ČEZ ESCO, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ ESCO, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 20240. Jeho identifikační číslo je 3592880

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ ESCO, a.s.

Datum zápisu: 25. 11. 2014

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 20240

Identifikační číslo:3592880

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: r5dsviv

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Dne 22. června 2016 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s. a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:1.schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s. z původní výše 1.870.000.000,-- Kč (jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) o částku 471.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) na celkovou novou výši 2.341.000.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta čtyřicet jeden milion korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, a to: i)nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jedno sto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 039 36 040, spisová značka B 20536 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen Energocentrum Vítkovice, a. s.), tj. 57 (padesáti sedmi) kusy kmenových akcií společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1 nebo jen Akcie Energocentrum Vítkovice, a. s.), a ii)nepeněžitým vkladem představovaným pohledávkou společnosti ČEZ, a. s. za společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035, spisová značka B 2145 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen ČEZ Distribuce, a. s.), z titulu Smlouvy o úvěrovém rámci - číslo (2015/6) ze dne 22. prosince 2015 uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., na straně jedné jako úvěrujícím, a společností ČEZ Distribuce, a. s., na straně druhé jako úvěrovaným, ohledně poskytnutí úvěru do výše 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých), tj. pohledávkou ve výši jistiny 411.000.000,-- Kč (čtyři sta jedenáct milionů korun českých) a jejího příslušenství, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2 nebo jen Pohledávka ČEZ, a. s.), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 budou dále společně označeny též jen Nepeněžité vklady), přičemž Nepeněžité vklady byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckými posudky znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně takto:-v případě Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. znaleckým posudkem č. 755/40/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje Nepeněžitý vklad 1 částkou 56.145.000,-- Kč (slovy: padesát šest milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých); -v případě Pohledávky ČEZ, a. s. znaleckým posudkem č. 754/39/2016 vyhotoveným dne 15. června 2016 znalcem/znaleckým ústavem - společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 částkou 415.176.000,-- Kč (slovy: čtyři sta patnáct milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých); a cena Nepeněžitých vkladů činí tedy celkem 471.321.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion tři sta dvacet jeden tisíc korun českých); b)zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 471 ks (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, (dále též jen Akcie), a to konkrétně takto: -za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 56 ks (slovy: padesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, -za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 415 ks (slovy: čtyři sta patnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kursu 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti; c)veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem - společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání Akcií vnesením Nepeněžitých vkladů v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s. na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4: -vnesením Nepeněžitého vkladu 1, který bude vnesen zápisem změny vlastníka Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s. v Centrálním depozitáři cenných papírů na základě smlouvy o vkladu Akcií Energocentrum Vítkovice, a. s., -vnesením Nepeněžitého vkladu 2, který bude vnesen uzavřením smlouvy o vkladu Pohledávky ČEZ, a. s., Úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 471.000.000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden milion korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovené ve znaleckých posudcích shora citovaných; rozdíl mezi součtem ceny Nepeněžitých vkladů stanovené výše citovanými znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d)ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tyto Nepeněžité vklady připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e)upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností ČEZ, a. s., jako upisovatelem, a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; Akcie lze upsat nejpozději do 31. července 2016 (třicátého prvního července roku dva tisíce šestnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán společnosti ČEZ, a.s., jako upisovateli, doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
od 03. 08. 2016

  Dne 2. července 2015 společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jako jediný akcionář společnosti ČEZ ESCO, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ČEZ ESCO, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ ESCO, a.s., z původní výše 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) o částku 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) na celkovou novou výši 1.870.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedmdesát milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti ČEZ ESCO, a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií: i. nepeněžitým vkladem představovaným 100 % (jednosto procentním) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 278 04 721, (dále jen Nepeněžitý vklad 1) a 40101/80042 (zlomek, v jehož čitateli je čtyřicet tisíc jedno sto jedna a ve jmenovateli osmdesát tisíc čtyřicet dva) podílem společnosti ČEZ, a. s. ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., IČ 290 60 109, (dále jen Nepeněžitý vklad 2), (Nepeněžitý vklad 1 a Nepeněžitý vklad 2 dále společně označeny též jen jako Nepeněžité vklady), které byly oceněny v souladu s ustanovením § 251 ZOK znaleckým posudkem znalce vybraného představenstvem společnosti ČEZ ESCO, a.s. ze seznamu znalců vedeného podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně: v případě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. znaleckým posudkem č. 21-1/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znaleckým ústavem, společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 639 98 581, který oceňuje Nepeněžitý vklad 1 částkou 766.412.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátšestmilionůčtyřistadvanácttisíc korun českých); a v případě společnosti ČEZ Energo, s.r.o. znaleckým posudkem č. 1.05/2015 vyhotoveným dne 4. května 2015 znalcem, Ing. Pavlem Hejskem, se sídlem Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO 442 91 205, který oceňuje Nepeněžitý vklad 2 částkou 622.804.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetdvamilionyosmsetčtyřitisíce korun českých); cena Nepeněžitých vkladů činí celkem 1.389.216.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých); ii. peněžitým vkladem ve výši 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých), (dále jen Peněžitý vklad); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním celkem 1.470 ks (slovy: tisíc čtyři sta sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti (dále jen Akcie), a to konkrétně takto: za Nepeněžité vklady bude vydáno 1.389 ks (jedentisíctřistaosmdesátdevět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, za Peněžitý vklad bude vydáno 81 ks (osmdesátjeden kus) kmenových akcií znějících na jméno, vydaných jako (listinné) cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po stanovisku dozorčí rady společnosti, c) veškeré nově upisované Akcie budou upsány určeným zájemcem společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ ESCO, a.s., a vkladová povinnost upisovatele bude splněna nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií: vnesením Nepeněžitých vkladů, které budou vneseny v sídle společnosti ČEZ ESCO, a.s., na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, splacením peněžitého vkladu složením na účet společnosti ČEZ ESCO, a.s. číslo 107-4645430217/0100; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných Akcií činí 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) a odpovídá minimálně ceně Nepeněžitých vkladů stanovených ve Znaleckých posudcích zvýšených o 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých); rozdíl mezi součtem peněžitého vkladu a ceny Nepeněžitých vkladů stanovené Znaleckými posudky a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných Akcií, které budou upsány společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti ČEZ ESCO, a.s.; d) ukáže-li se cena Nepeněžitých vkladů k datu splacení vyšší, než emisní kurs upisovaných Akcií, které na tento Nepeněžitý vklad připadají, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií společnost ČEZ, a. s. nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností ČEZ ESCO, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31. 12. 2015 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepatnáct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
od 16. 07. 2015

Akcie

Počet: 2 341 ks v hodnotě: 1000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 09. 2016

Počet: 2 341 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 08. 2016 do 03. 08. 2016

Počet: 1 870 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 07. 2015 do 16. 07. 2015

Počet: 400 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 25. 11. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 25. 11. 2014


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠTULC PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2016

Adresa: Šimanovská 617, Kyje, 198 00 Praha 9
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: VAVŘICH VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 08. 2016

Adresa: Pihelská 1133/18, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 30. 08. 2016


Název/Jméno: ČERMÁK KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 16. 05. 2016

Adresa: Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8
od 16. 05. 2016


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 11. 2014

Adresa: Spěšného 1890, 252 63 Roztoky
od 25. 11. 2014


Název/Jméno: RZYMAN MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 11. 2014 do 16. 05. 2016

Adresa: Volontérská 1400/1d, 735 35 Horní Suchá
od 25. 11. 2014 do 16. 05. 2016


Název/Jméno: CMÍRAL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 11. 2014 do 02. 05. 2016

Adresa: Ořechová 1789/28, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 25. 11. 2014 do 02. 05. 2016


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 11. 2014

Adresa: Nad Kaňkou 382, Příbram III, 261 01 Příbram
od 25. 11. 2014


Název/Jméno: KLIMUŠKIN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 03. 2015 do 25. 07. 2016

Adresa: Terronská 536/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
od 03. 03. 2015 do 25. 07. 2016


Název/Jméno: KOPP VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014

Adresa: Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 16. 07. 2015
Ve Střešovičkách 2289/58, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014


Název/Jméno: KUBEŠOVÁ MARTINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2015

Adresa: V olšinách 831/74, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 14. 05. 2015


Název/Jméno: ŽIDEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 10. 2015

Adresa: Krmelínská 564/63, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
od 27. 10. 2015


Název/Jméno: SUCHÝ PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 05. 2015 do 27. 10. 2015

Adresa: Švédská 652/27, Muglinov, 712 00 Ostrava
od 14. 05. 2015 do 27. 10. 2015


Název/Jméno: ŠANTA MATEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014

Adresa: Javorová 1858/41, Kobylisy, 182 00 Praha 8
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014


Název/Jméno: BAUER DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2014 do 03. 03. 2015

Adresa: Hornická 3012/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 25. 11. 2014 do 03. 03. 2015


Název/Jméno: PÍCHA ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014

Adresa: Dětská 2568/172, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 25. 11. 2014 do 25. 11. 2014


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 11. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Matušů


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 11. 2015


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 2015


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 2015


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Fábry


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 8. 2015


Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:11. 8. 2015

Odpovědní zástupci: Bernard Slischka


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 4. 2015

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Matušů


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 4. 2015

Odpovědní zástupci: Petr Jesionka


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 11. 2014

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 25. 11. 2014 do 31. 12. 2014
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 25. 11. 2014
Ubytovací služby
od 25. 11. 2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 25. 11. 2014
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 25. 11. 2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 25. 11. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 11. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 25. 11. 2014
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 25. 11. 2014
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 25. 11. 2014
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 25. 11. 2014
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
od 25. 11. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 25. 11. 2014
Zprostředkování obchodu a služeb
od 25. 11. 2014
Sklenářské práce, rámování a paspartování
od 25. 11. 2014
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 25. 11. 2014
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 25. 11. 2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 25. 11. 2014
Projektování pozemkových úprav
od 25. 11. 2014
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 25. 11. 2014
Projektování elektrických zařízení
od 25. 11. 2014
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 25. 11. 2014
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
od 25. 11. 2014
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
od 25. 11. 2014
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 25. 11. 2014
Poskytování technických služeb
od 25. 11. 2014
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 25. 11. 2014
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 25. 11. 2014
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 25. 11. 2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 25. 11. 2014
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 25. 11. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 25. 11. 2014
Překladatelská a tlumočnická činnost
od 25. 11. 2014
Fotografické služby
od 25. 11. 2014
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
od 25. 11. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 25. 11. 2014
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 25. 11. 2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 25. 11. 2014
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
od 25. 11. 2014
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
od 25. 11. 2014
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 25. 11. 2014
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
od 25. 11. 2014
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 25. 11. 2014
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
od 25. 11. 2014
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
od 25. 11. 2014
Výroba hnojiv
od 25. 11. 2014
Výroba plastových a pryžových výrobků
od 25. 11. 2014
Výroba a zpracování skla
od 25. 11. 2014
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
od 25. 11. 2014
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
od 25. 11. 2014
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
od 25. 11. 2014
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 25. 11. 2014
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
od 25. 11. 2014
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
od 25. 11. 2014
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
od 25. 11. 2014
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
od 25. 11. 2014
Pěstitelské pálení
od 25. 11. 2014
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
od 25. 11. 2014
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 25. 11. 2014
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
od 25. 11. 2014
Stavba a výroba plavidel
od 25. 11. 2014
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
od 25. 11. 2014
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
od 25. 11. 2014
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
od 25. 11. 2014
Výroba a opravy čalounických výrobků
od 25. 11. 2014
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
od 25. 11. 2014
Výroba zdravotnických prostředků
od 25. 11. 2014
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
od 25. 11. 2014
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
od 25. 11. 2014
Výroba strojů a zařízení
od 25. 11. 2014
Broušení technického a šperkového kamene
od 25. 11. 2014
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
od 25. 11. 2014
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 25. 11. 2014
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
od 25. 11. 2014
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 25. 11. 2014
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 25. 11. 2014
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 25. 11. 2014
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
od 25. 11. 2014
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 25. 11. 2014


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ03592880

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 12. 2014

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
818861"3W", spol. s r.o.539678Praha 10, Nad vodovodem 14
12015483W, spol. s r.o.Praha 10, Jahodová 73, PSČ 10000
16495BLECHA ADAM75593238Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
984058Agro Jaroměř, spol. s r.o.47470186Rožnov čp.11, okr.Náchod
984054AGROCENTRUM JIZERAN a.s.60914351Komenského náměstí 116, 513 01 Semily

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí