Burza cenných papírů Praha, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Burza cenných papírů Praha, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773. Jeho identifikační číslo je 47115629

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Burza cenných papírů Praha, a.s.

Datum zápisu: 24. 11. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1773

Identifikační číslo:47115629

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7xensbk

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Poskytování software
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží...
Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky
Školící činnost
Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Rybná 14/682
od 04. 04. 2003
Praha 1, Rybná 14
od 14. 11. 1996 do 04. 04. 2003
Praha 1, Na můstku 3
od 24. 11. 1992 do 14. 11. 1996
Rybná 682/14, 11000 Praha

Skutečnosti

  Důvod a účel snížení základního kapitálu: Důvodem ke snížení základního kapitálu burzy je skutečnost, že výše základního kapitálu Společnosti značně překračuje zákonný požadavek na základní, resp. vlastní kapitál a tyto prostředky burza efektivně nepotřebuje pro své podnikání. Rozsah snížení základního kapitálu a způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 164 494 720 Kč (slovy: sto šedesát čtyři milióny čtyři sta devadesát čtyři tisíce sedm set dvacet korun českých) ze stávající výše základního kapitálu ve výši 265 216 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát pět miliónů dvě stě šestnáct tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu ve výši 100 721 280 Kč (slovy: sto miliónů sedm set dvacet jeden tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno formou zničení 160 kusů akcií burzy v jejím majetku v celkové nominální hodnotě 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) dále pak snížením jmenovité hodnoty akcií burzy, konkrétně snížením jmenovité hodnoty 265 056 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 380,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že burzovní komora protokolárně zničí 160 kusů akcií v majetku burzy a 265 056 stávajících kusů akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč burzovní komora vymění za 265 056 kusů akcií o nominální hodnotě 380.- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: a)Částka 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), odpovídající zničení 160 ks vlastních akcií, bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.b)Částka 164 334 720 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milióny tři sta třicet čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých), odpovídající snížení nominální hodnoty počtu 265 056 ks akcií, bude rozdělena mezi akcionáře v poměru jejich akciových podílů. Lhůta pro předložení akcií k výměně Akcionáři jsou povinni předložit akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy Burzovní komory k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. V ostatním platí ustanovení §537 až 541 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
od 08. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 21. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 24. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 24. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 24. 07. 2014 do 21. 07. 2015

  Valná hromada konaná dne 14.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 1 100 000,- Kč ze stávající výše 266 316 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 265 216 000,- Kč.Důvod: Společnost nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 1 100 000,- Kč. Po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií plní povinnosti uložené v § 161b z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Způsob: Zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 23. 08. 2006 do 23. 05. 2007

  Valná hromada konaná dne 9.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:důvod:a) burza nabyla vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 44 050 000,- Kč po neudělení předchozího souhlasu burzovní komorou s převodem akcií a plní povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, je povinna vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál,b) na základě usnesení valné hromady ze dne 2.10.2004 o nabývání vlastních akcií nabyla společnost akcie ve jmenovité hodnotě 3 426 000,- Kč, které společnost nezcizila a o jejich jmenovitou hodnotu je povinna snížit základní kapitál v souladu s § 161a a 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a dále snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnoutou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.Rozsah: na základě návrhu na snížení základního kapitálu burzy by mělo dojít ke snížení základního kapitálu o částku 47 476 000,- Kč, tedy ze stávající výše základního kapitálu 313 792 000,- Kč na 266 316 000,- Kč.Způsob: zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 25. 07. 2005 do 02. 03. 2006

  Valná hromada konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 51 949 000,- Kč ze stávající výše 365 741 000,- Kč na novou výši 313 792 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti uložené § 161b z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků, který společnosti ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od nabytí, povinnost vzít je z oběhu a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Dále snížení ztráty minulých let o rozdíl nominální hodnoty odkoupených akcií a ceny zpětného odkupu v celkové čustce 19 388 000,- Kč.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající nominální hodnotě vlastních akcií vedených na analytickém účtu 411.194 a současně bude snížen účet 252 ve výši ceny pořízení vlastních akcií a snížena ztráta minulých let o rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení akcií navržených ke snížení.
od 31. 08. 2004 do 17. 02. 2005

  Valná hromada konaná dne 29.5.2003 usnesením rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 17 307 000,- Kč ze stávající výše 384 948 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 367 641 000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je splnění povinnosti stanovené v § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění, který burze ukládá, pokud vlastní akcie neprodá do tří let od jejich nabytí, povinnost vzít je z oběhu a povinnost snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo následujícím způsobem: základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252, a to ve výši rovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně s touto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálu a zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu 428.Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 06. 09. 2003 do 02. 07. 2004

  Valná hromada konaná dne 12. června 2002 usnesením rozhodlatakto: snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku1,900.000,- Kč slovy o jeden milion devětset tisíc korun českýchze stávající výše 384,948.000,- slovy třistaosmdesátčtyřimilionů devětsetčtyřicetosm tisíc na novou výši základníhokapitálu 383,048.000,- Kč slovy třistaosmdesáttři milionůčtyřicet osm tisíc korun českých. Důvod snížení: splněnípovinnosti uložené § 4 odst. 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burzecenných papírů v platném znění, který burze ukládá, pokudvlastní akcie nepropdá do tří let od jejich nabytí, povinnostjejich vzetí z oběhu a povinnost snížení základního kapitáluspolečnosti o jejich jmenovitou hodnotu. Způsob, jak budenaloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Základní kapitál na účtu 411 bude snížen o hodnotu odpovídajícíhodnotě vlastních akcií vedených na účtu 252 a to ve výširovnající se hodnotě snížení základního kapitálu. Současně stouto operací bude snížen vytvořený "Zvláštní rezervní fond-vlastní akcie" na účtu 421 v hodnotě snížení základního kapitálua zvýšen nerozdělený hospodářský výsledek minulých let na účtu428. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
od 16. 06. 2003 do 30. 01. 2004

  Burza cenných papírů Praha, a.s. je právním nástupcem zrušenéobchodní společnosti Burzovní dům, s.r.o., IČ 25 06 25 57, sesídlem Praha 1, Rybná 14.
od 14. 11. 1996

  Omezená převoditelnost akcií: Akcie burzy mohou být převedeny najiné osoby jen s předchozím souhlasem burzovní komory. Kplatnosti tohoto souhlasu se vyžaduje dvoutřetinová většinapřítomných členů burzovní komory. Převod akcií provedený bezpředchozího souhlasu burzovní komory bude vůči burze neúčinný anebude zapsán do seznamu akcionářů.
od 14. 11. 1996

  Údaje o založení :Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne24.7.1992, byl pořízen notářský zápis osvědčující průběh schůzezakladatelů, byly přijaty stanovy, zvolena burzovní komora adozorčí rada .Předmětná společnost je právním nástupcem zájmového sdruženíBurzy cenných papírů oddíl Po, vložka 145 zdejšího soudu .Povolení ke vzniku Burzy cenných papírů Praha, a.s. vydaloministerstvo financí České republiky dne 16.10.1992 č.j. 102/58294/92.
od 24. 11. 1992

Akcie

Počet: 265 216 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 05. 2007

Počet: 266 316 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 03. 2006 do 02. 03. 2006

Počet: 313 792 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 17. 02. 2005 do 17. 02. 2005

Počet: 365 741 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 02. 07. 2004 do 02. 07. 2004

Počet: 383 048 ks v hodnotě: 1000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 01. 2004 do 30. 01. 2004

Počet: 384 948 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 03. 04. 1996 do 03. 04. 1996

Počet: 289 800 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 22. 06. 1995 do 22. 06. 1995

Počet: 153 716 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 24. 01. 1995 do 24. 01. 1995

Počet: 97 860 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 28. 01. 1994 do 28. 01. 1994

Počet: 70 360 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 24. 06. 1993 do 24. 06. 1993

Počet: 5 360 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 24. 11. 1992 do 24. 11. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VEDRAL JAN

IČO: 68449232

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 08. 2011

Adresa: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 17. 07. 2015
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 11000
od 09. 08. 2011 do 17. 07. 2015


Název/Jméno: SÝKORA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: V kolkovně 919/4, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 21. 11. 2013
Praha 1, V Kolkovně 919/4, PSČ 11000
od 01. 07. 2010 do 21. 11. 2013
Praha 1, V Kolkovně 4
od 13. 10. 1999 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: HELER DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009

Adresa: Národní obrany 908/47, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 02. 11. 2013
Praha 6, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
od 03. 08. 2009 do 02. 11. 2013


Název/Jméno: ROMAN MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 21. 07. 2015

Adresa: U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
od 15. 12. 2013 do 21. 07. 2015
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 484/43, PSČ 15900
od 14. 12. 2011 do 15. 12. 2013
Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou 2005/7, PSČ 14700
od 01. 12. 2008 do 14. 12. 2011
Kamenice 26, PSČ 25168
od 25. 07. 2005 do 01. 12. 2008


Název/Jméno: KUČERA DAVID

IČO: 74321374

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: Návazná 1212/3, Suchdol, 165 00 Praha 6
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 67346847

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 07. 2014

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: BUHL MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014 do 23. 08. 2016

Adresa: 1190 Wien, Felix-Mottl-Strasse 29A, Rakouská republika
od 24. 07. 2014 do 23. 08. 2016


Název/Jméno: NIESSEN LUDWIG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: 1230 Wien, Willergasse 22/7, Rakouská republika
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: ČACKÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 24. 07. 2014

Adresa: Líbeznická 82, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
od 24. 07. 2014


Název/Jméno: KOBLIC PETR

IČO: 48253669

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 24. 10. 2012

Adresa: Nad branickým pivovarem 449/2, Braník, 147 00 Praha 4
od 06. 10. 2013
Ovenecká 104/37, Bubeneč, 170 00 Praha 7
od 24. 10. 2012 do 06. 10. 2013


Název/Jméno: KLENOR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2009 do 24. 07. 2014

Adresa: Prachatice - Zdíkov 148, PSČ 38473
od 03. 08. 2009 do 24. 07. 2014


Název/Jméno: ŠIMÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 2008 do 09. 08. 2011

Adresa: Praha 6, Chýňská 415/6
od 10. 03. 2008 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 09. 08. 2011

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 557, PSČ 25092
od 25. 07. 2005 do 09. 08. 2011


Název/Jméno: PROUZA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 10. 03. 2008

Adresa: Praha 4, Čimelická 961/9, PSČ 14200
od 25. 07. 2005 do 10. 03. 2008


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 01. 07. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 16000
od 25. 07. 2005 do 01. 07. 2010
Praha 6, Wolkerova 15
od 03. 12. 1998 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: MICHAL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 01. 10. 2009

Adresa: Praha 5, náměstí Josefa Machka 16, PSČ 15000
od 25. 07. 2005 do 01. 10. 2009


Název/Jméno: KVAPIL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2005 do 12. 01. 2007

Adresa: Vrbno pod Pradědem, Husova 492, PSČ 79326
od 25. 07. 2005 do 12. 01. 2007


Název/Jméno: KLUMPAR JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 do 25. 07. 2005

Adresa: Jesenice - Horní Jirčany, U Lesa 495, okres Praha-západ
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005
Praha 5, Geologická 992/3
od 03. 12. 1998 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: KLABAN ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005

Adresa: Praha 9 - Vinoř, V Žabokřiku 649, PSČ 19017
od 31. 08. 2004 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: SPURNY THOMAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2004 do 31. 08. 2004

Adresa: Praha 7, Trojská 659/183b, PSČ 17000
od 03. 04. 2004 do 31. 08. 2004


Název/Jméno: MICHALIK VĚSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 09. 2003 do 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Písnická 48/754
od 06. 09. 2003 do 25. 07. 2005
Praha 4, Písnická 48/754
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: PALEČKA PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2003 do 03. 04. 2004

Adresa: Černošice, Jahodová 1565, PSČ 25228
od 16. 06. 2003 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: ŠEVČÍK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 27. 05. 2003 do 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 16. 06. 2000 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 9 - Černý Most, Bryksova 756/66, PSČ 19000
od 27. 05. 2003 do 06. 09. 2003
Praha 9, Kpt. Stránského 993/8
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Praha 9, Kpt.Stránského 993/8
od 16. 06. 2000 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: BARAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 27. 05. 2003 do 07. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 11
od 13. 10. 1999 do 07. 07. 2003


Název/Jméno: FUČÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Oblá 1070, okres Ostrava-město
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004
Ostrava-Mariánské Hory, Oblá 1070/7
od 13. 10. 1999 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: ASCHENBRENNER MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005

Adresa: Praha 7, Osadní 1473/4
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003

Adresa: Tábor, Fugnerova 2211
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Tábor, Fügnerova 2211
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: VINTER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 16. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Pujmanové 878/35
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2003


Název/Jméno: HOLLMANN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004

Adresa: Kladno, Bendlova 1736
od 04. 04. 2003 do 03. 04. 2004


Název/Jméno: BODNÁR PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 06. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 1, Senovážné nám. 3
od 03. 12. 1998 do 06. 09. 2003


Název/Jméno: JEDLIČKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 27. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 05. 12. 2000 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 13. 10. 1999 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Šlikova 11
od 13. 10. 1999 do 27. 05. 2003


Název/Jméno: WENDELOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 04. 2003 do 25. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, K háji 889
od 03. 12. 1998 do 25. 07. 2005
Praha 6, K Háji 889
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: STRUŽ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 25. 07. 2005

Adresa: Řež, Husinec 47, okres Praha-východ
od 03. 04. 1996 do 25. 07. 2005


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2003 do 07. 07. 2003

Adresa: Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113
od 04. 04. 2003 do 07. 07. 2003


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Slepá II/458
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 05. 12. 2000

Adresa: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17
od 03. 12. 1998 do 05. 12. 2000


Název/Jméno: PUŽEJ LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 03. 12. 1998 do 16. 06. 2000
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEDLICKA GEORGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 6, Šlikova 11
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: NOVÁK TOMÁŠ

IČO: 69467293

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 10, Švehlova 2887
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: FRANC JIŘÍ

IČO: 13721810

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Říčany, Kremeriova 1119/12
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: ZRALÝ TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999

Adresa: Praha 2, Šumavská 11
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Jasná I 1580/12
od 03. 12. 1998 do 13. 10. 1999
Praha 5, Na Bělidle 17/975
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: NOVÁČEK LUMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Ostrava, Generála Hrušky 1197, okres Ostrava-město
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen burzovní komory
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 03. 12. 1998 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: BUDINSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 17
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: NIEDERMAYER LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Geologická 992/3
od 03. 02. 1998 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: JEŽEK TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 15. 04. 1996 do 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 2, Koperníkova 4
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 04. 1996 do 03. 12. 1998
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 24. 11. 1992 do 15. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Jílovská 1165
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: RESCH RADKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Podolská 496/124
od 03. 04. 1996 do 04. 04. 2003


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Minská 15
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: HOFFMANN VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 9, Františkova 903
od 03. 04. 1996 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: MATĚJČEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 03. 04. 1996 do 03. 02. 1998

Adresa: Příbram II, Koperníkova 493
od 03. 04. 1996 do 03. 02. 1998


Název/Jméno: ŠUBERT JAROSLAV

IČO: 60131497

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 do 03. 04. 1996

Adresa: Havlíčkův Brod, Zahradní 1109
od 22. 06. 1995 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: BEDNÁŘOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 06. 1995 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Na křečku 341
od 22. 06. 1995 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUBOJACKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Tesaříkova 1026
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PALIČ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 22. 06. 1995

Adresa: Svetý Júr, Pri štadióne 25
od 09. 09. 1994 do 22. 06. 1995


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 02. 1998

Adresa: Praha 4, Mariánská 38
od 09. 09. 1994 do 03. 02. 1998


Název/Jméno: RAJDA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Liberec, Tř. Svobody 105
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: KURKA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Na hřebenech II/25
od 09. 09. 1994 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

IČO: 18589006

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 09. 1994 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33
od 09. 09. 1994 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: LUSK CTIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 6, Na lužci 9
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: BAKALA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 6, Wolkerova 15
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

IČO: 60493356

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 5, Arbesovo nám. 10
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: MÚDRIK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Bratislava, Borodačova 5
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: TÖLGYESI KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 22. 06. 1995

Adresa: Praha 9, Matějkova 1089
od 24. 11. 1992 do 22. 06. 1995


Název/Jméno: VOPÁLECKÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 2, Tylovo nám. 6
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: PAVLÁT VLADISLAV

IČO: 19002637

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994

Adresa: Praha 4, Mariánská 38
od 24. 11. 1992 do 09. 09. 1994


Název/Jméno: KLESLA ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 6, Hogerova 815
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: ADÁMEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Ústí nad Labem, Rubensova 1540
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: SNÁŠEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Benihošť, Palackého 415
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: JANDA PAVEL

IČO: 18924069

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 02. 1998

Adresa: Praha 5, Dreyerova 625
od 24. 11. 1992 do 03. 02. 1998


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 1, Ostrovní 5
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: BARABAS ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, U dubu 1371
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Mezivrší 27/1444
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, Nad svahem 5/1419
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: ŽÁK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Praha 4, Hrabákova 1975
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: PATLICH LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996

Adresa: Kladno - Kročehlavy, Parašutistů 2501
od 24. 11. 1992 do 03. 04. 1996


Název/Jméno: KUČERA MIROSLAV

IČO: 86701240

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: KRYL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998

Adresa: Praha 4, V zápolí 29
od 24. 11. 1992 do 03. 12. 1998


Název/Jméno: VEJMOLA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 11. 1992 do 04. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Plamínkova 4
od 24. 11. 1992 do 04. 04. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 12. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN


Poskytování software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z.č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Franc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koblic

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Školící činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel HOLLMANN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Franc

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a kurzů cenných papírů/

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koblic

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 2. 1994

Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 24. 11. 2015
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 24. 11. 2015
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 24. 11. 2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 24. 11. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 24. 11. 2015
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 24. 11. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 24. 11. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 24. 11. 2015
Poskytování software
od 19. 01. 1998 do 24. 11. 2015
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z.č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného
od 19. 01. 1998 do 24. 11. 2015
Zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání
od 19. 01. 1998 do 24. 11. 2015
Inženýrsko-technická činnost v oblasti výpočetní techniky
od 19. 01. 1998 do 24. 11. 2015
Školící činnost
od 19. 01. 1998 do 24. 11. 2015
Vydavatelství /zajišťování publikace výsledků burzovních obchodů a kurzů cenných papírů/
od 15. 02. 1994 do 24. 11. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Koblic


Údaje o registraci DPH

Plátce:Není plátce DPH

Související firmy

#NázevICOAdresa
2285034"Agro-M s. r. o."47683970Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava
1589740"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."25271423č.p. 159, 538 61 Kočí
2978928"Nadace Patriae"49277961Praha 1, Řeznická 5
1839174"NETTO GRAPHIC, spol. s r.o."61539406Most, Prokopa Holého 2006, PSČ 43401
1275337"PLATON, spol. s r.o."61328839Šluknov, Rumburská 674, PSČ 40777

Související osoby

#NázevICOAdresa
965062"V servis", spol. s r.o.60277734Liberec 30, Donská 938
5659191. Abdel Aziz Mohamed Ahmed Abdel NabiEgyptská Arabská Republika, Káhira
833880Kukačka VáclavVlkov 14, p. Veselí nad Luž.
56592010. Medhat Mohamed El TounsyEgyptská Arabská Republika, Káhira
5659152. Ibrahim Aly EidEgyptská Arabská Republika, Káhira

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí