotě: 900 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 04. 2014

Počet: 102 000 ks v hodnotě: 900 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 30. 09. 2013 od 24. 04. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: Advanced World Transport B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 08. 2010


Název/Jméno: New World Resources Transportation B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 01. 2010 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: HATTISBURG ENTERPRISES LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 06. 2008 od 12. 01. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DZIUBA JACEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 05. 2016


Název/Jméno: ANTONIUS ALEX STEENWEG

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2016 od 17. 05. 2016


Název/Jméno: BABIŠ JIŘÍ

IČO: 62436821

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 24. 06. 2015
Prokura - prokurista
od 15. 04. 2003 od 22. 02. 2005


Název/Jméno: VOPAŘIL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 06. 2015


Název/Jméno: SKURZEWSKA IWONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 2015


Název/Jméno: CIBULKOVÁ PETRA

IČO: 68135548

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 12. 06. 2015
Dozorčí rada - předseda
od 18. 12. 2014 od 12. 06. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 02. 06. 2011 od 18. 12. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010 od 02. 06. 2011


Název/Jméno: BORIK LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2013 od 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2013 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: LEIDL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 24. 06. 2015


Název/Jméno: ŠVAJNÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 12. 2014 od 24. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2013 od 18. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 2013 od 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 od 22. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 od 12. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 01. 2010 od 04. 03. 2010


Název/Jméno: MÜLLEROVÁ JARMILA

IČO: 46142258

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2013 od 02. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2013 od 30. 10. 2013


Název/Jméno: TOPERCZER TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2013 od 18. 12. 2014


Název/Jméno: ANDRÝSEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 22. 02. 2013 od 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2011 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: SOSE EDIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 09. 2012 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: NOVÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 12. 2011 od 24. 04. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2011 od 20. 12. 2011


Název/Jméno: CETL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 10. 2011 od 22. 02. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 2010 od 17. 10. 2011


Název/Jméno: KUČERA LUBOŠ

IČO: 72383631

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 10. 2011 od 10. 09. 2012


Název/Jméno: PRCHAL DAVID

IČO: 66930693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2011 od 18. 06. 2013


Název/Jméno: WZATEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 02. 06. 2011 od 17. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 od 02. 06. 2011


Název/Jméno: BYSTRIAN VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2011 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: FRÝVALDSKÝ-BETINSKÝ MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 10. 2010 od 17. 10. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2010 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: GOMBOS KLÁRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2010 od 31. 01. 2011


Název/Jméno: Attila István Boros

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 03. 2010 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: VLÁDKOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2010 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: KOSTELNÍK DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 2010 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: CHYTIL MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 od 12. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 10. 2007 od 04. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 04. 2005 od 18. 10. 2007


Název/Jméno: ANDREW SIMON BROOKIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 03. 2010 od 25. 10. 2010


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2009 od 25. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 04. 2005 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: BITTNEROVÁ BLANKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: HOLEČEK RENÉ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 10. 2007 od 02. 06. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 01. 2006 od 15. 11. 2007


Název/Jméno: JEČNÝ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2007 od 04. 09. 2008


Název/Jméno: LHOTSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2007 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: FUCHS VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2007 od 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 08. 2007 od 18. 10. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2006 od 21. 08. 2007


Název/Jméno: HOLUB RADEK

IČO: 68871694

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2007 od 15. 07. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 06. 2006 od 21. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2005 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: BUCHTELA LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2007 od 02. 06. 2011


Název/Jméno: Ing JIŘÍ ČERNÝ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 07. 2007 od 27. 08. 2010


Název/Jméno: HAVLÍČEK MIROSLAV

IČO: 45187576

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 01. 2006 od 18. 10. 2007


Název/Jméno: KUBEČKA ČESTMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 09. 2005 od 27. 09. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 09. 2005 od 27. 09. 2005


Název/Jméno: SLÁMA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 2005 od 18. 01. 2006
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 02. 2005 od 29. 04. 2005
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2005 od 22. 02. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 od 08. 01. 2005


Název/Jméno: STOSZEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 04. 2005 od 29. 04. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 21. 04. 2005


Název/Jméno: PASKEROVÁ JAROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2005 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: NOSÁL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 04. 2005 od 01. 06. 2006


Název/Jméno: FIALA RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2004 od 21. 04. 2005


Název/Jméno: SIKORA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 11. 2004 od 22. 02. 2005
Prokura - prokurista
od 18. 02. 2004 od 22. 02. 2005


Název/Jméno: SEDLÁKOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 10. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 05. 11. 2003 od 13. 08. 2004


Název/Jméno: ŠŤASTNÁ MILENA

IČO: 69809054

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 08. 2004 od 11. 07. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 14. 05. 2004 od 13. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 2002 od 14. 05. 2004


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 09. 2002 od 05. 11. 2003
Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 od 07. 08. 2002


Název/Jméno: FOCKO LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 08. 2002 od 13. 08. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2002 od 28. 08. 2002
Prokura - prokurista
od 22. 12. 1999 od 07. 05. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 1999 od 07. 08. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 05. 1998 od 22. 12. 1999


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 28. 08. 2002 od 23. 09. 2002
Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 od 28. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 12. 1999 od 07. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 od 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 12. 02. 1991


Název/Jméno: ROZUM RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 06. 2000 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: HUBÁČEK JAROSLAV

IČO: 46174435

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: PERNÝ VLADIMÍR

IČO: 5626960

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 08. 2002 od 21. 04. 2005
Prokura - prokurista
od 19. 07. 2000 od 22. 02. 2005


Název/Jméno: KARAS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2002 od 23. 09. 2002


Název/Jméno: WRONKA LEŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 08. 2002 od 08. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 08. 2002 od 10. 11. 2004
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 05. 1998 od 07. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: HOFMAN VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2002 od 15. 04. 2003
Prokura - prokurista
od 19. 07. 2000 od 15. 04. 2003


Název/Jméno: KOLTOK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 12. 1999 od 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1998 od 07. 08. 2002


Název/Jméno: CHLÁDEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 01. 1999 od 20. 06. 2000


Název/Jméno: MALEC JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 01. 1999 od 22. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 05. 1998 od 22. 12. 1999


Název/Jméno: TERYNGEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1998 od 07. 08. 2002


Název/Jméno: MEINER RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 05. 1998 od 22. 12. 1999
Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 od 22. 12. 1999


Název/Jméno: HOCEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 od 06. 01. 1999


Název/Jméno: ČAPEK VLADIMÍR

IČO: 5513421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: Koltok Petr

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 12. 1997 od 22. 12. 1999


Název/Jméno: SOUKUP JIŘÍ

IČO: 88293467

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: KVAČEK MILOUŠ

IČO: 12597937

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: NÁDVORNÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: BEČKA BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: JANICZEK JAROMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 1997 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: DVOŘÁK KAREL

IČO: 49723537

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 12. 1997 od 05. 05. 1998


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda předst. a gen. řed.
od 23. 08. 1995 od 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 1995 od 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 19. 11. 1992 od 15. 02. 1995
Statutární orgán - představenstvo - předseda a gen.řed.
od 12. 02. 1991 od 19. 11. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 12. 02. 1991


Název/Jméno: HADRAVOVÁ VLADISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda předtavenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: ŠIMON PAVEL

IČO: 48403300

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen předtavenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: VYHŇÁK VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: PANTŮČEK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: VACEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: LIEHNE VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 od 28. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: FIALKA IVAN

IČO: 42784239

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: EISENREICH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 11. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 1996 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: BOCKSTEFEL RADOMÍR

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 03. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 03. 1996 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: MACH STANISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 24. 11. 1995 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: VAJDL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 08. 1995 od 26. 03. 1996
Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: TRNKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 08. 1995 od 29. 11. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: POKORNÝ PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: BUDINSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1995 od 24. 11. 1995


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: ŠULC MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1995 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: PURGER STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: ŠORF FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: HUBKOVÁ LUDMILA

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: JENÍČEK MILAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 20. 04. 1994 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: BUŘIČ VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 od 15. 02. 1995


Název/Jméno: HŮLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1994 od 05. 06. 1996


Název/Jméno: DUŠEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: VOKOUN MILOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: HORÁK JOSEF

IČO: 10549650

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1994 od 23. 08. 1995


Název/Jméno: PODLENA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: CHLEBOUN JAN

IČO: 45428115

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: MIKYNA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: HOUŠKA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 29. 11. 1996


Název/Jméno: KUTÍLEK MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: ADAMEC JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: Procházková Mirka

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: NEZPĚVÁK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 15. 02. 1995


Název/Jméno: VALENTA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1992 od 15. 02. 1995


Název/Jméno: ŠILAR OTTA

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: MASÁK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: SCHWARZ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: ADAM LADISLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA RADIM

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 10. 12. 1997


Název/Jméno: Mervart Jan

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 26. 03. 1996


Název/Jméno: BOCKSTEFEL RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a nám.gen.řed.
od 17. 08. 1992 od 23. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 od 17. 08. 1992


Název/Jméno: GALLINA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: PECHÁČEK VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 1992 od 20. 04. 1994


Název/Jméno: SAMEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda a nám.gen.řed.
od 12. 02. 1991 od 17. 08. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 12. 02. 1991


Název/Jméno: DRAHOTSKÝ BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - náměstek gen.řed.
od 12. 02. 1991 od 19. 11. 1992
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 12. 02. 1991


Název/Jméno: MASÁK NILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 19. 11. 1992


Název/Jméno: BOCKSTEFFEL RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1991 od 12. 02. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Přeprava a uschovávání zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 2011

Odpovědní zástupci:


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 09. 2005


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Balicí činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 15. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:28. 11. 2005


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 05. 2001

Obory činnosti: - provozování parkovišť
od 15. 05. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 02. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 08. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 06. 2001


Poradenská činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1997

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 06. 2001


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1997

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních technologií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 1997

Zánik oprávnění:04. 06. 2001


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 121249

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (úklid, ostraha, recepční služba)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 1997

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:25. 07. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 121249

Přerušení: od 25. 06. 1997 od 07. 07. 1997

Zánik oprávnění:31. 03. 1998


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:28. 02. 1995


Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 121249

Zánik oprávnění:31. 01. 1994


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 511858

Zánik oprávnění:31. 01. 1995


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: - v námořní dopravě
od 23. 07. 2001 od 30. 06. 2008
- v dopravě
od 23. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží...

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:04. 06. 2001


Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 04. 1997


Zprostředkování námořní dopravy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:23. 07. 2001


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Balicí činnosti
od 09. 05. 2001 od 16. 09. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 09. 05. 2001 od 16. 09. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 09. 05. 2001 od 16. 09. 2009
Realitní činnost
od 09. 05. 2001 od 16. 09. 2009
Technické činnosti v dopravě
od 09. 05. 2001 od 16. 09. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 08. 1999 od 16. 09. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 17. 07. 1997 od 16. 09. 2009
Kopírovací práce
od 09. 06. 1997 od 16. 09. 2009
Zasilatelství
od 30. 09. 1992 od 16. 09. 2009
Zprostředkování služeb
od 30. 09. 1992 od 16. 09. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 30. 09. 1992 od 16. 09. 2009
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992 od 16. 09. 2009

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001066

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
52272"SKOŘEPKA 7", bytové družstvo v likvidaci676047Praha, 11000, Staré Město, Skořepka, 422/7
114878A - Z REAL s.r.o.25348299Sokolská 767/7, 60200 Brno
225615A L I C O,spol.s r.o.44678169Orebitská 99, 28002 Kolín
132894ADALARI s.r.o.24280895Kaprova 42/14, 11000 Praha
304230Adéla Dental Care, s.r.o.29276357Opletalova 1284/37, 11000 Praha
242130ADVISER ECONOMY, a.s.63078759Batelovská 1205/1, 14000 Praha
287608AQUASERVICE s.r.o. v likvidaci46679235Topolová 812, 38301 Prachatice
45066ARRIVA MORAVA a.s.25827405Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
5125ASPANA HOLDING, a.s.26688409Řehořova 908/4, 13000 Praha
269821AWT BlueTrucks s.r.o.27397386Praha, 10203, Štěrboholy, K Hrušovu, 293/2
9946AWT SPEDI-TRANS s.r.o.25095269Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Vladislavova, 1390/17
95756BEOMS s.r.o. v likvidaci25153641Nové domovy 335, 38101 Český Krumlov
259800BIHR ZRUČ s.r.o.26507145Zruč nad Sázavou, 28522, Zruč nad Sázavou, Okružní, 600
155718BMK-sportovní klub45250235Praha
53375Bodring spol. s r.o. "v likvidaci"45792208Kladno, Dubská ulice, PSČ 272 01
64438BODY SYSTEMS INTERNATIONAL s.r.o. "v likvidaci"26131005Umělecká 588/6, 17000 Praha
256935BONCOMMERCE, a.s.26493870Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Opletalova, 1284/37
233909Bridges, s.r.o.26436078Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha
279882Bytové družstvo Na Havířské 201028638425Havířská 1567/20, 73506 Karviná
226651Bytové družstvo Pelhřimovská 725117025Pelhřimovská 338/7, 14000 Praha
106965C. I. S. spol. s r. o.18188257Kroměříž, 76701, Kroměříž, Riegrovo nám., 138
87118Calofrig  a.s.46678425Borovany, 37312, , Tovární ulice, č.p.36
31481CALYPSO TRADE spol. s r.o. v likvidaci61060941Krčská 511/51, 14000 Praha
186886CENEP Group SE1391500Ouvalova 390/5, 27401 Slaný
153805CM3 & MEKSPED s.r.o.28945875Primátorská 296/38, 18000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
76145ADAM MILAN71343199Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
17377ADAMEC JAROSLAV16945841Hostouň, 27353, Hostouň, Nová ulice, 176
70207ANDĚL JIŘÍ14862344Šlikova 406/9, 46007 Liberec
39015ASCHENBRENNER MARTIN10357505Pod Záhorskem 34/5, 30100 Plzeň
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
155620BALŠÁNEK JOSEF1279379511, 41201 Chudoslavice
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
107093BARTOLOTTI MARTIN61979333Štefánikova 336/30, 50011 Hradec Králové
199223BARTOŇ TOMÁŠ61817279Sídliště II 29, 25168 Kamenice
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
122513BÁŠA PETR48932779Jižní 2233, 28802 Nymburk
222383BAUEROVÁ EVA42175275Kundratická 4494, 43004 Chomutov
66933BAYER JAROMÍR42246105Sukova třída 1735, 53002 Pardubice
124896BAZALA JOSEF70424845náměstí Hrdinů 1902, 68603 Staré Město
124895BAZALA LIBOR73924849tř. Spojenců 1117/25, 77900 Olomouc
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
16966BENDL PETR45343942Soukenická 5, Plzeň, 305 51
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
128328BENEŠOVÁ PAVLÍNA61638684Jungmannova 319, 27101 Nové Strašecí
75807BERÁNEK BOHUMIL14797356Nymburská 235, 28937 Loučeň
48020BERÁNEK ZDENĚK66704138náměstí T. G. Masaryka 78/15, 75131 Lipník nad Bečvou

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
58081911Culture Points s.r.o.4509251Křižíkova 684/91a, 18600 Praha
221248811Culture s.r.o.4507291Křižíkova 684/91a, 18600 Praha
4332822R-S s.r.o.25795155Pernerova 676/51, 18600 Praha
2408203K Engineering s.r.o.5661471Šaldova 219/1, 18600 Praha
2363342AAA CREDIT, s.r.o.28123425Šaldova 219/1, 18600 Praha
174432ALBORG-CONSTRUCTION-MANAGEMENT a.s.27450856Pernerova 652/55, 18600 Praha
13491Alpha Hospitality s.r.o.24276073Praha 8 - Karlín, Šaldova 219/1, PSČ 186 00
1332400Angry Kitten Ventures s.r.o.3449980Šaldova 219/1, 18600 Praha
272923ANTIUM AURUM INVESTMENTS s.r.o.3569730Šaldova 219/1, 18600 Praha
162275ANTIUM AURUM s.r.o.27565629Šaldova 219/1, 18600 Praha
996316Apiary Czech Republic, s.r.o.3720926Pernerova 673/49, 18600 Praha
1109358Arredamenti Praha s.r.o.28402383Šaldova 219/1, 18600 Praha
1577223AWT Coal Logistics s.r.o.1555561Pernerova 676/51, 18600 Praha
1039169AWT Čechofracht a.s.1066Pernerova 676/51, 18600 Praha
364454B Counsellors a.s. "v likvidaci"27219836Pernerova 676/51, 18600 Praha
1984021BAGETERIE BOULEVARD - NA POŘÍČÍ s.r.o.3676064Šaldova 219/1, 18600 Praha
2582398BBase s.r.o.5041716Křižíkova 684/91a, 18600 Praha
447548BDP RSC s.r.o.29029163Pernerova 676/51, 18600 Praha
1133756BEZ STRESU, s.r.o.26447371Pernerova 652/55, 18600 Praha
1311988BLACK APPLE s.r.o.5091390Šaldova 219/1, 18600 Praha
1667556BLUE CARROT s.r.o.5091519Šaldova 219/1, 18600 Praha
3041520BM Management s.r.o.24227633Pernerova 676/51, 18600 Praha
2760384BR Salon s.r.o.2248638Šaldova 219/1, 18600 Praha
2272437Brandz Friendz Czech s.r.o.28969529Pernerova 652/55, 18600 Praha
2993185BXR Group Czech s.r.o. "v likvidaci"27198626Pernerova 676/51, 18600 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1117937ing. arch. Mojmír Ranný - ARCHITECTS10177701Šaldova 219/1, 18600 Praha
754867Lenka Da Costa Ferreira61007889Šaldova 219/1, 18600 Praha
2290512Albert Ines87291495Šaldova 219/1, 18600 Praha
2392548Benešová Veronika74754513Šaldova 219/1, 18600 Praha
1461096Brooks John Phillip71617361Šaldova 219/1, 18600 Praha
2963574Campos Marcos Siqueira5554560Šaldova 219/1, 18600 Praha
3281460Ferenčíková Milena87796821Šaldova 219/1, 18600 Praha
3233524Fraser Simon Christopher87291631Šaldova 219/1, 18600 Praha
3328392Geeson Elizabeth Karen76339041Šaldova 219/1, 18600 Praha
597913Haas Daniela75383551Šaldova 219/1, 18600 Praha
3087183Havlíček Karel74267264Šaldova 219/1, 18600 Praha
1659179Hlousková Martina1378147Šaldova 219/1, 18600 Praha
1770683Holding Craig Alexander76387348Šaldova 219/1, 18600 Praha
1050402Jelínková Aneta88548899Šaldova 219/1, 18600 Praha
2316589Kadlecová Kristýna88275990Šaldova 219/1, 18600 Praha
902689Klosová Kateřina76238130Šaldova 219/1, 18600 Praha
577258Končel Kamil5107563Šaldova 219/1, 18600 Praha
2579414Legnerová Lenka11239336Pernerova 652/55, 18600 Praha
1451438Lesák Petr63625458Šaldova 219/1, 18600 Praha
2285740Menšík Michal87912911Šaldova 219/1, 18600 Praha
2433650Mišková Štefánia87901901Šaldova 219/1, 18600 Praha
746652Neumann Jiří88872947Šaldova 219/1, 18600 Praha
1671804Palamarchuk Vladimir5448417Šaldova 219/1, 18600 Praha
3069534Parkhomenko Kostiantyn88076130Šaldova 219/1, 18600 Praha
2232920Příbek Miloslav40633551Praha, 18600, Karlín, Pernerova, 9/40