České sběrné suroviny a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem České sběrné suroviny a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2438. Její identifikační číslo je 60194162 a sídlo firmy je Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800.

Výpis z obchodního rejstříku České sběrné suroviny a.s.

Datum zápisu: 27. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2438

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ffvdktm

Předmět podnikání: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
poradenská činnost v oblasti ekonomie
poradenská činnost v obchodě
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
zprostředkování obchodních kontaktů
zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti ...
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nademlejnská 600/1, 19800 Praha

Adresy: Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800
od 19. 03. 2009
Praha 9, Poděbradská 541/29, PSČ 19000
od 04. 11. 2004 do 19. 03. 2009
Praha 9 - Vysočany, Jandova 185/6, PSČ 19002
od 20. 03. 2002 do 04. 11. 2004
Praha 9, Jandova 6
od 01. 12. 1995 do 20. 03. 2002
Praha 1, Senovážné nám. 15
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 25. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014 do 13. 04. 2015

  Valná hromada schválila dne 23.4.2013 ve formě notářského zápisu NZ 162/2013, N 177/2013 následující: a) snížení základního kapitálu společnosti z částky 59.300.800,-Kč ( padesátdevět milionů třistatisíc osmset korun českých) o 17.539.500,-Kč ( sedmnáct milionů pětsetřicetdevěttisíc pětset korun českých) na celkových 41.761.300,-Kč (čtyřicetjednamilionů sedmnsetšedesátjedna tisíc třista korun českých ),b) stanoví, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami bilance, které bude provedeno optimalizací kapitálové struktury společnosti ,c) schvaluje rozsah snížení základního kapitálu o 17.539.500,-Kč, d) stanoví, že snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obch.zák. u všech 100 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, kdy hodnota každé jedné akcie původní nominální hodnoty 593.008,-Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 417.613,-Kč ( čtyřistasedmnácttisíc šestsettřináct korun českých).e) stanoví, lhůtu pro vyznačení změny hodnoty akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 23.04.2013 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 215 v návaznosti na § 216 a způsobem uvedeným v § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se snížením základního kapitálu a vyznačením změny její nové jmenovité hodnoty .g) po snížení základního kapitálu provede společnost s akcionáři vypořádání, kdy na hodnotu o kterou se snižuje základní kapitál v rozsahu 17.539.500,-Kč vydá společnost České sběrné suroviny a.s. svým akcionářům akcie společnosti ČSS- nemovitosti, a.s., které má v držení a to: Počet akcií: 87 ks ( osmdesátsedm kusů). Čísla série: A 0001 - A 0087. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-Kč ( dvěstětisíc korun českých). Podoba : listinná. Forma: akcie na majitele. Druh: kmenová akcie. Emitent: ČSS-nemovitosti, a.s. "
od 30. 04. 2013 do 13. 09. 2013

  1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10143 vlastní ve společnosti 69.099 (slovy: šedesát devět tisíc devadesát devět) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Společnost EcoPoint, a.s. tak vlastní 93,22 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 55.279.200,- Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) představujících 93,22 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 93,22 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost EcoPoint, a.s. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.3)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. schvaluje peněžité protiplnění ve výši 389,- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět korun českých) za jednu listinnou akcii společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč, které hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 130/2011 ze dne 7. 12. 2011 zpracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dónská 145/13, IČ 254 86 764, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20461, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 117/2004-ODS-ZN/10 pro obor ekonomika.4)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. určuje, že dosavadní akcionáři společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku své akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která byla společností České sběrné suroviny a.s. k převzetí těchto akcií zmocněna, a to výhradně v pobočce Plzeň-město, adresa pracoviště: Plzeň, Goethova 2704/1, PSČ 305 95, v pracovní době tohoto pracoviště, jež je vždy v pondělí a ve středu od 8.30 hod. do 18.00 hod, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 hod. do 17.00 hod. Výše uvedené pracoviště společnosti Komerční banka, a.s., poukáže peněžité protiplnění výhradně bezhotovostně na účet dosavadního vlastníka akcií, jehož číslo dosavadní vlastník akcií společnosti Komerční banka a.s. sdělí, a to bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku.
od 14. 02. 2012

  Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2438, jako prodávajícím ´, a společností A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12401, jako kupujícím. Předmětem tohoto prodeje byla část podniku společnosti České sběrné suroviny a.s., tvořící samostatnou organizační jednotku podniku společnosti České sběrné suroviny, a.s., která je vymezena jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti České sběrné suroviny a.s., k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti České sběrné suroviny, a.s. činnosti související se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního a separovaného odpadu.
od 04. 05. 2009

  Řádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s., dne 12.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti.Důvodem pro snížení základního zapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na krytí ztráty společnosti z minulých let.Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 14,825.200,- Kč, tj. z částky 74,126.000,- Kč na částku 59,300.800,- Kč.Snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 213a obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií společnosti se sníží o 200,- Kč na jmenovitou hodnotu 800,- Kč.
od 10. 07. 2006 do 05. 09. 2006

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStředočeské sběrné suroviny s.p.č.20884.
od 27. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla částmajetku státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p.,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu proPrahu 1, oddíl A.LX , vložka 40, dle § 11 odst.2 zák.č.210/93Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu zedne 30.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov společnostia jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 27. 01. 1994

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 417613 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 06. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 417613 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 09. 2013 do 25. 06. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 593008 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 08. 09. 2012 do 13. 09. 2013

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 800 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 10. 2010 do 08. 09. 2012

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 800 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 09. 2006 do 05. 10. 2010

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2002 do 05. 09. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: EcoPoint, a.s.

IČO: 27375251

Adresa: Praha 4 - Modřany, Barrandova 409, PSČ 14300
od 11. 06. 2012

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 06. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BUŘIČOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2015

Adresa: č.p. 135, 277 44 Hostín u Vojkovic
od 13. 04. 2015


Název/Jméno: MERKL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2010 do 30. 07. 2013

Adresa: Nad Vltavou 2136, 252 63 Roztoky
od 26. 08. 2014
Roztoky u Prahy, Nad Vltavou 2136, PSČ 25263
od 05. 10. 2010 do 30. 07. 2013


Název/Jméno: VOŘÍŠEK KAREL

IČO: 61115363

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2013 do 13. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 2011 do 30. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2008 do 22. 11. 2011

Adresa: sídl. V Zátiší 1016, 278 01 Kralupy nad Vltavou
od 02. 08. 2013 do 13. 04. 2015
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší, PSČ 27801
od 30. 07. 2013 do 02. 08. 2013
Kralupy nad Vltavou, sídl. V Zátiší 1016, PSČ 27801
od 22. 11. 2011 do 30. 07. 2013
Kralupy nad Vltavou, V Zátiší 1016, PSČ 27801
od 31. 10. 2008 do 22. 11. 2011


Název/Jméno: POSPÍŠIL DAVID

IČO: 73707953

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2013 do 13. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2011 do 30. 07. 2013

Adresa: V Uličce 1470, 253 01 Hostivice
od 02. 08. 2013 do 13. 04. 2015
Hostivice, V Uličce 1470, PSČ 25301
od 30. 07. 2013 do 02. 08. 2013
Hostivice, V Uličce 1470, okres Praha-západ, PSČ 25301
od 22. 11. 2011 do 30. 07. 2013


Název/Jméno: MOŠ JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2013 do 26. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 2010 do 01. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2007 do 05. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 10. 2005 do 30. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2005 do 12. 10. 2005

Adresa: V Uličce 1470, 253 01 Hostivice
od 01. 08. 2013 do 26. 08. 2014
Hostivice, V Uličce, PSČ 25301
od 30. 07. 2013 do 01. 08. 2013
Hostivice, V Uličce 1470, PSČ 25301
od 30. 05. 2007 do 01. 08. 2012
Hostivice, V uličce 1470, PSČ 25301
od 29. 08. 2005 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: JOZA JIŘÍ

IČO: 62977857

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2010 do 13. 04. 2015

Adresa: Jiráskova 707, Švermov, 273 09 Kladno
od 30. 07. 2013 do 13. 04. 2015
Kladno - Švermov, Jiráskova 707, PSČ 27309
od 05. 10. 2010 do 30. 07. 2013


Název/Jméno: KUBIŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2012 do 30. 07. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2008 do 05. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 09. 2006 do 31. 10. 2008

Adresa: Libušín, Přemyslova 2, PSČ 27306
od 01. 08. 2012 do 30. 07. 2013
Praha 6, K Červenému Vrchu 39, PSČ 16200
od 31. 10. 2008 do 05. 10. 2010
Praha 6, K Červenému vrchu 39, PSČ 16200
od 13. 09. 2006 do 31. 10. 2008


Název/Jméno: ČERVENKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2010 do 22. 11. 2011

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Nábřeží J. Rysa 243/17, PSČ 27801
od 05. 10. 2010 do 22. 11. 2011


Název/Jméno: PASEKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 21. 08. 2007 do 30. 07. 2013

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Patočkova 1712/16, PSČ 16900
od 21. 08. 2007 do 30. 07. 2013


Název/Jméno: MOŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2007 do 05. 10. 2010

Adresa: Praha 6, Nad Stanicí 2/147, PSČ 16200
od 30. 05. 2007 do 05. 10. 2010
Praha 6, Nad Stanicí 2/147, PSČ 16200
od 10. 04. 2007 do 30. 05. 2007


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 do 21. 08. 2007

Adresa: Trutnov, Kryblická 366, PSČ 54101
od 10. 07. 2006 do 21. 08. 2007


Název/Jméno: GREGOR MICHAEL

IČO: 10146946

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 2006 do 14. 02. 2007

Adresa: Praha 1, U Lužického semináře 114/46, PSČ 11800
od 10. 07. 2006 do 14. 02. 2007


Název/Jméno: MATĚJKA STANISLAV

IČO: 13790714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 do 05. 10. 2010

Adresa: Kačice 63, PSČ 27304
od 10. 07. 2006 do 05. 10. 2010


Název/Jméno: YURINA VLADYSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2006 do 13. 09. 2006

Adresa: Praha 1, Národní 22, PSČ 11000
od 10. 07. 2006 do 13. 09. 2006


Název/Jméno: FISCHEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 do 10. 07. 2006

Adresa: Praha 1, Havelská 29, PSČ 11000
od 29. 08. 2005 do 10. 07. 2006
Praha 1, Havelská 29
od 11. 09. 2002 do 29. 08. 2005


Název/Jméno: KONEČNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2005 do 10. 07. 2006

Adresa: Praha 6, Václavkova 20, PSČ 16000
od 29. 08. 2005 do 10. 07. 2006


Název/Jméno: VESELÝ PŘEMYSL

IČO: 14627809

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2005 do 31. 10. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 20. 03. 2002 do 29. 08. 2005

Adresa: Praha 5, Amfórová 1898, PSČ 15500
od 29. 08. 2005 do 31. 10. 2008
Praha 5, Amfórová 1898
od 20. 03. 2002 do 29. 08. 2005


Název/Jméno: ŠIMRAL JOSEF

IČO: 47778024

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2003 do 10. 07. 2006

Adresa: Štětí, Družstevní 524
od 26. 09. 2003 do 10. 07. 2006


Název/Jméno: OLESENOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 do 29. 08. 2005

Adresa: Praha 1, Ostrovní 2059/4
od 11. 09. 2002 do 29. 08. 2005


Název/Jméno: VOŇKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2002 do 26. 09. 2003

Adresa: Praha 8, Sopotská 626/32
od 20. 03. 2002 do 26. 09. 2003


Název/Jméno: KONEČNÝ JAKUB

IČO: 73795984

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 05. 1997 do 10. 07. 2006

Adresa: Praha 6, Václavkova 20
od 28. 05. 1997 do 10. 07. 2006


Název/Jméno: HÁJEK JIŘÍ

IČO: 69332177

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 1997 do 11. 09. 2002

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 55
od 28. 05. 1997 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: BUŘIČ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1997 do 29. 08. 2005

Adresa: Kolín II, Moravcova 853
od 20. 03. 2002 do 29. 08. 2005
Kolín II, Rim.Soboty 825
od 28. 05. 1997 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: HOLOŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 07. 1999 do 20. 03. 2002

Adresa: Praha 1, Masná 21/696
od 07. 07. 1999 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: MATÝSEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1999 do 11. 09. 2002

Adresa: Praha 6, Mrkvičkova 1370
od 07. 07. 1999 do 11. 09. 2002


Název/Jméno: VAŇKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1997 do 07. 07. 1999

Adresa: Praha 4, Mandelova 540
od 28. 05. 1997 do 07. 07. 1999


Název/Jméno: BASSETTO VÁCLAV

IČO: 41101430

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 05. 1997 do 20. 03. 2002

Adresa: Praha 4, Polední 18
od 28. 05. 1997 do 20. 03. 2002


Název/Jméno: ŠEFR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1997 do 07. 07. 1999

Adresa: Praha 4, U vodojemu 15
od 28. 05. 1997 do 07. 07. 1999


Název/Jméno: RÖSLER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 do 09. 07. 1996

Adresa: Praha 9, K lipám 293, PSČ 19000
od 09. 07. 1996 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: KARBULKA JOSEF

IČO: 13260294

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997

Adresa: Brandýs nad Labem, Petra Jilemnického 960, PSČ 25001
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997


Název/Jméno: KOSTŘÍŽ MIROSLAV

IČO: 40055647

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996

Adresa: Hostivice, V lukách 473, okres Praha-západ, PSČ 25301
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Hostivice, V lukách 473, PSČ 25301
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997

Adresa: Praha 9-Střížkov, Děčínská 8, PSČ 19000
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997


Název/Jméno: JIRÁNEK PETR

IČO: 67406441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997

Adresa: Teplice-Jih, Pražská 2978, PSČ 41501
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997


Název/Jméno: HONZÍK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995

Adresa: Kamenice 6, PSČ 25168
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Kamenice, Kamenice č.6, PSČ 25168
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995


Název/Jméno: BRŮŽA JIŘÍ

IČO: 44542577

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995

Adresa: Kabelín-Zápy 46, PSČ 25089
od 09. 07. 1996 do 28. 05. 1997
Toušeň, Kabelín 46-Zápy
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995


Název/Jméno: MALÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996

Adresa: Praha 9-Kyje, Slavatova 1205
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: TUČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996

Adresa: Rokycany, Pražská 612, PSČ 68
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: NECHUTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996

Adresa: Praha 4-Spořilov, Bělčická 2840
od 01. 12. 1995 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: PROFELD MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995

Adresa: Praha 4, Jihovýchodní III
od 27. 01. 1994 do 01. 12. 1995


Název/Jméno: BÍŽA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996

Adresa: Praha 9, Sokolovská 199/974
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996


Název/Jméno: ŽLABOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996

Adresa: Praha 10, Novorosijská 20, PSČ 10000
od 27. 01. 1994 do 09. 07. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2003

Odpovědní zástupci: Josef SPĚVÁK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 3. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jakub Moš


poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jakub Moš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poradenská činnost v oblasti ekonomie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Matýsek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


poradenská činnost v obchodě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 9. 1998

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrodek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:7. 1. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Matýsek


zprostředkování obchodních kontaktů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Josef SPĚVÁK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Jakub Moš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Matýsek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v  příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Miroslav Hrodek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 4. 1996

Odpovědní zástupci: Josef SPĚVÁK


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60194162

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1059560" H Á J E K - Jiřetín " spol. s r.o.49902377Děčínská 228, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
1698248"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."64255611Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
1812772"ARIES, spol. s r.o."49902156Novosedlice, Bystřická 29
521188"AUTO RACIO, spol. s r. o." v likvidaci47150441Orlová - Lutyně č.988, 735 14 Rychvald
1914957"BOS BRNO, spol. s r.o."60745142Mokrohorská 32, 644 00 Brno 44
2925075"Družstvo Blažovského 540"61862606Mendelova 540/21, Háje, 149 00 Praha 4
1157942"H.B.T. plus v.o.s."48290050obchodní středisko Delta, Most, Moskevská čp. 1/14, PSČ 43401
146588"HASIČSKÝ NADAČNÍ FOND FLORIÁN"4544587Radonice 31, 257 26 Divišov
1987758"KUTILOVKA spol. s r.o. v likvidaci"43852572Pražská 263, 397 01 Písek
933859"Pivovarské služby Louny, státní podnik v likvidaci"672319Louny
1478672"Společenství vlastníků jednotek Svobodova ul., č.p. 182,183,184, Nová Role"70978522Svobodova 182/32, 362 25 Nová Role
19087861. jižanská s.r.o.5060885Jižní II 3112/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4
33706641. voznická, s.r.o.5060907Břidličná 965/3, Podolí, 147 00 Praha 4
28928802 AD s.r.o.25723146Žilina, Na Úvozu 265, PSČ 27301
2518123A & K s.r.o.45539537Horská 922, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
2435179A T P , a.s.49241095Na Farkáně III 189/23, Radlice, 150 00 Praha 5
1044964A1 makléři s.r.o.29065224Sokolovská 514/99, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
1425145ABC Zahrady s.r.o.29302595Revoluční 728, 686 06 Uherské Hradiště
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha 9 - Letňany, Beranových 130, PSČ 19904
253890Adalta, s.r.o.2664933U Barborky 90/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč
99393Aeroexim s.r.o. v likvidaci60486724Praha 9-Letňany, Beranových 130
947100AG PRINT PRAHA s.r.o. v likvidaci63981998U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
2738988AG SCALA a.s.25751093Tunelářů 295, Zbraslav, 156 00 Praha 5
512351AG SEAFOOD s.r.o.27622703Za Avií 914/2, Čakovice, 196 00 Praha 9
1842378AGENTURA VALOR spol. s r.o. v likvidaci14891042Mašatova 857/3, Kunratice, 148 00 Praha 4

Související osoby

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: S-Power Energies, s.r.o.5192242K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5
Firma: SOLAR INVEST a.s.27747034Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
Firma: ČEZ, a. s.45274649Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
Firma: CBRE s.r.o.25759604Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 11000
Firma: AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Praha 9, Beranových 130
Firma: J I H O K O V, kovodělné výrobní družstvo v likvidaci30350Nádražní 76, 691 72 Klobouky u Brna
Firma: Domo Development a.s.27397319Praha 5 - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 15000
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Firma: PSJ Investors CZ a.s.5118417Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Fyzická osoba: Bc. Tomáš Dvořák5452996Vrablovecká 579/61, 74714 Ludgeřovice
Firma: PILULKA, s.r.o.26278375Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Fyzická osoba: Věra Nakoukalová87389011Politických obětí 192, 73801 Frýdek-Místek
Firma: BENU s.r.o.24159140Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000
Fyzická osoba: Luděk Konšel15241211Hybešova 702/120, 68201 Vyškov
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
Fyzická osoba: Ivan Orlov87661594Legerova 616/78, 12000 Praha
Firma: K & K BTC s. r. o.4619501Hrdlovská 652, 417 05 Osek
Fyzická osoba: Mgr. Jana Černá67279171Urešova 1266/2, 14800 Praha
Firma: MALATYA s.r.o.28563115Jana Šoupala 1597/3, Poruba, 708 00 Ostrava
Adresa: Zlín, Kudlov 414