České aerolinie a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem České aerolinie a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662. Její identifikační číslo je 45795908

Výpis z obchodního rejstříku České aerolinie a.s.

Datum zápisu: 1. 8. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6crcdrn

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Obráběčství
Nástrojářství
Zámečnictví
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Reklamní činnost a marketing
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Vedení účetnictví
Služby cestovní kanceláře
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí...
Hostinská činnost
Zprostředkování služeb
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Realitní činnost
Směnárny
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Maloobchod se smíšeným zbožím
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ ...
Provozování cestovní kanceláře
Letecká doprava a letecké práce
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní...

Adresa společnosti

Sídlo: Evropská 846/176a, 16000 Praha

Adresy: Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 11. 07. 2016
Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 01. 07. 2016 od 11. 07. 2016
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008
od 11. 07. 2012 od 01. 07. 2016
Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 16008
od 03. 04. 2002 od 11. 07. 2012
Letiště Ruzyně, Praha 6, ul. K letišti
od 01. 08. 1992 od 03. 04. 2002

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 12. 05. 2014 od 10. 12. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 30. 12. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti České aerolinie a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. peněžitými vklady o částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tak, že součet všech nominálních hodnot nově upsaných akcií nepřekročí částku 3 000 000 000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých), o konečné částce zvýšení základního kapitálu nad částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) rozhodně představenstvo společnosti,b) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů), resp. až 600 000 ks (slovy: šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v listinné podobě,c) určuje, že akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti České aerolinie a.s., na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení níže uvedeného písemného oznámení akcionářům. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost zašle toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu;d) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;e) určuje, že 500 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno a v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci tj. České republice - Ministerstvu financí a- budou upsány v sídle společnosti České aerolinie a.s. na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08,- budou upsány ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- s tím, že počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10.f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s., je stanoven částkou 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva,g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 43-7151740227/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s., vyjma případu, kdy část emisného kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí bude splacena započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí;h) souhlasí se započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí ve výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kursu 500 000 (slovy: pět set tisíc) nových akcií v celkové výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). Pohledávka České republiky - Ministerstva financí vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 4. 2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět), uzavřené mezi Českými aeroliniemi a.s., IČ 45795908, jako dlužníkem a společností OSINEK, a.s. "v likvidaci", IČ 00012173, jako věřitelem a je splatná 30. 11. 2010 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen "Pohledávka"). Společnost OSINEK, a.s. "v likvidaci" postoupila Pohledávku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě smlouvy o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku uzavřené dne 29. 9. 2009 (slovy: dvacátého devátého září roku dva tisíce devět). Postoupení Pohledávky bylo oznámeno společnosti dve 2. 10. 2009 (slovy: druhého října roku dva tisíce devět). Dne 14 .5. 2010 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce deset) bylo právo hospodařit s Pohledávkou převedeno na Ministerstvo financí na základě zápisu podle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. mezi organizačními složkami státu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kurzu nových akcií:- Společnost České aerolinie a.s. zašle návrh dohody o započtení České republice - Ministerstvu financí na adresu Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 do 10 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu nových akcií Českou republikou - Ministerstvem financí (tj. k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem).- Dohoda o započtení bude mezi společnosti České aerolinie a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti České aerolinie a.s. na uzavření dohody o započtení doručen České republice - Ministerstvu financí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin.
od 26. 05. 2010 od 19. 07. 2010

  Smlouvou o převodu části podniku ze dne 16. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. (prodávající) a společností Aelia Czech Republic, s.r.o, IČ 279 48 650(kupující) došlo k převodu části podniku společnosti České aerolinie a.s, představující organizační jednotku s označením "Duty Free" do společnosti Aelia Czech Republic, s.r.o.
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 21. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. a společností ČSA Support s.r.o. došlo ke vkladu části podniku, jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s., představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Pozemní provoz" do společnosti ČSA Support, s.r.o. (nyní Czech Airlines Handling, s.r.o.)
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Cargo Terminal", do společnosti Air Cargo Terminal a.s.
od 04. 04. 2007

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Czech Catering a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Catering", do společnosti Air Czech Catering a.s.
od 04. 04. 2007

  Obchodní jméno v anglickém jazyce zní Czech Airlines j.s.c.
od 14. 06. 1996

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. naČeské aerolinie a.s. je účinná ode dne 23.května 1995.
od 23. 05. 1995

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s.na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 1.7.1995.
od 18. 11. 1994 od 23. 05. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 8.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 08. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Československé aerolinie.
od 01. 08. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československé aerolinieve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 08. 1992

Akcie

Počet: 1 047 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 07. 2010

Počet: 547 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 09. 2009 od 19. 07. 2010

Počet: 273 551 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 12. 1995 od 21. 09. 2009

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KLÁSEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2017


Název/Jméno: WON TAE CHO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 07. 2013 od 23. 12. 2015


Název/Jméno: KOHOUTEK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015 od 23. 12. 2015


Název/Jméno: POŽÁR MICHAL

IČO: 40980243

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015 od 06. 01. 2017


Název/Jméno: ŘEHOŘ VÁCLAV

IČO: 47312831

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2014 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: SINČÁK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2014 od 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 12. 2013 od 12. 05. 2014


Název/Jméno: PAVELEC PETR

IČO: 67102395

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2014 od 22. 06. 2015


Název/Jméno: VLASÁK PETR

IČO: 49770951

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2014 od 23. 10. 2014


Název/Jméno: ADAM JOSEF

IČO: 68050461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2011 od 23. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 11. 2009 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: ŠTOLBA MARTIN

IČO: 61735531

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: TÝBL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2011 od 18. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2009 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: MAURER JOSEF

IČO: 73572942

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2013 od 28. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 od 31. 01. 2013


Název/Jméno: MOREELS PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2011 od 10. 12. 2014


Název/Jméno: MATOUŠEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 05. 2011 od 18. 07. 2013


Název/Jméno: M PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2011 od 21. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 12. 2009 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 64344193

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2011 od 04. 12. 2013


Název/Jméno: BERNÁŠEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: ŠMERDA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: KVAPIL MILOŠ

IČO: 74418033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2010 od 14. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 od 12. 04. 1994


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2009 od 19. 10. 2010


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 12. 2009 od 21. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 11. 2009 od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: TRČALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: DOLÁK PAVEL

IČO: 3713059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009 od 30. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 11. 11. 2009


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: FUCHS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 od 17. 12. 2009


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2009 od 19. 10. 2010


Název/Jméno: HRBÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: LORENC JAROSLAV

IČO: 64777324

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2009 od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 23. 01. 2009


Název/Jméno: JUSKO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2008 od 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 od 18. 11. 2008


Název/Jméno: PLANIČKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2008 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: HORÁK DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 16. 04. 2008 od 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 od 16. 04. 2008
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 02. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: KRATOCHVÍL RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2008 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: BRABEC TOMÁŠ

IČO: 74241206

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 od 03. 05. 2011


Název/Jméno: JANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2006 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: KOVALČÍKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 od 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 od 31. 07. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 04. 2002 od 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: BÜRGERMEISTER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2007 od 10. 07. 2007


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 24. 05. 2007


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 od 15. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 24. 05. 2007


Název/Jméno: ŠKVÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 13. 10. 2009


Název/Jméno: MALECHOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 10. 07. 2007


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 od 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 31. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: HLADÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2007 od 02. 01. 2008


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 13. 10. 2009


Název/Jméno: DEVÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2007 od 30. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: ŠEVČÍK MIROSLAV

IČO: 46544135

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: POS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 od 21. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2003 od 07. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 od 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2002 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: PIŠTĚLÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: VYČICHLA RUDOLF

IČO: 61526606

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 07. 05. 2007


Název/Jméno: ŘÁPKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 13. 10. 2009


Název/Jméno: VÁCLAVÍK ELEMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 od 25. 04. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 od 19. 08. 2009


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 69502820

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 10. 2006 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: HECZKO TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 od 15. 08. 2008


Název/Jméno: MACOUNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 od 07. 02. 2007


Název/Jméno: RYBAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: MÜLLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2005 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: KRYNESOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 31. 10. 2005 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 14. 02. 2006 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: KRÁL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2006 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: JURÁN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2006 od 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 01. 11. 2003


