Firma s názvem ČPF a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19111. Její identifikační číslo je 1656767

Výpis z obchodního rejstříku ČPF a.s.

Datum zápisu: 6. 5. 2013

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 19111

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: qfbuf6e

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Dne 29. dubna 2016 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 42.920.000,-- Kč (slovy čtyřicet dva miliony devět set dvacet tisíc korun českých) až o částku 15.000.000,-- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) na částku maximálně 57.920.000,-- Kč (padesát sedm milionů devět set dvacet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie: a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 1.240.000,- Kč (slovy jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 124 jedno sto dvacet čtyři kusy kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých); b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 13.760.000,-- Kč (slovy třináct milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 1.376 (jeden tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení. c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000, Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. d) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4) písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: - osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení úpadku, - upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 ZOK. b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korunčeských)/kmenová listinná akcie, vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých)/akcie se zvláštními právy, vydaná jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: - peněžitá pohledávka pana Jindřicha Hrdého, nar. 21. ledna 1991, bytem Dr. Stejskala 433/8, 370 01 České Budějovice, (dále jen Jindřich Hrdý), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 310.500,-- Kč (tři sta deset tisíc pět set korun českých), - peněžitá pohledávka pana Ondřeje Rákosníka, nar. 27. října 1978, bytem Na Dlážděnce 149/21, 182 00 Praha 81 - Troja, (dále jen Ondřej Rákosník), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč devět set devadesát devět tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka JUDr. Tomáše Tomšíčka, nar. 12. července 1976, bytem Skautská 1537/11, 323 00 Plzeň Severní Předměstí, (dále jen JUDr. Tomáš Tomšíček), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.998.000,-- Kč (jeden milion devět set devadesát osm tisíc korun českých).- peněžitá pohledávka pana Michala Kurky, nar. 1. července 1946, bytem Na lesích 132, 267 11 Vráž, (dále jen Michal Kurka), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč (devět set devadesát devět tisíc korun českých). c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Jindřichem Hrdým. e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Michalem Kurkou. f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Ondřejem Rákosníkem. g)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a JUDr. Tomášem Tomšíčkem. 7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 8) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 16. 05. 2016

  Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:------------------------1)Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých) až o částku 33.500.000,- Kč (slovy třicettřimilionůpětsettisíc korun českých) na částku maximálně 55.450.000,- Kč (slovy padesátpětmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ---------------------------------------------------------------------------------------------2)Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie:---------------------------------------------------------------------------------------a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 3.500.000,- Kč (slovy třimilionypětsettisíc korun českých) bude upisováno maximálně 350 (třistapadesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých); --------------------------------------------------------------------------------------------b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 30.000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých) bude upisováno maximálně 3.000 (třitisíce) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých). -------------------- 3)Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. -------------------------------------------------------------------------------------4)První kolo upisování ----------------------------------------------------------------------------------a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------- strana čtvrtáb)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení.----------------------------------------------------------c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat: ------------------------------------------------------------------------------------podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení,----------------------------podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. --------------------------Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: ---------------------------------------------------------------------podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, ---------------------------podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení.---------------------------d)Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. -------------------------------------------e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. -------------------------f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. --------------------------5)Druhé kolo upisování ---------------------------------------------------------------------------------a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: ------------ strana pátá-osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení úpadku, --------------------------------------upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. ------------------------------------Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. ----------------------------------b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. -------------------------------------------------c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 12.000,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: dvanácttisíc korun českých), vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a 12.000,- Kč/akcie se zvláštními právy (slovy: dvanácttisíc korun českých), vydaná jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). --------------------------------------d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.-------------------------------------------------------------------------------------------------6)Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole. -----------------------------a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. -------------------------------------b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: ----------------peněžitá pohledávka Tomáše Vinkláta, nar. 8. 2. 1973, bytem Na Okraji 335/42c, Praha, PSČ 162 00, (dále jen Tomáš Vinklát), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem strana šestáTENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.092.000,- Kč (jedenmiliondevadesátdvatisíce korun českých), ------------------------------------------peněžitá pohledávka Ing. Edvarda Behenského, nar. 14. 9. 1948, bytem Pod vrbou 401, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02, (dále jen Edvard Behenský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), ---------------------------------------------------peněžitá pohledávka Martina Pinla, nar. 2. 7. 1964, bytem Brabcova 1159/2, Praha, PSČ 147 00, (dále jen Martin Pinl), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), ---------------------------------------------------peněžitá pohledávka Mgr. Norberta Nývlta, nar. 6. srpna 1972, bytem Smetanovo nám. 20, 570 01 Litomyšl, (dále jen Norbert Nývlt), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 2.400.000,- Kč (dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), ---------------------------------------------------peněžitá pohledávka MUDr. Pavla Mirovského, nar. 9. března 1951, bytem Pihelská 16, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, (dále jen Pavel Mirovský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 10.800.000,- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých), ------------------------------peněžitá pohledávka společnosti INMED s.r.o., IČO: 474 52 196, Spisová značka: C 2568 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem U Nemocnice 2115/4, 568 02 Svitavy, (dále jen INMED s.r.o.), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 5.040.000,- Kč (pětmilionůčtyřicettisíc korun českých).---------------------------------------------------c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. -----------------------------------------------------------------d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Tomášem Vinklátem. ----------------e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Ing. Edvardem Behenským. --------f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Martinem Pinlem. ------------------- strana sedmág)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Mgr. Norbertem Nývltem. ----------h)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a MUDr. Pavlem Mirovským. --------i)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností INMED s.r.o. ----------7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. -------------------------------------------------------------------------------------------------Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 29. 06. 2015 od 24. 09. 2015

  Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 9.300.000,- Kč (slovy devětmilionů třistattisíc korun českých) o částku 12.650.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů šestsetpadesáttisíc korun českých) na částku 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionů devětsetpadesáttisíc korun českých) s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie:
od 23. 02. 2015 od 12. 03. 2015

  Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7.300.000,- Kč z částky 2.000.000,- Kč na částku 9.300.000,- Kč.
od 11. 12. 2014 od 23. 02. 2015

Akcie

Počet: 4 443 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 05. 09. 2016

Počet: 924 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 09. 2016

Počet: 800 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 24. 09. 2015 od 05. 09. 2016

Počet: 3 492 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 24. 09. 2015 od 05. 09. 2016

Počet: 450 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 03. 2015 od 24. 09. 2015

Počet: 1 745 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 12. 03. 2015 od 24. 09. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 02. 2015 od 12. 03. 2015

Počet: 730 ks v hodnotě: 10000 - v zaknihované podobě - akcie se zvláštními právy
od 23. 02. 2015 od 12. 03. 2015

Počet: 730 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 12. 2014 od 23. 02. 2015

Počet: 200 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 14. 06. 2013 od 23. 02. 2015

Počet: 20 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 06. 05. 2013 od 14. 06. 2013

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JELÍNEK ALEŠ

IČO: 62504959

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 02. 2015


Název/Jméno: FIŘT DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 06. 2013


Název/Jméno: ŠOLÍN MICHAEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2013 od 23. 02. 2015


Název/Jméno: SCHWARZER SVATOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2015


Název/Jméno: OBLUK ONDŘEJ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 02. 2015


Název/Jméno: VOMASTEK PETR

IČO: 71073434

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 06. 2013 od 30. 10. 2013


Název/Jméno: JAKLÍN JIŘÍ

IČO: 72208465

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2013 od 30. 10. 2013


Název/Jméno: MÜNZBERG DAVID

IČO: 76435270

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2013 od 30. 10. 2013


Název/Jméno: NOVOTNÝ PETR

IČO: 11364564

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2013


Název/Jméno: PIERRE-PHILIPPE NICO MÖLLER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2013


Název/Jméno: DRAŠAROVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2013 od 14. 06. 2013


Název/Jméno: CHRENKOVÁ JANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2013 od 14. 06. 2013


Název/Jméno: LULÁK PETR

IČO: 2798204

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 05. 2013 od 14. 06. 2013


Název/Jméno: VEJVODOVÁ SIMONA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 05. 2013 od 14. 06. 2013


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 05. 2013

Obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 21. 05. 2013
Projektování pozemkových úprav
od 21. 05. 2013
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 21. 05. 2013
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 21. 05. 2013
Velkoobchod a maloobchod
od 21. 05. 2013
Zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 05. 2013


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ01656767

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:10. 12. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
1305431Farma Žichlice s.r.o.4666925Na Veselí 1342/22, 14000 Praha - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
124374123 Car Lease Czech Republic s.r.o., v likvidaci2576236Revoluční 1082/8, 11000 Praha
10355AIGA Invest s.r.o.1794116Sokolská 1605/66, 12000 Praha
186266AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft48288586167, 47158 Cvikov
236951ALBATERA s.r.o.28042085Klicperova 2576/9, 30100 Plzeň
190181AMPERA s.r.o.2402645Americká 362/11, 12000 Praha
13707ARPETAN Systems s.r.o.29142822Dlouhá 618/14, 11000 Praha
298379Autovitamin s.r.o.3754944Pobřežní 394/12, 18600 Praha
233733AVAMIA Systems s.r.o.4467949Pobřežní 394/12, 18600 Praha
84804B Clima VZT. s.r.o. v likvidaci29365554Lidická 700/19, 60200 Brno
26502BACKER COMPUTER s.r.o.26050641Mánesova 345/13, 37001 České Budějovice
334000BANAPI Systems s.r.o.5662222Pobřežní 394/12, 18600 Praha
85548BD Na bojišti, bytové družstvo25427342Na Bojišti 827/23, 46007 Liberec
327878Bioenergie Pardubice s. r. o.25934759Zámecká 17, 53002 Pardubice
285152BS Biotechnology, SE4766784Pobřežní 394/12, 18600 Praha
295845Bytové družstvo Jeseniova 119 v likvidaci62409239Jeseniova 1595/119, 13000 Praha
145026Bytové družstvo Urbánkova 335426716127Urbánkova 3354/16, 14300 Praha
58154CarFinancial a.s.26411831Ve Střešovičkách 2293/47, 16900 Praha
142776CELKON Invest s.r.o.1493574Pobřežní 394/12, 18600 Praha
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
198355CITY STAV, s.r.o.26235781Nad nádražím 384/8, 64300 Brno
52996CoroMedical s.r.o.24697249Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha
209585Czech Republic Realty s.r.o.3371832Pobřežní 394/12, 18600 Praha
198351DATALOOP s.r.o.4810686Pobřežní 394/12, 18600 Praha
6601DAUK spol. s r.o.1869990Údolní 326/11, 60200 Brno
173583DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
3047122AGRO 21 s.r.o.28877918Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
516679Agroservis Rokycany s.r.o.1647237Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
1119827Asociace rómských matek Rokycan68784031Josefa Knihy 114, 33701 Rokycany
2261885Bosman International Trading and Company EUROPE, s.r.o.62621254Josefa Knihy 69, 33701 Rokycany
2310494Bytové družstvo nájemníků domu č.p. 182 - družstvo26334658Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany
1301599Cebiv s.r.o.5469449Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
1696986CROSS CORPORATION s.r.o.26188643Dragounská 130, 33901 Klatovy
370102ČPF a.s.1656767Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
1861984DŮM UL. JOSEFA KNIHY ČP. 14, družstvo26329395Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
2928875Farma Český les s.r.o.4157524Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
1305431Farma Žichlice s.r.o.4666925Na Veselí 1342/22, 14000 Praha
1062539Jednota, konzumní družstvo Rokycany31992Josefa Knihy 177, 33701 Rokycany
3133516JJ správcovská s.r.o.4847202Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
658829MEDVĚD AUDIT s.r.o.25205765Jiráskova 286, 33701 Rokycany
426125Oblastní spolek Českého červeného kříže Rokycany426016Rokycany, 33701, Střed, Svazu bojovníků za svobodu, 68
3030553Okresní fotbalový svaz Rokycany22883096Jiráskova 214, 33701 Rokycany
2295782Okresní soud v Rokycanech24783Jiráskova 67, 33701 Rokycany
1228231Ostrava Poštovní 14 s.r.o.28171918Josefa Knihy 170, 33701 Rokycany
3273155PARCO Consulting s.r.o.4788931Jiráskova 398, 33701 Rokycany
2989670Přátelé adrenalinových sportů Rokycany22887164Jiráskova 286, 33701 Rokycany
2744798SIGMA MOTOR s.r.o.5766711Josefa Knihy 221, Střed, 337 01 Rokycany
1915672Společenství vlastníků , ul. J. Knihy 65,69,13673704466Josefa Knihy 69, 33701 Rokycany
1305637Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI22881832Josefa Knihy 183, 33701 Rokycany
1508957Sportovní a tělovýchovná organizace Rokycany, z.s.435554Rokycany, Jiráskova 214
1910689Vize Romů Rokycany70852669Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1181564Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Horský66224608Josefa Knihy 177, 33701 Rokycany
2813246Cestovní kancelář Hellas Tour14696096Rokycany, 33701, , J. Knihy Č.p., 69
3368403Mgr. DANA HOUBOVÁ, advokátní kancelář2278693Jiráskova 398, 33701 Rokycany
1539286Mgr. Petr MICKA, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany67967591Svazu bojovníků za svobodu 68, 33701 Rokycany
280466MUDr. Luděk Sefzig - chirurgická ambulance61157597Jiráskova 398, 33701 Rokycany
1582892Auinger Pavel66338620Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany
2429579Bělohlávek Eduard47695234Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
3134829Bělohlávek Martin1318675Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
2986137Bělohlávková Pavlína67123317Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
2625382Beneš Jan4269918Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
3213425Berková Martina73679763Rokycany, 33701, Střed, Josefa Knihy, 182
762796Blecha Miloš65555066Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany
1996217Boreček Michal74669745Josefa Knihy 65, 33701 Rokycany
336405Borečková Michala87034174Josefa Knihy 65, 33701 Rokycany
3064953Cajthaml Stanislav18735959Jiráskova 286, 33701 Rokycany
5673Čermák Petr65556607Josefa Knihy 115, 33701 Rokycany
37204Džupin Milan16732332Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
2156422Fastová Kateřina67123171Josefa Knihy 14, 33701 Rokycany
459913Giňa Mikuláš72209259Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany
2031738Jahoda Marián65555384Josefa Knihy 65, 33701 Rokycany
1162011Janová Marie45400989Josefa Knihy 183, 33701 Rokycany
2810562Jindrová Andrea14699478Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany
1776149Jíra Josef72264276Josefa Knihy 69, 33701 Rokycany
2942196Kajtovičová Zdeňka61157945Josefa Knihy 115, 33701 Rokycany
1473299Kapoun Martin87623731Josefa Knihy 182, 33701 Rokycany