Credium, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Credium, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4803. Jeho identifikační číslo je 25139886

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Credium, a.s.

Datum zápisu: 27. 6. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4803

Identifikační číslo:25139886

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5badhtv

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Poskytování úvěrů z vlastních zdrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing)
Pronájem movitých věcí
Leasing spojený s financováním

Adresa společnosti

Sídlo: Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 15800
od 01. 01. 2010
Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 15800
od 01. 04. 2009 do 01. 01. 2010
Praha 1, Vladislavova 17/1390, PSČ 11006
od 21. 03. 2005 do 01. 04. 2009
Praha 4, nám.Hrdinů 1634, PSČ 14061
od 20. 12. 2001 do 21. 03. 2005
Praha l, Spálená 16/75, PSČ 11000
od 27. 06. 1997 do 20. 12. 2001
Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 06. 09. 2014 do 26. 05. 2015

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.02.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 485.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií prostřednictvím smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Bude upisováno 485.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 ks akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za 1 ks akcie.Jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na upisování akcií a všechny akcie tak budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet dnem přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž upisování je vázáno na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář písemně vyrozuměn představenstvem společnosti.Při úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady musí být splaceno nejméně 30% (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ažio do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-3975390217/0100 vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti.
od 13. 02. 2009 do 02. 03. 2009

  a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií Společnosti,znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( slovy: deset miliónů korun českých), v listinné podobě s tím,že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), přičemžemisní kurs je roven částce jmenovité hodnoty každé upisovanéakcie. Emisní kurs včech upisovaných akcií bude splacenpeněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácíemisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účetSpolečnosti vedený u eBanka a.s., číslo účtu 11711/2400c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydaných akcií Společnosti,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem serealizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsánypředem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti.Úpis všech nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvímSmlouvy o úpisu akcií v souladu ve znění § 204 odstavec 5Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvoutýdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počínáběžet den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručenjedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým budezapsáno v příslušném obchodním rejsříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místemupisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejíhosídla v Praze 1, Spálená 16/75. Smlouva o úpisu akcií musíobsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100%emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akciístanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány vesmlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku
od 20. 12. 2001 do 24. 07. 2002

  Jediný akcionář společnosti, společnost Česká pojišťovna a.s. sesídlem Praha 1, Spálená 16, rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 4.2.1999 o zvýšení základního jmění společnostio částku Kč 100.000.000,- (slovy jednostomilionůkorunčeských)upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění. Na navrženézvýšení základního jmění bude upsáno 10 ks (slovy deset kusů)kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-(slovy desetmilionůkorunčeských) znějících na majitele vydanýchv listinné podobě. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000.000,- je shodný s její jmenovitou hodnotou. Nověupisované akcie budou zcela upsány jediným akcionářem s využitímpřednostního práva, v sídle emitenta, peněžitým vkladem, velhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis rozhodnutío zvýšení základního jmění, a upisování akcií bude ukončeno do15. dne ode dne, kdy bylo zahájeno upisování akcií. Jedinýakcionář se zavazuje splatit 100% emisního kursu upsaných akciína účet společnosti, vedený u Raiffeisenbank, a.s., Praha 1,Vodičkova 38, číslo účtu 1001048326/5000 do 30 dnů po ukončeníupisování.
od 08. 06. 1999 do 28. 02. 2001

Akcie

Počet: 785 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 03. 2009

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 01. 2006 do 27. 01. 2006

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 03. 2005 do 21. 03. 2005

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 07. 2002 do 24. 07. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na majitele
od 03. 04. 2002 do 03. 04. 2002

Počet: 20 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na majitele
od 28. 02. 2001 do 28. 02. 2001

Počet: 10 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na majitele
od 27. 06. 1997 do 27. 06. 1997

Vlastníci

Název/Jméno: CA CONSUMER FINANCE S.A.

Adresa: 91038 Francie Evry Cedex, Rue du Bois Sauvage, Francouzská republika
od 03. 01. 2014
Paříž, BD RASPAIL 128/130, 75006, Francouzská republika
od 04. 06. 2012 do 03. 01. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2012


Název/Jméno: S SOFINCO

Adresa: Paříž, BD RASPAIL 128/130, 75006, Francouzská republika
od 02. 10. 2009 do 04. 06. 2012
75008 Paříž, Rue de La Ville L'Evegue 27, Francouzská republika
od 14. 11. 2005 do 02. 10. 2009

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 11. 2005 do 04. 06. 2012


Název/Jméno: CP Strategic Invesments B.V.

Adresa: Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, Nizozemské království
od 21. 03. 2005 do 14. 11. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 03. 2005 do 14. 11. 2005


Název/Jméno: Flotage Investment B.V.

Adresa: Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, Nizozemské království
od 26. 01. 2005 do 21. 03. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 01. 2005 do 21. 03. 2005


Název/Jméno: Česká pojišťovna a.s.

IČO:45272956

Adresa: Praha 1, Spálená 75/16
od 03. 04. 2002 do 26. 01. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 04. 2002 do 26. 01. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SYPTÁK LEOŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2010

Adresa: Fialková 334, Srbín, 251 62 Mukařov
od 22. 10. 2013
Mukařov - Srbín, Fialková 334, PSČ 25162
od 07. 06. 2010 do 22. 10. 2013


Název/Jméno: PECHAROVÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013

Adresa: Snopkova 486/13, Kamýk, 142 00 Praha 4
od 21. 01. 2013


Název/Jméno: FLAMENT FRANCK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 07. 2015

Adresa: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 19. 11. 2015
75007 Paris, RUE DE L´UNIVERSITE 178, Francouzská republika
od 13. 07. 2015 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: NANNETTE GAËTAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2015

Adresa: Na Hřebenkách 1304/44, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 19. 11. 2015
91160 Balizy Longjumeau, 5, rue des Lavandes, Francouzská republika
od 26. 05. 2015 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: ADAM PIERRE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 03. 2015

Adresa: 92370 Chaville, 35, av Edouard Branly, Francouzská republika
od 16. 03. 2015


Název/Jméno: VETÝŠKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2014 do 19. 11. 2015

Adresa: Dobrovského 65/8, 693 01 Hustopeče
od 02. 10. 2014 do 19. 11. 2015


Název/Jméno: ŠTIPÁK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 2014 do 26. 05. 2015

Adresa: Nad Borovičkami 152, Lešany, 277 51 Nelahozeves
od 06. 09. 2014 do 26. 05. 2015


Název/Jméno: JAN WOLFGANG WAGNER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2011

Adresa: 70619 Stuttgart, Korallenweg 8, Spolková republika Německo
od 21. 03. 2014
Stuttgart, Korallenweg 8, 70619, Spolková republika Německo
od 13. 04. 2011 do 21. 03. 2014


Název/Jméno: NÁDRASKÝ JOSEF

IČO: 66859875

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2014

Adresa: č.p. 13, 252 08 Buš
od 03. 01. 2014


Název/Jméno: SZÁNTOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2014 do 16. 03. 2015

Adresa: Letohradská 371/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 03. 01. 2014 do 16. 03. 2015


Název/Jméno: NAPOLETANO GINO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2013 do 28. 07. 2014

Adresa: 70597 Stuttgart, Vollandstr., Německá spolková republika
od 22. 10. 2013 do 28. 07. 2014


Název/Jméno: MAS JEAN-LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 2013 do 06. 09. 2014

Adresa: Tichá 1472/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
od 03. 10. 2013 do 06. 09. 2014


Název/Jméno: KELTYČKA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2005 do 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2005

Adresa: Na Husinci 1150, Nové Město, 337 01 Rokycany
od 16. 01. 2013 do 03. 10. 2013
Rokycany, Na Husinci 1150, PSČ 33701
od 20. 12. 2001 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: HALIČKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 do 22. 10. 2013

Adresa: Rudná, Hořelické náměstí 1263/2, okres Praha-západ, PSČ 25219
od 27. 09. 2012 do 22. 10. 2013
Rudná, Hořelické náměstí 1263, PSČ 25219
od 02. 10. 2009 do 27. 09. 2012


Název/Jméno: DJOURABTCHI AMIR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2008 do 16. 03. 2015

Adresa: Paříž, rue Chamfort 2, 75016, Francouzská republika
od 20. 08. 2012 do 16. 03. 2015
Paříž, rue Boileau 38, 75016, Francouzská republika
od 16. 05. 2008 do 20. 08. 2012


Název/Jméno: VITOUŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2010 do 07. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 24. 07. 2002 do 07. 06. 2010

Adresa: Benešov, Nová Pražská 1657/1
od 24. 07. 2002 do 07. 06. 2010


Název/Jméno: Valérie Raymonde Renée Calvet

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2010 do 13. 04. 2011

Adresa: Paříž, avenue de Saint Mandé 81, 75012, Francouzská republika
od 04. 01. 2010 do 13. 04. 2011


Název/Jméno: BRUNO REGIS CLAUDE LOMBARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 do 16. 01. 2013

Adresa: Paříž, rue Jean Macé 15, 75011, Francouzská republika
od 02. 10. 2009 do 16. 01. 2013


Název/Jméno: GRAVE CHRISTOPHE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2007 do 16. 05. 2008

Adresa: 75116 Paříž, rue Lalo 9, Francouzská republika
od 31. 10. 2007 do 16. 05. 2008


Název/Jméno: EVA BRIGITTA HÖGLUND

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2007 do 04. 01. 2010

Adresa: 75016 Paříž, rue Davioud 29, Francouzská republika
od 31. 10. 2007 do 04. 01. 2010


Název/Jméno: Xavier de Saint Meleuc

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2006 do 02. 10. 2009

Adresa: Ury, rue de Nemours 8, PSČ 77760, Francouzská republika
od 06. 12. 2006 do 02. 10. 2009


Název/Jméno: PIOTR JANUSZ KACZMAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2006 do 31. 10. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 11. 2005 do 06. 12. 2006

Adresa: Wroclaw, PSČ 51-009, ulica Krotoszynska 20, Polská republika
od 14. 11. 2005 do 31. 10. 2007


Název/Jméno: BERNARD JEAN MARIE MANUELLI

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2006 do 31. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2005 do 06. 12. 2006

Adresa: 75015 Paříž, rue Alain Chartier 10, Francouzská republika
od 14. 11. 2005 do 31. 10. 2007


Název/Jméno: DUMEAUX LIONEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2006 do 19. 06. 2006

Adresa: Chatillon, rue de Mallakoff 39, PSČ 92320, Francouzská republika
od 19. 06. 2006 do 06. 12. 2006
Chatillon, rue de Mallakoff 39, PSČ 92320, Francouzská republika
od 19. 06. 2006 do 19. 06. 2006


Název/Jméno: PFAUSEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2005 do 15. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 2003 do 14. 11. 2005

Adresa: Praha 4 - Kamýk, Písnická 752/44, PSČ 14000
od 16. 12. 2003 do 15. 01. 2009


Název/Jméno: EVA BIRGITTA HÖGLUNG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2005 do 19. 01. 2006

Adresa: 75018 Paříž, passage de Clichy 12, Francouzská republika
od 14. 11. 2005 do 19. 01. 2006


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19000
od 26. 01. 2005 do 14. 11. 2005
Praha 9 - Letňany, Krausova 605
od 31. 10. 2001 do 26. 01. 2005


Název/Jméno: STIBOR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 06. 1997 do 28. 02. 2001

Adresa: Oulehla 546, okres Blansko
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2005
Lysice, Oulehla 546, okres Blansko
od 27. 06. 1997 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: FRANĚK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 2001 do 24. 07. 2002

Adresa: Praha 4 - Chodov, Láskova 1792
od 20. 12. 2001 do 24. 07. 2002


Název/Jméno: CHLUMSKÝ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 06. 1999 do 14. 11. 2005

Adresa: Praha 4, Zdiměřická 1452
od 20. 12. 2001 do 14. 11. 2005
Praha 4, Sládkovičova 1242
od 07. 06. 1999 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: HÝBL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 12. 2001 do 16. 12. 2003

Adresa: Milovice - Mladá, Lesní 621, okres Nymburk, PSČ 28923
od 20. 12. 2001 do 16. 12. 2003


Název/Jméno: ŠTANTEJSKÝ JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 do 20. 12. 2001

Adresa: Pardubice - Bílé Předměstí, Na Drážce 1564
od 19. 12. 2001 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 5, Pod vlkem 121
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: HOUŽVIC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001

Adresa: Mělník, Studentská 2486
od 31. 10. 2001 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001

Adresa: Klíčany, Hlavní 23, okres Praha-východ, PSČ 25069
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001


Název/Jméno: SEDLÁČEK PETR

IČO: 72384646

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 06. 1997 do 28. 02. 2001

Adresa: Praha 8, Dolákova 551/20
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001
Praha 10, Nad Úžlabinou 450/30
od 27. 06. 1997 do 28. 02. 2001


Název/Jméno: KROB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001

Adresa: Praha 10, Srbínská 8/1541, PSČ 10000
od 28. 02. 2001 do 31. 10. 2001


Název/Jméno: KVAPIL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 1999 do 28. 02. 2001

Adresa: Praha 4, V Občanském domově 1511/2
od 07. 06. 1999 do 28. 02. 2001


Název/Jméno: ZIKEŠ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 06. 1999 do 19. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999

Adresa: Praha 5, K Vodojemu 2098/14
od 07. 06. 1999 do 19. 12. 2001
Praha 5, K Vodojemu 14
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999


Název/Jméno: PRAŽÁK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 06. 1997 do 20. 12. 2001

Adresa: Praha 4, Otradovická 9
od 27. 06. 1997 do 20. 12. 2001


Název/Jméno: BOROVSKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999

Adresa: Říčany u Prahy, Olivova 1625/28
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999


Název/Jméno: HOLEŠÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999

Adresa: Děčín, Rudolfova 117
od 27. 06. 1997 do 07. 06. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2011

Odpovědní zástupci: Mgr. Veronika Pecharová


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Stibor

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 2005

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 11. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Stibor

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 2001

Obory činnosti: - součástkami a příslušenstvím vozidel
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Stibor

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 7. 2001

Obory činnosti: - dvoukolovými motorovými vozidly
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- prodej součástek a příslušenství vozidel
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008
- čtyřkolovými motorovými vozidly
od 26. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování úvěrů z vlastních zdrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 4. 1999

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1997

Obory činnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 02. 11. 2005 do 11. 07. 2008
Zprostředkování obchodu a služeb
od 02. 11. 2005 do 11. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 02. 11. 2005 do 11. 07. 2008
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 02. 11. 2005
Zprostředkování obchodu a služeb
od 01. 02. 2003
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
od 26. 07. 2001 do 11. 07. 2008
Velkoobchod
od 26. 07. 2001 do 11. 07. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 19. 04. 1999
Poskytování úvěrů z vlastních zdrojů
od 19. 04. 1999 do 11. 07. 2008
Pronájem movitých věcí
od 27. 06. 1997 do 11. 07. 2008
Leasing spojený s financováním
od 27. 06. 1997 do 11. 07. 2008
Pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing)
od 27. 06. 1997 do 11. 07. 2008
Činnost ekonomických a organizačních poradců
od 27. 06. 1997 do 11. 07. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 27. 06. 1997
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 06. 1997
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Stibor

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Ing. Miloš Stibor

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Leasing spojený s financováním

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 6. 1997

Odpovědní zástupci: Luděk Keltyčka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25139886

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:9. 7. 1997

Související firmy

#NázevICOAdresa
1404180" Jednotné zemědělské družstvo MÍR Všelibice - v likvidaci "120391Všelibice, okres Liberec
138744"3 F" spol. s r.o.47536217Na Folimance 2154/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
1466168"MKZ" spol. s r.o.41605900Brno, Vídeňská 100, PSČ 61900
14433391. moravskoslezská elektromontážní společnost s.r.o. - v likvidaci60704403Šámalova 743/101, Zábrdovice, 615 00 Brno
2148458AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
582196AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1
161727ŘEBÍČEK ADAMK. J. Erbena 2115/5, 415 01 Teplice
611125PORŠ ADOLFBřezová 4
20571ADRIAN NORMAN FOWLER2192 Johanesburg, Oaklands, Park Street 9, Jihoafrická republika
852699SARBU ADRIANBukurešť, ul. Modrogan 4A, Rumunsko