Firma s názvem Citi a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 786. Její identifikační číslo je 16190891

Výpis z obchodního rejstříku Citi a.s.

Datum zápisu: 17. 6. 1991

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 786

Adresa společnosti

Sídlo: Praha, 16640, Vokovice, Evropská, 423/178

Adresy: Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 16640
od 12. 08. 2002 od 31. 12. 2009
Praha 6, Evropská 178, PSČ 16640
od 07. 01. 1998 od 12. 08. 2002
Praha 6, Evropská 178, PSČ 16650
od 19. 05. 1997 od 07. 01. 1998
Česká republika, Praha 6, Evropská 178, PSČ 16640
od 10. 10. 1995 od 19. 05. 1997
Praha 6, Evropská 178
od 17. 06. 1991 od 10. 10. 1995

Skutečnosti

  Vymazává se ke dni 31.12.2009 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce číslo 786.Právním nástupcem společnosti je společnost CITIBANK HOLDINGS IRELAND LIMITED se sídlem 1 North Wall Quay Ifsc, Dublin 1, Irská republika, IČ : 377 488, na kterou přešlo veškeré jmění a závazky zanikající společnosti City a.s.Rozhodnutí o dokončení přeshranioční fúze nabylo účinnosti ke dni 31.12.2009.
od 31. 12. 2009 od 31. 12. 2009

  Na základě smlouvy o převodu podniku, uzavřené dne 29. prosince 2007 mezi společností Citibank a.s., se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, jako převodcem, a společností Citibank Europe plc, se sídlem na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, jako nabyvatelem, byl s účinností k 1.1.2008 celý podnik společnosti Citibank a.s. s činností banky poskytující všechny bankovní činnosti vymezené v § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, převeden na společnost Citibank Europe plc.
od 14. 01. 2008 od 31. 12. 2009

  U vymazávaných osob Grace Wilkinson, Luboš Jančošek, Christopher Gerry Johannes Hofman a Petar Stančev se zapisuje den zániku fce: 25.4.2002.U vymazáváné osoby Ing. Rudolf Rabiňák se zapisuje den zániku fce: 14.3.2001.U vymazávané osoby Sergiusz Najar se zapisuje den zániku fce: 15.10.2002.U vymazávané osoby Petr Rasocha se zapisuje dne zániku fce: 3.12.2002.
od 17. 10. 2003 od 31. 12. 2009

  Všechny nově vydané akcie, tj. 500.000 kusů novýchkmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000 Kč, budou upsány jediným akcionářemspolečnosti na základě jeho přednostního práva v emisním kurzu1.284,40 Kč za jednu akcii, t.j. za celkovou hodnotu částky642.200.000 Kč.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Pohledávka na splacení emisního kurzu akcií bude započtenavůči peněžité pohledávce jediného akcionáře Citibank a.s. navyplacení dividendy za rok 1998 ve výši 642.200.000 Kč(slovy:šest set čtyřicet dva milióny dvěstě tisíc korun českých).Emisní kurz nově vydaných akcií tak bude splacen výhradnězapočtením na základě smlouvy o započtení mezi společností ajediným akcionářem.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 500.000.000Kč(slovy: pětset miliónů korun českých) na 2.925.000.000(slovy:dvě miliardy devět set dvacet pět miliónů korun českých),přičemž se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tutočástku.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Základní kapitál se zvyšuje úpisem 500.000 kusů novýchkmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000 Kč.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního právajedinoho akckonáře, budou nabídnuty k upsání na základě veřejnénabídky. Bez využití přednostního práva je možné akciespolečnosti připadajícíj na zvýšení základního kapitálu upsat vsídle společnosti ve lhůtě jednoho dne, která počne běžet pouplynutí 10 dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií na základěpřednostního práva, přičemž emisní kurz takto upisovaných akciíje shodný s emisním kurzem akcií upisovaných na základěpřednostního práva. Počátek lhůty pro upisování akcií bezpřednostního práva bude oznámen v Obchodním věstníku.Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie bez využití přednostníhopráva jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akciínejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií na účet společnostivedený u Citibank a.s., číslo účtu 92900117.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Jediný akcionář společnosti schválil následující pravidlapostupu pro uzavření dohody o započtení: Dohoda o započtení musíbýt uzavřena mezi Citibank a.s. a jediným akcionářem předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, nejpozději však do 10 dnů od upsání akcií.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  Akcie upisované na základě přednostního práva budou upsányjediným akcionářem společnosti v sídle společnosti ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet ode dne, kdy bude rozhodnutíjediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku.Počátek lhůty k upsání akcií bude jedinému akcionáři oznámenpísemně dopisem doručeným doporučenou poštou nebo osobně.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy budev obchodním rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionářespolečnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základníhokapitálu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši20/97 s tím, že lze upsat pouze celé akcie.
od 14. 11. 2001 od 25. 02. 2002

  a) jediný akcionář společnosti:CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION,se sídlem v New Castle Corporate Commons,One Penn's Way, New Castle,Delaware 19720,USA
od 26. 05. 1999 od 31. 12. 2009

  a) jediný akcionář společnosti:CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION,se sídlem v New Castle Corporate Commons,One Penn's Way, New Castle,Delaware 19720,USA b) Jediný akcionář společnosti rozhodl v působnosti valnéhromady dne 21. dubna 1999 o zvýšení základního jměníspolečnosti z 1.825.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osmset dvacet pět miliónů korun českých) na 2.425.000.000,- Kč (tj.slovy: dvě miliardy čtyři sta dvacet pět miliónů korun českých)úpisem 600 000 kusů nových zaknihovaných kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. Včechny nové akcie společnosti, tj. 600 000 kusů novýchzaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000,- Kč, budou upsány jediným akcionářem společnosti nazákladě jeho přednostního práva za celkovou hodnotu USdolarového ekvivalentu částky 768.550.000,- Kč (tj. slovy: sedmset šedesát osm miliónů pět set padesát tisíc korun českých) vesměnném kursu určeném společností k datu úpisu akcií. Emisníkurs každé nové akcie činí 1280,92 Kč (tj. slovy: tisíc dvě stěosmdesát korun českých devadesát dva haléřů). Akcie upisované na základě přednostního práva budou upsányjediným akcionářem společnosti v sídle společnosti ve lhůtě dvoutýdnů, která počne běžet ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti zapsáno pravomocně v obchodním rejstříku, nejpozdějivšak počne běžet dne 31.10.1999. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva je den, kdy bylo rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění zapsáno pravomocně vobchodním rejstříku. Na 1 dosavadní akcii společnosti lze nazákladě přednostního práva jediného akcionáře upsat 1 novouakcii společnosti. Bez využití přednostního práva je možné akcie společnostipřipadající na zvýšení základního jmění upsat v sídlespolečnosti ve lhůtě jednoho dne, který počne běžetnásledujícího dne po uplynutí lhůty pro úpis akcií na základěpřednostního práva, tj. nejpozději dne 15.11.1999, přičemžemisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s emisním kursemakcií upisovaných an základě přednostního práva. Emisní kurs nově upsaných akcií je jediný akcionář společnosti,popř. jiný upisovatel, pokud jediný akcionář svého přednostníhopráva na úpis akcií nevyužije, povinen splatit ve lhůtě 14 dnůod upsání akcií, nejpozději však do 30.11.1999 na účetspolečnosti vedený u Citibank a.s., číslo účtu 9195010018.     
od 04. 05. 1999 od 26. 05. 1999

  Společnost byla jednorázově založena podle § 25 zákona č.104/1990 Sb., když jediným zakladatelem je Citibank OverseasInvestment Corporation a.s. se sídlem USA, One Penns Way,New Castle, Delaware. Zakladateli bylo uděleno povolení SBČSdne 15.1.1991 č. V-69/1-91. V zakladatelském plánu ze dne8.5.1991 bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady,schváleny stanovy společnosti. 100 % upsaného základníhokapitálu činilo 350 000 000,- Kčs a bylo splaceno15 000 000,- USD.
od 20. 04. 1999 od 31. 12. 2009

  Řádná valná hromada ze dne 27.6.1996 rozhodla o navýšenízákladního jmění vydáním 350 000 ks akcií na jméno o nominálníhodnotě 1 000,- Kč každá za celkovou cenu dolarovéhoekvivalentu 419 000 000,- Kč. Zvýšení základního jmění byloupsáno a plně splaceno dne 28. června 1996 splacením částky15 191 751,09 USD.
od 13. 01. 1999 od 20. 04. 1999

  Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25. června 1997 přivýkonu působnosti valné hromady o navýšení základního jměnío 350 000 000,- Kč vydáním 350 000 ks listinných akcií na jménoo nominální hodnotě 1 000,- Kč za celkovou hodnotu US dolarovéhoekvivalentu částky 554 800 000,- Kč.
od 28. 07. 1997 od 20. 04. 1999

  Řádná valná hromada ze dne 27.6.1996 rozhodla o navýšenízákladního jmění vydáním 350 000 ks akcií na jméno o nominálníhodnotě 1 000,- KJč každá za celkovou cenu dolarovéhoekvivalentu 419 000 000,- Kč. Zvýšení základního jmění byloupsáno a plně splaceno dne 28. červba 1996 splacením částky15 191 751,09 USD.
od 23. 08. 1996 od 13. 01. 1999

  600 000 000,- Kč, a to splacením 13 584 505,69 USD.Řádná valná hromada ze dne 27.9.1995 navýšila splacením23 081 790,71 USD základní jmění společnosti na1 125 000 000,- Kč.
od 23. 10. 1995 od 20. 04. 1999

  Společnost byla jednorázově založena podle § 25 zákona č.104/1990 Sb., když jediným zakladatelem je Citibank OverseasInvestment Corporation a.s. se sídlem USA, One Penns Way,New Castle, Delaware. Zakladateli bylo uděleno povolení SBČSdne 15.1.1991 č. V-69/1-91. V zakladatelském plánu ze dne8.5.1991 bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady,schváleny stanovy společnosti. 100 % upsaného základníhokapitálu činilo 350 000 000,- Kčs a bylo splaceno15 000 000,- USD. Dne 21.7.1995 rozhodla mimořádná valnáhromada o navýšení základního jmění na celkovou částku
od 23. 10. 1995 od 20. 04. 1999

  Akciová společnost Citibank a.s. byla jednorázově založenapodle § 25 zák. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem jeCitibank Overseas Investment Corporation, a.s. se sídlemUSA One Penns` Way, New Castle Delaware. V zakladatelskémplánu ze dne 8.5.1991 bylo určeno složení představenstva,dozorčí rady, schváleny stanovy společnosti, 100 % upsanéhokapitálu činí 350.000.000,- Kčs a bylo splaceno 10.000.000 USD.Zakladateli bylo uděleno povolení StBčs dne 15.1.1991č. V-69/1-91.
od 17. 06. 1991 od 04. 08. 1995

Akcie

Počet: 2 925 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 25. 02. 2002 od 31. 12. 2009

Počet: 2 425 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 26. 05. 1999 od 01. 06. 1999

Počet: 1 825 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 05. 08. 1997 od 26. 05. 1999

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HEJDUK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2008 od 31. 12. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2005 od 21. 11. 2006
Prokura - prokurista
od 09. 11. 1999 od 07. 12. 2005


Název/Jméno: KENNETH EDWARD QUINN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 06. 2008 od 31. 12. 2009


Název/Jméno: JURČÍKOVÁ IVANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 06. 2008 od 31. 12. 2009
Prokura - prokurista
od 21. 09. 2004 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: VACHATA VLADISLAV

IČO: 46309381

Funkce: Prokura - prokurista
od 08. 11. 2007 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: FLINSPACH KARIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 08. 2007 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: VONDRKA ADOLF

IČO: 48163872

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 08. 2007 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: BÁČA JIŘÍ

IČO: 74904876

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2006 od 17. 05. 2007


Název/Jméno: KŘEPELOVÁ LEONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 11. 2006 od 31. 12. 2009
Prokura - prokurista
od 13. 10. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: SCHEJBAL JIŘÍ

IČO: 61871141

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2006 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: Milan Joseph Ruttner

Funkce: Prokura - prokurista
od 12. 12. 2001 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: KUSÝ PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 08. 2006 od 14. 12. 2007


Název/Jméno: BOŘIL PAVEL

IČO: 5361168

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 06. 2006 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: KUREISHI JAVED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2006 od 18. 06. 2008


Název/Jméno: NĚMEČEK LIBOR

Funkce: Prokura - prokurista
od 16. 01. 2006 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: ASCHERL JAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 12. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: KADLEC PETR

IČO: 87685400

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 12. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: KONEČNÝ MARTIN

IČO: 1887521

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 12. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: Henricus Lambertus Pijls

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 12. 2005 od 18. 06. 2008


Název/Jméno: NEBESKÝ MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2005 od 18. 06. 2008
Prokura - prokurista
od 18. 02. 1997 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: WHITEHORN MARK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 11. 2005 od 18. 06. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1995 od 23. 08. 1996
Prokura - prokurista
od 15. 07. 1992 od 10. 10. 1995


Název/Jméno: NESTRAŠIL STANISLAV

IČO: 88359263

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 11. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: FARUQUI FARHAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 11. 2005 od 07. 12. 2005


Název/Jméno: SOROKOVÁ MARIANNA

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 11. 2005 od 08. 11. 2007


Název/Jméno: VILHELM FILIP

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 2005 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: LADICS GYÖRGY

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 10. 2005 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: MAŘÍKOVÁ JIŘINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 13. 10. 2005 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: Chalisgaonkar Rajeev

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2004 od 08. 11. 2007


Název/Jméno: Bell John

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2004 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: LOVČÍKOVÁ MARTINA

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 09. 2004 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: HOLM KRISTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 2003 od 07. 12. 2005


Název/Jméno: PADEVĚTOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 10. 2003 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: Atif Aslam Bajwa

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 06. 2002 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: LUKÁČ MIROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 2002 od 07. 06. 2006


Název/Jméno: ŠPAŇÁROVÁ VERONIKA

IČO: 46120734

Funkce: Prokura - prokurista
od 26. 06. 2002 od 07. 12. 2005


Název/Jméno: MÁSLO FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 07. 1997 od 18. 08. 2006
Prokura - prokurista
od 10. 10. 1995 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: TRUHLÁŘ ROMAN

IČO: 62546228

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2001 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: ČEČETKA PAVEL

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 2000 od 21. 11. 2006


Název/Jméno: NAJAR SERGIUSZ

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2001 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: RASOCHA PETR

Funkce: Prokura - prokurista
od 21. 11. 2001 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: David Terry Kay

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: David Charles Francis

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 04. 2001 od 26. 06. 2002


Název/Jméno: Daniel Patrick Mc Hugh, nar. 29,4,1969

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 2000 od 21. 09. 2004


Název/Jméno: BALGAVÝ ŠTEFAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 2000 od 20. 02. 2008


Název/Jméno: RABIŇÁK RUDOLF

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 02. 1997 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: Scott Bruinwold Riedel dat

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 1999 od 09. 11. 2000


Název/Jméno: STANČEV PETAR

Funkce: Prokura - prokurista
od 09. 11. 1999 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: VÁVRA RADOVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 04. 1999 od 23. 04. 2001


Název/Jméno: Marc Andre Desaedelleer

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1999 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: Tshibaka-Kadita Wa Ngandu

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1999 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: SINGH TARANJIT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 04. 1999 od 12. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 08. 1996 od 20. 04. 1999


Název/Jméno: Jean Frances Murph

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 10. 1998 od 21. 11. 2001


Název/Jméno: ZÁVESKÝ MARTIN

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 10. 1998 od 13. 01. 1999


Název/Jméno: William Christopher Rocc

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1998 od 07. 12. 2005


Název/Jméno: Francis Karl Slaci

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1998 od 09. 11. 1999


Název/Jméno: Christopher Gerry Johannes Hofma

Funkce: Prokura - prokurista
od 25. 02. 1998 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: ŠTUMPA RADOMIL

IČO: 66223041

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 1998 od 13. 01. 1999


Název/Jméno: BHARGAVA AKSHAYA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 07. 01. 1998 od 23. 04. 2001


Název/Jméno: FISHER STEVEN

Funkce: Prokura - prokurista
od 07. 01. 1998 od 09. 11. 1999


Název/Jméno: T Paul

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 07. 1997 od 23. 11. 2005


Název/Jméno: David Raymond Ansel

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 07. 1997 od 07. 01. 1998


Název/Jméno: Ann Monica Hellin

Funkce: Prokura - prokurista
od 28. 07. 1997 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: JANČOŠEK LUBOŠ

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 05. 1997 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: WILKINSO GRACE

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 05. 1997 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: A Thomas

Funkce: Prokura - prokurista
od 19. 05. 1997 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: NOHEJL KAREL

Funkce: Prokura - prokurista
od 18. 02. 1997 od 13. 10. 2005


Název/Jméno: PANAYOTOPOULOS ELIAS

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 1996 od 23. 04. 2001
Prokura - prokurista
od 04. 08. 1995 od 23. 08. 1996


Název/Jméno: HIRST ALLAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 08. 1996 od 20. 04. 1999


Název/Jméno: John F. Fitzgerald

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 08. 1996 od 07. 01. 1998


Název/Jméno: TUREK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 1996 od 20. 04. 1999
Prokura - prokurista
od 10. 10. 1995 od 23. 08. 1996


Název/Jméno: Scott Bruinwold Riedel

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 08. 1996 od 09. 11. 1999


Název/Jméno: M. Tysir M. Aly El Rifai

Funkce: Prokura - prokurista
od 23. 08. 1996 od 09. 11. 1999


Název/Jméno: J Terrance

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 08. 1996 od 17. 10. 2003


Název/Jméno: HLÁSEK MICHAL

Funkce: Prokura - prokurista
od 03. 05. 1996 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: Ann Monica Helling

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 10. 1995 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: Paul T. Ciejka

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 10. 1995 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: DANIŠKA JAROSLAV

Funkce: Prokura - prokurista
od 10. 10. 1995 od 18. 02. 1997


Název/Jméno: A Peter

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představnestva
od 04. 08. 1995 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: ANSELL DAVID

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1995 od 28. 07. 1997


Název/Jméno: KHANNA VIJAY

IČO: 63965399

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1991 od 10. 10. 1995


Název/Jméno: B David

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1991 od 03. 05. 1996


Název/Jméno: KOPŘIVA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 03. 1995 od 10. 10. 1995


Název/Jméno: GIBSON DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 1994 od 23. 08. 1996


Název/Jméno: DASGUPTA KANTIC

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 11. 1994 od 20. 04. 1999


Název/Jméno: David C. Francis

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 1994 od 03. 05. 1996


Název/Jméno: ZAHIDI AAMIR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 1993 od 23. 08. 1996


Název/Jméno: WALSER ADRIAN

Funkce: Prokura - prokurista
od 14. 06. 1993 od 29. 10. 1998


Název/Jméno: AZIZ SHAUKAT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 06. 1993 od 10. 11. 1994


Název/Jméno: William Reginald Rhodes

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 1993 od 10. 11. 1994


Název/Jméno: STRNAD PAVEL

IČO: 67375243

Funkce: Prokura - prokurista
od 15. 07. 1992 od 14. 06. 1993


Název/Jméno: KOPŘIVA FRANTIŠEK

IČO: 18834370

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 12. 1991 od 14. 03. 1995


Název/Jméno: SWOBODA KARL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1991 od 04. 08. 1995


Název/Jméno: KALTENBRUNNER CHRISTIAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 06. 1991 od 23. 12. 1991


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ16190891

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:20. 10. 2009

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
815546"Bytové družstvo Resslova 1057 a 1059"25387189Resslova 1057/7, 70800 Ostrava
7582ADVENA, spol. s r.o. "v likvidaci"49101846Fibichova 77, 47127 Stráž pod Ralskem
660309AGM Group, a.s. - v likvidaci63493942Brno, 60200, , Údolní, 33
1002027AIT DESIGN, s.r.o.25245210Slovanská 204/30, 32600 Plzeň
989852AKRO investiční společnost, a.s.49241699Slunná 547/25, 16200 Praha
937612ALAMAK a.s.27689638Soudní 5549, 76001 Zlín
450525American Center Plzeň, o.p.s.25229494Dominikánská 284/9, 30100 Plzeň
1005700AQUATEST a.s.44794843Geologická 988/4, 15200 Praha
60952ARGO-AG investiční fond, a.s.15036677Litomyšl, 57001, , BĚLIDLA, 1061
192456ARODAX a.s.27169774Dr. Engla 1061/6, 36001 Karlovy Vary
394155Astrosat Media s.r.o.45278776Lomnického 1705/7, 14000 Praha
412776AUTOREJD s.r.o.28859928Na Paloukách 3/1, 50003 Hradec Králové
939300AZ Makro,s.r.o.25089927Svojšovická 2837/16, 14100 Praha
580763BMC, akciová společnost197653Na květnici 713/7, 14000 Praha
693102BW - Termo 2000, s.r.o.47469048Vysokomýtská 718, 53401 Holice
354788Bytové družstvo Tavolníková 1846/15,Praha 4-Krč26765705Tavolníková 1846/15, 14200 Praha
243267Cactoo Software s.r.o.24231703Kaprova 42/14, 11000 Praha
991193City Projects Company s.r.o.28425120Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha
862452Classis Management s.r.o.27115445Husova 240/5, 11000 Praha
478319CONSTRUCT JP, a.s.27946231Bělohorská 185/163, 16900 Praha
427555ČD travel, s.r.o.2736497628. října 372/5, 11000 Praha
525455Československá obchodní banka, a. s.1350Radlická 333/150, 15000 Praha
868640Danone a.s.45272972Vinohradská 2828/151, 13000 Praha
856781DEPAS, s.r.o.25573853Zlín, Lípa 276, PSČ 763 11
773324DEW-H, a.s. v likvidaci45241406Pražského povstání 1244/3, 14800 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2215360"HAPPÉ PRAHA ,spol. s r.o." v likvidaci61247804Evropská 423/178, 16000 Praha
1240595Academy of Health Care Management22832947Evropská 423/178, 16000 Praha
944360ADEX, s.r.o.63994984Evropská 116/123, 16200 Praha
2142538AGRO-IN, akciová společnost553701Praha, 16067, Vokovice, Evropská, 178
1059000Agroagencie, spol. s r.o.48036650Praha, 16000, Vokovice, Evropská, 178
1625801AGROFEED akciová společnost201529Evropská 423/178, 16000 Praha
2992633AIR KOMEA s.r.o.65412834Evropská 423/178, 16000 Praha
3099664AMISTAR TOURS s.r.o.47542128Evropská 114/121, 16200 Praha
3427224ARCHIWOOD spol. s r.o.27169111Evropská 423/178, 16000 Praha
2462558AVONE, s.r.o.64939049Evropská 423/178, 16000 Praha
1968776biznetcircle s.r.o.27573214Evropská 423/178, 16000 Praha
557330Böhler Uddeholm CZ s.r.o.25089561Evropská 423/178, 16000 Praha
2761581CENTROCOM akciová společnost - česky196720Praha, 16067, Vokovice, Evropská, 178
1859234CIS Plus, akciová společnost (česky), CIS Plus, Company Limited (anglicky), CIS Plus, Aktienges43870465Evropská 423/178, 16000 Praha
1122933CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o. v likvidaci63997576Praha, 16650, Vokovice, Evropská, 178
701220CITICORP SECURITIES & INVESTMENS LIMITED, organizační složka69346275Praha, 16000, Vokovice, Evropská, 178
154682CNC TECHNOLOGY TRADING s.r.o.26175142Evropská 423/178, 16000 Praha
2125092CREATIO SECURITY SYSTEMS s.r.o.24206571Evropská 423/178, 16000 Praha
1632477DASHÖFER CONSULTING, v.o.s.27227120Evropská 423/178, 16000 Praha
3284876DASHÖFER PRIVATHOLDING s.r.o.26741075Evropská 423/178, 16000 Praha
1038854DELTA - IMPEX s.r.o.63675773Evropská 423/178, 16000 Praha
1217070Disparitia de la Club de, s.r.o.28573641Evropská 423/178, 16000 Praha
1265397DRUŽSTEVNÍ A PODNIKATELSKÝ FOND, VÝBĚROVÉ INVESTIČNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, PODÍLOVÝ FOND60433043Praha, 16067, , Evropská, 178
3032930E.K.Z. Praha s.r.o. "v likvidaci"63666723Evropská 423/178, 16000 Praha
2412128EKOVIA s.r.o.48111295Evropská 423/178, 16000 Praha

Fyzické osoby v okolí