CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1838. Její identifikační číslo je 27341313

Výpis z obchodního rejstříku CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Datum zápisu: 22. 12. 2007

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1838

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: v2gdefc

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Správa a údržba nemovitostí
Realitní činnost
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu a služeb
Poskytování technických služeb
Ubytovací služby

Adresa společnosti

Sídlo: Křižíkova 1098/6, 43001 Chomutov

Adresy: Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov
od 28. 01. 2015
Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 43001
od 21. 03. 2008 od 28. 01. 2015
Chomutov, Křižíkova 1098, PSČ 43001
od 22. 12. 2007 od 21. 03. 2008

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 01. 2015

  Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 16.12.2013 takto:Základní kapitál společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., se snižuje z hodnoty 921.900.000,- Kč (slovy devět set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých) o částku 230.475.000,- Kč (slovy dvě stě třicet milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu po jeho snížení bude činit 691.425.000,- Kč (slovy šest set devadesát jedna milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti za roky 2008 až 2011 a převod do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. 3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 230.475.000,- Kč (slovy dvě stě třicet milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) bude naloženo tak, že částka ve výši 211.624.534,43 Kč (slovy dvě stě jedenáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc pět set třicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů) bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let a částka ve výši 18.850.465,57 Kč (slovy osmnáct milionů osm set padesát tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých padesát sedm haléřů) bude převedena do rezervního fondu společnosti. 4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ustanovení § 213a odstavec 1 obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to následovně: a) jmenovitá hodnota každé z 9.219 (devíti tisíc dvě stě devatenácti) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), dále jen též jen „stávající akcie společnosti", se sníží o částku 25.000,- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých), tedy na jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých). b) snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s písmenem a) tohoto odstavce rozhodnutí, tedy za 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) bude vyměněn za 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých). c) Nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov, aby předložil veškeré stávající akcie společnosti, tedy všech 9.219 (devět tisíc dvě stě devatenáct) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení stávajících akcií společnosti za účelem jejich výměny činí 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení akcií s tím, že pokud se společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probíhat v sídle společnosti na adrese Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 430 01, a to vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. Listinnými akciemi společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie společnosti. d) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 19. 12. 2013 od 02. 01. 2014

  Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jedinýmakcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnostivalné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném zněnía z usnesení zastupitelstva Statutárního města Chomutov ze dne 19.12.2011, číslo180/11, činí jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. totorozhodnutí:I.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 901.200.000,- Kč (slovy devětset jedna milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 20.700.000,- Kč (slovy dvacetmilionů sedm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jehozvýšení bude činit 921.900.000,- Kč (slovy devět set dvacet jedna milionů devět settisíc korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b)obchodního zákoníku se upíše 207 (slovy dvě stě sedm) kusů nových kmenovýchakcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je rovenjejich jmenovité hodnotě.3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.,Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Všech 207 (slovy dvě stě sedm) kusů nových kmenových akcií, znějících na jménoo jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), kterébudou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře,kterým je Statutární město Chomutov.5. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁBYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc odzápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky vypracovanýmiznalcem Ing. Vratislavem Láfem, narozeným 3.2.1968, bytem Chomutov, V. Nezvala4281, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňovánínemovitostí, který byl jmenován pro zvýšení základního kapitálu usnesenímKrajského soudu v Ústí nad Labem čj. 33 Nc 1039/2011-11 ze dne 19.4.2011, kterénabylo právní moci dne 17.5.2011.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:1) budova č.p. 12 Chomutov na parcele 65 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 65 ovýměře 409 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrálníúzemí Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištěChomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing.Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.10.2011, pořadovéčíslo 1001-186/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši4.800.000,- Kč (slovy čtyři miliony osm set tisíc korun českých).2) budova č.p. 13 Chomutov na parcele 64 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 64 ovýměře 181 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrálníúzemí Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovištěChomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing.Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 30.10.2011, pořadovéčíslo 1002-187/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši1.700.000,- Kč (slovy milion sedm set tisíc korun českých).3) pozemek ostatní plocha 2655/7 o výměře 233 m2, na kterém se nachází objektobčerstvení nezapsaný v katastru nemovitostí sestávající ze stánků 1 až 6, který je téžpředmětem nepeněžitého vkladu a který dle právních předpisů nepodléhá zápisu dokatastru nemovitostí, kdy pozemek 2655/7 je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne17.11.2011, pořadové číslo 1015-200/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 3.160.000,- Kč (slovy tři miliony sto šedesát tisíc korun českých).4) pozemek ostatní plocha 2672/17 o výměře 138 m2, na kterém se nachází objektobčerstvení nezapsaný v katastru nemovitostí sestávající ze stánků 7, 8 a sociálníhozařízení, které jsou též předmětem nepeněžitého vkladu a které dle právních předpisůnepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, kdy pozemek 2672/17 je zapsán na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsoupopsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov,Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 17.11.2011, pořadové číslo 1014-199/2011, hodnotatohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 836.000,- Kč (slovy osm set třicetšest tisíc korun českých).5) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 149 o výměře 336 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 13.10.2011, pořadové číslo 987-172/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 437.000,- Kč (slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korunčeských).6) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 396/4 o výměře 162 m2, vzniklý rozdělenímpozemku ostatní plocha 396 o výměře 697 m2, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlo nazákladě geometrického plánu číslo 4617-149/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou- Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovoudne 7.11.2011 pod číslem 324/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 14.11.2011 pod číslem 1456-11. Tatonemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.11.2011, pořadové číslo 1019-204/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 80.000,- Kč(slovy osmdesát tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 3 notářského zápisu.7) pozemek ostatní plocha 2464 o výměře 267 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 13.10.2011, pořadové číslo 988-173/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 112.000,- Kč (slovy sto dvanáct tisíc korun českých).8) pozemek ostatní plocha 2473 o výměře 540 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 25.7.2011, pořadové číslo 917-102/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 216.000,- Kč (slovy dvě stě šestnáct tisíc korun českých).9) pozemek ostatní plocha 2476 o výměře 307 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 25.7.2011, pořadové číslo 918-103/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých).10) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2497/2 o výměře 476 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 14.10.2011, pořadové číslo 994-179/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 487.000,- Kč (slovy čtyři sta osmdesát sedm tisíc korunčeských).11) pozemek ostatní plocha 2498 o výměře 143 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 13.10.2011, pořadové číslo 993-178/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých).12) pozemek zahrada 2499 o výměře 176 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne13.10.2011, pořadové číslo 990-175/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 74.000,- Kč (slovy sedmdesát čtyři tisíc korun českých).13) pozemek zahrada 2502 o výměře 183 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne13.10.2011, pořadové číslo 989-174/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 77.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm tisíc korun českých).14) pozemek ostatní plocha 2505 o výměře 242 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 13.10.2011, pořadové číslo 991-176/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 102.000,- Kč (slovy sto dva tisíc korun českých).15) pozemek ostatní plocha 2506 o výměře 247 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 13.10.2011, pořadové číslo 992-177/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 104.000,- Kč (slovy sto čtyři tisíc korun českých).16) pozemek ostatní plocha 2555/6 o výměře 799 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 25.7.2011, pořadové číslo 919-104/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 335.000,- Kč (slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých).17) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2556 o výměře 29 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 920-105/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 23.000,- Kč (slovy dvacet tři tisíc korun českých).18) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2611 o výměře 339 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 921-106/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých).19) pozemek ostatní plocha 2793/9 o výměře 154 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 14.10.2011, pořadové číslo 995-180/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 65.000,- Kč (slovy šedesát pět tisíc korun českých).20) pozemek zahrada 2820 o výměře 167 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne25.7.2011, pořadové číslo 922-107/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých).21) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 2828/4 o výměře 181 m2, vzniklýrozdělením pozemku ostatní plocha 2828/4 o výměře 278 m2, zapsaného na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlona základě geometrického plánu číslo 3143-087/2004, vyhotoveného Geodeticképráce Martina Veselá, Školní 5336, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. JanemKubrichtem dne 27.9.2004 pod číslem 101/2005, potvrzeného Katastrálním úřadempro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 9.2.2005 pod číslem 84-05.Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1026-211/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 95.000,- Kč(slovy devadesát pět tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 4 notářského zápisu.22) pozemek ostatní plocha 2829 o výměře 274 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 25.7.2011, pořadové číslo 923-108/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 160.000,- Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých).23) pozemek ostatní plocha 2870/13 o výměře 461 m2, zapsaný na listu vlastnictvíčíslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 16.10.2011, pořadové číslo 996-181/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 268.000,- Kč (slovy dvě stě šedesát osm tisíc korun českých).24) pozemek ostatní plocha 2870/20 o výměře 22 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 16.10.2011, pořadové číslo 997-182/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 13.000,- Kč (slovy třináct tisíc korun českých).25) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 2870/21 o výměře 52 m2, vzniklýrozdělením pozemku ostatní plocha 2870/21 o výměře 85 m2, zapsaného na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlona základě geometrického plánu číslo 4612-145/2011, vyhotoveného Ing. JanouSasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. JanouSasovou dne 8.11.2011 pod číslem 332/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 11.11.2011 pod číslem 1446-11.Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 21.11.2011, pořadové číslo 1020-205/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 40.000,- Kč(slovy čtyřicet tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 5 notářského zápisu.26) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2980/2 o výměře 386 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 25.7.2011, pořadové číslo 924-109/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 390.000,- Kč (slovy tři sta devadesát tisíc korun českých).27) pozemek ostatní plocha 3003/10 o výměře 54 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 25.7.2011, pořadové číslo 925-110/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 34.000,- Kč (slovy třicet čtyři tisíc korun českých).28) pozemek zahrada 3068 o výměře 162 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne26.7.2011, pořadové číslo 926-111/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých).29) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 3606/17 o výměře 823 m2, vzniklýrozdělením pozemku ostatní plocha 3606/1 o výměře 4028 m2, zapsaného na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělení pozemku došlona základě geometrického plánu číslo 4517-54/2011, vyhotoveného Ing. JanouSasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. JanouSasovou dne 23.11.2011 pod číslem 341/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1526-11.Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1027-212/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 395.000,- Kč(slovy tři sta devadesát pět tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 6 notářského zápisu.30) pozemek zahrada 3733 o výměře 102 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne26.7.2011, pořadové číslo 927-112/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).31) pozemek zahrada 3734 o výměře 169 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne26.7.2011, pořadové číslo 928-113/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 71.000,- Kč (slovy sedmdesát jedna tisíc korun českých).32) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 5885/75 o výměře 2446 m2, vzniklýsloučením stávajícího pozemku 5885/75 s částmi pozemků 5885/74, 5885/73,5885/65, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální územíChomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutovna základě geometrického plánu číslo 4514-54/2011, vyhotoveného Ing. JanouSasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. JanouSasovou dne 7.11.2011 pod číslem 321/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 23.11.2011 pod číslem 1494-11.Tato nemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1016-201/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.174.000,- Kč(slovy milion sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 7 notářského zápisu.33) pozemek ostatní plocha 6023/31 o výměře 147 m2, zapsaný na listu vlastnictvíčíslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 26.7.2011, pořadové číslo 931-116/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 69.000,- Kč (slovy šedesát devět tisíc korun českých).34) pozemek ostatní plocha 6023/32 o nové výměře 2985 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, jehož výměra byla změněnageometrickým plánem číslo 4515-54/2011, vyhotoveným Ing. Janou Sasovou -Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeným Ing. Janou Sasovoudne 6.6.2011 pod číslem 181/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 20.6.2011 pod číslem 747-11. Tatonemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.7.2011, pořadové číslo 932-117/2011,hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovymilion šest set tisíc korun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 8 notářského zápisu.35) nově vzniklý pozemek ostatní plocha 6125/264 o výměře 3367 m2, vzniklýsloučením stávajícího pozemku 6125/264 s částí pozemku 6125/1, zapsaných na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálníhoúřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na základě geometrickéhoplánu číslo 4516-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou - Geodetické služby,Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovou dne 7.11.2011 podčíslem 325/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálnípracoviště Chomutov dne 9.11.2011 pod číslem 1439-11. Tato nemovitost je popsánaa oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala4281 ze dne 19.11.2011, pořadové číslo 1017-202/2011, hodnota tohoto nepeněžitéhovkladu je stanovena ve výši 1.750.000,- Kč (slovy milion sedm set padesát tisíc korunčeských).Geometrický plán je přílohou číslo 9 notářského zápisu.36) pozemek zahrada 2911 o výměře 307 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1 proobec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněna veznaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne29.7.2011, pořadové číslo 934-119/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých).37) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2915 o výměře 409 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tatonemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 935-120/2011,hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 403.000,- Kč (slovy čtyři statři tisíc korun českých).38) pozemek ostatní plocha 4188/6 o výměře 253 m2, zapsaný na listu vlastnictví číslo1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tato nemovitost je popsána a oceněnave znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 zedne 29.7.2011, pořadové číslo 938-123/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu jestanovena ve výši 70.000,- Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých).39) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4188/9 o výměře 309 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tatonemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 937-122/2011,hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 176.000,- Kč (slovy stosedmdesát šest tisíc korun českých).40) pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4188/10 o výměře 280 m2, zapsaný na listuvlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tatonemovitost je popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 29.7.2011, pořadové číslo 936-121/2011,hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 160.000,- Kč (slovy stošedesát tisíc korun českých).41) nově vzniklý pozemek zastavěná plocha a nádvoří St. 124/3 o výměře 626 m2,vzniklý rozdělením stávajícího pozemku St. 124/3 o výměře 1015 m2, zapsaného nalistu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov na základěgeometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou -Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovoudne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Stavba napozemku je jiného vlastníka a není předmětem nepeněžitého vkladu. Tato nemovitostje popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov,Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1028-213/2011, hodnotatohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíckorun českých).Geometrický plán je přílohou číslo 10 notářského zápisu.42) díly nově vzniklého pozemku ostatní plocha 1114/1, a to díl označený písmenemb o výměře 27 m2 a díl označený písmeny c+d o výměře 784 m2. Nově vzniklýpozemek 1114/1 vznikl sloučením částí původních pozemků St. 124/1, St. 124/3 a1114. Pozemek St. 124/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 625 pro obec Blatno akatastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.Pozemky St. 124/3 a 1114 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatnoa katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj. Díloznačený písmenem b vznikl z části původního pozemku St. 124/3 a díl označenýpísmeny c+d vznikl z části původního pozemku 1114. Tento stav vznikl na základěgeometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou -Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovoudne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Dílypozemku jsou popsány a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1029-214/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 60.000,- Kč(slovy šedesát tisíc korun českých).Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu.43) nově vzniklé pozemky trvalý travní porost 233/5 o výměře 1568 m2 a trvalý travníporost 233/6 o výměře 687 m2, včetně trvalých porostů, kdy pozemek 233/5 vzniklrozdělením pozemku trvalý travní porost 233/1 a pozemek 233/6 vznikl rozdělenímpozemku trvalý travní porost 233/3, kdy pozemky 233/1 a 233/3 jsou zapsány na listuvlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova uKatastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. K rozdělenídošlo na základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. JanouSasovou - Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. JanouSasovou dne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem proÚstecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11.Stavba na pozemku je jiného vlastníka a není předmětem nepeněžitého vkladu. Tytonemovitosti jsou popsána a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1030-215/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 150.000,- Kč(slovy sto padesát tisíc korun českých).Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu.44) díly nově vzniklého pozemku ostatní plocha 1114/2, a to díl označený písmeneme o výměře 76 m2 a díl označený písmenem f o výměře 1180 m2, včetně trvalýchporostů. Nově vzniklý pozemek 1114/2 vznikl sloučením částí původních pozemkůSt. 124/1, St. 124/3 a 1114. Pozemek St. 124/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 625pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj. Pozemky St. 124/3 a 1114 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 421 proobec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu proÚstecký kraj. Díl označený písmenem e vznikl z části původního pozemku St. 124/3a díl označený písmenem f vznikl z části původního pozemku 1114. Tento stav vzniklna základě geometrického plánu číslo 292-54/2011, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou- Geodetické služby, Nerudova 957, 430 01 Chomutov, ověřeného Ing. Janou Sasovoudne 7.11.2011 pod číslem 326/2011, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústeckýkraj, Katastrální pracoviště Chomutov dne 28.11.2011 pod číslem 1527-11. Dílypozemku jsou popsány a oceněna ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,Chomutov, Vítězslava Nezvala 4281 ze dne 26.11.2011, pořadové číslo 1031-216/2011, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 100.000,- Kč(slovy sto tisíc korun českých).Geometrický plán je již přílohou číslo 10 notářského zápisu.Celková hodnota nepeněžitého vkladu oceněná znaleckými posudky činí 20.726.000,-Kč (slovy dvacet milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých), na nepeněžitývklad se započítává částka 20.700.000,- Kč (slovy dvacet milionů sedm set tisíc korunčeských).Za tento nepeněžitý vklad se vydává 207 (slovy dvě stě sedm) kusů novýchkmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč(slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu.O vzniklé emisní ážio ve výši 26.000,- Kč (slovy dvacet šest tisíc korun českých) senavýší rezervní fond společnosti.II.Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí podá návrhna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.III.Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvobez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacenínepeněžitých vkladů dle § 204 obchodního zákoníku.
od 23. 01. 2012 od 03. 02. 2012

  Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění činí jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí:I.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 901.000.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů korun českých) o částku 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 901.200.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů dvě stě tisíc korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíší 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Jediný akcionář upíše všechny 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. 2 (slovy dva) kusy akcií budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře (vkladem pohledávek), kterým je Statutární město Chomutov.5. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Petrem Landou, Ústí nad Labem, Šumavská 3, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, ceny a odhady se specializací tržního oceňování podniků, oceňování nehmotného majetku, oceňování cenných papírů, který byl jmenován pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 72 Nc 1149/2010-13 ze dne 23.11.2010.Předmětem vkladu je:- nepeněžitý majetkový vklad, kterým jsou oceněné pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Chomutov podle znaleckého posudku číslo 1/2011, vydaného soudním znalcem Ing. Petrem Landou, Šumavská 3, 400 11 Ústí nad Labem, uvedeného v příloze číslo 1, ve výši 253.000,- Kč (slovy dvě stě padesát tři tisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad se vydávají 2 (slovy dva) kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. U nepeněžitého vkladu vzniká emisní ážio ve výši 53.000,- Kč (slovy padesát tři tisíc korun českých), o které se navýší rezervní fond společnosti.6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.II.Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.III.Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitého vkladu dle § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku.
od 19. 05. 2011 od 17. 06. 2011

  Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Statutárního města Chomutov, ze dne 22.6.2009, číslo 112/09 činí dne 13.7.2009 jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí:I.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z výše 824.300.000,-Kč (slovy osm set dvacet čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) o částku 42.300.000,-Kč (slovy čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 866.600.000,-Kč (slovy osm set šedesát šest milionů šest set tisíc korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 423 (slovy čtyři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz všech upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Jediný akcionář upíše všech 423 (slovy čtyři sta dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Z toho 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Statutární město Chomutov, a 202 (slovy dvě stě dva) kusů akcií bude upsáno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře (vkladem pohledávek), kterým je Statutární město Chomutov.5. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Petrem Landou, Ústí nad Labem, Šumavská 3, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, ceny a odhady se specializací tržního oceňování podniků, oceňování nehmotného majetku, oceňování cenných papírů, který byl jmenován pro tento účel usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1166/2008-15 ze dne 11.12.2008, které nabylo právní moci dne 14.1.2009.Předmětem vkladů jsou:a) peněžitý vklad ve výši 22.100.000,-Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto tisíc korun českých)b) nepeněžitý majetkový vklad, kterým jsou oceněné pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Chomutov podle znaleckého posudku číslo 5/2009 ze dne 30.5.2009, vydaného soudním znalcem Ing. Petrem Landou, Šumavská 3, 400 11 Ústí nad Labem, uvedeného v příloze č. 1, ve výši 20.264.000,-Kč (slovy dvacet milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc korun českých).Za peněžitý vklad se vydává 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, emisní ážio nevzniká.Za nepeněžité vklady se vydává 202 (slovy dvě stě dva) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu.U nepeněžitého vkladu vzniká emisní ážio ve výši 64.000,-Kč (slovy šedesát čtyři tisíc korun českých), o které se navýší rezervní fond společnosti.6. Místem pro splacení peněžitého vkladu je Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, číslo účtu je 2103480237/0100, lhůta pro splacení celého emisního kurzu upsaných akcií je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 10. 08. 2009 od 08. 09. 2009

Akcie

Počet: 9 219 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 28. 01. 2015

Počet: 9 219 ks v hodnotě: 75000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 01. 2014 od 28. 01. 2015

Počet: 9 219 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 02. 2012 od 02. 01. 2014

Počet: 9 012 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 17. 06. 2011 od 03. 02. 2012

Počet: 9 010 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 09. 02. 2010 od 17. 06. 2011

Počet: 8 666 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 09. 2009 od 09. 02. 2010

Počet: 8 243 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 01. 12. 2008 od 08. 09. 2009

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 12. 2007 od 01. 12. 2008

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Chomutov

IČO: 261891

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 12. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HRABÁČ MAREK

IČO: 63166615

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: ČERNÝ DANIEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: HARTMAN JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: WAIC VLASTIMIL

IČO: 88850081

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: RICHTER JAN

IČO: 67842739

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: POSPÍŠIL ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 04. 2015


Název/Jméno: POLÁK PAVEL

IČO: 76416216

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2011 od 23. 04. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 2009 od 19. 05. 2011
Dozorčí rada - předseda
od 22. 12. 2007 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: Mgr. PAVEL KAREL MARKVART

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: KLOUDA MARTIN

IČO: 73752517

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: VRTIŠKOVÁ KAMILA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 05. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: KOZÁK RUDOLF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 05. 2011 od 23. 04. 2015


Název/Jméno: VAŇHOVÁ JANA

IČO: 65088328

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 06. 2013 od 23. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 22. 12. 2007 od 19. 06. 2013


Název/Jméno: AUBRECHT STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 05. 2009 od 19. 05. 2011
Dozorčí rada - místopředseda
od 22. 12. 2007 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: ROTH JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 05. 2009 od 19. 05. 2011
Dozorčí rada - člen
od 22. 12. 2007 od 04. 05. 2009


Název/Jméno: PETRÁČEK JINDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 12. 2007 od 19. 05. 2011


Název/Jméno: MAREŠ JAN

IČO: 75243318

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 22. 12. 2007 od 19. 05. 2011


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
od 05. 06. 2009
Ubytovací služby
od 05. 06. 2009
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 05. 06. 2009
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 05. 06. 2009
Poskytování technických služeb
od 05. 06. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009
Ubytovací služby
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009
Správa a údržba nemovitostí
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009
Realitní činnost
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009
Poskytování technických služeb
od 22. 12. 2007 od 05. 06. 2009


Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - správa nemovitostí
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - organizační a ekonomické poradenství
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - služeb v oblasti řemeslných prací
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - správa tržišť
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 22. 12. 2007 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27341313

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:08. 01. 2009

Související firmy

#NázevICOAdresa
3090582"R E S T I N" spol. s r.o.40233375Mlýnská 353, 43111 Jirkov
3209938AGREST, s.r.o.63469464Růženy Jesenské 434/3, 50009 Hradec Králové
2700866Amázyho s.r.o.4654277Navrátilova 1632/6, 11000 Praha
2322304ASIM gastro s.r.o. v likvidaci63911817Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov
107664BUNKRÁK z.s.4101171Lesní II. 61, 25245 Březová-Oleško
1617768Bytové družstvo Hlaváčova25697234Praha 8,Kobylisy, Hlaváčova 1162/6, PSČ 182 00
2205340CARBIDE, s.r.o.25524879Brněnská 618, 59442 Měřín
3451041CREST, s.r.o. - v likvidaci60932473Letovice, 67961, Letovice, Masarykovo nám., 7
1696274Czech Coal Services a.s.27261824Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
773747České Švýcarsko o.p.s.25436911Křinické náměstí 1161/10, 40746 Krásná Lípa
3134832Českomoravské nemovitosti, a.s.49096427Letenské náměstí 157/4, 17000 Praha
1694784ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
3345778Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.28750721nám. Prokopa Velkého 1951, 43801 Žatec
2878007Divadelní společnost MUZIKÁL s .r.o.63985217Prvního pluku 20/2, 18600 Praha
893157Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.64053466Školní 999/6, 43001 Chomutov
1090225DORA Gastro a.s.25138448Most, 43401, Most, Jaroslava Seiferta, 2179
2778069ELWA a.s.60197145Ve struhách 1076/27, 16000 Praha
108239ENVICHO, spol. s r.o.49099531Za Korkem 96, 43151 Klášterec nad Ohří
1471765HALLA, a.s.60201916Litvínovská 288/11, 19000 Praha
1370060HOFMANN - CONSULTING, s.r.o.61329631Ctiborova 1194, 43001 Chomutov
1891356Hybernia, a.s.26133083náměstí Republiky 3/4, 11000 Praha
436526CHODOS CHODOV s.r.o.48365971Chodov u Karlových Varů, Nejdecká 814, PSČ 357 35
1214407Chomutov re:kult, z. ú.4576055Táboritská 115/3, 43001 Chomutov
1490953Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o. "v likvidaci"25020200Mostecká 309, 43111 Jirkov
2642960Chomutovské technické služby, a.s.28729731náměstí 1. Máje 89/21, 43001 Chomutov

Související osoby

#NázevICOAdresa
17206ADAM ANTONÍN68590954Štěchovice, 25207, Štěchovice, Elektrárenská, 258
16939ANTOŠ PETR47531193Palackého 109, 28903 Městec Králové
180412AUBRECHT JOSEF65585496Pastýřská 64/3, 32600 Plzeň
844452AUBRECHT VLASTIMIL74946960Sídliště Za Chlumem 879, 41801 Bílina
1307251BACH JAN76530949Osvobození 3554/7, 43003 Chomutov
544654BANOVSKÝ JIŘÍ15156222Školní 1085/25, 43001 Chomutov
1239349BARNAT PETR64034712Ústí nad Labem, 40011, Severní Terasa, Muchova, 2889/1
20907BÁRTA JOSEF4556983550, 56982 Borová
961124BARTÁK RENÉ1303261Třebízského 2734/3, 41501 Teplice
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
911055BARTOUŠEK ZDENĚK44606249Gerstnerova 4128, 43003 Chomutov
60088BARTŮŠEK JOSEF12962384101, 53002 Pardubice
38714BASSETTO VÁCLAV41101430Hlavenecká 134, 27714 Lhota
651502BELEJ RADEK71810722Javorová 3108, 43401 Most
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
538BENEŠ JAROSLAV18507395Dominova 2465/11, 15800 Praha
145750BENEŠ MIROSLAV68774109Lhenická 1131/3, 37005 České Budějovice
15750BENEŠ VÁCLAV71667296Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha
390700BENEŠOVÁ STANISLAVA40538656Dobršín, 34201, , , 34
28729BERÁNEK FRANTIŠEK74529897Potocká 58/7, 62300 Brno
51887BERANOVÁ EVA64897052Rezlerova 278, 10900 Praha
1228565BERGERHOF VLADIMÍR86759663Masarykova třída 202, 41510 Teplice
825832BEZDÍČEK JOSEF11080086159, 51725 Čermná nad Orlicí
251326BILÍK MIROSLAV74359339Dolákova 551/20, 18100 Praha
182382BITTO PETER70784078Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
626001Thi Mai Thuy Vuong27285847Chomutov, 43001, Chomutov, Křižíkova, 1105/12
2389122Adam Stanislav66681821Meisnerova 1419/7, 43001 Chomutov
2932817Adamec Michal86735420Purkyňova 1925/2, 43001 Chomutov
210117Balog Martin72712996Meisnerova 3870, 43001 Chomutov
1252492Bayerlová Eva16393040Chomutov, 43001, Chomutov, Čechova, 3908
2899307Brůha Martin74663046Meisnerova 3870, 43001 Chomutov
2045729Bucifal Přemysl71919791Purkyňova 3911/6, 43001 Chomutov
874669Buchta Radim69422834Křižíkova 1105/12, 43001 Chomutov
3355308Černajová MUDr.Ivana47795107Čechova 1350/30, 43001 Chomutov
2666704Černý Josef46737375Mjr. Šulce 3371/5, 43001 Chomutov
2860191Fric Pavel2403536Mjr. Šulce 3872/13, 43001 Chomutov
208313Fricová Jitka72669683Mjr. Šulce 3872/13, 43001 Chomutov
610424Galuszková Vlasta66129249Křižíkova 1061/1, 43001 Chomutov
2738843Gorolová Lucie87784581Meisnerova 1563/10, 43001 Chomutov
3057277Groh Jitka86798898Křižíkova 1120/14, 43001 Chomutov
1335880Groh Peter86798880Křižíkova 1120/14, 43001 Chomutov
860923Husáková Ivana74648578Čechova 3908/28, 43001 Chomutov
1954771Hušák Jaroslav14855704Mjr. Šulce 3872/13, 43001 Chomutov
1274423Chovanský Michal65084314Křižíkova 1873/16, 43001 Chomutov
391238Jiskra Petr65084781Křižíkova 1107/8, 43001 Chomutov
1557135Josková Vlasta66128731Školní 3869/48, 43001 Chomutov
3451161Kaňka Karel61319261Meisnerova 1443/6, 43001 Chomutov
2463760Klaubová Petra86799070Meisnerova 1443/6, 43001 Chomutov
2008591Klym Oleksandr68427077Purkyňova 3910/4, 43001 Chomutov
1335040Kouba Lukáš86989421Křižíkova 1675/4, 43001 Chomutov