České aerolinie a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem České aerolinie a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662. Její identifikační číslo je 45795908 a sídlo firmy je Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6.

Výpis z obchodního rejstříku České aerolinie a.s.

Datum zápisu: 1. 8. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6crcdrn

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Zámečnictví, nástrojářství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Obráběčství
Nástrojářství
Zámečnictví
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Reklamní činnost a marketing
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Maloobchod tabákovými výrobky
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Vedení účetnictví
Služby cestovní kanceláře
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí...
Hostinská činnost
Zprostředkování služeb
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Realitní činnost
Směnárny
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Maloobchod se smíšeným zbožím
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ ...
Provozování cestovní kanceláře
Letecká doprava a letecké práce
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní...

Adresa společnosti

Sídlo: Evropská 846/176a, 16000 Praha

Adresy: Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 11. 07. 2016
Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 01. 07. 2016 do 11. 07. 2016
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008
od 11. 07. 2012 do 01. 07. 2016
Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 16008
od 03. 04. 2002 do 11. 07. 2012
Letiště Ruzyně, Praha 6, ul. K letišti
od 01. 08. 1992 do 03. 04. 2002

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 12. 05. 2014 do 10. 12. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 30. 12. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti České aerolinie a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. peněžitými vklady o částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tak, že součet všech nominálních hodnot nově upsaných akcií nepřekročí částku 3 000 000 000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých), o konečné částce zvýšení základního kapitálu nad částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) rozhodně představenstvo společnosti,b) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů), resp. až 600 000 ks (slovy: šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v listinné podobě,c) určuje, že akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti České aerolinie a.s., na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení níže uvedeného písemného oznámení akcionářům. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost zašle toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu;d) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;e) určuje, že 500 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno a v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci tj. České republice - Ministerstvu financí a- budou upsány v sídle společnosti České aerolinie a.s. na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08,- budou upsány ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- s tím, že počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10.f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s., je stanoven částkou 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva,g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 43-7151740227/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s., vyjma případu, kdy část emisného kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí bude splacena započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí;h) souhlasí se započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí ve výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kursu 500 000 (slovy: pět set tisíc) nových akcií v celkové výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). Pohledávka České republiky - Ministerstva financí vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 4. 2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět), uzavřené mezi Českými aeroliniemi a.s., IČ 45795908, jako dlužníkem a společností OSINEK, a.s. "v likvidaci", IČ 00012173, jako věřitelem a je splatná 30. 11. 2010 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen "Pohledávka"). Společnost OSINEK, a.s. "v likvidaci" postoupila Pohledávku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě smlouvy o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku uzavřené dne 29. 9. 2009 (slovy: dvacátého devátého září roku dva tisíce devět). Postoupení Pohledávky bylo oznámeno společnosti dve 2. 10. 2009 (slovy: druhého října roku dva tisíce devět). Dne 14 .5. 2010 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce deset) bylo právo hospodařit s Pohledávkou převedeno na Ministerstvo financí na základě zápisu podle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. mezi organizačními složkami státu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kurzu nových akcií:- Společnost České aerolinie a.s. zašle návrh dohody o započtení České republice - Ministerstvu financí na adresu Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 do 10 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu nových akcií Českou republikou - Ministerstvem financí (tj. k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem).- Dohoda o započtení bude mezi společnosti České aerolinie a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti České aerolinie a.s. na uzavření dohody o započtení doručen České republice - Ministerstvu financí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin.
od 26. 05. 2010 do 19. 07. 2010

  Smlouvou o převodu části podniku ze dne 16. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. (prodávající) a společností Aelia Czech Republic, s.r.o, IČ 279 48 650(kupující) došlo k převodu části podniku společnosti České aerolinie a.s, představující organizační jednotku s označením "Duty Free" do společnosti Aelia Czech Republic, s.r.o.
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 21. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. a společností ČSA Support s.r.o. došlo ke vkladu části podniku, jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s., představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Pozemní provoz" do společnosti ČSA Support, s.r.o. (nyní Czech Airlines Handling, s.r.o.)
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Cargo Terminal", do společnosti Air Cargo Terminal a.s.
od 04. 04. 2007

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Czech Catering a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Catering", do společnosti Air Czech Catering a.s.
od 04. 04. 2007

  Obchodní jméno v anglickém jazyce zní Czech Airlines j.s.c.
od 14. 06. 1996

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. naČeské aerolinie a.s. je účinná ode dne 23.května 1995.
od 23. 05. 1995

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s.na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 1.7.1995.
od 18. 11. 1994 do 23. 05. 1995

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Československé aerolinie.
od 01. 08. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československé aerolinieve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 08. 1992

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 8.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 08. 1992

Akcie

Počet: 1 047 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 07. 2010

Počet: 547 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 09. 2009 do 19. 07. 2010

Počet: 273 551 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 12. 1995 do 21. 09. 2009

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KLÁSEK MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 01. 2017

Adresa: Kovářovice 19, 251 67 Pyšely
od 06. 01. 2017


Název/Jméno: WON TAE CHO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 07. 2013 do 23. 12. 2015

Adresa: 121-1003 Seoul, 275 Banpo-daero, Korejská republika
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KOHOUTEK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015 do 23. 12. 2015

Adresa: Štěrková 269, 252 26 Kosoř
od 22. 06. 2015


Název/Jméno: POŽÁR MICHAL

IČO: 40980243

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015 do 06. 01. 2017

Adresa: Podolské nábřeží 17/24, Podolí, 147 00 Praha 4
od 22. 06. 2015 do 06. 01. 2017


Název/Jméno: ŘEHOŘ VÁCLAV

IČO: 47312831

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2014 do 22. 06. 2015

Adresa: č.p. 121, 400 02 Chuderov
od 23. 10. 2014 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: SINČÁK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2014 do 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 12. 2013 do 12. 05. 2014

Adresa: Nepilova 903/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 04. 12. 2013


Název/Jméno: PAVELEC PETR

IČO: 67102395

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2014 do 22. 06. 2015

Adresa: Na Vyhlídce 294, 382 73 Vyšší Brod
od 10. 12. 2014 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: VLASÁK PETR

IČO: 49770951

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2014 do 23. 10. 2014

Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 28. 07. 2014 do 23. 10. 2014


Název/Jméno: ADAM JOSEF

IČO: 68050461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Buková 493, 252 67 Tuchoměřice
od 12. 05. 2014
Odolena Voda, U Radnice 456, PSČ 25070
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2011 do 23. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4
od 01. 11. 2013 do 23. 10. 2014
Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 14700
od 21. 11. 2011 do 01. 11. 2013
Praha 4 - Podolí, Na lysině 1181/6, PSČ 14700
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: ŠTOLBA MARTIN

IČO: 61735531

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 07. 2013

Adresa: Branická 574/13, Braník, 147 00 Praha 4
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: TÝBL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Jižní 410, 262 04 Nová Ves pod Pleší
od 31. 01. 2013 do 18. 07. 2013
Nová Ves pod Pleší 410, PSČ 26204
od 08. 09. 2010 do 31. 01. 2013
Kladno, Finská 2247, PSČ 27201
od 17. 12. 2009 do 08. 09. 2010


Název/Jméno: MAURER JOSEF

IČO: 73572942

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2013 do 28. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 31. 01. 2013

Adresa: Schoellerova 936/28, Čakovice, 196 00 Praha
od 31. 01. 2013 do 28. 07. 2014
Praha 9 - Čakovice, Schoellerova 936/28, PSČ 19600
od 03. 05. 2011 do 31. 01. 2013


Název/Jméno: MOREELS PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2011 do 10. 12. 2014

Adresa: 81102 Bratislava, Hriňovská 7541/11, Slovenská republika
od 21. 11. 2011 do 10. 12. 2014


Název/Jméno: MATOUŠEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013

Adresa: Praha 1, Maiselova 62/8, PSČ 11000
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: M PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2011 do 21. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 12. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Pařížská 1068/10, PSČ 11000
od 17. 12. 2009 do 21. 11. 2011


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 64344193

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2011 do 04. 12. 2013

Adresa: Praha 5, Radlická 2070/112, PSČ 15000
od 14. 01. 2011 do 04. 12. 2013


Název/Jméno: BERNÁŠEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011

Adresa: Kladno - Švermov, Velvarská 1283, PSČ 27309
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: ŠMERDA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Jindřišská 874/25, PSČ 11000
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: KVAPIL MILOŠ

IČO: 74418033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2010 do 14. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 12. 04. 1994

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 1764/14, PSČ 16000
od 12. 08. 2010 do 14. 01. 2011
Praha 6, Nad Šárkou 1764
od 01. 08. 1992 do 12. 04. 1994


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2009 do 19. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Na Hlinách 1786/16, PSČ 18200
od 17. 12. 2009 do 19. 10. 2010


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 12. 2009 do 21. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 107, PSČ 25229
od 13. 10. 2009 do 21. 11. 2011


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 14900
od 12. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 71300
od 13. 10. 2009 do 12. 11. 2009


Název/Jméno: TRČALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Zlín - Malenovice, Tyršova 914, PSČ 76302
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: DOLÁK PAVEL

IČO: 3713059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Doubravčická 2203/6, PSČ 10000
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 71300
od 12. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2539/108, PSČ 70030
od 13. 10. 2009 do 12. 11. 2009


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009 do 30. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 11. 11. 2009

Adresa: Kralupy nad Vltavou, V Olších 867, PSČ 27801
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Nový Jičín, Resslova 1213/1
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: FUCHS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Praha 6, Rooseveltova 597/27, PSČ 16000
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2009 do 19. 10. 2010

Adresa: Zvole, Přední 372, PSČ 25245
od 19. 08. 2009 do 19. 10. 2010


Název/Jméno: HRBÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 4 - Libuš, K Tůni 773/1, PSČ 14200
od 19. 08. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: LORENC JAROSLAV

IČO: 64777324

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2009 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 23. 01. 2009

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Sečská 1846/1, PSČ 10000
od 23. 01. 2009 do 17. 12. 2009
Praha 10, Vyžlovská 2245/40, PSČ 10000
od 31. 07. 2003 do 23. 01. 2009


Název/Jméno: JUSKO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2008 do 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 18. 11. 2008

Adresa: Praha 6 - Stodůlky, Pod Viaduktem 771, PSČ 15500
od 18. 11. 2008 do 12. 08. 2010
Praha 5 - Stodůlky, Pod Viaduktem 771, PSČ 15500
od 26. 09. 2007 do 18. 11. 2008
Praha 7 - Holešovice, Poupětova 9, PSČ 17000
od 30. 12. 2003 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: PLANIČKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2008 do 30. 11. 2009

Adresa: Uherské Hradiště, Štěpnická 1045, PSČ 68601
od 15. 08. 2008 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: HORÁK DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 16. 04. 2008 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 do 16. 04. 2008
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 02. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 07. 02. 2007

Adresa: Smečno, Hrdlívská 533, PSČ 27305
od 26. 09. 2007 do 17. 12. 2009
Louny, U Stadionu 2537, PSČ 44001
od 07. 06. 2003 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: KRATOCHVÍL RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2008 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 6, Pod Cihelnou 654/2, PSČ 16100
od 07. 04. 2008 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: BRABEC TOMÁŠ

IČO: 74241206

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Kosárkovo nábřeží 127/1, PSČ 11000
od 02. 01. 2008 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: JANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 6 - Suchdol, Kosova 1242/1C, PSČ 16500
od 23. 10. 2007 do 30. 11. 2009
Poděbrady, Na Zámostí 48, PSČ 29001
od 02. 11. 2006 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: KOVALČÍKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 do 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 4 - Braník, V Podhájí 16/1185, PSČ 14000
od 10. 07. 2007 do 19. 08. 2009
Praha 4 - Bráník, V Podhájí 1185
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003
Praha 4 - Bráník, V podhájí 1185
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: BÜRGERMEISTER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2007 do 10. 07. 2007

Adresa: Praha 1, Všehrdova 11/439, PSČ 11800
od 10. 07. 2007 do 13. 10. 2009
Praha 1, Všehrdova 11/439, PSČ 11800
od 05. 06. 2007 do 10. 07. 2007


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 24. 05. 2007

Adresa: Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 25228
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 do 15. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 24. 05. 2007

Adresa: Jesenice, Topolová 772, PSČ 25242
od 07. 05. 2007 do 15. 02. 2011


Název/Jméno: ŠKVÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Praha 8 - Troja, Mazurská 520/9, PSČ 18100
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: MALECHOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 10. 07. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Pohnertova 1120/8, PSČ 18200
od 07. 05. 2007 do 10. 07. 2007


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 847/5, PSČ 18400
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 847/5, PSČ 18000
od 03. 04. 2002 do 31. 07. 2003
Štěpánov, Sídliště 543/1, okres Olomouc
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002
Štěpánov, Sídliště 543/1, okres Olomouc, PSČ 78313
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: HLADÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2007 do 02. 01. 2008

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2015/11, PSČ 15500
od 25. 04. 2007 do 02. 01. 2008


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Praha 4 - Podolí, Podolská 606/120, PSČ 14700
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: DEVÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 6, Dělostřelecká 3, PSČ 16000
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠEVČÍK MIROSLAV

IČO: 46544135

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 12000
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1947/14, PSČ 15500
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: POS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 21. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2003 do 07. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 777/4, PSČ 16000
od 09. 10. 2002 do 21. 03. 2007
Praha 8, Kaizlovy sady 3/423
od 06. 05. 1998 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: PIŠTĚLÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 13, Volutova 2523/14, PSČ 15800
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: VYČICHLA RUDOLF

IČO: 61526606

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007

Adresa: Teplice, Masarykova třída 388/38, PSČ 41501
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: ŘÁPKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Chomutov, Gerstnerova 4128, PSČ 43003
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: VÁCLAVÍK ELEMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 25. 04. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Pakoměřická 608/21, PSČ 18000
od 08. 01. 2007 do 25. 04. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 19. 08. 2009

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Harmonická 1386/9, PSČ 15800
od 12. 09. 2006 do 19. 08. 2009


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 69502820

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 10. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Poříčí nad Sázavou, Okružní 370, PSČ 25721
od 16. 10. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: HECZKO TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 15. 08. 2008

Adresa: Praha 5, Harmonická 1386/9, PSČ 15800
od 12. 09. 2006 do 15. 08. 2008
Praha 5, K zahrádkám 31, PSČ 15000
od 30. 12. 2003 do 12. 09. 2006


Název/Jméno: MACOUNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo nám. 3, PSČ 16000
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: RYBAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Benešov, Na Bezděkově 2003, PSČ 25601
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: MÜLLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Kadaň, Mánesova 823, PSČ 43201
od 28. 12. 2005 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: KRYNESOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 31. 10. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 9 - Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ 19000
od 31. 10. 2005 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 14. 02. 2006 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 5, Píškova 1962/44, PSČ 15500
od 14. 02. 2006 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: KRÁL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2006 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 3, Řipská 20/780, PSČ 13000
od 14. 02. 2006 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: JURÁN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2006 do 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Bruntál, Hybešova 1328/4, PSČ 79201
od 20. 03. 2006 do 16. 10. 2006
Bruntál 1, Hybešova 1328/4, PSČ 79201
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 02. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 142, PSČ 25229
od 14. 02. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 08. 2005 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Slunečné náměstí 2563/1, PSČ 15800
od 15. 08. 2005 do 27. 12. 2005


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2005 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 06. 2005 do 01. 07. 2005

Adresa: Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 14900
od 06. 08. 2005 do 08. 01. 2007
Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 14900
od 28. 06. 2005 do 01. 07. 2005


Název/Jméno: VÁŇA JÁN

IČO: 74462270

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1367, PSČ 16300
od 18. 05. 2005 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: ROŽENSKÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2004 do 31. 10. 2005

Adresa: Praha 5, Ovčí Hájek 2158/14, PSČ 15000
od 28. 12. 2004 do 31. 10. 2005


Název/Jméno: ČÁP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2007

Adresa: Mělník, Vlasákova 2763/5, PSČ 27601
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: MALEČKOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 do 28. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 2004 do 28. 09. 2004

Adresa: Praha 5, Na Valentince 13, PSČ 15000
od 27. 10. 2004 do 28. 12. 2004
Praha 5, Na Valentince 13, PSČ 15000
od 21. 08. 2004 do 28. 09. 2004


Název/Jméno: RNDr. KATEŘINA HOBZOVÁ CHALUPOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 06. 2004 do 16. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2004 do 24. 06. 2004

Adresa: Praha 10, Za návsí 2450/11, PSČ 10600
od 05. 02. 2004 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: JŮZA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 18. 05. 2005

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1014, PSČ 27801
od 14. 04. 2004 do 18. 05. 2005


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 09. 02. 2005

Adresa: Pardubice, Zajíčkova 337, PSČ 53003
od 14. 04. 2004 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: ŠVÁBÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Skuteckého 1381/12, PSČ 16300
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1373, PSČ 16300
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: SLAVÍK KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 12. 2003 do 05. 02. 2004

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 815, PSČ 15200
od 30. 12. 2003 do 05. 02. 2004


Název/Jméno: SLABÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 1994 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, Zdíkovská 3025/51
od 29. 06. 1994 do 30. 12. 2003
Praha 5, Zdíkovská 3025/51
od 12. 04. 1994 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 2003 do 30. 12. 2003

Adresa: Hostivice, Haklova 1271, PSČ 25301
od 17. 12. 2003 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: BÉM PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 07. 05. 2007

Adresa: Praha 6, Na Baště Sv. Ludmily 19, PSČ 16000
od 01. 11. 2003 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 20. 03. 2006

Adresa: Praha 3, Milešovská 1986/10, PSČ 13000
od 01. 11. 2003 do 20. 03. 2006


Název/Jméno: LUKÁŠEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Žďár nad Sázavou, Okružní 1956/48, PSČ 59101
od 01. 11. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 26. 03. 2005

Adresa: Praha 1, Revoluční 106/5, PSČ 11000
od 31. 07. 2003 do 26. 03. 2005


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 4, Nikoly Vapcarova 3267, PSČ 14300
od 31. 07. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: ADAM JAN

IČO: 62822624

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 28. 12. 2005

Adresa: Uherské Hradiště, Jižní 932, PSČ 68605
od 31. 07. 2003 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

IČO: 49263862

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 21. 08. 2004

Adresa: Praha 6, Dr. Z. Wintra 768/20, PSČ 16000
od 31. 07. 2003 do 21. 08. 2004


Název/Jméno: DRAPÁK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Hradištko pod Medníkem, Nádražní 8, PSČ 25209
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: PEŠKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 07. 04. 2008

Adresa: Praha 6, Polní 1988/20, PSČ 16200
od 31. 07. 2003 do 07. 04. 2008


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 1990/55, PSČ 16900
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 27. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 6, Makovského 1341/12, PSČ 16300
od 31. 07. 2003 do 27. 10. 2004
Praha 6, Makovského 1341
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

IČO: 88257690

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 07. 06. 2003

Adresa: Praha 8, Novákových 41
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: KŮLA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2003 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 9 - Prosek, Jablonecká 420
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003
Praha 9, Jablonecká 420
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TURECKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 30. 12. 2003

Adresa: Přerov nad Labem 323, okres Nymburk, PSČ 28916
od 09. 10. 2002 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: RAŠKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003

Adresa: Děčín 2, Hluboká 1195/11, PSČ 40501
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 31. 07. 2003

Adresa: Rokycany - Nové Město, Na Oukrohlici 908, PSČ 33701
od 09. 10. 2002 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: NAXERA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 1009/35
od 06. 05. 1998 do 07. 06. 2003


Název/Jméno: LÍBAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 6, Tuniská 634
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 do 09. 10. 2002

Adresa: Vrdy, U Sokolovny 87, okres Kutná Hora
od 03. 04. 2002 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: Karáse Vladimír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 4, Herálecká 1582, PSČ 14000
od 06. 10. 2000 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: Kelle Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 1, Elišky Krásnohorské 9, PSČ 11000
od 06. 10. 2000 do 03. 04. 2002


Název/Jméno: SOKOLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 4, Nuselská 84
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

IČO: 49931083

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870/2
od 23. 09. 1993 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 9, Travná 1293
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: KULHÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 06. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Kazimírova 1005
od 15. 12. 1999 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 06. 10. 2000

Adresa: Praha 8, Třebenická 1292
od 06. 05. 1998 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: KAŇÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 1, Sobotecká 3
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: FRAUENTERKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003

Adresa: Praha 9, Jablonecká 714/40
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

IČO: 60023465

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 10, Vajdova 1034
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Bublavská 312
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: MÜLLER TOMÁŠ

IČO: 68432721

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 5, Zahradníčkova 62
od 01. 08. 1992 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Mezivrší 33
od 23. 05. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 do 06. 05. 1998

Adresa: Sýkořice 166, PSČ 27024
od 23. 05. 1995 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 1995 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 4, Jílovská 1165
od 25. 01. 1995 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 6, Evropská 675, PSČ 16000
od 26. 10. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: LUŇÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1297/4
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 10, Hostivařská 5, PSČ 10000
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: OZIMÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Pšenčíkova 681
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŘIHÁK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Ostrava 2, Bohumínská 46
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: BIEBER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 6, Půlkruhová 43
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 1, Staroměstské nám. 549/19
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1994 do 29. 06. 1994

Adresa: Rudná u Prahy, Máchova 361
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999
Rudná u Prahy, Máchova 361
od 18. 03. 1994 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Brandýs nad Labem, Pražská 255
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995

Adresa: Praha 4, Nad údolím 46
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995


Název/Jméno: JUNEK VLADIMÍR

IČO: 72822139

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 8, Třeboradická 1071
od 23. 09. 1993 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: VÁŇA BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 9, Podvinný mlýn 2132/13
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994

Adresa: Štěpánov, okr. Olomouc, ul. 6. pětiletky 543/1
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BOIREAU CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: VEJDOVSKY GEORGES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: Jacques Robert Vautier

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TYRTEOS ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: THOMAZEAU FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: PATRY DOMINIQUE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BÍNA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Kladno, Plzeňská 3102
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: VYBÍRAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Bratislava, Hraniční 69
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: Jean Didier Blanchet

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: Ronald Michael Freeman

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TRHLÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 6, Jemenská 578
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: POLÁK FRANTIŠEK

IČO: 72576863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 6, Na perníkářce 30
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: SZÉPOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Bratislava, Zahradnická 35
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: KARÁSEK VLADIMÍR

IČO: 86718606

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Herálecká 1582
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: BIS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1317, PSČ 18200
od 21. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: KARLÍK JOSEF

IČO: 48175374

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992

Adresa: Praha 4, Nad Belvederem 6
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992


Název/Jméno: FIKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 18. 03. 1994

Adresa: Praha 6, Hořovského 397
od 01. 08. 1992 do 18. 03. 1994


Název/Jméno: BEDNAŘÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992

Adresa: Kroměříž, Dvořákova 23
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992


Název/Jméno: BERNÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 4, Trnavská 2618/2
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: FRANTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Rodopská 3153
od 01. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: BODENLOS VAVŘINEC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 21. 08. 1992

Adresa: Praha 4, Na Kavčích horách 4
od 01. 08. 1992 do 21. 08. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 4. 2014


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 3. 2008

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:10. 6. 2010


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:10. 6. 2010


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Obrázek

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Tomáš Olbrich

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Služby cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Karla Schmid

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Lenka ŠRÁMKOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Libor BEROUŠEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Helena Vojáčková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:29. 3. 2004


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK


HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ NA PALUBĚ LETADLA

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Libor BEROUŠEK

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří PAZDERÁK

Zánik oprávnění:1. 4. 1998


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: PhDr. Vendulka RAYMOVÁ

Zánik oprávnění:12. 8. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45795908

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
270144" 3 AAA - spol. s r.o. "49825135Slaný, Vikova 516, okres Kladno, PSČ 27401
1595298"Fly tours a.s." v likvidaci47116315Národní tř. 27, 110 00 Praha
3430839"HUSCO" spol. s r. o. - v likvidaci18188095Lukov
2410710"LAM" spol. s r.o.63985373Josefa Šavla 760/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
3419441"Společenství vlastníků jednotek č.p. 34/V Jindřichův Hradec"26062976Jindřichův Hradec V, Hvězdná 34, PSČ 37701
2415255"Společenství vlastníků jednotek č.p. 654, 655, 656/III Jindřichův Hradec"26060302Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 654, PSČ 37704
83572"Společenství vlastníků jednotek Zbůch - Starý Důl čp. 411"71186964Zbůch, Starý Důl 411, PSČ 33023
1642406"SWIBO spol. s r. o."47715456Antonína Uxy 1018/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
3319951"Transervis a.s. v likvidaci"18051511Ostrava-Poruba, Nad Porubkou
2970086„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.”65999533Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha
7372791. elipsa.cz, s.r.o.28443454Pod višňovkou 1662/27, Krč, 140 00 Praha 4
31845191. ENERGO CZ, a.s.27397475Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
27524251. FC Plzeň Junior s.r.o.27966887Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
6733021.A - NET, s.r.o. v likvidaci26454360Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
18193952.spořitelní privatizační investiční fond, a.s.60192020Praha 1, Řásnovka 12, PSČ 11015
19884212.SPV a.s. "v likvidaci"25922025Krucemburk č. 385, 582 66 Krucemburk
16900272p plus, s.r.o.61500577Praha 5, Na Skalce 936/23, PSČ 15000
14074413D H.Interier, s.r.o.63674238Praha 1, Betlémské nám. 251/2, PSČ 11000
27603963V Tech, s.r.o.25938291U Školky 40, 533 75 Dolní Ředice
641224A - mercata s.r.o.43371426Střítež 152, PSČ 67401
1782950A N T I C E R s.r.o.45358575Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
3226010A R P O N, spol. s r.o.45278008Praha 10, U dvojdomů 862
2086808A S T R A spol. s r.o.15062643Masarykovo nám. 538, 500 02 Hradec Králové
928108A-Z Reika s.r.o.25762648Rečkova 1717/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
522337A.M. Praha, a.s. v likvidaci14893754Praha 10, Bělocerkevská 38/1037

Související osoby

#NázevICOAdresa
447128ABERLOVÁ MARIE75396815Smetanova 2645/72, 78501 Šternberk
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
291892ABRAHAMOVÁ VĚRA48932477Jiráskova 252/5, 29001 Poděbrady
423370ABRHÁM KAREL66384486Šeříková 328/32, 32600 Plzeň
1088036ABSOLONOVÁ JAROSLAVA64760294Sudkova 575/25, 10900 Praha
483907ACKERMAN HELENA64890619Flemingovo náměstí 1419/3, 16000 Praha
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
661788ADAM JAN62822624Jižní 932, 68605 Uherské Hradiště
66231ADAM JAROSLAV40448436Sýpka 1341/11, 61300 Brno
45518ADAM JIŘÍ15097587Generála Janouška 901/13, 19800 Praha
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
104866ADAM KAREL65029852Václavská 70, 37701 Jindřichův Hradec
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
1139532ADAMCOVÁ BOŽENA67593348Močidla 2161, 68801 Uherský Brod
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
161245ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
404222ADAMCOVÁ PETRA71393340Na Větrově 150/32, 14200 Praha
311946ADAMCOVÁ SOŇA65475305Starobělská 1937/4, 70030 Ostrava
388552ADAMEC JAROMÍR46036831Sáňkařská 556, 46008 Liberec
106243ADAMEC JOSEF62312073Sklářská 644/1, 75701 Valašské Meziříčí
289311ADAMEC KAREL73081655K Myslivně 332, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
87929ADAMEC VÁCLAV15056198306, 50782 Pecka
251768ADAMEC VLADIMÍR10357581Ke Sv. Jiří 1191/34, 31200 Plzeň
390267ADÁMEK DAVID76107248Habrovská 616, 19014 Praha

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Fyzická osoba: Eva Kolomazníková13853848Karla Steinera 866/34, 31800 Plzeň
Fyzická osoba: Marie Kubíková66375282Sokolovská 259/30, 36005 Karlovy Vary
Fyzická osoba: Hostaš Jan, Mgr., advokát66255562Máchova 29 , 301 00 Plzeň
Firma: MUDr. Tamara Staňová s.r.o.4353315Revoluční 765/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
Firma: TIPSPORT a.s.18600824Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun
Firma: Hilsha s.r.o.27595749Praha 8 - Čimice, Čimická 61, PSČ 18000
Fyzická osoba: Le Thanh Nghi4676147162, 40747 Šluknov
Fyzická osoba: Robert Žižka87958830Na Skalkách 952, 27711 Neratovice
Fyzická osoba: Ing. Ivana Kostecká69579393Rytířova 813/23, 14300 Praha
Fyzická osoba: Štefan Beňák10047123Karlovy Vary, 36017, , Jabloňová, 252/8
Firma: Elektroservis expres Kučera, s.r.o.25943812U Potoka 776, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Fyzická osoba: PhDr. Karel Havlík4770686436, 33901 Dolany
Firma: FORTUNA GAME a.s.43003575Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
Firma: HANSA spol. s r.o. v likvidaci46972692Uherské Hradiště, Svatováclavská 894
Firma: NORD BOHEMIA TRADING, spol. s r.o. v likvidaci40230741Ústí nad Labem, Mírová I
Firma: EPONA-B spol. s r.o. v likvidaci62525051J.P.Koubka 81, 388 01 Myštice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí