Česká spořitelna, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Česká spořitelna, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1171. Jeho identifikační číslo je 45244782

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Česká spořitelna, a.s.

Datum zápisu: 30. 12. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1171

Identifikační číslo:45244782

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: wx6dkif

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000
od 17. 09. 2001
Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 11398
od 11. 11. 1994 do 17. 09. 2001
Praha 1, Na příkopě 29, PSČ 11000
od 27. 10. 1993 do 11. 11. 1994
Praha 1, Václavské náměstí 42
od 30. 12. 1991 do 27. 10. 1993
Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha

Skutečnosti

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
od 08. 07. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 08. 07. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 9
od 19. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
od 19. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 19. 08. 2014 do 08. 07. 2016

  Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494.
od 29. 05. 2013

  Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne22.10.2001.
od 12. 08. 2002

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
od 17. 09. 2001

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
od 17. 09. 1999

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
od 17. 09. 1999

  Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisníkurs dříve upsaných akcií.Valná hromada rozhodla takto:1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a proposílení kapitálového vybavení společnosti se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliardkorun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč(slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením,že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy:pětmiliard korun českých) se připouští až do výše7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionůkorunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovoučástku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionůkorun českých).2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000(slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů)nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihovanépodobě ("nové akcie").3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) máprávo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování novýchakcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádněpřevedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kolebudou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) vzaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsoudle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodnéhodne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny,a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jměnív obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, buderozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy:třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářskýchnovinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může býtosobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, naněž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnůpočínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny,a.s.:* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29,Praha 1, PSČ 111 21,* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác1912, Praha 4, PSČ 140 21,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích,U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28,Plzeň, PSČ 305 09,* Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech,třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem,Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova12/9, Liberec 4, PSČ 460 98,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třídaČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72,Pardubice, PSČ 531 07* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno,PSČ 658 47* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463,Zlín, PSČ 761 65* Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1,Jihlava, PSČ 586 23,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám.Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17,Olomouc, PSČ 772 00.4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitímpřednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výšina účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou,a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účetpřipsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů odposledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie,jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitáhodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto novéakcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola.5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kolek upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet novýchakcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který můžeupisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jímupsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsanýchnových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základempro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivýmakcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných vprvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhémkole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. Vpřípadě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkunenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty proupisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy:šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny,a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostníprávo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole budeuveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účetč.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak,aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnutyk upsání v rámci třetího kola.6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani vedruhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základěveřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisovánínových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dnya počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999,bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetímkole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkovéhosoudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky Českéspořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonánopřednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kolebude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, abyúhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutílhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebyloúčinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) novýchakcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodníhozákoníku.7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. novýchakcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akciíupisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných novýchakcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, žekurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižšínež jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovitnižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota.8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtědo 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesenípodalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady doobchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečnéhoodkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání novýchakcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jměnía po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bezzbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění doobchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu,aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cennýchpapírů v souladu s příslušnými právními předpisy.11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení kveřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnýmiprávními předpisy.
od 14. 04. 1999 do 17. 09. 1999

  Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998.
od 15. 09. 1998 do 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29.května 1996.
od 06. 08. 1996 do 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne31. května 1995.
od 30. 06. 1995 do 03. 04. 2000

  Základní jmění bylo zcela splaceno.
od 21. 12. 1994

  Akcie na jméno jsou akcie prioritní
od 02. 08. 1994 do 17. 09. 2001

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.6.1994
od 02. 08. 1994 do 03. 04. 2000

  Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akciína jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitelepo 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
od 08. 03. 1994

  Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši,tj. 5,6 mld. Kč.
od 08. 03. 1994 do 21. 12. 1994

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 3.6.1993
od 27. 10. 1993 do 03. 04. 2000

  Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valnéhromadě dne 7.12.1992.
od 31. 05. 1993 do 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromadydne 2.7.1992.
od 16. 07. 1992 do 03. 04. 2000

  Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.1.1992
od 27. 01. 1992 do 03. 04. 2000

  Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČRzakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl.zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovyspolečnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady a revizoři účtů.
od 30. 12. 1991

  Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií,a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis.akcií prioritních
od 30. 12. 1991 do 02. 08. 1994

  Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jménopo 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což serovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno68%, tj. 3,8 mld. Kčs.
od 30. 12. 1991 do 08. 03. 1994

  Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek,bytem Praha 4, Lečkova 1522
od 30. 12. 1991 do 27. 01. 1992

Akcie

Počet: 11 211 213 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - prioritní akcie na jméno, Prioritní akcie
od 19. 08. 2014

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 19. 08. 2014

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno, Prioritní akcie
od 02. 07. 2011 do 02. 07. 2011

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele, Prioritní akcie
od 12. 08. 2002 do 12. 08. 2002

Počet: 11 211 213 ks v hodnotě: 100 - prioritní akcie na jméno
od 17. 09. 2001 do 17. 09. 2001

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele, Prioritní akcie
od 17. 09. 2001 do 17. 09. 2001

Počet: 140 788 787 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 17. 09. 1999 do 17. 09. 1999

Počet: 11 211 213 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 21. 12. 1994 do 21. 12. 1994

Počet: 64 788 787 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 21. 12. 1994 do 21. 12. 1994

Počet: 44 800 000 ks v hodnotě: 100 - akcie na majitele
od 02. 08. 1994 do 02. 08. 1994

Počet: 11 200 000 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 02. 08. 1994 do 02. 08. 1994

Počet: 352 800 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 30. 12. 1991 do 30. 12. 1991

Počet: 2 072 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 30. 12. 1991 do 30. 12. 1991

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BRÁVEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 07. 2016

Adresa: Dykova 1156/19, Vinohrady, 101 00 Praha 10
od 08. 07. 2016


Název/Jméno: DOERFLER STEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2012

Adresa: 1190 Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, Rakouská republika
od 08. 07. 2016
Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika
od 19. 07. 2012 do 08. 07. 2016


Název/Jméno: HARDEGG MAXIMILIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2002

Adresa: 2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
od 08. 07. 2016
Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062, Rakouská republika
od 19. 07. 2012 do 08. 07. 2016
2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika
od 10. 12. 2002 do 19. 07. 2012


Název/Jméno: PEŠKOVÁ DANIELA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka představenstva
od 09. 03. 2016

Adresa: Pod novým lesem 137/52, Veleslavín, 162 00 Praha 6
od 09. 03. 2016


Název/Jméno: KRÁČMAR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 03. 2016

Adresa: Čínská 880/18, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 09. 03. 2016


Název/Jméno: SALOMON TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2015 do 03. 02. 2016

Adresa: Sadová 474/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
od 29. 01. 2015


Název/Jméno: TREICHL ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 19. 08. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 10. 2013 do 19. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 12. 2006 do 03. 11. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2006 do 01. 12. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 09. 2005 do 08. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 do 10. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003

Adresa: A-1030 Vídeň, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
od 09. 10. 2013
1030 Wien, Metternichgasse 10/8, Rakouská republika
od 03. 11. 2003 do 03. 11. 2008
Metternichgasse 10/8, 1030 Wien, Rakouská republika
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003


Název/Jméno: JOHN JAMES STACK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2013 do 09. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2001 do 03. 07. 2007

Adresa: NY10128-1212 New York, Park Avenue 9, Spojené státy americké
od 06. 08. 2013
Praha 1, Thunovská 20/184
od 30. 08. 2004 do 03. 07. 2007
1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200, Spojené státy americké
od 21. 08. 2002 do 30. 08. 2004
Praha 6 - Hanspaulka, Kozlovská 9, PSČ 16000
od 03. 01. 2001 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: BOSEK PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 10. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 08. 2013 do 09. 10. 2013

Adresa: 2103 Langenzersdorf, Kellergasse 124, Rakouská republika
od 06. 08. 2013


Název/Jméno: MOUREK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 2013

Adresa: Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10
od 28. 08. 2013


Název/Jméno: SCHOPF WOLFGANG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 08. 2013

Adresa: 2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika
od 28. 08. 2013


Název/Jméno: WIMMER MANFRED

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2009 do 09. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2000 do 20. 07. 2007

Adresa: 1170 Vídeň, Heubergasse 21/3, Rakouská republika
od 06. 08. 2013 do 09. 10. 2013
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170, Rakouská republika
od 03. 02. 2009 do 06. 08. 2013
2170 Wien, Heuberggasse 21/3, Rakouská republika
od 08. 08. 2006 do 20. 07. 2007
1190 Wien, Silbergasse 59 D TOP 2, Rakouská republika
od 28. 12. 2000 do 08. 08. 2006


Název/Jméno: BRAMBOROVÁ ELIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008

Adresa: Odlehlá 325/58, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 13. 11. 2012
Praha 9, Odlehlá 325/58, PSČ 19000
od 03. 11. 2008 do 13. 11. 2012


Název/Jméno: KYSILKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 01. 2011 do 03. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 11. 2004 do 24. 01. 2011

Adresa: Ke Stromečkům 1360, 253 01 Hostivice
od 13. 11. 2012 do 03. 02. 2016
Hostivice, Ke Stromečkům 1360, PSČ 25301
od 04. 11. 2004 do 13. 11. 2012


Název/Jméno: JIRÁSEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2008

Adresa: Jana Palacha 144, Šipší, 284 01 Kutná Hora
od 13. 11. 2012
Kutná Hora, Jana Palacha 144, PSČ 28401
od 03. 11. 2008 do 13. 11. 2012


Název/Jméno: KNOTZER HEINZ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2004 do 28. 08. 2013

Adresa: Praha 4 - Braník, V Malých Domech I 583/5, PSČ 14700
od 27. 08. 2012 do 28. 08. 2013
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583, PSČ 14000
od 29. 10. 2008 do 27. 08. 2012
Praha 4, V Malých Domech I. 5/583
od 30. 08. 2004 do 29. 10. 2008


Název/Jméno: HELER DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2001 do 09. 03. 2016

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 908/47, PSČ 16000
od 03. 01. 2001 do 09. 03. 2016


Název/Jméno: JURANEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 11. 2004 do 29. 01. 2015

Adresa: Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika
od 19. 07. 2012 do 29. 01. 2015
2460 Bruck / Leitha, Leithagürtel 17, Rakouská republika
od 10. 09. 2005 do 19. 07. 2012
Leithagürtel 17, A-2460 Bruck/Leitha, Rakouská republika
od 22. 11. 2004 do 10. 09. 2005


Název/Jméno: VEVERKA ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2012 do 03. 02. 2016

Adresa: Břeclav, Na pěšině 3155/26a, PSČ 69003
od 01. 02. 2012 do 03. 02. 2016


Název/Jméno: Kessler Heinz

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2011 do 06. 08. 2013

Adresa: Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika
od 13. 07. 2011 do 06. 08. 2013


Název/Jméno: SPALT BERNHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 2011 do 06. 08. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 02. 2009 do 13. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 do 03. 02. 2009

Adresa: Vídeň, Kaserngasse 3, 1230, Rakouská republika
od 13. 07. 2011 do 06. 08. 2013
1230 Wien, Kaserngasse 3, Rakouská republika
od 08. 08. 2006 do 13. 07. 2011
1230 Wien, Lindgraben Gasse 38, Rakouská republika
od 10. 09. 2005 do 08. 08. 2006
1140 Wien, Breitenseer Strasse 37/10, Rakouská republika
od 03. 11. 2003 do 10. 09. 2005
1140 Vídeň, Breitenseer Strasse 37/10, Rakouská republika
od 10. 12. 2002 do 25. 02. 2004


Název/Jméno: BARAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2001 do 28. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 09. 1999 do 03. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1998 do 17. 09. 1999

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Nad Jenerálkou 768/13, PSČ 16000
od 24. 08. 2007 do 28. 08. 2013
Praha 6, Anhaltova 951/26, PSČ 16000
od 03. 01. 2001 do 24. 08. 2007
Praha 6, Brunclíkova 11, PSČ 16000
od 27. 10. 1998 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: DYKOVÁ JOLANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 02. 2008 do 01. 02. 2012

Adresa: Zbiroh, Muchova 473, PSČ 33808
od 30. 10. 2010 do 01. 02. 2012
Zbiroh - Kařez - Malý Újezd 147, PSČ 33808
od 11. 02. 2008 do 30. 10. 2010


Název/Jméno: ŠKORVAGA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 12. 2006 do 29. 01. 2015

Adresa: Praha 6, Eliášova 42, PSČ 16000
od 01. 12. 2006 do 29. 01. 2015


Název/Jméno: HÖLLER CLAUDIA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 06. 2010 do 19. 07. 2012

Adresa: Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400, Rakouská republika
od 04. 06. 2010 do 19. 07. 2012


Název/Jméno: KINSKY JOHANNES

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 02. 2008 do 03. 11. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2007 do 11. 02. 2008

Adresa: Praha 6, Pod Hradbami 655/6, PSČ 16000
od 13. 12. 2007 do 03. 11. 2008


Název/Jméno: Mittendorfer Gernot

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 07. 2007 do 24. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2001 do 30. 08. 2004

Adresa: Praha 6 - Nebušice, Na Malé Šárce 753, PSČ 16000
od 24. 08. 2007 do 24. 01. 2011
Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081, Rakouská republika
od 03. 07. 2007 do 24. 08. 2007
1230 Vídeň, Frehlüchgasse 9/2/2, Rakouská republika
od 21. 08. 2002 do 30. 08. 2004
Praha 5, Kroftova 415/10, PSČ 15000
od 03. 01. 2001 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: KLINGEN ANDREAS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 04. 06. 2010

Adresa: Vídeň, Josefstädter Str. 76/6, 1080, Rakouská republika
od 20. 07. 2007 do 04. 06. 2010


Název/Jméno: Dr HEINZ KESSLER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 13. 07. 2011

Adresa: Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030, Rakouská republika
od 20. 07. 2007 do 13. 07. 2011


Název/Jméno: KISBENEDEK PÉTER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 07. 2007 do 03. 11. 2008

Adresa: Budapešť, Kekcinke Str. 7/B, 1223, Maďarská republika
od 20. 07. 2007 do 03. 11. 2008


Název/Jméno: ORTNER REINHARD

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 12. 2006 do 20. 07. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2006 do 01. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2004 do 08. 08. 2006
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 do 30. 08. 2004
Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003

Adresa: 1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
od 30. 08. 2004 do 20. 07. 2007
1010 Wien, Singerstrasse 16/5, Rakouská republika
od 03. 11. 2003 do 30. 08. 2004
Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Rakouská republika
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003


Název/Jméno: HLAVÁČEK PETR

IČO: 72914866

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 09. 2002 do 02. 02. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1999 do 03. 01. 2001

Adresa: Praha 9 - Vinoř, Kolešovská 506, PSČ 19017
od 02. 09. 2002 do 02. 02. 2010
Praha 9, Kolešovská 506, PSČ 19017
od 07. 08. 2000 do 03. 01. 2001
Praha 6, Kolešovská 506, PSČ 19000
od 17. 09. 1999 do 07. 08. 2000


Název/Jméno: ŠROTÝŘOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 do 03. 11. 2008

Adresa: Předboj 122, PSČ 25072
od 10. 09. 2005 do 03. 11. 2008
250 Kojetice, Předboj 122
od 02. 09. 2002 do 10. 09. 2005


Název/Jméno: LAUŠMANOVÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 09. 2005 do 03. 02. 2009

Adresa: Praha 6, Španielova 1261/17, PSČ 16300
od 10. 09. 2005 do 03. 02. 2009


Název/Jméno: POSPĚCH MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 do 03. 11. 2008

Adresa: Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 876, PSČ 75601
od 10. 09. 2005 do 03. 11. 2008
Rožnov pod Radhoštěm, J. Wolkera 876, okres Vsetín, PSČ 75601
od 02. 09. 2002 do 10. 09. 2005


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 do 01. 12. 2006

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Počernická 3226/2F, PSČ 10000
od 10. 09. 2005 do 01. 12. 2006
Praha 6, Makovského 1341
od 03. 11. 2003 do 10. 09. 2005


Název/Jméno: CORETH CHRISTIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2002 do 20. 07. 2007

Adresa: 1070 Vídeň, Zollergasse 2/48, Rakouská republika
od 10. 12. 2002 do 20. 07. 2007


Název/Jméno: ŠKOPEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 08. 2000 do 01. 12. 2006

Adresa: Jesenice, Vrbová 737, okres Praha-západ
od 03. 11. 2003 do 01. 12. 2006
Praha 5 - Radotín, Chatová 1435/22, PSČ 15000
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003
Praha 5 - Chodov, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
od 07. 08. 2000 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: HOUŠTECKÁ MONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2004 do 20. 07. 2007

Adresa: Brandýs nad Labem, Tylova 1769/19
od 25. 02. 2004 do 20. 07. 2007


Název/Jméno: CECELSKY PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2004 do 05. 01. 2006

Adresa: Praha 2, U Zvonařky 2536/1F
od 29. 01. 2004 do 05. 01. 2006


Název/Jméno: HOROVITZ ANDRÉ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 11. 2003 do 30. 08. 2004

Adresa: 1060 Wien, Loquai Platz 12/22, Rakouská republika
od 03. 11. 2003 do 30. 08. 2004


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ LIBUŠE

IČO: 70348537

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 09. 2002 do 05. 10. 2005

Adresa: Praha 2, Mánesova 20, PSČ 12000
od 02. 09. 2002 do 05. 10. 2005


Název/Jméno: Karel Jan Jeníček

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 01. 2001 do 29. 03. 2004

Adresa: Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 1027/3, PSČ 16000
od 21. 08. 2002 do 29. 03. 2004
Praha 5, U Pernikářky 14
od 30. 01. 2001 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: KLAUSOVÁ LIVIA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně dozorčí rady
od 28. 12. 2000 do 03. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 28. 12. 2000

Adresa: Praha 8, Kubištova 2/2186, PSČ 18200
od 21. 08. 2002 do 03. 11. 2003
Praha 8, Kubišova 2/2186, PSČ 18200
od 16. 12. 1997 do 21. 08. 2002
Praha 9 - Prosek, Českolipská 381, PSČ 19000
od 31. 05. 1993 do 16. 12. 1997


Název/Jméno: HEJNÁK MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 2001 do 03. 11. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 28. 12. 2000

Adresa: Praha 3, Slezská 1426/119, PSČ 13000
od 01. 09. 2001 do 03. 11. 2003
Praha 3, Slezská 1426/119, PSČ 13000
od 17. 09. 1999 do 28. 12. 2000


Název/Jméno: KOMÁREK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003

Adresa: Roudnice nad Labem, Michálkova 1669, okres Litoměřice, PSČ 41301
od 03. 01. 2001 do 03. 11. 2003


Název/Jméno: Mark K. Gormley

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 do 10. 12. 2002

Adresa: 5 Aubrey Road, London W8 5JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 03. 01. 2001 do 10. 12. 2002


Název/Jméno: SCHIMETSCHEK HERBERT

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 01. 2001 do 10. 12. 2002

Adresa: Bauernfeldgasse 2/8, 1190 Wien, Rakouská republika
od 03. 01. 2001 do 10. 12. 2002


Název/Jméno: John James Stack, dat

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 12. 2000 do 03. 01. 2001

Adresa: 10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D, Spojené státy americké
od 28. 12. 2000 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: ZEMAN KAREL

IČO: 70372896

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 12. 2000 do 01. 09. 2001
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 07. 08. 2000 do 28. 12. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 07. 08. 2000

Adresa: Praha 2, U Kamýku 870, PSČ 12000
od 17. 09. 1999 do 01. 09. 2001


Název/Jméno: NOVOTNÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2000 do 03. 01. 2001

Adresa: Praha 3, Jeseniova 17/431, PSČ 13000
od 07. 08. 2000 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 08. 2000 do 21. 08. 2002
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 09. 1998 do 07. 08. 2000
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 15. 09. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 06. 08. 1996

Adresa: Praha 10, Ke skalkám 2449, PSČ 10000
od 06. 08. 1996 do 21. 08. 2002
Praha 10, Ke skalkám 2449
od 27. 10. 1993 do 06. 08. 1996


Název/Jméno: MENTLÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 09. 1999 do 03. 01. 2001

Adresa: Praha 6, Národní obrany 14, PSČ 16000
od 28. 09. 1999 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: MERTLÍK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 09. 1999 do 28. 09. 1999

Adresa: Praha 6, Národní obrany 14, PSČ 16000
od 17. 09. 1999 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: HAVEL JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 28. 12. 2000

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 130/2118, PSČ 13000
od 17. 09. 1999 do 28. 12. 2000


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 03. 01. 2001

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Kovářova 1578/9, PSČ 15500
od 17. 09. 1999 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: MÜLLER ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 07. 08. 2000

Adresa: Praha 5, Renoirova 621, PSČ 15000
od 17. 09. 1999 do 07. 08. 2000


Název/Jméno: GEIGER KURT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 1999 do 10. 12. 2002

Adresa: 32 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 17. 09. 1999 do 10. 12. 2002
21 Argyll Road, London, W8 7BS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 16. 09. 1999 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: ČERNÝ IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 21. 08. 2002

Adresa: Úvaly, Štefánikova 1278, okres Praha-východ, PSČ 25082
od 17. 09. 1999 do 21. 08. 2002


Název/Jméno: LIŠKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 09. 1999 do 02. 09. 2002

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Amforová 1888/38, PSČ 15500
od 17. 09. 1999 do 02. 09. 2002


Název/Jméno: SVOBODA JAROSLAV

IČO: 72082445

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 07. 08. 2000

Adresa: Praha 5 - Jinonice, U kříže 633/28, PSČ 15800
od 17. 09. 1999 do 07. 08. 2000
Praha 3, Přemyslovská 44
od 30. 12. 1991 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: KOTLÁŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 12. 1991 do 07. 08. 2000

Adresa: Zbuzany, p.Jinočany, U Menhiru III 223, PSČ 25225
od 14. 04. 1999 do 07. 08. 2000
Praha 4, Pertoldova 3339
od 30. 12. 1991 do 14. 04. 1999


Název/Jméno: SCHMIDT EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 17. 09. 1999

Adresa: Brno, Galandauerova 8, okres Brno-město, PSČ 61200
od 14. 04. 1999 do 17. 09. 1999
Brno, Vondrákova 17, PSČ 62300
od 31. 05. 1993 do 14. 04. 1999


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 09. 1998 do 03. 01. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 30. 12. 1991 do 15. 09. 1998

Adresa: Praha 5, U Klikovky 23, PSČ 15000
od 15. 09. 1998 do 03. 01. 2001
Praha 5, U Klikovky 23
od 30. 12. 1991 do 15. 09. 1998


Název/Jméno: HANUS RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 09. 1998 do 17. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 1994 do 15. 09. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen předsedstavenstva
od 22. 09. 1994 do 11. 11. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 02. 1994 do 22. 09. 1994

Adresa: Praha 5, Drtinova 372/24, PSČ 15000
od 11. 11. 1994 do 17. 09. 1999
Praha 5, Drtinova 372/24
od 22. 09. 1994 do 11. 11. 1994
Praha 5, Drtinova 372/2
od 15. 02. 1994 do 22. 09. 1994


Název/Jméno: ŠPIČKA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 09. 1998 do 17. 09. 1999
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 15. 09. 1998

Adresa: Praha 10, Arménská 4
od 27. 10. 1993 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: BARAN RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 09. 1998 do 27. 10. 1998

Adresa: Praha 6, Brunclíkova 11, PSČ 16000
od 15. 09. 1998 do 27. 10. 1998


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 11. 1997 do 17. 09. 1999

Adresa: Praha 10, Ukrajinská 1488
od 07. 08. 1998 do 17. 09. 1999
Praha 4 - Chodov, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
od 20. 11. 1997 do 07. 08. 1998


Název/Jméno: KOTRBA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 12. 1997 do 17. 09. 1999

Adresa: Praha 4 - Braník, Jasná I 1580/12
od 07. 08. 1998 do 17. 09. 1999
Praha 5, Na Bělidle 17/975, PSČ 15000
od 16. 12. 1997 do 07. 08. 1998


Název/Jméno: OPLETALOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 1998 do 03. 01. 2001

Adresa: Olomouc, Jílová 531/6, PSČ 77200
od 06. 03. 1998 do 03. 01. 2001


Název/Jméno: DEJL MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 26. 11. 1997

Adresa: Praha 4 - Modřany, Vazovova 3211/8, PSČ 14300
od 20. 11. 1997 do 26. 11. 1997
Praha 8 - Troja, Notečská 561, PSČ 18000
od 06. 08. 1996 do 20. 11. 1997


Název/Jméno: SVĚRÁK GUSTAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 01. 09. 2001

Adresa: Praha 8, Jelínkova 1616, PSČ 18200
od 06. 08. 1996 do 01. 09. 2001


Název/Jméno: Rudlovčák Vladimír

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 15. 09. 1998
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 06. 08. 1996

Adresa: Praha 8, Davídkova 95, PSČ 18000
od 06. 08. 1996 do 15. 09. 1998
Praha 8, Davídkova 95/2103
od 27. 10. 1993 do 06. 08. 1996


Název/Jméno: TOŠENOVSKÝ EVŽEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 17. 09. 1999

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Horymírova 14, PSČ 70400
od 06. 08. 1996 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: KOCOUREK MARTIN

IČO: 60441623

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 15. 09. 1998

Adresa: Praha 6, M.Kopeckého 43, PSČ 16300
od 06. 08. 1996 do 15. 09. 1998


Název/Jméno: SEGER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 1996 do 17. 09. 1999

Adresa: Praha 10, U zdravotního ústavu 1, PSČ 10000
od 06. 08. 1996 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: KOPŘIVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 1996 do 20. 11. 1997

Adresa: Praha 5, Renoirova 649/10, PSČ 15200
od 08. 01. 1996 do 20. 11. 1997


Název/Jméno: KLÁN JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 do 08. 01. 1996

Adresa: Praha 4, Kotorská 30/1577, PSČ 14000
od 31. 08. 1995 do 08. 01. 1996
Praha 8, Primátorská 51, PSČ 18000
od 11. 11. 1994 do 31. 08. 1995
Praha 8, Primátorská 5
od 27. 01. 1992 do 11. 11. 1994


Název/Jméno: VERNEROVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 08. 1994 do 17. 09. 1999

Adresa: Praha 5, Spotřebitelská 366, PSČ 15000
od 02. 08. 1994 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: KLAPAL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 02. 1994 do 17. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 1993 do 30. 06. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 4, Starobylá 8
od 15. 02. 1994 do 17. 09. 1999
Praha 4, Starobylá 8, PSČ 14000
od 27. 10. 1993 do 30. 06. 1995
Praha 4, Mezivrší 27
od 27. 01. 1992 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 02. 1994 do 02. 08. 1994

Adresa: Unhošť, Křivoklátská 345, PSČ 27351
od 15. 02. 1994 do 02. 08. 1994


Název/Jméno: CHROUSTOVSKÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 07. 05. 1996

Adresa: Praha 5, Geologická 3
od 27. 10. 1993 do 07. 05. 1996


Název/Jméno: CENEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 1993 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 9, Travná 1201
od 27. 10. 1993 do 15. 02. 1994


Název/Jméno: MUSIL MILOSLAV

IČO: 18965130

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996

Adresa: Běstvina 75, PSČ 53845
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996


Název/Jméno: FEJTOVÁ BOŽENA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996

Adresa: Jindřichův Hradec, Třebíčského 722/2, PSČ 27701
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996


Název/Jméno: KONDR MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Junácká 11, PSČ 16900
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: BUREŠ VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 8 - Čimice, Křivenická 445, PSČ 18100
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: KOLEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 6, Vondroušova 1213, PSČ 16300
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: BAKEŠ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Praha 10 - Záběhlice, Ke skalkám 2449, PSČ 10600
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 17. 09. 1999

Adresa: Most, Dvořákova 68/2195, PSČ 43401
od 31. 05. 1993 do 17. 09. 1999


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993

Adresa: Unhošť, Křivoklátská 345, PSČ 27351
od 31. 05. 1993 do 27. 10. 1993


Název/Jméno: KREJČA JAN

IČO: 75380552

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996

Adresa: Brno, Prokofjevova 39, PSČ 62300
od 31. 05. 1993 do 06. 08. 1996


Název/Jméno: MOUTELÍK BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 1992 do 30. 06. 1995

Adresa: Praha 4, Bítovská 10/1212
od 16. 07. 1992 do 30. 06. 1995


Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 72151650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1992 do 11. 11. 1994

Adresa: Brno, Herčíkova 18
od 27. 01. 1992 do 11. 11. 1994


Název/Jméno: KOHOUTEK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 12. 1991 do 15. 02. 1994

Adresa: Praha 4, Lečkova 1522
od 30. 12. 1991 do 15. 02. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45244782

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
2915965"NADA", spol. s r.o. v likvidaci49448617Brno, Orlí 7, PSČ 60200
26691953TS, s.r.o.26683822Americká 525/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
430756D Academy, z.ú.5148618Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
27708676D Institut, s.r.o.4862317Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
2148488AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby