Československá obchodní banka, a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Československá obchodní banka, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 46. Jeho identifikační číslo je 1350

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Československá obchodní banka, a. s.

Datum zápisu: 21. 12. 1964

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: BXXXVI 46

Identifikační číslo:1350

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8qvdk3s

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
od 12. 06. 2007
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
od 13. 02. 2002 do 12. 06. 2007
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14
od 21. 12. 1964 do 13. 02. 2002
Radlická 333/150, 15000 Praha

Skutečnosti

  Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399.
od 22. 02. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 6
od 22. 02. 2016

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých).5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797.8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře.
od 21. 12. 2015 do 22. 02. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 12. 08. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 12. 08. 2014 do 22. 02. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 8
od 09. 06. 2014 do 12. 08. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 02. 2014

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s.
od 15. 07. 2013 do 23. 07. 2013

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:------------------------------------------------ upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,--- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ---------------------------------------------------------------------------------------- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,---------------------------------------------- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------- předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.---------------------------------------------------------------------------------------
od 14. 12. 2007 do 19. 12. 2007

  Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12:1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnostiMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemHlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007.Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288.Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti.Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007.Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie.
od 30. 04. 2007 do 12. 06. 2007

  Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce.
od 24. 02. 2005 do 12. 09. 2005

  Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exekuce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6.
od 04. 02. 2005 do 24. 02. 2005

  Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční aPoštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představujesoubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB aslouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povazemají tomuto účelu sloužit.
od 04. 06. 2001

  Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí radyspolečnosti.
od 09. 01. 1998 do 24. 01. 2011

  Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní :Československá obchodná banka, a.s.
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000

  Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválenéministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemipozdějšími dodatky a doplňky.
od 28. 12. 1990 do 11. 10. 1995

  náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1,Ostrovní 2064/5
od 08. 03. 1990 do 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7,Obránců míru 24/481
od 08. 03. 1990 do 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4,Nad lesem 13/142
od 08. 03. 1990 do 29. 12. 1990

  RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988
od 06. 11. 1989 do 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4,Pujmanové 878/33
od 25. 07. 1989 do 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha4-Nusle, V luhu 18/754
od 25. 07. 1989 do 08. 03. 1990

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III.,Rudé armády 800
od 25. 05. 1989 do 29. 12. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4,Saratovská 18
od 13. 08. 1987 do 08. 03. 1990

  JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104
od 23. 12. 1986 do 11. 10. 1995

  Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481
od 23. 12. 1986 do 08. 03. 1990

  Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8
od 25. 02. 1985 do 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav PetrášHradec Králové III.,Rudé armády 800.
od 11. 08. 1983 do 25. 07. 1989

  Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26
od 22. 04. 1982 do 25. 02. 1985

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7
od 25. 03. 1981 do 25. 05. 1989

  JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33.
od 02. 04. 1979 do 23. 12. 1986

  Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18
od 06. 10. 1976 do 22. 04. 1982

  Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčíúpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvemfinancí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76.Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti.
od 02. 06. 1976 do 08. 03. 1990

  náměstek generálního ředitele Ing. Milan VrškovýBratislava, Sibirská 43
od 11. 08. 1975 do 25. 07. 1989

  RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659
od 06. 09. 1972 do 06. 11. 1989

  Členové ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
od 06. 09. 1972 do 25. 03. 1981

  Člen ředitelství:generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava
od 26. 05. 1971 do 06. 09. 1972

  náměstek generálního ředitele Ing. František CahaPraha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259
od 22. 09. 1970 do 11. 08. 1983

  Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26
od 04. 10. 1968 do 06. 10. 1976

  Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice
od 03. 11. 1967 do 05. 04. 1988

  náměstek generálního ředitele Ing. Josef MalátPrůběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice
od 03. 11. 1967 do 13. 08. 1987

  Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle
od 03. 11. 1967 do 22. 09. 1970

  Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice
od 03. 11. 1967 do 02. 07. 1970

  Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylopřeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­zák. č. 243/49 Sb.
od 21. 12. 1964 do 11. 10. 1995

  náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina,Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle
od 21. 12. 1964 do 29. 09. 1975

  Členové ředitelství:generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971

  náměstek generálního ředitele Antonín Šimek,Ke Klimentce 47, Praha 5
od 21. 12. 1964 do 02. 07. 1970

  náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle,Tychonova 3, Praha 6
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967

Akcie

Počet: 292 750 002 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 21. 12. 2015

Počet: 292 750 001 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 23. 07. 2013 do 23. 07. 2013

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 14. 03. 2011 do 14. 03. 2011

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 09. 2010 do 14. 09. 2010

Počet: 292 750 000 ks v hodnotě: 20 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 02. 03. 2010 do 02. 03. 2010

Počet: 5 855 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2007 do 19. 12. 2007

Počet: 5 105 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 02. 2002 do 13. 02. 2002

Počet: 5 105 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 09. 01. 1998 do 09. 01. 1998

Počet: 811 ks v hodnotě: 5000000 - akcie na jméno
od 16. 03. 1994 do 16. 03. 1994

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 16. 03. 1994 do 16. 03. 1994

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 5000 - zaměstnanecké akcie na jméno
od 28. 12. 1990 do 28. 12. 1990

Počet: 10 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 06. 07. 1979 do 06. 07. 1979

Počet: 7 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 20. 09. 1967 do 20. 09. 1967

Počet: 5 000 ks v hodnotě: 100000 - akcie na majitele
od 21. 12. 1964 do 21. 12. 1964

Vlastníci

Název/Jméno: KBC Bank N.V.

Adresa: 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické království
od 12. 06. 2007

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 06. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HUETING WILLEM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 2016

Adresa: 2562 CP Den Haag, Regentesselaan 75, Nizozemské království
od 24. 09. 2016


Název/Jméno: VÉVODA JIŘÍ

IČO: 64592782

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011

Adresa: Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
od 12. 04. 2015
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova 707, PSČ 19014
od 24. 01. 2011 do 12. 04. 2015


Název/Jméno: DITZ MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2013

Adresa: U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
od 05. 09. 2014
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha
od 31. 01. 2013 do 05. 09. 2014


Název/Jméno: JOHN ARTHUR HOLLOWS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 06. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 do 19. 08. 2010

Adresa: V uličkách 882, Nebušice, 164 00 Praha 6
od 09. 06. 2014
Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království
od 07. 07. 2009 do 19. 08. 2010
Cold Aston, The Old Chapel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 16. 10. 2006 do 07. 07. 2009


Název/Jméno: KNAPP PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2004
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 1996 do 11. 11. 2004

Adresa: Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
od 16. 01. 2015
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795, PSČ 16500
od 07. 07. 2009 do 16. 01. 2015
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795
od 16. 07. 2001 do 07. 07. 2009
Praha 6, Šlikova 1
od 11. 10. 1996 do 16. 07. 2001


Název/Jméno: KAVÁNEK PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 01. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 08. 2014 do 16. 01. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 1993 do 09. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993

Adresa: Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 20. 08. 2014
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 12. 03. 2014 do 09. 06. 2014
Praha 1, Ostrovní 2064/5, PSČ 11000
od 07. 07. 2009 do 12. 03. 2014
Praha 1, Ostrovní 2064/5
od 28. 07. 1993 do 07. 07. 2009
Praha 1, Ostrovní 2064/5
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: KOŘÍNEK TOMÁŠ

IČO: 75377179

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 2015

Adresa: Do Polí 463, 252 44 Psáry
od 14. 03. 2015


Název/Jméno: HUTLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 03. 2008

Adresa: Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 02. 07. 2013
Praha 10, Na Vrších 1490/7, PSČ 10000
od 06. 03. 2008 do 02. 07. 2013


Název/Jméno: JAROLÍM MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 03. 2015 do 24. 09. 2016

Adresa: 1950 Kraainem, Prinsedal 13, Belgické království
od 14. 03. 2015 do 24. 09. 2016


Název/Jméno: CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2015

Adresa: 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 24, Belgické království
od 16. 01. 2015


Název/Jméno: DEPICKERE FRANKY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2015

Adresa: 8770 Ingelmunster, Izegemstraat 203, Belgické království
od 16. 01. 2015


Název/Jméno: GYSELS JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 07. 2013 do 20. 05. 2015

Adresa: 2980 Zoersel, De Hulsten 50, Belgické království
od 02. 07. 2013 do 20. 05. 2015


Název/Jméno: HENDRIK GEORGE ADOLPHE GERARD SOETE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 06. 2007 do 27. 06. 2007

Adresa: 2290 Vorselaar, Heiken 10, Belgické království
od 05. 09. 2012
2290 Vorselaar, Heiken 10, Belgické království
od 27. 06. 2007 do 27. 06. 2007


Název/Jméno: MARCK PHILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 02. 2012 do 02. 07. 2013

Adresa: 3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království
od 17. 02. 2012 do 02. 07. 2013


Název/Jméno: LIBOT GUY

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 01. 2011 do 16. 01. 2015

Adresa: 1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království
od 24. 01. 2011 do 16. 01. 2015


Název/Jméno: PUELINCKX BARTEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011 do 12. 08. 2014

Adresa: Praha 6 - Dejvice, Na Kodymce 1011/24, PSČ 16000
od 24. 01. 2011 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: WILMOTS KOEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 01. 2011 do 20. 05. 2015

Adresa: Statenice - Černý Vůl, Za Roklí 343, PSČ 25262
od 24. 01. 2011 do 20. 05. 2015


Název/Jméno: VOLJČ MARKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 do 14. 03. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 do 16. 10. 2006

Adresa: Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika
od 19. 08. 2010 do 14. 03. 2015
Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království
od 11. 11. 2004 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: SPIELBERGEROVÁ LADISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 do 12. 08. 2014

Adresa: Havlovice 315, okres Trutnov, PSČ 54232
od 19. 08. 2010 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: HUPKA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 do 12. 08. 2014
Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 do 19. 08. 2010

Adresa: Plzeň, Majakovského 8, PSČ 32300
od 12. 09. 2005 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: KANTOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 08. 2010 do 12. 08. 2014

Adresa: Hradec Králové, Haškova 1239, PSČ 50002
od 19. 08. 2010 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: SCHEERLINCK HENDRIK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 10. 2006 do 19. 08. 2010

Adresa: Praha 6 - Břevnov, U Ladronky 1335/29, PSČ 16900
od 04. 11. 2009 do 19. 08. 2010
9310 Moorsel-Aalst, Hollestraat 6, Belgické království
od 25. 10. 2006 do 04. 11. 2009


Název/Jméno: Mampaey Dirk

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 2009 do 17. 02. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 do 11. 08. 2005
Dozorčí rada - člen
od 28. 01. 2004 do 11. 11. 2004

Adresa: 2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království
od 04. 11. 2009 do 17. 02. 2012
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království
od 28. 01. 2004 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: ŠVEJNAR JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 11. 11. 2004 do 09. 06. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 28. 01. 2004 do 11. 11. 2004

Adresa: 15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké
od 07. 07. 2009 do 09. 06. 2014
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké
od 28. 01. 2004 do 07. 07. 2009


Název/Jméno: LAMSER JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 11. 2004 do 12. 08. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1998 do 11. 11. 2004

Adresa: Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15, PSČ 15300
od 07. 07. 2009 do 12. 08. 2014
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15
od 15. 08. 2001 do 07. 07. 2009
Praha 5, Seydlerova 2149
od 09. 01. 1998 do 15. 08. 2001


Název/Jméno: MOREELS PHILIPPE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 06. 2007 do 23. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 11. 2002 do 27. 06. 2007

Adresa: Praha 1 - Staré Město, Pařížská 1068/10, PSČ 11000
od 07. 07. 2009 do 23. 12. 2009
Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 63, PSČ 16000
od 15. 05. 2008 do 07. 07. 2009
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22, PSČ 11000
od 27. 06. 2007 do 15. 05. 2008
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22
od 12. 09. 2005 do 27. 06. 2007
Praha 1, Pařížská 128/22
od 25. 11. 2002 do 12. 09. 2005


Název/Jméno: Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2007 do 12. 08. 2014

Adresa: 8710 Ooigem, Desselgemsestraat 15, Belgické království
od 17. 10. 2007 do 12. 08. 2014


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHEVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 do 04. 11. 2009

Adresa: 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgické království
od 16. 10. 2006 do 04. 11. 2009


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 10. 2006 do 16. 10. 2006

Adresa: 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgické království
od 16. 10. 2006 do 16. 10. 2006


Název/Jméno: KOPECKÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 do 19. 08. 2010

Adresa: Pardubice, Kosmonautů 244, PSČ 53009
od 12. 09. 2005 do 19. 08. 2010


Název/Jméno: GREGOROVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 09. 2005 do 19. 08. 2010

Adresa: Praha 9 - Čakovice, Vojáčkova 612, PSČ 19600
od 12. 09. 2005 do 19. 08. 2010


Název/Jméno: FLORQUIN FRANCOIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 do 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 11. 08. 2005

Adresa: 2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království
od 29. 11. 2000 do 16. 10. 2006
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: DOCX RIET

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 do 11. 08. 2005

Adresa: Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království
od 11. 08. 2005 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: FOSSEMALLE ANNE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 do 11. 08. 2005

Adresa: Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 11. 08. 2005 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: GLASBERGER ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 08. 2005 do 12. 09. 2005
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 11. 08. 2005

Adresa: Praha 10 - Horní Měcholupy, Janovská 400
od 11. 08. 2005 do 12. 09. 2005
Kladno, Vitry 2177
od 29. 11. 2000 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: ANDRÉ ALBERT GHISLAIN BERGEN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 11. 2004 do 11. 11. 2004

Adresa: Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království
od 11. 11. 2004 do 11. 11. 2004


Název/Jméno: KOROUS PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 12. 09. 2005

Adresa: Praha 5 - Motol, Bedrnova 256/22
od 11. 02. 2004 do 12. 09. 2005
Praha 5 - Motol, Hennerova 225
od 29. 11. 2000 do 11. 02. 2004


Název/Jméno: DAEMS PATRICK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 25. 11. 2002 do 16. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: Praha 6, U Ladronky 1335/29
od 01. 10. 2003 do 16. 10. 2006
Praha 6, U Ladronky 1335/24
od 25. 11. 2002 do 01. 10. 2003
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: SEKINE KANAKO

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 11. 08. 2005

Adresa: Flat 14, 4 Cranley Place, London SW7 3AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 25. 11. 2002 do 11. 08. 2005


Název/Jméno: SEYNAEVE LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 13. 02. 2002 do 25. 11. 2002

Adresa: Praha 1, Konvitská 290/17
od 13. 02. 2002 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: Vermeiren Remi

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 04. 2001 do 01. 10. 2003
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 09. 04. 2001
Dozorčí rada - předseda
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgické království
od 29. 11. 2000 do 01. 10. 2003
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: Agneessens Herman

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 04. 2001 do 11. 11. 2004
Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 09. 04. 2001
Dozorčí rada - místopředseda
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 3080 Tervuren, Edelweisslaan 47, Belgické království
od 29. 11. 2000 do 11. 11. 2004
3080 Tervuren,Edelweisslaan 47, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: UNČOVSKÝ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 05. 11. 1999 do 25. 11. 2002

Adresa: Praha 7-Holešovice, U Průhonu 56
od 05. 11. 1999 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: Andersen Gavin

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 11. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: SOUČKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 13. 02. 2002

Adresa: Liberec 1, Studentská 1
od 29. 11. 2000 do 13. 02. 2002


Název/Jméno: Duro Willy

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 28. 01. 2004

Adresa: 3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgické království
od 29. 11. 2000 do 28. 01. 2004
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: Anderson Gavin

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 25. 11. 2002

Adresa: 48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 29. 11. 2000 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: Khambata Farida

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 11. 2000 do 11. 11. 2004

Adresa: 3224 R Street N.W., Washington D.C. 20007, Spojené státy americké
od 29. 11. 2000 do 11. 11. 2004


Název/Jméno: Daem Patrick

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 13. 01. 2000

Adresa: 1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 13. 01. 2000


Název/Jméno: Pierre Van Keirsbilc

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: Flamé Luc

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 8490 Jabbeke, Tafeldijcken 6, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: Rosse Carl

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 01. 2000 do 01. 10. 2003

Adresa: Praha 6, Ke Strži 650
od 11. 01. 2000 do 01. 10. 2003


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

IČO: 12812412

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: Praha 6, Na Malé Šárce 24
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: VANHEVEL JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: 2830 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgie, Belgické království
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: JUNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000

Adresa: Plzeň, Barákova 56, okres Plzeň-město
od 11. 01. 2000 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: KOLIHA JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000

Adresa: Praha 4, Rodvínovská 1351
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: PREISINGER DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000

Adresa: Bratislava, Eisnerova 11
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: HAVEL MIROSLAV

IČO: 71663479

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 09. 01. 1998 do 11. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 09. 01. 1998

Adresa: Praha 6, Evropská 675
od 09. 01. 1998 do 11. 01. 2000
Praha 6, Evropská 675
od 04. 10. 1994 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: ŠRYTR VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 do 11. 01. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 do 09. 01. 1998

Adresa: Praha 4, Vavřenova 20/1170
od 28. 07. 1993 do 11. 01. 2000


Název/Jméno: AUTNER RUDOLF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 10. 1996 do 05. 11. 1999

Adresa: Praha 3, Na Balkáně 66
od 09. 01. 1998 do 05. 11. 1999
Praha 4, Dolnojirčanská 32
od 11. 10. 1996 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: ŠALAK JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 09. 01. 1998 do 05. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 07. 1993 do 09. 01. 1998

Adresa: Bratislava, Kaštielská 1536/10, Slovenská republika
od 09. 01. 1998 do 05. 11. 1999
Košice, Fábryho 9, Slovenská republika
od 28. 07. 1993 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: VANŽURA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 09. 01. 1998 do 13. 01. 2000
Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 09. 01. 1998

Adresa: Praha 4, Dědinova 2011
od 04. 10. 1994 do 13. 01. 2000


Název/Jméno: PAVÚK ŠTEFAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 do 09. 01. 1998

Adresa: Bratislava, Budatínská 29, Slovenská republika
od 28. 07. 1993 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: PECHÁČEK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 09. 01. 1998 do 29. 11. 2000
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 01. 1994 do 09. 01. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993

Adresa: Praha 2, Chopinová 2
od 10. 01. 1994 do 29. 11. 2000
Praha 2, Chopinova 2
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: STAŇURA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 11. 09. 1997 do 21. 05. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 07. 1992 do 11. 09. 1997

Adresa: Praha 6-Nebušice, Požárnická 160
od 11. 09. 1997 do 21. 05. 2003
Praha 6, Bechyňova 5
od 08. 07. 1992 do 11. 09. 1997


Název/Jméno: MASÁR STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1996 do 29. 11. 2000

Adresa: Povážská Bystrica, Štúrova 43/22
od 11. 10. 1996 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: HEJTMÁNEK MILOSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 1995 do 17. 07. 1996

Adresa: Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město
od 11. 10. 1995 do 17. 07. 1996


Název/Jméno: SCHEYBALOVÁ JANA

Funkce: Prokura - prokurista
od 11. 10. 1995 do 17. 07. 1996

Adresa: Jablonec nad Nisou, Kostelní 6
od 11. 10. 1995 do 17. 07. 1996


Název/Jméno: SUCHÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 10. 1995 do 11. 01. 2000

Adresa: Praha 3, Radhošťská 1
od 11. 10. 1995 do 11. 01. 2000


Název/Jméno: TAUBER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1994 do 13. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 28. 07. 1993 do 21. 12. 1994

Adresa: okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70
od 21. 12. 1994 do 13. 02. 2002
Praha 4, Pobočná 18
od 28. 07. 1993 do 21. 12. 1994


Název/Jméno: PRINC JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 11. 10. 1995

Adresa: Unhošť, Křivoklátská 345, okres Kladno
od 04. 10. 1994 do 11. 10. 1995


Název/Jméno: EICHLER GABRIEL

IČO: 71579583

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 09. 01. 1998

Adresa: Praha 5, Wassermannova 923
od 04. 10. 1994 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: VALTR IGOR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 11. 01. 2000

Adresa: Praha 1, Staroměstské nám. 19
od 04. 10. 1994 do 11. 01. 2000


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 10. 1994 do 29. 11. 2000

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 82
od 04. 10. 1994 do 29. 11. 2000


Název/Jméno: MAGULA JOZEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 do 11. 10. 1996

Adresa: Bratislava, Ševčenkova 27, Slovenská republika
od 28. 07. 1993 do 11. 10. 1996


Název/Jméno: DUŠKOVÁ STANISLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 9, Varnsdorfská 336/7
od 28. 07. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: PŘIBYL MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 07. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 10, Strašnická 869/14
od 28. 07. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: KAČKA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993

Adresa: Bratislava, Púpavova 27, Slovenská republika
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: JANČOVIČOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 09. 01. 1998

Adresa: Bratislava, Bajzova 12, Slovenská republika
od 19. 03. 1993 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: PORUBSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993

Adresa: Trenčín, Hodžova 9, Slovenská republika
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: SCHULZOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993

Adresa: Praha 3, Vinohradská 164
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: VACEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 3, Slezská 115
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: EBENSTREIT JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993

Adresa: Plzeň, Libušina 8, okres Plzeň-město
od 19. 03. 1993 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 5, U Klikovky 2020/23
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: KAFTAN OTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Kladno 2, Litevská 2570, okres Kladno
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: DAŇHEL JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994

Adresa: Praha 10, Minská 15
od 19. 03. 1993 do 04. 10. 1994


Název/Jméno: GROMOVÁ MÁRIE

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 02. 1992 do 17. 07. 1996

Adresa: Košice, Bratislavská 13, Slovenská republika
od 10. 02. 1992 do 17. 07. 1996


Název/Jméno: KROUPA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 do 08. 07. 1992

Adresa: Brno, Křížkovského 156, okres Brno-město
od 29. 12. 1990 do 08. 07. 1992


Název/Jméno: JÁNSKÝ JAN

IČO: 64054209

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993

Adresa: Liberec 5, Českých bratří 36/1
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: MARVANOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředsedkyně
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993

Adresa: Praha 4, Nad lesem 13/142
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: KORÝDEK MICHAEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 do 09. 01. 1998

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 24/481
od 29. 12. 1990 do 09. 01. 1998


Název/Jméno: VALČÁK ALBERT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993

Adresa: Bratislava 4, Ladislava Sáru 8, Slovenská republika
od 29. 12. 1990 do 28. 07. 1993


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 29. 12. 1990 do 19. 03. 1993

Adresa: Hradec Králové, Rudé armády 800
od 29. 12. 1990 do 19. 03. 1993


Název/Jméno: VARGA OLIVER

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 11. 1990 do 10. 02. 1992

Adresa: Košice, Jarná 21, Slovenská republika
od 15. 11. 1990 do 10. 02. 1992


Název/Jméno: EISENREICH ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 06. 11. 1989 do 17. 07. 1996

Adresa: Praha 4, Mladenovova 3234
od 06. 11. 1989 do 17. 07. 1996


Název/Jméno: VARAUS MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 1983 do 06. 11. 1989

Adresa: Praha 4 -Nusle, V luhu 18
od 03. 05. 1983 do 06. 11. 1989


Název/Jméno: NEUBAUER PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 01. 1983 do 03. 09. 1990

Adresa: Jablonec n. N., Nejedlého 2
od 12. 01. 1983 do 03. 09. 1990


Název/Jméno: ZAVÁZAL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 10. 1982 do 11. 10. 1995

Adresa: Praha 5, Slávy Horníka 24
od 21. 10. 1982 do 11. 10. 1995


Název/Jméno: BEJČEK VLADISLAV

IČO: 14697653

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 1971 do 12. 01. 1977

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 29
od 02. 12. 1971 do 12. 01. 1977


Název/Jméno: HOUDEK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 07. 1970 do 11. 11. 1971
Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967

Adresa: Praha 6, Cukrovarnická 13/496
od 02. 07. 1970 do 11. 11. 1971
Praha 6, Cukrovarnická 13
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967


Název/Jméno: ROTTENBORN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971

Adresa: Plzeň, Raisova 20, okres Plzeň-město
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: POTÁČ SVATOPLUK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1, Příkopy 28
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: JORÍK ŠTEFAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971

Adresa: Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
od 02. 07. 1970 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: ŠIMEK ANTONÍN

IČO: 16550773

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 07. 1970 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 5, Ke Klimentce 47/2219
od 02. 07. 1970 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: MIŠEJE FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 07. 1969 do 02. 07. 1970

Adresa: Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
od 07. 07. 1969 do 02. 07. 1970


Název/Jméno: ZAHÁLKA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 06. 1968 do 02. 07. 1970

Adresa: Praha 1, Příkopy 28
od 25. 06. 1968 do 02. 07. 1970


Název/Jméno: DUBROVAY TIMOTEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 07. 07. 1969

Adresa: Bratislava, Leningradská 24, Slovenská republika
od 25. 06. 1968 do 07. 07. 1969


Název/Jméno: MOJŽÍŠEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1, Panská 9
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: CHRUST LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971

Adresa: Ostrava, nám. Říjnové revoluce 6, okres Ostrava-město
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: KOŽÁRIK JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971

Adresa: Partizánske, Slovenská republika
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: NETOLICKÝ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: Praha 2, Štěpánská 34
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: KOVÁČIK LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1, Na Příkopě 14
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: ŠPERKA VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1, Příkopy 28
od 25. 06. 1968 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: CHABINA FRANTIŠEK

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 7-Holešovice, Sládkova 9/259
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: SKOKAN ROMAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 6-Dejvice, Na hutích 10/755
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: DVOŘÁK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 10-Strašnice, Na výhledech 6/1424
od 03. 11. 1967 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: BEZKOČKA ANTONÍN

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967

Adresa: Praha 6, Národní obrany 14
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967


Název/Jméno: POPEL KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967

Adresa: Praha 4-Podolí, Na Podkovce 3
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967


Název/Jméno: PROCHÁZKA JAROSLAV

IČO: 41519868

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1, Spálená 16
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: RŮNA BOHUSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971

Adresa: Praha 1-St. Město, Na můstku 11
od 21. 12. 1964 do 26. 05. 1971


Název/Jméno: KOVÁČIK LUDOVÍT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: Praha 1, Na Příkopě 14
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968


Název/Jméno: PODLAHA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: Praha 1, Na Příkopě 28
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968


Název/Jméno: BURSA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: Praha 1-Nové Město, Politických vězňů 20
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968


Název/Jméno: STÁDLER OTTO

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 10, Jakutská 11
od 21. 12. 1964 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: PÚLL JÁN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: Praha 1, Na Příkopě 28
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968


Název/Jméno: BRADA BOHUSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 04. 04. 1973

Adresa: Praha 1, Štěpánská 48
od 21. 12. 1964 do 04. 04. 1973


Název/Jméno: LANGER LEV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 04. 04. 1973

Adresa: Praha 7, Šmeralova 9
od 21. 12. 1964 do 04. 04. 1973


Název/Jméno: PETRŽELKA MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 11. 11. 1971

Adresa: Praha 6, Stavitelská 4
od 21. 12. 1964 do 11. 11. 1971


Název/Jméno: CAHA FRANTIŠEK

IČO: 48885185

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967

Adresa: Praha 4, Hvězdova 15
od 21. 12. 1964 do 03. 11. 1967


Název/Jméno: ČECHURA JAROSLAV

IČO: 10253432

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 02. 07. 1970

Adresa: VHJ ZVIL Plzeň
od 21. 12. 1964 do 02. 07. 1970


Název/Jméno: HALLO MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968

Adresa: VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika
od 21. 12. 1964 do 25. 06. 1968


Název/Jméno: VONDRÁČEK JIŘÍ

IČO: 73989215

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 12. 1964 do 03. 05. 1983

Adresa: Praha 6, V. P. Čkalova 22
od 21. 12. 1964 do 03. 05. 1983


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001350

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
489350„Asociace provozovatelů kin”69780307Politických vězňů 445/13, Beroun-Město, 266 01 Beroun
12056741. Roman G o l t s c hTeplice, Lužická 10
68936915E Copse Hill0, Wimbledon, London,SW 20,Anglie
12056752. Pavel S t r n a dTeplice, Zrenjaninská 346
671798Adam John Tremallan78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska