BORSAY a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem BORSAY a.s., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1248. Její identifikační číslo je 541397

Výpis z obchodního rejstříku BORSAY a.s.

Datum zápisu: 24. 9. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1248

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tmzgatv

Předmět podnikání: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Pronájem technologií a technologických zařízení
Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel
Pronájem motorových vozidel
Pronájem průmyslového zboží
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu
Činnost realitní kanceláře
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Husova 1444/22, 39002 Tábor

Adresy: Husova 1444, 390 02 Tábor
od 05. 10. 2016
Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 39002
od 18. 02. 2002 od 05. 10. 2016
Praha 8, Střelničná 8/1680
od 10. 10. 1993 od 18. 02. 2002
Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 18200
od 24. 09. 1990 od 10. 10. 1993

Skutečnosti

  Usnesení valné hromady společnosti ze dne 29. 9. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: Z důvodu plnění ustanovení § 161, 161b a 213 obch. zák. se základní kapitál obchodní společnosti SINCOM Leasing, a.s., se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 005 41 397, snižuje z dosavadní výše 72,600.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milióny šest set tisíc Kč) o částku 21,700.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milión sedm set tisíc Kč) na základní kapitál ve výši 50,900.000,- Kč (slovy: padesát miliónů devět set tisíc Kč). Částka, o niž bude snížení provedeno, bude řešena (započtena) v rámci vlastního kapi-tálu společnosti. Snížení bude provedeno pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, t.j. 217 ks (slovy: dvou set sedmnácti kusů) kmenových, nekótovaných (neregistrovaných) akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to tak, že tyto akcie budou zničeny. Základní kapitál nebude snižován vzetím akcií z oběhu na základě losování ani na zá-kladě návrhu akcionářům dle § 211 odst. 1 písm. a/ a § 213c obch. zák.
od 22. 10. 2010

  Obchodní společnost SINCOM Leasing , a.s., Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti CF IMMO 7 spol. s r.o. se sídlem Tábor, Husova čp. 1444,PSČ 390 02,IČ 47 12 51 95, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 11146, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 15.12.2003 s rozhodným dnem sloučení 1.8.2003 na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
od 22. 12. 2003

  3. Snížením základního k apitálu se nezhorší dobytnostpohledávek věřitelů společnosti SINCOM Leasing, a. s.
od 07. 08. 2002 od 19. 12. 2002

  4. Toto usnesení valné hromady se zapíše do obchodníhorejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo společnosti SINCOMLeasing, a.s., a. s. do 30 dnů od usnesení valné hromady
od 07. 08. 2002 od 19. 12. 2002

  Valná hromada obchodní společnosti SINCOM Leasing, a. s.rozhodla, že snižuje základní kapitál obchodní společnostiSINCOM Leasing, a. s. o částku 9.400.000 Kč, slovydevětmilionůčtyřistatisíc korun českých takto:1.a) Důvod snížení základního kapitáluDůvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti SINCOMLeasing, a. s. je úhrada ztráty předchozích let.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženízákladního kapitáluČástka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši9.400.000 Kč, slovy devětmilionůčtyřistatisíc korun českých, cožodpovídá podílů 11,46 % na základním kapitálu, bude po splněnízákonných podmínek vyplacena akcionářům. Při tomto sníženízákladního kapitálu se připouští započtení pohledávek, kterémá společnost SINCOM Leasing, a. s. vůči svým akcionářům apohledávek, které vzniknou akcionářům vůči společnosti SINCOMLeasing, a. s. z důvodu snížení základního kapitálu.b) Rozsah snížení základního kapitáluDosavadní základní kapitál společnosti ve výši 82.000.000,- Kč,slovy osmdesát dva miliony korun českých, se snižuje o částku vevýši 9.400.000,- Kč, slovy devětilionůčtyřistatisíc korunčeských, což odpovídá podílů 11,46 % na dosavadním základnímkapitálu společnosti. Počet kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se snižuje z počtu 820kusů o 94 kusů. Základní kapitál po snížení bude činit72.600.000,- Kč, slovy sedmdesátdvamilionyšestsettisíc korunčeských, počet kmneových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude po snížení základníhokapitálu činit 726 kusů.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoZákladní kapitál společnosti SINCOM Leasing, a. s. bude snížen opevnou částku ve výši 9.400.000 Kč, slovydevětmilionůčtyřistatisíc korun českých.Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvyakcionářům, kterým je veřejný návrh smlouvy o koupi akciíspolečnosti SINCOM Leasing, a. s. určený všem akcionářůmspolečnosti. Společnost SINCOM Leasing, a.s. v tomto návrhuprojeví vůli nabýt od akcionářů akcie společnosti SINCOMLeasing, a. s. za účelem snížení základního kapitálu společnostiv rozsahu tohoto snížení.Společnost SINCOM Leasing, a. s. učiní veřejnou nabídku na koupiakcií společnosti SINCOM Leasing, a. s. za účelem sníženízákladního kapitálu až poté, co představenstvo společnostiSINCOM Leasing, a. s. zpracuje písemné stanovisko k veřejnémunávrhu smlouvy o koupi akcií, v němž se vyjádří k tomu, zda jetento návrh v souladu se zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelůspolečnosti SINCOM Leasing, a. s., přičemž toto stanovisko věcnězdůvodní.Veřejný nárh smlouvy o koupi akcií společnost SINCOM Leasing, a.s. písemně oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem na adresujejich sídla nebo bydliště a uveřejní v Mladé frontě Dnes.Součástí tohoto oznámení a uveřejnění bude písemné stanoviskopředstvenstva společnosti SINCOM Leasing, a. s. k veřejnémunávrhu smlouvy o koupi akcií. Veřejný návrh smlouvy o koupiakcií bude omezen na 94 kusů akcií.Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude nejméně obsahovata) zákonem požadované označení navrhovatelespolečnost SINCOM Leasing, a. s.se sídlem Husoa č. p. 1444, PSČ 390 02IČ: 00541397zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích oddíl B., vložka 1248b) zákonem požadované označení akciíemitent: SINCOM Leasing, a. s.kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kčv listinné podoběc) cenu za jednu akcii a zppůsob jejího určení100.000 Kč, slovy jednostotisíc korun čekých, tj. ve výši jejichnominální hodnotyd) způsob oznámení o přijetí návrhu smlouvy o koupi akciíSmlouva o koupi akcií bude uzavřena doručením známení o přijetínávrhu osobně nebo formou doporučeného dopisu na adresunavrhovatele - společnosti SINCOM Leasing, a. s. s odkazem natento návrh. Podpis zájemce - akcionáře musí být v oznámení opřijetí návrhu úředně ověřen. Doručené oznámení o přijetí návrhumusí obsahovat odkaz na zveřejněný nárh, označení zájemce včetněrodného čísla, identifikačního čísla, jména, sídla osoboprávněných jednat za právnickou osobu, počet akcií nabízených kprodeji za stanovenou cenu, četsné prohlášení zájemce, že jevlastníkem nabízených akcií, že tyto akcie nejsou a po dobuzávaznosti návrhu nebudou zatíženy žádnými právy třetích osobani zástavami a že není žádná překážka původu těchto akcií,jakož i jejich převodu a že se zavazuje předložit fyzickylistinné akcie navrhovateli po vyzvání z jeho strany způsobem ave lhůtě stanovené ve výzvě. Právnické osoby dále připojí výpisz obch odního rejstříků či jiné odpovídající dokumentyosvědčující oprávnění osob jednat a podepisovat za společnost.e) dobu závaznosti návrhu smlouvy o koupi akciíNávrh bude závazný po dobu čtyř týdnů ode dne jeho uveřejnění vMladé frontě Dnes. Doba závaznosti nabídky bude prodloužena odalších deset pracovních dnů ode dne oznámení jejích výsledků zaobdoí čtyř týdnů od uveřejnění v Mladé frontě Dnes.f) postup při převodu akcií a podmínky placení kupní cenyZájemce bude povinen předložit listinné akcie navrhovateli do 30(slovy: třiceti) dnů od doručení jeho výzvy k předložení akcií.Navrhovatel doručí zájemci tuto výzvu nejdříve po dni zápisuvýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-liakcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, neníoprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojenáa představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.Náklady související s uzavřením smlouvy o koupi nesenavrhovatel. Kupní cena bude splatná nejpozději do tří měsíců odzápisu výše základníhi kapitálu do obchodního rejstříku.g) pravidla postupu podle § 183a odst. 8 obchodního zákoníkuKaždý akcionář, který nabídku přijme, může od uzavřené kupnísmlouvy odstoupit do uplynutí doby závaznosti nárhu.h) záměr navrhovatele společnosti SINCOM Leasing, a. s. týkajícíse budoucí činnosti společnostiSpolečnost SINCOM Leasing, a. s. bude dále pokračovat ve svýchdosavadních podnikatelských aktivitách, přičemž nosnou aktivitouje a nadále bude leasing.i) zdroje a způsob financování cenyFinancování kupní ceny bude zajištěno ze zdrojů navrhovatele.Připouští se započtení pohledávek, které má společnost SINCOMLeasing, a. s. vůči svým akcionářům a pohledávek, které vzniknouakcionářům vůči společnosti SINCOM Leasing, a. s. z důvodusnížení základního kapitálu.Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že po zápisuusnesení valné hromady o snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku představenstvo společnosti oznámí rozsahsnížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vzniklypohledávky vůči společnosti přede dnem zápisu usnesení o sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku s výzvou, abypřihlásili své pohledávky, které nebyly v době doručení výzvynebo v době jejího druhého zveřejnění splatné, s tím, abysplnění jejich neuhrazených pohledávek bylo řádně zajištěno.Současně s tímto oznámením představenstvo společnosti rozhodnutívalné hromady o snížení základního kapitálu zveřejní v Obchodnímvěstníku, a to nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidennímodstupem a s výzvou, aby věřitelé společnosti přihlásili svépohledávky s tím, aby splnění jejich neuhrazených pohledávekbylo řádně zajištěno. Po uplynutí devadesáti dnů od doručeníoznámení všem známým věřitelům, popřípadě od posledníhozveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základníhokapitálu, podá představenstvo společnosti návrh na zápis sníženízákladního kapitálu do obchodní rejstříku. Ke snížení základníhokapitálu dojde dnem jeho zápisu do bochdoního rejstříku.e) Údaj, zda jde o úplatné či bezúplatné vzetí akcií do oběhu,výše úplaty a způsob jejího určeníÚplata se stanoví ve výši 100.000 Kč, slovy jednostotisíc korunčeských za jednu akcii.f) Lhůta pro předložení listinných akcií společnostiZájemce bude povinnen předložit listinné akcie navrhovateli do30 (slovy: třiceti) dnů od doručení jeho výzvy k předloženíakcií. Navrhovatel doručí zájemci tuto výzvu nejdříe po dnizápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akciespolečnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávatpráva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214obchodního zákoníku.
od 07. 08. 2002 od 19. 12. 2002

  2. Základní kapitál společnosti nebude snížen pod minimální výšizákladního kapitálu akciové společnosti, která je stanovena v §162 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 07. 08. 2002 od 19. 12. 2002

  Na společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p.1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97, jako nástupnickou společnost,přešlo na základě fúze sloučením jmění společnosti SINCOM a.s.se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 15 66 41, jako zanikajícíspolečnosti.Společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p.1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je právním nástupcemspolečnosti SINCOM a.s. se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 1566 41.
od 26. 06. 2002

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.2000 osloučení obchodní společnosti CF IMMO 1, a.s., se společnostíCorfin, leasing., fin. a obchod. spol., a.s. Praha s právnímnástupnictvím společnosti Corfin, leasing, fin. a obchod. spol.,a.s.
od 30. 04. 2001

  1) Zvyšuje se základní jmění společnosti z dosavadní výše1,005.600,- Kč o částku 850,169.922,- Kč na novou výši a to851,175.522,- Kč, přičemž upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním sedmi kusůnových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 121,452.846,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs vydávanýchakcií je 121,452.846,- Kč na jednu akcii.3) V souladu s ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku sevylučuje přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií a tovzhledem k tomu, že je v důležitém zájmu společnosti zabránitvzniku hrozící kumulované ztráty a velmi rychle, cestoukapitalizace pohledávek ve značné výši, kterou vůči společnostimá její věřitel a to společnost CF IMMO 1 a.s. se sídlem v Praze8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 snížit zadlužení společnosti zpředchozích let.4) Nové akcie budou nabídnuty ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.d) obch. zák. k upsání předem určenému zájemci, konkrétněvěřiteli společnosti, který má za společností podle jejíchúčetních výkazů splatné, nesporné a nepromlčené pohledávky vevýši 850,169.922,- Kč. Tímto věřitelem je obchodní společnost CFIMMO 1 a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ:26155192, která splatí upsané akcie nepeněžitým vkladem formoukapitalizace svých pohledávek a to v jejich nominální hodnotě,tj. nepeněžitý vklad v hodnotě 850,169.922,- Kč.5) Akcie mohou být upsány v sídle společnosti Praha 8,Střelničná 8/1680 ve lhůtě 15 dnů od právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. K upsání dojde v souladu s ustanovením § 59 odst. 7obch. zák. vkladem pohledávek společnosti CF IMMO 1 a.s. vjejich nominální hodnotě do základního jmění této společnosti.6) Upisovatel je povinen splatit celou výše emisního kursu jímupsaných akcií společnosti nejpozději do 1 týdne od upsánínových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelemsplacení upsaných akcií uzavře v sídle společnosti na adreseStřelničná 8/1680, Praha 8 se společnotí smlouvu o postoupenípohledávek ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obch. zák. a totak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději poslední denlhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií a stím, že předmětem vkladu jsou pohledávky společnosti CF IMMO 1a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 vcelkové výši 850,169.922,- Kč na základě smluv o postoupenípohledávek:- pohledávka ve výši 822,269.000,- Kč- pohledávka ve výši 26,836.456,17 Kč- pohledávka ve výši 594.467,- Kč- pohledávka ve výši 469.999,- KčTyto pohledávky jsou doloženy znaleckým posudkem znalkynějmenované rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne7.3.1997 č.j. Spr. 3688/96 pro základní obor ekonomika,ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně prozákladní obor ekonomika, odvětví účetní evidence BlankyČernohorské, Srch ze dne 15.6.2000, který podala pod pořadovýmčíslem 4/00 znaleckého deníku a posudkem znalkyně, jmenovanérozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997č.j. Spr. 3684/96 pro základní obor ekonomika, odvětví účetníevidence a pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různáse specializací finance a daně Bc. Heleny Strnadové ze dne28.6.2000, který podala pod pořadovým číslem 07/00 znaleckéhodeníku.
od 14. 08. 2000 od 09. 10. 2000

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 17.12.1998rozhodla usnesením o snížení základního jmění.Důvod snížení základního jmění:a) společnost v souladu s ustanovením § 161b odst. 1 písm. a)obchodního zákoníku v platném znění nabyla převodem 132vlastních akcií o jmenovité hodnotě 58 155,-- Kč na jednu akcii,tyto nabyté akcie nehodlá zcizit, a proto v souladu s ustnovením§ 161b odst. 4 obchodního zákoníku v platném lznění hodlá snížirvýši základního jmění společnosti o částku 7 676 460,-- Kč,b) společnost hodlá provést úhradu neuhrazené ztráty z minulýchlet ve výši 388 865 520,-- Kč.Rozsah snížení základního jmění: o 396 541 980,-- Kč ze současnévýše 397 547 580,-- Kč na novou výši 1 005 600,-- Kč.Způsob snížení základního jmění:a) 132 akcie nabyté společností, o jměnovité hodnotě 58 155,--Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 7 676 460,-- Kč,budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obchodního zákoníkuv platném znění zničeny ab) jmenovitá hodnota ostatních 6 704 akcií se v souladu sustanovením § 213 odst. 3 a ustanovením § 213a odst. 2obchodního zákoníku v platném znění lsníží z dosavadní jmenovitéhodnoty 58 155,-- Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jednéakcie ve výši 150,-- Kč; snížení jmenovité hodnoty se provedevyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii.Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za akcie s nižšíjmenovitou hodnotou se stanoví tak, že počíná 30. akončí 45. denod doručení výzvy představenstva společnosti k jejichpředložení.
od 12. 03. 1999 od 22. 12. 2003

  Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.1997 rozhodlausnesením o snížení základního jmění.Důvod snížení základního jmění: Společnosti byly vráceny všechnyjí vydané zaměstnanecké akcie v celkové nominální výši 500.000,-Kč, a protože nehodlá tyto akcie znovu prodávat zaměstnancům anije jinak zcizovat, je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížitzákladní jmění v souladu s ust. § 161 b odst. 4 obchodníhozákoníku.Rozsah snížení základního jmění: o 500.000,- Kč, a to z398.047.580,- Kč na 397.547.580,- KčZpůsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: zničenímlistinných zaměstnaneckých akcií, které má společnost ve svémmajetku
od 08. 01. 1998 od 22. 12. 2003

  Podepisování za společnost :
od 10. 10. 1993 od 30. 11. 1995

  -podepisování za společnost se děje tak, že k napsanémunebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojísvůj vlastnoruční podpis- společně všichni členové představenstva společnosti nebo- alespoň dva členové představenstva společnosti anebo- prokurista se samostatnou prokurou nebo společně alespoňdva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristépodepisují vždy s dodatkem označující prokuru.
od 10. 10. 1993 od 30. 11. 1995

  stanovy schválené valnou hromadou dne 10.12.1992notářský zápis ze dne 4.6.1993 o změně stanov
od 06. 10. 1993 od 22. 12. 2003

  Způsob jednání za společnost :- jménem společnosti ve všech věcech jednají společněvšichni členové představenstva společnosti ( představenstvospolečnosti jako celek) nebo alespoň dva členovépředstavenstva společně,-jménem společnosti jednají rovněž prokurista se samostatnouprokurou nebo společně alespoň dva prokuristé s kolektivníprokurou.
od 06. 10. 1993 od 30. 11. 1995

  shora uvedená pobočka ue součástí akciové společnosti CORFINa.s. Praha, zapsané v podnikovém rejstříku Obvodního soudupro Prahu 1 čj. B 217
od 11. 02. 1992 od 10. 10. 1993

  Valná hromada rozhodla na svém zasedání dne 20.6.1991 o při-jetí nových stanov společnosti. Zároveň rozhodla o zrušenístanov z 15.8.1990 včetně dodatků z 30.8.1990 a 25.4.1991.
od 31. 10. 1991 od 22. 12. 2003

  Rozhodnutím valné hromady společnosti bylo odsouhlašenozvýšení základního kapitálu o 97.400.000.-Kčs zapsanéhousnesením obv. soudu pro Prahu 1 ze dne 7. ledna 1991se vymazává.
od 26. 03. 1991 od 10. 10. 1993

  Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 21.3.1991bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 102,700.000.Kčs.
od 26. 03. 1991 od 10. 10. 1993

  údaje o zřízení:Akciová společnost CORFIN, akciová společnost (Leasingová afinančně obchodní společnost) byla založena na základě zak-ladatelské smlouvy ze dne 15.8.1990, zakladatelé uskutečniliv souladu s ust. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. o akciových společ-nostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatels-kou smlouvu s tím, že se dohodli, že sami splatí celý základníkapitál, jmenovali členy představenstva a dozorčí rady a schvá-lili stanovy společnosti.
od 24. 09. 1990 od 22. 12. 2003

  společnosti CORFIN pod čj. 0001/692/90.Den vzniku společnosti: 24.9.1990
od 24. 09. 1990 od 10. 10. 1993

  Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.8.1990 splaceno 3.944.811,20Kč což představuje více jak 30%.Generální ředitel: JUDr. František FridrichPraha 9, Mimoňská 9/642Doplnění údajů o zřízení:Dne 5. září 1990 zakladatelé uzavřeli doplňky k k zakladatelskésmlouvě a ke stanovám. Dne 21. září 1990 byla ministrem strojí-renství a elektrotechniky povolena vyjímka ze zák. opatř. před-sednictva FS ze dne 30.8.1990 k účasti státních podniků ZETOR,Závodů přesného strojírenství a ZVÚ Hradec Králové na akciové
od 24. 09. 1990 od 10. 10. 1993

Akcie

Počet: 509 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 06. 2011

Počet: 726 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2002 od 13. 06. 2011

Počet: 820 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 06. 2002 od 19. 12. 2002

Počet: 500 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 04. 2002 od 26. 06. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: LIMITED BIRGO

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 11. 2012


Název/Jméno: SINDAT spol. s r .o.

IČO: 255092

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 04. 2006 od 22. 09. 2006
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 04. 2001 od 26. 06. 2002


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALICH JAKUB

IČO: 75417090

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 11. 2012 od 08. 03. 2014


Název/Jméno: DUTKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 2011 od 05. 11. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2010 od 11. 04. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 04. 2009 od 22. 10. 2010


Název/Jméno: RAITERMANOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011 od 05. 11. 2012


Název/Jméno: HÁLOVÁ LENKA

IČO: 2883554

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 04. 2011 od 05. 11. 2012


Název/Jméno: MOUDRÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2010 od 11. 04. 2011


Název/Jméno: PRCHALOVÁ DRAHOMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 10. 2010 od 21. 06. 2011


Název/Jméno: FENCLOVÁ KLÁRA

IČO: 68017448

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2010 od 22. 10. 2010


Název/Jméno: FRÝBERT BOŘIVOJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 09. 2009 od 11. 06. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 06. 2005 od 04. 09. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 2002 od 06. 06. 2005


Název/Jméno: HOLUB PETR

IČO: 5631416

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 09. 2009 od 22. 10. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009 od 04. 09. 2009


Název/Jméno: VEVERKA VLADIMÍR

IČO: 43929559

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: POLÁCHOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 06. 2009 od 22. 10. 2010


Název/Jméno: HRDÝ PETR

IČO: 87652617

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 03. 2009 od 27. 04. 2009


Název/Jméno: JELÍNEK LADISLAV

IČO: 74280163

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 2008 od 02. 04. 2009


Název/Jméno: KOCOUREK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2007 od 19. 06. 2009


Název/Jméno: KABIL ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 09. 2006 od 10. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: ŠTORKANOVÁ ALENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2006 od 21. 06. 2007


Název/Jméno: MRÁZ JOSEF

IČO: 3552012

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 09. 2006 od 19. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 06. 2005 od 22. 09. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 2002 od 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 04. 1997 od 14. 08. 2000


Název/Jméno: BÁRTŮ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 09. 2006 od 02. 07. 2008


Název/Jméno: ŠEJDA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2005 od 01. 07. 2011


Název/Jméno: HANUS ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 2006 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: PSIKOVÁ VÁCLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 06. 2005 od 06. 06. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2002 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: HOLEČEK JAN

IČO: 63645823

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 06. 2005 od 22. 09. 2006


Název/Jméno: ZÁTVRSKÁ VLADIMÍRA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 06. 2002 od 06. 06. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2000 od 26. 06. 2002


Název/Jméno: TŮMA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 06. 2002 od 14. 07. 2006


Název/Jméno: HORNÍK VASIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2002 od 06. 06. 2005


Název/Jméno: LAJBLOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 2001 od 26. 06. 2002


Název/Jméno: ČEŠKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 30. 04. 2001 od 26. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 07. 1999 od 30. 04. 2001
Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 14. 07. 1999


