ČEZ Bohunice a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ Bohunice a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15149. Jeho identifikační číslo je 28861736

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ Bohunice a.s.

Datum zápisu: 19. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15149

Identifikační číslo:28861736

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fq8dk9u

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 23. 03. 2009
Praha 4 - Michle, Duhová 2/1444, PSČ 14000
od 19. 03. 2009 do 23. 03. 2009
Duhová 1444/2, 14000 Praha

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základní kapitálu takto:"Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ") jako jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 288 61 736, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s.Jediný akcionář tímto:schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. takto:1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činí 202.400.000,--Kč a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 3.202.400.000,--Kč (slovy: tři milardy dvě stě dva milionů čtyři sta tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.000.000.000,-Kč (slovy: tři milardy korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s.-ČEZ, a.s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) Počet upisovaných akcií: 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akciíb) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěc) Druh: kmenovéd) Forma: na jménoc) Podoba: listinné akcie5)Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a.s., Praha 4, Duhová 2/1444.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zámjemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a.s.. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společosti ČEZ Bohunice a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a.s.7)Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a.s. č. 43-1680410277/0100 speciálně zřízený k tomuto účelu u Komerční banky, a.s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 12. 10. 2009 do 02. 11. 2009

  Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 202.400.000,- Kč (slovy: dvěstědvamilionyčtyřistatisíc korun českých).Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) Počet upisovaných akcií: 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akciíb) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěc) Druh: kmenovéd) Forma: na jménoe) Podoba: listinné akcie.5) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581.6) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a. s., Praha 4, Duhová 2/1444.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a. s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a. s.7) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a. s. speciálně zřízený k tomuto účelu č. 43-1679680237/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a. s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 01. 07. 2009 do 05. 08. 2009

Akcie

Počet: 16 012 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 11. 2009

Počet: 1 012 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 08. 2009 do 05. 08. 2009

Počet: 12 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 do 19. 03. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 19. 03. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ZÁVODSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2011 do 13. 03. 2013

Adresa: Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou
od 07. 11. 2014
Týn nad Vltavou, Hlinecká 721, PSČ 37501
od 15. 06. 2011 do 13. 03. 2013


Název/Jméno: KUBÍN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 2014

Adresa: K. Šafáře 850/58, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
od 07. 11. 2014


Název/Jméno: ŠTULC PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2014 do 16. 07. 2014

Adresa: Šimanovská 617, Kyje, 198 00 Praha 9
od 20. 05. 2014


Název/Jméno: ŽIAROVSKÝ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2014 do 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2009 do 16. 07. 2014

Adresa: Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821, Slovenská republika
od 16. 07. 2014 do 07. 11. 2014
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821 07, Slovenská republika
od 19. 05. 2010 do 16. 07. 2014
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Vŕbová 8594/4, PSČ 821 07, Slovenská republika
od 19. 03. 2009 do 19. 05. 2010


Název/Jméno: BRECELY ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2014 do 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2013 do 13. 03. 2013

Adresa: 90028 Zálesie, Pri Križi, Slovenská republika
od 16. 07. 2014 do 07. 11. 2014
90028 Zálesie, Pri kříži, Slovenská republika
od 13. 03. 2013 do 13. 03. 2013


Název/Jméno: BROŽÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2014

Adresa: Vrbická 914, Kbely, 197 00 Praha 9
od 20. 05. 2014


Název/Jméno: MARTYNEK ANDRZEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 do 20. 05. 2014

Adresa: Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: PETRÁŇ TOMÁŠ

IČO: 42546486

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 do 20. 08. 2013

Adresa: Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 13. 03. 2013


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2013 do 20. 05. 2014

Adresa: Komorní 580/10, 737 01 Český Těšín
od 13. 03. 2013 do 20. 05. 2014


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 16847547

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2012 do 13. 03. 2013

Adresa: Praha 10 - Strašnice, Nad Kapličkou 2335/26
od 22. 02. 2012 do 13. 03. 2013


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2009 do 13. 03. 2013

Adresa: Praha - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 15900
od 05. 12. 2011 do 13. 03. 2013
Petřvald, Klimšova 797, PSČ 73541
od 19. 03. 2009 do 05. 12. 2011


Název/Jméno: JANÍK PAVEL

IČO: 13657836

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2011 do 20. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2009 do 15. 06. 2011

Adresa: Praha 6 - Vokovice, K Lánu 496/2, PSČ 16000
od 19. 03. 2009 do 20. 08. 2013


Název/Jméno: SCHMALZ VLADIMÍR

IČO: 15937984

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2009 do 22. 02. 2012

Adresa: Řez - Husinec 52, PSČ 25068
od 19. 03. 2009 do 22. 02. 2012


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2009 do 13. 03. 2013

Adresa: Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01, Slovenská republika
od 19. 03. 2009 do 13. 03. 2013


Název/Jméno: KOUKLÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2009 do 15. 06. 2011

Adresa: Třebíč, Lípová 960/2, PSČ 67401
od 19. 03. 2009 do 15. 06. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 3. 2009

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 03. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28861736

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:9. 6. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
962502A-Tendr s.r.o.1724436Dolní 222, 565 01 Choceň
2705779Acraman Czech Republic,s.r.o.28181417Praha 1, Michalská 436/19, PSČ 11000
3161997ADLER iTech, a.s.24278777Truhlářská 1103/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
923895AESKULAP, spol. s r.o.47540443Kralupy nad Vltavou, Žižkova 81, okres Mělník, PSČ 27801
733694AGROMACHINE, s.r.o.49197231Švihov, Komenského 188, PSČ 34012

Související osoby

#NázevICOAdresa
1141558ABB ALSTOM POWER N.V.Amsterdam, Burgemeester Haspelslaan 45 5/F 1181 NB Amstelveen, Nizozemské království
1141561Beteiligungs-und ABBVerwaltungsgesellschaft mbH, D-6800 Mannheim 31, SRN
1141559ABB Beteiligungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH,Kallsstadter str.1, D-6800 Mannheim 31, SRN
1114225ABUELO s.r.o.27979121Praha, Slezská 1669/58
623114Acraman (448) LimitedLondýn, Southampton Row 2-6, WC1B 4AA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska