BORS Břeclav a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem BORS Břeclav a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1218. Její identifikační číslo je 49969242

Výpis z obchodního rejstříku BORS Břeclav a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1218

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ye9cdc2

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Klempířství a oprava karoserií
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Provozování autoškoly
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
Poskytování technických služeb
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících...
Hostinská činnost
Zednictví
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Zprostředkování obchodu
Montáž měřidel
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Maloobchod tabákovými výrobky
Specializovaný maloobchod
Zastupování v celním řízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma...
Výroba, opravy a montáž měřidel
Směnárenská činnost
Vnitrostátní zasilatelství
Provozování cestovní kanceláře
Opravy silničních vozidel
Reklamní činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží...
Ubytovací služby
Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 07. 2014

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 1.9.2010.
od 08. 10. 2010 od 11. 07. 2014

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 30.01.2009.
od 06. 02. 2009 od 08. 10. 2010

  Společnost BORS Břeclav a.s. převzala na základě smlouvy o převzetí jmění jediným společníkem zanikající společnosti MADO, spol. s r.o., se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, IČ: 48909700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11408, a DES-SPED, s.r.o., IČ: 63474972, se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ 690 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20338, přičemž tyto společnosti byly zrušeny bez likvidace a rozhodný den pro přechod jmění byl ve smyslu § 220a odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku stanoven na 30.6.2006. Společnost BORS Břeclav a.s., nepřevzala od zanikajících společností ve smyslu § 220p odst. 8 obchodního zákoníku obchodní firmu zanikajících společností. Právní poměry společnosti se řídí stanovami, jejichž úplné znění bylo vyhlášeno dne 31.10.2006.
od 30. 11. 2006 od 06. 02. 2009

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005.
od 30. 01. 2006 od 30. 11. 2006

  Dne 5.8.2005 valná hromada společnosti BORS Břeclav a.s. schválila toto usnesení:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti BORS Břeclav a.s. je Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením listinných účastnických cenných papírů na majitele a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 87.370 ks (osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,32 %, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem nejméně [87.370] ks (slovy: osmdesátsedmtisíctřistasedmdesát] kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně [97,32] %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násle. obchodního zákoníku.2. Osvědčení hlavního akcionářeValná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář Ing. Mikulecký Luděk, bytem Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tři Grácie 742, r.č. 641209/0575, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch.zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění.3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem o rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností ve vlastnictví akcionářů Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění § 183i až 183n.4. Určení výše protiplněníValná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění, v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 836,- Kč (slovy: osmsetřicetšest korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč zněnící na majitele). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Vlastimilem Zajíčkem (reg.č.: Spr. 2792/2000, Spr. 2533/2003, č. posudku 30/2005). Ze znaleckého posudku vyplývá následující hodnocení znalce: "Hlavní akcionář nám dne 18.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti BORS Břeclav a.s., navrhuje výši Společnosti ve výši 836,- Kč ("osmsetřicetšest korun českých") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1000,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005.".Dle sdělení hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované řádné účetní závěrky Společnosti zpracované k 31.12.2004, hodnotu čistého obchodního jmění Společnosti připadajícího na jednu akcii Společnosti.5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírůmNa hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.6. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Dosavadní vlastník účastnikých cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti BORS Břeclav, a.s., Bratislavská 26, Břeclav, PSČ 690 62, v kanceláři sekretariátu, každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva od 9 do 14 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti k rukám představenstva, kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlasníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřeli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7. Poskytnutí protiplněníValná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní ackionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlasníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanoveným v § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6. tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění podle § 183m. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák.8. Zmocnění představenstvuValná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčují toto rozhodnutí v sídle společnosti k náhlednutí. O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis sepsaný dne 5.8.2005 pod NZ 123/2005.
od 05. 09. 2005 od 27. 02. 2006

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 5.8.2005 a usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.8.2005.
od 15. 08. 2005 od 27. 02. 2006

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 23.11.2004
od 04. 01. 2005 od 15. 08. 2005

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 19.05.2004
od 08. 07. 2004 od 04. 01. 2005

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 27.08.2003
od 07. 01. 2004 od 08. 07. 2004

  Společnost se řídí stanovami úplném znění schválenými valnouhromadou 27.6.1998.
od 22. 09. 1998 od 07. 01. 2004

  Předloženy stanovy v úplném znění přijaté valnou hromadou25.6.1997.
od 19. 09. 1997 od 22. 09. 1998

  Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou22.6.1996.
od 07. 08. 1996 od 08. 07. 2004

  Rozdělení základního jmění:- 4 489 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1 000 Kč,- 85 283 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
od 01. 01. 1994 od 13. 04. 1995

Akcie

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 01. 10. 2010

Počet: 89 772 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 13. 04. 1995 od 19. 09. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO: 67549276

Datum narození:9. 12. 1964

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 02. 2006 od 07. 09. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MIKULECKÝ DAVID

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 12. 2015


Název/Jméno: HALUZA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1999


Název/Jméno: ZUGAR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 05. 1997 od 22. 09. 1998


Název/Jméno: HYKLOVÁ SASKIA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 07. 2008
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 08. 07. 2004 od 15. 12. 2006


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 07. 2008 od 03. 08. 2010


Název/Jméno: MIKULECKÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 21. 07. 2008 od 09. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 2006 od 21. 07. 2008
Dozorčí rada - předsedkyně
od 19. 09. 1997 od 22. 09. 1998


Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO: 67549276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 1997 od 07. 09. 2015


Název/Jméno: ŠVECOVÁ GABRIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2010 od 23. 04. 2013


Název/Jméno: HYKLOVÁ SASKA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 12. 2006 od 21. 07. 2008


Název/Jméno: HALUZOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 2006 od 21. 07. 2008
Dozorčí rada - členka
od 30. 10. 2003 od 15. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 22. 09. 1998 od 30. 10. 2003
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 12. 07. 1995 od 22. 09. 1998
Dozorčí rada - členka
od 01. 01. 1994 od 12. 07. 1995


Název/Jméno: BOHDÁLEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1999 od 15. 12. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 1998 od 21. 12. 1999


Název/Jméno: KRETÍKOVÁ SASKIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 30. 10. 2003 od 08. 07. 2004


Název/Jméno: PIŠKULA DYMO

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 22. 09. 1998 od 21. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 05. 1997 od 22. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 07. 1995 od 16. 05. 1997


Název/Jméno: HOMOLA ANTONÍN

IČO: 86917218

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 09. 1998 od 30. 10. 2003


Název/Jméno: JAKOUBEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 05. 1997 od 22. 09. 1998
Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1995 od 16. 05. 1997


Název/Jméno: SPĚVÁK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 16. 05. 1997 od 19. 09. 1997
Dozorčí rada - předseda
od 12. 07. 1995 od 16. 05. 1997


Název/Jméno: ZUGAR FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1995 od 16. 05. 1997


Název/Jméno: PIŠKULA DIMO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 07. 1995 od 27. 07. 1995


Název/Jméno: MIKULECKÝ LUDĚK

IČO: 67549276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 1995 od 16. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 13. 04. 1995


Název/Jméno: DANDA BEDŘICH

IČO: 11231912

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1995 od 12. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 13. 04. 1995


Název/Jméno: FRÝDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 04. 1995 od 12. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1994 od 13. 04. 1995


Název/Jméno: LOSENICKÝ KAREL

IČO: 45625221

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 12. 07. 1995


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

IČO: 12657093

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 01. 1994 od 12. 07. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 09. 2014

Odpovědní zástupci: 150655


Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 03. 2014

Odpovědní zástupci: 150636


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 09. 2011


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 09. 2011


Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2008

Odpovědní zástupci: 150636


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 10. 2004

Odpovědní zástupci: 150655


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 02. 2004

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 210459

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 210459

Přerušení: od 06. 11. 2006 od 06. 11. 2008


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:26. 06. 2003

Odpovědní zástupci: 963094


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 09. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 317528


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 02. 2001

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastupování v celním řízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 07. 2000

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 01. 1998

Odpovědní zástupci:


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 08. 1997

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:17. 10. 2000


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:21. 08. 2000


Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:20. 03. 1995

Odpovědní zástupci: 1166184

Zánik oprávnění:11. 10. 2001


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Přerušení: od 01. 12. 2002 od 01. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:03. 04. 2001


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 09. 1994

Odpovědní zástupci:


Reklamní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:21. 08. 2000


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 271074


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:18. 08. 1994

Odpovědní zástupci: 150655


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ49969242

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1994

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
6169021.česko-ukrajinská obchodní společnost s ručením omezeným,East-West Trading-Ltd v likvidaci46352350Mělník, 27601, Mělník, Na pískách, 1052
3270704 Elementa s.r.o.27693996Hradební 1306, 68601 Uherské Hradiště
606629ACCEL DESING s.r.o. - v likvidaci25338030Slovákova 351/2, 60200 Brno
455095ACTA Audit s.r.o.5805198Hviezdoslavova 565/29, Radvanice, 716 00 Ostrava
854342Agrární komora Svitavy48173207Svitavy, Olomoucká 26
827329Agrostav, a.s. v likvidaci46356100Masarykovo náměstí 240, 29501 Mnichovo Hradiště
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
409938AISA v.o.s.47901802Zlín, 76001, Zlín, Zarámí Dům peněžnictví,
848596ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.27369595Radlická 180/50, 15000 Praha
484751AMB Finance s.r.o.46966765Brno, Dornych 724/65a, PSČ 617 00
874770ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.25578596Nový dvůr 100, 69006 Břeclav
60779Auto Moto Star s.r.o.25204751třída Vítězství 3/10, 35301 Mariánské Lázně
233795Autoklub Bohemia Assistance, a.s.61859559Na strži 1837/9, 14000 Praha
739532AVANTRO s.r.o.4997476Rybná 716/24, 11000 Praha
830193AZ SERVICE, spol. s r.o.1704935151, 33901 Běšiny
865910Bazel s.r.o. v likvidaci27796264náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
584414BETEX, s.r.o. v likvidaci61467766Poděbradská 261/61, 19800 Praha
190341BILICULUM,z.ú.26641046Růžová 561/1, 69201 Mikulov
170917BOHEMIK, spol. s r.o. v likvidaci40615693Praha, 10100, Vršovice (Praha 10), Finská, 7
190381BORS LOGISTICS s.r.o.60749881Bratislavská 2284/26, 69002 Břeclav
668095Bytové družstvo Čenětická 8,1027081214Čenětická 2132/10, 14900 Praha
1021943Bytové družstvo Čtvercová 869,870,87126503018Čtvercová 870, 27711 Neratovice
1009015Bytové družstvo Ořechov543543Výstavní 233/11, 66444 Ořechov
349096caféMania s.r.o.28411374Oblouková 955/4, 10100 Praha
495005Carlos auto s.r.o.65277449Na Kocínce 207/1, 16000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
138493ADAMČÍKOVÁ ALENA60524341Střelnice 976/29, 62800 Brno
446079ADAMEC KVĚTOSLAV63422875184, 68321 Drysice
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
290309ANDĚL ROMAN73587834Raichlova 2619/7, 15500 Praha
441389BALŠÍNEK ANTONÍN61418293154, 69301 Horní Bojanovice
488542BAMBULA VÁCLAV15917941Bolevecká 264, 10900 Praha
401834BANT JIŘÍ43433308Letiště 1062, 76502 Otrokovice
298479BARÁK MARTIN66529956Novovysočanská 697/44, 19000 Praha
2996BARÁK STANISLAV46259384Jamné, 58827, Jamné, , 172
113892BAREŠOVÁ EVA61828378Bečvářská 1384, 19016 Praha
15220BÁRTA JAROSLAV44534914Lounská 87, 43902 Cítoliby
482783BÁRTL VLADISLAV67105459Klíčová 179/10, 35301 Mariánské Lázně
46184BARTOŇ MILAN4703563321, 29442 Smilovice
218955BARTOŇ MIROSLAV46157514Za Drahou 1424, 75701 Valašské Meziříčí
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
49274BARTOŠ TOMÁŠ49199625Pod Skalkou 270, 33001 Kyšice
51552BÁRTOVÁ JAROSLAVA87237440Gagarinova 953, 34901 Stříbro
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
13575BENDA JIŘÍ16173040Střešovická 750/52, 16200 Praha
9079BENEŠOVÁ JANA67693407Nádražní 1694/4A, 78501 Šternberk
58178BERAN JIŘÍ44381999Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha
179519BEZDĚKOVÁ BLANKA61120456Na Výsluní 1299, 27711 Neratovice
88738BLÁHA VÁCLAV66270553Hradební 853/12, 50003 Hradec Králové
41615BLAŽEK JIŘÍ11496789Tyršova 630, 76811 Chropyně

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí