ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17323. Jeho identifikační číslo je 24135780

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Datum zápisu: 30. 6. 2011

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17323

Identifikační číslo:24135780

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: btw362i

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053
od 09. 11. 2011
Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 11000
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011
Duhová 1444/2, 14000 Praha

Skutečnosti

  Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 38 924, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 262 06 803, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, IČ 241 35 780, na straně druhé jako nástupnickými společnostmi, došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., uvedené v projektu, na nástupnickou společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a nástupnickou společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
od 01. 07. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 11. 2014

  Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 28. 3. 2013 o zvýšení základního kapitálu takto:Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5.000.000.000,00 Kč (pět miliard korun českých), tj. z částky ve výši 2.080.664.800,00 Kč (dvě miliardy osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých) na částku ve výši 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 25 000 000 (dvaceti pěti milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. stanov Společnosti omezena. Poukázky na akcie nebudou vydávány. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen obchodní zákoník). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Předem určenému zájemci – akcionáři - obchodní společnosti ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581, (dále i jen ČEZ, a.s. nebo Předem určený zájemce), který upíše všech nových 25 000 000 (dvacet pět milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun českých). Tento Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs každé jednotlivé nově upisované akcie je 376,6817588 Kč (tři sta sedmdesát šest korun českých šest milionů osm set sedmnáct tisíc pět set osmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím. Místem pro úpis akcií Předem určeným zájemcem je adresa sídla Společnosti, tj. Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 3 (tři) týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. --Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem ČEZ, a. s., na splacení emisního kursu do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) proti pohledávce ČEZ, a. s., za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci – číslo 2012/13 uzavřené dne 19. 11. 2012 (devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct) mezi Společností, jako dlužníkem, a ČEZ, a. s., jako věřitelem, v celkové výši jistiny 9.417.043.970,98 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů), která se započítává do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých). Existence peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a. s., vůči Společnosti k dnešnímu dni je doložena zprávou auditora, vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: - emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví takto- lhůta 30 (třicet) dní pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. - dohodu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle Společnosti nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami.
od 02. 04. 2013 do 25. 04. 2013

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako rozdělované společnosti, a společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, došlo k odštěpení vymezené části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 8. 2012 došlo ke sloučení společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovská Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L invest a.s., AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o., Bohemian Development, a.s., Bioplyn technologie s.r.o., FVE Buštěhrad a.s. a KEFARIUM, a.s., jako zanikajícími společnostmi. Na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03.
od 01. 11. 2012

  Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 vyhotoveného společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako společností rozdělovanou, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako společností nástupnickou, došlo k odštěpení vymezené části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení odštěpením sloučením, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53.
od 01. 11. 2012 do 01. 11. 2012

  Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Akcie budou upsány peněžitými vklady.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v úvodu tohoto usnesení.S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii.Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4890012/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií.Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.Poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 21. 11. 2011 do 19. 12. 2011

Akcie

Počet: 5 310 498 ks v hodnotě: 200 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 08. 2015

Počet: 30 092 826 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 08. 2015

Počet: 35 403 324 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 10. 08. 2015 do 10. 08. 2015

Počet: 35 403 324 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 04. 2013 do 25. 04. 2013

Počet: 10 403 324 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 11. 2012 do 01. 11. 2012

Počet: 6 366 560 ks v hodnotě: 200 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 11. 2012 do 01. 11. 2012

Počet: 520 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 12. 2011 do 19. 12. 2011

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 30. 06. 2011 do 30. 06. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: AMISTA investiční společnost, a.s.

IČO:27437558

Adresa: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600
od 30. 06. 2011 do 21. 11. 2011

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 30. 06. 2011 do 21. 11. 2011


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PETRÁŇ TOMÁŠ

IČO: 42546486

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2011 do 04. 01. 2016

Adresa: Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 08. 01. 2015
Praha 1 - Staré Město, Pařížská 119/14, PSČ 11000
od 09. 11. 2011 do 08. 01. 2015


Název/Jméno: NOVÁK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 11. 2014 do 24. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 02. 09. 2013
Praha 10, Nad Kapličkou 2335/26, PSČ 10000
od 09. 11. 2011 do 02. 09. 2013


Název/Jméno: MARTYNEK ANDRZEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 11. 2011

Adresa: Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 25. 05. 2014
Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 17000
od 09. 11. 2011 do 25. 05. 2014


Název/Jméno: PLESKAČ TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
od 24. 08. 2016
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova 1176/36, PSČ 67401
od 21. 11. 2011 do 27. 11. 2014


Název/Jméno: SEDLÁČEK JAN

IČO: 87871661

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 01. 2016

Adresa: č.p. 67, 386 01 Čejetice
od 04. 01. 2016


Název/Jméno: UNGROVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 06. 2015

Adresa: Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4
od 12. 12. 2015
Pražská 1524/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 11. 06. 2015 do 12. 12. 2015


Název/Jméno: STROSSOVÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 01. 2015 do 11. 06. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 11. 2014 do 28. 01. 2015

Adresa: Pražská 1524/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 28. 01. 2015 do 11. 06. 2015
Pražská 1524/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
od 27. 11. 2014 do 28. 01. 2015


Název/Jméno: BROŽÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 11. 2014 do 24. 08. 2016

Adresa: Vrbická 914, Kbely, 197 00 Praha 9
od 27. 11. 2014 do 24. 08. 2016


Název/Jméno: BENEŠ DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1
od 06. 06. 2014 do 27. 11. 2014
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 442/38, PSČ 15900
od 09. 11. 2011 do 06. 06. 2014


Název/Jméno: FOLTÝN IVO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Nová 848/7, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
od 22. 05. 2014 do 27. 11. 2014
Praha 8, Nová 848/7, PSČ 18400
od 09. 11. 2011 do 22. 05. 2014


Název/Jméno: ZEMAN MARTIN

IČO: 60049430

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Zámecká 2315/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 15. 05. 2014 do 27. 11. 2014
Ostrava, Zámecká 2135/9, PSČ 70200
od 21. 11. 2011 do 15. 05. 2014


Název/Jméno: SEDLÁK PETR

IČO: 64890902

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 12. 2013 do 27. 11. 2014

Adresa: Ejpovická 121, 330 01 Kyšice
od 19. 12. 2013 do 27. 11. 2014


Název/Jméno: KOŽUŠNÍK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 11. 2011 do 04. 01. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Mezi Domy 1250, 252 42 Jesenice
od 02. 04. 2013 do 04. 01. 2016
Jesenice, Za Rybníkem 616, PSČ 25242
od 09. 11. 2011 do 02. 04. 2013


Název/Jméno: HANZLÍK MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 05. 2012 do 19. 12. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2012 do 30. 05. 2012

Adresa: Praha 8 - Troja, Na Šutce 591/13a
od 30. 05. 2012 do 19. 12. 2013
Praha - Troja, Na Šutce 591/13a, PSČ 18200
od 16. 01. 2012 do 30. 05. 2012


Název/Jméno: CYRANI PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 21. 11. 2011

Adresa: Roztoky u Prahy, Spěšného 1890, PSČ 25263
od 09. 11. 2011 do 21. 11. 2011


Název/Jméno: SCHMALZ VLADIMÍR

IČO: 15937984

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 16. 01. 2012

Adresa: Praha 4 - Hodkovičky, Nad Údolím 151/64, PSČ 14700
od 09. 11. 2011 do 16. 01. 2012


Název/Jméno: DZIK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 11. 2011 do 27. 11. 2014

Adresa: Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ 73701
od 09. 11. 2011 do 27. 11. 2014


Název/Jméno: VAŘEKA VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou 2039/13, PSČ 14000
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Název/Jméno: JAROLÍMOVÁ ZUZANA

IČO: 71134093

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Zdiby, Topolová 153, PSČ 25066
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Název/Jméno: SCHOLZ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Praha 4 - Podolí, Brabcova 1159/2, PSČ 14700
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Název/Jméno: O´KEEFE PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Praha 1, Štupartská 769/18, PSČ 11001
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Název/Jméno: HORÁK ONDŘEJ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Brno, Uzbecká 10, PSČ 62500
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Název/Jméno: BEČVÁŘ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011

Adresa: Praha 4, Klostermannova 1794/16, PSČ 14300
od 30. 06. 2011 do 09. 11. 2011


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ24135780

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:12. 12. 2011

Související firmy

#NázevICOAdresa
590561. Regionální investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.24785920Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
37349141.ARDO, spol. s r.o.49455907Třebíč, Kpt. Jaroše 639, PSČ 67401
3143697A-Z a.s.541923Praha 2, Na Slupi 15, PSČ 12800
3161997ADLER iTech, a.s.24278777Truhlářská 1103/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
2546931Advantage Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.4574281V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby