ČEPS, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEPS, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5597. Jeho identifikační číslo je 25702556

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEPS, a.s.

Datum zápisu: 16. 10. 1998

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5597

Identifikační číslo:25702556

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: seccdqd

Předmět podnikání: Vedení spisovny
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s...
Poradenská činnost v elektro-energetice
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží...
Obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
Provádění rozborů olejů (kromě činností uvedených v příl. 1-3...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Projektování elektrických zařízení
Automatizované zpracování dat

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152
od 11. 02. 2002
Praha 7, Argentinská 38
od 16. 10. 1998 do 11. 02. 2002
Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Skutečnosti

  Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., se zřizuje s účinností od 1. července 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, výbor pro audit, jako samostatný orgán společnosti ČEPS, a.s. Členové výboru pro audit: Ing. LADISLAV ZELINKA, Ph.D., dat. nar. 10. října 1955, Vavřinec-Žíšov 56, 285 04 Uhlířské Janovice, Funkce: předseda výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 27. července 2016; JAN DRAHOTA, MBA, dat. nar. 31. října 1974, Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016; Ing. JIŘÍ NEKOVÁŘ, dat. nar. 10. května 1953, Václavské náměstí 777/12, 110 00 Praha 1, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016
od 02. 08. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 03. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 21. 03. 2014 do 24. 02. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 21. 03. 2014 do 24. 02. 2015

  Společnost byla sloučena se zanikající společností ENIT, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 254 26 796. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENIT, a.s.
od 31. 08. 2007

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 12. ledna 2006, přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál z důvodu optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti ČEPS, a.s. o částku 2.499.802.662,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů osm set dva tisíce šest set šedesát dvě koruny české) z částky 13.034.685.309,- Kč (slovy: třináct miliart třicet čtyř miliony šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých) na částku 10.534.882.647,- Kč (slovy: deset miliard pět set třicet čtyři miliony osm set osmdesát dva tisíce šest set čtyřicet sedm korun českých). Jmenovitá hodnota všech akcií se sníží ze stávajících 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 59,- Kč (padesát devět korun českých) za akcie. V důsledku snížení základního kapitálu se poskytně jednotlivým akcionářům společnosti ČEPS, a.s. plnění odpovídající tomuto snížení a výši jejich podílu na základním kapitálu k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě.Snížení jmenovité hodnoty všech zaknihovaných akcií bude zajištěno provedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti.
od 06. 02. 2006 do 30. 06. 2006

  Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let z částky 17 855 733 300, - Kč (slovy: sedmnáct miliard osm set padesát pět milionů sedm set třicet tři tisíce tři sta korun českých) o částku 4 821 047 999,- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set dvacet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát jedna korun českých) na částku 13 034 685 309,- Kč (slovy: třináct miliard třicet čtyři milionů šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze 100,- Kč (slovy: jedno sto) na 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude zajištěno provedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti).
od 03. 11. 2003 do 10. 11. 2004

