České aerolinie a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem České aerolinie a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662. Jeho identifikační číslo je 45795908

 
 

Výpis z obchodního rejstříku České aerolinie a.s.

Datum zápisu: 1. 8. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1662

Identifikační číslo:45795908

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 6crcdrn

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Opravy silničních vozidel
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Zámečnictví
Nástrojářství
Obráběčství
Klempířství a oprava karoserií
Reklamní činnost a marketing
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Maloobchod tabákovými výrobky
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Vedení účetnictví
Služby cestovní kanceláře
Hostinská činnost
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí...
Zprostředkování služeb
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a...
Realitní činnost
Směnárny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Maloobchod se smíšeným zbožím
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní...
Letecká doprava a letecké práce
Provozování cestovní kanceláře
HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ ...

Adresa společnosti

Sídlo: Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 11. 07. 2016
Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 01. 07. 2016 do 11. 07. 2016
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008
od 11. 07. 2012 do 01. 07. 2016
Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 16008
od 03. 04. 2002 do 11. 07. 2012
Letiště Ruzyně, Praha 6, ul. K letišti
od 01. 08. 1992 do 03. 04. 2002
Evropská 846/176a, 16000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 12. 05. 2014 do 10. 12. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 30. 12. 2013

  Mimořádná valná hromada společnosti České aerolinie a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. peněžitými vklady o částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tak, že součet všech nominálních hodnot nově upsaných akcií nepřekročí částku 3 000 000 000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých), o konečné částce zvýšení základního kapitálu nad částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) rozhodně představenstvo společnosti,b) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů), resp. až 600 000 ks (slovy: šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v listinné podobě,c) určuje, že akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti České aerolinie a.s., na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení níže uvedeného písemného oznámení akcionářům. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost zašle toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu;d) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;e) určuje, že 500 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno a v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci tj. České republice - Ministerstvu financí a- budou upsány v sídle společnosti České aerolinie a.s. na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08,- budou upsány ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- s tím, že počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10.f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s., je stanoven částkou 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva,g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 43-7151740227/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s., vyjma případu, kdy část emisného kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí bude splacena započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí;h) souhlasí se započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí ve výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kursu 500 000 (slovy: pět set tisíc) nových akcií v celkové výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). Pohledávka České republiky - Ministerstva financí vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 4. 2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět), uzavřené mezi Českými aeroliniemi a.s., IČ 45795908, jako dlužníkem a společností OSINEK, a.s. "v likvidaci", IČ 00012173, jako věřitelem a je splatná 30. 11. 2010 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen "Pohledávka"). Společnost OSINEK, a.s. "v likvidaci" postoupila Pohledávku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě smlouvy o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku uzavřené dne 29. 9. 2009 (slovy: dvacátého devátého září roku dva tisíce devět). Postoupení Pohledávky bylo oznámeno společnosti dve 2. 10. 2009 (slovy: druhého října roku dva tisíce devět). Dne 14 .5. 2010 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce deset) bylo právo hospodařit s Pohledávkou převedeno na Ministerstvo financí na základě zápisu podle § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. mezi organizačními složkami státu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kurzu nových akcií:- Společnost České aerolinie a.s. zašle návrh dohody o započtení České republice - Ministerstvu financí na adresu Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 do 10 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu nových akcií Českou republikou - Ministerstvem financí (tj. k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem).- Dohoda o započtení bude mezi společnosti České aerolinie a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti České aerolinie a.s. na uzavření dohody o započtení doručen České republice - Ministerstvu financí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin.
od 26. 05. 2010 do 19. 07. 2010

  Smlouvou o převodu části podniku ze dne 16. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. (prodávající) a společností Aelia Czech Republic, s.r.o, IČ 279 48 650(kupující) došlo k převodu části podniku společnosti České aerolinie a.s, představující organizační jednotku s označením "Duty Free" do společnosti Aelia Czech Republic, s.r.o.
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 21. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. a společností ČSA Support s.r.o. došlo ke vkladu části podniku, jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s., představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Pozemní provoz" do společnosti ČSA Support, s.r.o. (nyní Czech Airlines Handling, s.r.o.)
od 01. 03. 2010

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Cargo Terminal", do společnosti Air Cargo Terminal a.s.
od 04. 04. 2007

  Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Czech Catering a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná samostatnou organizační jednotkou s označením "Catering", do společnosti Air Czech Catering a.s.
od 04. 04. 2007

  Obchodní jméno v anglickém jazyce zní Czech Airlines j.s.c.
od 14. 06. 1996

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. naČeské aerolinie a.s. je účinná ode dne 23.května 1995.
od 23. 05. 1995

  Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s.na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 1.7.1995.
od 18. 11. 1994 do 23. 05. 1995

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 8.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 08. 1992

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československé aerolinieve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 08. 1992

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Československé aerolinie.
od 01. 08. 1992

Akcie

Počet: 1 047 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 19. 07. 2010

Počet: 547 102 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 09. 2009 do 21. 09. 2009

Počet: 273 551 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 12. 1995 do 08. 12. 1995

Počet: 320 234 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 04. 12. 1995 do 04. 12. 1995

Počet: 273 551 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 21. 08. 1992 do 21. 08. 1992

Počet: 151 163 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 01. 08. 1992 do 01. 08. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WON TAE CHO

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - místopředseda
od 18. 07. 2013 do 23. 12. 2015

Adresa: 121-1003 Seoul, 275 Banpo-daero, Korejská republika
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: KOHOUTEK AUGUSTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 12. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015 do 23. 12. 2015

Adresa: Štěrková 269, 252 26 Kosoř
od 22. 06. 2015


Název/Jméno: POŽÁR MICHAL

IČO: 40980243

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 06. 2015

Adresa: Podolské nábřeží 17/24, Podolí, 147 00 Praha 4
od 22. 06. 2015


Název/Jméno: ŘEHOŘ VÁCLAV

IČO: 47312831

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 10. 2014 do 22. 06. 2015

Adresa: č.p. 121, 400 02 Chuderov
od 23. 10. 2014 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: PAVELEC PETR

IČO: 66946018

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2014 do 22. 06. 2015

Adresa: Na Vyhlídce 294, 382 73 Vyšší Brod
od 10. 12. 2014 do 22. 06. 2015


Název/Jméno: SINČÁK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 05. 2014 do 10. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 12. 2013 do 12. 05. 2014

Adresa: Nepilova 903/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 04. 12. 2013


Název/Jméno: VLASÁK PETR

IČO: 76098389

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 07. 2014 do 23. 10. 2014

Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 28. 07. 2014 do 23. 10. 2014


Název/Jméno: ADAM JOSEF

IČO: 68050461

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 05. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Buková 493, 252 67 Tuchoměřice
od 12. 05. 2014
Odolena Voda, U Radnice 456, PSČ 25070
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2011 do 23. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4
od 01. 11. 2013 do 23. 10. 2014
Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 14700
od 21. 11. 2011 do 01. 11. 2013
Praha 4 - Podolí, Na lysině 1181/6, PSČ 14700
od 30. 11. 2009 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: ŠTOLBA MARTIN

IČO: 61735531

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 18. 07. 2013

Adresa: Branická 574/13, Braník, 147 00 Praha 4
od 18. 07. 2013


Název/Jméno: TÝBL MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 12. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Jižní 410, 262 04 Nová Ves pod Pleší
od 31. 01. 2013 do 18. 07. 2013
Nová Ves pod Pleší 410, PSČ 26204
od 08. 09. 2010 do 31. 01. 2013
Kladno, Finská 2247, PSČ 27201
od 17. 12. 2009 do 08. 09. 2010


Název/Jméno: MAURER JOSEF

IČO: 73572942

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 2013 do 28. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 31. 01. 2013

Adresa: Schoellerova 936/28, Čakovice, 196 00 Praha
od 31. 01. 2013 do 28. 07. 2014
Praha 9 - Čakovice, Schoellerova 936/28, PSČ 19600
od 03. 05. 2011 do 31. 01. 2013


Název/Jméno: MOREELS PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2011 do 10. 12. 2014

Adresa: 81102 Bratislava, Hriňovská 7541/11, Slovenská republika
od 21. 11. 2011 do 10. 12. 2014


Název/Jméno: M PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 05. 2011 do 21. 11. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 12. 2009 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Pařížská 1068/10, PSČ 11000
od 17. 12. 2009 do 21. 11. 2011


Název/Jméno: MATOUŠEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013

Adresa: Praha 1, Maiselova 62/8, PSČ 11000
od 03. 05. 2011 do 18. 07. 2013


Název/Jméno: MAREK JIŘÍ

IČO: 2499053

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 01. 2011 do 04. 12. 2013

Adresa: Praha 5, Radlická 2070/112, PSČ 15000
od 14. 01. 2011 do 04. 12. 2013


Název/Jméno: ŠMERDA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Jindřišská 874/25, PSČ 11000
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: BERNÁŠEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011

Adresa: Kladno - Švermov, Velvarská 1283, PSČ 27309
od 19. 10. 2010 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: KVAPIL MILOŠ

IČO: 74418033

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2010 do 14. 01. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 12. 04. 1994

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 1764/14, PSČ 16000
od 12. 08. 2010 do 14. 01. 2011
Praha 6, Nad Šárkou 1764
od 01. 08. 1992 do 12. 04. 1994


Název/Jméno: DORUŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 12. 2009 do 19. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Na Hlinách 1786/16, PSČ 18200
od 17. 12. 2009 do 19. 10. 2010


Název/Jméno: MEJSTŘÍK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 12. 2009 do 21. 11. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 107, PSČ 25229
od 13. 10. 2009 do 21. 11. 2011


Název/Jméno: TRČALA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Zlín - Malenovice, Tyršova 914, PSČ 76302
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: ZÁMEČNÍK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 4 - Šeberov, Za Kovářským rybníkem 270, PSČ 14900
od 12. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 71300
od 13. 10. 2009 do 12. 11. 2009


Název/Jméno: DOLÁK PAVEL

IČO: 3713059

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Doubravčická 2203/6, PSČ 10000
od 30. 11. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: BAIL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Ostrava - Heřmanice, Nad Vodárnou 755/8, PSČ 71300
od 12. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 2539/108, PSČ 70030
od 13. 10. 2009 do 12. 11. 2009


Název/Jméno: NOVÁK VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2009 do 30. 11. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 11. 11. 2009

Adresa: Kralupy nad Vltavou, V Olších 867, PSČ 27801
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: FUCHS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009

Adresa: Praha 6, Rooseveltova 597/27, PSČ 16000
od 13. 10. 2009 do 17. 12. 2009


Název/Jméno: ŠMEJKAL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Nový Jičín, Resslova 1213/1
od 13. 10. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: HRBÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 08. 2009 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 4 - Libuš, K Tůni 773/1, PSČ 14200
od 19. 08. 2009 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: BOČEK ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2009 do 19. 10. 2010

Adresa: Zvole, Přední 372, PSČ 25245
od 19. 08. 2009 do 19. 10. 2010


Název/Jméno: LORENC JAROSLAV

IČO: 64777324

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 01. 2009 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 23. 01. 2009

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Sečská 1846/1, PSČ 10000
od 23. 01. 2009 do 17. 12. 2009
Praha 10, Vyžlovská 2245/40, PSČ 10000
od 31. 07. 2003 do 23. 01. 2009


Název/Jméno: JUSKO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 11. 2008 do 12. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 18. 11. 2008

Adresa: Praha 6 - Stodůlky, Pod Viaduktem 771, PSČ 15500
od 18. 11. 2008 do 12. 08. 2010
Praha 5 - Stodůlky, Pod Viaduktem 771, PSČ 15500
od 26. 09. 2007 do 18. 11. 2008
Praha 7 - Holešovice, Poupětova 9, PSČ 17000
od 30. 12. 2003 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: PLANIČKA ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 08. 2008 do 30. 11. 2009

Adresa: Uherské Hradiště, Štěpnická 1045, PSČ 68601
od 15. 08. 2008 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: HORÁK DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 16. 04. 2008 do 17. 12. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 do 16. 04. 2008
Dozorčí rada - 2. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 02. 01. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 07. 02. 2007

Adresa: Smečno, Hrdlívská 533, PSČ 27305
od 26. 09. 2007 do 17. 12. 2009
Louny, U Stadionu 2537, PSČ 44001
od 07. 06. 2003 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: KRATOCHVÍL RADOMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 04. 2008 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 6, Pod Cihelnou 654/2, PSČ 16100
od 07. 04. 2008 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: BRABEC TOMÁŠ

IČO: 63751291

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2008 do 03. 05. 2011

Adresa: Praha 1, Kosárkovo nábřeží 127/1, PSČ 11000
od 02. 01. 2008 do 03. 05. 2011


Název/Jméno: JANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 6 - Suchdol, Kosova 1242/1C, PSČ 16500
od 23. 10. 2007 do 30. 11. 2009
Poděbrady, Na Zámostí 48, PSČ 29001
od 02. 11. 2006 do 23. 10. 2007


Název/Jméno: BÜRGERMEISTER JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2007 do 10. 07. 2007

Adresa: Praha 1, Všehrdova 11/439, PSČ 11800
od 10. 07. 2007 do 13. 10. 2009
Praha 1, Všehrdova 11/439, PSČ 11800
od 05. 06. 2007 do 10. 07. 2007


Název/Jméno: KOVALČÍKOVÁ DANIELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2007 do 19. 08. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - místopředseda
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 4 - Braník, V Podhájí 16/1185, PSČ 14000
od 10. 07. 2007 do 19. 08. 2009
Praha 4 - Bráník, V Podhájí 1185
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003
Praha 4 - Bráník, V podhájí 1185
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: UVÍRA TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 do 15. 02. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 24. 05. 2007

Adresa: Jesenice, Topolová 772, PSČ 25242
od 07. 05. 2007 do 15. 02. 2011


Název/Jméno: KOČÁRNÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 24. 05. 2007

Adresa: Vonoklasy, K Bukovce 161, PSČ 25228
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 847/5, PSČ 18400
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 847/5, PSČ 18000
od 03. 04. 2002 do 31. 07. 2003
Štěpánov, Sídliště 543/1, okres Olomouc
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002
Štěpánov, Sídliště 543/1, okres Olomouc, PSČ 78313
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŠKVÁRA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Praha 8 - Troja, Mazurská 520/9, PSČ 18100
od 07. 05. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: MALECHOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 05. 2007 do 10. 07. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Pohnertova 1120/8, PSČ 18200
od 07. 05. 2007 do 10. 07. 2007


Název/Jméno: HLADÍK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2007 do 02. 01. 2008

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2015/11, PSČ 15500
od 25. 04. 2007 do 02. 01. 2008


Název/Jméno: POLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Praha 4 - Podolí, Podolská 606/120, PSČ 14700
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: POS JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 21. 03. 2007
Dozorčí rada - místopředseda
od 31. 07. 2003 do 07. 02. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003

Adresa: Praha 6 - Vokovice, Ke Dvoru 777/4, PSČ 16000
od 09. 10. 2002 do 21. 03. 2007
Praha 8, Kaizlovy sady 3/423
od 06. 05. 1998 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: DEVÁT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 6, Dělostřelecká 3, PSČ 16000
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠEVČÍK MIROSLAV

IČO: 46544135

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 12000
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: PÁV TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - 1. místopředseda dozorčí rady
od 07. 02. 2007 do 07. 05. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1947/14, PSČ 15500
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: PIŠTĚLÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009

Adresa: Praha 13, Volutova 2523/14, PSČ 15800
od 07. 02. 2007 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŘÁPKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009

Adresa: Chomutov, Gerstnerova 4128, PSČ 43003
od 08. 01. 2007 do 13. 10. 2009


Název/Jméno: VÁCLAVÍK ELEMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 25. 04. 2007

Adresa: Praha 8 - Kobylisy, Pakoměřická 608/21, PSČ 18000
od 08. 01. 2007 do 25. 04. 2007


Název/Jméno: VYČICHLA RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007

Adresa: Teplice, Masarykova třída 388/38, PSČ 41501
od 08. 01. 2007 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 19. 08. 2009

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Harmonická 1386/9, PSČ 15800
od 12. 09. 2006 do 19. 08. 2009


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 69502820

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 10. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Poříčí nad Sázavou, Okružní 370, PSČ 25721
od 16. 10. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: RYBAN DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Benešov, Na Bezděkově 2003, PSČ 25601
od 12. 09. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: MACOUNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo nám. 3, PSČ 16000
od 12. 09. 2006 do 07. 02. 2007


Název/Jméno: HECZKO TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 15. 08. 2008

Adresa: Praha 5, Harmonická 1386/9, PSČ 15800
od 12. 09. 2006 do 15. 08. 2008
Praha 5, K zahrádkám 31, PSČ 15000
od 30. 12. 2003 do 12. 09. 2006


Název/Jméno: KRÁL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 14. 02. 2006 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 3, Řipská 20/780, PSČ 13000
od 14. 02. 2006 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: DZVONÍK JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - předseda
od 14. 02. 2006 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 5, Píškova 1962/44, PSČ 15500
od 14. 02. 2006 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: KRYNESOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 31. 10. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 9 - Střížkov, Děčínská 464/3, PSČ 19000
od 31. 10. 2005 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: MULLER MILOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2006 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Kadaň, Mánesova 823, PSČ 43201
od 28. 12. 2005 do 08. 01. 2007


Název/Jméno: JURÁN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 03. 2006 do 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Bruntál, Hybešova 1328/4, PSČ 79201
od 20. 03. 2006 do 16. 10. 2006
Bruntál 1, Hybešova 1328/4, PSČ 79201
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: LAŠÁK RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 14. 02. 2006 do 30. 11. 2009

Adresa: Dobřichovice, Krajníkova 142, PSČ 25229
od 14. 02. 2006 do 30. 11. 2009


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 15. 08. 2005 do 27. 12. 2005

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Slunečné náměstí 2563/1, PSČ 15800
od 15. 08. 2005 do 27. 12. 2005


Název/Jméno: TLAPA MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 08. 2005 do 08. 01. 2007
Dozorčí rada - člen
od 28. 06. 2005 do 01. 07. 2005

Adresa: Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 14900
od 06. 08. 2005 do 08. 01. 2007
Praha 4, Mikulova 1572/13, PSČ 14900
od 28. 06. 2005 do 01. 07. 2005


Název/Jméno: VÁŇA JAN

IČO: 74462270

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 05. 2005 do 30. 08. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1367, PSČ 16300
od 18. 05. 2005 do 30. 08. 2006


Název/Jméno: ROŽENSKÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 12. 2004 do 31. 10. 2005

Adresa: Praha 5, Ovčí Hájek 2158/14, PSČ 15000
od 28. 12. 2004 do 31. 10. 2005


Název/Jméno: MALEČKOVÁ KLÁRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 do 28. 12. 2004
Dozorčí rada - člen
od 21. 08. 2004 do 28. 09. 2004

Adresa: Praha 5, Na Valentince 13, PSČ 15000
od 27. 10. 2004 do 28. 12. 2004
Praha 5, Na Valentince 13, PSČ 15000
od 21. 08. 2004 do 28. 09. 2004


Název/Jméno: ČÁP ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2007

Adresa: Mělník, Vlasákova 2763/5, PSČ 27601
od 27. 10. 2004 do 21. 03. 2007


Název/Jméno: RNDr. KATEŘINA HOBZOVÁ CHALUPOVÁ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 24. 06. 2004 do 16. 10. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 02. 2004 do 24. 06. 2004

Adresa: Praha 10, Za návsí 2450/11, PSČ 10600
od 05. 02. 2004 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 09. 02. 2005

Adresa: Pardubice, Zajíčkova 337, PSČ 53003
od 14. 04. 2004 do 09. 02. 2005


Název/Jméno: JŮZA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 04. 2004 do 18. 05. 2005

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Zátiší 1014, PSČ 27801
od 14. 04. 2004 do 18. 05. 2005


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1373, PSČ 16300
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: ŠVÁBÍK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 6, Skuteckého 1381/12, PSČ 16300
od 30. 12. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: SLABÝ FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 30. 12. 2003 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 04. 1994 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, Zdíkovská 3025/51
od 29. 06. 1994 do 30. 12. 2003
Praha 5, Zdíkovská 3025/51
od 12. 04. 1994 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: SLAVÍK KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 30. 12. 2003 do 05. 02. 2004

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 815, PSČ 15200
od 30. 12. 2003 do 05. 02. 2004


Název/Jméno: KRÁL VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 17. 12. 2003 do 30. 12. 2003

Adresa: Hostivice, Haklova 1271, PSČ 25301
od 17. 12. 2003 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: BÉM PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 07. 05. 2007

Adresa: Praha 6, Na Baště Sv. Ludmily 19, PSČ 16000
od 01. 11. 2003 do 07. 05. 2007


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 20. 03. 2006

Adresa: Praha 3, Milešovská 1986/10, PSČ 13000
od 01. 11. 2003 do 20. 03. 2006


Název/Jméno: LUKÁŠEK LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 11. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Žďár nad Sázavou, Okružní 1956/48, PSČ 59101
od 01. 11. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: HRUBÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 21. 08. 2004

Adresa: Praha 6, Dr. Z. Wintra 768/20, PSČ 16000
od 31. 07. 2003 do 21. 08. 2004


Název/Jméno: ADAM JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 28. 12. 2005

Adresa: Uherské Hradiště, Jižní 932, PSČ 68605
od 31. 07. 2003 do 28. 12. 2005


Název/Jméno: PEŠKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 07. 04. 2008

Adresa: Praha 6, Polní 1988/20, PSČ 16200
od 31. 07. 2003 do 07. 04. 2008


Název/Jméno: JANOTA EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 31. 07. 2003 do 14. 02. 2006

Adresa: Praha 4, Nikoly Vapcarova 3267, PSČ 14300
od 31. 07. 2003 do 14. 02. 2006


Název/Jméno: GRÖNINGEROVÁ ZLATA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 27. 10. 2004
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 6, Makovského 1341/12, PSČ 16300
od 31. 07. 2003 do 27. 10. 2004
Praha 6, Makovského 1341
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: ŘEŽÁBEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 26. 03. 2005

Adresa: Praha 1, Revoluční 106/5, PSČ 11000
od 31. 07. 2003 do 26. 03. 2005


Název/Jméno: DRAPÁK FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Hradištko pod Medníkem, Nádražní 8, PSČ 25209
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: ENGEL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003

Adresa: Praha 6, Ve Střešovičkách 1990/55, PSČ 16900
od 31. 07. 2003 do 01. 11. 2003


Název/Jméno: KŮLA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 06. 2003 do 30. 12. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 9 - Prosek, Jablonecká 420
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003
Praha 9, Jablonecká 420
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TRENDA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 07. 06. 2003 do 31. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 07. 06. 2003

Adresa: Praha 8, Novákových 41
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: RAŠKA VLADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003

Adresa: Děčín 2, Hluboká 1195/11, PSČ 40501
od 09. 10. 2002 do 07. 06. 2003


Název/Jméno: BROŽÍK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 31. 07. 2003

Adresa: Rokycany - Nové Město, Na Oukrohlici 908, PSČ 33701
od 09. 10. 2002 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: TURECKÝ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2002 do 30. 12. 2003

Adresa: Přerov nad Labem 323, okres Nymburk, PSČ 28916
od 09. 10. 2002 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: KREMLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 do 09. 10. 2002

Adresa: Vrdy, U Sokolovny 87, okres Kutná Hora
od 03. 04. 2002 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: LÍBAL TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 6, Tuniská 634
od 03. 04. 2002 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: NAXERA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 03. 04. 2002 do 07. 06. 2003
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 1998 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 1009/35
od 06. 05. 1998 do 07. 06. 2003


Název/Jméno: Kelle Petr

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 1, Elišky Krásnohorské 9, PSČ 11000
od 06. 10. 2000 do 03. 04. 2002


Název/Jméno: Karáse Vladimír

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 2000 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 4, Herálecká 1582, PSČ 14000
od 06. 10. 2000 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: FRAUENTERKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003

Adresa: Praha 9, Jablonecká 714/40
od 15. 12. 1999 do 31. 07. 2003


Název/Jméno: PETŘÍK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 9, Travná 1293
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: SACHR AUGUSTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 06. 10. 2000

Adresa: Praha 8, Třebenická 1292
od 06. 05. 1998 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: PROCHÁZKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002

Adresa: Praha 10, Vajdova 1034
od 15. 12. 1999 do 03. 04. 2002


Název/Jméno: SOKOLÍK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002

Adresa: Praha 4, Nuselská 84
od 15. 12. 1999 do 09. 10. 2002


Název/Jméno: KULHÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 06. 10. 2000

Adresa: Praha 4, Kazimírova 1005
od 15. 12. 1999 do 06. 10. 2000


Název/Jméno: KAŇÁK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 1, Sobotecká 3
od 15. 12. 1999 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: NAVRÁTIL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 do 30. 12. 2003

Adresa: Praha 4, U Kamýku 870/2
od 23. 09. 1993 do 30. 12. 2003


Název/Jméno: LÖFLER LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Bublavská 312
od 06. 05. 1998 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: MÜLLER TOMÁŠ

IČO: 48242616

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 5, Zahradníčkova 62
od 01. 08. 1992 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: ŠULC VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 do 06. 05. 1998

Adresa: Sýkořice 166, PSČ 27024
od 23. 05. 1995 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: UZEL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 1995 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 4, Mezivrší 33
od 23. 05. 1995 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: SALZMANN RICHARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 01. 1995 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 4, Jílovská 1165
od 25. 01. 1995 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 10. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 6, Evropská 675, PSČ 16000
od 26. 10. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 1, Staroměstské nám. 549/19
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: WEIGL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Brandýs nad Labem, Pražská 255
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: BIEBER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 6, Půlkruhová 43
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: LUŇÁK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1297/4
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995


Název/Jméno: OZIMÝ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Pšenčíkova 681
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999


Název/Jméno: JAKUBŠE ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 1994 do 29. 06. 1994

Adresa: Rudná u Prahy, Máchova 361
od 29. 06. 1994 do 15. 12. 1999
Rudná u Prahy, Máchova 361
od 18. 03. 1994 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: ŘIHÁK IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Ostrava 2, Bohumínská 46
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: PLAŠIL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995

Adresa: Praha 4, Nad údolím 46
od 29. 06. 1994 do 23. 05. 1995


Název/Jméno: KOUKAL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 10, Hostivařská 5, PSČ 10000
od 29. 06. 1994 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: JUNEK VLADIMÍR

IČO: 72822139

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 do 06. 05. 1998

Adresa: Praha 8, Třeboradická 1071
od 23. 09. 1993 do 06. 05. 1998


Název/Jméno: FOLTÝN IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994

Adresa: Štěpánov, okr. Olomouc, ul. 6. pětiletky 543/1
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: VÁŇA BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 9, Podvinný mlýn 2132/13
od 23. 09. 1993 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BOIREAU CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: PATRY DOMINIQUE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: Jacques Robert Vautier

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: VEJDOVSKY GEORGES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TYRTEOS ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: THOMAZEAU FRANCOIS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 16. 09. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: VYBÍRAL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Bratislava, Hraniční 69
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: KARÁSEK VLADIMÍR

IČO: 86718606

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Herálecká 1582
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: SZÉPOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Bratislava, Zahradnická 35
od 28. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: POLÁK FRANTIŠEK

IČO: 72576863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 6, Na perníkářce 30
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: Jean Didier Blanchet

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BÍNA LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Kladno, Plzeňská 3102
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: Ronald Michael Freeman

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 5, K zahrádkám 33
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: TRHLÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 6, Jemenská 578
od 28. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BIS FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 8, Frýdlantská 1317, PSČ 18200
od 21. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: FIKER JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 18. 03. 1994

Adresa: Praha 6, Hořovského 397
od 01. 08. 1992 do 18. 03. 1994


Název/Jméno: FRANTOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 23. 09. 1993

Adresa: Praha 4, Rodopská 3153
od 01. 08. 1992 do 23. 09. 1993


Název/Jméno: KARLÍK JOSEF

IČO: 44407912

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992

Adresa: Praha 4, Nad Belvederem 6
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992


Název/Jméno: BEDNAŘÍK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992

Adresa: Kroměříž, Dvořákova 23
od 01. 08. 1992 do 28. 08. 1992


Název/Jméno: BERNÁŠEK FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994

Adresa: Praha 4, Trnavská 2618/2
od 01. 08. 1992 do 29. 06. 1994


Název/Jméno: BODENLOS VAVŘINEC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 1992 do 21. 08. 1992

Adresa: Praha 4, Na Kavčích horách 4
od 01. 08. 1992 do 21. 08. 1992


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Mgr. Petr Veselý


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:3. 3. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav KŮLA

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 8. 2007

Odpovědní zástupci: Tomáš Heczko

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:10. 6. 2010


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:10. 6. 2010


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Zámečnictví

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2007

Odpovědní zástupci: Ing. Jan MAZAČ

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2003

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 8. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Rudolf Biegel

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 8. 2001

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 8. 2001

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Danuše Volfíková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Veronika KLÁPOVÁ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:25. 4. 2001

Zánik oprávnění:1. 8. 2012


Vedení účetnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 9. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Kašpar

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Služby cestovní kanceláře

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 8. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Štefan HAVALA

Zánik oprávnění:10. 5. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995


zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1995

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 12. 1994

Obory činnosti: - ....................... (jiných služeb)
od 26. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vojtěch Jelínek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Břetislav DOHNÁLEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Danuše Volfíková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 10. 1994

Obory činnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 26. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Fiker, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Směnárny

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 2. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Ivan Trhlík

Zánik oprávnění:29. 3. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Obory činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 09. 01. 2009 do 14. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 12. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 15. 12. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 05. 09. 2008 do 01. 08. 2012
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 05. 09. 2008 do 01. 08. 2012
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 05. 09. 2008 do 15. 12. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 09. 2008 do 15. 12. 2008
Reklamní činnost a marketing
od 13. 08. 2003 do 05. 09. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 13. 08. 2003 do 05. 09. 2008
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 25. 04. 2001 do 05. 09. 2008
Maloobchod tabákovými výrobky
od 25. 04. 2001 do 05. 09. 2008
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.
od 11. 01. 1995 do 15. 12. 2008
Zprostředkování služeb
od 14. 12. 1994 do 05. 09. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 25. 11. 1994 do 15. 12. 2008
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 23. 11. 1994 do 01. 08. 2012
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 23. 11. 1994 do 05. 09. 2008
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 23. 11. 1994 do 05. 09. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 04. 10. 1994 do 01. 08. 2012
Realitní činnost
od 03. 10. 1994 do 05. 09. 2008
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 10. 08. 1992 do 05. 09. 2008
Maloobchod se smíšeným zbožím
od 10. 08. 1992 do 05. 09. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 08. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jitka Dočkalová


Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Odpovědní zástupci: JUDr. Václav SLAVÍČEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 8. 1992

Obory činnosti: - ....................... (další vzdělávací akce)
od 26. 04. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Břetislav DOHNÁLEK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Stanislav BŘEZINA

Zánik oprávnění:12. 8. 1993


Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Petr Šmejkal

Zánik oprávnění:1. 4. 1998


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Kašpar

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ NA PALUBĚ LETADLA

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:1. 1. 1992

Odpovědní zástupci: Tomáš Heczko

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45795908

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
181991"INTER-CODEX s.r.o."61775908Město Touškov, Malesice 115, okres Plzeň-sever, PSČ 33033
507293"Lanin" Vermögensverwaltung GmbHKolingasse 19, 1090 Wien, Rakouská republika
905903"P" GROUP, spol.s r.o.25511131Brno, Dunajevského 44, okres Brno-město, PSČ 61600
756438"Patria" spol. s r.o.47051736Roztoky, Puchmajerova 314, PSČ 25263
507292Vermögensverwaltungs-GmbH "Piemont"Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakouská republika

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí