ČEPS Invest, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEPS Invest, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164. Jeho identifikační číslo je 24670111

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEPS Invest, a.s.

Datum zápisu: 27. 4. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164

Identifikační číslo:24670111

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wip4pd

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152
od 27. 04. 2010
Elektrárenská 774/2, 10100 Praha

Skutečnosti

  Společnost se zcela podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 01. 2014

  Na společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014, jmění, včetně všech práv a povinností, jakož i práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273, jako zanikající společnosti.Společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273.
od 01. 01. 2014

  Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek:1) Bude upsáno 200 (slovy: dvě stě) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótované.2) Součet jmenovitých hodnot nově upisovaných (vydaných) akcií je 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení ekonomické stability společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Energotis, s.r.o., se sídlem se sídlem Šumperk, Žižkova 5, PSČ 787 01, IČ: 646 11 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8880.5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.6) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597.7) V termínu do dvou týdnů po podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři - společnosti ČEPS, a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku.Upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.K upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti.8) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.9) Místem upisování je sídlo společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), tedy Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52.10) Upisovatel - společnost ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164.11) Lhůta pro upisování akcií je 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti PREVRO, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.13) Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 107-59520297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.14) Pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti.15) Jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je využití přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný.
od 16. 11. 2011 do 12. 12. 2011

Akcie

Počet: 220 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 12. 2011

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 04. 2010 do 27. 04. 2010

Vlastníci

Název/Jméno: ČEPS, a.s.

IČO:25702556

Adresa: Praha, Elektrárenská 774/2, okres Hlavní město Praha, PSČ 10152
od 07. 07. 2015
Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152
od 27. 04. 2010 do 07. 07. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 04. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Hladíkova 931/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 15. 12. 2015


Název/Jméno: VOTRUBA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016

Adresa: Vl. Rady 964/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KULICH VÍTĚZSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016

Adresa: Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: JÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2016

Adresa: Družstevníků 289/9a, Radčice, 322 00 Plzeň
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: NOGA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2016

Adresa: Wolkerova 1036/6, 251 01 Říčany
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
od 29. 05. 2015


Název/Jméno: KOCANDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2016 do 16. 09. 2016

Adresa: Zdiměřická 1427/9, Chodov, 149 00 Praha 4
od 02. 03. 2016 do 16. 09. 2016


Název/Jméno: KOHOUT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Marty Krásové 920/6, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 9 - Čakovice, Marty Krásové 920/6, PSČ 19600
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: VRBA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Jasmínová 2885/33, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 10, Jasmínová 2885/33, PSČ 10600
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: TOŠOVSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Výletní 399/29, Písnice, 142 00 Praha 4
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 4, Výletní 399/29, PSČ 14200
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 15. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: č.p. 96, 330 13 Krašovice
od 07. 07. 2015 do 15. 12. 2015
Krašovice 96, okres Plzeň-sever, PSČ 33013
od 27. 04. 2010 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: RONOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 do 02. 03. 2016

Adresa: Solidarity 843/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 07. 07. 2015 do 02. 03. 2016
Ostrava - Mariánské Hory, Solidarity 843/12, PSČ 70900
od 03. 04. 2012 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: ŠILAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2015

Adresa: č.p. 134, 511 01 Ohrazenice
od 07. 07. 2015


Název/Jméno: ŠACHL STANISLAV

IČO: 63249308

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Lipová 1611/1, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016


Název/Jméno: SLONČÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 do 29. 05. 2015

Adresa: č.p. 736, 788 03 Nový Malín
od 18. 08. 2014
Šumperk, Prievidzská 2416/12, PSČ 78701
od 03. 04. 2012 do 18. 08. 2014


Název/Jméno: VNOUČEK SVATOPLUK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2013 do 29. 05. 2015

Adresa: č.p. 23, 257 21 Mrač
od 17. 07. 2013 do 29. 05. 2015


Název/Jméno: PROKEŠ MIROSLAV

IČO: 45679428

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015

Adresa: Olivova 1765/46, 251 01 Říčany
od 14. 01. 2013 do 29. 05. 2015
Černčice, Tylova 91, PSČ 43901
od 16. 11. 2011 do 14. 01. 2013


Název/Jméno: ŠOLC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 20. 06. 2013

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 1262/118, PSČ 16000
od 16. 11. 2011 do 20. 06. 2013


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Pražská 1014/2, PSČ 10200
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015


Název/Jméno: VANĚK PETR

IČO: 65816838

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Paťanka 2687/1c, PSČ 16000
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: ZEMAN PETR

IČO: 1369181

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, Na Nové silnici 2567/7, PSČ 19300
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: KOVAČOVSKÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 10 - Vršovice, U vršovického nádraží 872/4, PSČ 10100
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Dlask


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Slončík


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Slončík


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Prokeš


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 2010

Obory činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 26. 04. 2012
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 26. 04. 2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 13. 01. 2012
Zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 04. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 04. 2010
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 27. 04. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Tichý


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24670111

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2012

Související firmy

#NázevICOAdresa
631930" VTN - Servis, s.r.o."48583651Praha 4, Kolmistrova 146/7, PSČ 14900
31599092IT s.r.o.24741973Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
1701815A - City Real Estate s.r.o.28271581Miřetice 58, PSČ 53955
2497850A - City spol. s r.o.26931826Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
322867A - Consulting a.s.26211106Bořeňovice 7, PSČ 25601

Související osoby

#NázevICOAdresa
477580"DIVIDEND TRADE s.r.o."60839317Tábor, Špitálské nám. 509, PSČ 39001
849382"Klínovecko, o.s."28555724Sokolov, Rokycanova 1615, PSČ 35601
377847VRBA JIŘÍLiberec, Holubova 509/3
34709Active Development Investments a.s.47311614Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000
123015SVAČINA ADAMHáj 214, 431 91 Loučná pod Klínovcem