Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Hlavní strana

Firma s názvem Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3433. Její identifikační číslo je 63998530

Výpis z obchodního rejstříku Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Datum zápisu: 6. 11. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3433

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 3v8dkek

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Adresa společnosti

Sídlo: Pobřežní 665/23, 18600 Praha

Adresy: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600
od 10. 07. 2012
Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021
od 12. 07. 2004 od 10. 07. 2012
Praha 4, Budějovická 5
od 14. 08. 1998 od 12. 07. 2004
Praha 4, Budějovická 5/64
od 06. 11. 1995 od 14. 08. 1998

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 06. 2015

  Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úpně splacený a v obchodním rejstříku zapsaný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,-Kč na částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu.Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným uspisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,-Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,-Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,-Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,-Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,-Kč a emisní ážio činí 560.000.40,-Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období.Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedné před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné.Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,-Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a. s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0(číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data uspání akcií podle předchozího bodu.
od 10. 10. 2005 od 10. 10. 2005

  Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře navrhovatele ze dne 10.8.2005 o zvýšení základního kapitálu navrhovatele. Zvyšuje se dosavadní úplně splacený a v obchodním rejstříku zapsaný základní kapitál navrhovatele v částce ve výši 660.000.000,- Kč o částku 340.000.000,- Kč na částku 1.000.000.000,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 3400 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich. Akcie budou znít na jméno a budou mít zaknihovanou podobu.Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu se určuje jediný akcionář navrhovatele, tj. společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617. Upisování akcií jinými upisovateli nebo formou veřejné nabídky se nepřipouští. Neupsání všech akcií jediným upisovatelem činí úpis neúčinným. Emisní kurs upisovaných akcií činí 264.706,- Kč každé z nich. Při jmenovité hodnotě každé z upisovaných akcií ve výši 100.000,- Kč tak emisní ážio u každé z upisovaných akcií činí 164.706,- Kč. Emisní kurs 3400 ks akcií pak činí 900.000.400,- Kč, z toho jmenovitá hodnota činí 340.000.000,- Kč a emisní ážio činí 560.000.400,- Kč. Emisní ážio může být použito k úhradě neuhrazené ztráty minulých účetních období.Jediný upisovatel upíše akcie v sídle navrhovatele, tj. v Praze 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, do 20 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu navrhovatele do obchodního rejstříku. Dojde-li však Městským soudem v Praze k zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, je upsání akcií provedené před datem, k datu nebo po datu, kdy zamítavé rozhodnutí jmenovaného soudu nabylo právní moci, neúčinné.Jediný upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 900.000.400,- Kč najednou peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet navrhovatele vedený u CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (číslo pro mezibankovní tuzemský styk: 100086542/5000) do 30 dnů od data upsání akcií podle předchozího bodu.
od 29. 08. 2005 od 10. 10. 2005

  Jediný akcionář společnosti Capital Management Company, a.s ., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, rozhodl dne 20.10.2004 vykonávaje působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 560.000.000,- Kč (slovy: Pětsetšedesátmilionů korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých) na částku 610.000.000,- Kč )slovy: Šestsetdesetmilionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 500 (slovy:pětiset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:Jednostotisíc korun českých). Akcie budou kmenové, na jméno, v zaknihované podobě, přičemž výše emisního kursu je rovna jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad výši navrhovaného základního kapitálu se připouští až do částky 200.000.000,- Kč (slovy: Dvěstěmilionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.Akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992.Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 30 dnů, vždy od 9,00 hod. do 15,00 hod. v sídlem společnosti na adrese Praha 4, Budějovická 5 počínaje 30. dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámen jedinému akcionáře doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku.Jediný akcionář společnost Capital Management Company, a.s., splatí nově upisované akcie na účet společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., založený za tímto účelem u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s., číslo účtu: 01/000865/190/00/0 (mezibankovní tuzemský stky - clearing 100086542/5000) takto:- 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti,- 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy:jednoho) roku ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti.Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření nabídky pojišťovacích služeb a posílení finanční stability společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.Jediný akcionář Capital Management Company, a. s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 79 992, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií.
od 04. 01. 2005 od 06. 05. 2005

  Akcie budou upisovány bez veřejné výzvy k jejich upisováníspolečností SPGroup, a.s.(blíže viz výše) a společností CapitalManagement Company, a.s., IČ 63079992 se sídlem Praha 1,Masarykovo nábř. 28, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem Praha oddíl B vložka 3245, přičemž výše emisníhokurzu je rovna jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií bude probíhat v pracovních dnech po dobu 14-tidnů, vždy od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti naPraze 4, Budějovická 5 počínaje 30.dnem po nabytí právní mocirozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení tohotorozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis bude oznámenupisovateli doporučeným dopisem na adresu uvedenou jako sídlospolečnosti v obchodním rejstříku.Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude upisovateli zaplacena naúčet společnosti založený za tímto účelem u Citibank a.s., čísloúčtu: ABO formát: 203 881 - 9918 nebo u Credit Lyonnais BankPraha, a.s. číslo účtu: 01/000865/190/00/0 takto:- 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 10-ti dnů po skončenídoby pro jejich úpis,- 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho)roku.Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálovévybavenosti s ohledem na plánovaný objem pojišťovací činnosti.
od 03. 02. 2003 od 02. 06. 2003

  Jediný akcionář společnosti SPGroup, a.s. se sídlem Praha 1,Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571, rozhodl dne 25.11.2002vykonávaje působnost valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti z částky 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionůkorun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionůkorun českých) na částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 2.000 kusů(slovy: dvatisíce kusů) nových akcií na jméno v zaknihovanépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad výšinavrhovaného základního kapitálu se připouští. O konečné částcezvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.Jediný akcionář SPGroup, a.s., IČ 63078571, se sídlem Praha 1,Masarykovo nábř. 28, se vzdal svého přednostního práva úpisu.
od 03. 02. 2003 od 02. 06. 2003

  V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanovspolečnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513/1991 Sb.(obchodní zákoník), v platném znění:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kčslovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíckorun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budouv listinné podobě,- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s.Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soud v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva resp.jeho úpisu bude nižší než je navrhované zvýšení základníhojmění, má společnost právo nabídnout akcie k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcienabídnuty s minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsanýchakcií. Lhůta pro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právnímoci usnesení, kterým Krajský obchodní soud v Praze odděleníobchodního rejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění, a trvá30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní od úpisu akcií.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti České podnikatelsképojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.- Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jměnípojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb.
od 08. 01. 2001 od 21. 11. 2001

  V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 21.7.2000 na základě ustanovení § 8 stanovspolečnosti a v souladu s ust.§ 203 a násl. zák.č.513/1991 Sb.(obchodní zákoník), v platném znění:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 100 000 000,-- Kčslovy: jednostomilionůkorun českých upsáním nových akcií.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští,- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 1 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč slovy: jednostotisíckorrun českých za jednu akcii. Akcie budou znít na jméno a budouv listinné podobě,- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s..Úpis musí být proveden do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno do 10 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300,- pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp.jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, máspolečnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejnévýzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnutys minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůtapro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní odúpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Česképodnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.- Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb a nově stanovená výše základního jměnípojišťoven v zákoně o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb.
od 12. 12. 2000 od 08. 01. 2001

  V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 22.7.1999:- zvyšuje se základní jmění společnosti o 300 000 000,-- Kč.Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.- zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 3 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč. Akcie budou znít najméno a budou v listinné podobě.- přednostní právo na úpisu má jediný akcionář SPGroup, a.s..Úpis musí být proveden do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení,kterým Krajský obchodní soudu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku rozhodne o zvýšení základního jmění.Zplacení 30% upsaných akcií bude provedeno do 30 dnů ode dneúpisu. Upsaná částka akcií bude uhrazena na účet Česképodnikatelské pojišťovny, a.s. č. 8010-0700346563/0300.- pokud jediný akcionář nevyužije svého předkupníko práva resp.jeho úpisu nižší než je navrhované zvýšení základního jmění, máspolečnost právo nabídnout akcie k upsání na základě veřejnévýzvy k upisování akcií. V takovém případě budou akcie nabídnutys minimálním ážiem 250% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Lhůtapro úpis počíná běžet 31. dnem od nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudnu v Praze, oddělení obchodníhorejstříku a trvá 30 dní. Splacení upsaných akcií je do 30 dní odúpisu akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Česképodnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 4, Budějovická 5.Důvodem zvýšení základního jmění je rozšíření nabídkypojišťovacích služeb.
od 12. 08. 1999 od 12. 12. 2000

  základní jmění společnosti bylo splaceno vevýši 100%
od 21. 07. 1997 od 21. 11. 2001

  akcie jsou neomezeně převoditelné
od 17. 07. 1997

  Základní jmění společnosti bylo splaceno vevýši 100%
od 17. 07. 1997 od 21. 07. 1997

Akcie

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 08. 2005

Počet: 6 600 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 06. 05. 2005 od 31. 08. 2005

Počet: 5 600 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 06. 2003 od 06. 05. 2005

Počet: 3 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 21. 11. 2001 od 02. 06. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 29. 08. 2005


Název/Jméno: Capital Management Company, a.s.

IČO: 63079992

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 07. 2004 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: SPGroup a.s.

IČO: 63078571

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 11. 2001 od 02. 06. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JANUROVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 23. 05. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 22. 07. 2014 od 23. 05. 2016


Název/Jméno: STADLER ELIZABETH

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: FUCHS FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: FINK KARL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: GARY WHEATLEY MAZZOTTI

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2016


Název/Jméno: VLNAŘ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 12. 2010 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: Ing VÍT ROZSYPAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 12. 2015


Název/Jméno: BESPERÁT JAROSLAV

IČO: 44436955

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 04. 2005 od 13. 04. 2010


Název/Jméno: DIVIŠ MARTIN

IČO: 48969087

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 08. 2013
Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013 od 13. 08. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 06. 2008 od 18. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 05. 06. 2008


Název/Jméno: HANS PETER HAGEN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 08. 2013 od 23. 05. 2016
Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013 od 13. 08. 2013


Název/Jméno: ROZSYPAL VÍT

IČO: 10633286

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2013 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: CEPEK PAVEL

IČO: 15733700

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013 od 23. 05. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KAPINOSOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013 od 22. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

IČO: 75301601

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013
Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 13. 05. 2008


Název/Jméno: GRÖLL ROLAND

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 18. 07. 2013 od 23. 05. 2016


Název/Jméno: LAHNER GERHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 2010 od 13. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2007 od 19. 02. 2009


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: NIDL MILAN

IČO: 5343674

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2009 od 08. 12. 2015


Název/Jméno: Gröll Ronald

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 2011 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KOSYNA FRANZ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 12. 2009 od 29. 06. 2011
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2006 od 13. 05. 2008
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 2005 od 24. 04. 2006


Název/Jméno: STRNAD JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 05. 2008 od 17. 03. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 01. 2008 od 13. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2007 od 22. 01. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 05. 2006 od 23. 11. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2005 od 18. 05. 2006


Název/Jméno: Dr. HANS - PETER HAGEN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 06. 2008 od 18. 07. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 05. 06. 2008


Název/Jméno: HÖFINGER PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 2008 od 15. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 2005 od 13. 05. 2008


Název/Jméno: ALEXEJENKO KONŠTANTÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 2006 od 13. 05. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2006 od 23. 11. 2006


Název/Jméno: MRÁZ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 10. 10. 2005 od 13. 05. 2008
Dozorčí rada - člen
od 29. 08. 2005 od 10. 10. 2005


Název/Jméno: DOSTÁL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 08. 2005 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: VLACHÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 07. 2005 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: KACHLÍK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 07. 2005 od 29. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 23. 12. 2002 od 06. 07. 2005
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 09. 1999 od 14. 11. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 03. 1998 od 06. 04. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1995 od 23. 09. 1999


Název/Jméno: DROBÍK LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: SIROTEK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 13. 05. 2008


Název/Jméno: ŠMÍD JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: SRP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 13. 05. 2008


Název/Jméno: NEDVÍDEK JIŘÍ

IČO: 13595831

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 07. 2005 od 27. 08. 2007


Název/Jméno: ŠŤÁSTKA ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 01. 2005 od 24. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2003 od 05. 01. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2001 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: NAVRÁTIL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 05. 01. 2005 od 29. 08. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 11. 1995 od 05. 01. 2005


Název/Jméno: JANOUŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 07. 2002 od 06. 07. 2005


Název/Jméno: PŘEROVSKÁ PAVLÍNA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 12. 2003 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: PULCHART VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 23. 12. 2002 od 20. 07. 2005


Název/Jméno: BUBLA RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 23. 09. 1999 od 16. 07. 2003


Název/Jméno: BRABENEC PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2001 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: RESL MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1997 od 12. 07. 2004


Název/Jméno: FRANC TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1999 od 12. 12. 2000


Název/Jméno: PAVELKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 08. 1998 od 03. 07. 2002


Název/Jméno: OUŘEDNÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1998 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: SEHNAL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 04. 1998 od 23. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 11. 1995 od 04. 03. 1998
Prokura - prokurista
od 06. 11. 1995 od 23. 09. 1999


Název/Jméno: HONČ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 1997 od 14. 08. 1998


Název/Jméno: ŠAFAŘÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 17. 07. 1997 od 23. 09. 1999


Název/Jméno: PODOLÁK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 07. 1997 od 14. 08. 1998


Název/Jméno: SLÁDEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 17. 07. 1997 od 05. 12. 2003


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1995 od 17. 07. 1997


Název/Jméno: POKORNÝ BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 1995 od 17. 07. 1997


Název/Jméno: Bejček Eduard

IČO: 12263630

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 11. 1995 od 17. 07. 1997


Název/Jméno: JANOUŠEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 1995 od 17. 07. 1997


Název/Jméno: KACHLÍK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 11. 1995 od 17. 07. 1997


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 08. 2011

Odpovědní zástupci: 390619

Zánik oprávnění:11. 06. 2014


Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
11768311 1 Nejlepší autopůjčka s.r.o.27367169Ulčova 740/2A, 18400 Praha
270333AAA BYTY.CZ akciová společnost63999234Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
1199791AAA Průmyslový fond, a.s.27598519Masarykovo nábřeží 235/28, 11000 Praha
540759AAVILAAI s.r.o.27586448Budějovická 64/5, 14000 Praha
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
653723ACKELMANN, s.r.o. v likvidaci25346598Brno, Jeronymova 15, PSČ 615 00
738404AKADEMIE práce a zdraví České republiky, o.p.s.25636863Plzeňská 381/64, 15000 Praha
636222Allianz nadační fond24217638Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha
1084159Allianz penzijní společnost, a.s.25612603Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha
8622Anděl Investment Praha s.r.o.27128881Evropská 370/15, 16000 Praha
830053AUTOMOTIVE RETAIL SYSTEMS s.r.o.27187357Dopraváků 723/1, 18400 Praha
810596AXA Česká republika s.r.o.25672703Lazarská 13/8, 12000 Praha
657428AXA penzijní společnost a.s.61859818Úzká 488/8, 60200 Brno
135372BASF spol. s r.o.41195469Sokolovská 668/136d, 18600 Praha
699014BILLIARD TRADING CZ s.r.o. "v likvidaci"25358421Hviezdoslavova 547/12, 74601 Opava
39364BSV, v.o.s. "v likvidaci"47154748170, 78313 Liboš
547618Bytové družstvo Harmonie Střížkov v likvidaci25602268Černého 522/23, 18200 Praha
859310Bytové družstvo Šmukýřka v likvidaci25114018Strakatého 918/3, 15000 Praha
962465Bytové družstvo U Kombinátu v likvidaci25707981U kombinátu 441/1, 10000 Praha
663245C.S.I, a.s. v likvidaci44795670Bakovská 885/3, 19700 Praha
258368Cashdirect, a.s.28971086Bozděchova 1840/7, 15000 Praha
869803Celetná 25,s.r.o.25126890Praha, 11000, Staré Město, Celetná, 590
151240Communication Matters, s.r.o.65413776U Hájovny 900, 25243 Průhonice
861336ConsulTechIN, a.s. v likvidaci26243539Jeronýmova 1427/15, 61800 Brno
397801COVERD Praha, spol. s r.o.,64582752Rooseveltova 585/11, 16000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
335533ANTL VLADIMÍR11558580Za Mlýnem 564/7, 75002 Přerov
48245ARGMAN VLASTIMIL75214610Slovanská 124, 36018 Karlovy Vary
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
522111BÁLEK JIŘÍ1870272433, 33561 Spálené Poříčí
417683BÁLEK VÁCLAV63860724Jaromíra Malého 2195/8, 39701 Písek
632000BALLA PATRIK71736395Ježkova 617, 25091 Zeleneč
385552BARBOROVÁ JANA12372188Švédská 1090/33, 15000 Praha
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
114576BARTH JAN61803685Sušice, 34201, Sušice II, Hrádecká, 1227
40184BARTOŠKOVÁ IVANA49188089144, 36001 Pila
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
263864BARTŮŠKA ZDENĚK49076833Křemenáčová 186, 10400 Praha
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
207473BATRLA JIŘÍ49585771Jiřiny Štěpničkové 1480, 15600 Praha
221213BEČVÁŘ JIŘÍ66049946Kozí 857/15, 11000 Praha
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
201275BEJČEK EDUARD12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
276320BENEŠ JINDŘICH46487972Tyršova 352, 56151 Letohrad
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
796255A5 THE PRODUCTION GROUP, s.r.o.3021955Sokolovská 4/41, 18600 Praha
217512ActivZone  spol.  s r.o. "v likvidaci"27076121Sokolovská 4/41, 18600 Praha
3110152ADERANA s.r.o.1915410Sokolovská 231/35, 18600 Praha
340995AGENTURA FALA s.r.o.26149699Vítkova 227/23, 18600 Praha
2588874AGRI EU s.r.o.24310301Sokolovská 231/35, 18600 Praha
1291262AGRICULTURE-FORESTRY s.r.o.24307602Sokolovská 231/35, 18600 Praha
218769AKBI s.r.o.26733137Sokolovská 4/41, 18600 Praha
3393204AKENA s.r.o.2150476Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2900687ALL4ALL s.r.o.24265683Sokolovská 231/35, 18600 Praha
1794088ALL4BUILDINGS s.r.o.24221813Sokolovská 231/35, 18600 Praha
3407951ALLRENTAL s.r.o.24250082Sokolovská 231/35, 18600 Praha
804010ALLTRANSPORT s.r.o.3748871Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2322632ALT Technologies s.r.o.26203537Sokolovská 4/41, 18600 Praha
2490342ALWASTRA s.r.o.1891251Sokolovská 231/35, 18600 Praha
875818ANSGAR s.r.o.1985701Sokolovská 231/35, 18600 Praha
560865Applifting s.r.o.2542072Vítkova 439/21, 18600 Praha
1844988Arc Worldwide, spol. s r.o.25140884Praha, 18600, Karlín, Karolinská, 650/1
1123919ART SPECTRE s.r.o.28217365Sokolovská 4/41, 18600 Praha
29163ASKLEPIELO s.r.o.3087247Sokolovská 231/35, 18600 Praha
874051AUTO CINK s.r.o.2400081Sokolovská 231/35, 18600 Praha
783329BACKOFF s.r.o.24253758Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2345508BALSAS s.r.o.2171724Sokolovská 231/35, 18600 Praha
989925Bavaro bar s.r.o.24303372Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2286302BENELUX INDUSTRY s.r.o.3098532Sokolovská 231/35, 18600 Praha
241932BenQ Mobile CEE GmbH, organizační složka27405290Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
196343Berousek Ferdinand61472344Praha, 18600, Karlín, Sokolovská, 12/43
1351745Bízek Jan4567854Sokolovská 438/45, 18600 Praha
179588Bláha Jan64927628Vítkova 439/21, 18600 Praha
3272761Boušková Marcela41799801Vítkova 333/36, 18600 Praha
239759Brody Lenka76327906Vítkova 227/23, 18600 Praha
1689508Ciglerová Dana67365876Sokolovská 231/35, 18600 Praha
1582623Čechurová Jitka2080231Vítkova 227/23, 18600 Praha
3124238Černý David68400420Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2494581Drahovzal Radek62476564Sokolovská 4/41, 18600 Praha
1161247Duchková Janka45291047Vítkova 439/21, 18600 Praha
2173242Fišerová Klára1091263Sokolovská 4/41, 18600 Praha
752250Foltanovičová Irena71858784Sokolovská 12/43, 18600 Praha
1827913Fűrstenzeller Josef70089108Vítkova 333/36, 18600 Praha
1542495Hájková Lenka70087555Sokolovská 231/35, 18600 Praha
2485738Haladová Markéta1277642Vítkova 439/21, 18600 Praha
2289755Holečková Miloslava87902591Vítkova 227/23, 18600 Praha
908350Holubička Petr4577558Sokolovská 438/45, 18600 Praha
1970299Horáček Jiří63929350Vítkova 350/34, 18600 Praha
206298Hříbalová Marie63064090Vítkova 350/34, 18600 Praha
1444972Charouz Pavel2099942Sokolovská 12/43, 18600 Praha
2290563Ivanová Petra68397577Sokolovská 231/35, 18600 Praha
1213761Janásek Vojtěch12590029Vítkova 350/34, 18600 Praha
2690474Káčerek Michal48043061Sokolovská 231/35, 18600 Praha
3041627Kerle Tereza70359881Vítkova 439/21, 18600 Praha
1014251Kerle Tomáš76543030Vítkova 439/21, 18600 Praha