Credium, a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem Credium, a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4803. Její identifikační číslo je 25139886

Výpis z obchodního rejstříku Credium, a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 27. 6. 1997

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4803

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 5badhtv

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Zprostředkování obchodu a služeb
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Velkoobchod
Poskytování úvěrů z vlastních zdrojů
Leasing spojený s financováním
Pronájem movitých věcí
Pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing)
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. ledna 2017.
od 03. 01. 2017

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 06. 09. 2014 od 26. 05. 2015

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 5.02.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 485.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií prostřednictvím smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Bude upisováno 485.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 ks akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za 1 ks akcie.Jediný akcionář společnosti se vzdal přednostního práva na upisování akcií a všechny akcie tak budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet dnem přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž upisování je vázáno na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář písemně vyrozuměn představenstvem společnosti.Při úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady musí být splaceno nejméně 30% (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ažio do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-3975390217/0100 vedený Komerční bankou, a.s. na jméno společnosti.
od 13. 02. 2009 od 02. 03. 2009

  a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií Společnosti,znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( slovy: deset miliónů korun českých), v listinné podobě s tím,že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), přičemžemisní kurs je roven částce jmenovité hodnoty každé upisovanéakcie. Emisní kurs včech upisovaných akcií bude splacenpeněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácíemisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účetSpolečnosti vedený u eBanka a.s., číslo účtu 11711/2400c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydaných akcií Společnosti,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluSpolečnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem serealizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsánypředem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti.Úpis všech nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvímSmlouvy o úpisu akcií v souladu ve znění § 204 odstavec 5Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvoutýdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počínáběžet den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručenjedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým budezapsáno v příslušném obchodním rejsříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místemupisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejíhosídla v Praze 1, Spálená 16/75. Smlouva o úpisu akcií musíobsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100%emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akciístanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány vesmlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku
od 20. 12. 2001 od 24. 07. 2002

  Jediný akcionář společnosti, společnost Česká pojišťovna a.s. sesídlem Praha 1, Spálená 16, rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady dne 4.2.1999 o zvýšení základního jmění společnostio částku Kč 100.000.000,- (slovy jednostomilionůkorunčeských)upsáním nových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění. Na navrženézvýšení základního jmění bude upsáno 10 ks (slovy deset kusů)kmenových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,-(slovy desetmilionůkorunčeských) znějících na majitele vydanýchv listinné podobě. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000.000,- je shodný s její jmenovitou hodnotou. Nověupisované akcie budou zcela upsány jediným akcionářem s využitímpřednostního práva, v sídle emitenta, peněžitým vkladem, velhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis rozhodnutío zvýšení základního jmění, a upisování akcií bude ukončeno do15. dne ode dne, kdy bylo zahájeno upisování akcií. Jedinýakcionář se zavazuje splatit 100% emisního kursu upsaných akciína účet společnosti, vedený u Raiffeisenbank, a.s., Praha 1,Vodičkova 38, číslo účtu 1001048326/5000 do 30 dnů po ukončeníupisování.
od 08. 06. 1999 od 28. 02. 2001

Akcie

Počet: 785 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 02. 03. 2009

Počet: 300 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 01. 2006 od 02. 03. 2009

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 21. 03. 2005 od 27. 01. 2006

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 24. 07. 2002 od 21. 03. 2005

Vlastníci

Název/Jméno: CA CONSUMER FINANCE S.A.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 04. 06. 2012


Název/Jméno: S SOFINCO

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 14. 11. 2005 od 04. 06. 2012


Název/Jméno: CP Strategic Invesments B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 21. 03. 2005 od 14. 11. 2005


Název/Jméno: Flotage Investment B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 01. 2005 od 21. 03. 2005


Název/Jméno: Česká pojišťovna a.s.

IČO: 45272956

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 04. 2002 od 26. 01. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: FRANCK FÉLIX HONORÉ FLAMENT

Funkce: Likvidátor
od 03. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 11. 2015


Název/Jméno: SYPTÁK LEOŠ

Funkce: Likvidátor
od 03. 01. 2017
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 12. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2010 od 27. 12. 2016


Název/Jméno: NÁDRASKÝ JOSEF

IČO: 66859875

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2014 od 27. 12. 2016


Název/Jméno: PECHAROVÁ VERONIKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 01. 2013


Název/Jméno: NANNETTE GAËTAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2015 od 31. 10. 2016


Název/Jméno: FLAMENT FRANCK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 07. 2015 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: ADAM PIERRE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 03. 2015


Název/Jméno: VETÝŠKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2014 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: ŠTIPÁK ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 2014 od 26. 05. 2015


Název/Jméno: JAN WOLFGANG WAGNER

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 04. 2011


Název/Jméno: SZÁNTOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2014 od 16. 03. 2015


Název/Jméno: NAPOLETANO GINO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 2013 od 28. 07. 2014


Název/Jméno: MAS JEAN-LUC

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 10. 2013 od 06. 09. 2014


Název/Jméno: KELTYČKA LUDĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 14. 11. 2005 od 03. 10. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 12. 2001 od 14. 11. 2005


Název/Jméno: HALIČKA MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 od 22. 10. 2013


Název/Jméno: DJOURABTCHI AMIR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 05. 2008 od 16. 03. 2015


Název/Jméno: VITOUŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 07. 06. 2010 od 07. 06. 2010
Dozorčí rada - člen
od 24. 07. 2002 od 07. 06. 2010


Název/Jméno: Valérie Raymonde Renée Calvet

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 01. 2010 od 13. 04. 2011


Název/Jméno: BRUNO REGIS CLAUDE LOMBARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 10. 2009 od 16. 01. 2013


Název/Jméno: GRAVE CHRISTOPHE

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 31. 10. 2007 od 16. 05. 2008


Název/Jméno: EVA BRIGITTA HÖGLUND

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 31. 10. 2007 od 04. 01. 2010


Název/Jméno: Xavier de Saint Meleuc

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 12. 2006 od 02. 10. 2009


Název/Jméno: BERNARD JEAN MARIE MANUELLI

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 06. 12. 2006 od 31. 10. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 11. 2005 od 06. 12. 2006


Název/Jméno: PIOTR JANUSZ KACZMAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 12. 2006 od 31. 10. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 11. 2005 od 06. 12. 2006


Název/Jméno: DUMEAUX LIONEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 06. 2006 od 19. 06. 2006


Název/Jméno: PFAUSEROVÁ PETRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2005 od 15. 01. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 12. 2003 od 14. 11. 2005


Název/Jméno: EVA BIRGITTA HÖGLUNG

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 11. 2005 od 19. 01. 2006


Název/Jméno: CHVÁTAL LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 20. 12. 2001 od 14. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2001 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: HÝBL MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 12. 2001 od 16. 12. 2003


Název/Jméno: FRANĚK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 12. 2001 od 24. 07. 2002


Název/Jméno: STIBOR MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 20. 12. 2001 od 14. 11. 2005
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 31. 10. 2001 od 20. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2001 od 31. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 27. 06. 1997 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: ŠTANTEJSKÝ JAROMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: MINX ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 31. 10. 2001 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: HOUŽVIC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 2001 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: KROB MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 28. 02. 2001 od 31. 10. 2001


Název/Jméno: ŠTĚPÁNEK MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 28. 02. 2001 od 31. 10. 2001


Název/Jméno: SEDLÁČEK PETR

IČO: 72384646

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 28. 02. 2001 od 31. 10. 2001
Statutární orgán - představenstvo - předseda
od 27. 06. 1997 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: ZIKEŠ MARTIN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 06. 1999 od 19. 12. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 27. 06. 1997 od 07. 06. 1999


Název/Jméno: KVAPIL JAN

IČO: 70391742

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 07. 06. 1999 od 28. 02. 2001


Název/Jméno: HOLEŠÁKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1997 od 07. 06. 1999


Název/Jméno: PRAŽÁK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 27. 06. 1997 od 20. 12. 2001


Název/Jméno: BOROVSKÝ JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 06. 1997 od 07. 06. 1999


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:23. 11. 2011

Odpovědní zástupci: 1215475


Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 2005

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 2005

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 11. 2005

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 67523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 07. 2001

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Poskytování úvěrů z vlastních zdrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:19. 04. 1999

Odpovědní zástupci: 67523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Leasing spojený s financováním

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 67523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem movitých věcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 67523

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 1215475

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 06. 1997

Odpovědní zástupci: 67523


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25139886

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:09. 07. 1997

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1405031. moravskoslezská elektromontážní společnost s.r.o. - v likvidaci60704403Šámalova 743/101, 61500 Brno
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
276140Acredité s.r.o.25600958Na Pankráci 1658/121, 14000 Praha
1049700AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným49550039320, 27064 Mšec
1922777Agro-Chmel s.r.o.4955072Evropská 2690/17, 16000 Praha
698255Alkona Invest a.s.63999986Praha, 11000, , Klimentská, 22
1414133Alkona Invest CZ a.s.44684690Klimentská 1515/22, 11000 Praha
857463ANC COMPONENTS s.r.o.27699218Nábřeží 737, 76001 Zlín
1233951ANC FOD, s.r.o.60747218Nábřeží 737, 76001 Zlín
209813ANC real, a.s.5593026Nábřeží 737, 76001 Zlín
1203252ATRIOWOOD, s.r.o.2772365828. října 3117/61, 70200 Ostrava
1650045AZALEA Chlumec s.r.o.46713778Sempra 80, 40339 Chlumec
1924735Bytové družstvo Šeříková 2126860554Šeříková 612/21, 70030 Ostrava
1026761CAMCO a.s.26714957Dlouhá 616/12, 11000 Praha
1301402Carolina, a.s. v likvidaci172642Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
1349260CET 21 spol.s r.o.45800456Kříženeckého náměstí 1078/5A, 15200 Praha
1549159CITY EMPIRIA a.s.27452573Na strži 1702/65, 14000 Praha
1079257CollMan a.s.28950216Opletalova 1603/57, 11000 Praha
320675Contractual Digital Floor, a.s. v likvidaci25749714Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658/121
785832CP Inkaso s.r.o.29027241Opletalova 1603/57, 11000 Praha
1902294CRESCENT HILL, a.s. v likvidaci25104977Praha, 14021, Nusle (Praha 4), Na Pankráci, 1658
1811211CZ POINT, s.r.o.27521231Hlaváčova 207, 53002 Pardubice
1336366CZECH - TRADING HOLDING, a.s. v likvidaci27484408Javornická 1501, 51601 Rychnov nad Kněžnou
696761Česká telekomunikační infrastruktura a.s.4084063Olšanská 2681/6, 13000 Praha
1036384České přístavy, a.s.45274592Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00

Související osoby

#NázevICOAdresa
86044ADAM JOSEF680504617, 58851 Batelov
32241ADAMČIAK LIBOR73602477Mánesova 697, 51741 Kostelec nad Orlicí
798052ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
21122ADÁMEK FRANTIŠEK41726383Pejevové 3418/2, 14300 Praha
133785ADAMOVÁ JARMILA46409424Veleslavínova 1167, 27201 Kladno
439790ALBRECHT PETR45862982Luční 466, 26101 Příbram
74846BABKA MIROSLAV73529630U Hvízdala 1539/20, 37011 České Budějovice
165113BALCAR JOSEF15723585Palackého 87/13, 30100 Plzeň
22235BARTÁK JAROSLAV13791621Malátova 91/1, 15000 Praha
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
716803BEČVÁŘ JAROSLAV7360578652, 53342 Živanice
490676BEČVÁŘ PETR64688861Wolkerova 156/5, 41702 Dubí
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
939015BEDŘICH DRAHOMÍR64456129Ptašínského 311/8, 60200 Brno
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
169073BEITLER LEONARD67380701Na Ořechovce 511/47, 16200 Praha
28718BEJBL STANISLAV10071997Hálkova 1017, 25601 Benešov
208009BELLU ALEXANDER1818155Lupáčova 815/14, 13000 Praha
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
87187BENEDÍKOVÁ JINDŘIŠKA15093085Praha, 10900, Petrovice, Lessnerova, 261
6656BENEŠ JIŘÍ72151650Platanová 60, 25265 Holubice
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
7785BENEŠ MARTIN87504472Na Hraničkách 2136/17, 37007 České Budějovice

Nejhledanější obsah