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 02. 2006 od 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 08. 2005 od 27. 12. 2005


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2005 od 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 06. 2005 od 01. 07. 2005


Název/Jméno: VÁŇA JÁN

IČO: 74462270

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 2005 od 30. 08. 2006


Název/Jméno: ROŽENSKÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2004 od 31. 10. 2005


Název/Jméno: ČÁP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 od 21. 03. 2007


Název/Jméno: MALEČKOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 od 28. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 2004 od 28. 09. 2004


Název/Jméno: RNDr. KATEŘINA HOBZOVÁ CHALUPOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 06. 2004 od 16. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2004 od 24. 06. 2004


Název/Jméno: JŮZA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 od 18. 05. 2005


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 od 09. 02. 2005


Název/Jméno: ŠVÁBÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 12. 2003 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: SLAVÍK KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 12. 2003 od 05. 02. 2004


Název/Jméno: SLABÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 od 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 od 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 1994 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 2003 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: BÉM PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 od 07. 05. 2007


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 od 20. 03. 2006


Název/Jméno: LUKÁŠEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 26. 03. 2005


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2003 od 14. 02. 2006


Název/Jméno: ADAM JAN

IČO: 62822624

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 28. 12. 2005


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

IČO: 49263862

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 21. 08. 2004


Název/Jméno: DRAPÁK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 01. 11. 2003


Název/Jméno: PEŠKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 07. 04. 2008


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 01. 11. 2003


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 od 27. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

IČO: 88257690

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 06. 2003 od 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: KŮLA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2003 od 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2002 od 07. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 od 03. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: TURECKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: RAŠKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 od 07. 06. 2003


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 od 31. 07. 2003


Název/Jméno: NAXERA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 04. 2002 od 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: LÍBAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: Karáse Vladimír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: Kelle Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: SOKOLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

IČO: 49931083

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 12. 1999 od 09. 10. 2002


Název/Jméno: KULHÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 od 06. 10. 2000


Název/Jméno: KAŇÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 od 30. 12. 2003


Název/Jméno: FRAUENTERKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 od 31. 07. 2003


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

IČO: 60023465

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 od 03. 04. 2002


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: MÜLLER TOMÁŠ

IČO: 68432721

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 1995 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1994 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: LUŇÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 od 23. 05. 1995


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: OZIMÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŘIHÁK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: BIEBER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1994 od 15. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1994 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 od 15. 12. 1999


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 od 23. 05. 1995


Název/Jméno: JUNEK VLADIMÍR

IČO: 72822139

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 od 06. 05. 1998


Název/Jméno: VÁŇA BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: BOIREAU CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: VEJDOVSKY GEORGES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: Jacques Robert Vautier

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: TYRTEOS ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: THOMAZEAU FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: PATRY DOMINIQUE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: BÍNA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: VYBÍRAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 od 23. 09. 1993


Název/Jméno: Jean Didier Blanchet

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: Ronald Michael Freeman

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: TRHLÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: POLÁK FRANTIŠEK

IČO: 72576863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: SZÉPOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 od 23. 09. 1993


Název/Jméno: KARÁSEK VLADIMÍR

IČO: 86718606

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 od 23. 09. 1993


Název/Jméno: BIS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: KARLÍK JOSEF

IČO: 48175374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 od 28. 08. 1992


Název/Jméno: FIKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 od 18. 03. 1994


Název/Jméno: BEDNAŘÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 od 28. 08. 1992


Název/Jméno: BERNÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 od 29. 06. 1994


Název/Jméno: FRANTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 od 23. 09. 1993


Název/Jméno: BODENLOS VAVŘINEC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 od 21. 08. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 04. 2014

Odpovědní zástupci:


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 03. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:10. 06. 2010


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:10. 06. 2010


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 08. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 883129

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 08. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 04. 2001

Zánik oprávnění:01. 08. 2012


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 04. 2001

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 04. 2001

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 09. 1999

Odpovědní zástupci: 452123

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


Služby cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 08. 1995

Odpovědní zástupci: 883131

Zánik oprávnění:10. 05. 2001


zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1995

Odpovědní zástupci: 47575

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 01. 1995

Odpovědní zástupci:


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci: 478797

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 1347775

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 02. 1994

Odpovědní zástupci: 421282

Zánik oprávnění:29. 03. 2004


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 421282

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 421282


HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ NA PALUBĚ LETADLA

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 478797

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 421280

Zánik oprávnění:01. 04. 1998


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 01. 1992

Odpovědní zástupci: 809246

Zánik oprávnění:12. 08. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45795908

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
83572"Společenství vlastníků jednotek Zbůch - Starý Důl čp. 411"71186964Starý důl 411, 33022 Zbůch
155142Adriatic trip s.r.o.4589068Dykova 1158/17, 10100 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
32914Aircraft Industries, a.s.27174841Na Záhonech 1177, 68604 Kunovice
53583Alfa Level s.r.o.3231691Nad zámečkem 395/59, 15000 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
82523Auviex Catering, s.r.o.49244302Perlitová 1820/52, 14000 Praha
195880Bau-Const s.r.o.49241869Pobřežní 249/46, 18600 Praha
114559Boeing Česká s.r.o. v likvidaci25662945Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské nám., 57/813
36114Bonus Bona, s.r.o.24663981Václavské náměstí 813/57, 11000 Praha
202166Bublava - Lesní správa, s.r.o. v likvidaci26183897Liborova 462/11, 16900 Praha
38808Buena Vida s.r.o.61678155Na Petynce 150/92, 16900 Praha
95182BYTOSTAV s.r.o.49243420U svobodárny 1110/12, 19000 Praha
85083Bytové družstvo Poupětova 1332, v likvidaci25611038Poupětova 1332/9, 17000 Praha
77800Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 203027639266Sezemínská 2030/5, 15500 Praha
121756BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠTERNBERKOVA 8, družstvo v likvidaci63081318Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Šternberkova, 8/1358
140300Bytové družstvo Tovární 1026482720Tovární 1270/10, 17000 Praha
198771Bytové družstvo V podhájí v likvidaci25680111Praha, 14700, Braník, V podhájí, 1185/16
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
85264CM exclusive v.o.s.272555068, 25001 Zápy
100680CONCENTRA a.s.60711302U Centrumu 751, 73514 Orlová
79362Česká inženýrská a.s.25086880Ve Střešovičkách 166/43, 16900 Praha
3580Česká slévárenská, a.s.26426315Valdštejnská 161/20, 11800 Praha
208941České rybářství s.r.o.48365769Mariánské Lázně, 35301, Hamrníky, U Mlékárny, 717/8

Související osoby

#NázevICOAdresa
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
133785ADAMOVÁ JARMILA46409424Veleslavínova 1167, 27201 Kladno
129325ANDĚLOVÁ JITKA47823011Peroutkova 1212/2, 15000 Praha
22057ANTLOVÁ ANNA66237297Sadová 2650/20, 70200 Ostrava
69975ANTON PETR65617118Jiráskova 1285/20, 40502 Děčín
44338AUŘEDNÍKOVÁ EVA61088412Kladno, 27204, Rozdělov, Vít.Nezvala, 748
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
43330BALÁČEK MICHAL4571711Palackého 4279, 43001 Chomutov
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
43419BARON PETR67650856Linhartská 136/6, 11000 Praha
74852BÁRTA FRANTIŠEK49831241Vlašim, 25801, Vlašim, Navrátilova, 556
30273BÁRTA JIŘÍ63585111Prokopa Holého 3344, 58001 Havlíčkův Brod
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
49216BARTOŠ JAROSLAV71995960Velkomoravská 4017/77, 69501 Hodonín
91099BARTOŠ MILOŠ48125920V Dolích 490, 25246 Vrané nad Vltavou
623BARTOŠ ROMAN12253979Herbenova 1893, 27201 Kladno
91097BARTOŠOVÁ DENISA70740968Na Skále 350, 28163 Kostelec nad Černými lesy
43334BARTUŠKA VÁCLAV70750157Paříkova 354/5, 19000 Praha
90979BEČVÁŘ PETR41121031Klánova 487/26, 14700 Praha
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
79940BENDA JOSEF69073180Rezlerova 280, 10900 Praha
821BENEŠ STANISLAV67652387Široká 97/11, 11000 Praha
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí