Československá obchodní banka, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem Československá obchodní banka, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 46. Její identifikační číslo je 1350

Výpis z obchodního rejstříku Československá obchodní banka, a. s.

Datum zápisu: 21. 12. 1964

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 46

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8qvdk3s

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 22. 02. 2016

  Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399.
od 22. 02. 2016

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých).5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797.8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře.
od 21. 12. 2015 od 22. 02. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 12. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 12. 08. 2014 od 22. 02. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 09. 06. 2014 od 12. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 02. 2014

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s.
od 15. 07. 2013 od 23. 07. 2013

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:------------------------------------------------ upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,--- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ---------------------------------------------------------------------------------------- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,---------------------------------------------- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------- předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.---------------------------------------------------------------------------------------
od 14. 12. 2007 od 19. 12. 2007

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12:1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnostiMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemHlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007.Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288.Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti.Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007.Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie.
od 30. 04. 2007 od 12. 06. 2007

  Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce.
od 24. 02. 2005 od 12. 09. 2005

  Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exekuce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6.
od 04. 02. 2005 od 24. 02. 2005

  Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční aPoštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představujesoubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB aslouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povazemají tomuto účelu sloužit.
od 04. 06. 2001

  Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí radyspolečnosti.
od 09. 01. 1998 od 24. 01. 2011

  Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní :Československá obchodná banka, a.s.
od 09. 01. 1998 od 29. 11. 2000

  Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválenéministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemipozdějšími dodatky a doplňky.
od 28. 12. 1990 od 11. 10. 1995

  náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4,Nad lesem 13/142
od 08. 03. 1990 od 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1,Ostrovní 2064/5
od 08. 03. 1990 od 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7,Obránců míru 24/481
od 08. 03. 1990 od 29. 12. 1990

  RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988
od 06. 11. 1989 od 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4,Pujmanové 878/33
od 25. 07. 1989 od 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha4-Nusle, V luhu 18/754
od 25. 07. 1989 od 08. 03. 1990

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III.,Rudé armády 800
od 25. 05. 1989 od 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4,Saratovská 18
od 13. 08. 1987 od 08. 03. 1990

  JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104
od 23. 12. 1986 od 11. 10. 1995

  Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481
od 23. 12. 1986 od 08. 03. 1990

  Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8
od 25. 02. 1985 od 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav PetrášHradec Králové III.,Rudé armády 800.
od 11. 08. 1983 od 25. 07. 1989

  Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26
od 22. 04. 1982 od 25. 02. 1985

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7
od 25. 03. 1981 od 25. 05. 1989

  JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33.
od 02. 04. 1979 od 23. 12. 1986

  Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18
od 06. 10. 1976 od 22. 04. 1982

  Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčíúpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvemfinancí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76.Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 02. 06. 1976 od 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Milan VrškovýBratislava, Sibirská 43
od 11. 08. 1975 od 25. 07. 1989

  RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659
od 06. 09. 1972 od 06. 11. 1989

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
od 06. 09. 1972 od 25. 03. 1981

  Člen ředitelství:generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
od 26. 05. 1971 od 06. 09. 1972

  náměstek generálního ředitele Ing. František CahaPraha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259
od 22. 09. 1970 od 11. 08. 1983

  Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26
od 04. 10. 1968 od 06. 10. 1976

  Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice
od 03. 11. 1967 od 05. 04. 1988

  náměstek generálního ředitele Ing. Josef MalátPrůběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice
od 03. 11. 1967 od 13. 08. 1987

  Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle
od 03. 11. 1967 od 22. 09. 1970

  Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice
od 03. 11. 1967 od 02. 07. 1970

  Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylopřeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­zák. č. 243/49 Sb.
od 21. 12. 1964 od 11. 10. 1995

  náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina,Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle
od 21. 12. 1964 od 29. 09. 1975

  Členové ředitelství:generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7
od 21. 12. 1964 od 26. 05. 1971

  náměstek generálního ředitele Antonín Šimek,Ke Klimentce 47, Praha 5
od 21. 12. 1964 od 02. 07. 1970

  náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle,Tychonova 3, Praha 6
od 21. 12. 1964 od 03. 11. 1967

Akcie

Počet: 292 750 002 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 12. 2015

Počet: 292 750 001 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 07. 2013 od 21. 12. 2015

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 03. 2011 od 23. 07. 2013

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 09. 2010 od 14. 03. 2011

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 03. 2010 od 14. 09. 2010

Počet: 5 855 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007 od 02. 03. 2010

Počet: 5 105 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 02. 2002 od 19. 12. 2007

Počet: 5 105 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 01. 1998 od 13. 02. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: KBC Bank N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: WITTEMANS MARC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 12. 2016


Název/Jméno: HUETING WILLEM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2016


Název/Jméno: VÉVODA JIŘÍ

IČO: 64592782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011


Název/Jméno: KNAPP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 1996 od 11. 11. 2004


Název/Jméno: JOHN ARTHUR HOLLOWS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 od 19. 08. 2010


Název/Jméno: HUTLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2008


Název/Jméno: DITZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2013


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 01. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2014 od 16. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 1993 od 09. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: KOŘÍNEK TOMÁŠ

IČO: 75377179

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2015


Název/Jméno: Jarolím Martin

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2015 od 24. 09. 2016


Název/Jméno: CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2015


Název/Jméno: DEPICKERE FRANKY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2015


Název/Jméno: GYSELS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 07. 2013 od 20. 05. 2015


Název/Jméno: HENDRIK GEORGE ADOLPHE GERARD SOETE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2007


Název/Jméno: MARCK PHILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 od 02. 07. 2013


Název/Jméno: PUELINCKX BARTEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: WILMOTS KOEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011 od 20. 05. 2015


Název/Jméno: LIBOT GUY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2011 od 16. 01. 2015


Název/Jméno: SPIELBERGEROVÁ LADISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: HUPKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 od 12. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 od 19. 08. 2010


Název/Jméno: KANTOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: VOLJČ MARKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 od 14. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 od 16. 10. 2006


Název/Jméno: MAMPAEY DIRK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2009 od 17. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 od 11. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2004 od 11. 11. 2004


Název/Jméno: SCHEERLINCK HENDRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2006 od 19. 08. 2010


Název/Jméno: MOREELS PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2007 od 23. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 11. 2002 od 27. 06. 2007


Název/Jméno: LAMSER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2004 od 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1998 od 11. 11. 2004


Název/Jméno: ŠVEJNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2004 od 09. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2004 od 11. 11. 2004


Název/Jméno: Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2007 od 12. 08. 2014


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 od 16. 10. 2006


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHEVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 od 04. 11. 2009


Název/Jméno: GREGOROVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 od 19. 08. 2010


Název/Jméno: KOPECKÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 od 19. 08. 2010


Název/Jméno: FOSSEMALLE ANNE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 od 27. 06. 2007


Název/Jméno: FLORQUIN FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 od 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 11. 08. 2005


Název/Jméno: GLASBERGER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 od 12. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 11. 08. 2005


Název/Jméno: DOCX RIET

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 od 24. 01. 2011


Název/Jméno: ANDRÉ ALBERT GHISLAIN BERGEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 od 16. 10. 2006


Název/Jméno: KOROUS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 12. 09. 2005


Název/Jméno: DAEMS PATRICK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 11. 2002 od 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: SEKINE KANAKO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 11. 08. 2005


Název/Jméno: SEYNAEVE LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 2002 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: Agneessens Herman

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 04. 2001 od 11. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 09. 04. 2001
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: Vermeiren Remi

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 04. 2001 od 01. 10. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 09. 04. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: UNČOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 1999 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: SOUČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 13. 02. 2002


Název/Jméno: Khambata Farida

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 11. 11. 2004


Název/Jméno: Anderson Gavin

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: Duro Willy

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 28. 01. 2004


Název/Jméno: Andersen Gavin

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: Daem Patrick

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 13. 01. 2000


Název/Jméno: Rosse Carl

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 01. 2000 od 01. 10. 2003


Název/Jméno: Pierre Van Keirsbilc

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: Flamé Luc

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: JUNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

IČO: 67375243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: VANHEVEL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: KOLIHA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 01. 1998 od 11. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: ŠALAK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1998 od 05. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 07. 1993 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: VANŽURA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 01. 1998 od 13. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: PAVÚK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 od 29. 11. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: PECHÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 od 29. 11. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 1994 od 09. 01. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: AUTNER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 1996 od 05. 11. 1999


Název/Jméno: PREISINGER DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: ŠRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 od 11. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: STAŇURA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 09. 1997 od 21. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 07. 1992 od 11. 09. 1997


Název/Jméno: MASÁR STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1996 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: SCHEYBALOVÁ JANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 1995 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

IČO: 69627363

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1995 od 11. 01. 2000


Název/Jméno: HEJTMÁNEK MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 1995 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1994 od 13. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 07. 1993 od 21. 12. 1994


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 29. 11. 2000


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 11. 01. 2000


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 od 11. 10. 1995


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: DUŠKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: MAGULA JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 od 11. 10. 1996


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: EBENSTREIT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: KAFTAN OTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: JANČOVIČOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: VACEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: PORUBSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 04. 10. 1994


Název/Jméno: KAČKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: GROMOVÁ MÁRIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 02. 1992 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: KORÝDEK MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 od 09. 01. 1998


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 12. 1990 od 19. 03. 1993


Název/Jméno: KROUPA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 od 08. 07. 1992


Název/Jméno: JÁNSKÝ JAN

IČO: 64054209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: MARVÁNOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně
od 29. 12. 1990 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: VALČÁK ALBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 od 28. 07. 1993


Název/Jméno: VARGA OLIVER

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 od 10. 02. 1992


Název/Jméno: EISENREICH ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 11. 1989 od 17. 07. 1996


Název/Jméno: VARAUS MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 1983 od 06. 11. 1989


Název/Jméno: NEUBAUER PETR

IČO: 16076796

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 01. 1983 od 03. 09. 1990


Název/Jméno: ZAVÁZAL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 10. 1982 od 11. 10. 1995


Název/Jméno: BEJČEK VLADISLAV

IČO: 14697653

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 1971 od 12. 01. 1977


Název/Jméno: ROTTENBORN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1970 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: POTÁČ SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 1970 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: HOUDEK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 07. 1970 od 11. 11. 1971
Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 03. 11. 1967


Název/Jméno: ŠIMEK ANTONÍN

IČO: 16550773

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 07. 1970 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: JORÍK ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1970 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: MIŠEJE FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1969 od 02. 07. 1970


Název/Jméno: KOVÁČIK LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: ZAHÁLKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 06. 1968 od 02. 07. 1970


Název/Jméno: CHRUST LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: KOŽÁRIK JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: NETOLICKÝ KAREL

IČO: 62746421

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: DUBROVAY TIMOTEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 07. 07. 1969


Název/Jméno: ŠPERKA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: MOJŽÍŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: DVOŘÁK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: SKOKAN ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: CHABINA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: CAHA FRANTIŠEK

IČO: 48885185

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 03. 11. 1967


Název/Jméno: PÚLL JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: PODLAHA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: HALLO MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: ČECHURA JAROSLAV

IČO: 10253432

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 02. 07. 1970


Název/Jméno: BURSA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: KOVÁČIK LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 1964 od 25. 06. 1968


Název/Jméno: RŮNA BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAROSLAV

IČO: 41519868

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 od 26. 05. 1971


Název/Jméno: BRADA BOHUSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 04. 04. 1973


Název/Jméno: STÁDLER OTTO

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: PETRŽELKA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 11. 11. 1971


Název/Jméno: LANGER LEV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 04. 04. 1973


Název/Jméno: BEZKOČKA ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 03. 11. 1967


Název/Jméno: VONDRÁČEK JIŘÍ

IČO: 73989215

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 03. 05. 1983


Název/Jméno: POPEL KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 od 03. 11. 1967


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001350

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
815546"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, 70800 Ostrava
384686"Hanáci z.s."270655531, 79841 Stařechovice
7372791. elipsa.cz, s.r.o.28443454Voříškova 1517/17, 16200 Praha
744302MP Personal Exclusive s.r.o.2634560943, 33023 Nýřany
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
686356Agro Hřivice, s.r.o.4771675431, 43965 Hřivice
266318Agropodnik a.s. Hradec Králové47452595Jana Černého 376/5, 50302 Hradec Králové
672012ALPA, s.r.o.49448480Velké Meziříčí, 59425, Velké Meziříčí, Hornoměstská, 378
700985AMET, spol. s r.o.- v likvidaci16355938Velké Bílovice
803961ANDO TRANSLATIONS, s.r.o.26264285Úvoz 523/19, 60200 Brno
243844APAG Elektronik s.r.o.49813005U Panasonicu 396, 53006 Pardubice
408816AVG Technologies CZ, s.r.o.44017774Holandská 879/4, 63900 Brno
180879Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.15271064Praha, 11000, Staré Město, Revoluční, 7
4859Benson Oak, spol. s r.o.41190106Dykova 50/20, 10100 Praha
608352BLUE WATER TRAVEL s.r.o.60934999Jiráskova 2664, 53002 Pardubice
67107BOTPAL s.r.o.27833798Zemědělská 2450/26, 78701 Šumperk
382840BRILLIANT HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding26346559náměstí Republiky 237/38, 30100 Plzeň
400859BUSINESS & BUSINESS s.r.o.25004158Moskevská 1569/26, 40001 Ústí nad Labem
517612Bytové družstvo Mačkalov64610021Na Sídlišti 283, 78349 Lutín
86123Bytové družstvo U Radnice26709333Kojetická 970, 27711 Neratovice
664816Bytové družstvo Větrník 21 a 2325798936Na Větrníku 1886/23, 16200 Praha
243267Cactoo Software s.r.o.24231703Kaprova 42/14, 11000 Praha
349853Capital Market Consulting, s.r.o.45273049Praha, 10000, , KODAŇSKÁ, 46
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
837619Cevax Group s.r.o. v likvidaci4145704Teplická 147, 41761 Bystřany

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
277786Alina Impex CZ, s.r.o. v likvidaci26119226Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
3187422AREA PRAHA III INVESTORS GROUP,spol. s r.o. v likvidaci48582999Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2442901AREA PRAHA IV INVESTORS GROUP,spol. s r.o. v likvidaci48583006Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
473101AREA PRAHA IX INVESTORS GROUP spol.s r.o. v likvidaci25757733Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
991419AREA PRAHA X INVESTORS GROUP spol. s r.o. v likvidaci25766503Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2979290Auxilium, a.s.25636855Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
457266Bankovní informační technologie, s.r.o.63987686Radlická 333/150, 15000 Praha
3188916CALIBER CONSULT, s.r.o. "v likvidaci"26155982Praha, 15000, Radlice, Radlická, 2
2695906Centrum Radlická a.s.26760401Radlická 333/150, 15000 Praha
525455Československá obchodní banka, a. s.1350Radlická 333/150, 15000 Praha
2750571ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB60917776Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
3248414ČSOB Advisory, a.s.27081907Radlická 333/150, 15000 Praha
606575ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společn71296654Radlická 333/150, 15000 Praha
1708864ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296662Radlická 333/150, 15000 Praha
2671815ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB63999463Praha, 15057, Radlice, Radlická, 333/150
1284788ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost25677888Radlická 333/150, 15000 Praha
1666546ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296671Radlická 333/150, 15000 Praha
1159937ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond71296689Radlická 333/150, 15000 Praha
288553ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB71295496Radlická 333/150, 15000 Praha
2333086ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB71295534Radlická 333/150, 15000 Praha
2161030ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený p71296697Radlická 333/150, 15000 Praha
3029917ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost,71296727Radlická 333/150, 15000 Praha
2125933ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB61859265Radlická 333/150, 15000 Praha
19051ČSOB Private Banking státních dluhopisů 1, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost,71296735Radlická 333/150, 15000 Praha
877782ČSOB Property fund, a.s. "v likvidaci"27924068Radlická 333/150, 15000 Praha

Fyzické osoby v okolí