CRISTAL PALACE a. s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem CRISTAL PALACE a. s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 202. Jeho identifikační číslo je 45359172

 
 

Výpis z obchodního rejstříku CRISTAL PALACE a. s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 202

Identifikační číslo:45359172

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rnety3j

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Kosmetické služby
Pedikúra, manikúra
Provozování lyžařských vleků
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Směnárenská činnost

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 11. 2015

  Řádná valná hromada společnosti CRISTAL PALACE a. s. rozhodla dne 17.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) na částku 15 174 800,-- Kč (patnáct milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíce osm set korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury společnosti. Částka odpovídající snížení nebude vyplacena akcionářům, ale bude zaúčtována ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých) na účet 429 000 neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) na účet 421000- rezervní fond.Rozsah snížení základního kapitálu je roven 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě korun českých) a skládá se z neuhrazených ztrát společnosti ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), částka ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) bude převedena do rezervního fondu společnosti.Způsob snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 100,-- Kč (jedno sto korun českých) na jednu akcii bude vyznačena na všech stávajících akciích.Jelikož v důsledku snížení bude třeba, aby akcionáři předložili společnosti své listinné akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty, bude lhůta pro jejich předložení činit 30 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 01. 10. 2010

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.11.1997 ozvýšení základního jmění společnosti:V zájmu zajištění dalšího financování a rozvoje společnostizvyšuje se její základní jmění o 80 000 000,- Kč z původních151 748 000,- Kč na novou výši 231 748 000,- Kč peněžitýmivklady, a to úpisem 80 000 ks nových veřejně obchodovatelnýchkmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč na 1 akcii. Emisní kurz, rovnajícíse jmenovité hodnotě akcií, bude stejný pro úpis s využitímpřednostního práva i pro úpis bez takového využití, přičemžemisní kurz lze splatit toliko peněžními vklady - upisuje se svyužitím přednostního práva.Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění senepřipouští.A. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu1. a) požádalo o jeho zápis do obchodního rejstříku ve smysluustanovení odst. 4 § 203 obchodního zákoníku, t.j. do 30 dnů odusnesení této valné hromady a aby poté, kdy bude zápis proveden,toto usnesení zveřejnilob) podniklo příslušné kroky k tomu, aby Ministerstvo financí ČRvydalo povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanýmiakciemi2. po dni, v němž nabyde právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zapředpokladu, že do té doby Ministerstvo financí ČR vydá povoleník veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi, zveřejnilo vObchodním věstníku a Hospodářských novinách oznámení opřednostním právu k úpisu3. po upsání všech nových akcií požádalo o zápis zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a poté, kdy bude zápisproveden, přikázalo Středisku cenných papírů provedenípříslušných změn v zákonné evidenci zaknihovaných cennýchpapírů.B. Upisování započne v den uvedený ve zveřejněném oznámení opřednostním právu a bude provedeno ve dvou resp. třech kolech zatěchto podmínek:1. upisovací koloV 1. kole, které bude trvat dva kalendářní týdny počínaje dnemúpisu, lze upisovat pouze s využitím přednostního práva.Akcionáři, uvedení v zákonné evidenci zaknihovaných cennýchpapírů ke dni zahájení úpisu, mohou po dobu trvání 1. kola vkaždý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitelev budově společnosti na adrese Hlavní 61, Mariánské Lázně,vykonat přednostní právo tím způsobem, že upíší nové akciespolečnosti tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč lze upsat nejvýše 1 novou akcii.2. upisovací koloAkcie, které nebudou s využitím přednostního práva v rámciprvního upisovacího kola upsány, budou nabídnuty do tří týdnůode dne ukončení upisování akcií v rámci prvního kola písemněformou doporučeného dopisu osobám, které řádně upsaly akcie vrámci prvního upisovacího kola, a které byly akcionářispolečnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, t.j. ke dni24.11.1997. Lhůta pro doručení písemné nabídky těmto osobám činíalespoň dva dny před započetím úpisu akcií v rámci druhého kola.Akcie budou adresátům nabídnuty v poměru, který v nejvyšší možnémíře odpovídá poměru, v němž se akcionáři podíleli na úpisu vrámci prvního kola. Pokud bude nutné zaokrouhlení, bude totozaokrouhlení provedeno v nejmenší možné míře a musí jej učinitpouze představenstvo společnosti. Lhůta k úpisu akcií v rámcidruhého kola upisování činí dva dny a počíná běžet dnem, kterýbude uveden v písemné pozvánce. Upisování se uskuteční vestejném místě a bude možné ve stejnou dobu jako v prvním kole.3. upisovací koloV rámci třetího upisovacího kola mohou upsat akcie zbylé podruhém upisovacím kole osoby, které budou určeny usnesenímpředstavenstva společnosti a kterým budou tyto akciepředstavenstvem nabídnuty písemně formou doporučeného dopisu.Výběr těchto osob a písemnou nabídku těmto osobám jepředstavenstvo společnosti povinno učinit do jednoho měsíce odedne, kdy skončila možnost úpisu akcií v rámci druhého kola. Vnabídce představenstvo stanoví rovněž lhůtu, hodiny a místoúpisu akcií v rámci třetího kola.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií dojednoho týdne ode dne, kdy podepsal listinu upisovatelů, přičemžpozdější splacení je společnost oprávněna odmítnout. Emisní kurzse splácí na bankovní účet společnosti u Komerční banky Cheb,expozitura Mariánské Lázně, č.ú. 11403-331/0100, konstantnísymbol 558. Jako variabilní symbol platby musí být uvedeno vpřípadě upisovatele - fyzické osoby jeho rodné číslo a v případěupisovatele - právnické osoby jeho identifikační číslo. Každýupisovatel je povinen bez prodlení zaslat k rukám předsedypředstavenstva společnosti kopii dokladu osvědčujícího úhraducelého emisního kurzu jím upsaných akcií. Za den zaplacení se vpřípadě bezhotovostní platby považuje den, kdy bude předmětnáčástka připsaná na účet společnosti. Nesplatí-li upisovatel jímupsané akcie řádně a včas, je jeho upsání neúčinné.
od 15. 01. 1998 do 02. 10. 1998

  Základní jmění: základní jmění společnosti činí21 748 000,- Kč představující hodnotu majetku dle schválenéhoprivatizačního projektu aktualizovaného k 30. 9. 1992.
od 31. 01. 1994 do 25. 04. 1996

  Základní jmění: 19 086 000 Kčs, slovydevatenáctmilionůosmdesátšesttisícSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuInterhotel CRISTAL PALACE Mariánské Lázně, s. p. schválenémMSNMP pod č. j. 50/RR/230/92 ze dne 17. 3. 1992.
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994

Akcie

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2014

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 11. 2013 do 15. 11. 2013

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 07. 2011 do 15. 07. 2011

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 21. 06. 2005 do 21. 06. 2005

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 09. 2002 do 21. 09. 2002

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 17. 10. 1997 do 17. 10. 1997

Počet: 150 661 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 25. 04. 1996 do 25. 04. 1996

Počet: 1 087 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 31. 01. 1994 do 31. 01. 1994

Počet: 20 661 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 31. 01. 1994 do 31. 01. 1994

Počet: 950 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Počet: 18 136 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: CHADIM MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2013 do 08. 10. 2014

Adresa: Hlavní třída 277/11, 353 01 Mariánské Lázně
od 15. 11. 2013


Název/Jméno: KOSOVÁ MICHALA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 11. 2013 do 08. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2007 do 15. 11. 2013

Adresa: Kotlářka 1259/3, Košíře, 150 00 Praha 5
od 15. 11. 2013
Praha 5, Kotlářka 1259/3, PSČ 15000
od 17. 08. 2007 do 15. 11. 2013


Název/Jméno: DORNIČÁKOVÁ MONIKA

IČO: 49769901

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2014

Adresa: Mariánské Lázně, Stavbařů 578/12, PSČ 35301
od 08. 10. 2014


Název/Jméno: AUGUSTIN ALFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 do 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 do 21. 06. 2005

Adresa: Jana Zajíce 191/40, Bubeneč, 170 00 Praha 7
od 15. 11. 2013
Praha 7, Jana Zajíce 191, PSČ 17000
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Praha 7, Jana Zajíce 40
od 06. 10. 1999 do 21. 06. 2005


Název/Jméno: UHER TOMÁŠ

IČO: 62439251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 do 15. 11. 2013

Adresa: Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 15. 11. 2013
Praha 1, Jungmannova 28, PSČ 11000
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Praha 1, Jungmannova 28
od 06. 10. 1999 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: KOS ZDENĚK

IČO: 1767216

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2008 do 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 do 30. 10. 2008

Adresa: Jana Zajíce 191/40, Bubeneč, 170 00 Praha 7
od 15. 10. 2013 do 08. 10. 2014
Praha 7, Letohradská 7, PSČ 17000
od 30. 10. 2008 do 15. 10. 2013
Praha 7, Letohradská 7
od 06. 10. 1999 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: STAŇKOVÁ LESJA

IČO: 74599607

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2013

Adresa: Boženy Němcové 182, 353 01 Velká Hleďsebe
od 15. 11. 2013


Název/Jméno: ĎURIŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2009 do 15. 11. 2013

Adresa: Mariánské Lázně, Mánesova 569/4, PSČ 35301
od 18. 12. 2009 do 15. 11. 2013


Název/Jméno: SCHAUTOVÁ DITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 do 15. 11. 2013
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1999 do 29. 04. 2006

Adresa: Praha 5, Volutova 2523, PSČ 15800
od 30. 10. 2008 do 15. 11. 2013
Praha 5, Volutova 2523
od 06. 10. 1999 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: VÁCHALOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2008 do 18. 12. 2009

Adresa: Mariánské Lázně, Mánesova 625/1, PSČ 35301
od 30. 10. 2008 do 18. 12. 2009


Název/Jméno: JOKL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2006 do 30. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 do 29. 04. 2006

Adresa: Mariánské Lázně, Čapkova 113, okres Cheb
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2008
Praha 4, Jeremenkova 367/1
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: TOBRMAN OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 2006 do 30. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 1996 do 29. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 25. 04. 1996

Adresa: Mariánské Lázně, Na Průhonu 791/5A, okres Cheb
od 28. 03. 2002 do 30. 10. 2008
Mariánské Lázně, Dyleňská 699, okres Cheb
od 01. 05. 1992 do 28. 03. 2002


Název/Jméno: QUIS DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 do 30. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 do 29. 04. 2006

Adresa: Mariánské Lázně, Hroznatova 514/10, okres Cheb
od 17. 10. 1997 do 30. 10. 2008


Název/Jméno: ROZMANITÝ ALEŠ

IČO: 41786882

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 do 17. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 2000 do 29. 04. 2006

Adresa: Praha 5, Borovanského 2208/2
od 11. 04. 2000 do 17. 08. 2007


Název/Jméno: PUTZ PAUL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1999 do 11. 04. 2000

Adresa: Praha 3, Ondříčkova 16
od 06. 10. 1999 do 11. 04. 2000


Název/Jméno: RYŠKOVÁ DITA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999

Adresa: Praha 5, Seydlerova 2149
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999


Název/Jméno: HÁKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999

Adresa: Cheb, Hrnčířská 12
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999


Název/Jméno: HUNĚK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999

Adresa: Praha 4, Hněvkovského 1376/10
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999


Název/Jméno: SRBA VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999

Adresa: Praha 4, Rytířova 7
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999


Název/Jméno: KOVANDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999

Adresa: Tachov, Žižkova 1718
od 17. 10. 1997 do 06. 10. 1999


Název/Jméno: ŠMÍD MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 do 25. 04. 1996

Adresa: Praha 10, Loučimská 7
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 do 25. 04. 1996

Adresa: Praha 3, Příběnická 8
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997

Adresa: Praha 5, Přecechtělova 2405
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: BUDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997

Adresa: Tábor, Leskovická 2661
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997

Adresa: Praha 8, Šimůnkova 1603/7
od 25. 04. 1996 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: HRBEK MIROSLAV

IČO: 70348677

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1994 do 25. 04. 1996

Adresa: Střížov 10, p. Františkovy Lázně
od 31. 01. 1994 do 25. 04. 1996


Název/Jméno: FRÝBL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997

Adresa: Plzeň, Kardinála Berana 13, okres Plzeň-město
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: MUSILOVÁ IVANA

IČO: 88310141

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997

Adresa: Velká Hleďsebe, Luční 238, okres Cheb
od 31. 01. 1994 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: KRÁTKÁ IVANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994

Adresa: Praha, Zelenky Hajského 1
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994


Název/Jméno: LÍBAL MANFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994

Adresa: Karlovy Vary, Italská 6
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994


Název/Jméno: PULPÁN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994

Adresa: Mariánské Lázně, Palackého 72/75, okres Cheb
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994


Název/Jméno: ŠPOT VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1997

Adresa: Mariánské Lázně, Hroznatova 486/13, okres Cheb
od 01. 05. 1992 do 17. 10. 1997


Název/Jméno: BOHÁNEK LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994

Adresa: Cheb, 17. listopadu 55
od 01. 05. 1992 do 31. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 4. 2014

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jokl


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2009

Odpovědní zástupci: Vladimír Černý


Pedikúra, manikúra

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 4. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Oldřich Tobrman


Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Odpovědní zástupci: Kateřina Frolova

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Kateřina Frolova

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 8. 1992

Obory činnosti: Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
od 01. 01. 2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 03. 04. 2009
Zprostředkování obchodu a služeb
od 03. 04. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 03. 04. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 03. 04. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 03. 04. 2009
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
od 22. 12. 2007
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 01. 12. 2004
Ubytovací služby
od 28. 09. 1992 do 03. 04. 2009
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 03. 08. 1992 do 03. 04. 2009

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Jokl


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 8. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45359172

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
2047174"Vlaštovka" s.r.o.25788345Praha 9 - Libeň, Drahobejlova 2391, PSČ 19000
7663833nity.cz s.r.o.25467077Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 13000
27540774N správa a údržba nemovitostí s.r.o.27644251Praha 3 - Žižkov, Hájkova 1676/6, PSČ 13000
3578905A C Nova, s.r.o.26713136Praha 9, Šestajovická 27/4, PSČ 19800
2148463AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby