ČEZ Bohunice a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEZ Bohunice a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15149. Její identifikační číslo je 28861736

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ Bohunice a.s.

Datum zápisu: 19. 3. 2009

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15149

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fq8dk9u

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 07. 2014

  Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základní kapitálu takto:"Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ") jako jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 288 61 736, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s.Jediný akcionář tímto:schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. takto:1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činí 202.400.000,--Kč a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 3.202.400.000,--Kč (slovy: tři milardy dvě stě dva milionů čtyři sta tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.000.000.000,-Kč (slovy: tři milardy korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s.-ČEZ, a.s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) Počet upisovaných akcií: 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akciíb) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěc) Druh: kmenovéd) Forma: na jménoc) Podoba: listinné akcie5)Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a.s., Praha 4, Duhová 2/1444.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zámjemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a.s.. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společosti ČEZ Bohunice a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a.s.7)Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a.s. č. 43-1680410277/0100 speciálně zřízený k tomuto účelu u Komerční banky, a.s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 12. 10. 2009 od 02. 11. 2009

  Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 202.400.000,- Kč (slovy: dvěstědvamilionyčtyřistatisíc korun českých).Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:a) Počet upisovaných akcií: 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akciíb) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěc) Druh: kmenovéd) Forma: na jménoe) Podoba: listinné akcie.5) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581.6) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a. s., Praha 4, Duhová 2/1444.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a. s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a. s.7) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a. s. speciálně zřízený k tomuto účelu č. 43-1679680237/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a. s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 01. 07. 2009 od 05. 08. 2009

Akcie

Počet: 16 012 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 11. 2009

Počet: 1 012 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 08. 2009 od 02. 11. 2009

Počet: 12 ks v hodnotě: 200000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 03. 2009 od 05. 08. 2009

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 19. 03. 2009


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KUBÍN PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 11. 2014


Název/Jméno: ZÁVODSKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 06. 2011 od 13. 03. 2013


Název/Jméno: ŠTULC PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2014 od 16. 07. 2014


Název/Jméno: BRECELY ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 03. 2013 od 07. 11. 2014


Název/Jméno: ŽIAROVSKÝ ANDREJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2014 od 07. 11. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2009 od 16. 07. 2014


Název/Jméno: BROŽÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2014


Název/Jméno: MARTYNEK ANDRZEJ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 05. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 od 20. 05. 2014


Název/Jméno: PETRÁŇ TOMÁŠ

IČO: 42546486

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2013 od 20. 08. 2013


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 03. 2013 od 20. 05. 2014


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

IČO: 2023482

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 02. 2012 od 13. 03. 2013


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 03. 2009 od 13. 03. 2013


Název/Jméno: JANÍK PAVEL

IČO: 13657836

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 06. 2011 od 20. 08. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 03. 2009 od 15. 06. 2011


Název/Jméno: BODNÁR PETER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2009 od 13. 03. 2013


Název/Jméno: SCHMALZ VLADIMÍR

IČO: 15937984

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 03. 2009 od 22. 02. 2012


Název/Jméno: KOUKLÍK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 03. 2009 od 15. 06. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 03. 2009

Obory činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 19. 03. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 19. 03. 2009


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ28861736

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:09. 06. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
1920954A-Tendr s.r.o.1724436Choceň , Dolní 222, PSČ 565 01
962835Acraman Czech Republic,s.r.o.28181417Michalská 436/19, 11000 Praha
841258AESKULAP, spol. s r.o.47540443Žižkova 81, 27801 Kralupy nad Vltavou
279750AGROMACHINE, s. r. o.49197231Komenského 188, 34012 Švihov
2193852AGRONET, a.s.49240218Praha, 16000, , Kamýcká 129, 129
2039262ALEVEN Jablonec, a.s.27616924103, 29301 Plazy
1506879ALFE Praha spol. s r.o.25762907Bolevecká 92, 10900 Praha
1874235ALUCON s.r.o.25262581131, 50781 Lázně Bělohrad
2178686AVANT investiční společnost, a.s.27590241Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha
1961145AWP s.r.o.26762854U vodojemu 417, 25242 Jesenice
747938Benteler Automotive Rumburk s.r.o.25492080Rumburk, Bentelerova 460/2, PSČ 408 01
1043312Benteler ČR s.r.o.63145936Školní 713, 46331 Chrastava
968500Bystrouška,spol. s r.o.25745603náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha
1201796Bytové družstvo Veverkova Přelouč25923358Veverkova 1520, 53501 Přelouč
436714BYTOVÉ DRUŽSTVO VYHLÍDKA,družstvo v likvidaci25097261Suchý vršek 2101/45, 15800 Praha
613038CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.28460120Na strži 1702/65, 14000 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
874952CINEPOINT s.r.o.49357956Pod vinicemi 710/13, 16500 Praha
1463781CTS Consult, a.s.27065847Novákových 380/18, 18000 Praha
1230868CZECH HEAT a.s.27587991Trutnov, 54103, Poříčí, Kladská, 466
1983261Česká konsolidační agentura70109966Praha, 17000, Holešovice (Praha 7), Janovského, 438/2
1334508Českomoravská stavební spořitelna, a.s.49241397Vinohradská 3218/169, 10000 Praha
1991055ČEZ Distribuce, a. s.27232425Děčín, 40502, Děčín IV-Podmokly, Teplická, 874/8
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
1764890ČEZ Energetické produkty, s.r.o.28255933Komenského 534, 25301 Hostivice

