ČEPS Invest, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEPS Invest, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164. Její identifikační číslo je 24670111 a sídlo firmy je Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152.

Výpis z obchodního rejstříku ČEPS Invest, a.s.

Datum zápisu: 27. 4. 2010

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16164

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wip4pd

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Společnost se zcela podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 01. 2014

  Na společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014, jmění, včetně všech práv a povinností, jakož i práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273, jako zanikající společnosti.Společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273.
od 01. 01. 2014

  Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek:1) Bude upsáno 200 (slovy: dvě stě) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótované.2) Součet jmenovitých hodnot nově upisovaných (vydaných) akcií je 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení ekonomické stability společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Energotis, s.r.o., se sídlem se sídlem Šumperk, Žižkova 5, PSČ 787 01, IČ: 646 11 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8880.5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.6) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597.7) V termínu do dvou týdnů po podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři - společnosti ČEPS, a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku.Upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.K upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti.8) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.9) Místem upisování je sídlo společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), tedy Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52.10) Upisovatel - společnost ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164.11) Lhůta pro upisování akcií je 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti PREVRO, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií.12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.13) Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 107-59520297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.14) Pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti.15) Jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je využití přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný.
od 16. 11. 2011 do 12. 12. 2011

Akcie

Počet: 220 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 12. 2011

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 04. 2010 do 12. 12. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: ČEPS, a.s.

IČO: 25702556

Adresa: Praha, Elektrárenská 774/2, okres Hlavní město Praha, PSČ 10152
od 07. 07. 2015
Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152
od 27. 04. 2010 do 07. 07. 2015

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 04. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: GRIESZL RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 11. 2016

Adresa: Elišky Krásnohorské 743/28, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 18. 11. 2016


Název/Jméno: MACEŠKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016 do 20. 01. 2017
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
od 29. 05. 2015 do 20. 01. 2017


Název/Jméno: VOTRUBA STANISLAV

IČO: 76460959

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016

Adresa: Vl. Rady 964/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KULICH VÍTĚZSLAV

IČO: 60608854

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2016

Adresa: Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: JÍLEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2016

Adresa: Družstevníků 289/9a, Radčice, 322 00 Plzeň
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: NOGA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2016

Adresa: Wolkerova 1036/6, 251 01 Říčany
od 26. 05. 2016


Název/Jméno: KALINA JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 26. 05. 2016
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 12. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Hladíkova 931/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 15. 12. 2015


Název/Jméno: KOCANDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 2016 do 16. 09. 2016

Adresa: Zdiměřická 1427/9, Chodov, 149 00 Praha 4
od 02. 03. 2016 do 16. 09. 2016


Název/Jméno: Vrba Jiří

IČO: 68374976

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Jasmínová 2885/33, Záběhlice, 106 00 Praha 10
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 10, Jasmínová 2885/33, PSČ 10600
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: TOŠOVSKÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Výletní 399/29, Písnice, 142 00 Praha 4
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 4, Výletní 399/29, PSČ 14200
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: KOHOUT LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 11. 2011 do 26. 05. 2016

Adresa: Marty Krásové 920/6, Čakovice, 196 00 Praha 9
od 07. 07. 2015 do 26. 05. 2016
Praha 9 - Čakovice, Marty Krásové 920/6, PSČ 19600
od 16. 11. 2011 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: KOVAŘÍK MILAN

IČO: 46698507

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 15. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: č.p. 96, 330 13 Krašovice
od 07. 07. 2015 do 15. 12. 2015
Krašovice 96, okres Plzeň-sever, PSČ 33013
od 27. 04. 2010 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: ŠILAR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 07. 2015

Adresa: č.p. 134, 511 01 Ohrazenice
od 07. 07. 2015


Název/Jméno: RONOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 do 02. 03. 2016

Adresa: Solidarity 843/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 07. 07. 2015 do 02. 03. 2016
Ostrava - Mariánské Hory, Solidarity 843/12, PSČ 70900
od 03. 04. 2012 do 07. 07. 2015


Název/Jméno: SLONČÍK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2012 do 29. 05. 2015

Adresa: č.p. 736, 788 03 Nový Malín
od 18. 08. 2014
Šumperk, Prievidzská 2416/12, PSČ 78701
od 03. 04. 2012 do 18. 08. 2014


Název/Jméno: ŠACHL STANISLAV

IČO: 63249308

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016

Adresa: Lipová 1611/1, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 29. 05. 2015 do 26. 05. 2016


Název/Jméno: VNOUČEK SVATOPLUK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2013 do 29. 05. 2015

Adresa: č.p. 23, 257 21 Mrač
od 17. 07. 2013 do 29. 05. 2015


Název/Jméno: PROKEŠ MIROSLAV

IČO: 70455511

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015

Adresa: Olivova 1765/46, 251 01 Říčany
od 14. 01. 2013 do 29. 05. 2015
Černčice, Tylova 91, PSČ 43901
od 16. 11. 2011 do 14. 01. 2013


Název/Jméno: ČULÍK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015

Adresa: Praha 10 - Hostivař, Pražská 1014/2, PSČ 10200
od 16. 11. 2011 do 29. 05. 2015


Název/Jméno: ŠOLC PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 2011 do 20. 06. 2013

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 1262/118, PSČ 16000
od 16. 11. 2011 do 20. 06. 2013


Název/Jméno: KOVAČOVSKÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 10 - Vršovice, U vršovického nádraží 872/4, PSČ 10100
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: ZEMAN PETR

IČO: 40222471

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 9 - Horní Počernice, Na Nové silnici 2567/7, PSČ 19300
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Název/Jméno: VANĚK PETR

IČO: 40406261

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Paťanka 2687/1c, PSČ 16000
od 27. 04. 2010 do 16. 11. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Prokeš


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Prokeš


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Slončík


Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2011


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 4. 2010

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Slončík


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24670111

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2012

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
3410671Zante SE150449215. května 1997, 511 01 Hrubá Skála - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
3331885" VTN - Servis, s.r.o."48583651Praha 4, Kolmistrova 146/7, PSČ 14900
9460392IT s.r.o.24741973Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
2599946A - City Real Estate s.r.o.28271581č.p. 58, 539 55 Miřetice
2255117A - City spol. s r.o.26931826Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
1547434A - Consulting a.s.26211106Bořeňovice 7, PSČ 25601
3076479A + B Nový Smíchov a.s.26423812Jindřicha Plachty 25, 150 00 Praha 5
185102A.L.S. EKON s.r.o.64509621Brno, Stránského 3003/28, PSČ 61600
906738AB - CONTROL s.r.o.48530981Skořepka 366/4, Trnitá, 602 00 Brno
2531897AB Capital, s.r.o.28916387Jílovská 445, 252 44 Psáry
392503AB Control CZ, s.r.o. v likvidaci26222485Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 Brno
110829ABAKRON, s.r.o.28877870Prosečnice 47, 257 41 Krhanice
245315Adcon s.r.o.62966120Praha 4 - Háje, Štichova 668/46, PSČ 14900
475272ADEKO-plus s.r.o.64791131č.p. 43, 552 25 Rychnovek
2625281ADI OIL s.r.o.63992078Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
3105100AERO Vodochody a.s.10545U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
2276381AGRO HOLZ spol. s r.o.49192850Úzká 222/4, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026č.p. 165, 592 57 Rozsochy
230910AGRO Vnorovy, a.s.64508056Smetkova 303, 696 61 Vnorovy
3447783Agropodnik Tábor a.s.47217651č.ev. 64, 397 01 Vrcovice
1369929AKSAMITE spol. s r.o.47239085Chotoviny - Liderovice 1, PSČ 39137
1807161ALBA servis s.r.o.24295400Praha 9 - Kbely, Toužimská 588/70, PSČ 19700
2222711ALBION alarm, spol. s r.o.48400203Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2125609Allianz kontakt, s.r.o.27255719Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600
262990ALMA ENERGO, s.r.o.3514498Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
1052622ALBRECHT MILAN41564558, 50901 Úbislavice
238506AMBRŮZ JOSEF45170703Velké Karlovice, 75606, Malé Karlovice, , 798
238508AMBRŮZ PETR46280847SNP 1174, 76502 Otrokovice
16439ANDREE KAMIL66245192Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
24471BÁBEK RADOMIL46754911Lomená 2857, 47001 Česká Lípa
1200217BALABÁN FRANTIŠEK73819573Na Ulici 233, 67921 Černá Hora
591927BALÁK JAN87287820Bělohorská 516/183, 16900 Praha
507446BÁLEK JAROSLAV72170093124, 39135 Borotín
396296BANDAS HYNEK48339806Nádražní 354, 35134 Skalná
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
227475BARTÁKOVÁ JANA7375275474, 37853 Zahrádky
105492BARTÁKOVÁ MARIE70349070Liliová 194, 25063 Čakovičky
49130BARTOŠ MARTIN86635107Výhledová 549/5, 15200 Praha
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
6031BARTOŠ VÁCLAV62800116253, 79806 Otaslavice
23662BARTOŠ ZBYNĚK10182233Píškova 1957/34, 15500 Praha
156226BARTOŠOVÁ MARTINA76168468Vrábská 2239, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
346542BARTOVIČOVÁ LENKA70085951Praha, 14000, Nusle (Praha 2), NA VESELÍ, 12

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Fyzická osoba: Vladimír GDOVÍN4060706228. pluku 464/39, 10000 Praha
Firma: NATLAND Group, SE2936992Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Fyzická osoba: Jitka Hudečková721042V Úhlu 205/3, 32100 Plzeň
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Fyzická osoba: MUDr. Jana Prokšíková72070625Foerstrova 1656/3, 50002 Hradec Králové
Fyzická osoba: Anna Mikulová252205564, 73939 Lučina
Firma: První severočeský investiční fond, a.s.43222111Teplice, Masarykova 364/2
Firma: SOGNA s.r.o.5248833V přístavu 1586/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Jan Kryštof70414076Bohuslava Martinů 732/74, 60200 Brno
Fyzická osoba: Pavel Jelínek6221349173, 46373 Černousy
Firma: FORIT GROUP SERVICES s.r.o.28597184U pekárny 687/18, Holice, 779 00 Olomouc
Fyzická osoba: Bc. Miloš Maděránek75835592Vondrákova 623/4, 63500 Brno
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1074, Laurinova, Mladá Boleslav27097684Mladá Boleslav, Laurinova 1074
Fyzická osoba: Zdeněk Srb43102603Zlonín, 25064, , ,
Firma: Snircle s.r.o.5742781Koudelov 43, 286 01 Vrdy
Firma: Výlety bez bariér, o.s.285553509. května 99, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2160611Valentina NOURGAZINOVA - EFEKT68860978Praha 10, Elektrárenská 5/983, PSČ 10100
2874274Beneš Jiří45753580Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
621528Bleshynets Vasyl67957650Praha 10, Nad Vršovskou Horou 1/980, PSČ 10100
3087831Bodyová Olga44866143Elektrárenská 983/5, 10100 Praha
2633789BÁRTOVÁ Jitka62894200Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
2185170Bártová Michaela69026050Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
1187601BĚLOHRADSKÁ Blanka40185699Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
1691033Bělecký Miroslav40622631Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1003546Carda Ladislav43032613Elektrárenská 91/6, 10100 Praha
3108467Chládková Kateřina3951499Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
3320540Codl Pavel70386218Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
800427DOBEŠ Zdeněk66882613Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
2474246DOLEJŠÍ Miroslava60177659Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1271510Dobešová Barbora71556524Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
364023Dobešová Dagmar75949351Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1144057Dostálová Stanislava15292452Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
1366440Douda Petr88620689Elektrárenská 985/9, 10100 Praha
873092Endrst Martin75381362Elektrárenská 983/5, 10100 Praha
1373435FANTIŠOVÁ Eva71544798Elektrárenská 91/6, 10100 Praha
2421065Gráf Ivo67414192Elektrárenská 984/7, 10100 Praha
1357032HALTUFOVÁ Libuše71082638Elektrárenská 90/4, 10100 Praha
486218HUNKA Václav66886848Elektrárenská 983/5, 10100 Praha
2963888Herout Tomáš71822976Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
1194728Heroutová Tereza87109506Nad Vršovskou horou 981/3, 10100 Praha
3154255Hocek Martin76079503Elektrárenská 983/5, 10100 Praha