ČEPS Invest, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEPS Invest, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164. Její identifikační číslo je 24670111

Výpis z obchodního rejstříku ČEPS Invest, a.s.

Datum zápisu: 27. 4. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wip4pd

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost se zcela podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 01. 2014

  Na společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014, jmění, včetně všech práv a povinností, jakož i práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273, jako zanikající společnosti.Společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273.
od 01. 01. 2014

  Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek:1) Bude upsáno 200 (slovy: dvě stě) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótované.2) Součet jmenovitých hodnot nově upisovaných (vydaných) akcií je 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení ekonomické stability společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Energotis, s.r.o., se sídlem se sídlem Šumperk, Žižkova 5, PSČ 787 01, IČ: 646 11 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8880.5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.6) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597.7) V termínu do dvou týdnů po podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři - společnosti ČEPS, a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku.Upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.K upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti.8) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.9) Místem upisování je sídlo společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), tedy Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52.10) Upisovatel - společnost ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164.11) Lhůta pro upisování akcií je 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti PREVRO, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.13) Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 107-59520297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.14) Pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti.15) Jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je využití přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný.
od 16. 11. 2011 od 12. 12. 2011

Akcie

Počet: 220 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 12. 2011

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 04. 2010 od 12. 12. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: ČEPS, a.s.

IČO: 25702556

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 04. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GRIESZL RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2016


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016 od 20. 01. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2015 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: VOTRUBA STANISLAV

IČO: 76460959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KULICH VÍTĚZSLAV

IČO: 60608854

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: JÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: NOGA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 2015 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KOCANDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2016 od 16. 09. 2016


Název/Jméno: Vrba Jiří

IČO: 68374976

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: TOŠOVSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KOHOUT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 2011 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

IČO: 46698507

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 od 15. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 od 16. 11. 2011


Název/Jméno: ŠILAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2015


Název/Jméno: RONOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 od 02. 03. 2016


Název/Jméno: SLONČÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 od 29. 05. 2015


Název/Jméno: ŠACHL STANISLAV

IČO: 63249308

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2015 od 26. 05. 2016


Název/Jméno: VNOUČEK SVATOPLUK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2013 od 29. 05. 2015


Název/Jméno: PROKEŠ MIROSLAV

IČO: 70455511

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2011 od 29. 05. 2015


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2011 od 29. 05. 2015


Název/Jméno: ŠOLC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 od 20. 06. 2013


Název/Jméno: KOVAČOVSKÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2010 od 16. 11. 2011


Název/Jméno: ZEMAN PETR

IČO: 40222471

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 04. 2010 od 16. 11. 2011


Název/Jméno: VANĚK PETR

IČO: 40406261

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 od 16. 11. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: 16440


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: 16440


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: 1378914


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 04. 2010

Odpovědní zástupci: 1378914


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24670111

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
3410671Zante SE150449215. května 1997, 51101 Turnov - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
9460392IT s.r.o.24741973Skalní 578/26, 15200 Praha
185102A.L.S. EKON s.r.o.64509621Brno, Stránského 3003/28, PSČ 616 00
906738AB - CONTROL s.r.o.48530981Skořepka 366/4, 60200 Brno
392503AB Control CZ, s.r.o. v likvidaci26222485Hudcova 532/78b, 61200 Brno
110829ABAKRON, s.r.o.28877870Čerčanská 619/3, 14000 Praha
245315Adcon s.r.o.62966120Štichova 668/46, 14900 Praha
475272ADEKO-plus s.r.o.6479113143, 55225 Rychnovek
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 69661 Vnorovy
262990ALMA ENERGO, s.r.o.3514498Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
293308Alnoga s.r.o. "v likvidaci"27204626Říčany, 25101, Říčany, Wolkerova, 1036/4
767474ALPE INTERNATIONAL, spol. s r.o.201723Na Kotlářce 1081/6, 16000 Praha
813959AUTO FUTURE, s.r.o.25160303Antala Staška 1966, 37007 České Budějovice
1164044Belagra, a.s.46346023Hustopeče, 69301, Hustopeče, Nádražní, 60
746822Berounská servisní a.s.28471008Politických vězňů 156/21, 26601 Beroun
987355Beskydská golfová, a.s.25352920415, 73961 Ropice
922403CEVA Králův Dvůr a.s. v likvidaci14931Nové Strašecí, 27101, Nové Strašecí, Dukelská, 550
782319CompactBau CZ spol. s r.o.27167828Lednická 328/5, 19800 Praha
516419CS DANY INTERNACIONAL spol. s r.o.47308851Praha, 12000, , Belgická, 681
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
685328Česká exportní banka, a.s.63078333Vodičkova 701/34, 11000 Praha
589768Českomoravská energetická, a.s.26442736Praha, 14201, Lhotka, Novodvorská, 1010/14
575350Český Aeroholding, a.s.24821993Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
651848ČEZ Logistika, s.r.o.2684006528. října 3123/152, 70200 Ostrava

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2160611Valentina NOURGAZINOVA - EFEKT68860978Praha, 10100, , Elektrárenská, 5/983
2633789BÁRTOVÁ Jitka62894200Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
2185170Bártová Michaela69026050Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
1691033Bělecký Miroslav40622631Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1187601BĚLOHRADSKÁ Blanka40185699Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
2874274Beneš Jiří45753580Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
621528Bleshynets Vasyl67957650Praha, 10100, , Nad Vršovskou Horou, 1/980
3087831Bodyová Olga44866143Elektrárenská 983/5, 10100 Praha
1003546Carda Ladislav43032613Elektrárenská 91/6, 10100 Praha
3320540Codl Pavel70386218Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
3068956Čech Jan71534938Elektrárenská 90/4, 10100 Praha
809127ČECH Pavel87267047Elektrárenská 90/4, 10100 Praha
29389ČECHOVÁ Marie61380865Elektrárenská 90/4, 10100 Praha
1486871Čížek Martin63627418Praha, 10100, Michle (Praha 10), Nad Vršovskou horou, 981/3
800427DOBEŠ Zdeněk66882613Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1271510Dobešová Barbora71556524Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
364023Dobešová Dagmar75949351Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
2474246DOLEJŠÍ Miroslava60177659Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1144057Dostálová Stanislava15292452Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
1366440Douda Petr88620689Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
873092Endrst Martin75381362Elektrárenská 983/5, 10100 Praha
1373435FANTIŠOVÁ Eva71544798Elektrárenská 91/6, 10100 Praha
2421065Gráf Ivo67414192Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
1357032HALTUFOVÁ Libuše71082638Elektrárenská 90/4, 10100 Praha