Česká spořitelna, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Česká spořitelna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1171. Její identifikační číslo je 45244782

Výpis z obchodního rejstříku Česká spořitelna, a.s.

Datum zápisu: 30. 12. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1171

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wx6dkif

Adresa společnosti

Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
od 17. 09. 2001
Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 11398
od 11. 11. 1994 od 17. 09. 2001
Praha 1, Na příkopě 29, PSČ 11000
od 27. 10. 1993 od 11. 11. 1994
Praha 1, Václavské náměstí 42
od 30. 12. 1991 od 27. 10. 1993

Skutečnosti

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
od 08. 07. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 07. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 19. 08. 2014

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 19. 08. 2014 od 08. 07. 2016

  Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494.
od 29. 05. 2013

  Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne22.10.2001.
od 12. 08. 2002

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
od 17. 09. 2001

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
od 17. 09. 1999

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
od 17. 09. 1999

  Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisníkurs dříve upsaných akcií.Valná hromada rozhodla takto:1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a proposílení kapitálového vybavení společnosti se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliardkorun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč(slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením,že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy:pětmiliard korun českých) se připouští až do výše7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionůkorunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovoučástku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionůkorun českých).2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000(slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů)nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihovanépodobě ("nové akcie").3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) máprávo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování novýchakcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádněpřevedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kolebudou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) vzaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsoudle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodnéhodne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny,a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jměnív obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, buderozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy:třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářskýchnovinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může býtosobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, naněž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnůpočínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny,a.s.:* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29,Praha 1, PSČ 111 21,* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác1912, Praha 4, PSČ 140 21,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích,U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28,Plzeň, PSČ 305 09,* Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech,třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem,Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova12/9, Liberec 4, PSČ 460 98,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třídaČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72,Pardubice, PSČ 531 07* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno,PSČ 658 47* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463,Zlín, PSČ 761 65* Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1,Jihlava, PSČ 586 23,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám.Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17,Olomouc, PSČ 772 00.4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitímpřednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výšina účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou,a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účetpřipsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů odposledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie,jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitáhodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto novéakcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola.5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kolek upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet novýchakcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který můžeupisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jímupsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsanýchnových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základempro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivýmakcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných vprvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhémkole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. Vpřípadě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkunenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty proupisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy:šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny,a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostníprávo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole budeuveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účetč.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak,aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnutyk upsání v rámci třetího kola.6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani vedruhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základěveřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisovánínových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dnya počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999,bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetímkole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkovéhosoudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky Českéspořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonánopřednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kolebude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, abyúhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutílhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebyloúčinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) novýchakcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodníhozákoníku.7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. novýchakcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akciíupisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných novýchakcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, žekurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižšínež jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovitnižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota.8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtědo 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesenípodalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady doobchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečnéhoodkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání novýchakcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jměnía po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bezzbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění doobchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu,aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cennýchpapírů v souladu s příslušnými právními předpisy.11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení kveřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnýmiprávními předpisy.
od 14. 04. 1999 od 17. 09. 1999

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998.
od 15. 09. 1998 od 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29.května 1996.
od 06. 08. 1996 od 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne31. května 1995.
od 30. 06. 1995 od 03. 04. 2000

  Základní jmění bylo zcela splaceno.
od 21. 12. 1994

  Akcie na jméno jsou akcie prioritní
od 02. 08. 1994 od 17. 09. 2001

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.6.1994
od 02. 08. 1994 od 03. 04. 2000

  Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akciína jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitelepo 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
od 08. 03. 1994

  Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši,tj. 5,6 mld. Kč.
od 08. 03. 1994 od 21. 12. 1994

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 3.6.1993
od 27. 10. 1993 od 03. 04. 2000

  Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valnéhromadě dne 7.12.1992.
od 31. 05. 1993 od 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromadydne 2.7.1992.
od 16. 07. 1992 od 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.1.1992
od 27. 01. 1992 od 03. 04. 2000

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČRzakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl.zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovyspolečnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady a revizoři účtů.
od 30. 12. 1991

  Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií,a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis.akcií prioritních
od 30. 12. 1991 od 02. 08. 1994

  Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jménopo 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což serovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno68%, tj. 3,8 mld. Kčs.
od 30. 12. 1991 od 08. 03. 1994

  Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek,bytem Praha 4, Lečkova 1522
od 30. 12. 1991 od 27. 01. 1992

Akcie

Počet: 11 211 213 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno, Prioritní akcie
od 19. 08. 2014

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ČERNÁ HELENA

IČO: 40533140

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 04. 11. 2016


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ MARGITA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 04. 11. 2016


Název/Jméno: VEVERKA ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2012 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: HARDEGG MAXIMILIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2002


