CEMEX Cement, k.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CEMEX Cement, k.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 134. Její identifikační číslo je 15052320

Výpis z obchodního rejstříku CEMEX Cement, k.s.

Datum zápisu: 19. 3. 1991

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 134

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: huyeezd

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zámečnictví, nástrojářství
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Testování, měření a analýzy
Zpracování kamene
Poskytování technických služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba štěrku na strojním drtícím zařízení
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Kopírovací práce
Výroba vápna
Zpracování energosádrovce
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Výroba cementového zboží
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zámečnictví
Broušení a leštění kovů
Kovoobrábění
Galvanizace kovů
Zednictví
Realitní činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Tovární 296, 53804 Prachovice

Adresy: Tovární 296, 538 04 Prachovice
od 01. 05. 2015
Prachovice, Tovární ul. 296, PSČ 53804
od 27. 11. 2000 od 01. 05. 2015
Prachovice
od 19. 03. 1991 od 27. 11. 2000

Skutečnosti

  Rozhodnutí valné hromady o změně právní formy z akciové společnosti na komanditní společnost na základě projektu změny právní formy ze dne 9.3.2015.
od 01. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 14. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 14. 07. 2014

  Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, převzala jmění zanikající společnosti Písník Smiřice, akciová společnost, se sídlem Prachovice, Tovární 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 275 03 151, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 20.5.2008.
od 01. 07. 2008

  Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 150 52 320, převzala jmění zanikající společnosti Happy-Mix Beton s.r.o., se sídlem Praha 1, Haštalská 6, identifikační číslo 251 41 554 a společnosti C.B., s.r.o., se sídlem Štramberk čp. 500, okres Nový Jičín, PSČ 742 67, identifikační číslo 257 18 819, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 16.10.2007.
od 27. 11. 2007

  Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník), o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu na společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Ost-West-Strasse 69, 20457 Hamburg, HRB 15985, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je hlavním akcionářem je doložena a osvědčena výpisem z účtu eminenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamen akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a výpisem z účtu majitele cenných papírů, to je hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 5.8.2005 (pátého srpna roku dvatisíce pět).Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem 1,004.899 (jednoho milionu čtyř tisíc osmset devadesáti devíti) kusů akcií společnosti na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osum korun českých) a dále 234.536 (dvěstě třiceti čtyř tisíc pětiset třiceti šesti) kusů akcií společnosti na majitele vydaných v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých), což představuje 96,34 % (devadesát šest celých třicet čtyři setin procenta) všech akcií akciové společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a zároveň hlasovacích práv v ní.Z těchto dokladů tedy vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem akcií společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu akciové společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu.Společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen " Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti ve výši 2.328,-- Kč (dvatisíce třista dvacet osm korun českých) za 1 (jednu) kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých).Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě ekonomických údajů společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvatisíce čtyři), jakož i z dostupných výsledků hospodaření za první pololetí roku 2005 (dvatisíce pět) a z výsledků ostatních společností ve skupině. Přiměřenost protiplnění je doložena zanaleckým posudkem číslo 277-177/05 ze dne 3.8.2005 (třetího srpna roku dvatisíce pět) vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo 441 19 097. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů respektive v seznamu akcionářů společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR (patnáct tisíc Euro) a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankoví účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je spoelčnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ 284 01. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám."
od 24. 02. 2006

  Na Společnost přešlo sloučením jmění zanikajících společností Holcim kamenivo a.s., člen koncernu, se sídlem Roudnice nad Labem, Dobříň 191, PSČ 314 01, IČO : 63 07 87 75, Holcim beton a.s., člen koncernu, se sídlem Pardubice, Semtín čp. 102, PSČ 533 54, IČO : 25 91 56 73 a Písník Čeperka, a.s., se sídlem Prachovice, Tovární ulice 296, PSČ 538 04, IČO : 25 29 68 92.
od 31. 07. 2003

  Ve smyslu § 211 odst. 4 obchodního zákoníku se zapisujeusnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 31.1.2000:Základní jmění společnosti Cementárny a vápenky Prachovice,akciová společnost se z důvodu optimalizace poměru základníhojmění a čistého obchodního jmění společnosti snižuje o800 203 000,- Kč, na novou výši 486 297 000,- Kč. Sníženízákladního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akciípodle § 213a obchodního zákoníku, přičemž akcionářům, majícímakcie společnosti ke dni nabytí účinnosti zápisu nové výšezákladního jmění do obchodního rejstříku, bude poskytnuto plněnírovnající se rozdílu současné jmenovité hodnoty akcie a sníženéjmenovité hodnoty akcie. Plnění rovnající se rozdílu současnéjmenovité hodnoty akcie a snížené hodnoty akcie bude těmtoakcionářům vyplaceno ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnostizápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku.Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelemvyznačení jmenovité hodnoty činí 14 dnů ode dne účinnosti zápisunové výše základního jmění do obchodního rejstříku.
od 31. 03. 2000 od 24. 10. 2000

  Ve smyslu § 211 odst. 4 obchodního zákoníku se zapisuje usnesenívalné hromady společnosti ze dne 26. 5. 1998 o sníženízákladního jmění společnosti o jmenovitou hodnotu akcií, kterémá společnost ve svém majetku, tj. o 118 500 000,- Kč, způsobemuvedeným v ust. § 213 odst. 1 obchodního zákoníku tím, že budouzrušeny ve Středisku cenných papírů po zápisu snížení základníhojmění v obchodním rejstříku.
od 22. 09. 1998 od 08. 04. 1999

  Zapisuje se úmysl snížit základní jmění zapsané v hodnotě1 604 306 000,- Kč o maximálně 275 000 000,- Kč s tím, žesnížení základního jmění se bude realizovat vzetím akciíz oběhu odkoupením od akcionářů.
od 12. 01. 1995 od 18. 07. 1995

  Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na částku1 603 401 000,- Kč.
od 04. 11. 1994 od 12. 01. 1995

  Změna stanov schválena valnou hromadou dne 25.3.1993.
od 20. 05. 1993 od 18. 07. 1995

  Zapisuje se úmysl snížit základní jmění o Kč 400.000.000,--vykoupením 400.000 ks akcií.
od 20. 05. 1993 od 14. 03. 1994

  Změna Stanov schválena valnou hromadou dne 16.1.1992.
od 27. 10. 1992 od 18. 07. 1995

  Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 2.004.306.000,--.Je rozvrženo na 2.004.306 akcií o nominální hodnotě po Kčs1.000,--.
od 27. 10. 1992 od 14. 03. 1994

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zákona č.104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově zakladatelskýmplánem ze dne18. března 1991.
od 01. 04. 1992

  Jednání za společnost:Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a ostatnímiorgány představenstvo.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu sposlečnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a vždy nejméně jeden člen předs tavenstva, neboprokurista společnosti. Při podpisu musí prokurista pod názvemspolečnosti připojit pod svůj podpis dodatek označujícíprokuristu.
od 25. 02. 1992 od 20. 05. 1993

  Základní jmění se zvyšuje upsáním 197 685 akcií na jméno onominální hodnotě 1000,- Kčs každá.Základní jmění činí 1 515 585 000,- Kčs a je rozděleno na akceznějící na jméno o nominální hodnotě 1000,- Kčs každá.
od 25. 02. 1992 od 27. 10. 1992

  Prokurista společnosti je v rámci prokury oprávněn ke všemúkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnosti společnostivyjma zcizování nebo zatěžování nemovitostí.
od 06. 06. 1991 od 20. 05. 1993

  Na základě dodatku č. l ke stanovenám akciové společnostiCementárny a vápenky Prachovice schváleného valnou hromadou vPraze dne 25.3.1991 a rozhodnutím č. 158/1991 Ministerstvaprůmyslu České republiky ze dne 25.3.1991 se zvyšujse základníkapitál společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 317 800 000,- Kčs.Celkový základní kapitál společnosti činí 1 317 900 000,- Kčs. Jena něj vydána l akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kčs, a lakcie o nominální hodnotě 1 317 800 000,-Kčs. Obě akciespolečnosti zní na jméno.V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemku, které máspolečnost ve vlastnictví.
od 28. 03. 1991 od 25. 02. 1992

  Zastupování a podepisování:Sposlečnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva příp. v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a vždy nejména jeden člen představenstva.
od 19. 03. 1991 od 25. 02. 1992

  Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, je na něj vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno.Základní kapitál v celé výši byl splacen zakladatelem státním podnikem Cementárny a vápenky Prachovice, na účtě č. 8908-531 SBČ pobočka Chrudim je složená částkou 100.000,- Kčs.
od 19. 03. 1991 od 28. 03. 1991

Akcie

Počet: 486 297 000 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 02. 2015 od 01. 05. 2015

Počet: 10 ks v hodnotě: 48629700 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 07. 2014 od 20. 02. 2015

Počet: 1 004 899 ks v hodnotě: 378 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 10. 2000 od 14. 07. 2014

Počet: 281 601 ks v hodnotě: 378 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 10. 2000 od 14. 07. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: CEMEX Czech Republic, s.r.o.

IČO: 25821903

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 02. 2015 od 20. 03. 2015


Název/Jméno: Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland)

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 06. 2006 od 04. 02. 2015


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CEMEX Czech Republic, s.r.o.

IČO: 25821903

Funkce: Statutární orgán - komplementář - komplementář
od 01. 05. 2015


Název/Jméno: MATOUŠEK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: TASSINARI HECTOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: STUMVOLL MARKUS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: DAJKO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: DIETRICH HERMANN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: KŐSZEGI KAREL

IČO: 66043662

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: KUČEVA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 2015 od 01. 05. 2015


Název/Jméno: STAPFER PATRICK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 04. 2010 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: MAGERA OTTÓ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 2014 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: BLAZSEK VIERA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 2013 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: FIDROVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 02. 2010 od 16. 03. 2015


Název/Jméno: MACIGA MILAN

IČO: 40097081

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2014 od 23. 10. 2014


Název/Jméno: BUKOVČAN ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 07. 2014 od 02. 03. 2015


Název/Jméno: KADLEC ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 04. 2006 od 14. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2002 od 16. 12. 2004


Název/Jméno: DVOŘÁK FRANTIŠEK

IČO: 72206276

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 12. 2013 od 14. 07. 2014


Název/Jméno: SUTER MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 06. 2009 od 04. 11. 2013


Název/Jméno: FELICIANO GONZALES MUÑOZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2013 od 16. 03. 2015


Název/Jméno: ADRIAN HORIA-CIPRIAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 02. 2013 od 16. 03. 2015


Název/Jméno: KALAŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2008 od 21. 03. 2013


Název/Jméno: FANKHAUSER URS

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 08. 2011 od 08. 02. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 31. 08. 2011


Název/Jméno: FODOREAN MIOARA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2010 od 31. 08. 2011


Název/Jméno: HABERSATTER KURT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 09. 2008 od 31. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 05. 09. 2008


Název/Jméno: RAUL ANGEL MONSALVE VAZQUEZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2009 od 24. 08. 2010


Název/Jméno: SKOKAN VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2009 od 31. 08. 2011


Název/Jméno: STOIBER PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2009 od 02. 02. 2010


Název/Jméno: KROUŽIL MARCEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2007 od 08. 10. 2009


Název/Jméno: BÖHLEN URS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2002 od 08. 10. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1999 od 18. 04. 2002


Název/Jméno: DEMJÁN ZOLTÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2003 od 05. 09. 2008


Název/Jméno: DOBRÝ PETR

IČO: 17037671

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2006 od 09. 11. 2007


Název/Jméno: ROLAND VAN WIJNEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 02. 2006 od 30. 04. 2010


Název/Jméno: MACHOVÁ LUDMILA

IČO: 69102678

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2005 od 02. 02. 2010


Název/Jméno: MARIO MICHAEL GRASSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 03. 2005 od 06. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: RYČL ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2005 od 23. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 04. 2002 od 16. 12. 2004


Název/Jméno: LIPP ALEXANDR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: SKENE RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: AIGNER JOCHEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: DANCS LÁSZLÓ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: KUBÍČKOVÁ ANNA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 2004 od 09. 03. 2005


Název/Jméno: ŠTANGL PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2002 od 03. 01. 2003


Název/Jméno: GRASMUCK SERGE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 11. 2000 od 03. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopřed. představenstva
od 22. 09. 1998 od 27. 11. 2000


Název/Jméno: HAMR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 07. 1996 od 17. 02. 2006


Název/Jméno: DRATVA TOMÁS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1994 od 17. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1992 od 04. 11. 1994


Název/Jméno: HORÁK OTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2000 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: LEBEDOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2000 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: HEÉ HANSULEI

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 12. 1999 od 17. 08. 2005


Název/Jméno: JIŘÍČEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 1996 od 18. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 1991 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: CHARVÁT BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 1996 od 16. 12. 1999


Název/Jméno: BRECHBÜHL MARKUS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřed.představenstva
od 17. 07. 1996 od 22. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 1995 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: KREJČÍK MIROSLAV

IČO: 48141666

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 1995 od 27. 11. 2000


Název/Jméno: ČERNÝ MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 1995 od 17. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 1994 od 18. 07. 1995
Prokura - prokurista
od 08. 04. 1992 od 20. 04. 1993
Statutární orgán - představenstvo - prokurista
od 25. 02. 1992 od 08. 04. 1992
Statutární orgán - představenstvo - prokurista společnosti
od 06. 06. 1991 od 20. 04. 1993


Název/Jméno: TLAPÁK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 1995 od 27. 11. 2000


Název/Jméno: HRBEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1994 od 17. 07. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 od 04. 11. 1994


Název/Jméno: DOČKAL VLADIMÍR

IČO: 40943160

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 1992 od 04. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 25. 02. 1992 od 08. 04. 1992


Název/Jméno: NOVOTNÝ VLADIMÍR

IČO: 60654589

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 1992 od 18. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 25. 02. 1992 od 08. 04. 1992


Název/Jméno: PESTALOZZI ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 1992 od 27. 11. 2000
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 25. 02. 1992 od 08. 04. 1992


Název/Jméno: HEE HANSUELI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 02. 1992 od 16. 12. 1999


Název/Jméno: VŠETEČKA MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 od 25. 02. 1992


Název/Jméno: ŠKVÁRA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 1991 od 25. 02. 1992


Název/Jméno: JUDr Jan Hamr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopřed.představenstva
od 19. 03. 1991 od 17. 07. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:13. 12. 2012

Odpovědní zástupci: 70218


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 11109


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 70218


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 166562


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 70218


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2012

Odpovědní zástupci: 166562


Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 05. 2006

Odpovědní zástupci: 166562

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 10. 2003

Obory činnosti: - skladování zboží
od 22. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 22. 10. 2003 od 30. 06. 2008
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 22. 10. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 158716

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 10. 2003

Odpovědní zástupci: 11109


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 09. 2003

Odpovědní zástupci:


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:15. 09. 2003

Obory činnosti: - chemické a mikrobiologické analýzy
od 18. 09. 2003 od 30. 06. 2008
- měření radonu
od 18. 09. 2003 od 30. 06. 2008
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
od 18. 09. 2003 od 30. 06. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 18. 09. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování kamene

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 167982


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 11. 1994

Obory činnosti: - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 27. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 166562

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 08. 1994

Obory činnosti: - stavební dozor
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 40963

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 08. 1994

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 167982

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba štěrku na strojním drtícím zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 4320

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1993

Obory činnosti: - mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- barviv a pigmentů
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- nátěrových hmot
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- umělých hnojiv
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- plastů a syntetického kaučuku
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 158716

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1993

Obory činnosti: - potisk materiálů tamponovým tiskem
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba vápna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 08. 2003


Zpracování energosádrovce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 02. 1993

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 166562

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:02. 05. 2004


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 02. 1993

Odpovědní zástupci: 167986


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:20. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:31. 10. 2001


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Obory činnosti: - cementu, práškové malty a sádry
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- keramických výrobků pro sanitární účely
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- keramických obkladaček a dlaždic
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba cementového zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:26. 08. 2003


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Obory činnosti: - správa sítí
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- služby databank
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- zpracování dat
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 167983

Zánik oprávnění:16. 03. 1995


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 166562

Zánik oprávnění:27. 02. 2008


Broušení a leštění kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:23. 03. 1995


Kovoobrábění

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 166562

Zánik oprávnění:23. 03. 1995


Galvanizace kovů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:23. 03. 1995


Zednictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 70218

Zánik oprávnění:23. 03. 1995


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 1992

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 08. 2003 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 10. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 22. 11. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 11. 2012
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 22. 11. 2012
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 18. 08. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 02. 06. 2009
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 03. 05. 2006 od 02. 06. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 22. 10. 2003
Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 22. 10. 2003 od 02. 06. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 09. 2003
Testování, měření a analýzy
od 15. 09. 2003 od 02. 06. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 08. 2003
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 20. 02. 1996
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 16. 02. 1996
Poskytování technických služeb
od 10. 11. 1994
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 23. 08. 1994 od 02. 06. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 23. 08. 1994
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 16. 08. 1994 od 02. 06. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 20. 05. 1993
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 20. 05. 1993 od 31. 12. 2014
Kopírovací práce
od 20. 04. 1993 od 02. 06. 2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků
od 20. 04. 1993 od 02. 06. 2009
Zpracování energosádrovce
od 20. 04. 1993 od 02. 06. 2009
Výroba štěrku na strojním drtícím zařízení
od 20. 04. 1993 od 02. 06. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 08. 02. 1993
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 13. 11. 1992
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 13. 11. 1992
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 08. 10. 1992
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 08. 10. 1992 od 02. 06. 2009
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 08. 10. 1992 od 02. 06. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 08. 10. 1992 od 02. 06. 2009
Realitní činnost
od 06. 10. 1992 od 02. 06. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 06. 10. 1992 od 02. 06. 2009

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ15052320

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
398673"Společenství HORNICKÁ čp. 1585, 1586 SOKOLOV"70961620Hornická 1586, 35601 Sokolov
180068AD TRUCK, s.r.o.25935984Zemědělská 897/5, 50003 Hradec Králové
349721AGAR spol. s r. o.41914554tř. J. P. Koubka 81, 38801 Blatná
359321AGRO MASTER, s.r.o.2522670399, 35601 Březová
35239ALEKS spol. s r.o.25026976Teplice, ul. Antonína Sochora 1316, PSČ 415 01
509924ARNER, spol. s r.o., v likvidaci18198368Revoluční 580/33, 58901 Třešť
314085ARTEM STAV s.r.o.27518205Dělnická 391, 53003 Pardubice
167117Atelier stará Praha a.s.28221338Doktora Votočky 216, 50752 Ostroměř
526144AUTO LaFi s.r.o.28493877Chudenická 1059/30, 10200 Praha
105772AUTO Pošík, a.s.26212650Kolínská 836, 28504 Uhlířské Janovice
378639AutoCENTRUM K+S s.r.o. v likvidaci60647744České Budějovice, Lannova tř. 53, PSČ 370 01
174596Bačovské sýry s.r.o.24179744Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha
453009Balance Club Brumlovka, a.s.27445810Želetavská 1525/1, 14000 Praha
203150BB C - Nová Brumlovka, a.s.27100405Želetavská 1525/1, 14000 Praha
333420BGS Biogas, a.s.2783351854, 58291 Světlá nad Sázavou
45232BINGO ROZMARÝN, a.s.49452886Žerotínovo náměstí 514/1, 60200 Brno
205295bp služby, a. s.45193428Havlíčkova 234/1, 75701 Valašské Meziříčí
104395BROLA a.s.48208175Tábor, 39002, Čekanice, Čekanice, 207
153615Bytové družstvo Oliva25180843Bezdrevská 1125/27, 37011 České Budějovice
324202Bytový dům Za Školou, s.r.o. v likvidaci26005255Jiráskova 3960/32, 58601 Jihlava
314263C-PORT, s.r.o.25160745Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
325743CARMAN-WOOD, s.r.o.26845245Žimrovická 34, 74741 Hradec nad Moravicí
508118CEMEX Development, s.r.o.2736802Laurinova 2800/4, 15500 Praha
62283CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o.29354269Laurinova 2800/4, 15500 Praha
456887Centera a.s. v likvidaci29014743náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí