ČEZ ICT Services, a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ ICT Services, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7309. Jeho identifikační číslo je 26470411

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ ICT Services, a. s.

Datum zápisu: 14. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7309

Identifikační číslo:26470411

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zbsdk9i

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob,...
Ubytovací služby
Realitní činnost
Poskytování telekomunikačních služeb
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky,...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Pronájem a půjčování věcí movitých
Projektování elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053
od 10. 06. 2011
Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 12000
od 22. 05. 2002 do 10. 06. 2011
Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 11148
od 14. 11. 2001 do 22. 05. 2002
Duhová 1531/3, 14000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 01. 07. 2014 do 13. 01. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 01. 07. 2014 do 13. 01. 2015

  Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZData, s.r.o.
od 01. 10. 2008

  Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnutí:1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu,3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí),4) bere na vědomí, že:- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále jen "znalecký posudek"),- shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahrnující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku;- celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých);- struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující:a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých),b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české),c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a optickými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí,d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých);- na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu;10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká;11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí,12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto:- movité věci: předáním těchto věcí společnosti,- nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností,13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých).
od 06. 03. 2006 do 04. 05. 2006

  Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 23. 02. 2005

  Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o:a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem;d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem určenému) zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií;g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544050207/0100, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč.
od 26. 01. 2005 do 23. 02. 2005

  Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 20. 08. 2003

  - Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o:a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsánímnových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu;b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základníhokapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem;d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány,budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnutyjedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, ževeškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, naadrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínajednem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvospolečnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašledoporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá protipísemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisováníakcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručennávrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy oupsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akciípočíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií;emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii;f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníkupředmětem nepeněžitého vkladu jsou:i) nemovitosti, a to:1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsobvyužití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507;stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří";jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakto jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochoustřechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy,podzemní garáže o šestnácti stáních);stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1;stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří";stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictvíč. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko;4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jináplocha";pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictvíč. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín;ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavbynepojmenované;iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanicetelekomunikační a faxové přístroje, PC;iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město/ Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jinéstavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemkuparcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebnímpozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84pro katastrální území Nové Město, obec Praha;s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedenov příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovanéhoznalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č.3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5.celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudkučiní částku 458.146.100,- Kč.na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějícíchna jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu;g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku buderozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit natvorbu rezervního fondu;h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydanéna zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem;i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodníhozákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií velhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionářetakto:i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemnéhoprohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníkuv návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí;ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti;iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřenímpísemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností;j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladus tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč.
od 30. 06. 2003 do 20. 08. 2003

  Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4,Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 190.000.000,- Kč upsánímnových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějícíchna jméno a majících listinnou podobu.3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem.4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akciíjsou následující:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnostiČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvyo upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akciípředstavenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buďzašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jejosobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedenéhonávrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva opřednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. asdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kčpřipadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsoukmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitáhodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcieje 1.000.000,- Kč,5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci opřednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaciakcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami prosvolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno vbodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí,6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mítpísemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. sesídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649,8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitímpřednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bezvyužití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet,a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy oupsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvyo upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemcipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta provyužití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne,kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvyo upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnemnásledujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisníkurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí1.000.000,- Kč na jednu akcii,9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tatosmlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředněověřeny,10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinensplatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií,11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.278949300217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl vesmyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účetza účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základníhokapitálu,12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jehozvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,-Kč.
od 17. 03. 2003 do 07. 05. 2003

  Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ,a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou,rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodníhozákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodníhozákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy:jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podleustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, 2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodníhozákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu budevydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milionkorun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204aobchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy:jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemžve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohotopřednostního práva:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,naadrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14(slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dnidoručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrhsmlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionářipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsáníakcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akciíbude navíc informace představenstva o přednostním právu dleustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělenípředstavenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč(slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy:šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové,znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jednéakcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorun českých), 5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodníhozákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnitinformaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současnětuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co jeuvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí 6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musímít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a tospolečnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35,PSČ 111 48, IČ: 45274649, 8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudouupsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcieupisované bez využití přednostního práva) upsat v sídlespolečnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48,ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícímdnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akciíupisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsáníakcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak,že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebomu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, ato do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůtapro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdyse jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, želhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počínáběžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií:emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostníhopráva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) na jednu akcii, 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předemurčený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnouformu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti)kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí naúčet společnosti č.275868810297/0100, vedený u Komerční banky,a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účetč.27-5868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platebnístyk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelemsplacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizacijeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých).
od 17. 04. 2002 do 07. 05. 2003

  Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií,dne 28. března 2001.
od 14. 11. 2001 do 07. 05. 2003

Akcie

Počet: 1 895 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 05. 2006

Počet: 1 770 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 02. 2005 do 23. 02. 2005

Počet: 770 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 08. 2003 do 20. 08. 2003

Počet: 312 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 07. 05. 2003 do 07. 05. 2003

Počet: 122 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 05. 2002 do 13. 05. 2002

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 11. 2001 do 14. 11. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO:45274649

Adresa: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053
od 17. 03. 2003
Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 11148
od 14. 11. 2001 do 17. 03. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 11. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SLADKOVSKÝ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2016

Adresa: Vorařská 2075/4, Modřany, 143 00 Praha 4
od 16. 06. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK ONDŘEJ

IČO: 74687069

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2013 do 16. 06. 2016

Adresa: V Dolích 62, Voděrádky, 251 01 Říčany
od 15. 06. 2016 do 16. 06. 2016
K lánu 503/7, Vokovice, 160 00 Praha 6
od 19. 01. 2014 do 15. 06. 2016
K lánu 503/7, Vokovice, 160 00 Praha
od 19. 03. 2013 do 19. 01. 2014


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2009

Adresa: Bzenecká 1070/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
od 06. 08. 2015
Plzeň, Bzenecká 18, PSČ 32300
od 09. 11. 2009 do 06. 08. 2015


Název/Jméno: CENKR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2015 do 16. 06. 2016

Adresa: Onšovecká 2310, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 13. 01. 2015 do 16. 06. 2016


Název/Jméno: JAROŠ ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2008 do 19. 03. 2009

Adresa: Jurkovičova 961/12, Háje, 149 00 Praha 4
od 01. 07. 2014
Praha 4, Podjavorinské 1596/2, PSČ 14000
od 19. 03. 2009 do 01. 07. 2014
Praha 4, Valentova 1744/4, PSČ 14900
od 30. 09. 2008 do 19. 03. 2009


Název/Jméno: KUČERA RADOMÍR

IČO: 15870979

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2011 do 13. 01. 2015

Adresa: Spankov 2, 331 52 Líté
od 28. 06. 2013 do 13. 01. 2015
Spankov 2, PSČ 33152
od 10. 06. 2011 do 28. 06. 2013


Název/Jméno: DORKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007

Adresa: Ve Lhotkách 1819, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
od 22. 05. 2013
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách 1819, PSČ 53003
od 22. 08. 2007 do 22. 05. 2013


Název/Jméno: CERINA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2013 do 13. 01. 2015

Adresa: Pod lázní 1128/6, Nusle, 140 00 Praha 4
od 22. 05. 2013 do 13. 01. 2015


Název/Jméno: BOGAČ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2013

Adresa: Na Michovkách II 665, 252 43 Průhonice
od 22. 05. 2013


Název/Jméno: ŠPÁŇA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2012 do 01. 07. 2014

Adresa: Statenice - Statenice, Zelená 439, PSČ 25262
od 03. 09. 2012 do 01. 07. 2014


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 02. 2003 do 03. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 do 26. 02. 2003

Adresa: Praha 10, Kodaňská, PSČ 10100
od 03. 09. 2012
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 10100
od 11. 03. 2002 do 03. 09. 2012


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2007 do 03. 09. 2012

Adresa: Praha 10, Nad Kapličkou, PSČ 10000
od 03. 09. 2012
Praha 10, Nad Kapličkou 26/2335, PSČ 10000
od 07. 06. 2007 do 03. 09. 2012


Název/Jméno: ČERMÁK KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2007 do 19. 03. 2013

Adresa: Praha 7, Ovenecká 27, PSČ 16000
od 26. 03. 2007 do 19. 03. 2013


Název/Jméno: ŠEPELOVÁ ZITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2009 do 03. 09. 2012

Adresa: Praha 6, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
od 09. 11. 2009 do 03. 09. 2012


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 03. 09. 2012

Adresa: Ostrava, Volgogradská 2524/55
od 06. 03. 2008 do 03. 09. 2012


Název/Jméno: MAXA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 do 22. 05. 2013

Adresa: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 23, PSČ 18600
od 06. 03. 2008 do 22. 05. 2013


Název/Jméno: ROUS DANIEL

IČO: 74501909

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2007 do 22. 08. 2007

Adresa: České Budějovice, Netolická 1180/10, PSČ 37005
od 26. 03. 2007 do 22. 08. 2007


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

IČO: 45745951

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2007 do 26. 03. 2007

Adresa: Louny, Kpt. Nálepky 2241, PSČ 44001
od 26. 03. 2007 do 26. 03. 2007


Název/Jméno: MATĚJOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2007 do 09. 11. 2009

Adresa: Šenov, Morušová 662, PSČ 73934
od 26. 03. 2007 do 09. 11. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 03. 2007 do 06. 03. 2008

Adresa: Holohlavy, Luční 197, PSČ 50303
od 26. 03. 2007 do 06. 03. 2008


Název/Jméno: KAJZROVÁ LUCIE

IČO: 2018365

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 do 10. 06. 2011

Adresa: Kladno, Děčínská 3222, PSČ 27201
od 05. 06. 2006 do 10. 06. 2011


Název/Jméno: VIDLIČKA RICHARD

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 do 07. 06. 2007

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 561, PSČ 25092
od 05. 06. 2006 do 07. 06. 2007


Název/Jméno: ŠTĚPÁN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 06. 2006 do 06. 03. 2008

Adresa: Hradec Králové, Tř. Edvarda Beneše 1431, PSČ 50012
od 05. 06. 2006 do 06. 03. 2008


Název/Jméno: HROBSKÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 do 09. 11. 2009

Adresa: Plzeň, Bzenecká 18, PSČ 32300
od 05. 06. 2006 do 09. 11. 2009


Název/Jméno: PROUZA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007

Adresa: Květnice, Šťavelová 164, okres Praha-východ, PSČ 25084
od 02. 04. 2005 do 26. 03. 2007
Praha 5, Spojařů 1253, PSČ 15600
od 11. 03. 2002 do 02. 04. 2005


Název/Jméno: NIDL MILAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 02. 2005 do 05. 06. 2006
Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 do 03. 02. 2005

Adresa: Most, V Sadech 1728, PSČ 43401
od 03. 10. 2003 do 05. 06. 2006


Název/Jméno: KIČMER LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2005 do 15. 11. 2005

Adresa: Doubravice 76, PSČ 37006
od 03. 02. 2005 do 15. 11. 2005


Název/Jméno: ŘEŘUCHA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2005 do 15. 11. 2005

Adresa: Moravský Krumlov, Pionýrská 529, okres Znojmo
od 03. 02. 2005 do 15. 11. 2005


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 do 03. 10. 2003

Adresa: Třebíč, Hladíkova 1176, PSČ 67401
od 11. 03. 2002 do 03. 10. 2003


Název/Jméno: MELČOVÁ ILONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 do 15. 11. 2005

Adresa: Praha 10, Trhanovské náměstí 1018/11, PSČ 10200
od 11. 03. 2002 do 15. 11. 2005


Název/Jméno: BÍLEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007

Adresa: Praha 9, Hálova 46, PSČ 19000
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007


Název/Jméno: PAVLÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 do 03. 02. 2005

Adresa: Přelouč, Náměstí 17. Listopadu 1232, okres Pardubice, PSČ 53501
od 11. 03. 2002 do 03. 02. 2005


Název/Jméno: KLIKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 03. 2002 do 03. 02. 2005

Adresa: Perštejn, Slunečná 168, okres Chomutov
od 11. 03. 2002 do 03. 02. 2005


Název/Jméno: ZÁPOTOCKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007

Adresa: Kralupy nad Vltavou, Revoluční 472, okres Mělník, PSČ 27801
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007


Název/Jméno: KALDA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007

Adresa: Praha 4, Pod Vrstevnicí 1527/14, PSČ 14000
od 11. 03. 2002 do 26. 03. 2007


Název/Jméno: ČAPOUN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2002 do 11. 03. 2002

Adresa: Praha 10, Jetelová 2858/5, PSČ 10600
od 03. 01. 2002 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002

Adresa: Praha 4 - Michle, U Botiče 1390/3, PSČ 14000
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: MICHUT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002

Adresa: Praha 9, Ivančická 582, PSČ 19900
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: LÁTALOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002

Adresa: Praha 7, Milady Horákové 9, PSČ 17000
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: IVAN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002

Adresa: Roztoky u Prahy, Haškova 1006, PSČ 25263
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: HAUPTVOGEL VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002

Adresa: Praha 4, Svojšovická 2837, PSČ 14100
od 14. 11. 2001 do 11. 03. 2002


Název/Jméno: ČEPOUN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2001 do 03. 01. 2002

Adresa: Praha 10, Jetelová 2858/5, PSČ 10600
od 14. 11. 2001 do 03. 01. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 10. 2008

Zánik oprávnění:1. 10. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Prouza

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 8. 2006


Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 8. 2006

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Prouza

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 3. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Zápotocký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:5. 3. 2003

Přerušení: od 12. 11. 2007 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 1. 2002

Zánik oprávnění:1. 5. 2005


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Iva CACAROVÁ


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Zápotocký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslava Kozáková


Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky, telekomunikací, výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří MEDLÍK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Zápotocký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Josef Michut

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Zápotocký

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 11. 2001

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 17. 03. 2009
Ubytovací služby
od 17. 03. 2009
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 17. 03. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 17. 03. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 17. 03. 2009
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
od 01. 10. 2008
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 02. 07. 2008 do 17. 03. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 07. 2008 do 17. 03. 2009
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 02. 07. 2008 do 17. 03. 2009
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 02. 07. 2008 do 17. 03. 2009
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
od 02. 07. 2008 do 17. 03. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 01. 07. 2008 do 02. 07. 2008
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 01. 07. 2008 do 02. 07. 2008
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 01. 07. 2008 do 02. 07. 2008
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 07. 2008 do 02. 07. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 01. 01. 2008 do 17. 03. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 01. 01. 2008 do 17. 03. 2009
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 01. 2008
Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací
od 03. 08. 2006 do 17. 03. 2009
Ubytovací služby
od 05. 03. 2003 do 17. 03. 2009
Realitní činnost
od 05. 03. 2003 do 17. 03. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 09. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Zprostředkování služeb
od 02. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Zprostředkování obchodu
od 02. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky, telekomunikací, výstavby
od 02. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Projektování elektrických zařízení
od 02. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 02. 01. 2002 do 17. 03. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 01. 2002
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 14. 11. 2001 do 17. 03. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 14. 11. 2001


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 11. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří MEDLÍK

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26470411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 2002

Související firmy

#NázevICOAdresa
2351990"MYTÍ s.r.o."64084426Šternberk, Masarykova č. 17, PSČ 78501
31899173 E Praha Engineering, a.s.169277Praha 7, U Uranie 954/18, PSČ 17000
716178ADASTRA INVEST s.r.o.5119065Letná 432/14, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
3168371Adventure agency s.r.o.25627066Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
2175005AIS Servis, s.r.o.26264315Brno, Provazníkova 84, č.p.1578, PSČ 61300

Související osoby

#NázevICOAdresa
672193MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11
672192MACH EDUARDJemnice-Lovčovice 11
672191KANTŮREK MIROSLAVDešná 84
672190OHERA PAVELDešná 91
16495BLECHA ADAM75593238Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000