ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4736. Jeho identifikační číslo je 25313461

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Datum zápisu: 9. 10. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4736

Identifikační číslo:25313461

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 53wdjwg

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 21. 08. 2014

  Valná hromada rozhodla dne 25.9.2012 takto:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje nejméně o částku 13,000.500,- Kč (slovy: třináct milionů pět set korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 26,015.850,- Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 19,271.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) na částku nejméně 32,271.500,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých) a nejvýše na částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu o celkové jmenovité hodnotě 26,015.850,-Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje.2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 9.630 kusů a nejvýše 19.271 kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven její jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě.3) Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204 a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 8) dále.První kolo upisování4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo odešle každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů oznámení o jeho přednostním právu upsat nové akcie společnosti. V rámci tohoto oznámení budou rovněž uvedeny skutečnosti dle § 204a odst. 2 obch. zák. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o úpisu akcií, který bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák.5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, tzn. 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).6) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 dní a začne běžet 15. den ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod. do 14,00 hod. po dobu běhu lhůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Druhé kolo upisování8) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 6 tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů.9) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 15 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. Akcie budou upisovány způsobem shodným, jako je popsáno v odst. 7 tohoto rozhodnutí.10) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 1.350,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) na jméno ve jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole11) Upisovat lze pouze celé akcie. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné.12) Emisní kurs upsaných akcií, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti. Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.13) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí.14) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30ti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.15) Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a po splnění ostatních zákonných podmínek, splnilo povinnost dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák.
od 20. 11. 2012 do 04. 03. 2013

  1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 18,701.000,--Kč navyšuje o částku 570.000,--Kč na novou výši 19,271.000,--Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně - žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 570.000,--Kč bude provedeno úpisem nových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 570 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti FLOSMAN a.s., se sídlem Tábor, Chýnovská 1917/9, PSČ 390 02, IČ 251 88 445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. B vložka 973.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranému zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 02. 2011 do 12. 05. 2011

  1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 17,030.000,--Kč,--Kč navyšuje o částku 1,671.000,--Kč na novou výši 18,701.000,--Kč a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,671.000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.672 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti RAPO Brno s.r.o., se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 666 01, IČ : 607 38 677, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném KS Brno, odd. C vložka 18120.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 29. 07. 2009 do 19. 10. 2009

  1. Základní kapitál společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s. se zvyšuje ze stávající výše 14,168.000,- Kč o částku 2,862.000,- Kč na částku 17,030.000,-Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 2,862.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 2 862 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům takto:- 1.671 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti EKOSTYL CZ, s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 35/1790, IČ : 624 12 078, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 34260,- 1.191 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti ZAVA CZ spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ : 254 10 865, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 117452.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraní zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 07. 2008 do 10. 11. 2008

  Dne 29.11.1999 rozhodla mimořádná valná hromada společnostiČepos - Česká potravinářská obchodní a.s., se sídlem Praha 6 -Ruzyně, Pod cihelnou 23/532, IČO: 25313461, o zvýšení základníhojmění společnosti ze stávající výše 1,012.000,-Kč o 13,156.000,-Kč na 14,168.000,-Kč. Upisování akcií nad částku narvhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základníhojmění bude provedeno upsáním 13 156 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kursu 1.000,-Kčza 1 akcii. Akcie shora uvedené budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány peněžitými vklady a upisování nových akciíproběhne bez veřejné výzvy k upisování akcií postupně ve 2kolech, nedojde-li k jejich úpisu v kole 1., a to následovně:1. koloAkcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionářmá přednostní právo upsat část nových akcií společnosti,upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti. Přednostní právo lze vykonat vmístě sídla společnosti ve lhůtě 30-ti dnů počínaje dnem právnímoci zápisu usnesení valné hromady o záměru navýšení základníhojmění. Oznámení akcionářům, že usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze - obchodního rejstříku nabylo právní moci, budeprovedeno představenstvem osobně nebo dopisem. Na jednudosavadní akcii společnosti lze upsat 13 nových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, za stanovení emisního kurzu1.000,-Kč na jednu akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisováníakcií je 10. den následující po oznámení představenstvaakcionářům, že usnesení nabylo právní moci a lhůta končí sedmýmdnem.Peněžitý vklad bue splacen na účet společnosti vedený u Komerčníbanky a.s.,Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100 a to tak, žealespoň 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splacenove lhůtě stanovené pro jejich upsaní a zbývající část emisníhokurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do tří měsícůode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.2.koloAkcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budoubez předchozí výzvy k upisování akcií nabídnuty k upsánístávajícím akcionářům bez ohledu na rozsah jejich podílů nazákladním jmění společnosti. V případě zájmu akcionářů o úpisakcií nad rámec zbytku dosud neupsané částky zvýšenízákaldního jmění, bude umožněno upsání akcií v poměruodpovídajícímu poměru prezentovaného zájmu akcionářů o úpistěchto akcií.Úpis těchto akcií bude proveden rovněž v místě sídla společnostipočínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro vykonánípřednostního práva. Lhůta pro toto upsání akcií činí 15 dnů.Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kčza jednu akcii.Upsané akcie budou splaceny peněžními vklady na účet společnostivedený u Komerční banky a.s., Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100,a to tak, že 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií budesplaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající částemisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději dotří měsíců ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním restříku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Českápotravinářská obchodní a.s., Praha 6, Pod Cihelnou 23/532.
od 31. 12. 1999 do 30. 03. 2000

  Společnost se zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze dooddílu B vložky číslo 4736 k 22.5.1997.
od 22. 05. 1997

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané 26.10.1996.
od 30. 04. 1997

  Základní jmění: 1,012.000 Kč, splaceno 303.600 Kč
od 09. 10. 1996 do 08. 04. 1998

Akcie

Počet: 13 196 ks v hodnotě: 1350 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2014

Počet: 13 196 ks v hodnotě: 1350 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 03. 2013 do 04. 03. 2013

Počet: 19 271 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 05. 2011

Počet: 18 701 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 10. 2009 do 19. 10. 2009

Počet: 17 030 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 11. 2008 do 10. 11. 2008

Počet: 14 168 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 03. 2000 do 30. 03. 2000

Počet: 1 012 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 1999 do 11. 10. 1999

Počet: 1 012 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 09. 10. 1996 do 09. 10. 1996

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: OKUREK PAVEL

IČO: 47403951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2009

Adresa: Merhautova 1051/194, Černá Pole, 613 00 Brno
od 04. 04. 2015
Brno, Merhautova 194, PSČ 61300
od 29. 07. 2009 do 04. 04. 2015


Název/Jméno: KEDRŠT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 do 30. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999

Adresa: Nová 255, 285 31 Nové Dvory
od 28. 03. 2014
Nové Dvory, Nová 255
od 30. 12. 2004 do 28. 03. 2014
Malín, Slévárenská 294, PSČ 28405
od 11. 10. 1999 do 30. 12. 2004
Malín, Slévárenská 294
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: KUBÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2004 do 04. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2002 do 30. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002

Adresa: Týnská ulička 611/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 04. 04. 2015
Praha 1, Kozí /9, PSČ 11000
od 30. 12. 2004 do 04. 04. 2015
Praha 1, Kozí 9, PSČ 11000
od 11. 10. 1999 do 30. 12. 2004


Název/Jméno: KOUDELKA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2011 do 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 do 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 do 22. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2007 do 16. 08. 2010

Adresa: Nad Parkem 3439, 580 01 Havlíčkův Brod
od 21. 08. 2014
Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3439, PSČ 58001
od 17. 01. 2007 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2002 do 22. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 09. 10. 1996 do 28. 12. 2002

Adresa: č.p. 223, 790 51 Supíkovice
od 04. 04. 2015
Supíkovice 223, okres Jeseník
od 09. 10. 1996 do 04. 04. 2015


Název/Jméno: CHYTÍLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2010 do 22. 02. 2011

Adresa: Dobrotice 17, 769 01 Holešov
od 21. 08. 2014
Holešov - Dobrotice 17, PSČ 76901
od 14. 08. 2012 do 21. 08. 2014
Holešov - Dobrotice 17, PSČ 76901
od 16. 08. 2010 do 22. 02. 2011


Název/Jméno: VAŠICA VLADIMÍR

IČO: 41019814

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2012 do 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 14. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2011 do 29. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2007 do 22. 02. 2011

Adresa: Příční 683, 757 01 Valašské Meziříčí
od 30. 05. 2013
Valašské Meziříčí, Příční 683, PSČ 75701
od 17. 01. 2007 do 30. 05. 2013


Název/Jméno: MORAVA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 2011 do 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 do 22. 02. 2011

Adresa: Chrudimská 2157/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
od 21. 08. 2014
Praha 6, Chrudimská 7
od 30. 04. 1997 do 21. 08. 2014


Název/Jméno: KERHART DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Bártlova 2767/19b, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
od 18. 09. 2013
Praha 9 - Horní Počernice, Bártlova 2767/19b, PSČ 19300
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: KVAPIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 18. 09. 2013

Adresa: č.p. 299, 512 61 Přepeře
od 14. 06. 2013 do 18. 09. 2013
Přepeře 299, PSČ 51261
od 29. 08. 2011 do 14. 06. 2013


Název/Jméno: ZGODA RUDOLF

IČO: 68673965

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2012 do 04. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 do 22. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 2003 do 16. 08. 2010

Adresa: Bzenec, J. Wolkra 1105, PSČ 69681
od 14. 08. 2012 do 04. 04. 2015
Bzenec, J. Wolkera č.p.1105, PSČ 69681
od 17. 06. 2003 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: FLOSMAN PETR

IČO: 3688861

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Dubné 223, PSČ 37384
od 29. 08. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: ANDRLE MICHAL

IČO: 40642828

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Tábor, Nábřeží 228, PSČ 39001
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: PODZIMEK MIROSLAV

IČO: 12370690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 do 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 do 22. 02. 2011

Adresa: Příbram V, Římská 491
od 17. 09. 2002 do 29. 08. 2011


Název/Jméno: FLOSMAN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012

Adresa: Mladá Vožice, Josefa Bricha 442, PSČ 39143
od 22. 02. 2011 do 14. 08. 2012


Název/Jméno: JAROŠ PAVEL

IČO: 4364872

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2010 do 22. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 do 29. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002

Adresa: Karlovy Vary, Jánošíkova 343/3, PSČ 36001
od 08. 03. 2010 do 22. 02. 2011
Karlovy Vary, Jánošíkova 343/3
od 17. 09. 2002 do 29. 07. 2009
Karlovy Vary, Vítězná 39
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: ZAVADIL JOSEF

IČO: 49064401

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2008 do 08. 03. 2010

Adresa: Pernštejn, Hlavní 95, okres Chomutov
od 10. 11. 2008 do 08. 03. 2010


Název/Jméno: VOKURKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2008 do 08. 03. 2010

Adresa: Praha 6, Pavlovská 586, PSČ 16200
od 10. 11. 2008 do 08. 03. 2010


Název/Jméno: ČERNÝ RADEK

IČO: 47703784

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2003 do 22. 02. 2011

Adresa: Ratiboř 81, PSČ 75621
od 17. 06. 2003 do 22. 02. 2011


Název/Jméno: TISCHER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 12. 2002 do 17. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 2002 do 28. 12. 2002

Adresa: Karlovy Vary, U Koupaliště 915/7
od 17. 09. 2002 do 17. 01. 2007


Název/Jméno: FARKAŠOVÁ ALENA

IČO: 62134477

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2002 do 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 do 28. 12. 2002

Adresa: Strážnice, Plickova 1623, okres Hodonín
od 17. 09. 2002 do 17. 06. 2003


Název/Jméno: UHÍREK JAROSLAV

IČO: 10078584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 do 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002

Adresa: Lešany 2, PSČ 79842
od 17. 09. 2002 do 17. 06. 2003
Lešany 2
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 2002 do 17. 01. 2007

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května 1558, okres Vsetín
od 17. 09. 2002 do 17. 01. 2007


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1743, okres Vsetín, PSČ 75661
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: FORMÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 43141234

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002

Adresa: Nymburk, Jasmínová 2136, PSČ 28802
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: DEDKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999

Adresa: Ostrava, Hornopolní 45, okres Ostrava-město, PSČ 70200
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002
Ostrava l, Hornopolní 45
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: PÁLA JIŘÍ

IČO: 11344695

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002

Adresa: Strakonice, Heydukova 1097, PSČ 38601
od 11. 10. 1999 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: HEJL JAROMÍR

IČO: 10525602

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1997 do 11. 10. 1999

Adresa: Lanškroun, Dobrovského 60, okres Ústí nad Orlicí
od 30. 04. 1997 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: HRDINA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 do 11. 10. 1999

Adresa: Praha 4, Čimelická 963
od 30. 04. 1997 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: STARÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 do 11. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 do 30. 04. 1997

Adresa: Roudnice nad Labem, Bořivojova 1746, okres Litoměřice
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: KVAPILOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999

Adresa: Turnov, Květinová 1541, okres Semily
od 09. 10. 1996 do 11. 10. 1999


Název/Jméno: SLOUPENSKÝ JIŘÍ

IČO: 13592670

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1996 do 30. 04. 1997

Adresa: Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 247
od 09. 10. 1996 do 30. 04. 1997


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002

Adresa: Přerov, Teličkova 3
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002


Název/Jméno: BEZCHLEB JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002

Adresa: Bzenec, Na špitálce 1066, okres Hodonín
od 09. 10. 1996 do 17. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 11. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Morava


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 8. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Morava

Zánik oprávnění:2. 3. 2015


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Morava

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: Miroslav Podzimek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Helena LANGOVÁ


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Morava

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Jaroslava Machálková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Miroslav Podzimek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 1996

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 02. 2013
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 21. 02. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 02. 2013
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 21. 02. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 13. 02. 2013
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 03. 03. 2003 do 21. 02. 2013
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 17. 10. 2001 do 21. 02. 2013
Zprostředkování služeb
od 30. 08. 2001 do 21. 02. 2013
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 08. 2001 do 21. 02. 2013
Zprostředkování obchodu
od 30. 08. 2001 do 21. 02. 2013
Velkoobchod
od 21. 08. 1996 do 21. 02. 2013

Odpovědní zástupci: Ing. Dušan Kerhart


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 1996

Odpovědní zástupci: Miroslav Podzimek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25313461

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 11. 1996

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
1124993"WEBA" Holding Gesellschaft m. b. H.4407 Steyr-Gleink, Weba-Strasse 2, Rakouská republika
339430FALEŠNÍKOVÁ ADÉLAPod Kněží horou 1488, 696 81 Bzenec
1134094AESCULUS v.o.s.63508281Cheb, Evropská 41, PSČ 35002
39286AGROFERT, a.s.26185610Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900
290120AGROPODNIK Hodonín a.s.46971963Ratíškovice 1271, PSČ 69602

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí