České sběrné suroviny a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem České sběrné suroviny a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2438. Její identifikační číslo je 60194162

Výpis z obchodního rejstříku České sběrné suroviny a.s.

Datum zápisu: 27. 1. 1994

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2438

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ffvdktm

Předmět podnikání: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
poradenská činnost v oblasti ekonomie
poradenská činnost v obchodě
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
zprostředkování obchodních kontaktů
zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti ...
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Nademlejnská 600/1, 19800 Praha

Adresy: Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800
od 19. 03. 2009
Praha 9, Poděbradská 541/29, PSČ 19000
od 04. 11. 2004 od 19. 03. 2009
Praha 9 - Vysočany, Jandova 185/6, PSČ 19002
od 20. 03. 2002 od 04. 11. 2004
Praha 9, Jandova 6
od 01. 12. 1995 od 20. 03. 2002
Praha 1, Senovážné nám. 15
od 27. 01. 1994 od 01. 12. 1995

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 25. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 25. 06. 2014 od 13. 04. 2015

  Valná hromada schválila dne 23.4.2013 ve formě notářského zápisu NZ 162/2013, N 177/2013 následující: a) snížení základního kapitálu společnosti z částky 59.300.800,-Kč ( padesátdevět milionů třistatisíc osmset korun českých) o 17.539.500,-Kč ( sedmnáct milionů pětsetřicetdevěttisíc pětset korun českých) na celkových 41.761.300,-Kč (čtyřicetjednamilionů sedmnsetšedesátjedna tisíc třista korun českých ),b) stanoví, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami bilance, které bude provedeno optimalizací kapitálové struktury společnosti ,c) schvaluje rozsah snížení základního kapitálu o 17.539.500,-Kč, d) stanoví, že snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu ust. § 213a obch.zák. u všech 100 ks, kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, kdy hodnota každé jedné akcie původní nominální hodnoty 593.008,-Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 417.613,-Kč ( čtyřistasedmnácttisíc šestsettřináct korun českých).e) stanoví, lhůtu pro vyznačení změny hodnoty akcií, kterou je jeden měsíc ode dne zápisu usnesení z valné hromady ze dne 23.04.2013 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) pověřuje představenstvo společnosti, aby ve smyslu ust. § 215 v návaznosti na § 216 a způsobem uvedeným v § 209 odst. 2 obch. zákoníku provedlo příslušné právní úkony spojené se snížením základního kapitálu a vyznačením změny její nové jmenovité hodnoty .g) po snížení základního kapitálu provede společnost s akcionáři vypořádání, kdy na hodnotu o kterou se snižuje základní kapitál v rozsahu 17.539.500,-Kč vydá společnost České sběrné suroviny a.s. svým akcionářům akcie společnosti ČSS- nemovitosti, a.s., které má v držení a to: Počet akcií: 87 ks ( osmdesátsedm kusů). Čísla série: A 0001 - A 0087. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 200.000,-Kč ( dvěstětisíc korun českých). Podoba : listinná. Forma: akcie na majitele. Druh: kmenová akcie. Emitent: ČSS-nemovitosti, a.s. "
od 30. 04. 2013 od 13. 09. 2013

  1) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. konstatuje, že společnost EcoPoint, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 409, PSČ 143 00, IČ: 273 75 251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10143 vlastní ve společnosti 69.099 (slovy: šedesát devět tisíc devadesát devět) kusů kmenových listinných akcií společnosti znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 800,- Kč. Společnost EcoPoint, a.s. tak vlastní 93,22 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 55.279.200,- Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) představujících 93,22 % účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 93,22 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost EcoPoint, a.s. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2) Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.3)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. schvaluje peněžité protiplnění ve výši 389,- Kč (slovy: tři sta osmdesát devět korun českých) za jednu listinnou akcii společnosti znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč, které hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 130/2011 ze dne 7. 12. 2011 zpracovaným znaleckým ústavem Znalecká a oceňovací kancelář s.r.o., se sídlem Litoměřice, Dónská 145/13, IČ 254 86 764, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20461, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 117/2004-ODS-ZN/10 pro obor ekonomika.4)Mimořádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s. určuje, že dosavadní akcionáři společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku své akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, která byla společností České sběrné suroviny a.s. k převzetí těchto akcií zmocněna, a to výhradně v pobočce Plzeň-město, adresa pracoviště: Plzeň, Goethova 2704/1, PSČ 305 95, v pracovní době tohoto pracoviště, jež je vždy v pondělí a ve středu od 8.30 hod. do 18.00 hod, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 hod. do 17.00 hod. Výše uvedené pracoviště společnosti Komerční banka, a.s., poukáže peněžité protiplnění výhradně bezhotovostně na účet dosavadního vlastníka akcií, jehož číslo dosavadní vlastník akcií společnosti Komerční banka a.s. sdělí, a to bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku.
od 14. 02. 2012

  Valná hromada konaná dne 20.3.2009 rozhodla o prodeji části podniku mezi společností České sběrné suroviny, a.s. se sídlem Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, IČO 60194162 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2438, jako prodávajícím ´, a společností A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12401, jako kupujícím. Předmětem tohoto prodeje byla část podniku společnosti České sběrné suroviny a.s., tvořící samostatnou organizační jednotku podniku společnosti České sběrné suroviny, a.s., která je vymezena jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti České sběrné suroviny a.s., k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti České sběrné suroviny, a.s. činnosti související se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního a separovaného odpadu.
od 04. 05. 2009

  Řádná valná hromada společnosti České sběrné suroviny a.s., dne 12.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti.Důvodem pro snížení základního zapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude použita na krytí ztráty společnosti z minulých let.Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 14,825.200,- Kč, tj. z částky 74,126.000,- Kč na částku 59,300.800,- Kč.Snížení základního kapitálu společnosti se provede snížením jmenovité hodnoty akcií ve smyslu § 213a obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že jmenovitá hodnota každé z akcií společnosti se sníží o 200,- Kč na jmenovitou hodnotu 800,- Kč.
od 10. 07. 2006 od 05. 09. 2006

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStředočeské sběrné suroviny s.p.č.20884.
od 27. 01. 1994

  Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla částmajetku státního podniku Středočeské sběrné suroviny s.p.,zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu proPrahu 1, oddíl A.LX , vložka 40, dle § 11 odst.2 zák.č.210/93Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu zedne 30.11.1993bylo rozhodnuto o schválení stanov společnostia jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 27. 01. 1994

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 417613 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 06. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 417613 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 13. 09. 2013 od 25. 06. 2014

Počet: 100 ks v hodnotě: 593008 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 08. 09. 2012 od 13. 09. 2013

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 800 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 10. 2010 od 08. 09. 2012

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 800 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 05. 09. 2006 od 05. 10. 2010

Počet: 74 126 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 03. 2002 od 05. 09. 2006

Vlastníci

Název/Jméno: EcoPoint, a.s.

IČO: 27375251

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 11. 06. 2012


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BUŘIČOVÁ VERONIKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2015


Název/Jméno: MERKL PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 10. 2010 od 30. 07. 2013


Název/Jméno: VOŘÍŠEK KAREL

IČO: 61115363

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2013 od 13. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 11. 2011 od 30. 07. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2008 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: POSPÍŠIL DAVID

IČO: 73707953

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2013 od 13. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 11. 2011 od 30. 07. 2013


Název/Jméno: MOŠ JAKUB

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 07. 2013 od 26. 08. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 05. 10. 2010 od 01. 08. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 05. 2007 od 05. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 12. 10. 2005 od 30. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 08. 2005 od 12. 10. 2005


Název/Jméno: JOZA JIŘÍ

IČO: 62977857

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 10. 2010 od 13. 04. 2015


Název/Jméno: KUBIŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2012 od 30. 07. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2008 od 05. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 09. 2006 od 31. 10. 2008


Název/Jméno: ČERVENKA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 10. 2010 od 22. 11. 2011


Název/Jméno: PASEKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - členka dozorčí rady
od 21. 08. 2007 od 30. 07. 2013


Název/Jméno: MOŠ JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 04. 2007 od 05. 10. 2010


Název/Jméno: TÉRA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 21. 08. 2007


Název/Jméno: GREGOR MICHAEL

IČO: 10146946

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 07. 2006 od 14. 02. 2007


Název/Jméno: MATĚJKA STANISLAV

IČO: 13790714

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2006 od 05. 10. 2010


Název/Jméno: YURINA VLADYSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 07. 2006 od 13. 09. 2006


Název/Jméno: FISCHEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: KONEČNÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2005 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: VESELÝ PŘEMYSL

IČO: 14627809

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 08. 2005 od 31. 10. 2008
Dozorčí rada - předseda
od 20. 03. 2002 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: ŠIMRAL JOSEF

IČO: 47778024

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 09. 2003 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: OLESENOVÁ IVANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 09. 2002 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: VOŇKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 03. 2002 od 26. 09. 2003


Název/Jméno: KONEČNÝ JAKUB

IČO: 73795984

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 05. 1997 od 10. 07. 2006


Název/Jméno: HÁJEK JIŘÍ

IČO: 69332177

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 05. 1997 od 11. 09. 2002


Název/Jméno: BUŘIČ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1997 od 29. 08. 2005


Název/Jméno: HOLOŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 07. 1999 od 20. 03. 2002


Název/Jméno: MATÝSEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1999 od 11. 09. 2002


Název/Jméno: VAŇKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 05. 1997 od 07. 07. 1999


Název/Jméno: BASSETTO VÁCLAV

IČO: 41101430

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 05. 1997 od 20. 03. 2002


Název/Jméno: ŠEFR MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 05. 1997 od 07. 07. 1999


Název/Jméno: RÖSLER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: KARBULKA JOSEF

IČO: 13260294

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997


Název/Jméno: KOSTŘÍŽ MIROSLAV

IČO: 40055647

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: VOLF JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997


Název/Jméno: JIRÁNEK PETR

IČO: 67406441

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997


Název/Jméno: HONZÍK DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 01. 12. 1995


Název/Jméno: BRŮŽA JIŘÍ

IČO: 44542577

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 07. 1996 od 28. 05. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 01. 12. 1995


Název/Jméno: MALÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: TUČEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: NECHUTA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 12. 1995 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: PROFELD MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1994 od 01. 12. 1995


Název/Jméno: BÍŽA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 od 09. 07. 1996


Název/Jméno: ŽLABOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1994 od 09. 07. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2003

Odpovědní zástupci: 552375

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:13. 03. 2001

Odpovědní zástupci: 451751


poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 451751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poradenská činnost v oblasti ekonomie

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 112545

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


poradenská činnost v obchodě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 09. 1998

Odpovědní zástupci: 768395

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 01. 1998

Odpovědní zástupci: 112545


zprostředkování obchodních kontaktů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 552375

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


zprostředkování dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1997

Odpovědní zástupci: 451751

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 112545

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v  příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 768395

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 04. 1996

Odpovědní zástupci: 552375


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ60194162

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
146588"HASIČSKÝ NADAČNÍ FOND FLORIÁN"454458731, 25726 Divišov
424390ACTA - pf a.s. v likvidaci25094033Praha, 19904, Letňany, Beranových, 130
253890Adalta, s.r.o.2664933U Barborky 90/1, 67401 Třebíč
99393Aeroexim s.r.o. v likvidaci60486724Praha, 19900, Letňany, Beranových, 130
512351AG SEAFOOD s.r.o.27622703Za Avií 914/2, 19600 Praha
256466AGP Beroun-Agropodnik, a.s.46351094Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr
417271AGRO Rozsochy, a.s.63468026165, 59257 Rozsochy
437529ALFAARENA , spol. s r.o.27116948Seydlovo nám. 25/4, 26601 Beroun
405003ALKA TRADE, spol. s r.o. v likvidaci25266446Kostěnice, 53303, Kostěnice, , 92
306412AMICUS CERTUS 3000, s.r.o.64582370Sekaninova 397/12, 12800 Praha
413710Apala s.r.o.24849413Primátorská 296/38, 18000 Praha
44864APRO T.E.A.M. a. s. v likvidaci44265492Praha, 14000, , OHRADNÍ, 26
92299ARGUS - HODONÍN, spol. s r.o. - v likvidaci49454421Hodonín, Velkomoravská 18, PSČ 695 01
126924ARKYS, s.r.o.25321366Podstránská 1094/1, 62700 Brno
243646ATALIAN Facility CZ s.r.o.2508944717. listopadu 1434, 29301 Mladá Boleslav
162154ATON BOHEMIA spol. s r.o. v likvidaci49713841Praha, 16000, Střešovice, U střešovických hřišť, 618/9
445668AUTOŠKOLA  Petr Kříž Flegel s.r.o.48116599Ocelářská 2274/1, 19000 Praha
319152AZY, spol. s r.o.63072700Senovážná 995/2, 11000 Praha
183567BestClean Distribution s.r.o.5805848Linecká 260, 382 41 Kaplice
27783Biomarkers a.s.27930360Hošťálkova 632/41, 16900 Praha
411719Bytové družstvo Poznaňská 437 - 43924707546Poznaňská 438/27, 18100 Praha
181189CALMA TRADING společnost s ručením omezeným49617761U dubu 1640/55, 14700 Praha
107005CLEANIC PARTNER s.r.o.27661041Křenova 438/7, 16200 Praha
41389Combau - TEC s.r.o. v likvidaci60708018Dopravní 500/9, 10400 Praha
478319CONSTRUCT JP, a.s.27946231Bělohorská 185/163, 16900 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1935740"MELCOM spol. s r.o."25008757Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
25989091M.cz s.r.o.29222753Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
5715953 + EL, spol. s r.o.63675528Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
4856783D PRENATAL s.r.o.1394509Nademlejnská 1066/8, 19800 Praha
2467689A bona mente interier s.r.o.24285471Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
524082A MODUL architects s.r.o.3080374Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
3118795A.V.K. Energy s.r.o.3668428Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
3146409Accanto Ariento group s.r.o.2459281Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
1297075Air Pharmacy s.r.o.24265101Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2432856AllServices Group s.r.o.28486404Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
3221102AllServices Support s.r.o.4165799Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2419149ALLUX - STAV s.r.o.27193021Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2673802ANNAPARMA s.r.o.27657809Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2012053ARERA SOLUTIONS s.r.o.2110211Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
590539AROPA s.r.o. v likvidaci29003938Nademlejnská 606/3, 19800 Praha
22067Asistentka CZ, s.r.o.24166570Nademlejnská 606/3, 19800 Praha
100765ASIVE s.r.o.28401042Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00
2999105ATAR s.r.o.27141993Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
3389881ATP-Elite s.r.o.27384306Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2051737AUBERGINE s.r.o.28234618Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
1746243AUTOEXPRES Plus s.r.o.3463885Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2758675Avenger CZECH s.r.o.28236441Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
2851369B.O.M.K.D. s.r.o.24817104Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
1168654BAB Media s.r.o.24756032Nademlejnská 600/1, 19800 Praha
3278521BESTCAR RENT, a.s. v likvidaci25899295Nademlejnská 600/1, 19800 Praha

Fyzické osoby v okolí