  Jediný akcionář společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 7,Argentinská 38, IČ 25702556, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlemPraha 1, Jungmannova 29, IČ 45274649, vykonávající dleustanovení § 190 obchod. zák. působnost valné hromady, rozhodldne 28,6,2000 o zvýšení základního jmění společnosti ČEPS, a.s.o celkovou částku 5228,989.300 Kč ( slovy:Pětmiliarddvěstědvacetosmmilionůdevětsetosmdesátdevěttisíctřistakorunčs.), která je tvořena:a, Peněžitým vkladem ve výši 24,100.000 Kč(slovy:Dvacetčtyřimilionyjednostotisíckorunčs.).b,Nepeněžitým vkladem ve výši 836,140.900Kč ( slovy:Osmsettřicetšestmilionůjednostočtyřicettisícdevětsetkorunčs.),kterým je se souhlasem jediného akcionáře vkládána pohledávka vevýši uvedené nominální hodnotě dle znaleckých posudků č. 14/2000ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+Analýza, s.r.o. a č.12/2000ze dne 31,5,2000 znalce Ing. Zdeňka Franty, CSc.c, Nepeněžitým vkladem ve výši 37,817.400 Kč ( slovy :Třicetsedmmilionůosmsetsedmnácttisícčtyřistakorunčs.), kterým je:nehmotný majetek, nemovitý majetek dle znaleckého posudku č.13/2000 ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o.d,nepeněžitým vkladem ve výši 4 330,931.000 Kč ( slovy:Čtyřimiliardytřistatřicetmilionůdevětsettřicetjedentisíckorunčs.), kterým je vkladatelem stanovený podíl na nemovitém majetku -stavbách liniového zařízení velmi vysokého napětí ve vlastnictvíspolečnosti ČEZ, a.s. dle znaleckého posudku č. 346/2000 ze dne9,6,2000 znalce jaroslava Šantrůčka.Základní jmění společnosti ČEPS, a.s. bude zvýšeno peněžitými nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií.Upisování akciínad částu navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Bude vydáno 52,289.893 (slovy :Padesátdvamilionydvěstěosmdesátdevěttisícosmsetdevadesáttři)kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, veřejněneobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč( slovy :Jednostokorunčs.).Akcie budou upsány jediným akcionářemspolečnosti, obchodní společností ČEZ, a.s.Akcie budou upsány v sídle společností ČEPS, a.s. ,Praha 7,Argentinská 38, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne , v němž usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění nabude právní moci.Emisní kurs každéakcie se rovná její kmenové hodnotě.Upsané akcie, odpovídající peněžitému vkladu, budou splacenyspolečností ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ45274649 ve lhůtě 10 dnů po upsání akcií, a to ve prospěch účtuspolečnosti ČEPS, a. s.se sídlem Praha 7, Argentinská 38, IČ25702556 vedeného u Komerční banky, a.s. pob. Praha 1, č. účtu19-3312670277/0100.Upsané akcie odpovídající nepeněžitému vkladu budou splacenyspolečnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ45274649 ve lhůtě do 10 dnů od upsání akcií tak, že v sídlespolečnosti ČEPS, a.s. Praha 7, Argentinská 38:- učiní společnost ČEZ, a.s.písemné prohlášení dle § 60 obchod,zák. o předání nemovitých věcí, které jsou součástí nepeněžitéhovkladu a jsou konkretizovány ve znaleckém posudku č. 13/2000 zedne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o. a znaleckémposudku č. 345/2000 ze dne 9,6,2000 zpracovaném znalcemJaroslavem Šantrůčkem,- společnost ČEZ, a.s. předá movité věci a nehmotný majetek,které jsou součástí nepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS,a.s.,která převzetí těchto movitých věcí a nehmotného majetkukonkretizovaných ve znaleckém posudku č. 13/2000 ze dne31,5,2000 zpracovaném znaleckým ústavem A+Analýza, s.r.o.potvrdí,- společnost ČEZ, a.s. postoupí pohledávku, která je předmětemnepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS, a.s. nabytím účinnostismlouvy o postoupení této pohledávky konkretizované ve znaleckémposudku č. 14/2000 ze dne 31,5,2000 zpracovaném znaleckýmústavem A+Analýza, s.r.o. a znaleckém posudku č. 12/2000 ze dne31,5,2000 zpracovaném znalcem Ing. Zdeňkem Frantou, CSc.
od 05. 10. 2000 do 08. 02. 2001

  Jediný akcionář společnosti, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlemPraha 1, Jungmannova 29, IČ 452 74 649 , rozhodl dne 21. června1999 rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady, žezákladní jmění společnosti se zvyšuje celkem z částky Kč1.000.000,- o částku Kč 12.625.744 000,- (slovy dvanáctmiliard-šestsetdvacetpětmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.)Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým i nepeněžitýmvkladem, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Budevydáno 126 257 440 (slovy jednostodvacetšestmilionůdvěstěpade-sátsedmtisícčtyřistačtyřicet) kusů zaknihovaných kmenových akciína jméno, veřejně neobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotěKč 100,- (slovy jednosto korun českých). Akcie budou upsányjediným akcionářem společnosti, společností ČEZ, a.s.Nepeněžitý vklad tvoří část podniku jediného akcionáře,organizační jednotka "Divize přenosová soustava", která jeoceněna dvěma znaleckými posudky, a to znaleckého ústavuA+ANALÝZA s.r.o. a společností DARA - znalecká kancelář, spol.s r.o. Znalecký ústav A+ANALÝZA, s.r.o. ocenil tuto část podnikučástkou Kč 12.430.602 000,- a společnost DARA - znaleckákancelář, spol. s r.o. částkou Kč 12.325.744 000,-. Jedinýakcionář rozhodl, že ocenění nepeněžitého vkladu bude provedenonižší částkou z obou znaleckých posudků, t.j. částkou v hodnotě12.325.744.000,-. Peněžitý vklad je ve výši Kč 300.000.000,-(slovy třistamilionů korun českých.)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEPS, a.s., a to ve lhůtětřiceti dnů ode dne, ve kterém usnesení rejstříkového souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhojmění nabude právní moci. Emisní kurs každé akcie se rovná jejíjmenovité hodnotě. Peněžitý vklad bude splacen na účetspolečnosti u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 7, číslo účtu3632210237/0100 ve lhůtě do deseti dnů po upsání akcií.Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do deseti dnů po upsáníakcií tak, že v sídle obchodní společnosti ČEPS, a.s. Praha 7,Argentinská 38 učiní společnost ČEZ, a.s. písemné prohlášení dle§ 60 odst. 1 obchodního zákoníku o předání nemovitých věcí,které jsou součástí vkládané části podniku, obchodní společnostiČEPS, a.s., a dále společnost ČEZ, a.s. učiní zápis o předánímovitých věcí, práv a závazků, které jsou součástí vkládanéčásti podniku, obchodní společnosti ČEPS, a.s., která převzetítěchto movitých věcí, práv a závazků potvrdí.
od 21. 07. 1999 do 24. 11. 1999

Akcie

Počet: 178 557 333 ks v hodnotě: 59 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 07. 2014

Počet: 178 557 333 ks v hodnotě: 59 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 07. 2007 do 02. 07. 2007

Počet: 178 557 333 ks v hodnotě: 59 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2006 do 30. 06. 2006

Počet: 178 557 333 ks v hodnotě: 73 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 01. 12. 2003 do 01. 12. 2003

Počet: 178 557 333 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 08. 02. 2001 do 08. 02. 2001

Počet: 126 267 440 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 20. 09. 1999 do 20. 09. 1999

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 16. 10. 1998 do 16. 10. 1998

Vlastníci

Název/Jméno: Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČO:47609109

Adresa: Praha 1, Na Františku 1039/32, PSČ 11000
od 03. 05. 2012 do 03. 05. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 05. 2012 do 03. 05. 2012


Název/Jméno: ČEZ, a.s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 1, Jungmannova 29
od 16. 10. 1998 do 17. 09. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 10. 1998 do 17. 09. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VANĚK PETR

IČO: 65816838

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 06. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 06. 2009 do 05. 08. 2010

Adresa: Eliášova 499/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 26. 08. 2016
Paťanka 2687/1c, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 21. 06. 2016 do 26. 08. 2016
Praha 6 - Dejvice, Paťanka 2687/1c, PSČ 16000
od 12. 06. 2009 do 05. 08. 2010


Název/Jméno: KOVAČOVSKÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 09. 07. 2016

Adresa: U vršovického nádraží 872/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
od 09. 07. 2016


Název/Jméno: BOLDIŠ ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2006

Adresa: V rovinách 589/119, Podolí, 140 00 Praha 4
od 18. 05. 2016
Praha 4, V Rovinách 589/119, PSČ 14000
od 30. 06. 2006 do 18. 05. 2016


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 05. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2014 do 18. 05. 2016

Adresa: Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
od 25. 09. 2014


Název/Jméno: PÍCL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 02. 2015 do 18. 05. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 05. 2005 do 12. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2002 do 04. 05. 2005

Adresa: Pionýrů 1100, 432 01 Kadaň
od 24. 02. 2015
Kadaň, Pionýrů 1100, okres Chomutov
od 18. 04. 2002 do 12. 07. 2012


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 2015 do 18. 05. 2016

Adresa: Hladíkova 931/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 23. 10. 2015


Název/Jméno: ŠOLC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 07. 2014 do 15. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2013 do 18. 11. 2013

Adresa: Slovenská 1145/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 02. 03. 2016 do 15. 03. 2016
Nad Šárkou 1262/118, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 05. 07. 2014 do 02. 03. 2016
Nad Šárkou 1262/118, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 18. 11. 2013 do 18. 11. 2013


Název/Jméno: KOSTKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 07. 2007 do 15. 12. 2015

Adresa: Slavíkova 2729/28, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 23. 02. 2016
Slavíkova 2729/28, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 05. 07. 2014 do 15. 12. 2015
Praha 3 - Žižkov, Slavíkova 2729/28, PSČ 13000
od 02. 07. 2007 do 05. 07. 2014


Název/Jméno: VRBA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2005 do 23. 10. 2015

Adresa: Jilmová 2028, 253 01 Hostivice
od 23. 10. 2015
Hostivice, Jilmová 2028, PSČ 25300
od 31. 10. 2007 do 23. 10. 2015
Praha 5, Amforová 1934, PSČ 15500
od 24. 11. 2005 do 31. 10. 2007


Název/Jméno: KAŇOK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 06. 2015

Adresa: Luka pod Medníkem 64, 254 01 Jílové u Prahy
od 24. 06. 2015


Název/Jméno: DRAHOTA JAN

IČO: 63792966

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2015

Adresa: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 24. 02. 2015


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2015

Adresa: Polní 1630, 696 03 Dubňany
od 24. 02. 2015


Název/Jméno: KULICH VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 2015

Adresa: Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 24. 02. 2015


Název/Jméno: SKLENÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2014

Adresa: Výletní 359/16, Písnice, 142 00 Praha 4
od 25. 09. 2014


Název/Jméno: TOŠOVSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 07. 2014 do 18. 05. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 08. 2010 do 11. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 11. 2005 do 30. 06. 2006

Adresa: Výletní 399/29, Písnice, 142 00 Praha 4
od 25. 07. 2014 do 18. 05. 2016
Praha 4, Výletní 399/29, PSČ 14200
od 05. 08. 2010 do 11. 07. 2012
Praha 4, Výletní 399/29, PSČ 14200
od 24. 11. 2005 do 12. 06. 2009


Název/Jméno: KOUBEK KAREL

IČO: 87080036

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 03. 2014

Adresa: Hlinecká 682, 375 01 Týn nad Vltavou
od 21. 03. 2014


Název/Jméno: HAVLÍČKOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2011 do 24. 02. 2015

Adresa: Žitná 610/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 18. 11. 2013 do 24. 02. 2015
Praha 2 - Vinohrady, Balbínova /16, PSČ 12000
od 21. 10. 2011 do 18. 11. 2013


Název/Jméno: PEISERT MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2012 do 12. 07. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2003 do 11. 07. 2012

Adresa: Praha 4, Borošova 634/2, PSČ 14000
od 12. 07. 2012 do 12. 07. 2012
Praha 4, Borošova 634/2
od 22. 12. 2003 do 11. 07. 2012


Název/Jméno: MACHOTKA KAREL

IČO: 1500163

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 07. 2012 do 25. 09. 2014

Adresa: Vlašim, Mánesova 877, PSČ 25801
od 12. 07. 2012 do 25. 09. 2014


Název/Jméno: JOHANES VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2007 do 12. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 06. 10. 2005

Adresa: Praha 6 - Nebušice, Požárnická 441, PSČ 16400
od 06. 10. 2005 do 12. 07. 2012
Praha 6 - Nebušice, Požárnická 441
od 10. 11. 2004 do 06. 10. 2005


Název/Jméno: HÜNER TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 03. 2007 do 05. 07. 2014

Adresa: Havířov - Životice, Přátelství 269/15, PSČ 73601
od 09. 03. 2007 do 05. 07. 2014


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 07. 2012 do 12. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 10. 2011 do 23. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2010 do 21. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 06. 2009 do 05. 08. 2010

Adresa: Krašovice 96, PSČ 33013
od 24. 11. 2005 do 23. 10. 2015


Název/Jméno: VÁCLAVEK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2008 do 24. 06. 2015

Adresa: Praha 4 - Libuš, Ke Kurtům 376/17, PSČ 14200
od 07. 05. 2008 do 24. 06. 2015


Název/Jméno: LIBÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2010 do 24. 02. 2015

Adresa: Chrudim II, Novoměstská 71, PSČ 53701
od 18. 10. 2010 do 24. 02. 2015


Název/Jméno: ŠIŠKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 10. 2010 do 12. 07. 2012

Adresa: Pstruží 255, PSČ 73911
od 18. 10. 2010 do 12. 07. 2012


Název/Jméno: ZEMAN PETR

IČO: 1369181

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 08. 2010 do 21. 10. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 06. 2009 do 05. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 11. 2005 do 12. 06. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2003 do 24. 11. 2005

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, Na Nové silnici 2567/7, PSČ 19300
od 31. 10. 2007 do 21. 10. 2011
Praha 4, Stříbrského 685/10, PSČ 14900
od 24. 11. 2005 do 31. 10. 2007
Praha 4, Stříbrského 685
od 22. 12. 2003 do 24. 11. 2005


Název/Jméno: JULÍNEK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2009 do 09. 03. 2010

Adresa: Brno, Fleischnerova 13, PSČ 63500
od 05. 03. 2009 do 09. 03. 2010


Název/Jméno: SCHINKO ROBIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 03. 2009 do 18. 10. 2010

Adresa: Český Krumlov, Latrán 79, PSČ 38101
od 05. 03. 2009 do 18. 10. 2010


Název/Jméno: JUREČKA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 01. 2008 do 05. 03. 2009

Adresa: Plzeň, Šimerova 8, PSČ 30100
od 29. 01. 2008 do 05. 03. 2009


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2007 do 29. 01. 2008

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 14200
od 09. 03. 2007 do 29. 01. 2008


Název/Jméno: JENÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2007 do 05. 03. 2009

Adresa: Nymburk, Na Splavech 2353, PSČ 28802
od 09. 03. 2007 do 05. 03. 2009


Název/Jméno: PROUZA PAVEL

IČO: 13771876

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2007 do 16. 02. 2012

Adresa: Praha 5, Voskovcova 1075/39, PSČ 15200
od 09. 03. 2007 do 16. 02. 2012


Název/Jméno: BURIÁNEK VILÉM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007

Adresa: Brno, Kachlíkova 11, PSČ 61200
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007


Název/Jméno: GOLDEMUND KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007

Adresa: Vyškov, Tyršova 38, PSČ 68201
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Hrabová, Klasná A/192, PSČ 71000
od 06. 10. 2005 do 09. 03. 2007


Název/Jméno: PAZDERA LADISLAV

IČO: 2477025

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2005 do 09. 03. 2007

Adresa: Bílovec, Nad Střelnicí 879/40
od 24. 08. 2005 do 09. 03. 2007


Název/Jméno: MATYS MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2005 do 07. 05. 2008

Adresa: Pražmo, Krásná 0181, okres Frýdek-Místek
od 04. 05. 2005 do 07. 05. 2008


Název/Jméno: VÁCLAVEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 09. 03. 2007

Adresa: Praha 5, Zvoncovitá 1968
od 10. 11. 2004 do 09. 03. 2007


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 24. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 2002 do 10. 11. 2004

Adresa: Praha 5, Randova 5
od 31. 12. 2002 do 24. 08. 2005


Název/Jméno: PECINA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 2004 do 06. 10. 2005

Adresa: Frýdek-Místek, Skalice 339
od 10. 11. 2004 do 06. 10. 2005


Název/Jméno: KUBOVIC JAROSLAV

IČO: 71997652

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2003 do 06. 10. 2005

Adresa: Praha 5, Přecechtělova 2430/33
od 22. 12. 2003 do 06. 10. 2005


Název/Jméno: KASNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2003 do 10. 11. 2004

Adresa: Holice, Holubova 884
od 22. 12. 2003 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 12. 2003 do 06. 10. 2005

Adresa: Praha 3, Křišťanova 1789/17
od 22. 12. 2003 do 06. 10. 2005


Název/Jméno: JARABICA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 12. 2002 do 22. 12. 2003

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1103
od 31. 12. 2002 do 22. 12. 2003


Název/Jméno: FIŘT JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 12. 2002 do 10. 11. 2004

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 31. 12. 2002 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: POUL ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 2002 do 24. 11. 2005

Adresa: Opatovice nad Labem, Pohřebačka 39, okres Pardubice
od 28. 05. 2002 do 24. 11. 2005


Název/Jméno: PETRÁŇOVÁ LUDMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 05. 2002 do 30. 06. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 07. 2001 do 28. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999

Adresa: Praha 4, K Děrám 684
od 02. 07. 2001 do 30. 06. 2006
Praha 4, K Děrám 684
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999


Název/Jméno: ŘEZNÍČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představensta
od 18. 04. 2002 do 24. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představensta
od 15. 07. 1999 do 18. 04. 2002

Adresa: Praha 10, Pražská 2/1014
od 15. 07. 1999 do 24. 11. 2005


Název/Jméno: FIŘT JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2002 do 31. 12. 2002

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 18. 04. 2002 do 31. 12. 2002


Název/Jméno: ŠABATKOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 04. 2002 do 29. 05. 2002

Adresa: Praha 5, Stroupežnického 706/12
od 18. 04. 2002 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: KOBĚRSKÝ PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 10. 2001 do 04. 05. 2005

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Jižní 10, okres Ostrava-město
od 05. 10. 2001 do 04. 05. 2005


Název/Jméno: JANDA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2001 do 10. 11. 2004

Adresa: Praha 4 - Nusle, Na Květnici 13
od 05. 10. 2001 do 10. 11. 2004


Název/Jméno: POUČEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 2001 do 29. 05. 2002

Adresa: Praha 9 - Letňany, Ostravská 626
od 05. 10. 2001 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: KRENK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1999 do 05. 10. 2001

Adresa: Praha 4, U Botiče 1390
od 15. 07. 1999 do 05. 10. 2001


Název/Jméno: NOVOTNÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 07. 1999 do 05. 10. 2001

Adresa: Praha 6, Bělohorská 2065
od 15. 07. 1999 do 05. 10. 2001


Název/Jméno: DVOŘÁK THEODOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 07. 1999 do 02. 07. 2001

Adresa: Znojmo, Coufalova 1245/21
od 15. 07. 1999 do 02. 07. 2001


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999

Adresa: Louny, kpt. Nálepky 2241
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999


Název/Jméno: ZVĚŘINA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 10. 1998 do 05. 10. 2001

Adresa: Praha 4, Výletní 399
od 16. 10. 1998 do 05. 10. 2001


Název/Jméno: KREJČÍ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999

Adresa: Praha 1, Navrátilova 1421/11
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999


Název/Jméno: TOMEC ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 10. 1998 do 18. 04. 2002

Adresa: Praha 4 - Komořany, Palmetova 2105/18, okres Praha 4
od 16. 10. 1998 do 18. 04. 2002


Název/Jméno: FIŠER PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představensta
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999

Adresa: Praha 4, Na Strži 61/1193
od 16. 10. 1998 do 15. 07. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Vedení spisovny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 6. 2014


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 5. 2014


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Draga Broszová


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 12. 2011


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 7. 2006

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Ivo Ullman, Ph.D.


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 8. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 8. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Svatopluk VNOUČEK, Ph.D


Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Alois Görlich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Tibor RUSÍN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v elektro-energetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Petr Zeman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provádění rozborů olejů (kromě činností uvedených v příl. 1-3 živnostenského zákona a činností tímto zákonem vyloučených)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Alois Görlich

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Tibor RUSÍN

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 1998

Obory činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 03. 03. 2015
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 13. 10. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 21. 05. 2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 22. 12. 2011
Zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 04. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 22. 04. 2009
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 22. 04. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 22. 04. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 22. 04. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 22. 04. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 04. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 22. 04. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 22. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 22. 04. 2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 19. 07. 2006 do 22. 04. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 08. 2004 do 22. 04. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a  služeb
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Poradenská činnost v elektro-energetice
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Provádění rozborů olejů (kromě činností uvedených v příl. 1-3 živnostenského zákona a činností tímto zákonem vyloučených)
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
od 22. 09. 1999 do 22. 04. 2009
Automatizované zpracování dat
od 16. 10. 1998 do 22. 04. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 16. 10. 1998 do 22. 04. 2009


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 1998

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 10. 1998

Odpovědní zástupci: Petr Zeman

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25702556

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1999

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
477580"DIVIDEND TRADE s.r.o."60839317Tábor, Špitálské nám. 509, PSČ 39001
407777"Investa" Leasing und Beteiligungsgesellschaft mbHVídeň, Praterstrasse 23, Rakouská republika
849382"Klínovecko, o.s."28555724Sokolov, Rokycanova 1615, PSČ 35601
695198"SPALENKO", s.r.o.49355953Praha 4, Na bitevní plání 17/1218
322153JINDRA JOSEFČeské Budějovice, Fr. Ondříčka 12