Název/Jméno: BRÁVEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2016


Název/Jméno: DOERFLER STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012 od 08. 02. 2017


Název/Jméno: PEŠKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 03. 2016


Název/Jméno: KRÁČMAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2016


Název/Jméno: SALOMON TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2015 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: TREICHL ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 10. 2013 od 19. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2006 od 03. 11. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2006 od 01. 12. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2005 od 08. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 od 10. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 01. 2001 od 03. 11. 2003


Název/Jméno: John James Stack

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2013 od 09. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2001 od 03. 07. 2007


Název/Jméno: BOSEK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 08. 2013 od 09. 10. 2013


Název/Jméno: MOUREK KAREL

IČO: 3668941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2013


Název/Jméno: SCHOPF WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 2013


Název/Jméno: WIMMER MANFRED

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2009 od 09. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2000 od 20. 07. 2007


Název/Jméno: JIRÁSEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008 od 04. 11. 2016


Název/Jméno: KYSILKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2011 od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2004 od 24. 01. 2011


Název/Jméno: BRAMBOROVÁ ELIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008 od 04. 11. 2016


Název/Jméno: KNOTZER HEINZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2004 od 28. 08. 2013


Název/Jméno: HELER DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2001 od 09. 03. 2016


Název/Jméno: JURANEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2004 od 29. 01. 2015


Název/Jméno: SPALT BERNHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2011 od 06. 08. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 02. 2009 od 13. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 od 03. 02. 2009


Název/Jméno: Kessler Heinz

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2011 od 06. 08. 2013


Název/Jméno: DYKOVÁ JOLANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 od 01. 02. 2012


Název/Jméno: BARAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2001 od 28. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 1999 od 03. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1998 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: ŠKORVAGA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 12. 2006 od 29. 01. 2015


Název/Jméno: HÖLLER CLAUDIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2010 od 19. 07. 2012


Název/Jméno: KINSKY JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 02. 2008 od 03. 11. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2007 od 11. 02. 2008


Název/Jméno: MITTENDORFER GERNOT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2007 od 24. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2001 od 30. 08. 2004


Název/Jméno: KLINGEN ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 od 04. 06. 2010


Název/Jméno: Dr HEINZ KESSLER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 od 13. 07. 2011


Název/Jméno: KISBENEDEK PÉTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 od 03. 11. 2008


Název/Jméno: ORTNER REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 12. 2006 od 20. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2006 od 01. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2004 od 08. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 od 30. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 od 03. 11. 2003


Název/Jméno: HLAVÁČEK PETR

IČO: 87756528

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2002 od 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1999 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: POSPĚCH MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 od 03. 11. 2008


Název/Jméno: CORETH CHRISTIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2002 od 20. 07. 2007


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 od 01. 12. 2006


Název/Jméno: LAUŠMANOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2005 od 03. 02. 2009


Název/Jméno: ŠROTÝŘOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 od 03. 11. 2008


Název/Jméno: ŠKOPEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2000 od 01. 12. 2006


Název/Jméno: HOUŠTECKÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2004 od 20. 07. 2007


Název/Jméno: CECELSKY PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2004 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: HOROVITZ ANDRÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 od 30. 08. 2004


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ LIBUŠE

IČO: 42526132

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 od 05. 10. 2005


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LIVIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 28. 12. 2000 od 03. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 28. 12. 2000


Název/Jméno: Karel Jan Jeníček

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 01. 2001 od 29. 03. 2004


Název/Jméno: HEJNÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2001 od 03. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 28. 12. 2000


Název/Jméno: KOMÁREK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 od 03. 11. 2003


Název/Jméno: SCHIMETSCHEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 od 10. 12. 2002


Název/Jméno: Mark K. Gormley

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 od 10. 12. 2002


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2000 od 01. 09. 2001
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2000 od 28. 12. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 07. 08. 2000


Název/Jméno: John James Stack, dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2000 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2000 od 21. 08. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 09. 1998 od 07. 08. 2000
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 15. 09. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 06. 08. 1996


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2000 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: MENTLÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 28. 12. 2000


Název/Jméno: GEIGER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1999 od 10. 12. 2002


Název/Jméno: MERTLÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1999 od 28. 09. 1999


Název/Jméno: ČERNÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 21. 08. 2002


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: MÜLLER ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 07. 08. 2000


Název/Jméno: LIŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 od 02. 09. 2002


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 72082445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 07. 08. 2000


Název/Jméno: KOTLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 od 07. 08. 2000


Název/Jméno: SCHMIDT EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 1998 od 17. 09. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 15. 09. 1998


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 1998 od 03. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 od 15. 09. 1998


Název/Jméno: HANUS RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 1998 od 17. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 od 15. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen předsedstavenstva
od 22. 09. 1994 od 11. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 od 22. 09. 1994


Název/Jméno: BARAN RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 1998 od 27. 10. 1998


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 1997 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: OPLETALOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 1998 od 03. 01. 2001


Název/Jméno: DEJL MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 26. 11. 1997


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 15. 09. 1998


Název/Jméno: Rudlovčák Vladimír

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 15. 09. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 06. 08. 1996


Název/Jméno: TOŠENOVSKÝ EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: SEGER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: SVĚRÁK GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 od 01. 09. 2001


Název/Jméno: KOPŘIVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 od 20. 11. 1997


Název/Jméno: KLÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 od 08. 01. 1996


Název/Jméno: VERNEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 1994 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1994 od 02. 08. 1994


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 1994 od 17. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 od 30. 06. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: Chroustovský Jiří

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 07. 05. 1996


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 od 15. 02. 1994


Název/Jméno: FEJTOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 06. 08. 1996


Název/Jméno: MUSIL MILOSLAV

IČO: 18965130

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 06. 08. 1996


Název/Jméno: KREJČA JAN

IČO: 87579235

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 06. 08. 1996


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: KOLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: BUREŠ VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: KONDR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 27. 10. 1993


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 od 17. 09. 1999


Název/Jméno: MOUTELÍK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1992 od 30. 06. 1995


Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 72151650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 od 11. 11. 1994


Název/Jméno: KOHOUTEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1991 od 15. 02. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45244782

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2639780BILSTEIN CEE a.s.26688981Na Louce 97, 26701 Králův Dvůr - vlastník
3366934brokerjet České spořitelny, a.s.27088677Budějovická 1518/13a, 14000 Praha - vlastník
2705704CEE Property Development Portfolio 2 a.s.3490131Budějovická 1912/64B, 14000 Praha - vlastník
1349260CET 21 spol.s r.o.45800456Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha - vlastník
1909457Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.61672033Poláčkova 1976/2, 14000 Praha - vlastník
1296947Český Leasing, spol. s r.o.62417541Praha, 15134, Smíchov, Nádražní, 23/344 - vlastník
2248348ČS do domu, a.s.28909011Poláčkova 1976/2, 14000 Praha - vlastník
115951Erste Corporate Finance, a.s.61058769Budějovická 1518/13a, 14000 Praha - vlastník
2038789Erste Energy Services, a.s.24256692Budějovická 1518/13a, 14000 Praha - vlastník
2829058Erste Grantika Advisory, a.s.25597001Jánská 448/10, 60200 Brno - vlastník
2379788Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o.29216061Národní třída 3654/44, 69501 Hodonín - vlastník
813271Erste Leasing, a.s.16325460Horní náměstí 264/18, 66902 Znojmo - vlastník
2796864Factoring České spořitelny, a.s.25629352Budějovická 1518/13b, 14000 Praha - vlastník
2843939Global Payments s.r.o.4235452V olšinách 626/80, 10000 Praha - vlastník
3409880Grant Thornton Valuations, a.s.63079798Jindřišská 937/16, 11000 Praha - vlastník
1182650Holding Card Service s.r.o.4562861Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha - vlastník
3195267Hotelová společnost , spol. s r.o.25085646Praha, 15000, Motol, Plzeňská, 103/215a - vlastník
3023805Informations-Technologie Austria CZ, s.r.o.27654443Praha, 14000, Krč, Antala Staška, 32/1292 - vlastník
687421Investiční společnost České spořitelny, a.s.44796188Evropská 2690/17, 16000 Praha - vlastník
793232Investičníweb s.r.o.25738607Budějovická 1518/13a, 14000 Praha - vlastník
2917530IT Centrum s.r.o.27429199Vodičkova 710/31, 11000 Praha - vlastník
156231MOPET CZ a.s.24759023Vinohradská 1632/180, 13000 Praha - vlastník
2198409Nadace České spořitelny26506980Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha - statutární orgán
2191297Nadace ČS - SRDCE67777767Praha, 14000, , Budějovická, 1912 - statutární orgán
734246Nadace Depositum Bonum24259101Praha - Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 - statutární orgán

Související firmy

#NázevICOAdresa
250043" L I G N A Rumburk, spol. s r.o. "61328766Rumburk, 40801, Rumburk 1, 9. května, 991
515806"B - Component " společnost s ručením omezeným - v likvidaci60198524Praha, 19000, Horní Počernice, U jeslí, 2262
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
548445ANOANO, spol. s r.o.v likvidaci44795157Praha, 13000, , ŘEHOŘOVA, 7
360745APOS - daně s.r.o.25215094Malátova 543/9, 15000 Praha
51453AUDIT ACTIVITY s.r.o.62915592Na výsluní 201/13, 10000 Praha
343053B & H BRNO, spol. s r.o.60751789Václavkova 1234/30, 61500 Brno
303168Bank Austria (ČR) a.s.16193393Praha, 11015, Staré Město, REVOLUČNÍ, 15
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
476755BAUSTOFF+METALL TŘEBÍČ, s.r.o.25332139Průmyslová 201, 67401 Třebíč
103212BEN stavební firma, společnost s ručením omezeným15055051Erbenova 1054, 50601 Jičín
546711BENROTOR s.r.o.27749525Hájecká 1068/14, 61800 Brno
512745BH - Pletárny s.r.o. v likvidaci62509713B. Smetany 54, 37842 Nová Včelnice
123982BINOM CZ, spol. s r.o.25708431Kanina 13, okres Mělník, PSČ 277 35
363709BLACK PROFIL, s.r.o.278068981064, 73534 Stonava
349510BONTON, a.s.472549Praha, 17021, Holešovice (Praha 7), Ostrov Štvanice, 858
295209Bonum Templum s.r.o.26905418Mikulov na Moravě, Husova 305/50, PSČ 692 01
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
329723Bytové družstvo Amforová 1888 v likvidaci25657844Praha, 15500, Stodůlky (Praha 13), Amforová, 1888
322411Bytové družstvo Travná 1201 v likvidaci26194040Praha, 19800, Kyje, Travná, 1201
82062Bytové družstvo Za Viaduktem26703441Za viaduktem 1508/4, 17000 Praha
316973CELIOINVEST a.s. v likvidaci48289931Most, 43401, Most, tř.Budovatelů, 2830
592209Centrum společného nákupu energií, z.ú.2807467náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno
31453CMC Graduate School of Business o.p.s.25692101Čelákovice, Náměstí 5.května 2, okres Praha-východ, PSČ 250 88
151729COACH AND PARTNERS s.r.o.3485994Stiessova 710/10, 15500 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
39015ASCHENBRENNER MARTIN10357505Pod Záhorskem 34/5, 30100 Plzeň
277494BALABÁN PETR60805871V Zahradách 674, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
107269BALIHAR STANISLAV42918481Barákova 344, 50781 Lázně Bělohrad
385552BARBOROVÁ JANA12372188Švédská 1090/33, 15000 Praha
273626BAROŠ JIŘÍ61718262202, 75611 Pozděchov
29910BÁRTA VLASTIMIL43800467Čechovská 66, 26101 Příbram
6669BARTOŠ ONDŘEJ74770233Jilemnického 296, 56201 Ústí nad Orlicí
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
193632BEDNÁŘ JOSEF74226924123, 67905 Křtiny
54226BEDNAŘÍK JAROMÍR45109796Jaromírova 213, 25090 Jirny
266901BEDNAŘÍK LUKÁŠ74875159Průběžná 3151, 43401 Most
64863BEJČEK VLADISLAV14697653Pražská 480, 33701 Rokycany
56453BELEJ MILAN70228671Zdeňka Štěpánka 2952/12, 43401 Most
238601BĚLOHLÁVEK JIŘÍ87074681Lidická 1005/23B, 60200 Brno
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1073308B.U.T., s.r.o.25005120Praha, 14021, Krč, Olbrachtova, 2006/9
2170165CEE Property Development Portfolio 2 N.V., organizační složka24159701Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
1218488Celopodnikový výbor odborů České spořitelny, a.s.65732090Praha 4, Olbrachtova 1929/62
691118CTS TRADE IT a.s.1798189Dukelských hrdinů 564/34, 17000 Praha
1918814Česká spořitelna, a.s.45244782Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
1658877ČS Bike Team, spolek22768289Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
2920710Dive Team České spořitelny, z. s.3551679Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
2052289Endress + Hauser Czech s.r.o.25708368Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00
1630173Erste Football Club, z.s.3496783Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
1819757Euroengineers, s.r.o.27561836Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha
2907277FINFOCUS, s.r.o.24812404Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha
282049FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.29058481Vyskočilova 1410/1, 14000 Praha
1208724GMAC, s.r.o., v likvidaci25634208Praha 4, Olbrachtova 9, PSČ 140 00
1755188Golf Club ČS Sport, spolek22820183Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
3403096H S P, a.s.64948315Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
1182650Holding Card Service s.r.o.4562861Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
575256Hotel FORUM Praha, a.s.45275157Praha, 14021, Krč, Olbrachtova, 9/2006
2010245Hotel Maria Prag Besitz s.r.o.27454681Praha, 14021, Krč, Olbrachtova, 2006/9
2257368Hotel Panorama, a.s.45272964Praha, 14021, Krč, Olbrachtova, 9/2006
2725003HSP Reality s.r.o.3141071Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
2256729Hudební klub ČS1308670Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha
895909IPSEN PHARMA, organizační složka61382671Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha
1209050Land Sport s.r.o. v likvidaci26419181Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
3003483MARTTAN s.r.o.28204743Olbrachtova 1946/64, 14000 Praha
2198409Nadace České spořitelny26506980Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí