Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Bombardier Transportation Czech Republic a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 496. Její identifikační číslo je 49902083

Výpis z obchodního rejstříku Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 496

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: eupcdc9

Předmět podnikání: Skladování zboží a manipulace s nákladem
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Povrchové úpravy a svařování kovů
Výroba a montáž kolejových vozidel v režimu živností volných
Hostinská činnost
Ubytovací služby kromě hostinské činnosti
Pedagogická činnost
Montáž, opravy, údržba elektrických zařízení dodavatelským způsobem...
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a vnitrostátní...
Silniční motorová doprava osobní
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a...
Vodoinstalatérství
Provádění průmyslových staveb
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
Kovářství, podkovářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Automatizované zpracování dat
Zámečnictví
Kovoobrábění
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a...
Provádění inženýrských staveb
Opravy motorových vozidel
Nástrojářství
Truhlářství
Pronájem nebytových prostor
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Šití a opravy konfekce a pracovních oděvů
Provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, řidičů...
Výroba a prodej tlakového vzduchu
Reprodukční práce - kopírovací služby
Inženýrská činnost v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů
Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů
Sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zboží

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 02. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 02. 07. 2014 od 18. 02. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 02. 07. 2014 od 18. 02. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014 od 07. 10. 2014

  Usnesení mimořádné valné hromady dne 18.12.20021.Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 18 902 500,- Kč(slovy:osmnáct milionů devět set dva tisíce pět set korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 189 025 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč v zaknihované podobě("Akcie"). S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi Společnosti.3.Všechny Akcie budou s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci-společnosti DWA Deutsche Waggonbau GmbH se sídlem na adrese Kablower Weg 89,12526 Berlín,Spolková republika Německo.Důvodem vyloučení přednostního práva je potřeba bezodkladného posílení finančních zdrojů Společnosti,neboť v důsledku kumulované ztráty v hospodaření Společnosti a s ohledem na splatnost úvěrového závazku v rozsahu cca 24,1 milionu EUR by jakékoli prodlení s doplněním vlastního kapitálu mohlo způsobit závažnou finanční nestabilitu Společnosti.4.Předem určený zájemce je oprávněn upsat Akcie v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79 v patnáctidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5.Počátek běhu lhůty pro upsání Akcií oznámí předem určenému zájemci představenstvo Společnosti písemně nejpozději jeden den předem.Součást oznámení bude tvořit návrh smlouvy o upsání Akcií.6.Emisní kurs jedné Akcie činí 3 970,-Kč.7.Celá výše emisního kursu upsaných Akcií musí být níže uvedeným způsobem splacena do sedmi kalendářních dnů(včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání Akcií uvedené shora v bodě 4.Upisovatel je oprávněn splatit emisní kurs uzavřením smlouvy o započtení níže uvedené pohledávky vůči Společnosti.Návrh smlouvy o započtení pohledávky doručí představenstvo Společnosti předem určenému zájemci společně s návrhem smlouvy o upsání Akcií dle bodu 5. K uzavření smlouvy o započtení dojde v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79.Pro účely přepočtu uvedené pohledávky na české koruny bude použit směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení. Předem určený zájemce je oprávněn započíst následující pohledávku:pohledávka ve výši 24 100 000 EUR plus příslušenství,která vznikla na základě úvěrové smlouvy(Master Mutual Loan Agreement) ze dne 1.prosince 2001 a navazujícího potvrzení ("Confirmation") ze dne 17.června 2002 mezi společností BOMBARDIER LUXEMBOURG FINANCE S.A.-VILLENEUVE,BRANCH,se sídlem Route de Pré-Jacquet-CP 32,CH-1844 Villeneuve,Švýcarsko jako věřitelem a Společností jako dlužníkem.Tato pohledávka byla následně na základě úvěrové smlouvy(Master Nutual Loan Agreement) uzavřené dne 13.12.2002 uvedeným věřitelem jako postupitelem postoupena na společnost BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES,ISLANDI sf.,REYKJAVIK,,ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko,jako postupníka. Tato pohledávka byla dále na základě úvěrové smlouvy( Master Mutual Loan Agreement) ze dne 18.prosince 2002 uvedenou společností BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES ISLANDI sf.,REYKJAVIK, ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko, jako postupitelem dále postoupena na předem určeného zájemce jako postupníka.V rozsahu,v němž nebude pohledávka Společnosti na úhradu emisního kursu uspokojena započtením, je předem určený zájemce povinen emisní kurs splatit bezhotovostním převodem peněžních prostředků tak,aby platba byla nejpozději ve shora uvedené lhůtě připsána na zvláštní účet na jméno společnosti Vagónka Česká Lípa a.s.,číslo účtu 55303-981/2700 zřízený u banky HVB BANK Czech Republic a.s. Liberec pro účely splácení emisního kursu Akcií.8. Upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 04. 2003 od 11. 11. 2003

  3) Valná hromada dne 27.8.1998 schválila roční účetní závěrku zarok 1997.
od 02. 11. 1998 od 10. 10. 2001

  2) Valná hromada dne 27. srpna 1998 schválila nové znění Stanovspolečnosti.
od 02. 11. 1998 od 10. 10. 2001

  1) Rozhodnutí valné hromady ze dne 27. srpna 1998 o zvýšenízákladního jmění z částky 19.247.900,- Kč o částku 234.000.000,-Kč na 253.247.900,- Kč. Upisování nad tuto částku senepřipouští.- důvod zvýšení základního jmění: posílení finančních zdrojůspolečnosti a doplnění základního jmění společnosti- způsob zvýšení základního jmění emisí-upsáním 23.400 kusůnových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejněneobchodovatelných o nominální hodnotě 10.000,- Kč za jednuakcii.- přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno vsídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů, která začne bežet šestnáctýmdnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápisusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Při vykonání tohoto předsnostního práva lze na jednudosavadní akcii společnosti o hodnotě 100,- Kč upsat 0,12157kusů nových akcií. Emisní kurz akcií upisovaných s využitímpřednostního práva se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií.Rozhodný den pro vykonání přednostního práva bude šestnáctý dennásledující pod dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v druhém kole nabídnuty společnosti PRO-WAGONHOLDING B.V., se sídlem na adrese Leidsekade 98, 1017 PPAmsterdam, Nizozemsko. Akcie upisované ve druhém kole budouupisovány v sídle společnosti ve lhůtě, která bude tři pracovnídny a začne běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, vekterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurz každé z takto upisovaných akciíse bude rovnat její nominální hodnotě. Upisovatelé jsou povinnisplatit celý emisní kurz peněžitým vkladem do 15 dnů ode dne,kdy upsali akcie, na účet společnosti u Komerční banky a.s.pobočka Česká Lípa č.ú. 1907-421/0100.
od 02. 11. 1998 od 21. 12. 1998

  Valná hromada dne 17.7.1997 schválila usnesení o sníženízákladního jmění z hodnoty 192 479 000,- Kč na hodnotu 19 247900,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnostiz 1000,- Kč na 100,- Kč.
od 22. 12. 1997 od 10. 10. 2001

  Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií společnosti.
od 19. 02. 1997

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na kterýpřešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smys-lu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma-jetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.
od 01. 01. 1994

Akcie

Počet: 381 504 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 11. 11. 2003 od 02. 07. 2014

Počet: 23 400 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 12. 1998 od 02. 07. 2014

Počet: 192 479 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 08. 06. 1998 od 11. 11. 2003

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: LIEVENS KURT

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 03. 2016


Název/Jméno: ČMELÍK PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 01. 2016 od 26. 02. 2016


Název/Jméno: EFFERTZ HANS-HARRO

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 11. 03. 2015


Název/Jméno: PAUL JEAN TROCH

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 18. 02. 2015
Správní rada - člen správní rady
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: HEIKO WOLFGANG LEHMANN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: ROSS SEBASTIEN

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 18. 02. 2015


Název/Jméno: TROCH PAUL

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 10. 2014 od 11. 03. 2015


Název/Jméno: RONNY VAN LAERE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 2014 od 18. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2014 od 02. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 02. 2009 od 16. 05. 2014


Název/Jméno: GERNOT KLAUS TÖLLE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2013 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: EYMEOUD JEAN-BAPTISTE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2013 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: PETER LEO M BOELS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2013 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: MACEL FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2006 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: MINOR MACIEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 02. 2010 od 18. 02. 2015


Název/Jméno: MADĚRA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 04. 2009 od 11. 03. 2015


Název/Jméno: THUILLEUR MARIE-PIERRE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2009 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: NEIL HOWARD KIRBY

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 09. 2009 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: KATARZYNA STEFANIA SKALNA-KADZIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 07. 2009 od 18. 02. 2010


Název/Jméno: Remi Francois Causse

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 04. 2009 od 22. 02. 2013


Název/Jméno: John Stuart Paar

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2008 od 14. 07. 2009


Název/Jméno: GARTNER ERAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 07. 2007 od 07. 04. 2009


Název/Jméno: Sten Johan Wallgren

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2006 od 06. 06. 2008


Název/Jméno: BROŽ MARTIN

IČO: 41952413

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2006 od 18. 09. 2009


Název/Jméno: LICHTER MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 10. 2003 od 12. 12. 2008


Název/Jméno: Jan Crister Lundgren

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 2004 od 18. 07. 2006


Název/Jméno: VRBA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 10. 2003 od 18. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 2002 od 28. 10. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 2000 od 19. 06. 2002


Název/Jméno: SCHMITZ BERNHARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 02. 2003 od 11. 07. 2007


Název/Jméno: NECKHEIM ERNEST

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 02. 2003 od 14. 12. 2004


Název/Jméno: OBSTOVÁ ZDENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2002 od 18. 07. 2006


Název/Jméno: SCHORM JOSEF

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 05. 2002 od 10. 12. 2004


Název/Jméno: URDSIK MILAN

IČO: 16445848

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2001 od 18. 07. 2006


Název/Jméno: HRABAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 06. 1999 od 19. 06. 2002


Název/Jméno: Wolfgang Theodor Wilhelm Tölsne

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 10. 2001 od 20. 02. 2003


Název/Jméno: Klaus Siegfried Ludwig

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 03. 2001 od 28. 10. 2003


Název/Jméno: Wolfgang Theodor Wilhelm Tölstne

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 12. 2000 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: SCHWEITZER ROBIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 12. 2000 od 20. 02. 2003


Název/Jméno: Hans Benno Eberhard von Brauchitsc

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 04. 2000 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: STÁVEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 06. 1999 od 04. 05. 2000


Název/Jméno: SAMEŠ ARNOŠT

IČO: 72638991

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 1997 od 10. 10. 2001


Název/Jméno: VOMÁČKA JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 22. 12. 1997 od 19. 09. 2000


Název/Jméno: Ing. Gustav Karl Horst Birnbau

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 12. 1997 od 08. 06. 1999


Název/Jméno: MERC LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 03. 1997 od 22. 12. 1997


Název/Jméno: Dipl. - Kaufmann Peter Wit

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 03. 1997 od 05. 12. 2000


Název/Jméno: Dipl. - Betriebswirt Michael Clausecke

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 03. 1997 od 17. 11. 1999


Název/Jméno: Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrman

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 1997 od 19. 09. 2000


Název/Jméno: Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrmann

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 03. 1997 od 27. 03. 1997


Název/Jméno: Gustav Karl Horst Birnbau

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 10. 1996 od 22. 12. 1997


Název/Jméno: MICHALÍK VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 04. 1996 od 27. 03. 1997


Název/Jméno: STRATIL VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 1996 od 27. 03. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 09. 10. 1995 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: SLAVÍK STANISLAV

IČO: 49297058

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 1996 od 27. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 09. 1995 od 30. 04. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 od 25. 09. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 25. 09. 1995


Název/Jméno: GEITMANN JENS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 1996 od 14. 10. 1996


Název/Jméno: MERC VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 23. 06. 1995 od 27. 03. 1997


Název/Jméno: STRATIL VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 06. 1995 od 09. 10. 1995


Název/Jméno: LEDER ALOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: PETROVÁ JANA

IČO: 60997460

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 06. 1995 od 30. 04. 1996


Název/Jméno: BRAUM VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 1995 od 02. 11. 1998


Název/Jméno: LUKÁŠEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: KOŠEK ZDENĚK

IČO: 61552461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: JANDAČ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: BLABOLIL KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: RYCHTERA LUBOŠ

IČO: 13207407

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 23. 06. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 811656

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 07. 2002

Odpovědní zástupci: 478001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 06. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a montáž kolejových vozidel v režimu živností volných

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 11. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 04. 1996

Zánik oprávnění:15. 09. 1997


Ubytovací služby kromě hostinské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 936798

Zánik oprávnění:31. 05. 2005


Pedagogická činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 03. 1996

Odpovědní zástupci: 246296

Zánik oprávnění:01. 10. 1997


Montáž, opravy, údržba elektrických zařízení dodavatelským způsobem do 1000 V v rozsahu elektrických zařízení do 1 kW v objektech bez nebezpečí výbuchu

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 03. 1995

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1995

Odpovědní zástupci: 547778

Přerušení: od 26. 10. 2005 od 25. 10. 2007


Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a vnitrostátní osobní příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1995

Zánik oprávnění:28. 04. 1997


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 02. 1995

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:12. 03. 1997


Vodoinstalatérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 1997


Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Kovářství, podkovářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 936795


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 07. 1997


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 07. 1997


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 547778

Zánik oprávnění:28. 04. 1997


Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Zánik oprávnění:28. 04. 1997


Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:21. 03. 1997


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 936796

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 1994

Odpovědní zástupci: 691073

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Truhlářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:29. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 547778

Zánik oprávnění:01. 06. 1997


Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 06. 1994

Odpovědní zástupci: 691073

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992


Šití a opravy konfekce a pracovních oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 936796

Zánik oprávnění:02. 07. 1997


Provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, řidičů MDV, jeřábníků a vazačů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a prodej tlakového vzduchu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Zánik oprávnění:12. 03. 2001


Reprodukční práce - kopírovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 936797

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:02. 07. 1997


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 07. 1992

Odpovědní zástupci:


Nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 07. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 07. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49902083

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Související firmy

#NázevICOAdresa
898138"NGUYENOVÁ IVANKA, s.r.o."48291358Revoluční 35/4, 43001 Chomutov
457313"P.F. Univerzum, s.r.o." v likvidaci61538591Horova 1154/1, 40001 Ústí nad Labem
30084ACONGROUP spol. s r.o. v likvidaci26050421Vožická 2992, 39002 Tábor
721305Agromaso Přerov, společný družstevní podnik. "v likvidaci"560332Přerov, 75000, Přerov I-Město, nábřeží 1. máje, 22
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
811414AHR party s.r.o.183954346, 53341 Kasalice
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
14931AP Corse, s.r.o.26774666Koněvova 1691/116, 13000 Praha
659133ARTESO spol. s r.o.25014871Roudnice nad Labem, Vědomice 284, PSČ 413 01
337172ARTEX TRADE a.s.46356517Cyrila Boudy 8, 27201 Kladno
218281BANCIBO, SE24236501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
907867BPB servis, spol. s r. o. "v likvidaci"64608417Lipník nad Bečvou, 75131, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská, 503
174195BRAUM spol. s r.o.61683833Karlovarská 21, 27351 Pavlov
264400Bytové družstvo Ve Struhách 32, 34. v likvidaci27158977Ve struhách 1004/34, 16000 Praha
96901Bytové družstvo Boloňská 3O326144239Boloňská 303/4, 10900 Praha
898587Bytové družstvo na hutích 1261463680Na hutích 756/12, 16000 Praha
485574Bytové družstvo Vacka 167125372998náměstí Václava Vacka 1671/11, 70800 Ostrava
650404Bytové družstvo Větrná 36384025182692Větrná 869/38, 37005 České Budějovice
535064CASTALDI s.r.o.61536326Ústí nad Labem, Velká hradební 19
207706CB - Interprojekt a.s.26042151nám. Přemysla Otakara II. 90/28, 37001 České Budějovice
323744CENTROPOL CZ, a.s.49100955Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem
274407CEREMONY s.r.o. v likvidaci27478343181, 51246 Harrachov
585944CL-CENTRUM s.r.o.60276983Barvířská 737/1, 47001 Česká Lípa
348595ČMKS - Lokomotivy, a.s.25284126Česká Třebová, 56002, Česká Třebová, Bezručovo nám., 580
867600Dopravní stavby Svitavy a.s.25259865Pražská 2137/77, 56802 Svitavy

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
469430AMBROŽOVÁ LEONA72573210Budyšínská 2540, 47006 Česká Lípa
335122ANTONÍČEK PETR73962678Na Hrázkách 1777, 73934 Šenov
371455BAĎURA JOSEF63706539191, 75116 Želatovice
206834BAŇKOWSKÁ ZDEŇKA12784982Valdštejnská 195, 47201 Doksy
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
93721BARTA VLADIMÍR65420110Bazovského 1120/1, 16300 Praha
333896BARTONČÍKOVÁ KATEŘINA48507296U Cukrovaru 1764, 68801 Uherský Brod
208085BARTOŠÍK JAN64504549Na Pískách 2401/7, 67801 Blansko
121260BEČVÁŘ JAN74247204Lesní 316, 54225 Janské Lázně
206428BEDNÁŘ JAROSLAV61519715Česká Lípa, 47001, Česká Lípa, 5. května, 1922
127193BEDNÁŘOVÁ BLANKA16240553Jilemnického 2213, 53002 Pardubice
465720BEJVL JAROSLAV4889991Na vyhlídce 777, 40721 Česká Kamenice
547801BĚLSKÝ JIŘÍ12595322Prosluněná 560/11, 15200 Praha
365435BEŇA CYRIL86812327Ústí nad Labem, 40001, Klíše, Klíšská, 892/90
327748BENDÁK VÁCLAV1356504497, 50364 Měník
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
345236BENDOVÁ IVANA45920311Kostelecká 1829, 54701 Náchod
9080BENEŠ MIROSLAV71044094Mydlářka 1802/1, 16000 Praha
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
21386BENEŠ PETR5393906106, 25722 Čtyřkoly
118425BERAN JOSEF41451732260, 26741 Kublov
5260BERÁNEK DAVID61431991Brno, 60200, , Podnásepní, 10

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí