Česká pojišťovna a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Česká pojišťovna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1464. Jeho identifikační číslo je 45272956

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Česká pojišťovna a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1464

Identifikační číslo:45272956

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v93dkf5

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
od 17. 09. 2003
Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1, PSČ 11304
od 28. 11. 2001 do 17. 09. 2003
Praha l, Spálená l6
od 01. 05. 1992 do 28. 11. 2001
Spálená 75/16, 11000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 08. 2014 do 31. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 08. 08. 2014 do 31. 03. 2015

  U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČ : 27585492 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Home Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997
od 01. 09. 2006

  U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČO : 27585492 na níž přešla odštěpná část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Homa Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997
od 04. 08. 2006 do 01. 09. 2006

  1.Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Cespo B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 18.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 997 469 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, ISIN: CZ0008017688 a 1 914 841 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ0008002755, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 97,7 % na základním kapitálu společnosti.2.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěstěosmdesátosm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 15/1113917/05 zpracovaným E & Y Valuations, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČ: 16190581 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhne výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti(tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4.Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 08. 08. 2005 do 21. 03. 2006

  4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431.428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto:a) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení;b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení.
od 17. 09. 2003 do 25. 06. 2004

  5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento souhlas byl udělen dne 13.5.2003 pod č.j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.5.2003.
od 17. 09. 2003 do 25. 06. 2004

  3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431.428.000,- Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zákoníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431.428.000,- Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431.428.000,- Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1.778.117.087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431.428.000,- Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 17. 09. 2003 do 25. 06. 2004

  2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431.428 kusů akcií, a to:a) 349.988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, ab) 81.440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28.11.2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28.6.2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.5.2003, avšak ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha.
od 17. 09. 2003 do 25. 06. 2004

  1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3.412.391.000,- Kč o 431.428.000,- Kč na novou výši 2.980.963.000,- Kč.
od 17. 09. 2003 do 25. 06. 2004

  Obchodní firma společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 02. 06. 2003 do 16. 10. 2006

  Akcie :kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů.
od 07. 01. 1998 do 28. 11. 2001

  Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 17. 11. 1997 do 02. 06. 2003

  Názvy v cizím jazyce:
od 15. 08. 1997 do 02. 06. 2003

  K platnosti převodu kmenových akcií na jméno se vyžaduje souhlasdozorčí rady společnosti. Dozorčí rada je povinna doručitakcionáři oznámení o tom, zda udělila či odmítla udělit souhlask převodu kmenových akcií na jméno do třiceti (30) dnů oddoručení jeho písemné žádosti, nedoručí-li dozorčí rada totooznámení na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vestanovené lhůtě platí, že souhlas k převodu příslušnýchkmenových akcií na jméno udělila.
od 15. 08. 1997 do 15. 05. 2002

  Akcie:
od 15. 08. 1997 do 15. 05. 2002

  Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonymme"c) jazyka německého jako "Aktiengesselschaft"d) jazyja ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 15. 08. 1997 do 17. 11. 1997

  Základní jmění je zcela splaceno.
od 16. 05. 1997 do 02. 06. 2003

  Akcie :kmenové akciemi na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů.
od 16. 05. 1997 do 07. 01. 1998

  Dne 5.9.1996 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšenízákladního jmění společnosti peněžitými vklady z dosavadních2 274 927 000,-Kč o 1 137 464 000,-Kč na 3 412 391 000,-Kč.Ke zvýšení dojde upsáním nových akcií, a to 1 137 464 kszaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
od 08. 10. 1996 do 16. 05. 1997

  Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akcioněrnoje obščestvo (psánoazbukou) - rusky
od 14. 12. 1995 do 15. 08. 1997

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod mezinárodních pojištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou)
od 22. 11. 1994 do 24. 02. 1998

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou)
od 22. 11. 1994 do 22. 11. 1994

  Základní jmění společnosti činí 1 749 944 000,- Kča je rozděleno na1 749 944 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčz čehož314 990 ks akcií zní na majitele1 434 954 ks akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 ks akcií zaměstnaneckých
od 05. 10. 1993 do 15. 12. 1994

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 do 02. 06. 2003

  Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akciová společnostrusky - psáno v azbuce
od 01. 05. 1992 do 14. 12. 1995

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Direktion für Auslandsund Rückversicherungv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. Foreign Insurance andReinsurance Managementv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. Direktion desAssurances Extérieures et des Réassurancesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. Direccion de SegurosExtranjeros y de Ressegurov jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. (psáno azbukou)
od 01. 05. 1992 do 22. 11. 1994

  Základní jmění společnosti činí Kč 1 749 944 000,-a je rozděleno na 1 749 944 akcií o jmenovité hodnotěKč 1 000,-, z čehož 314 990 kusů akcií zní na doručitele1 434 954 kusů akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 akcií zaměstnaneckých.
od 01. 05. 1992 do 05. 10. 1993

  Základní jmění společnosti činí 1.637.748.000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Česká pojišťovna, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 1.261 akciína jméno po 1.000.000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 376.748 akciína jméno po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 do 11. 02. 1993

Akcie

Počet: 40 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2006

Počet: 4 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 08. 2006 do 15. 08. 2006

Počet: 2 980 963 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 05. 2006 do 11. 05. 2006

Počet: 1 983 494 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 06. 2004 do 25. 06. 2004

Počet: 997 469 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 06. 2004 do 25. 06. 2004

Počet: 2 064 934 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 05. 2003 do 05. 05. 2003

Počet: 87 497 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 28. 11. 2001 do 28. 11. 2001

Počet: 1 347 457 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 05. 1997 do 16. 05. 1997

Počet: 1 977 437 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 16. 05. 1997 do 16. 05. 1997

Počet: 87 497 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 16. 05. 1997 do 16. 05. 1997

Počet: 839 973 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 15. 12. 1994 do 15. 12. 1994

Počet: 1 347 457 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 05. 10. 1993 do 05. 10. 1993

Počet: 87 497 ks v hodnotě: 1000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 05. 10. 1993 do 05. 10. 1993

Počet: 314 990 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 10. 1993 do 05. 10. 1993

Vlastníci

Název/Jméno: CZI Holdings N.V.

Adresa: 1112XN Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
od 08. 08. 2014
1112XN Diemen, Diemerhof 42, Nizozemské království
od 05. 08. 2013 do 08. 08. 2014
1077 Amsterdam, Stravinskylaan 933, Nizozemské království
od 28. 06. 2007 do 05. 08. 2013
Amsterdam, Herengracht 516, 1017 cc, Nizozemské království
od 24. 01. 2007 do 28. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 01. 2007


Název/Jméno: PPF Group N.V.

Adresa: 1017CA Amsterdam, Herengracht 450-454, Nizozemské království
od 18. 01. 2006 do 24. 01. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 01. 2006 do 24. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CIRINA' LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 08. 2016

Adresa: Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 18. 08. 2016


Název/Jméno: PITOŇÁK PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016

Adresa: 81107 Bratislava, Križná 4066/11, Slovenská republika
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: STURZLBAUM MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 2014 do 16. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2013 do 30. 01. 2014

Adresa: 1070 Vídeň, Döblergasse 4/15, Rakouská republika
od 24. 09. 2013


Název/Jméno: CIRINÀ LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2015 do 18. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 05. 2013 do 16. 07. 2015

Adresa: Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 16. 07. 2015 do 18. 08. 2016
Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 30. 01. 2014 do 16. 07. 2015
1010 Vídeň, Schwarzenbergstrasse 1-3/14, Rakouská republika
od 31. 05. 2013 do 30. 01. 2014


Název/Jméno: VYSOUDIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2015

Adresa: Březská 533/24, Radošovice, 251 01 Říčany
od 16. 07. 2015


Název/Jméno: JANKOVIČ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2015

Adresa: 82109 Bratislava, Mliekárenská 16012/13, Slovenská republika
od 16. 07. 2015


Název/Jméno: BLÁHA KAREL

IČO: 12375659

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2015

Adresa: Bítovská 1213/12, Michle, 140 00 Praha 4
od 05. 06. 2015


Název/Jméno: PILGRAM GREGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2014

Adresa: U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 14. 11. 2014


Název/Jméno: BOHUMSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2013 do 14. 11. 2014

Adresa: Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
od 01. 10. 2013


Název/Jméno: COLOCCI GIANLUCA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2014

Adresa: Terst, Piazza Hortis 7, Italská republika
od 02. 09. 2014


Název/Jméno: TILLINGER ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2013 do 05. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2008 do 16. 11. 2010

Adresa: V mokřinách 515/18, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
od 01. 10. 2013 do 05. 06. 2015
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/18, PSČ 14700
od 03. 12. 2008 do 16. 11. 2010


Název/Jméno: FIALKA JIŘÍ

IČO: 88563588

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2013 do 16. 07. 2015

Adresa: U Parku 516, 252 41 Dolní Břežany
od 24. 09. 2013 do 16. 07. 2015


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ MARIE

IČO: 88876608

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2013 do 19. 09. 2016

Adresa: Terronská 560/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 24. 09. 2013 do 19. 09. 2016


Název/Jméno: MAFFIOLI MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 do 02. 09. 2014

Adresa: 34100 Terst, Via San Zaccaria 3, Italská republika
od 05. 08. 2013 do 02. 09. 2014


Název/Jméno: MLYNÁŘ JAROSLAV

IČO: 66890802

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda přestavenstva
od 31. 05. 2013 do 14. 11. 2014

Adresa: Píškova 1956/32, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 31. 05. 2013 do 14. 11. 2014


Název/Jméno: FUCHS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2012 do 31. 05. 2013

Adresa: Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 19. 10. 2012 do 31. 05. 2013


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2000 do 31. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 08. 1997 do 10. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 1996 do 15. 08. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Vězeňská 859/9, PSČ 11000
od 15. 07. 2011 do 31. 05. 2013
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
od 02. 09. 1996 do 15. 07. 2011
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14000
od 13. 05. 1996 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: ŠPATENKOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2012 do 02. 09. 2014

Adresa: Praha 5, Renoirova 624/1, PSČ 15200
od 06. 03. 2012 do 02. 09. 2014


Název/Jméno: MADĚRYČ MILAN

IČO: 60343800

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2007 do 24. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 do 28. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 1997 do 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 1996 do 15. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 do 02. 09. 1996

Adresa: Zlín, U Splavu 5606, PSČ 76005
od 15. 07. 2011 do 24. 09. 2013
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
od 02. 09. 1996 do 15. 07. 2011
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
od 13. 05. 1996 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: DOSTAL MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2007 do 19. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2007 do 28. 12. 2007

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
od 28. 06. 2007 do 19. 10. 2012


Název/Jméno: BENEŠ MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2011 do 30. 01. 2014

Adresa: Starý Plzenec, Javorová 1172, PSČ 33202
od 25. 03. 2011 do 30. 01. 2014


Název/Jméno: ŘEHÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2010 do 05. 06. 2013

Adresa: Praha 6, Ke Kulišce 2618/1g, PSČ 16400
od 16. 09. 2010 do 05. 06. 2013


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2010 do 16. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2007 do 20. 04. 2010

Adresa: Praha 5 - Košíře, Na pomezí 1228/17, PSČ 15000
od 12. 11. 2007 do 16. 09. 2010


Název/Jméno: KRAVINA LORENZO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009 do 05. 08. 2013

Adresa: Terst, Via Ruggero Timeus 1, 3425, Italská republika
od 23. 02. 2009 do 05. 08. 2013


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 09. 2003 do 23. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1999 do 17. 09. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 13. 04. 1999

Adresa: Brugsesstraat 33, 2587 XP Haag, Nizozemské království
od 28. 12. 2007 do 23. 02. 2009
Haag, Brugsesstraat 33, 25 87 XP,, Nizozemské království
od 12. 11. 2007 do 28. 12. 2007
Amsterdam, Albrecht Dürerstraat 39H, PSČ 1077
od 28. 06. 2007 do 12. 11. 2007
Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 15900
od 15. 05. 2002 do 28. 06. 2007
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15000
od 29. 04. 1999 do 15. 05. 2002
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15000
od 02. 09. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: FRIESE EILARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 06. 2007 do 03. 12. 2008

Adresa: Praha 6, Vilímovská 673/16, PSČ 16000
od 28. 06. 2007 do 03. 12. 2008


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2006 do 28. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 2003 do 30. 10. 2006

Adresa: Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19000
od 01. 10. 2004 do 28. 06. 2007
Praha 9 - Letňany, Krausova 605, PSČ 19900
od 02. 06. 2003 do 01. 10. 2004


Název/Jméno: ORAWSKI MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2006 do 06. 03. 2012

Adresa: Havířov, Hlavní třída 25/304, PSČ 73601
od 14. 06. 2006 do 06. 03. 2012


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 06. 2006 do 29. 11. 2006

Adresa: Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049, PSČ 14300
od 14. 06. 2006 do 29. 11. 2006


Název/Jméno: DRYJOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2006 do 16. 10. 2006

Adresa: Praha 4 - Braník, Mezivrší 31, PSČ 14700
od 14. 06. 2006 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: ŠMEJC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2004 do 28. 06. 2007

Adresa: Praha 5, Jílovišťská 550, PSČ 15000
od 26. 10. 2004 do 28. 06. 2007


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 06. 2003 do 26. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 do 02. 06. 2003

Adresa: Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 14000
od 10. 10. 2000 do 26. 10. 2004


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 09. 2003 do 28. 06. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2000 do 17. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 08. 1997 do 10. 10. 2000

Adresa: Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ, PSČ 25228
od 10. 10. 2000 do 28. 06. 2007
Praha 8, Zlončická 609/11, PSČ 18000
od 15. 08. 1997 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: PROKŠ JAROMÍR

IČO: 1633198

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 10. 2004 do 14. 06. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2001 do 01. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 10. 10. 2000

Adresa: Praha 7, U letenského sadu 1296/10, PSČ 17000
od 07. 11. 2001 do 14. 06. 2006
Praha 7, U Letenského sadu 10, PSČ 17000
od 13. 04. 1999 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: KELLNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 29. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Vrané nad Vltavou, Březovská 509, okres Praha-západ
od 27. 06. 2000 do 29. 11. 2006
Praha 3, Seifertova 93, PSČ 13000
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 do 03. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 do 10. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996

Adresa: Liberec, Hálkova 1368/7, PSČ 46001
od 07. 11. 2001 do 03. 12. 2008
Liberec, Sametová 718/12, PSČ 46000
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001
Liberec, Sametová 718/12, PSČ 46001
od 31. 10. 1996 do 10. 10. 2000
Liberec, Sametová 718/12
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: KORTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2003 do 14. 06. 2006

Adresa: Bruntál, U Rybníka 10/1571, PSČ 79201
od 14. 05. 2003 do 14. 06. 2006


Název/Jméno: DYTRYCHOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2003 do 14. 06. 2006

Adresa: Chomutov, Přemyslova 1798, PSČ 43001
od 14. 05. 2003 do 14. 06. 2006


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2001 do 15. 05. 2002

Adresa: Praha 5, Na Homolce 148/23, PSČ 15000
od 28. 11. 2001 do 15. 05. 2002


Název/Jméno: PROKOP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2000 do 14. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1998 do 10. 10. 2000

Adresa: Praha 5, Polívkova 540
od 29. 10. 1998 do 14. 05. 2003


Název/Jméno: MATOCHA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001

Adresa: Brno-Bohunice, Neužilova 4, PSČ 62500
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001


Název/Jméno: HOUŽVIC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001

Adresa: Mělník, Studentská 2486, PSČ 27601
od 10. 10. 2000 do 07. 11. 2001


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 do 15. 05. 2002

Adresa: Praha 3, Křišťanova 1789/17
od 27. 06. 2000 do 15. 05. 2002


Název/Jméno: Jan Robin Valdinge

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2000 do 10. 10. 2000

Adresa: Praha 1, Říční 539/2, PSČ 11800
od 03. 04. 2000 do 10. 10. 2000


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 1999 do 28. 11. 2001

Adresa: Praha 8, Košťálkova 1104, PSČ 18200
od 19. 11. 1999 do 28. 11. 2001


Název/Jméno: KAFKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 11. 1999 do 07. 11. 2001

Adresa: Praha 9, Manželů Dostálových 1210, PSČ 19800
od 19. 11. 1999 do 07. 11. 2001


Název/Jméno: MIKULE VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1999 do 19. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 10, Charkovská 28, PSČ 10100
od 29. 04. 1999 do 19. 11. 1999
Praha 10, Charkovská 28, PSČ 10100
od 14. 12. 1995 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: KUBIŠTA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1999 do 15. 05. 2002

Adresa: Praha 1, Elišky Krásnohorské 14
od 29. 04. 1999 do 15. 05. 2002


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 27. 06. 2000

Adresa: Praha 5, Arbesovo nám. 314/10, PSČ 15000
od 13. 04. 1999 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: DILLARD RANDALL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 27. 06. 2000

Adresa: London E2, 7 Sovereign Mews, Pearson St., Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 04. 1999 do 27. 06. 2000


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 19. 11. 1999

Adresa: Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 40340
od 13. 04. 1999 do 19. 11. 1999


Název/Jméno: BRAUN PETR

IČO: 18701370

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 19. 11. 1999

Adresa: Praha 5-Radotín, Sídliště 1087/27, PSČ 15000
od 13. 04. 1999 do 19. 11. 1999


Název/Jméno: SKOPAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 do 03. 04. 2000

Adresa: Dobšice, Horní 387, PSČ 67182
od 13. 04. 1999 do 03. 04. 2000


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 do 15. 05. 2002

Adresa: Praha 2, Rašínovo nábřeží 78
od 29. 10. 1998 do 15. 05. 2002


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 do 13. 04. 1999

Adresa: Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk
od 29. 10. 1998 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 do 15. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 05. 1992 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Mezivrší 1447/33
od 29. 10. 1998 do 15. 05. 2002
Praha 4, Mezivrší 33
od 01. 05. 1992 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: KUBIŠTĚ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 do 29. 04. 1999

Adresa: Praha 1, Elišky Krásnohorské 14
od 29. 10. 1998 do 29. 04. 1999


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 do 19. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998

Adresa: Praha 6, Farní 19
od 29. 10. 1998 do 19. 11. 1999
Praha 6, Farní 19, PSČ 16000
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 do 10. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Nad svahem 1419/5, PSČ 14000
od 12. 02. 1998 do 10. 10. 2000
Praha 5, Renoirova 1051/2A, PSČ 15000
od 31. 10. 1996 do 12. 02. 1998


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1997 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 6, Skuteckého 1086, PSČ 16300
od 15. 08. 1997 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: SEIDL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1997 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Trnková 1864/22
od 15. 08. 1997 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: MIČKA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1996 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 5, Houdova 901/11, PSČ 15000
od 31. 10. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1996 do 15. 08. 1997

Adresa: Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
od 31. 10. 1996 do 15. 08. 1997


Název/Jméno: WAGNER VOJTĚCH

IČO: 62087754

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 1996 do 29. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 6, Eliašova 30/468, PSČ 16000
od 31. 10. 1996 do 29. 10. 1998
Praha 6, Eliášova 30/468
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: HRADEC JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 do 15. 08. 1997

Adresa: Praha 4, U lázní 18, PSČ 14200
od 31. 10. 1996 do 15. 08. 1997


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 do 29. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 1, Staroměstské nám. 19/549, PSČ 11000
od 31. 10. 1996 do 29. 10. 1998
Praha 1, Staroměstské nám. 19/549, PSČ 11000
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 do 19. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 10, Hostivařská 33, PSČ 10000
od 02. 09. 1996 do 19. 11. 1999


Název/Jméno: STEINER JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 3, Vinohradská 96, PSČ 13000
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: SINGER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 111, PSČ 16000
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: ŠÍP EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2205/7, PSČ 14900
od 02. 09. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Pardubice, K rozvodně 97, PSČ 53003
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: MAXA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 10, Michelangelova 1997, PSČ 10000
od 02. 09. 1996 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: VANÍČKOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 do 13. 04. 1999

Adresa: Praha 2, Londýnská 4, PSČ 12000
od 13. 05. 1996 do 13. 04. 1999


Název/Jméno: TÖLGYESI KAROL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 13. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Praha 2, Nad Petruskou 3, PSČ 12000
od 25. 04. 1996 do 13. 05. 1996
Praha 9, Matějkova 3, PSČ 19000
od 07. 10. 1993 do 25. 04. 1996
Praha 9, Matějkova 3
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 do 15. 08. 1997

Adresa: Praha 7, Františka Křižíka 15, PSČ 17000
od 14. 12. 1995 do 15. 08. 1997


Název/Jméno: VYSKOČIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 do 13. 05. 1996

Adresa: Praha 3, Orebitská 2, PSČ 13000
od 14. 12. 1995 do 13. 05. 1996


Název/Jméno: SINGER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 111, PSČ 16000
od 14. 12. 1995 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: ŠEBESTA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998

Adresa: Plzeň, Mánesova 19
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998


Název/Jméno: HRADEC JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 4, U lázní 18, PSČ 14000
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha 1, Ostrovní 5, PSČ 11000
od 07. 10. 1993 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: FEJFAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 14. 12. 1995

Adresa: Praha 10, Zastavěná 2, PSČ 10000
od 07. 10. 1993 do 14. 12. 1995


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 67252478

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 do 25. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Tolstého 5, PSČ 10000
od 07. 10. 1993 do 25. 04. 1996


Název/Jméno: NETÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 13. 05. 1996

Adresa: Praha 6, Tobrucká 764, PSČ 16000
od 07. 10. 1993 do 13. 05. 1996


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 14. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Starobylá 8, PSČ 14000
od 07. 10. 1993 do 14. 12. 1995
Praha 4, Mezivrší 27
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: OSPALÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998

Adresa: Brno, Voříškova 33
od 07. 10. 1993 do 29. 10. 1998


Název/Jméno: ŠAMÁNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1993 do 14. 12. 1995

Adresa: Brno 2, Všetičkova ll
od 11. 02. 1993 do 14. 12. 1995


Název/Jméno: PAVLÁTOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1993 do 29. 10. 1998

Adresa: Hranice V., Rybáře l6
od 11. 02. 1993 do 29. 10. 1998


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 05. 1992 do 02. 09. 1996

Adresa: Praha lO, Minská l5
od 01. 05. 1992 do 02. 09. 1996


Název/Jméno: PILNÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 31. 10. 1996

Adresa: Praha 3, Husinecká l3
od 01. 05. 1992 do 31. 10. 1996


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993

Adresa: Hradec Králové III., Bratří Štefanů 800
od 01. 05. 1992 do 28. 05. 1993


Název/Jméno: MĚCHURA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993

Adresa: Praha 8, Křivenecká 448
od 01. 05. 1992 do 07. 10. 1993


Název/Jméno: PIAZZA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 14. 12. 1995

Adresa: České Budějovice, Strádova 29
od 01. 05. 1992 do 14. 12. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45272956

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
3009088"Družstvo vlastníků domu Pujmanové 1542"61463957Praha 4, Pujmanové 1542
1769229"J + J STAVREKO, spol. s r.o." v likvidaci61248070Praha 4, Na dolinách 52, PSČ 14000
2556811"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
1202557"PHM services, spol. s r.o."48395188Hošťálková 022, PSČ 75622
2700916"Společenství pro dům Anenská 546, Liberec"27331679Anenská 546/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Související osoby

#NázevICOAdresa
279954A & CE Services, s.r.o.47914971Brno, Ptašínského 4, okres Brno-město
79021ABB Lummus Crest, GmbHNěmecko, Wiebaden, Abraham - Lincoln Str. 1
79020ABB Lummus Global, GmbHNěmecko, Wiebaden, Abraham - Lincoln Str. 1
79019ABB OIL & GAS EUROPE B.V.Oostduinlaan 75, 2596 JJ, Haag, P.O.BOX 93252, 2509AG 'S-Gravenhage, Nizozemské království
389304ABL - TECHNIC Entlackung GmbH88299 Leutkirch in Allgäu, Beim Hammerschmied 4-6, Spolková republika Německo