ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4736. Její identifikační číslo je 25313461

Výpis z obchodního rejstříku ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Datum zápisu: 9. 10. 1996

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4736

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 53wdjwg

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Maloobchod se smíšeným zbožím
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Žukovského 888/2, 16100 Praha

Adresy: Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6
od 12. 11. 2014
Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 16100
od 14. 08. 2012 od 12. 11. 2014
Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 16100
od 28. 12. 2002 od 14. 08. 2012
Praha 6 - Ruzyně, Pod cihelnou 23/352, PSČ 16000
od 11. 10. 1999 od 28. 12. 2002
Praha 6 - Vokovice, Evropská 178
od 30. 04. 1997 od 11. 10. 1999
Bzenec, Na špitálce 1066, okres Hodonín
od 09. 10. 1996 od 30. 04. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 08. 2014 od 15. 11. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 7
od 21. 08. 2014 od 15. 11. 2016

  Valná hromada rozhodla dne 25.9.2012 takto:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje nejméně o částku 13,000.500,- Kč (slovy: třináct milionů pět set korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 26,015.850,- Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 19,271.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) na částku nejméně 32,271.500,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých) a nejvýše na částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu o celkové jmenovité hodnotě 26,015.850,-Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje.2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 9.630 kusů a nejvýše 19.271 kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven její jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě.3) Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204 a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 8) dále.První kolo upisování4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo odešle každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů oznámení o jeho přednostním právu upsat nové akcie společnosti. V rámci tohoto oznámení budou rovněž uvedeny skutečnosti dle § 204a odst. 2 obch. zák. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o úpisu akcií, který bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák.5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, tzn. 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).6) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 dní a začne běžet 15. den ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod. do 14,00 hod. po dobu běhu lhůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Druhé kolo upisování8) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 6 tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů.9) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 15 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. Akcie budou upisovány způsobem shodným, jako je popsáno v odst. 7 tohoto rozhodnutí.10) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 1.350,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) na jméno ve jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých).Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole11) Upisovat lze pouze celé akcie. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné.12) Emisní kurs upsaných akcií, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti. Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.13) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí.14) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30ti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.15) Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a po splnění ostatních zákonných podmínek, splnilo povinnost dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák.
od 20. 11. 2012 od 04. 03. 2013

  1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 18,701.000,--Kč navyšuje o částku 570.000,--Kč na novou výši 19,271.000,--Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně - žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 570.000,--Kč bude provedeno úpisem nových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 570 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti FLOSMAN a.s., se sídlem Tábor, Chýnovská 1917/9, PSČ 390 02, IČ 251 88 445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. B vložka 973.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranému zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 02. 2011 od 12. 05. 2011

  1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 17,030.000,--Kč,--Kč navyšuje o částku 1,671.000,--Kč na novou výši 18,701.000,--Kč a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,671.000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.672 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti RAPO Brno s.r.o., se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 666 01, IČ : 607 38 677, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném KS Brno, odd. C vložka 18120.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 29. 07. 2009 od 19. 10. 2009

  1. Základní kapitál společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s. se zvyšuje ze stávající výše 14,168.000,- Kč o částku 2,862.000,- Kč na částku 17,030.000,-Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 2,862.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 2 862 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům takto:- 1.671 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti EKOSTYL CZ, s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 35/1790, IČ : 624 12 078, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 34260,- 1.191 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti ZAVA CZ spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ : 254 10 865, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 117452.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00.6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraní zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě.10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 02. 07. 2008 od 10. 11. 2008

  Dne 29.11.1999 rozhodla mimořádná valná hromada společnostiČepos - Česká potravinářská obchodní a.s., se sídlem Praha 6 -Ruzyně, Pod cihelnou 23/532, IČO: 25313461, o zvýšení základníhojmění společnosti ze stávající výše 1,012.000,-Kč o 13,156.000,-Kč na 14,168.000,-Kč. Upisování akcií nad částku narvhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základníhojmění bude provedeno upsáním 13 156 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kursu 1.000,-Kčza 1 akcii. Akcie shora uvedené budou vydány v listinné podobě.Akcie budou upsány peněžitými vklady a upisování nových akciíproběhne bez veřejné výzvy k upisování akcií postupně ve 2kolech, nedojde-li k jejich úpisu v kole 1., a to následovně:1. koloAkcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionářmá přednostní právo upsat část nových akcií společnosti,upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti. Přednostní právo lze vykonat vmístě sídla společnosti ve lhůtě 30-ti dnů počínaje dnem právnímoci zápisu usnesení valné hromady o záměru navýšení základníhojmění. Oznámení akcionářům, že usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze - obchodního rejstříku nabylo právní moci, budeprovedeno představenstvem osobně nebo dopisem. Na jednudosavadní akcii společnosti lze upsat 13 nových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, za stanovení emisního kurzu1.000,-Kč na jednu akcii.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisováníakcií je 10. den následující po oznámení představenstvaakcionářům, že usnesení nabylo právní moci a lhůta končí sedmýmdnem.Peněžitý vklad bue splacen na účet společnosti vedený u Komerčníbanky a.s.,Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100 a to tak, žealespoň 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splacenove lhůtě stanovené pro jejich upsaní a zbývající část emisníhokurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do tří měsícůode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.2.koloAkcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budoubez předchozí výzvy k upisování akcií nabídnuty k upsánístávajícím akcionářům bez ohledu na rozsah jejich podílů nazákladním jmění společnosti. V případě zájmu akcionářů o úpisakcií nad rámec zbytku dosud neupsané částky zvýšenízákaldního jmění, bude umožněno upsání akcií v poměruodpovídajícímu poměru prezentovaného zájmu akcionářů o úpistěchto akcií.Úpis těchto akcií bude proveden rovněž v místě sídla společnostipočínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro vykonánípřednostního práva. Lhůta pro toto upsání akcií činí 15 dnů.Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kčza jednu akcii.Upsané akcie budou splaceny peněžními vklady na účet společnostivedený u Komerční banky a.s., Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100,a to tak, že 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií budesplaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající částemisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději dotří měsíců ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním restříku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Českápotravinářská obchodní a.s., Praha 6, Pod Cihelnou 23/532.
od 31. 12. 1999 od 30. 03. 2000

  Společnost se zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze dooddílu B vložky číslo 4736 k 22.5.1997.
od 22. 05. 1997 od 15. 11. 2016

  Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané 26.10.1996.
od 30. 04. 1997 od 15. 11. 2016

  Základní jmění: 1,012.000 Kč, splaceno 303.600 Kč
od 09. 10. 1996 od 08. 04. 1998

Akcie

Počet: 19 271 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 13 196 ks v hodnotě: 1350 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 11. 2016

Počet: 13 196 ks v hodnotě: 1350 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 08. 2014 od 15. 11. 2016

Počet: 13 196 ks v hodnotě: 1350 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 04. 03. 2013 od 21. 08. 2014

Počet: 19 271 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 05. 2011 od 15. 11. 2016

Počet: 18 701 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 10. 2009 od 12. 05. 2011

Počet: 17 030 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 11. 2008 od 19. 10. 2009

Počet: 14 168 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 03. 2000 od 10. 11. 2008

Počet: 1 012 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 10. 1999 od 30. 03. 2000

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOUDELKA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2011 od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 od 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 2010 od 22. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 01. 2007 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: KEDRŠT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 od 30. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 od 11. 10. 1999


Název/Jméno: KUBÍK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2004 od 04. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 2002 od 30. 12. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: OKUREK PAVEL

IČO: 47403951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 07. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 12. 2002 od 22. 02. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 09. 10. 1996 od 28. 12. 2002


Název/Jméno: CHYTÍLEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 2012 od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 2010 od 22. 02. 2011


