CARent, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CARent, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1774. Její identifikační číslo je 63485885

Výpis z obchodního rejstříku CARent, a.s.

Datum zápisu: 18. 12. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1774

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: f2ndbcv

Předmět podnikání: Zprostředkování služeb
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Pronájem motorových vozidel
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Klempířství a oprava karoserií
Opravy silničních vozidel

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 06. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 06. 08. 2014 od 07. 08. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 06. 08. 2014 od 07. 08. 2015

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.06.2006 o zvýšení základního kapitálu následujícím usnesením:1) Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s., se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) upsáním nových akcií takto:Základní kapitál obchodní společnosti CARent, a.s. se zvyšuje o částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), a to z původní výše 66,000.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) na novou výši 133,000.000,- Kč (slovy: sto třicet tři miliony korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisovány budou tyto akcie: 67 ks (slovy: šedesát sedm kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2) Valná hromada v důležitém zájmu společnosti vylučuje přednostní právo obou akcionářů na upsání nových akcií společnosti CARent, a.s. upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.3) Veškeré nově upisované akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých), budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je stávající akcionář společnosti, obchodní společnost HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, která upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.4) Místem upsáním akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, lhůta pro upsání se stanoví na 14 dnů (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta k úpisu počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek jejího běhu bude předem určenému zájemci oznámen písemně spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Uvedené dokumenty (tj. písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií) budou předem určenému zájemci předány osobně do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, a upisovatel jejich převzetí písemně potvrdí.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Upisovatel splatí 100% hodnoty emisního kursu nově upisovaných akcií do 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání nových akcií tak, že před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií.5) Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti HENDON a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, IČ 27192237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640, vůči společnosti CARent, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jím upsaných akcií.Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka obchodní společnosti HENDON a.s. vzniklá z titulu Dohody o vypořádání závazků ze dne 19.8.2005 (slovy: devatenáctého srpna roku dva tisíce pět), dále jen "Dogida i vypořádání", mezi obchodní společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s., dle které se obchodní společnost HENDON a.s. zavazuje přistoupit dohodou s věřitelem k závazkům společnosti CARent, a.s. vůči Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, jejichž výše ke dni uzavření Dohody o vypořádání činila 130,871.125,43 Kč (slovy: sto třicet milionů osm set sedmdesát jeden tisíc sto dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléře) a tyto závazky uhradit.Dne 16.12.2005 uzavřela obchodní společnost HENDON a.s. dohodu s Československou obchodní bankou, a.s., jejímž obsahem bylo mimo jiné i přistoupení k závazku společnosti CARent, a.s. a dne 17.1.2006 uhradila obchodní společnost HENDON a.s. závazky obchodní společnosti CARent, a.s. v souladu s Dohodou o vypořádání. Výše pohledávky obchodní společnosti HENDON a.s. za obchodní společností CARent, a.s. ke dni 11.5.2006 dle písemné zprávy auditora o ověření závazků činila 99,404.378,66 Kč (slovy: devadesát devět milionů čtyři sta čtyři tisíce tři sta sedmdesát osm korun českých šedesát šest haléřů) a k dnešnímu dni tato pohledávka existuje ve výši přesahující částku 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Započtení pohledávky upisovatele popsané shora bude provedeno proti pohledávce společnosti CARent, a.s. představující součet hodnot emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, obchodní společností HENDON a.s., až do výše 67,000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých).Důvodem tohoto započtení je posílení ekonomické stability společnosti a vyrovnání závazků společnosti vůči jejímu věřiteli.Započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti, oproti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností CARent, a.s. a obchodní společností HENDON a.s. jako upisovatelem.Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů (slovy: třicet dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, a to v sídle společnosti na adrese Brno, Bělohorská 46, PSČ 636 00, s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost CARent, a.s. upisovateli osobním předáním do vlastních rukou v sídle upisovatele na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00, bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 10 dnů (slovy: do deseti dnů) ode dne uplynutí lhůty pro upsání stanovené rozhodnutím valné hromady. O předání a převzetí návrhu dohody o započtení bude proveden písemný záznam podepsaný upisovatelem.
od 02. 08. 2006 od 20. 12. 2006

  Základní kapitál je splacen v plné výši. Celkem bylo splaceno66 000 000 Kč, tj. 100% základního kapitálu.
od 10. 05. 2004 od 19. 11. 2007

  Základní kapitál je splacen ve výši 28 000 000 Kč původních a30% hodnoty nových akcií tj. 11 400 000 Kč. Celkem je splaceno39 400 000 Kč, tj. 59,7% základního kapitálu.
od 09. 06. 2003 od 10. 05. 2004

  Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního kapitálu o částku 38 000 000 Kč., tedy na částku66 000 000 Kč a to úpisem nových akcií. Úpis bude provedenpeněžitým vkladem, na základě přednostního práva akcionářů podle§ 204a obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu buderozděleno na 38 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000 000 Kč.Akcie budou mít listinnou podobu a formu na majitele. Emisníážio se bude rovnat nule. Úpis nad schválené zvýšení senepřipouští. Místem úpisu bude sídlo společnosti a peníze budousplaceny na účet společnosti u Bank Austria Creditanstalt a.s.Brno, Lidická 59, č.ú. 37858-828/2700. Lhůta k úpisu počne běžetdruhý den po právní moci zápisu valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu budetrvat 90 dnů. Splatnost 30% hodnoty nových akcií bude stanovenado dvanácti měsíců od právní moci zápisu o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.
od 25. 05. 2002 od 09. 06. 2003

  Splatnost celého navýšení základního jmění bude stanovena dodvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vBrně.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena došesti měsíců od úpisu nových akcií.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den poprávní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny naúčet navrhovatele u Ban Austria Creditanstalt CzechRepublik,a.s., Lidická 59, Brno.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacetdevět kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, kterébudou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Výše uvedené zvýšení základního jmění bude provedeno úpisemnových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohodyakcionářů podle § 205 zákona č.513/1991 Sb., obchodníhozákoníku.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního jmění o částku ve výši 29.000.000,-Kč na celkovouvýši 57.000.000,-Kč.
od 17. 08. 2000 od 25. 05. 2002

  Základní jmění splaceno v plné výši.
od 15. 04. 1997 od 09. 06. 2003

Akcie

Počet: 133 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 08. 2014

Počet: 133 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 12. 2006 od 06. 08. 2014

Počet: 66 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 09. 06. 2003 od 20. 12. 2006

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HARTMAN LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Název/Jméno: HEGER DUŠAN

IČO: 75240262

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 08. 2015 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: PRUDIČOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 2015


Název/Jméno: DANIELOVÁ DANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2012 od 21. 12. 2015
Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2006 od 21. 11. 2012


Název/Jméno: REITINGER MIROSLAV

IČO: 66438152

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: ZADĚLÁK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2013 od 17. 08. 2016


Název/Jméno: KRUPICOVÁ DANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2013 od 21. 12. 2015


Název/Jméno: POHANKA VÁCLAV

IČO: 1431315

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 05. 2002 od 02. 08. 2013


Název/Jméno: PÁRAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2007 od 27. 08. 2015


Název/Jméno: KOSTROŇ KAREL

IČO: 67534261

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2006 od 31. 10. 2013


Název/Jméno: VILÍMEK KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 02. 08. 2006 od 19. 11. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 od 02. 08. 2006
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 1998 od 25. 05. 2002


Název/Jméno: STOKLASA ZBYNĚK

IČO: 13042891

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 od 02. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Název/Jméno: BUCHMANNOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2005 od 02. 08. 2006


Název/Jméno: TOJŠL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 05. 2002 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: VLČKOVÁ PETRA

IČO: 62736434

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 25. 05. 2002 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: GALAŠ JÁN

IČO: 71867023

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1998 od 25. 05. 2002


Název/Jméno: MIMOCHODEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 1998 od 16. 11. 2005


Název/Jméno: ŠVÁBENSKÝ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1998 od 25. 05. 2002


Název/Jméno: HUDCOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 od 02. 04. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Název/Jméno: HOUBA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 04. 1997 od 04. 11. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Název/Jméno: HOSTAŠA VLADAN

IČO: 48516651

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 od 04. 11. 1998


Název/Jméno: COUFALÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 04. 1997 od 04. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Název/Jméno: ŠTĚRBA ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 1995 od 15. 04. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 953670

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 953670


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 874072


Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 953670

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 953670

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 874072


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:18. 12. 1995

Odpovědní zástupci: 874072


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ63485885

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1996

Související firmy

#NázevICOAdresa
601788" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník "41530Štefánikova 454, 40747 Varnsdorf
8854823X trade s.r.o.27700968Králova 279/9, 61600 Brno
904412A Spirit a.s.25708716Vrbova 1427/19, 14700 Praha
2224025ABA - AIR, a.s.61057983Konviktská 998/15, 11000 Praha
1528313AC Keeper s.r.o.64052591Paní Zdislavy 421/2, 47001 Česká Lípa
2020903ACA1213 a.s.27407250Služeb 256/5, 10800 Praha
373483ACT Praha a.s.60196483Těšnov 1059/1, 11000 Praha
2329978ADAKK CAMION, spol. s r.o.61942880Nemocniční 266, 78391 Uničov
1752104AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka49971492Na Návsi 87, 67921 Brťov-Jeneč
2377696AGROPROJEKT Praha s.r.o.25096524Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha
1452269ACH Realitní s.r.o.24185361Služeb 256/5, 10800 Praha
2160198Akcent s.r.o.63990083Štěpánská 616/20A, 11000 Praha
195312Albert a.s. v likvidaci25064924Do Hlinišť 1145, 27101 Nové Strašecí
2274466ALFA PRINT - POLYFLEX, s.r.o.60826975B. Smetany 2541/67a, 37001 České Budějovice
117943Altis Group spol. s r.o.60739771Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
851713ANTILAPO SERVICE s.r.o.27422658Olšanská 55/5, 13000 Praha
1321312ATTRACT INVESTMENT s.r.o.26950103Bystrcká 612/15, 62400 Brno
2117818ATTRACT s.r.o. v likvidaci25593595Králova 279/9, 61600 Brno
613244Auto Corson a.s.27192237Služeb 256/5, 10800 Praha
753872AUTO ENGE, a.s.62743431Hodkovická 747/29, 46006 Liberec
2178335AUTO STYL a.s.63080621Jeremiášova 1115/3, 15500 Praha
1943017Bellur s.r.o.25307886Olomoucká 3419/9, 61800 Brno
1758534BETA TRADE CB s.r.o.639089051, 37348 Sedlec
1080733Bezlepík s.r.o.2390515Gregorova 1484/20, 74101 Nový Jičín
2012098Bohemia Gold Hotels a.s.62525794Hlízov, 28532, Hlízov, , 111

Související osoby

#NázevICOAdresa
135856ADAM PAVEL45344477Husova 135, 33023 Heřmanova Huť
191991ADAMCOVÁ MARTINA71407154Sokolská 327, 28144 Zásmuky
98261ADAMOVÁ LENKA73050636Nemocniční 266, 78391 Uničov
43423ALBERT PETR4527984Petra Bezruče 125, 27303 Stochov
1178459AMLER JOSEF66607655Lidická 541/23, 69701 Kyjov
222279ANTOŠ LIBOR73271462Werichova 661/29, 77900 Olomouc
77262ANTOŠ VÁCLAV69633754Na Výsluní 149, 28002 Kolín
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
106634BÁBÍK JIŘÍ41515951636, 69606 Vacenovice
236334BABOR FRANTIŠEK40582345Píseckého 326/13, 15000 Praha
248412BAJER JIŘÍ71147268Mezivrší 1448/35, 14700 Praha
224794BÁLKOVÁ MONIKA88268390Coufalova 972/6, 66902 Znojmo
70785BAREŠOVÁ MARIE7070287091, 26401 Příčovy
224499BÁRTA JOSEF18342795Bílinská 48/6, 41703 Dubí
115521BÁRTA MIROSLAV41392825251, 79336 Malá Morávka
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
1019185BARTOŠ VÍT62716255Kostelecká 1826, 54701 Náchod
24347BARTOŠOVÁ HANA76607399Polní 272, 78314 Hlušovice
420360BAŘTIPÁNOVÁ BLANKA86973991Jiskrova 412/30, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
107837BEDNÁŘ MIROSLAV75737086Purkyňova 474/13, 59102 Žďár nad Sázavou
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
306215BENÁK JAROSLAV64524264U Stadionu 2187, 58001 Havlíčkův Brod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí