BODOS a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem BODOS a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1087. Její identifikační číslo je 49435230

Výpis z obchodního rejstříku BODOS a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1993

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1087

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9x4c6wv

Předmět podnikání: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Zprostředkovatelská činnost mimo činností taxativně stanovených...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Ostraha majetku a osob
Vnitrostátní zasilatelství
Provozování cestovní kanceláře
Provozování cestovní agentury
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zasilatelství
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Realitní činnost
Ubytovací služby
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Provoz garáží a odstavných ploch motorových vozidel
Pneuservis
Pronájem motorových vozidel a jiných dopravních pozemních prostředků
Mezinárodní zasilatelství
Provoz mycí linky
Pronájem movitých věcí
Obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským...
Lakýrnictví
Výroba čalounických výrobků
Reklamní činnost a marketing
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Mánesova 1748/1, 68001 Boskovice

Adresy: Mánesova 2266/1a, 680 01 Boskovice
od 01. 11. 2016
Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice
od 11. 08. 2015 od 01. 11. 2016
Boskovice, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 68012
od 22. 08. 1996 od 11. 08. 2015
Boskovice, Mánesova 1, PSČ 68001
od 01. 09. 1993 od 22. 08. 1996

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti BODOS a.s. přijala dne 23.11.2015 toto rozhodnutí:Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087 (dále také jen "Společnost"), ve smyslu § 375 ZOK, je obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 60 584 (šedesáti tisíc pěti set osmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií společnosti BODOS a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s nimiž je s každou spojen jeden (1) hlas (dále společně také jen "Akcie"), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto Akcií ve výši 60.584.000 Kč (šedesát milionů pět set osmdesát čtyři tisíce korun českých) představuje celkový podíl ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %") na základním kapitálu Společnosti ve výši 61.626.000 Kč (šedesát jeden milion šest set dvacet šest tisíc korun českých) a současně je s uvedenými Akciemi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %"), a tedy že společnost KRODOS SERVIS a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 ZOK osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BODOS a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje ve smyslu § 375 a násl. ZOK přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen "Menšinoví akcionáři"), na osobu Hlavního akcionáře, a to obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK.Na základě předloženého znaleckého posudku č. 5219/2015 ze dne 18. srpna 2015, vypracovaného znaleckým ústavem, společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 19000, IČ: 44846762, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8794, valná hromada určuje výši peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, na částku 4.095 Kč (slovy: čtyři tisíce devadesát pět korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých).Valná hromada určuje, že Menšinoví akcionáři předloží Společnosti či pověřenému obchodníkovi s cennými papíry Roklen360 a.s., a to v provozovně na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, jejich akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Jiný termín předložení akcií obchodníkovi je nutný předem domluvit s obchodníkem na telefonním čísle +420 577 217 375 či +420 777 217 375. Nepředloží-li Menšinoví akcionáři akcie do 1 (jednoho) měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, prohlásí představenstvo Společnosti nepředložené akcie za neplatné. Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.Valná hromada určuje, že pověřený obchodník, společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, vyplatí Oprávněným osobám protiplnění bezhotovostním převodem na bankovní účet Oprávněné osoby uvedený v seznamu akcionářů společnosti BODOS a.s. anebo poštovní poukázkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou v seznamu akcionářů společnosti BODOS a.s. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Valná hromada určuje, že protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva, počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, bude Oprávněným osobám dle § 389 odst. 2 ZOK pověřeným obchodníkem s cennými papíry - společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů (slovy: sedmi dnů) po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy od předání akcií společnosti BODOS a.s.
od 29. 11. 2015

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 25.6.2014.
od 07. 10. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 07. 10. 2014

  Řádná valná hromada společnosti BODOS a.s. dne 29. 06. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 16.700.000,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 78.326.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 61.626.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen použitím 16.700 ks vlastních kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že uvedené akcie budou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti s ohledem na ustanovení § 161b odst. 4, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií, jejichž použitím je základní kapitál snižován, ve výši 16.700.000,- Kč a účetní hodnotou těchto vlastních akcií ve výši 15.197.000,- Kč, tedy částka ve výši 1.503.000,- Kč, bude zaúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 19. 09. 2011 od 12. 04. 2012

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 29.06.2010.
od 18. 01. 2011

  Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 16.6.2004.
od 30. 12. 2004

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.6.2002.
od 15. 04. 2003

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 28.2.2001.
od 27. 06. 2001

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.4.2000.
od 11. 07. 2000

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané dne 16.10.1996.
od 27. 02. 1997

  Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne5.6.1996.
od 22. 08. 1996

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 21.7.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 09. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československá automobi-lová doprava Boskovice s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění předpisů pozdějších.
od 01. 09. 1993

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenská automobilová doprava Boskovice s.p.
od 01. 09. 1993

Akcie

Počet: 61 626 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 08. 2015

Počet: 61 626 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 06. 2015 od 11. 08. 2015

Počet: 61 626 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 04. 2012 od 04. 06. 2015

Počet: 78 326 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 05. 2002 od 12. 04. 2012

Vlastníci

Název/Jméno: KRODOS SERVIS a.s.

IČO: 26950545

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 11. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BAĎURA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 10. 1997


Název/Jméno: KVAPIL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997


Název/Jméno: ROŽÁNEK RADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 1998 od 07. 10. 2014


Název/Jméno: KONEČNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 11. 2006 od 07. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda
od 27. 02. 2002 od 09. 11. 2006


Název/Jméno: OŽVOLDÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 03. 2010


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 03. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 20. 08. 1999 od 27. 02. 2002
Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 1997 od 20. 08. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: ŠČUDLA ALOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 2004 od 03. 03. 2010


Název/Jméno: BÁRTL ZDENĚK

IČO: 63586444

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2006 od 03. 03. 2010
Dozorčí rada - předseda
od 27. 02. 2002 od 09. 11. 2006
Dozorčí rada - člen
od 20. 08. 1999 od 27. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: KUBÍN JIŘÍ

IČO: 66998867

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 05. 2002 od 30. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 27. 02. 2002 od 03. 05. 2002
Dozorčí rada - místopředseda
od 14. 10. 1997 od 27. 02. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1993 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: VÝBORA JIŘÍ

IČO: 49072412

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 10. 1997 od 20. 08. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 09. 1993 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: JUŘENA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 10. 1997 od 14. 07. 1998
Dozorčí rada - člen
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997
Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 1995 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: BEZOUŠKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 05. 1995 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: VIKTORIN ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997


Název/Jméno: GALL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 02. 1997 od 14. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 1996 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: ŠUPKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 1995 od 27. 02. 1997


Název/Jméno: VALOUŠEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 05. 1995 od 22. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 25. 05. 1995


Název/Jméno: DVOŘÁČEK JOSEF

IČO: 41265688

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1993 od 25. 05. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:04. 10. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 53389


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 05. 1995

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:27. 04. 1995

Odpovědní zástupci: 873567

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus baleni - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 873567

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 873567

Zánik oprávnění:13. 10. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:01. 12. 2000


Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 53389


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 873567

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:01. 12. 2000


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994

Odpovědní zástupci: 873567

Zánik oprávnění:08. 07. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 07. 1994


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 05. 1994


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:25. 05. 1994

Odpovědní zástupci: 76157


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 135738

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Zánik oprávnění:01. 08. 2001


Provoz garáží a odstavných ploch motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 76157

Zánik oprávnění:27. 06. 1996


Pneuservis

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Pronájem motorových vozidel a jiných dopravních pozemních prostředků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 437440

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Provoz mycí linky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 437440

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 437440

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Lakýrnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 437440

Zánik oprávnění:27. 07. 2001


Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 09. 1993

Odpovědní zástupci: 53389


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49435230

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 09. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
194547"JUREK, společnost s ručením omezeným"47783826Liberec 6, Na Žižkově 853
247698"TRIDE", s.r.o.64256359Přelouč, 53501, , Jižní, 1362
454212ABA CZ a.s.25773372Podnikatelská 545, 19011 Praha
99712ABA plus a.s.25829971Bludov, Polní 1, PSČ 789 61
1098672ADA,spol. s r.o.16360893Hradišťská 643, 68708 Buchlovice
226112AGRO, družstvo Záhoří490232335, 39818 Záhoří
2029733Agrodružstvo Žehuň106682256, 28905 Žehuň
1571832AKANT HISTORY s.r.o.28884329Aloisovská 879/32, 19800 Praha
287427AM system s.r.o. - v likvidaci45274789Mezírka 775/1, 60200 Brno
1144779ANTERO, spol. s r.o., v likvidaci61324345Liberec 30, Tanvaldská 224
1250056AV POWER s.r.o.27746968Rytířská 411/4, 11000 Praha
625862BIMBO spol. s r.o.62908367Havlíčkova 1024, 25263 Roztoky
1798798BODOS Czechia a.s.27668681Mánesova 1748/1, 68001 Boskovice
680174BUS AGENCY s.r.o. "v likvidaci"25332112Poštovská 450/6, 60200 Brno
1611043Bytové družstvo Dejvice čp. 343 v likvidaci60194871Wuchterlova 343/1, 16000 Praha
506171Bytové družstvo Solidarita v likvidaci16188985Brigádníků 44/2, 10000 Praha
606939BYTSERVIS Brno a.s.26219654Panelová 289/6, 19015 Praha
301638CARRIER-X Bohemia s.r.o.26333414Petrovická 272, 34401 Domažlice
912062Cihlářské technické služby spol. s r.o.44012942Hybešova 188, 66442 Modřice
1973548COMA, spol. s.r.o. v likvidaci45475601Zlín - Louky 221, PSČ 763 02
1853762COTRANS s.r.o.5601088Milínská 182, 26101 Příbram
88762ČSAD Brno-město, a.s.48533084Brno, 60200, , Košťálova, 3/5, čp. 6
740386ČSAD Kroměříž a.s.49967649Kroměříž, 76717, , Skopalíkova, 2385
352795ČSAD Kyjov Bus a.s.49447009Boršovská 2228/5, 69701 Kyjov
1890432D + P, a.s.543896224, 79851 Přemyslovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
395487Abrle Jiří75043637Mánesova 1748/1, 68001 Boskovice
1036269Abrle Karel40413039Mánesova 1748/1, 68001 Boskovice
1101247Augustinová Nikol75357283Mánesova 1731/19, 68001 Boskovice
1643768Bednářová Vladimíra12410331Mánesova 1699/27, 68001 Boskovice
3212284Bláha Daniel68671598Mánesova 1731/19, 68001 Boskovice
1433735Bláha Pavel88760090Mánesova 1731/19, 68001 Boskovice
549605Boháček Milan5625645Mánesova 1722/13, 68001 Boskovice
574636Čech Jiří60539801Mánesova 1826/5, 68001 Boskovice
1992637Čeřovský Jindřich74788523Mánesova 1731/19, 68001 Boskovice
3310883Dohnálek Jaroslav1235001Sukova 2174/3, 68001 Boskovice
3341215Ecler Zdeněk42244625Mánesova 1724/23, 68001 Boskovice
2686197Ertl Lubomír75682966Mánesova 1749/3, 68001 Boskovice
960263ERTL MARTIN87875209Mánesova 1749/3, 68001 Boskovice
2842577Flek Marcel75682851Mánesova 1699/27, 68001 Boskovice
2200007Girgleová Jiřina74613952Mánesova 1726/29, 68001 Boskovice
1987168Girgleová Milena62135139Mánesova 1721/11, 68001 Boskovice
102566Grulich Oldřich44161590Mánesova 1749/3, 68001 Boskovice
2573600Hrnčíř Michal763969Mánesova 1732/17, 68001 Boskovice
2407416Kalda Jaroslav63397854Mánesova 1731/19, 68001 Boskovice
2084921Kaštovský Jan62332341Mánesova 1721/11, 68001 Boskovice
136197Keršnerová Táňa5667241Potoční 2215/19, 68001 Boskovice
1019229Kleveta Dan75602032Mánesova 1722/13, 68001 Boskovice
2165918Kolbert Pavel69712051Mánesova 1721/11, 68001 Boskovice
2328495Koudelka Patrik76151972Mánesova 1826/5, 68001 Boskovice
2492935Krátký Leoš75574900Mánesova 1732/17, 68001 Boskovice