Název/Jméno: HAVLÍČEK MIROSLAV

IČO: 45187576

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 04. 2001 od 26. 06. 2002
Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2000 od 30. 04. 2001


Název/Jméno: VEGER MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 08. 1999 od 26. 06. 2002


Název/Jméno: ZATLOUKAL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 14. 07. 1999 od 30. 04. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 04. 1997 od 14. 07. 1999


Název/Jméno: SUCHOPÁR KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 08. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: KRUTÍLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 08. 01. 1998
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: SÝKORA SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 04. 1997 od 11. 08. 1999


Název/Jméno: FAIT MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 26. 06. 2002


Název/Jméno: JANOUŠEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 1997 od 31. 01. 2000


Název/Jméno: KNYPL LUDĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 11. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: JINDŘICH VRATISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: LIŠKA KAREL

IČO: 44337698

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: HLAVÁČEK PETR

IČO: 87756528

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1995 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: BOUČEK KAREL

IČO: 71557857

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 23. 10. 1995 od 30. 11. 1995


Název/Jméno: VÍTEK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: ILLETŠKO PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 12. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: ŽÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 07. 1994 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: RAMBOUSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: FREMUND FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 07. 1994 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 30. 12. 1994


Název/Jméno: ŠAŠEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 29. 07. 1994


Název/Jméno: KORB JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 29. 07. 1994


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 29. 07. 1994


Název/Jméno: MAKOVEC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 11. 04. 1997


Název/Jméno: KRÁSA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 23. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1991 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: KOTLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: KOČÍ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: TEUFELHART GERHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 23. 10. 1995


Název/Jméno: VANICKÝ PAVEL

IČO: 88312224

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1993 od 30. 12. 1994


Název/Jméno: KAŠPAR LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 02. 1992 od 30. 11. 1995


Název/Jméno: EIBEL JIŘÍ

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 02. 1992 od 30. 12. 1994


Název/Jméno: MORAVČÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1991 od 11. 04. 1997
Prokura - prokurista
od 07. 01. 1991 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: HLAVÁČ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1991 od 06. 10. 1993
Prokura - prokurista
od 07. 01. 1991 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: POTOČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1991 od 23. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - náměstek generálního ředitele
od 12. 06. 1991 od 10. 10. 1993


Název/Jméno: KOLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 1991 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 72082445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 01. 1991 od 12. 06. 1991


Název/Jméno: KOVÁŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 1991 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: NOVÁK RICHARD

IČO: 1104501

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1990 od 07. 01. 1991


Název/Jméno: HÁVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1990 od 12. 06. 1991


Název/Jméno: KREJZA OTOMAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1990 od 31. 10. 1991


Název/Jméno: FRIDRICH FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1990 od 29. 07. 1994


Název/Jméno: MIKULÁŠ JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1990 od 31. 10. 1991


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 3461

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 107926

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1995

Odpovědní zástupci: 63746

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem technologií a technologických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 389482

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 63746

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 389482

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 107926

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 3461

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 63746


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00541397

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 01. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
250043" L I G N A Rumburk, spol. s r.o. "61328766Rumburk, 40801, Rumburk 1, 9. května, 991
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
75422Academy partners, spol. s r.o.26500582Husitská 160/49, 13000 Praha
445943AGROFERT Trading, s.r.o.45806233Praha, 14900, Chodov, Pyšelská, 2327/2
484189ALESTA, a.s. v likvidaci25937979Havlíčkova 155, 58401 Ledeč nad Sázavou
345473ALFA MAGNUM a.s. v likvidaci60192097Praha 7, Jankovcova 23
349401All Inclusive Estates s.r.o.27731537náměstí 28. dubna 1069/2, 63500 Brno
319523Amazing Golf, a.s.25146394Fričova 1662/4, 12000 Praha
141431ANNABELLE DEA, s.r.o.25053205tř. Čsl. legií 1670/20, 37006 České Budějovice
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
72321Artesa Safe Deposit s.r.o.27146707Politických vězňů 1272/21, 11000 Praha
51453AUDIT ACTIVITY s.r.o.62915592Na výsluní 201/13, 10000 Praha
334028AUTOSTAR VELIMEX spol. s r.o.44564481Česká 2725, 47001 Česká Lípa
296782BACA Leasing Alfa s.r.o.25751841Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
303168Bank Austria (ČR) a.s.16193393Praha, 11015, Staré Město, REVOLUČNÍ, 15
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
476755BAUSTOFF+METALL TŘEBÍČ, s.r.o.25332139Průmyslová 201, 67401 Třebíč
103212BEN stavební firma, společnost s ručením omezeným15055051Erbenova 1054, 50601 Jičín
337906BENZINA Trade a.s. v likvidaci26135710Praha, 17004, Holešovice (Praha 7), Dělnická, 12/213
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
363709BLACK PROFIL, s.r.o.278068981064, 73534 Stonava
360084BLUECAP Invest,a.s.26235528Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
354460Budějovická ZELENÝ PRUH s.r.o.24839795Antala Staška 1670/80, 14000 Praha
420793Bytové družstvo FANT v likvidaci25695380Breitcetlova 882/13, 19800 Praha
79413Bytové družstvo Horky 9929219426Horky 99, 66461 Rebešovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Firma: LANGFORD s.r.o. v likvidaci27973778Karlovy Vary, ul. Raisova 1180/10, PSČ 360 01
Firma: Školní statek, Kojetín, Nám. Svobody98787Kojetín, 75201, Kojetín I-Město, nám. Svobody, 1417
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: PARKON s. r. o.45536317nábřeží Závodu míru 2740, 53002 Pardubice
Adresa: Fryšták, Ke skalce 277, okres Zlín, PSČ 76316
Firma: MUDr. Josef Hrabovský s.r.o.142056924, 69123 Pohořelice

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
928851Blažková Vlasta - SPORT SKI & TENNIS10319514Mostecká 1607/8, 39002 Tábor
2940234Thi Hong Tham Nguyen4075196Petra z Ústí 1714/3, 39002 Tábor
917870Thi Phuong Lan Vu4190611Petra z Ústí 1714/3, 39002 Tábor
3302889Bakule Filip3455289Husova 2963, 39002 Tábor
3179556Blažek Jaroslav69541876Mostecká 1844/2, 39002 Tábor
2537222Blažek Petr3986039Mostecká 1607/8, 39002 Tábor
2191385Bušta Pavel11312548Komenského 1177/25, 39002 Tábor
256153Dinh Huan Pham28080441Petra z Ústí 1714/3, 39002 Tábor
2504714Holcmanová Ivana73539309Mostecká 1454/9, 39002 Tábor
634134Houška Jakub4402588Staňkova 1828/1, 39002 Tábor
2964830Churáčková Květoslava62512641Mostecká 1311/12, 390 01 Tábor
1146188Jelšík Jan72170026Komenského 1124/29, 39002 Tábor
2302711Juřička Daniel1580141Husova 2963, 39002 Tábor
3067439Kotrč Josef12904201Komenského 1447/8, 39002 Tábor
2140213Kroužek Stanislav12906387Husova 1640/24, 39002 Tábor
119148Le Thi Binh3230961Petra z Ústí 1714/3, 39002 Tábor
3357664Matějček Jiří49030027Petra z Ústí 1466/10, 39002 Tábor
1199232Matějček Martin88606961Petra z Ústí 1466/10, 39002 Tábor
1612090Matějčková Jana72139145Petra z Ústí 1466/10, 39002 Tábor
1111903Matějka Stanislav62546937Husova 1640/24, 39002 Tábor
3314724Novák Jan76670945Petra z Ústí 1729/9, 39002 Tábor
97645Novák Jaromír12902799Petra z Ústí 1729/9, 39002 Tábor
1704376Novák Jaroslav62550454Petra z Ústí 1729/9, 39002 Tábor
2049846Nováková Ivana60844850Petra z Ústí 1729/9, 39002 Tábor
1747756Otoupal Jiří45056749Mostecká 2094/14, 39002 Tábor