CARent, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CARent, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1774. Jeho identifikační číslo je 63485885

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CARent, a.s.

Datum zápisu: 18. 12. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1774

Identifikační číslo:63485885

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: f2ndbcv

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Zprostředkování služeb
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem motorových vozidel

Adresa společnosti

Sídlo: Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno
od 07. 08. 2015
Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno
od 06. 08. 2014 do 07. 08. 2015
Brno, Bělohorská 46, okres Brno-město, PSČ 63600
od 15. 04. 1997 do 06. 08. 2014
Brno, Cejl 28, okres Brno-město, PSČ 60200
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997
Bělohorská 4317/46, 63600 Brno

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 08. 2014 do 07. 08. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 06. 08. 2014 do 07. 08. 2015

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.06.2006 o zvýšení základního kapitálu následujícím usnesením:1) Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s., se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií takto:Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s. se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), a to z původní výše 66,000.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) na novou výši 133,000.000,- Kč (slovy: sto třicet tři miliony korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisovány budou tyto akcie: 67 ks (slovy: šedesát sedm kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2) Valná hromada v důležitém zájmu společnosti vylučuje přednostní právo obou akcionářů na upsání nových akcií společnosti CARent, a.s. upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.3) Veškeré nově upisované akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář společnosti, obchodní společnost HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, která upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.4) Místem upsáním akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, lhůta pro upsání se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek jejího běhu bude předem určenému zájemci oznámen písemně spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Uvedené dokumenty (tj. písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií) budou předem určenému zájemci předány osobně do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, a upisovatel jejich převzetí písemně potvrdí.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání nových akcií tak, že před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií.5) Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, vůči společnosti CARent, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jím upsaných akcií.Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti HENDON a.s. vzniklá z titulu Dohody o vypořádání závazků ze dne 19.8.2005 (slovy: devatenáctého srpna roku dva tisíce pět), dále jen "Dogida i vypořádání", mezi obchodní společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s., dle které se obchodní společnost HENDON a.s. zavazuje přistoupit dohodou s věřitelem k závazkům společnosti CARent, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, jejichž výše ke dni uzavření Dohody o vypořádání činila 130,871.125,43 Kč (slovy: sto třicet milionů osm set sedmdesát jeden tisíc sto dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléře) a tyto závazky uhradit.Dne 16.12.2005 uzavřela obchodní společnost HENDON a.s. dohodu s Československou obchodní bankou, a.s., jejímž obsahem bylo mimo jiné i přistoupení k závazku společnosti CARent, a.s. a dne 17.1.2006 uhradila obchodní společnost HENDON a.s. závazky obchodní společnosti CARent, a.s. v souladu s Dohodou o vypořádání. Výše pohledávky obchodní společnosti HENDON a.s. za obchodní společností CARent, a.s. ke dni 11.5.2006 dle písemné zprávy auditora o ověření závazků činila 99,404.378,66 Kč (slovy: devadesát devět milionů čtyři sta čtyři tisíce tři sta sedmdesát osm korun českých šedesát šest haléřů) a k dnešnímu dni tato pohledávka existuje ve výši přesahující částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Započtení pohledávky upisovatele popsané shora bude provedeno proti pohledávce společnosti CARent, a.s. představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společností HENDON a.s., až do výše 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Důvodem tohoto započtení je posílení ekonomické stability společnosti a vyrovnání závazků společnosti vůči jejímu věřiteli.Započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti, oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s. jako upisovatelem.Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost CARent, a.s. upisovateli osobním předáním do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 10 dnů (slovy: do deseti dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání stanovené rozhodnutím valné hromady. O předání a převzetí návrhu dohody o započtení bude proveden písemný záznam podepsaný upisovatelem.
od 02. 08. 2006 do 20. 12. 2006

  Základní kapitál je splacen v plné výši. Celkem bylo splaceno66 000 000 Kč, tj. 100% základního kapitálu.
od 10. 05. 2004 do 19. 11. 2007

  Základní kapitál je splacen ve výši 28 000 000 Kč původních a30% hodnoty nových akcií tj. 11 400 000 Kč. Celkem je splaceno39 400 000 Kč, tj. 59,7% základního kapitálu.
od 09. 06. 2003 do 10. 05. 2004

  Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního kapitálu o částku 38 000 000 Kč., tedy na částku66 000 000 Kč a to úpisem nových akcií. Úpis bude provedenpeněžitým vkladem, na základě přednostního práva akcionářů podle§ 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu buderozděleno na 38 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000 000 Kč.Akcie budou mít listinnou podobu a formu na majitele. Emisníážio se bude rovnat nule. Úpis nad schválené zvýšení senepřipouští. Místem úpisu bude sídlo společnosti a peníze budousplaceny na účet společnosti u Bank Austria Creditanstalt a.s.Brno, Lidická 59, č.ú. 37858-828/2700. Lhůta k úpisu počne běžetdruhý den po právní moci zápisu valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu budetrvat 90 dnů. Splatnost 30% hodnoty nových akcií bude stanovenado dvanácti měsíců od právní moci zápisu o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.
od 25. 05. 2002 do 09. 06. 2003

  Splatnost celého navýšení základního jmění bude stanovena dodvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vBrně.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena došesti měsíců od úpisu nových akcií.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den poprávní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny naúčet navrhovatele u Ban Austria Creditanstalt CzechRepublik,a.s., Lidická 59, Brno.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacetdevět kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, kterébudou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisemnových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohodyakcionářů podle § 205 zákona č.513/1991 Sb., obchodníhozákoníku.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního jmění o částku ve výši 29.000.000,-Kč na celkovouvýši 57.000.000,-Kč.
od 17. 08. 2000 do 25. 05. 2002

  Základní jmění splaceno v plné výši.
od 15. 04. 1997 do 09. 06. 2003

Akcie

Počet: 133 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2014

Počet: 133 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 12. 2006 do 20. 12. 2006

Počet: 66 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 06. 2003 do 09. 06. 2003

Počet: 28 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na majitele
od 18. 12. 1995 do 18. 12. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HARTMAN LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Rysova 467/12, Medlánky, 621 00 Brno
od 21. 11. 2012
Brno - Medlánky, Rysova 467/12, PSČ 62100
od 16. 11. 2005 do 21. 11. 2012
Brno, Rysova 12, okres Brno-město
od 15. 04. 1997 do 16. 11. 2005
Brno, Rysova 12, okres Brno-město
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Název/Jméno: HEGER DUŠAN

IČO: 75240262

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2015 do 21. 12. 2015

Adresa: Trhová 2308/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
od 27. 08. 2015


Název/Jméno: PRUDIČOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2015

Adresa: Zbudovská 761/3, Libuš, 142 00 Praha 4
od 21. 12. 2015


Název/Jméno: DANIELOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2012 do 21. 12. 2015
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2006 do 21. 11. 2012

Adresa: Teyschlova 1100/22, Bystrc, 635 00 Brno
od 21. 11. 2012 do 21. 12. 2015
Brno - Bystrc, Teyschlova 1100/22, PSČ 63500
od 02. 08. 2006 do 21. 11. 2012


Název/Jméno: REITINGER MIROSLAV

IČO: 66438152

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 do 21. 12. 2015

Adresa: Trávníčkova 1765/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 21. 11. 2012 do 21. 12. 2015
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1765/7, PSČ 15500
od 16. 11. 2005 do 21. 11. 2012


Název/Jméno: ZADĚLÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013 do 17. 08. 2016

Adresa: č.p. 81, 664 83 Lesní Hluboké
od 31. 10. 2013 do 17. 08. 2016


Název/Jméno: KRUPICOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2013 do 21. 12. 2015

Adresa: Jiráskova 1513/34, 664 51 Šlapanice
od 02. 08. 2013 do 21. 12. 2015


Název/Jméno: POHANKA VÁCLAV

IČO: 75201496

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2002 do 02. 08. 2013

Adresa: Synkova 2096/10, Líšeň, 628 00 Brno
od 21. 11. 2012 do 02. 08. 2013
Brno - Líšeň, Popelákova 2318/2, PSČ 62800
od 16. 11. 2005 do 21. 11. 2012
Brno, Markovičova 8
od 25. 05. 2002 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: PÁRAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2007 do 27. 08. 2015

Adresa: U zahrádek 144, Benice, 103 00 Praha 10
od 21. 11. 2012 do 27. 08. 2015
Praha - Benice, U zahrádek 144, PSČ 10300
od 19. 11. 2007 do 21. 11. 2012


Název/Jméno: KOSTROŇ KAREL

IČO: 67534261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2006 do 31. 10. 2013

Adresa: Potácelova 2987/90, Židenice, 636 00 Brno
od 21. 11. 2012 do 31. 10. 2013
Brno - Židenice, Potácelova 2987/90, PSČ 63600
od 02. 08. 2006 do 21. 11. 2012


Název/Jméno: VILÍMEK KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2006 do 19. 11. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 do 02. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1998 do 25. 05. 2002

Adresa: Praha, Chudenická 1079/10, PSČ 10200
od 02. 08. 2006 do 19. 11. 2007
Praha 3 - Žižkov, Sudoměřská 1690/21, PSČ 13000
od 16. 11. 2005 do 02. 08. 2006
Uhlířské Janovice, 1. Máje 603, okres Kutná Hora, PSČ 28504
od 02. 04. 1998 do 25. 05. 2002


Název/Jméno: STOKLASA ZBYNĚK

IČO: 13042891

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 do 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Brno - Vinohrady, Mikulovská 4053/8, PSČ 62800
od 16. 11. 2005 do 02. 08. 2006
Brno, Čoupkových 38, okres Brno-město
od 15. 04. 1997 do 16. 11. 2005
Brno, Čoupkových 38, okres Brno-město
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Název/Jméno: BUCHMANNOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 do 02. 08. 2006

Adresa: Brno - Bohunice, Havelkova 23, PSČ 62500
od 16. 11. 2005 do 02. 08. 2006


Název/Jméno: TOJŠL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 2002 do 16. 11. 2005

Adresa: Praha, Vinohradská 31
od 25. 05. 2002 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: VLČKOVÁ PETRA

IČO: 62736434

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 2002 do 16. 11. 2005

Adresa: Brno, Strážnická 2
od 25. 05. 2002 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: GALAŠ JÁN

IČO: 71867023

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1998 do 25. 05. 2002

Adresa: Brno, Černozemní 37, okres Brno-město
od 04. 11. 1998 do 25. 05. 2002


Název/Jméno: MIMOCHODEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1998 do 16. 11. 2005

Adresa: Brno, Nejedlého 2, okres Brno-město
od 04. 11. 1998 do 16. 11. 2005


Název/Jméno: ŠVÁBENSKÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1998 do 25. 05. 2002

Adresa: Brno, Fučíkova 27, okres Brno-město
od 04. 11. 1998 do 25. 05. 2002


Název/Jméno: HUDCOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 do 02. 04. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Brno, Dubová 17, okres Brno-město
od 15. 04. 1997 do 02. 04. 1998
Brno, Dubová 17, okres Brno-město
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Název/Jméno: HOUBA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Brno, Hybešova 39, okres Brno-město
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998
Brno, Hybešova 39, okres Brno-město
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Název/Jméno: HOSTAŠA VLADAN

IČO: 48516651

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998

Adresa: Brno, Letní 18, okres Brno-město, PSČ 61500
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998


Název/Jméno: COUFALÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Brno, Koniklecová 2, okres Brno-město
od 15. 04. 1997 do 04. 11. 1998
Brno, Koniklecová 2, okres Brno-město
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Název/Jméno: ŠTĚRBA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997

Adresa: Praha, Mexická 3
od 18. 12. 1995 do 15. 04. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Zbyněk Stoklasa


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 1. 2002

Obory činnosti: - v oblasti finančnictví
od 28. 01. 2002 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Hartman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1997


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Zbyněk Stoklasa


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 23. 12. 2011
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 12. 2011
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 23. 12. 2011
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 12. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 28. 01. 2002
Zprostředkování služeb
od 28. 01. 2002 do 23. 12. 2011
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 12. 1995 do 23. 12. 2011
Pronájem motorových vozidel
od 18. 12. 1995 do 23. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Zbyněk Stoklasa


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Hartman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Lubomír Hartman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63485885

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
1900075" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Varnsdorf, Štefánikova 454
11739793X trade s.r.o.27700968Brno, Králova /9, PSČ 61600
3613937A Spirit a.s.25708716Praha 4, Vrbova čp.1427, PSČ 14700
1213140A. Charouz Motors s.r.o.26191148Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10
454558ABA - AIR, a.s.61057983Praha 1, Konviktská 998/15, PSČ 11000

Související osoby

#NázevICOAdresa
359516"K.S.Š" spol. s r.o.40230601Litoměřice, Palackého 967/11
278778DOUBEK JIŘÍJablonné v Podještědí, Dlouhá 57
992758A. Charouz, spol. s r.o.15888436Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
1016133A. Charouz,spol. s r. o.15888436Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000
128827ACT Investment B.V.Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království