ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČKD PRAHA HOLDING, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 200. Jeho identifikační číslo je 1813

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Datum zápisu: 1. 9. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 200

Identifikační číslo:1813

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: dyadmez

Předmět podnikání: Velkoobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Zprostředkování služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Nákup,prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících...
Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní,...
Hostinská činnost
Poskytování ubytování
Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování...
Nákup, prodej, přeprava zbraní
Nákup, prodej, přeprava střeliva
Nakladatelská činnost
Projektová činnost ve výstavbě
Vydavatelská činnost
Konstrukční technolog.činnost v obl.strojů,přístrojů, zařízení...
Reklamní agentura
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení...
Realitní kancelář
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Poradenství v nákupu a prodeji zboží
Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti
Zprostředkování výměny informací ve strojírenství
Průzkum trhu
Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu

Adresa společnosti

Sídlo: Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9
od 21. 09. 2016
Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 11000
od 26. 07. 2005 do 21. 09. 2016
Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127
od 02. 11. 2004 do 26. 07. 2005
Praha 9, Freyova 27, PSČ 19000
od 03. 09. 1996 do 02. 11. 2004
Praha 9, Drahobejlova 945/48
od 16. 08. 1993 do 03. 09. 1996
Praha 9, U Kolbenky 159
od 01. 09. 1990 do 16. 08. 1993
Kolbenova 609/38, 19000 Praha

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 12. 2015

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost EPSILON-SYCHROV, s.r.o., IČ: 4351011, se sídlem Na Sychrově 975/8, Michle, PSČ 101 00 Praha 10, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením.
od 27. 08. 2015

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku.
od 13. 01. 2014

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost DELTA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 23. 05. 2011

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost GAMA-SYCHROV, s.r.o.,se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 24. 05. 2010

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost BETA-SYCHROV, s.r.o., identifikační číslo: 289 22 905 se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
od 25. 06. 2009

  Společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ALFA - SYCHROV, s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo: 284 59 768.
od 16. 09. 2008

  Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 000 01 813 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 15.3.2006 rozhodla takto:a) určuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221, IČ 27117201 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9102, jako vlastník 95.501 kusu (slovy: devadesáti pěti tisíc pět set jednoho kusu) kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč (slovy tři koruny české), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,868 % základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102 (dále jen ?Hlavní akcionář?), požádala o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006, tak i k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 8.3.2006, vlastnil 95.501 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitenta Společnosti, ISIN CS0005002765, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč a 76.360.062 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitenta Společnosti, ISIN CZ0005117804, o nominální hodnotě akcie 3,- Kč, což představuje 93,868% podíl na základním kapitálu Společnosti. Postavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rejstříku Hlavního akcionáře a výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 10.1.2006 a ke dni rozhodnému pro účast na této mimořádné valné hromadě Společnosti, tj. k 8.3.2006;c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9102, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku;d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CZ0005117804, a protiplnění ve výši 4,- Kč (slovy: čtyři koruny české) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 3,- Kč, ISIN CS0005002765. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1112005 ze dne 11.11.2005, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/173/2005/2, které nabylo právní moci dne 10.1.2006, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas Komise pro cenné papíry k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře;e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen ?Obchodník s cennými papíry?), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 14.3.2006;f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost;g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 25. 04. 2006 do 23. 11. 2006

  Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 přijala toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. O částku odpovídající snížení základního kapitálu se sníží neuhrazená ztráta minulých let.b) Základní kapitál společnosti se snižuje o 7.900.618.863,--Kč (sedm miliard devět set milionů šest set osmdesát tisíc osm set šedesát tři korun českých) z původní výše 8.144.967.900,--Kč (osm miliard jedno sto čtyřicet čtyři milionů devět set šedesát sedm tisíc devět set korun českých) na novou výši 244.349.037,--Kč (dvě stě čtyřicet milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých).c) Snížení základního kapitálu společnosti se provede poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty každé akcie ve výši 100,--Kč (jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 3,--Kč (tři koruny české). Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu představenstva společnosti po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 01. 08. 2005 do 03. 10. 2005

  Řádná valná hromada rozhodla dne 3.8.2000 o snížení základníhojmění společnosti takto:a) Důvod snížení základního jměníDůvodem snížení základního jmění společnosti je úhradakumulovaných ztrát společnosti podle § 216a odst. 1 písm. b)obchodního zákoníku v rozsahu navrhovaného snížení základníhojmění společnosti.b) Rozsah snížení základního jměníZákladní jmění společnosti se z dosavadní výše4.737.537.000,-- Kč snižuje o 4.263.783.300,-- Kč na základníjmění 473.753.700,-- Kč.c) Způsob snížení základního jměníSnížení základního jmění společnosti se provádí poměrnýmsnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původnívýše jmenovité hodnoty každé akcie 1.000,-- Kč o částku900,-- Kč, tj. o 90% na novou výši jmenovité hodnoty každéakcie 100,-- Kč, a to změnou zápisu o výši jmenovité hodnotyv SCP na základě příkazu představenstva společnosti po nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu snížení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku.
od 30. 08. 2000 do 15. 04. 2003

  Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 3.8.2000 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:a) Důvod zvýšení základního kapitáluZvýšení základního kapitálu je navrhováno z důvodu zajištěnímožnosti nabídnout věřitelům společnosti vyrovnání formou novéemise akcií společnosti podle § 46 odst. 2 zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění.b) Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000,000.000,- Kč (slovy pětmiliardkorun českých) na celkovou částku5.473,753.700,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadtuto částku, přičemž konečnou částku stanoví představenstvo nazákladě celkové výše dluhů společnosti.c) Způsob zvýšení základního kapitáluNové akcie budou nabídnuty k úpisu všem věřitelům společnosti,kteří budou mít pohledávky vůči společnosti v době upisováníakcií, vzhledem k tomu, že podle § 204a odst. 1 obchodníhozákoníku nepřísluší stávajícím akcionářům právo na přednostníúpis akcií. Věřitelé, kteří upíší akcie společnosti, splatíupsané akcie nepeněžitým vkladem formou kapitalizace pohledávekza společností. Vklady budou splaceny ke dni účinnosti smluv opostoupení pohledávek, které budou uzavřeny mezi společností ajednotlivými vkladateli,přičemž účinnost smlouvy o postoupenípohledávek bude účastníky stanovena patnáctým dnem ode dneupsání akcií. Ocenění těchto nepeněžitých vkladů se navrhuje vnominální hodnotě vkládaných pohledávek nebo jejich částí.Nové akcie budou vydány jako kmenové, zaknihované akcie namajitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Celkový počet nověvydávaných akcií bude činit nejméně 50,000.000 kusů.Emisní kurznově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsanýchakcií, tj. 100,- Kč za akcii, neboť vlastní jmění společnosti jenižší než její základní kapitál a emisní kurz akcie nemůže býtnižší než její jmenovitá hodnota.Lhůta pro úpis nových akcií je dva roky a začíná běžet dnempodání návrhu na vyrovnání dle § 46 a násl. zákona o konkurzu avyrovnání v platném znění u Městského soudu v Praze. Úpisproběhne v sídle společnosti - Praha 9, Freyova 27, a to zápisemdo listiny upisovatelů na základě písemné výzvy představenstva.
od 06. 03. 2000 do 15. 04. 2003

  Údaje o zřízení společnosti - vyplňuje se o text:Valná hromada ČKD Praha, a.s. svým rozhodnutím300/2174/317/91 rozhodla dne 17.5.1991 o změně textustanov společnosti a to tak, že původní stanovy schválenév zakladatelském plánu se nahrazují stanovami dle přílohyčíslo 2.
od 29. 09. 1992 do 16. 01. 1997

  Poznamenává se záměr snížit základní jmění z hodnoty7.624.000.000,- Kčs o 2.886.463.000,- Kčs takžecelkové základní jmění společnosti bude činit4.737.537.000,- Kčs (slovy čtyřimiliardy-sedmsettřicetsedmmiliónůpětsettřicetsedmtisíc Kčs.)Snížení základního jmění se stane vyjmutím příslušnéhopočtu akcií z oběhu.
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

  V podnikovém rejstříku oddíl Sa vložka 200 se poznamenáváoznámení představenstva akciové společnosti ČKD Prahao rozhodnutí zřizovatele - snížit základní kapitálspolečnosti o 1.464.145.000,- Kčs.
od 16. 11. 1990 do 29. 09. 1992

  Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově podleustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., když jedinýmzakladatelem je Ministerstvo strojírenstvía elektrotechniky České republiky, které zároveň zrušilo dleustanovení § 32 zák. č. 111/90 Sb. bez likvidace státnípodnik ČKD PRAHA, kombinát v souladu se souhlasem vládyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č. 239 ze dne31.8.1990. V Zakladatelském plánu bylo určeno složenípředstavenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů,
od 01. 09. 1990 do 02. 11. 1993

  schváleny stanovy společnosti. Ze 100 % upsaného akciovéhokapitálu je splaceno 100 %, když tento kapitál představujenepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá zeznaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8,Kundratka 9/1416 č. 19/90.
od 01. 09. 1990 do 02. 11. 1993

Akcie

Počet: 81 449 679 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 01. 2014

Počet: 81 449 679 ks v hodnotě: 3 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 01. 2007 do 22. 01. 2007

Počet: 76 712 142 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 03. 10. 2005 do 03. 10. 2005

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 3 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 03. 10. 2005 do 03. 10. 2005

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 100 - kmenové akcie na jméno
od 25. 11. 2002 do 25. 11. 2002

Počet: 76 712 142 ks v hodnotě: 100 - kmenové akcie na majitele
od 25. 11. 2002 do 25. 11. 2002

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 100 - akcie na jméno
od 06. 12. 2000 do 06. 12. 2000

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 03. 09. 1996 do 03. 09. 1996

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 10. 10. 1994 do 10. 10. 1994

Počet: 4 737 537 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 16. 08. 1993 do 16. 08. 1993

Počet: 7 624 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 13. 08. 1993 do 13. 08. 1993

Počet: 1 ks v hodnotě: 6159855000 - akcie na jméno
od 08. 06. 1993 do 08. 06. 1993

Počet: 7 624 ks v hodnotě: 1000000 - akcie na jméno
od 01. 09. 1990 do 01. 09. 1990

Vlastníci

Název/Jméno: ČKD ASSET, a.s.

IČO:27117201

Adresa: Na Sychrově 975/8, Michle, 101 00 Praha 10
od 26. 05. 2014
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000
od 25. 11. 2009 do 26. 05. 2014
Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221
od 23. 11. 2006 do 25. 11. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 11. 2006


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SÁDECKÝ ŠTĚPÁN

IČO: 71629335

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 12. 09. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 12. 09. 2016

Adresa: Na Hřebenkách 2768/57, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 12. 09. 2016


Název/Jméno: SPEYCHAL PETR

Funkce: Statutární ředitel - statutární ředitel
od 16. 12. 2015 do 12. 09. 2016
Správní rada - člen správní rady
od 16. 12. 2015 do 12. 09. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 08. 2013 do 16. 12. 2015

Adresa: Hlavní 1551/117, Záběhlice, 141 00 Praha 4
od 12. 08. 2013 do 12. 09. 2016


Název/Jméno: HOLÁ ZUZANA

IČO: 4572769

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 02. 2009 do 16. 12. 2015

Adresa: Amforová 1905/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 19. 08. 2015 do 16. 12. 2015
Loukotova 334, 262 02 Stará Huť
od 16. 08. 2013 do 19. 08. 2015
Stará Huť 334, PSČ 26202
od 20. 02. 2009 do 16. 08. 2013


Název/Jméno: HORA VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 do 04. 09. 2015
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 07. 2011 do 06. 09. 2011

Adresa: Čs. armády 3119, 272 01 Kladno
od 16. 08. 2013 do 04. 09. 2015
Kladno, Čs. armády 3119, PSČ 27201
od 11. 11. 2011 do 16. 08. 2013
Kladno, Finská 2251, PSČ 27201
od 15. 07. 2011 do 11. 11. 2011


Název/Jméno: FAIFROVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 08. 2013 do 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 09. 2004 do 12. 08. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

Adresa: Bryksova 947/21, Černý Most, 198 00 Praha 9
od 12. 08. 2013 do 16. 12. 2015
Praha 9, Bryksova 947, PSČ 19800
od 13. 09. 2004 do 12. 08. 2013
Praha 9, Bryxov 947
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: VLADAŘOVÁ SOŇA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 08. 2013 do 16. 12. 2015
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 03. 2008 do 12. 08. 2013
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 06. 2006 do 18. 03. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 08. 2005 do 16. 06. 2006

Adresa: Oravská 1894/17, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 12. 08. 2013 do 16. 12. 2015
Praha 10, Oravská 1894/17, PSČ 10000
od 08. 08. 2005 do 12. 08. 2013


Název/Jméno: MUSIL JAN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 09. 2011 do 16. 12. 2015

Adresa: Jeřabinová 929/5, Černice, 326 00 Plzeň
od 12. 06. 2013 do 16. 12. 2015
Plzeň, Jeřabinová 5, PSČ 32600
od 06. 09. 2011 do 12. 06. 2013


Název/Jméno: OUŘADA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 07. 2011 do 12. 08. 2013
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 20. 02. 2009 do 15. 07. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 12. 2008 do 20. 02. 2009

Adresa: Šestajovice, Rybova 888, okres Praha-východ, PSČ 25092
od 15. 07. 2011 do 12. 08. 2013
Šestajovice, Rybova 888, PSČ 25092
od 10. 12. 2008 do 15. 07. 2011


Název/Jméno: KVÍZ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 20. 02. 2009 do 06. 09. 2011
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2004 do 20. 02. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 20. 05. 2002 do 13. 09. 2004

Adresa: Nučice, Tyršova 256, PSČ 25216
od 13. 09. 2004 do 06. 09. 2011
Nučice, Tyršova 256
od 20. 05. 2002 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: POJMAN PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 12. 2008 do 15. 07. 2011

Adresa: Praha 8, Pod Hvězdárnou 1587, PSČ 18200
od 10. 12. 2008 do 15. 07. 2011


Název/Jméno: ZEMAN JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 09. 04. 2008 do 10. 12. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 09. 2007 do 09. 04. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 06. 2006 do 16. 06. 2006

Adresa: Klášter Hradiště nad Jizerou 288, PSČ 29501
od 26. 09. 2007 do 10. 12. 2008
Klášter Hradiště nad Jizerou 288, PSČ 29501
od 16. 06. 2006 do 16. 06. 2006


Název/Jméno: MALÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 04. 2008 do 20. 02. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 18. 03. 2008 do 09. 04. 2008

Adresa: Stará Huť 334, PSČ 26202
od 18. 03. 2008 do 20. 02. 2009


Název/Jméno: HAIS MÁRIO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 09. 2007 do 10. 12. 2008

Adresa: Praha 7, Veverkova 28, PSČ 17000
od 26. 09. 2007 do 10. 12. 2008


Název/Jméno: JERIE JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 2004 do 18. 03. 2008

Adresa: Praha 10, Královická 1612/23, PSČ 10000
od 13. 09. 2004 do 18. 03. 2008


Název/Jméno: ČERNÝ JAROMÍR

IČO: 15792862

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 09. 2004 do 26. 09. 2007

Adresa: Praha 4, Bartoškova 1367/6, PSČ 14100
od 13. 09. 2004 do 26. 09. 2007


Název/Jméno: HOLINKA MIROSLAV

IČO: 74466577

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 09. 2004 do 08. 08. 2005

Adresa: Studénka, Poštovní 744, PSČ 74213
od 13. 09. 2004 do 08. 08. 2005


Název/Jméno: POLENDA PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 09. 2004 do 16. 06. 2006

Adresa: Sokolov, Seifertova 1835, PSČ 31561
od 13. 09. 2004 do 16. 06. 2006


Název/Jméno: RAIS DAVID

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 01. 2004 do 13. 09. 2004

Adresa: Prostějov, Dolní 26
od 03. 01. 2004 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: VESELÝ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004
Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 2003 do 21. 11. 2003

Adresa: Praha 7, ¨Pplk. Sochora 435/5
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004
Praha 7, Pplk. Sochora 435/5, PSČ 17000
od 01. 10. 2003 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: GRUNT MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004

Adresa: Olomouc - Lazce, Florykova 166/4
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: BÁTORA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004
Dozorčí rada - přeseda
od 01. 10. 2003 do 21. 11. 2003

Adresa: Praha 7, Tovární 1270/10
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004
Praha 7, Tovární 1270/10, PSČ 17000
od 01. 10. 2003 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: TRUSKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2003 do 21. 11. 2003

Adresa: Husinec, Kostnická 277
od 21. 11. 2003 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: TRUKSA VLADIMÍR

IČO: 73619043

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004

Adresa: Husinec, Kostnická 277
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: ŘEHÁK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004

Adresa: Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1554/39
od 21. 11. 2003 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: TOPIČ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 2003 do 13. 09. 2004

Adresa: Praha 8, Chabařovická 1239/9, PSČ 18000
od 01. 10. 2003 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: STUDENÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 01. 10. 2003 do 21. 11. 2003
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 04. 2003 do 01. 10. 2003

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem, Sídliště 591, okres Příbram
od 15. 04. 2003 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: VOTAVA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 04. 2003 do 21. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 12. 2000 do 15. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Brandlova 1565/19
od 13. 12. 2000 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: ŽIŽKA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 04. 2003 do 21. 11. 2003
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 02. 2000 do 15. 04. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 09. 1999 do 21. 02. 2000

Adresa: Praha 3, Pod Javorem 2030/18
od 15. 04. 2003 do 21. 11. 2003
Praha 3, Pod Jarovem 2030/18
od 24. 09. 1999 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: MIKOTOVÁ MICHAELA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 do 15. 04. 2003

Adresa: Rožmitál pod Třemšínem, Sídliště 591, okres Příbram
od 31. 07. 2002 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: ZÍKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 do 01. 10. 2003

Adresa: Kladno, Ostravská 3067
od 31. 07. 2002 do 01. 10. 2003


Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 07. 2002 do 13. 09. 2004

Adresa: Pardubice, Na Labišti 523
od 31. 07. 2002 do 13. 09. 2004


Název/Jméno: POSPÍŠIL JIŘÍ

IČO: 71933336

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 02. 2002 do 21. 11. 2003

Adresa: Praha 9, Úpická 513
od 19. 02. 2002 do 21. 11. 2003


Název/Jméno: ONDRŮŠEK ČESTMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 do 31. 07. 2002

Adresa: Brno, Vitáskova 4, okres Brno-město
od 13. 12. 2000 do 31. 07. 2002


Název/Jméno: JANÁČEK KAMIL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 13. 12. 2000 do 31. 07. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 2, Sládkovičova 1306
od 10. 10. 1994 do 31. 07. 2002


Název/Jméno: TVARDÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 do 15. 04. 2003

Adresa: Praha 4, Dačického 996/7
od 13. 12. 2000 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: VITÁSEK PETR

IČO: 88172961

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 12. 2000 do 31. 07. 2002

Adresa: Praha 6, Sušická 30
od 13. 12. 2000 do 31. 07. 2002


Název/Jméno: SUŠIL MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 12. 2000 do 01. 10. 2003

Adresa: Praha 4, Hlavní 2737
od 13. 12. 2000 do 01. 10. 2003


Název/Jméno: HÁLA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 02. 2000 do 23. 02. 2001

Adresa: Praha 10, Za Zahradami 393
od 21. 02. 2000 do 23. 02. 2001


Název/Jméno: LINDAUEROVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 02. 2000 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 4, Hrdličkova 2189/12
od 21. 02. 2000 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: PELIKÁNOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 09. 1999 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 9, Kapitána Stránského 978
od 28. 09. 1999 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: LOPATA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 09. 1999 do 21. 02. 2000

Adresa: Praha 6, Tylišovská 770/5
od 24. 09. 1999 do 21. 02. 2000


Název/Jméno: MACH OTTO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 do 21. 02. 2000

Adresa: Praha 5, Nad Turbovou 1191/15
od 24. 09. 1999 do 21. 02. 2000


Název/Jméno: HORÁK FRANTIŠEK

IČO: 41607091

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 09. 1996 do 24. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Augustinova 2072
od 03. 09. 1996 do 13. 12. 2000
Praha 4, Augustinova 2072
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: KRAUS VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 3, Kunešova 2
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: HABART MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 10, K Vrbě 522/8
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: HOJDYSZ GUSTAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 24. 09. 1999 do 15. 04. 2003

Adresa: Český Těšín, Slezská 22, okres Karviná
od 24. 09. 1999 do 15. 04. 2003


Název/Jméno: STUDÝNKA BOHUMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Mezivrší 1447/33
od 24. 09. 1999 do 13. 12. 2000
Praha 8, Mezivrší 1443/33
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: ZUNA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 6, Nad Šárkou 97
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 3, Slezská 103/1738
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: MAROUŠEK PETR

IČO: 61295833

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 2, Bělehradská 2324/58
od 11. 03. 1999 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: FORMÁNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 05. 1998 do 24. 09. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 do 04. 05. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1996 do 02. 03. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 4, Jasná II, č. 1340
od 02. 03. 1998 do 24. 09. 1999
Praha 4, Jasná II. č. 1340
od 03. 09. 1996 do 02. 03. 1998
Praha 4, Jasná II. č. 1340
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: BOUDA JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 03. 1998 do 24. 09. 1999
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 01. 1997 do 02. 03. 1998
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 10. 1994 do 16. 01. 1997

Adresa: Praha 4, Vejvanovského 1613
od 02. 03. 1998 do 24. 09. 1999
Praha 4, Landové-Štychové 1613
od 10. 10. 1994 do 02. 03. 1998


Název/Jméno: MALÝ ALEŠ

IČO: 62723774

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 do 13. 12. 2000

Adresa: Praha 4, Jarníkova 1870/24
od 02. 03. 1998 do 13. 12. 2000


Název/Jméno: MOŠNIČKOVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 03. 1998 do 11. 03. 1999

Adresa: Praha 9, Kukelská 904
od 02. 03. 1998 do 11. 03. 1999


Název/Jméno: KÖHLEROVÁ JITKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 1996 do 11. 03. 1999

Adresa: Praha 9, Na bahnech 562
od 03. 09. 1996 do 11. 03. 1999


Název/Jméno: MAROUŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1996 do 24. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 2, Bělehradská 58
od 03. 09. 1996 do 24. 09. 1999
Praha 2, Bělehradská 58
od 10. 10. 1994 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1995 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 3, Slezská 1738/103
od 10. 10. 1995 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: STÁDNÍK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 1, Kaprova 8
od 03. 08. 1995 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: FRANC VLADIMÍR

IČO: 2092751

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 do 03. 09. 1996

Adresa: Praha 9, Teplická 38
od 03. 08. 1995 do 03. 09. 1996


Název/Jméno: RUS LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 do 10. 10. 1995

Adresa: Praha 3, Slezská 103
od 03. 08. 1995 do 10. 10. 1995


Název/Jméno: PEKÁREK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 do 02. 03. 1998

Adresa: Praha 8, Ratibořská 754
od 10. 10. 1994 do 02. 03. 1998


Název/Jméno: ŠTĚRBA JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 do 03. 08. 1995

Adresa: Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18
od 10. 10. 1994 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: VEVERKA MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 4, Antala Staška 56
od 10. 10. 1994 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: VLČEK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1994 do 03. 08. 1995

Adresa: Praha 9, Kolbenova 24/601
od 10. 10. 1994 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: ŠÍDOVÁ NADĚŽDA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 10. 1994 do 24. 09. 1999

Adresa: Praha 2, Slavíkova 29
od 10. 10. 1994 do 24. 09. 1999


Název/Jméno: JANEČEK IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Kdaňská 666
od 02. 11. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: VAŠEK JAROSLAV

IČO: 14738864

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 11. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, U Pentlovky 468
od 02. 11. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: NĚMEC IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 20. 05. 2002

Adresa: Praha 7, Heřmanova 6
od 16. 08. 1993 do 20. 05. 2002


Název/Jméno: MARŠÁLEK JOSEF

IČO: 60191031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 02. 03. 1998

Adresa: Praha 10, Sněženková 25/89
od 16. 08. 1993 do 02. 03. 1998


Název/Jméno: KEŘKA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 6, Talichova 2055
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: SCHORM JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Lublinská 575
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: TRINKEWITZ ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Notečská 566
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Praha 8, Notečská 566
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: ŠKRHÁK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Střekovská 1341
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Praha 8, Střekovská 1341
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: PINKAVA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Slavkov u Brna, Hodějice 183
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: SAMEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 8, Mirovická 1088
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Praha 8, Mirovická 1088
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: PETRÁSEK LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 6, Guevarova 1281
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: Stejskal Pavel

IČO: 69287287

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 03. 08. 1995

Adresa: Praha 10, Vyžlovská 34
od 16. 08. 1993 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: SELLNER KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 5, Tětínská 3
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Praha 5, Vetínská 3
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: DRNOVSKÝ MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 10, Lvovská 7
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994
Praha 10, Lvovská 7
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 7, M. Horákové 852/82
od 16. 08. 1993 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: MÍČA LADISLAV

IČO: 62886266

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 08. 1993 do 28. 09. 1999

Adresa: Praha 9, Pacelova 1110
od 16. 08. 1993 do 28. 09. 1999


Název/Jméno: ŠUBERT VÍT

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 5, U Sanopsu 5
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 9, Zelenečská 16
od 29. 09. 1992 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: BARTOŠ JAROSLAV

IČO: 42229308

Funkce: Prokura - prokurista
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 05. 1991 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Notečská 566
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994
Praha 8, Notečská 566
od 17. 05. 1991 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: LISNER VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994

Adresa: Praha 8, Šimůnkova 1593
od 29. 09. 1992 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: ZAŇKA RADOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 3, Na Vrcholu 8
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: JUNGMANN JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 5, Vrchlického 34
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: HAVELKA JAN

IČO: 13122258

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 05. 1991 do 10. 10. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Praha 6, U Beránky 8
od 01. 09. 1990 do 10. 10. 1994


Název/Jméno: ČEŠPIVO JAROSLAV

IČO: 10137921

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 10, Pražská 8
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: BŘÍZA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 6, Kadeřávkovská 5
od 17. 05. 1991 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: KOUTSKÝ OTAKAR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Praha 4, Jiřího Wolkera 1607/18
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991


Název/Jméno: KOUBA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 16. 08. 1993

Adresa: Praha 7, Obránců míru 852/82
od 01. 09. 1990 do 16. 08. 1993


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Praha 9, Českolipská 383/21
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991


Název/Jméno: DITTERT JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Praha 6, Africká 19
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991


Název/Jméno: VOREL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Praha 4, Bardounova 2030
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 29. 09. 1992

Adresa: Praha 5, Újezd 1
od 01. 09. 1990 do 29. 09. 1992


Název/Jméno: PETRÁŠ ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991

Adresa: Hradec Králové, Rudé armády 800
od 01. 09. 1990 do 17. 05. 1991


Název/Jméno: NOVOTNÝ JOSEF

IČO: 48240656

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 1990 do 16. 08. 1993

Adresa: Tetín 67
od 01. 09. 1990 do 16. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Richard PAŽOUT

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 3. 2005

Odpovědní zástupci: Tomáš Fremund

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 9. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír KOPECKÝ

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 9. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup,prodej, uschovávání a půjčování zbraní, podléhajících registraci zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 6. 1998

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Nákup, prodej, uschovávání a půjčování střeliva do zbraní, podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:24. 6. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Votava

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Votava

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Poskytování ubytování

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 1996

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:9. 10. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Štěrba

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Nákup, prodej, přeprava zbraní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jaroslav Škrhák

Zánik oprávnění:30. 6. 1997


Nákup, prodej, přeprava střeliva

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:28. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Faifrová

Zánik oprávnění:30. 6. 1997


Nakladatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Trinkewitz

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří ŠVEJCAR

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Vydavatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Konstrukční technolog.činnost v obl.strojů,přístrojů, zařízení,technologie výroby a stroj.vybavení (s vyj.živ.uved.v příl.1-3 zák.č.4

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Trinkewitz

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Reklamní agentura

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Srp

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Faifrová

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti strojů, zařízení a přístrojů, nástrojů a technologie výroby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Žižka

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Realitní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 10. 1994

Odpovědní zástupci: Eva ŽILKOVÁ

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 10. 1993

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Helena Jankovcová

Přerušení: od 08. 09. 2005 do 31. 08. 2007


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Obory činnosti: Velkoobchod
od 08. 06. 2005
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 30. 03. 2005
Zprostředkování služeb
od 20. 09. 2004
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 20. 09. 2004
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 09. 1992
Zprostředkování obchodu
od 30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jana Faifrová


Poradenství v nákupu a prodeji zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Luděk Votava

Zánik oprávnění:20. 9. 2004


Zprostředkování výměny informací v obchodní oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Zprostředkování výměny informací ve strojírenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Štěrba

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Průzkum trhu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Poradenská činnost v oblasti technického rozvoje ve strojírenské oblasti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír KOPECKÝ

Zánik oprávnění:3. 11. 2000


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Prof.Ing. Ladislav Rus, DrSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00001813

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3182541" BFS, spol. s r.o. "25402129Most, Skyřická 8, PSČ 43401
3365734"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
1283400"Družstvo Ružinovská 1160/6"61464198Praha 4-Krč, Ružinovská 1160/6
865459"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 35733
120212"Nadační fond COP Nymburk" v likvidaci26702223Nymburk, V Kolonii 1804, PSČ 28846

Související osoby

#NázevICOAdresa
418103"IRIS PRAHA", spol. s r.o.26128691Loket nad Ohří, nám. T.G.Masaryka 109, PSČ 35733
240656"LUBÍ" spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
634685"Pracovní sdružení pro centralizované zásobování teplem"Pardubice, Bělehradská 485, PSČ 53009
814598"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí49468952Boskovice, 17.listopadu /14, PSČ 68001
9960911. ABACUS, a.s.26181100Litvínov 5 - Šumná, Sokolská 11, PSČ 43601

Firmy v okolí