Česká pojišťovna a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Česká pojišťovna a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1464. Její identifikační číslo je 45272956

Výpis z obchodního rejstříku Česká pojišťovna a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1464

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v93dkf5

Adresa společnosti

Sídlo: Spálená 75/16, 11000 Praha

Adresy: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
od 17. 09. 2003
Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1, PSČ 11304
od 28. 11. 2001 od 17. 09. 2003
Praha l, Spálená l6
od 01. 05. 1992 od 28. 11. 2001

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 08. 2014 od 31. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 08. 08. 2014 od 31. 03. 2015

  U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČ : 27585492 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Home Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997
od 01. 09. 2006

  U společnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem v Praze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo k jejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem v Praze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČO : 27585492 na níž přešla odštěpná část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená v Projektu rozdělení.Společnost Homa Credit Grand Holding a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 10997
od 04. 08. 2006 od 01. 09. 2006

  1.Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Cespo B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 18.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 997 469 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, ISIN: CZ0008017688 a 1 914 841 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ0008002755, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 97,7 % na základním kapitálu společnosti.2.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěstěosmdesátosm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 15/1113917/05 zpracovaným E & Y Valuations, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČ: 16190581 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhne výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti(tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní hlavní akcionář nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4.Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 08. 08. 2005 od 21. 03. 2006

  4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431.428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto:a) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení;b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení.
od 17. 09. 2003 od 25. 06. 2004

  5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento souhlas byl udělen dne 13.5.2003 pod č.j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.5.2003.
od 17. 09. 2003 od 25. 06. 2004

  3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431.428.000,- Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zákoníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431.428.000,- Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431.428.000,- Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1.778.117.087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431.428.000,- Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.
od 17. 09. 2003 od 25. 06. 2004

  2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431.428 kusů akcií, a to:a) 349.988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, ab) 81.440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28.11.2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28.6.2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.5.2003, avšak ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha.
od 17. 09. 2003 od 25. 06. 2004

  1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3.412.391.000,- Kč o 431.428.000,- Kč na novou výši 2.980.963.000,- Kč.
od 17. 09. 2003 od 25. 06. 2004

  Obchodní firma společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 02. 06. 2003 od 16. 10. 2006

  Akcie :kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů.
od 07. 01. 1998 od 28. 11. 2001

  Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 17. 11. 1997 od 02. 06. 2003

  Názvy v cizím jazyce:
od 15. 08. 1997 od 02. 06. 2003

  K platnosti převodu kmenových akcií na jméno se vyžaduje souhlasdozorčí rady společnosti. Dozorčí rada je povinna doručitakcionáři oznámení o tom, zda udělila či odmítla udělit souhlask převodu kmenových akcií na jméno do třiceti (30) dnů oddoručení jeho písemné žádosti, nedoručí-li dozorčí rada totooznámení na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vestanovené lhůtě platí, že souhlas k převodu příslušnýchkmenových akcií na jméno udělila.
od 15. 08. 1997 od 15. 05. 2002

  Akcie:
od 15. 08. 1997 od 15. 05. 2002

  Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonymme"c) jazyka německého jako "Aktiengesselschaft"d) jazyja ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones"
od 15. 08. 1997 od 17. 11. 1997

  Základní jmění je zcela splaceno.
od 16. 05. 1997 od 02. 06. 2003

  Akcie :kmenové akciemi na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů.
od 16. 05. 1997 od 07. 01. 1998

  Dne 5.9.1996 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšenízákladního jmění společnosti peněžitými vklady z dosavadních2 274 927 000,-Kč o 1 137 464 000,-Kč na 3 412 391 000,-Kč.Ke zvýšení dojde upsáním nových akcií, a to 1 137 464 kszaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
od 08. 10. 1996 od 16. 05. 1997

  Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akcioněrnoje obščestvo (psánoazbukou) - rusky
od 14. 12. 1995 od 15. 08. 1997

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod mezinárodních pojištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou)
od 22. 11. 1994 od 24. 02. 1998

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou)
od 22. 11. 1994 od 22. 11. 1994

  Základní jmění společnosti činí 1 749 944 000,- Kča je rozděleno na1 749 944 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčz čehož314 990 ks akcií zní na majitele1 434 954 ks akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 ks akcií zaměstnaneckých
od 05. 10. 1993 od 15. 12. 1994

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992 od 02. 06. 2003

  Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akciová společnostrusky - psáno v azbuce
od 01. 05. 1992 od 14. 12. 1995

  Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Direktion für Auslandsund Rückversicherungv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. Foreign Insurance andReinsurance Managementv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. Direktion desAssurances Extérieures et des Réassurancesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. Direccion de SegurosExtranjeros y de Ressegurov jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. (psáno azbukou)
od 01. 05. 1992 od 22. 11. 1994

  Základní jmění společnosti činí Kč 1 749 944 000,-a je rozděleno na 1 749 944 akcií o jmenovité hodnotěKč 1 000,-, z čehož 314 990 kusů akcií zní na doručitele1 434 954 kusů akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 akcií zaměstnaneckých.
od 01. 05. 1992 od 05. 10. 1993

  Základní jmění společnosti činí 1.637.748.000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Česká pojišťovna, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 1.261 akciína jméno po 1.000.000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 376.748 akciína jméno po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 11. 02. 1993

Akcie

Počet: 40 000 ks v hodnotě: 100000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 09. 2006

Počet: 4 000 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 15. 08. 2006 od 19. 09. 2006

Počet: 2 980 963 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 05. 2006 od 15. 08. 2006

Počet: 1 983 494 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 25. 06. 2004 od 11. 05. 2006

Počet: 997 469 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 25. 06. 2004 od 11. 05. 2006

Počet: 2 064 934 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 05. 2003 od 25. 06. 2004

Počet: 87 497 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 28. 11. 2001 od 05. 05. 2003

Počet: 1 347 457 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 16. 05. 1997 od 25. 06. 2004

Počet: 1 977 437 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 16. 05. 1997 od 05. 05. 2003

Vlastníci

Název/Jméno: CZI Holdings N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 01. 2007


Název/Jméno: PPF Group N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 18. 01. 2006 od 24. 01. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CIRINA' LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 18. 08. 2016


Název/Jméno: PITOŇÁK PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: VYSOUDIL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2015


Název/Jméno: CIRINÀ LUCIANO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2015 od 18. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 05. 2013 od 16. 07. 2015


Název/Jméno: STURZLBAUM MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 01. 2014 od 16. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2013 od 30. 01. 2014


Název/Jméno: JANKOVIČ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 07. 2015


Název/Jméno: BLÁHA KAREL

IČO: 40080293

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 06. 2015


Název/Jméno: BOHUMSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2013 od 14. 11. 2014


Název/Jméno: PILGRAM GREGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2014


Název/Jméno: COLOCCI GIANLUCA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2014


Název/Jméno: TILLINGER ŠTEFAN

IČO: 65146298

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 2013 od 05. 06. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 12. 2008 od 16. 11. 2010


Název/Jméno: FIALKA JIŘÍ

IČO: 88563588

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2013 od 16. 07. 2015


Název/Jméno: KOVÁŘOVÁ MARIE

IČO: 88876608

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 2013 od 19. 09. 2016


Název/Jméno: MAFFIOLI MARCO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2013 od 02. 09. 2014


Název/Jméno: MLYNÁŘ JAROSLAV

IČO: 66890802

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda přestavenstva
od 31. 05. 2013 od 14. 11. 2014


Název/Jméno: FUCHS PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 10. 2012 od 31. 05. 2013


Název/Jméno: BARTONÍČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 2000 od 31. 05. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 08. 1997 od 10. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 09. 1996 od 15. 08. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: ŠPATENKOVÁ IRENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2012 od 02. 09. 2014


Název/Jméno: DOSTAL MARCEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2007 od 19. 10. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 06. 2007 od 28. 12. 2007


Název/Jméno: MADĚRYČ MILAN

IČO: 60343800

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 06. 2007 od 24. 09. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 04. 1999 od 28. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 1997 od 13. 04. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 1996 od 15. 08. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: BENEŠ MILAN

IČO: 64867609

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2011 od 30. 01. 2014


Název/Jméno: ŘEHÁK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 09. 2010 od 05. 06. 2013


Název/Jméno: VODIČKA IVAN

IČO: 15290581

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 04. 2010 od 16. 09. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 11. 2007 od 20. 04. 2010


Název/Jméno: Kravina Lorenzo

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2009 od 05. 08. 2013


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 09. 2003 od 23. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1999 od 17. 09. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: FRIESE EILARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 06. 2007 od 03. 12. 2008


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 10. 2006 od 28. 06. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 06. 2003 od 30. 10. 2006


Název/Jméno: ORAWSKI MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2006 od 06. 03. 2012


Název/Jméno: DRYJOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2006 od 16. 10. 2006


Název/Jméno: TLUSTOŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 06. 2006 od 29. 11. 2006


Název/Jméno: ŠMEJC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 2004 od 28. 06. 2007


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 09. 2003 od 28. 06. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2000 od 17. 09. 2003
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 08. 1997 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: PROKŠ JAROMÍR

IČO: 1633198

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 10. 2004 od 14. 06. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 11. 2001 od 01. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: KELLNER PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 29. 11. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: BLAŠKO JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 06. 2003 od 26. 10. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 od 02. 06. 2003


Název/Jméno: JEŽDÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 11. 2001 od 03. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 2000 od 07. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 od 10. 10. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: KORTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2003 od 14. 06. 2006


Název/Jméno: DYTRYCHOVÁ EVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 05. 2003 od 14. 06. 2006


Název/Jméno: KABILKA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 11. 2001 od 15. 05. 2002


Název/Jméno: PROKOP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 2000 od 14. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 10. 1998 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: MATOCHA MIROSLAV

IČO: 44988753

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: HOUŽVIC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 2000 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: ŠKUREK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 2000 od 15. 05. 2002


Název/Jméno: Jan Robin Valdinge

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 04. 2000 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: KAFKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 19. 11. 1999 od 07. 11. 2001


Název/Jméno: NĚMCOVÁ ZDENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 11. 1999 od 28. 11. 2001


Název/Jméno: MIKULE VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 1999 od 19. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: KUBIŠTA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 04. 1999 od 15. 05. 2002


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 19. 11. 1999


Název/Jméno: SKOPAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 03. 04. 2000


Název/Jméno: TESAŘ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: DILLARD RANDALL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 27. 06. 2000


Název/Jméno: BRAUN PETR

IČO: 18701370

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 1999 od 19. 11. 1999


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 15. 05. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 05. 1992 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: JUCHELKA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 19. 11. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: KUBIŠTĚ VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 29. 04. 1999


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 10. 1998 od 15. 05. 2002


Název/Jméno: VĚTROVSKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 od 10. 10. 2000


Název/Jméno: SEIDL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1997 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: MLÁDEK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 1997 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: HRADEC JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 od 15. 08. 1997


Název/Jméno: PROCHÁZKA LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 od 19. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: WÁGNER VOJTĚCH

IČO: 62087754

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 1996 od 29. 10. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: MIČKA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1996 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1996 od 29. 10. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 1996 od 15. 08. 1997


Název/Jméno: ŠÍP EMANUEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: SINGER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: MAXA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: STEINER JIŘÍ

IČO: 4970721

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 1996 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: VANÍČKOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 05. 1996 od 13. 04. 1999


Název/Jméno: TÖLGYESI KAROL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 13. 05. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: SINGER MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: VYSKOČIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: PTÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 12. 1995 od 15. 08. 1997


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: NOVOTNÝ JIŘÍ

IČO: 68988923

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 25. 04. 1996


Název/Jméno: HRADEC JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1993 od 02. 09. 1996


Název/Jméno: NETÍKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 13. 05. 1996


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 14. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: FEJFAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 14. 12. 1995


Název/Jméno: OSPALÁ VLASTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: ŠEBESTA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 10. 1993 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: ŠAMÁNEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1993 od 14. 12. 1995


Název/Jméno: PAVLÁTOVÁ LUDMILA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 1993 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: PIAZZA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 14. 12. 1995


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 28. 05. 1993


Název/Jméno: MĚCHURA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 07. 10. 1993


Název/Jméno: PILNÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 31. 10. 1996


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 05. 1992 od 02. 09. 1996


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45272956

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha - vlastník
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - vlastník
3032650BELLEVUE-GROUP, spol. s r.o. Jilemnice15043762Jilemnice, 51401, Jilemnice, , 514 - vlastník
1549159CITY EMPIRIA a.s.27452573Na strži 1702/65, 14000 Praha - vlastník
3333591Credium, a.s., v likvidaci25139886Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 - vlastník
3006908Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.49240749Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha - vlastník
2294753ČP ASISTENCE s.r.o.24184985Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21 - vlastník
3312162ČP DIRECT, a.s.25635191Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - vlastník
874668ČP Distribuce s.r.o.44795084Bělehradská 299/132, 12000 Praha - vlastník
1927374ČP finanční servis a.s. v likvidaci26116723Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658 - vlastník
658817ČP finanční služby a.s.26117193Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658 - vlastník
494629ČP INVEST investiční společnost, a.s.43873766Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha - vlastník
767326ČP PARTNER, a.s. v likvidaci25670344Praha, 14800, Chodov, Kaplanova, 2252/8 - vlastník
1359546ČP penzijní fond, a.s.61858617Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Truhlářská, 1106/9 - vlastník
1131965Direct Care s.r.o.26416549Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - vlastník
1012131Europ Assistance s.r.o.25287851Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - vlastník
3001286Finanční holding a.s. v likvidaci26116731Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658 - vlastník
796919FINHAUS a.s.27108562Na Pankráci 1720/123, 14000 Praha - vlastník
2763171Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond24736694Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - vlastník
2953010HELIOS PRAHA,spol. s r.o.541095Praha, 11000, , Politických vězňů, 15 - vlastník
2587427Home Credit a.s.26978636Nové sady 996/25, 60200 Brno - vlastník
666202Home Credit a.s.25326201Brno, 60200, Veveří, Kounicova, 284 - vlastník
1671236Home Credit Finance a.s.25536613Brno, 60200, Brno-město, Moravské náměstí, 249/8 - vlastník
2981220Nadace České pojišťovny29018200Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha - statutární orgán
1250901Nadační fond Karlův most26464411Praha, 14000, , Na Pankráci, 1658/121 - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
75314" G.I.A.,a.s. v likvidaci60197731Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 21
444801"Nadace Nova"26164698Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha
161739"Společenství pro dům Anenská 546, Liberec"27331679Anenská 546/8, 46007 Liberec
407100A.K. Leasing, a.s. v likvidaci25600672Kamenická 652/48, 17000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
448352ADLERBERG, a.s.26157446Chodská 1366/9, 12000 Praha
142502Agro Choceň a.s.46506357Na Bílé 254, 56501 Choceň
55237AGRO Sušice, a.s.28870719Radošovice, 38646, Radošovice, Radošovice, 83
57382ALCOMA a.s.60472405Vinšova 3276/11, 10600 Praha
66147ALLA PRIMA, s.r.o. v likvidaci64939693Praha, 11000, , V Jámě, 1/699
431677AVANCEMENT s.r.o.25605747Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha
382487AVIAREPS, s.r.o.25503936Na Rybníčku 1329/5, 12000 Praha
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
81823BART, spol. s r.o. v likvidaci48585319Praha, 12000, Vinohrady (Praha 2), Jugoslávská, 7/670
316130BD rent, družstvo29285968Jaselská 198/15, 60200 Brno
273682Bestux plus s.r.o.28396090Heřmanova 1169/22, 17000 Praha
296992Brněnské písky, a.s. v likvidaci60739380Němčičky, 66466, Němčičky, , 94
369183Buket s.r.o.3601463U kříže 625/9, 15800 Praha
2865Bytové družstvo Nad Výšinkou48032069Nad Výšinkou 2643/14, 15000 Praha
226651Bytové družstvo Pelhřimovská 725117025Pelhřimovská 338/7, 14000 Praha
247602Bytové družstvo Věkova 1199/1200, Praha 427396690Věkova 1200/52, 14700 Praha
11877CAMIONTRANS v.o.s.14798182Lidická 204, 27007 Mutějovice
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
390668CORIS Praha a. s.41693001Praha 4, Sdružení 2

Související osoby

#NázevICOAdresa
91854AUGUSTIN MIROSLAV65016416Pivovarnická 1435/9, 18000 Praha
162934BALOUN JIŘÍ71638211Vánková 800/16, 18100 Praha
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
1527BAROCH FRANTIŠEK71602259K. Hynka Máchy 1211, 28911 Pečky
1638BÁRTA JAN42511003Františka Křížka 461/11, 17000 Praha
227475BARTÁKOVÁ JANA7375275474, 37853 Zahrádky
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
192040BARTOŠ IVAN12795178Kubelíkova 151/64, 46008 Liberec
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
170515BARVÍNEK VLADIMÍR74815237Útulná 2027/12, 10000 Praha
311464BASTIENOVÁ KRISTINA86890671132, 25101 Modletice
43084BAŠTA JOSEF69443343Smetanova 361, 34192 Kašperské Hory
152392BAUER JAN45661910Miroslav, 67172, Miroslav, Kostelní, 1203/39
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
1546BEDNÁŘ FRANTIŠEK4469723635, 28542 Červené Janovice
191031BEDNÁŘ IVAN42259061Kosmonautů 190, 53009 Pardubice
15358BEDNÁŘ JIŘÍ64057682Dykova 597/15, 46001 Liberec
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
1512BEDNÁŘOVÁ LIBUŠE65684320Horní Újezd, 57001, Horní Újezd, , 87
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
11604BECHYNĚ JIŘÍ45820457Malá Strana 48, 27007 Mutějovice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
169073BEITLER LEONARD67380701Na Ořechovce 511/47, 16200 Praha
130450BĚLOCKÝ ADAM86793730Anenská 546/8, 46007 Liberec

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
30889312T s.r.o.49825895Spálená 96/27, 11000 Praha
26217174Fund, uzavřený investiční fond, a.s.24229873Spálená 108/51, 11000 Praha
2107587Accueil Francophone de Prague (Sdružení frankofonní obce v Praze)65995058Praha, PSČ 110 00
809161Agrární mládež AS-AMAS1771400Praha, PSČ 110 00
1228996Achird s.r.o.4956834Purkyňova 74/2, 11000 Praha
453829Alia Optic, s.r.o.27170209Spálená 93/23, 11000 Praha
1737750ALLERGOMEDIA, s.r.o.24156876Spálená 78/12, 11000 Praha
3268581Amatérský divadelní soubor Pan DÍVADLO Praha537292Praha, PSČ 110 00
715321ANDRATA s.r.o.28170351Spálená 76/14, 11000 Praha
1235141Anemis s.r.o.63677164Spálená 108/51, 11000 Praha
925602Antonova Procurement Consulting s.r.o.25101862Spálená 108/51, 11000 Praha
2054381ARTROCENTRUM-ORTOPEDIE, spol. s r.o.61247375Spálená 78/12, 11000 Praha
3444175AS - KO, hospodářské zařízení v likvidaci17048117Spálená 97/29, 11000 Praha
3419447AS-KO, spol. s r.o.48108871Spálená 97/29, 11000 Praha
3353207Asociace designerů196711Praha, PSČ 110 00
2056089Asociace držitelů osvědčení E.I.A.2496887Praha, PSČ 110 00
3086026Asociace inkasních agentur (AIA)75031507Purkyňova 74/2, 11000 Praha
85899Asociace mezioborových psychoterapeutů2109077110 00 Praha
2965479Asociace pracovníků krizového managementu zdravotnictví ČR60460300Praha, PSČ 110 00
2957593Asociace vychovatelů školních družin a školních klubů v Čechách a na Moravě2424134Praha, PSČ 110 00
150295AZ Institute s.r.o.26066441Purkyňova 74/2, 11000 Praha
732506B.C.O., spol. s r.o. v likvidaci43873928Spálená 97/29, 11000 Praha
494957BAJS Partners LTD. - organizační složka24246531Spálená 95/25, 11000 Praha
2768552Bavera Estates s.r.o.3552659Spálená 108/51, 11000 Praha
2139542BEMA TEXTIL, s.r.o.26715791Spálená 93/23, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
2617851ACCORD16102711Ostrovní 1681/23, 11000 Praha
1230541MUDR.HANA NEUMANNOVÁ-PRIVÁTNÍ ZUBNÍ PRAXE60458241Spálená 78/12, 11000 Praha
3306274MUDR.MILENA RIEGLOVÁ-SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE60457791Spálená 78/12, 11000 Praha
70622OSVČ - PROJEKTOVÁNÍ V OBORU POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A INTERIERY49624008Spálená 99/33, 11000 Praha
2337229BARANČÍKOVÁ Alena48062324Spálená 105/45, 11000 Praha
1277471Barresi Lucilla5486122Spálená 105/45, 11000 Praha
2738629Beneš Jan72014202Purkyňova 74/2, 11000 Praha
340927BERANOVÁ-GYNEKOLOGIE MUDR.VĚRA60456728Spálená 78/12, 11000 Praha
174819Berky Jindřich74876058Spálená 93/23, 11000 Praha
2822406Bezvoda Martin12361411Spálená 95/25, 11000 Praha
2095158Boeckner Sally Jane3727220Spálená 102/39, 11000 Praha
498697Bortlíčková Jitka71346040Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
3127568BRODECKÝ Zdeněk75080656Spálená 76/14, 11000 Praha
3432279Bryant Jennifer Michelle1264982Spálená 102/39, 11000 Praha
3039530Bui Thi Khuyen88220061Ostrovní 1681/23, 11000 Praha
414936Cooper Kraig Andrew87532646Spálená 102/39, 11000 Praha
2986598ČERNÝ JIŘÍ2965607Purkyňova 74/2, 11000 Praha
2601467Dinh Hung Luong28510259Ostrovní 1681/23, 11000 Praha
132362Diviš Dušan66206278Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
109494Engennering Zijad Prasko-Ligno49634321Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), SPÁLENÁ, 93/23
310283FENDRYCH LUBOŠ2473020Purkyňova 2121/3, 11000 Praha
2568683Fiala Emil71663665Spálená 93/23, 11000 Praha
992081Fiala Miloš40669939Spálená 105/45, 11000 Praha
174518FICHTL Jaromír63655951Ostrovní 1681/23, 11000 Praha
3078868Flores Rodrigo Medina24661031Spálená 102/39, 11000 Praha