Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Cestovní kancelář FISCHER, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6304. Její identifikační číslo je 26141647

Výpis z obchodního rejstříku Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Datum zápisu: 21. 12. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6304

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: syrddmx

Předmět podnikání: Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Směnárenská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Provozování cestovní kanceláře

Adresa společnosti

Sídlo: Na strži 1702/65, 14000 Praha

Adresy: Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 14062
od 01. 01. 2010
Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 13000
od 01. 07. 2006 od 01. 01. 2010
Praha l, Provaznická 13, čp.397, PSČ 11000
od 14. 10. 2002 od 01. 07. 2006
Praha l, Provaznická 13
od 21. 12. 1999 od 14. 10. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 07. 2014 od 18. 07. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 31. 07. 2014 od 18. 07. 2015

  Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností: (i) CKF Servisní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 290 38 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161893; (ii) eTravel 2004 s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 268 33 107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210385; a (iii) SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 242 00 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17799, které byly zrušeny bez likvidace.
od 01. 01. 2014

  Mimořádná valná hromada společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6304, konaná dne 18.5.2007 rozhodla takto: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Investments B.V., se sídlem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "hlavní akcionář") je vlastníkem akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Milešovská 1136/5, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 261 41 647 (dále jen "společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,89% podíl na základním kapitálu a hlasovacích práech společnosti , a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i obchodního zákoníku. Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií společnosti: 10.750.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 265.757 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 4.483 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, 160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Výše uvedené bylo prokázáno smlouvou o koupi akcií ze 22.1.2007, opisem ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveném k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o listinné akcie na jméno, výpisem z evidence vedené centrálním depozitářem (SCP) k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o zaknihované akcie na jméno a předložením hromadné akcie při registraci účastníků na této valné hromadě, pokud se jedná o listinné akcie na majitele.2. Valná hromada tímto schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti, tedy 250.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 6.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 2.819 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, které náleží ostatním akcionářům odlišným od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.3. Dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií společnosti, jejichž akcie přechází na hlavního akcionáře, nebo dalším oprávněným osobám, náleží přiměřené protiplnění v částce 0,8041,-Kč na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,-kč, v částce 1.014,73,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč a v částce 846,68,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč. Uvedené přiměřené protiplnění bylo hlavním akcionářem určeno na základě znaleckého posudku společnosti TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, Praha 1, č. 36-1/2007 ze dne 19.3.2007 (dále jen "znalecký posudek") a schváleno rozhodnutím České národní banky o předchozím souhlasu ze dne 19.4.2004 č.j. Sp/544/111/2007, 2007/6467/540. Představenstvo společnosti se seznámilo se znaleckým posudkem a s rozhodnutím České národní banky, projednalo s hlavním akcionářem navrhovanou výši protiplnění, přičemž ji považuje za spravedlivou a přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst.2 obchodního zákoníku.4. Protiplění bude obchodníkem s cennými papíry, společností ATLANTIK, finanční trhy, a.s., IČ: 262 18 062, se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328, dosavadním vlastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (popř. poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, pokud se jedná o dosavadní vlastníky zaknihovaných účastnických cvenných papírů, a nejpozději do 30 dnů ode dnepředání akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., pokud se jedná o dosavadní vlastníky listinných cenných papírů.
od 15. 06. 2007 od 26. 09. 2007

  Základní kapitál společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje o částku ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 361.841.950,- Kč (slovy: třistašedesátjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých) na částku ve výši 521.841.950,- Kč (slovy : pětsetdvacetjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000.000,- (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 160 (jednostošedesát) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií a to pro všechny akcionáře a to z důvodu, že vyloučení přednostního práva všech akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve vstupu nového investora do společnosti, jako předem určeného zájemce, který do společnosti vloží potřebné finanční prostředky, neboť předchozí zvyšování základního kapitálu s využitím přednostního práva akcionářů nebylo úspěšné.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů. Tímto předem určeným zájemcem je společnost Atlantik Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, 1012KK Amsterdam. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo úpisu akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, je na adrese Praha 3, Milešovská 5, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, a to do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce dvou týdnů.Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto :nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do deseti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základníko kapitálu číslo účtu 17597923/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
od 11. 07. 2006 od 04. 10. 2006

  Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 60827874, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložce 634, 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912, které byly zrušeny bez likvidace sloučením se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s..
od 18. 03. 2005

  Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3.3.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých)b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.d) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upisované akcice budou kmenové, znějící na majitele, neregistrované k obchodování na veřejných trzích, které budou vydány v zaknihované podobě, v počtu 10.000.000 kusů (slovy: deset milionů). Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).e) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).f) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému zájemci za účelem posílení vnitřních zdrojů společnosti.g) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je společnost Kapitálová společnost K&K a.s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 27107744.h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod.i) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 dnů.j) Počátek běhu lhůt k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společností písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu.k) Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akciíí. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určenému zájemci k dispozici v sídle společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 17298683/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1.
od 31. 03. 2004 od 29. 04. 2004

  Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základního jmění zčástky 1.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na částku 21.000.000,-Kč, a to peněžitými vklady. Valná hromada dále schválila, žezvýšení základního jmění bude provedeno bez veřejné výzvy kupisování upsáním 2.000.000 kusů kmenových akcií znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč.Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Zvýšení základního jmění nad tuto částku je nepřípustné. Nověupsané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosudexistující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Počet celých nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč činí dva kusy akcií.Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia akcionářivyužijí v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti vpracovních dnech po dobu 15-ti dnů, vždy v době od 9.00 hod. do16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje prvním dnem po nabytíprávní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesenítéto mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, takto:VÁCLAV FISCHER upíše peněžitým vkladem 19.800.000,- Kč, a to1.980.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus,FISCHER, s.r.o. upíše peněžitým vkladem 200.000,- Kč, a to20.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus.Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionářisplacena do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účetspolečnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle §205 obchod. zák.
od 13. 06. 2001 od 06. 01. 2003

Akcie

Počet: 52 184 195 ks v hodnotě: 1 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2014

Počet: 52 184 195 ks v hodnotě: 10 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 10. 2007 od 01. 01. 2014

Počet: 160 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 04. 10. 2006 od 26. 10. 2007

Počet: 7 302 ks v hodnotě: 1053 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 07. 11. 2005 od 26. 10. 2007

Počet: 11 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 03. 2005 od 26. 10. 2007

Počet: 271 912 ks v hodnotě: 1262 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 03. 2005 od 26. 10. 2007

Počet: 7 302 ks v hodnotě: 1053 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 03. 2005 od 07. 11. 2005

Počet: 11 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 29. 04. 2004 od 18. 03. 2005

Počet: 1 000 000 ks v hodnotě: 1 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 12. 1999 od 29. 04. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: KKCG Investments AG

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 11. 2016


Název/Jméno: KKCG Investments B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 12. 2014 od 17. 11. 2016


Název/Jméno: KKCG Investments N.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 31. 07. 2014 od 24. 12. 2014
Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 06. 2011 od 10. 05. 2012


Název/Jméno: KKCG Investments B.V., IČ 34251870

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 09. 2007 od 16. 06. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: DVOŘÁČEK PETR

IČO: 60908688

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 02. 2017
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 07. 2004 od 01. 02. 2017
Dozorčí rada - člen
od 14. 10. 2002 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: ŠTĚRBA JAN

IČO: 72420162

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2014 od 24. 03. 2015


Název/Jméno: JELÍNEK JIŘÍ

IČO: 66041619

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2013 od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2013 od 13. 08. 2013


Název/Jméno: ŠKOPEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 2015 od 23. 03. 2016


Název/Jméno: NOVOTNÝ JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 05. 2010 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: DYNTAR RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2013 od 18. 07. 2015


Název/Jméno: DANIELOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 07. 2014


Název/Jméno: CHLÁDEK MARTIN

IČO: 64027805

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 07. 2014 od 31. 01. 2017


Název/Jméno: ŠAROCH PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 02. 2011 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 70594937

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 02. 2007 od 31. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 08. 2005 od 19. 02. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2004 od 03. 08. 2005


Název/Jméno: VYHNAL MILOSLAV

IČO: 5102243

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 2005 od 23. 02. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 07. 2004 od 03. 08. 2005


Název/Jméno: RADOCH JIŘÍ

IČO: 72593130

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 02. 2013 od 31. 07. 2014


Název/Jméno: RAMPÍR PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 09. 2004 od 13. 02. 2013


Název/Jméno: ŠVARC PETR

IČO: 5524954

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2007 od 03. 02. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNKOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 02. 2007 od 26. 05. 2010
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 01. 2007 od 19. 02. 2007


Název/Jméno: KŘIVÁK FRANTIŠEK

IČO: 12416380

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 09. 2004 od 15. 01. 2007


Název/Jméno: JESTŘABÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 07. 2004 od 03. 08. 2005


Název/Jméno: ČERMÁKOVÁ KAMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 07. 2004 od 23. 09. 2004


Název/Jméno: KOZUBEK TOMÁŠ

IČO: 88511685

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 07. 2004 od 23. 09. 2004


Název/Jméno: KOMÁREK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 07. 2004 od 15. 01. 2007


Název/Jméno: KUBAŠÁKOVÁ SILVIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 04. 11. 2002 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: ŠŤOVÍČKOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 04. 11. 2002 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: VRÁNKOVÁ TEREZA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 2002 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: DRAHORÁD JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 14. 10. 2002 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: JANTULA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 12. 1999 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: MICHELFEITOVÁ JUDITA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1999 od 04. 11. 2002


Název/Jméno: FISCHER VÁCLAV

IČO: 11012854

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 21. 12. 1999 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: BENEŠ MILAN

IČO: 44584334

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 12. 1999 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: KŘÍŽ ZDENĚK

IČO: 71778314

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 12. 1999 od 06. 07. 2004


Název/Jméno: HÁJEK VLADIMÍR

IČO: 48105201

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 21. 12. 1999 od 14. 10. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 577956

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 12. 2001

Odpovědní zástupci: 852579


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:12. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 852578

Přerušení: od 15. 12. 2003 od 14. 12. 2005

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 577956

Přerušení: od 16. 03. 2005 od 15. 03. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 852578


Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 852578


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26141647

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
398733ABLE RESEARCH TECHNOLOGY CZ s.r.o.3584372Karlovo náměstí 290/16, 12000 Praha
6017Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách60617713493, 39464 Počátky
267045AKUPROGRESS s.r.o.61536008Počernická 168/1a, 10800 Praha
397454Alergocare s.r.o.3546365Zdeňka Fibicha 2580/12, 43401 Most
86133Andaler System s.r.o.28653351Vítězslava Nezvala 549, 73801 Frýdek-Místek
297110ATS-TELCOM PRAHA a.s.61860409Trojská 195/88, 17100 Praha
1384Autoklub RAC Sedlčany v AČR61101605107, 26401 Sedlčany
316995Axat, s.r.o.1531956Zaoralova 1901/1, 62800 Brno
38484Be-Brew-er s.r.o.5160537Vršovická 897/20, 10100 Praha
301923Bestsport, a.s.24214795Českomoravská 2345/17, 19000 Praha
5140Blaník Ratměřice spol. s r.o.2757893399, 25703 Ratměřice
178967BOHEMIA BALÓN s.r.o.27209393Podnikatelská 552, 19011 Praha
324823BOHEMIA - FLEISCH,spol.s r.o., německy BOHEMIA - FLEISCH GmbH, anglicky BOHEMIA - FLEISCH Ltd.540765Libušská 319/126, 14200 Praha
440986BOHEMIA ART,spol. s r.o.675661Mezi lysinami 367/7, 14700 Praha
228335BXY Czech, a.s.4559851Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
28407Bytové družstvo KA13525647962Káranská 376/5, 10800 Praha
345167Bytové družstvo Václavkova 28-3061861634Václavkova 508/28, 16000 Praha
347533CALIBARDAS GROUP s.r.o.2513099330, 67934 Knínice
279483CarTec Praha s.r.o.49614801Praha 10, Průběžná 80, PSČ 100 00
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
335063CONSORTE BONDS s.r.o.29140692Na Sídlišti I 152, 25243 Průhonice
88979CPSystem a.s.26509491Družstevní ochoz 1717/5a, 14000 Praha
66964Doneira a.s.28169883Sázavská 914/8, 12000 Praha
439680DRACAR OLOMOUC, s.r.o.26878283Tyršova 590/2, 77900 Olomouc
398115DRIAM, obchodní a.s. v likvidaci40765393Janáčkovo nábřeží 133/61, 15000 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
23057AMBROŽ MIROSLAV18325688Na Libuši 686, 39165 Bechyně
148460ANDERLE IVAN40347516Zikova 609/18, 77900 Olomouc
225387ANDREJCH VÁCLAV1292299422, 38001 Dačice
46518ANDRLE VÁCLAV1472155432, 34601 Blížejov
202396ANDRŠOVÁ LUDMILA12789372V Zahradách 386/8, 41201 Litoměřice
2151BALOUN KAREL12337919Smilova 431, 53002 Pardubice
103853BARNAT PETR88794113Malkovského 590, 19900 Praha
1106BARTOŠ JOSEF10138277Praha, 14000, Krč, BUDĚJOVICKÁ, 367/26
163231BARTOŠ MARTIN67909931Anýžova 449/8, 26801 Hořovice
148336BARTOŠ MICHAL71177434U Kapličky 690, 51741 Kostelec nad Orlicí
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
17683BARTOŠ RICHARD10057421Nerudova 243/7, 36017 Karlovy Vary
53169BAUER JIŘÍ67134971Plzeň, 32600, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), náměstí Generála Píky, 2293/31
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
54077BEJČEK JOSEF10444211Maxe Švabinského 2636/12, 43401 Most
181048BÉM MILAN11014717Gruzínská 61/5, 50341 Hradec Králové
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
25482BENEŠ MILAN44584334Šumná 50, 46312 Liberec
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
308963BERAN LUBOMÍR41823974Čílova 86/18, 16200 Praha
5260BERÁNEK DAVID61431991Brno, 60200, , Podnásepní, 10
206004BIMKA KAREL61747351Slavíkova 3865/8, 69501 Hodonín

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1438173"Český svaz tamburella"22711473Na strži 1702/65, 14000 Praha
1603100"Tamburello, o.s."22897640Na strži 1702/65, 14000 Praha
2823604A-Investment a.s.27928322Na strži 1702/65, 14000 Praha
3135327A.V.T. Sport EU s.r.o.5382823Na strži 1702/65, 14000 Praha
266350ABgames s.r.o.27640841Na strži 1702/65, 14000 Praha
1803286Adobe Systems s.r.o.27177815Na strži 1702/65, 14000 Praha
1506167AGM BATTERY POWER s.r.o.24214469Na strži 1702/65, 14000 Praha
884002AIK-EKO s.r.o.29362172Na strži 1702/65, 14000 Praha
3155296Akademie bezplatného vzdělávání přes Internet, o.p.s.28979001Na strži 1702/65, 14000 Praha
2069823ALLEXIS GROUP a.s.1926390Na strži 1702/65, 14000 Praha
1918838ALUTECHNIK s.r.o.24772887Na strži 1702/65, 14000 Praha
196946American Dream Machines Europe Ltd- Czech Republic branch , organizační složka27959791Na strži 1702/65, 14000 Praha
1909082ARLLEN Development, a.s.26438798Na strži 1702/65, 14000 Praha
2411078ARLLEN Investments, a.s.27434010Na strži 1702/65, 14000 Praha
915561ARLLEN Real Estate, s.r.o. v likvidaci27452590Na strži 1702/65, 14000 Praha
340365ARLLEN Trade, s.r.o.27579450Na strži 1702/65, 14000 Praha
1474513ASOCIACE NA OCHRANU DLUŽNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY22858709Na strži 1702/65, 14000 Praha
2052409Asociace portálů hromadného nakupování22767321Na strži 1702/65, 14000 Praha
820990ATELIER SPEKTRUM s.r.o.v likvidaci27198057Na strži 1702/65, 14000 Praha
1284062Ateliery Smíchov, s.r.o.27447731Na strži 1702/65, 14000 Praha
652266ATLANTIC BIOTECH s.r.o.28213106Na strži 1702/65, 14000 Praha
837495AVENBERG s.r.o.24174416Na strži 1702/65, 14000 Praha
99302BACORA a.s.27926541Na strži 1702/65, 14000 Praha
968912Barry Callebaut Czech Republic s. r. o.28485505Na strži 1702/65, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí