ČEZ ICT Services, a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem ČEZ ICT Services, a. s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7309. Její identifikační číslo je 26470411

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ ICT Services, a. s.

Datum zápisu: 14. 11. 2001

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7309

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zbsdk9i

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob,...
Realitní činnost
Ubytovací služby
Poskytování telekomunikačních služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Projektování elektrických zařízení
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky,...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Duhová 1531/3, 14000 Praha

Adresy: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053
od 10. 06. 2011
Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 12000
od 22. 05. 2002 od 10. 06. 2011
Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 11148
od 14. 11. 2001 od 22. 05. 2002

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 01. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 01. 07. 2014 od 13. 01. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 5
od 01. 07. 2014 od 13. 01. 2015

  Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZData, s.r.o.
od 01. 10. 2008

  Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnutí:1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu,3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí),4) bere na vědomí, že:- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále jen "znalecký posudek"),- shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahrnující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku;- celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých);- struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující:a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých),b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české),c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a optickými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí,d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých);- na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu;10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká;11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí,12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto:- movité věci: předáním těchto věcí společnosti,- nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností,13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých).
od 06. 03. 2006 od 04. 05. 2006

  Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 23. 02. 2005

  Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o:a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem;d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem určenému) zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií;g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544050207/0100, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč.
od 26. 01. 2005 od 23. 02. 2005

  Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 20. 08. 2003

  - Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o:a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsánímnových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu;b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základníhokapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku;c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem;d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány,budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnutyjedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci;e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, ževeškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, naadrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínajednem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvospolečnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašledoporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá protipísemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisováníakcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručennávrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy oupsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akciípočíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií;emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii;f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníkupředmětem nepeněžitého vkladu jsou:i) nemovitosti, a to:1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsobvyužití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507;stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří";jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakto jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochoustřechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy,podzemní garáže o šestnácti stáních);stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití"jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1;stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří";stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří";včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listuvlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha;3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictvíč. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko;4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jináplocha";pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost";včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictvíč. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín;ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavbynepojmenované;iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanicetelekomunikační a faxové přístroje, PC;iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město/ Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jinéstavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemkuparcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebnímpozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84pro katastrální území Nové Město, obec Praha;s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedenov příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovanéhoznalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č.3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5.celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudkučiní částku 458.146.100,- Kč.na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějícíchna jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu;g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku buderozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit natvorbu rezervního fondu;h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydanéna zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem;i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodníhozákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií velhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionářetakto:i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemnéhoprohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníkuv návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí;ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti;iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřenímpísemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností;j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladus tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč.
od 30. 06. 2003 od 20. 08. 2003

  Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4,Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 190.000.000,- Kč upsánímnových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu.2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějícíchna jméno a majících listinnou podobu.3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem.4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akciíjsou následující:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnostiČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvyo upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akciípředstavenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buďzašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jejosobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedenéhonávrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva opřednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. asdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kčpřipadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie,c) akcie upisované na základě přednostního práva jsoukmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitáhodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcieje 1.000.000,- Kč,5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci opřednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaciakcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami prosvolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno vbodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí,6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mítpísemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. sesídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649,8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitímpřednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bezvyužití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet,a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy oupsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvyo upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemcipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta provyužití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne,kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvyo upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta proupisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnemnásledujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisníkurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí1.000.000,- Kč na jednu akcii,9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tatosmlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředněověřeny,10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinensplatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií,11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.278949300217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl vesmyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účetza účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základníhokapitálu,12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jehozvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,-Kč.
od 17. 03. 2003 od 07. 05. 2003

  Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ,a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou,rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodníhozákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodníhozákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy:jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podleustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, 2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodníhozákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu budevydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milionkorun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204aobchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy:jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemžve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohotopřednostního práva:a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,naadrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14(slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dnidoručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrhsmlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionářipředá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jehosídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jehopřevzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabudeprávní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsáníakcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akciíbude navíc informace představenstva o přednostním právu dleustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělenípředstavenstva, že lhůta pro upisování akcií na základěpřednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři,b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč(slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy:šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové,znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jednéakcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorun českých), 5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodníhozákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnitinformaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současnětuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co jeuvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, žeji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předáosobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí 6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musímít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a tospolečnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35,PSČ 111 48, IČ: 45274649, 8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudouupsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcieupisované bez využití přednostního práva) upsat v sídlespolečnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48,ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícímdnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akciíupisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsáníakcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak,že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebomu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, ato do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůtapro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdyse jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonatpřednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií vplném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedenýchskutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli- určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrhsmlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrhsmlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, želhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počínáběžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií:emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostníhopráva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) na jednu akcii, 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předemurčený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnouformu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti)kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodníhozákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí naúčet společnosti č.275868810297/0100, vedený u Komerční banky,a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účetč.27-5868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platebnístyk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelemsplacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizacijeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých).
od 17. 04. 2002 od 07. 05. 2003

  Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií,dne 28. března 2001.
od 14. 11. 2001 od 07. 05. 2003

Akcie

Počet: 1 895 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 05. 2006

Počet: 1 770 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 02. 2005 od 04. 05. 2006

Počet: 770 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 20. 08. 2003 od 23. 02. 2005

Počet: 312 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 07. 05. 2003 od 20. 08. 2003

Počet: 122 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 13. 05. 2002 od 07. 05. 2003

Počet: 2 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 11. 2001 od 13. 05. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: ČEZ, a. s.

IČO: 45274649

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 11. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SLADKOVSKÝ RADIM

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 06. 2016


Název/Jméno: DVOŘÁK ONDŘEJ

IČO: 1041711

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2013 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: CHALOUPKOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2009


Název/Jméno: CENKR JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 01. 2015 od 16. 06. 2016


Název/Jméno: JAROŠ ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 03. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 09. 2008 od 19. 03. 2009


Název/Jméno: KUČERA RADOMÍR

IČO: 15870979

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 06. 2011 od 13. 01. 2015


Název/Jméno: DORKO MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007


Název/Jméno: CERINA MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 05. 2013 od 13. 01. 2015


Název/Jméno: BOGAČ VÍTĚZSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2013


Název/Jméno: ŠPÁŇA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2012 od 01. 07. 2014


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 02. 2005
Dozorčí rada - místopředseda
od 26. 02. 2003 od 03. 02. 2005
Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 od 26. 02. 2003


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 09. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2007 od 03. 09. 2012


Název/Jméno: ČERMÁK KAMIL

IČO: 4911172

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 03. 2007 od 19. 03. 2013


Název/Jméno: ŠEPELOVÁ ZITA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2009 od 03. 09. 2012


Název/Jméno: LAPIN IVAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 03. 09. 2012


Název/Jméno: MAXA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 03. 2008 od 22. 05. 2013


Název/Jméno: ROUS DANIEL

IČO: 3249841

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 03. 2007 od 22. 08. 2007


Název/Jméno: SUK JAROSLAV

IČO: 10240616

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2007 od 26. 03. 2007


Název/Jméno: MATĚJOVÁ MONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 03. 2007 od 09. 11. 2009


Název/Jméno: PROCHÁZKA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 03. 2007 od 06. 03. 2008


Název/Jméno: KAJZROVÁ LUCIE

IČO: 2018365

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 od 10. 06. 2011


Název/Jméno: VIDLIČKA RICHARD

IČO: 15916740

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 od 07. 06. 2007


Název/Jméno: ŠTĚPÁN LUBOMÍR

IČO: 10471197

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 05. 06. 2006 od 06. 03. 2008


Název/Jméno: HROBSKÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 06. 2006 od 09. 11. 2009


Název/Jméno: PROUZA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 2002 od 26. 03. 2007


Název/Jméno: NIDL MILAN

IČO: 5343674

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 02. 2005 od 05. 06. 2006
Dozorčí rada - člen
od 03. 10. 2003 od 03. 02. 2005


Název/Jméno: KIČMER LIBOR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2005 od 15. 11. 2005


Název/Jméno: ŘEŘUCHA FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 02. 2005 od 15. 11. 2005


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 od 03. 10. 2003


Název/Jméno: MELČOVÁ ILONA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 od 15. 11. 2005


Název/Jméno: BÍLEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 od 26. 03. 2007


Název/Jméno: PAVLÍK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 11. 03. 2002 od 03. 02. 2005


Název/Jméno: KLIKA PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 11. 03. 2002 od 03. 02. 2005


Název/Jméno: ZÁPOTOCKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 03. 2002 od 26. 03. 2007


Název/Jméno: KALDA ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 03. 2002 od 26. 03. 2007


Název/Jméno: ČAPOUN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 01. 2002 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: RŮŽIČKOVÁ BOŽENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2001 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: MICHUT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2001 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: LÁTALOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: IVAN JÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: HAUPTVOGEL VLADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 11. 2001 od 11. 03. 2002


Název/Jméno: ČEPOUN JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 11. 2001 od 03. 01. 2002


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 10. 2008

Zánik oprávnění:01. 10. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 01. 2008

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 08. 2006


Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 08. 2006

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 2003

Přerušení: od 12. 11. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:05. 03. 2003

Odpovědní zástupci: 282750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 01. 2002

Zánik oprávnění:01. 05. 2005


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 282750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 1249144


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 282750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 87920

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 282750

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky, telekomunikací, výstavby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Odpovědní zástupci: 282748

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Odpovědní zástupci:


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 11. 2001

Odpovědní zástupci: 282748

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:14. 11. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ26470411

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 2002

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
963614" CE.KO.S.", s. r. o.,v likvidaci25257749Staré náměstí 67, 51601 Rychnov nad Kněžnou
985430"MYTÍ s.r.o."64084426Masarykova 2256/17, 78501 Šternberk
1099305"Společenství Kubánská 1509"25873474Ostrava-Poruba, Kubánská 1509/4
1033643ABB ELSYNN, a.s.63488451Brno, 61900, , Heršpická, 13
2555ABLON s.r.o.25710001Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
750865ADASTRA INVEST s.r.o.5119065Letná 432/14, 46001 Liberec
757979Agropodnik Dětřichov, s.r.o.2858628033, 78973 Klopina
806079AREA-GROUP CL a.s.25431781Praha, 14053, Michle (Praha 4), Duhová, 1444/2
690761AUTO - INTER, spol. s r.o. v likvidaci49814672Trutnov, Horská 12/89, PSČ 541 01
569219BEKLOCH s.r.o.5370604Nivky 1620/10, 62800 Brno
538837BELVEDER s.r.o.60931213145, 54101 Trutnov
247605Berkeley s.r.o.27535487Severní 1104/20a, 50003 Hradec Králové
24236BOHEMIA TECHNIK, akciová společnost v likvidaci46713662Praha, 17100, Troja (Praha-Troja), Povltavská, 171
219285BOTAS a.s.13595Smetanova 842, 53973 Skuteč
736408Bouzovská zemědělská společnost, a.s.60793341Bouzov, 78325, Bouzov, Bouzov č.p. 60, 60
762134Bytové družstvo Korycanská ulice26122341Korycanská 372/2, 18100 Praha
397097Bytové družstvo Slezská 93, v likvidaci25076728Slezská 1900/93, 13000 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
657240CITELUM, a.s.25088092Novodvorská 1010/14, 14200 Praha
77633CPI Hotels, a.s.47116757Bečvářova 2081/14, 10000 Praha
702075CZECH FINANCE, a.s.27423425Mšecká 967, 27101 Nové Strašecí
584805Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group63998530Pobřežní 665/23, 18600 Praha
270026ČEZ Bohunice a.s.28861736Duhová 1444/2, 14000 Praha
93429ČEZ Distribuční služby, s.r.o.26871823Riegrovo náměstí 1493/3, 50002 Hradec Králové
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
52403ADÁMEK MARTIN49919598tř. Budovatelů 2377/32, 43401 Most
263430ALBRECHT JAROSLAV46619640Nerudova 627, 38601 Strakonice
185458ANDRES JOSEF40094863Erno Košťála 968, 53012 Pardubice
445761ARDELÁN ALEXANDR1110841057, 54101 Staré Buky
3910BABKOVÁ JANA66889740Lýskova 2067/45, 15500 Praha
202251BÁČOVÁ MARIE40167968Družstevní 1022, 57201 Polička
200695BAHENSKÝ IGOR42157862Neklanova 799/11, 46014 Liberec
127068BALDÍK JIŘÍ709131V zahradách 2393/32, 18000 Praha
142127BÁRTA PAVEL66819920třída Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové
153779BARTÁK ALEŠ64932605Hviezdoslavova 516/39, 14900 Praha
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
148336BARTOŠ MICHAL71177434U Kapličky 690, 51741 Kostelec nad Orlicí
44579BARTUNĚK JIŘÍ67395325Janovská 401, 10900 Praha
75910BARVÍNEK ZDENĚK60149680Žižkov 479, 56201 Ústí nad Orlicí
152858BAŠTA JAN63663767U Židovského hřbitova 373, 26601 Beroun
73483BAŠTA JAN63942283Ovčí hájek 2159/16, 15800 Praha
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
629486BAUM ZDENĚK14862701U koupaliště 641, 46334 Hrádek nad Nisou
545655BECK JOSEF451601715, 74235 Heřmanice u Oder
3921BEDNÁŘ DAVID68471912231, 56153 Dolní Čermná
105014BEDNÁŘ JOSEF1022705928, 28914 Chrást
15376BEDNAŘÍK PETR44819633Pelikánova 115/4, 16200 Praha
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
675411BĚLOCH PAVEL46862714V Lipách 1843/5, 35002 Cheb

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1002346" H O U F ", spol. s r.o.44268181Baarova 292/16, 14000 Praha
3177237AdiNet, s.r.o.27431649Baarova 1472/19, 14000 Praha
1092000ADYP, s.r.o. v likvidaci25619861Baarova 57/7, 14000 Praha
2090889AK - Tulpar Prague s.r.o.3061141Baarova 53/21, 14000 Praha
199448AMETOV & Co. s.r.o.2291738Baarova 53/21, 14000 Praha
980389Brust Invest s.r.o.27931773Baarova 1472/19, 14000 Praha
234761BRUSTIMA, s.r.o.25686917Baarova 1472/19, 14000 Praha
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
2659063COTREN INTERNATIONAL,spol.s r.o.48029297Baarova 55/11, 14000 Praha
805967Cotren Praha s.r.o.25076949Baarova 55/11, 14000 Praha
1382295COTREN,spol. s r.o. v jazyce německém:COTREN GmbH,v jazyce anglickém:COTREN Ltd551431Baarova 55/11, 14000 Praha
2898521ČEZ ICT Services, a. s.26470411Duhová 1531/3, 14000 Praha
7233ČEZ Prodej, s.r.o.27232433Duhová 425/1, 14000 Praha
53687D-Invest Company s.r.o.28362161Baarova 1472/19, 14000 Praha
3229366DANCO PLUS, a.s. v likvidaci48950289Baarova 66/13, 14000 Praha
2676189EG FOOD s.r.o. v likvidaci63221471Baarova 55/11, 14000 Praha
1665850Energie2 Prodej, s.r.o.29134013Duhová 1531/3, 14000 Praha
801827ENGEL CZ, s.r.o.45311510Baarova 309/18, 14000 Praha
488437ENGEL INVEST, spol. s r.o.26123436Baarova 309/18, 14000 Praha
692901EuroUnternehmen s.r.o.24679259Baarova 53/21, 14000 Praha
429444FLOW CLIMA, s.r.o.43001335Baarova 1026/2, 14000 Praha
1835723Golden Management, s.r.o.28170229Baarova 1472/19, 14000 Praha
674980H+R Praha s.r.o. "v likvidaci"25056425Praha, 14000, Michle (Praha 4), Baarova, 11
3036174JMK Audit,s.r.o.25708708Baarova 957/15, 14000 Praha
702123Jumbo-Jet, s.r.o.28466012Baarova 193/10, 14000 Praha

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1935516Hang Le Thi Bich75397579Baarova 1028/4, 14000 Praha
245376ing.Ivan Kocián - IVKO63976412Baarova 66/13, 14000 Praha
1340697Lam Nguyen Thi Hong64718077Baarova 1028/4, 14000 Praha
2427828Minh Nguyen Thi Thanh73719901Baarova 1028/4, 14000 Praha
3142707PhDr. Jitka Baráková - EUROCONTACT, realitní a obchodní sdružení60173505Baarova 53/21, 14000 Praha
1017345Thi Lan Chi Le2561549Baarova 1028/4, 14000 Praha
425938Thi Thanh Huong Nguyenová27388671Baarova 1028/4, 14000 Praha
984101Thi To Uyen Tran4067240Baarova 1028/4, 14000 Praha
3287186Van Dinh Thi Hong29074941Baarova 1028/4, 14000 Praha
1281083Vu Pham Le Anh86868942Baarova 1028/4, 14000 Praha
1092371Yen Nguyen Thi Hong26391813Pod Stárkou 150/17, 14000 Praha
1859739Baranová Thi Lý73766674Baarova 1028/4, 14000 Praha
475142Bui Van Thang28767357Praha, 14000, Michle (Praha 4), Baarova, 1028/4
670450Burian Michal74295071Baarova 1472/19, 14000 Praha
1687897Dlask Jan75485478Baarova 235/8, 14000 Praha
1726834Do Van Sac2800802Baarova 1028/4, 14000 Praha
1246834DOLEŽAL Martin40790347Baarova 1472/19, 14000 Praha
510176Dostálová Vendula73165859Baarova 55/11, 14000 Praha
2760631Duc Thanh Trinh26075466Praha, 14000, Michle (Praha 4), Baarova, 1028/4
667799Dvorský Vilém10173722Baarova 66/13, 14000 Praha
2881829Dvořák Richard47114631Baarova 66/13, 14000 Praha
1053201Hong Diep Nguyen27278913Baarova 1028/4, 14000 Praha
1157289Horváth Karel70739196Baarova 55/11, 14000 Praha
910276Hrdlička Martin43049532Baarova 957/15, 14000 Praha
1734760Hromádko Vratislav73853704Baarova 1472/19, 14000 Praha