Název/Jméno: MORAVA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 02. 2011 od 21. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 od 22. 02. 2011


Název/Jméno: VAŠICA VLADIMÍR

IČO: 41019814

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 08. 2012 od 21. 08. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 14. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2011 od 29. 08. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 01. 2007 od 22. 02. 2011


Název/Jméno: KERHART DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 09. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: KVAPIL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 18. 09. 2013


Název/Jméno: ZGODA RUDOLF

IČO: 68673965

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 2012 od 04. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 od 14. 08. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 08. 2010 od 22. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 17. 06. 2003 od 16. 08. 2010


Název/Jméno: FLOSMAN PETR

IČO: 3688861

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: PODZIMEK MIROSLAV

IČO: 12370690

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2011 od 29. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 od 22. 02. 2011


Název/Jméno: FLOSMAN PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 02. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: ANDRLE MICHAL

IČO: 18940153

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 02. 2011 od 14. 08. 2012


Název/Jméno: JAROŠ PAVEL

IČO: 70085439

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2010 od 22. 02. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 od 29. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: ZAVADIL JOSEF

IČO: 61753360

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2008 od 08. 03. 2010


Název/Jméno: VOKURKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2008 od 08. 03. 2010


Název/Jméno: ČERNÝ RADEK

IČO: 4905792

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 2003 od 22. 02. 2011


Název/Jméno: TISCHER JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 12. 2002 od 17. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 2002 od 28. 12. 2002


Název/Jméno: FARKAŠOVÁ ALENA

IČO: 62134477

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2002 od 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 od 28. 12. 2002


Název/Jméno: UHÍREK JAROSLAV

IČO: 10078584

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 2002 od 17. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 10. 1996 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 09. 2002 od 17. 01. 2007


Název/Jméno: DEDKOVÁ DAGMAR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 od 17. 09. 2002
Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 10. 1996 od 11. 10. 1999


Název/Jméno: DOBROVOLNÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 10. 1999 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: PÁLA JIŘÍ

IČO: 11344695

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: FORMÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 40089169

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1999 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: HEJL JAROMÍR

IČO: 10525602

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 30. 04. 1997 od 11. 10. 1999


Název/Jméno: STARÝ JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 od 11. 10. 1999
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 od 30. 04. 1997


Název/Jméno: HRDINA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1997 od 11. 10. 1999


Název/Jméno: SLOUPENSKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 1996 od 30. 04. 1997


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 od 17. 09. 2002


Název/Jméno: KVAPILOVÁ HELENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 09. 10. 1996 od 11. 10. 1999


Název/Jméno: BEZCHLEB JAN

IČO: 72410612

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 1996 od 17. 09. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:25. 11. 2013

Odpovědní zástupci: 583551


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 08. 2013

Odpovědní zástupci: 105895

Zánik oprávnění:02. 03. 2015


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 2003

Odpovědní zástupci: 218597

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 10. 2001

Odpovědní zástupci: 583551

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 118646

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 118646

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 08. 2001

Odpovědní zástupci:


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 1996

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 1996

Odpovědní zástupci: 118646


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25313461

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 11. 1996

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
726448Aircraft Industries Defense, a.s.63080516Na strži 241/28, 14000 Praha
315837ALFA THERM a.s.64053962Hradišťská 407, 53352 Pardubice
716986Alpstyl, s.r.o.26337657Plzeňská 542, 34901 Stříbro
660814APS Systems s.r.o.29104556Na Drahách 709/5, 32600 Plzeň
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
407179ARKR s.r.o.25092251Příbram I, V Lukách č.p.296, PSČ 261 01
222171Autohandel a.s.15771997České Budějovice, 37010, , Nemanická, 1/446
816115AZ telemarketing, s.r.o.25914154Zeyerova 918/1, 79001 Jeseník
363255BBS SYSTEM spol. s r.o. "v likvidaci"25847767Piaristická 100/1, 75131 Lipník nad Bečvou
470488BONO auto a.s.14614812Malostranská 579, 74242 Šenov u Nového Jičína
490903Bytové družstvo Víta Nejedlého 63+65, Vyškov28307526Víta Nejedlého 479/65, 68201 Vyškov
721641Bytové družstvo Zdiměřická 145561863220Zdiměřická 1455/32, 14900 Praha
589485CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci45245282Janáčkovo nábřeží 479/37, 15000 Praha
780381CONEY CZ s.r.o.26064332Italská 211/13, 12000 Praha
912443CONTROLEX, a.s.25399322Paskov, 73921, , Zahradní, 762
353321CORPIN, a.s.24756598Vodičkova 710/31, 11000 Praha
882703CYGNUS s.r.o.61329771Dubí u Teplic, Tovární 130/43, PSČ 417 02
837914CZ FRUIT, odbytové družstvo25669397Pláničkova 443/7, 16200 Praha
639530CZ REAL a.s.63078392Praha, 19000, , Jandova, 3/10
383617České potraviny s.r.o.27796213Klimšova 1756, 73541 Petřvald
241157DEKORA - Jeníček spol. s r.o.46506560Ždírec nad Doubravou, 58263, , ,
375487DEKORA-Leasing, a.s.64829367Nádražní 161, 58263 Ždírec nad Doubravou
669408DEZA, a.s.11835Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
512571Družstvo Křenice27599621Lohniského 903/11, 15200 Praha
306514Ellada spol s r.o.v likvidaci16556232Nižbor, 26705, , ,

Související osoby

#NázevICOAdresa
353361ANDRLE MICHAL18940153Nezdova 496/30, 10700 Praha
310860ANDRLOVÁ LENKA63747065Klíšská 649/86, 40001 Ústí nad Labem
461554ARNOLD JAN5201969Zdiměřická 1455/32, 14900 Praha
118269ARON PAVEL68590253134, 46844 Josefův Důl
529852BABJÁK ROMAN73206091Sokolská 515, 79084 Mikulovice
118846BÁR JOSEF6413232321, 74267 Ženklava
84081BARLA PETR76350151Truhlářská 350/2, 46001 Liberec
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
218598BARTOŠ DUŠAN74415794167, 67178 Pravice
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
17519BAUEROVÁ JANA61671614Zámecká 1485, 25801 Vlašim
218600BEČEV MIROSLAV13797255Neustupného 1831/24, 15500 Praha
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
230656BENEŠ OLDŘICH74423029Polní 338/19, 63900 Brno
233295BERÁNEK VLADISLAV63567547Pražská 2995, 58001 Havlíčkův Brod
59809BERKOVÁ HELENA14738732Obětí nacismu 885/2, 35002 Cheb
194757BEZDĚK FRANTIŠEK12419869Zamlýní 110, 68724 Uherský Ostroh
383161BEZCHLEB JAN72410612Na špitálce 1066, 69681 Bzenec
140874BÍLEK MILOSLAV60690097Bohumíra Šmerala 3770/13, 79601 Prostějov
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov
3434BOBEK MARTIN46742590Mírové sídliště 93, 46343 Český Dub
19873BRABEC KAREL10439480Přemyslovců 2020, 44001 Louny
48987BRAUN VLADIMÍR68056982Hodonín, 69504, Hodonín, Brandlova, 3380/103
79848BRAUNER JOSEF61705772Jarní 2393, 68801 Uherský Brod

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2114155"Spolek menšinových akcionářů Agrobanky Praha, a.s."66000084Žukovského 887/4, 16100 Praha
1304209A & C Commerz Handelsgesellschaft GmbH24203785Žukovského 852/1, 16100 Praha
1474420ALMEDICA MUDr. Alice Haklová s.r.o.1465139Žukovského 887/4, 16100 Praha
1287766ANESO,s.r.o.25135431Žukovského 887/4, 16100 Praha
2446018AZ Spektra s.r.o.24246930Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
3034151Bytové družstvo Na Dědině 85226189194Žukovského 852/1, 16100 Praha
3456109CSE-PRO technology s.r.o.29412897Žukovského 887/4, 16100 Praha
997939CVS SQ Club61385034Vlastina 888/34, 16100 Praha
1155933CVS-BAU, spol. s r.o.48026085Vlastina 888/34, 16100 Praha
413136CVS, a.s. " v likvidaci "47115351Vlastina 888/34, 16100 Praha
2099426ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.25313461Žukovského 888/2, 16100 Praha
1255208Česká tábornická unie - T.K. Boltuka Praha, p.s.65994078Žukovského 852/1, 16100 Praha
461650ČI-PRA servis,spol. s r.o.25729870Vlastina 888/34, 16100 Praha
2953033Dělnická mládež, z.s.26567091Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
323935Dělnická strana sociální spravedlnosti26650797Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
2554927DIDACTIVE PLUS s.r.o.4021941Žukovského 888/2, 16100 Praha
3272724Doren v.o.s. v likvidaci48119695Vlastina 888/34, 16100 Praha
2194742DOREN, spol,s r.o. v likvidaci41693078Vlastina 888/34, 16100 Praha
292042Elkem ASA - obchodní zastoupení44793251Praha 6 - Ruzyně, Žukovského 887, PSČ 161 00
850135Etimos Human s.r.o.28380436Žukovského 888/2, 16100 Praha
1932088EXPERT - znalecký ústav, s.r.o.27941698Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
1896831FineBistro s.r.o.5459532Žukovského 888/2, 16100 Praha
647580GHARIEL spol. s r.o.45309965Žukovského 854/3, 16100 Praha
3244438HAMPR a.s.61859362Vlastina 888/34, 16100 Praha
1702Hnutí Mácou, z.s.22863061Ciolkovského 853/1, 16100 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
339861Ing. Petr Vojtěch, KONSORT Praha, EXPORT - IMPORT12509175Žukovského 854/3, 16100 Praha
2997900Acuňa Isolina71048855Žukovského 852/1, 16100 Praha
2638926Adoltová Pavlína62904698Vlastina 888/34, 16100 Praha
2677284Beniačová Gabriela748765Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
2990528BERAN Jiří16500784Žukovského 854/3, 16100 Praha
743339BERINGER Michal41148398Žukovského 852/1, 16100 Praha
2400184Bertošová Kristina61293342Žukovského 854/3, 16100 Praha
327728Bláha Miroslav49350242Žukovského 852/1, 16100 Praha
272452Býček Rudolf1041088Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
2570733Cimpová Růžena18654339Praha, 16100, Ruzyně, Žukovského, 852/1
1207906Collerová Markéta88083195Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
1198247Čermáková Jaroslava13790056Žukovského 852/1, 16100 Praha
688234Černý Václav18419801Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
2289767ČUMRDOVÁ Helena71317155Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
1876707DINH Dung NGUYEN48578274Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
3110734Dittrichová Jana43678173Žukovského 852/1, 16100 Praha
2226577Dobruská Martina86995961Žukovského 852/1, 16100 Praha
1568358DOKSANSKÝ Otakar47592516Žukovského 852/1, 16100 Praha
1377314DOLEJŠ Lubomír16884744Žukovského 852/1, 16100 Praha
602869Dvořák Arnošt10157484Žukovského 854/3, 16100 Praha
1176798Dvořák Vlastimil48249548Ciolkovského 853/1, 16100 Praha
2125467Dvořáková Jarmila1578782Žukovského 854/3, 16100 Praha
1143781FEKETE Jurij68889852Žukovského 854/3, 16100 Praha
2086809FIŠER Petr71049398Žukovského 852/1, 16100 Praha
2964596FIŠEROVÁ Libuše43679161Žukovského 852/1, 16100 Praha