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
139622ANSL JOSEF46802495165, 34813 Chodová Planá
724801ANTOŠ RADEK4425907721, 40002 Malečov
139626ANTROPIUS MILOSLAV16724941Tepelská 753, 34815 Planá
62836BÁBEK RADOMÍR68039964Náves 12, 66484 Babice u Rosic
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
416653BALCAR ZDENĚK69141177U Legionáře 33, 54911 Dolní Radechová
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
639977BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
68536BAREŠ MIROSLAV72619295Fügnerova 355/27, 40004 Trmice
9741BÁRTA MICHAL44365811Luční 2611/9, 13000 Praha
26555BARTOŠ JAROSLAV68242573Ohradní 1454, 25168 Kamenice
285903BARTOŠ MIROSLAV47278137Malířská 475, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
31220BEK JAROSLAV40830004Brigádníků 2934/101, 10000 Praha
42773BENEŠ JAROMÍR69625191120, 75131 Bohuslávky
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
69180BENEŠOVÁ HANA76369668V předpolí 1449/24, 10000 Praha
87002BEZDĚK PETR88386490Karpatská 2227/2, 25101 Říčany
179158BICEK VÁCLAV63324903Olomoucká 1848/173, 78501 Šternberk
47043BÍLÝ MILAN64747603Havlíčkova 866, 26751 Zdice
189020BLAHETA VLADIMÍR49369407Čáslavská 1791/1, 13000 Praha
9178BLAŽEK PETR46921630Lomnická 1766, 66601 Tišnov

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Firma: Stavební firma Regent spol. s r.o. v likvidaci48203939Třeboň, 37901, Třeboň II, Svobody, 1109/II
Firma: Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.1783092Hrabinská 438/24, 73701 Český Těšín
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Adresa: Pod Klamovkou 1268/3, Košíře, 150 00 Praha 5
Firma: CHESS ON SUNDAY s.r.o.4995775Myslbekova 685/19, 16900 Praha
Firma: Klub přátel čelistního kloubu, o. s.27056341121, 39848 Jetětice
Fyzická osoba: Jaroslav Marek61216062163, 51261 Přepeře
Firma: ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755 01 Vsetín, Svárov 108071211357Svárov 1080, 75501 Vsetín
Adresa: Praha 1 - Nové Město, Helmova 2081/6, PSČ 11000
Fyzická osoba: Václav Javůrek61103811Mladá Boleslav, 29301, Mladá Boleslav I, Nám. Republiky, 1056
Adresa: Chlumec nad Cidlinou, Rooseveltova 111/IV
Firma: IPMORE TRADE s.r.o.5460166Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava
Firma: Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 241126258072Vrobelova 2410/15, 76701 Kroměříž
Fyzická osoba: Petr Bilan74768140Těšínská 990/5, 73601 Havířov
Adresa: Odry, sídliště Pod lesem 829/8

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1002346" H O U F ", spol. s r.o.44268181Baarova 292/16, 14000 Praha
33249133 L invest a.s.26780828Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
3177237AdiNet, s.r.o.27431649Baarova 1472/19, 14000 Praha
2090889AK - Tulpar Prague s.r.o.3061141Baarova 53/21, 14000 Praha
3210368Aliance české energetiky z.s.4582756Duhová 1444/2, 14000 Praha
199448AMETOV & Co. s.r.o.2291738Baarova 53/21, 14000 Praha
806079AREA-GROUP CL a.s.25431781Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
1526669Areál Třeboradice, a.s.29132282Duhová 1444/2, 14000 Praha
980389Brust Invest s.r.o.27931773Baarova 1472/19, 14000 Praha
234761BRUSTIMA, s.r.o.25686917Baarova 1472/19, 14000 Praha
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
1428591ČEZ ESCO, a.s.3592880Duhová 1444/2, 14000 Praha
3008678ČEZ Inženýring, s.r.o.2735385Duhová 1444/2, 14000 Praha
3099983ČEZ LDS s.r.o.1873237Duhová 1444/2, 14000 Praha
3454547ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.24135780Duhová 1444/2, 14000 Praha
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Duhová 425/1, 14000 Praha
2504739ČEZ Recyklace, s.r.o.3479919Duhová 1444/2, 14000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
53687D-Invest Company s.r.o.28362161Baarova 1472/19, 14000 Praha
3095655DOMICA FPI s.r.o.28289650Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
2158451Elektrárna Dukovany II, a. s.4669207Duhová 1444/2, 14000 Praha
1000461Elektrárna Mělník III, a. s.24263397Duhová 1444/2, 14000 Praha
2801008Elektrárna Temelín II, a. s.4669134Duhová 1444/2, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí