CRISTAL PALACE a. s.

Hlavní strana

Firma s názvem CRISTAL PALACE a. s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 202. Její identifikační číslo je 45359172

Výpis z obchodního rejstříku CRISTAL PALACE a. s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 202

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: rnety3j

Předmět podnikání: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pedikúra, manikúra
Kosmetické služby
Provozování lyžařských vleků
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení...
Ubytovací služby
Hostinská činnost
Směnárenská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 11. 2015

  Řádná valná hromada společnosti CRISTAL PALACE a. s. rozhodla dne 17.6.2010 o snížení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) na částku 15 174 800,-- Kč (patnáct milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíce osm set korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové struktury společnosti. Částka odpovídající snížení nebude vyplacena akcionářům, ale bude zaúčtována ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých) na účet 429 000 neuhrazené ztráty minulých let a ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) na účet 421000- rezervní fond.Rozsah snížení základního kapitálu je roven 136 573 200,-- Kč (jedno sto třicet šest milionů pět set sedmdesát tři tisíc dvě stě korun českých) a skládá se z neuhrazených ztrát společnosti ve výši 116 685 000,-- Kč (jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), částka ve výši 19 888 200,-- Kč (devatenáct milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) bude převedena do rezervního fondu společnosti.Způsob snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Nová jmenovitá hodnota akcií ve výši 100,-- Kč (jedno sto korun českých) na jednu akcii bude vyznačena na všech stávajících akciích.Jelikož v důsledku snížení bude třeba, aby akcionáři předložili společnosti své listinné akcie za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty, bude lhůta pro jejich předložení činit 30 dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 01. 10. 2010

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.11.1997 ozvýšení základního jmění společnosti:V zájmu zajištění dalšího financování a rozvoje společnostizvyšuje se její základní jmění o 80 000 000,- Kč z původních151 748 000,- Kč na novou výši 231 748 000,- Kč peněžitýmivklady, a to úpisem 80 000 ks nových veřejně obchodovatelnýchkmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč na 1 akcii. Emisní kurz, rovnajícíse jmenovité hodnotě akcií, bude stejný pro úpis s využitímpřednostního práva i pro úpis bez takového využití, přičemžemisní kurz lze splatit toliko peněžními vklady - upisuje se svyužitím přednostního práva.Upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění senepřipouští.A. Představenstvu se ukládá, aby bez zbytečného odkladu1. a) požádalo o jeho zápis do obchodního rejstříku ve smysluustanovení odst. 4 § 203 obchodního zákoníku, t.j. do 30 dnů odusnesení této valné hromady a aby poté, kdy bude zápis proveden,toto usnesení zveřejnilob) podniklo příslušné kroky k tomu, aby Ministerstvo financí ČRvydalo povolení k veřejnému obchodování s nově emitovanýmiakciemi2. po dni, v němž nabyde právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a zapředpokladu, že do té doby Ministerstvo financí ČR vydá povoleník veřejnému obchodování s nově emitovanými akciemi, zveřejnilo vObchodním věstníku a Hospodářských novinách oznámení opřednostním právu k úpisu3. po upsání všech nových akcií požádalo o zápis zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a poté, kdy bude zápisproveden, přikázalo Středisku cenných papírů provedenípříslušných změn v zákonné evidenci zaknihovaných cennýchpapírů.B. Upisování započne v den uvedený ve zveřejněném oznámení opřednostním právu a bude provedeno ve dvou resp. třech kolech zatěchto podmínek:1. upisovací koloV 1. kole, které bude trvat dva kalendářní týdny počínaje dnemúpisu, lze upisovat pouze s využitím přednostního práva.Akcionáři, uvedení v zákonné evidenci zaknihovaných cennýchpapírů ke dni zahájení úpisu, mohou po dobu trvání 1. kola vkaždý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitelev budově společnosti na adrese Hlavní 61, Mariánské Lázně,vykonat přednostní právo tím způsobem, že upíší nové akciespolečnosti tak, že na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč lze upsat nejvýše 1 novou akcii.2. upisovací koloAkcie, které nebudou s využitím přednostního práva v rámciprvního upisovacího kola upsány, budou nabídnuty do tří týdnůode dne ukončení upisování akcií v rámci prvního kola písemněformou doporučeného dopisu osobám, které řádně upsaly akcie vrámci prvního upisovacího kola, a které byly akcionářispolečnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, t.j. ke dni24.11.1997. Lhůta pro doručení písemné nabídky těmto osobám činíalespoň dva dny před započetím úpisu akcií v rámci druhého kola.Akcie budou adresátům nabídnuty v poměru, který v nejvyšší možnémíře odpovídá poměru, v němž se akcionáři podíleli na úpisu vrámci prvního kola. Pokud bude nutné zaokrouhlení, bude totozaokrouhlení provedeno v nejmenší možné míře a musí jej učinitpouze představenstvo společnosti. Lhůta k úpisu akcií v rámcidruhého kola upisování činí dva dny a počíná běžet dnem, kterýbude uveden v písemné pozvánce. Upisování se uskuteční vestejném místě a bude možné ve stejnou dobu jako v prvním kole.3. upisovací koloV rámci třetího upisovacího kola mohou upsat akcie zbylé podruhém upisovacím kole osoby, které budou určeny usnesenímpředstavenstva společnosti a kterým budou tyto akciepředstavenstvem nabídnuty písemně formou doporučeného dopisu.Výběr těchto osob a písemnou nabídku těmto osobám jepředstavenstvo společnosti povinno učinit do jednoho měsíce odedne, kdy skončila možnost úpisu akcií v rámci druhého kola. Vnabídce představenstvo stanoví rovněž lhůtu, hodiny a místoúpisu akcií v rámci třetího kola.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií dojednoho týdne ode dne, kdy podepsal listinu upisovatelů, přičemžpozdější splacení je společnost oprávněna odmítnout. Emisní kurzse splácí na bankovní účet společnosti u Komerční banky Cheb,expozitura Mariánské Lázně, č.ú. 11403-331/0100, konstantnísymbol 558. Jako variabilní symbol platby musí být uvedeno vpřípadě upisovatele - fyzické osoby jeho rodné číslo a v případěupisovatele - právnické osoby jeho identifikační číslo. Každýupisovatel je povinen bez prodlení zaslat k rukám předsedypředstavenstva společnosti kopii dokladu osvědčujícího úhraducelého emisního kurzu jím upsaných akcií. Za den zaplacení se vpřípadě bezhotovostní platby považuje den, kdy bude předmětnáčástka připsaná na účet společnosti. Nesplatí-li upisovatel jímupsané akcie řádně a včas, je jeho upsání neúčinné.
od 15. 01. 1998 od 02. 10. 1998

  Základní jmění: základní jmění společnosti činí21 748 000,- Kč představující hodnotu majetku dle schválenéhoprivatizačního projektu aktualizovaného k 30. 9. 1992.
od 31. 01. 1994 od 25. 04. 1996

  Základní jmění: 19 086 000 Kčs, slovydevatenáctmilionůosmdesátšesttisícSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuInterhotel CRISTAL PALACE Mariánské Lázně, s. p. schválenémMSNMP pod č. j. 50/RR/230/92 ze dne 17. 3. 1992.
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 1994

Akcie

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 10. 2014

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 15. 11. 2013 od 08. 10. 2014

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 100 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 15. 07. 2011 od 15. 11. 2013

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 21. 06. 2005 od 15. 07. 2011

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 21. 09. 2002 od 21. 06. 2005

Počet: 151 748 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 17. 10. 1997 od 21. 09. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: KOSOVÁ MICHALA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 15. 11. 2013 od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 08. 2007 od 15. 11. 2013


Název/Jméno: DORNIČÁKOVÁ MONIKA

IČO: 49769901

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 10. 2014


Název/Jméno: AUGUSTIN ALFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 10. 2008 od 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 od 21. 06. 2005


Název/Jméno: UHER TOMÁŠ

IČO: 62439251

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 15. 11. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 od 15. 11. 2013


Název/Jméno: CHADIM MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 11. 2013 od 08. 10. 2014


Název/Jméno: STAŇKOVÁ LESJA

IČO: 74599607

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 11. 2013


Název/Jméno: KOS ZDENĚK

IČO: 42377722

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 30. 10. 2008 od 08. 10. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1999 od 30. 10. 2008


Název/Jméno: DURIŠ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 12. 2009 od 15. 11. 2013


Název/Jméno: SCHAUTOVÁ DITA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 od 15. 11. 2013
Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1999 od 29. 04. 2006


Název/Jméno: VÁCHALOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 10. 2008 od 18. 12. 2009


Název/Jméno: ROZMANITÝ ALEŠ

IČO: 41786882

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 od 17. 08. 2007
Dozorčí rada - člen
od 11. 04. 2000 od 29. 04. 2006


Název/Jméno: QUIS DUŠAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 04. 2006 od 30. 10. 2008
Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 od 29. 04. 2006


Název/Jméno: TOBRMAN OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 04. 2006 od 30. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 1996 od 29. 04. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 25. 04. 1996


Název/Jméno: JOKL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2006 od 30. 10. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 od 29. 04. 2006


Název/Jméno: PUTZ PAUL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 10. 1999 od 11. 04. 2000


Název/Jméno: Srba Václav

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: KOVANDA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: RYŠKOVÁ DITA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 10. 1997 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: HUNĚK JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: HÁKOVÁ ALENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 10. 1997 od 06. 10. 1999


Název/Jméno: BUDEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: ZAJÍČEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: MAYER JAN

IČO: 18395490

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 04. 1996 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: ŠMÍD MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 04. 1996 od 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 od 25. 04. 1996


Název/Jméno: POKORNÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 04. 1996 od 17. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 od 25. 04. 1996


Název/Jméno: HRBEK MIROSLAV

IČO: 70348677

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1994 od 25. 04. 1996


Název/Jméno: MUSILOVÁ IVANA

IČO: 41122411

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 01. 1994 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: FRÝBL PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 01. 1994 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: ŠPOT VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 17. 10. 1997


Název/Jméno: LÍBAL MANFRED

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 1994


Název/Jméno: BOHÁNEK LUDVÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 1994


Název/Jméno: KRÁTKÁ IVANKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 1994


Název/Jméno: PŮLPÁN JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 05. 1992 od 31. 01. 1994


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:22. 04. 2014

Odpovědní zástupci: 11013


Pedikúra, manikúra

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2009

Odpovědní zástupci: 890212


Kosmetické služby

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 04. 2009


Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:22. 12. 2007

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 12. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 11014

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 09. 1992


Směnárenská činnost

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 11014

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 08. 1992

Odpovědní zástupci: 890212


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45359172

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
868282"FANAOS s.r.o." v likvidaci47151196Ostrava, 70400, Poruba, U školky, 1619/3
420215"Vlaštovka" s.r.o.25788345Drahobejlova 2391/13, 19000 Praha
3232063nity.cz s.r.o.25467077Bořivojova 878/35, 13000 Praha
823815AB - CREDIT a. s.40522610Opletalova 1603/57, 11000 Praha
1062514AGRO - JAVORNA, spol. s r.o.4753967433, 27034 Čistá
1054241Agrona, a. s.4535923730, 35002 Nebanice
46759AGROTRADE, a.s.25052691Praha, 14700, Podolí, Lopatecká, 13/223
456174Ammann Czech Republic a.s.8753Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují
925602Antonova Procurement Consulting s.r.o.25101862Spálená 108/51, 11000 Praha
788282ATEX - CZ spol. s r.o.64793494Kozákovská 197, 51301 Semily
363675AUTO GRANDE s.r.o.27517004Na Státní 302, 50303 Holohlavy
918843AVRORA, s.r.o.26147823Chalabalova 1270/10, 15500 Praha
484282B M salát, s.r.o. v likvidaci62743350Liberec, 46001, Liberec II-Nové Město, nám. Sokolovské, 306/7
924493BAZENSERVIS, s.r.o.64791661Čapkova 538, 51721 Týniště nad Orlicí
345084BFC CAPITAL s.r.o., v likvidaci28192419Lomnického 1705/9, 14000 Praha
1071845Bike Components eCenter a.s.26417561Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
408440BLACKSUN s.r.o.26355523Na Vršku 432/24, 32100 Plzeň
463172Bytové družstvo Hněvkovského čp. 1375 a 1376 v likvidaci25667432Praha 4 - Chodov, Hněvkovského 1375, PSČ 149 00
145656Bytové družstvo Hulvácká 2625374711Hulvácká 2824/26, 70030 Ostrava
839985Bytové družstvo SULICKÁ 46125136593Sulická 461/10, 14200 Praha
42668Bytové družstvo Zvoncovitá 196726155320Zvoncovitá 1967/15, 15500 Praha
1118121CADUS s.r.o. v likvidaci61456373Praha, 13083, Žižkov (Praha 3), Koněvova, 2660/141
58325Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.46350420Lidická 323/18, 26601 Beroun
11309CASINO LIL CLUB a. s.518701třída T. G. Masaryka 1009, 29301 Mladá Boleslav
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
75375ALTMAN JIŘÍ70463824Schwaigrova 655/3, 61700 Brno
301081ANDĚL ZDENĚK43038204Poštovní 219, 25228 Černošice
89455ANTOŠ JAROSLAV15002471U Slunečnic 637, 25064 Hovorčovice
203259AUDRLICKÝ DAVID65721829Družstevní 139, 53009 Pardubice
74846BABKA MIROSLAV73529630U Hvízdala 1539/20, 37011 České Budějovice
417931BALÍK JIŘÍ16657802Školní 192, 67573 Rapotice
48921BALOUN JIŘÍ71067132Česká 1661, 25082 Úvaly
283612BÁRTA LUKÁŠ86962612Nová 317, 66463 Přísnotice
12445BARTOŇ JAN11134933Mnětická 62, 53003 Pardubice
109186BARTOŇ JAROSLAV65802519199, 58867 Stará Říše
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
626696BARTONÍČEK ANTONÍN10356479Skladová 557/20, 32600 Plzeň
90306BARTOŇOVÁ EVA86617176Mazurská 521/11, 18100 Praha
90305BARTOŇOVÁ VALERIE67807011Za Pohořelcem 725/11, 16900 Praha
151981BARTOŠ LUDĚK73308234Písečná 2916/15, 70030 Ostrava
41789BARTŮNĚK JAN61810576Horácká 184, 25084 Křenice
322466BARTUŠKOVÁ PETRA87674301Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha
296829BAUTIN VLADIMIR4531892Vidimská 734/5, 18100 Praha
490676BEČVÁŘ PETR64688861Wolkerova 156/5, 41702 Dubí
56651BEDNÁŘ JAN42260710Na Rybníčkách 158, 53301 Pardubice
100019BENDA KAREL16622383Nádražní 355/29, 74101 Nový Jičín
46025BENEŠOVÁ MILOSLAVA68994389Dlabačova 2092, 28802 Nymburk
216676BERAN JOSEF69709131Ol. Blažka 292, 67902 Rájec-Jestřebí
15745BERÁNEK PETR69394482Březová alej 1302/10, 46001 Liberec

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2887403AA Medispa s.r.o.26400707Mariánské Lázně, Hlavní 709/70A, PSČ 353 01
1678009Bohemia Tour Investments s.r.o.3853284Hlavní třída 629/1, 35301 Mariánské Lázně
1728269CRISTAL PALACE a. s.45359172Hlavní třída 61/66, 35301 Mariánské Lázně
3120289CRISTAL WATERS, s.r.o.5746795Hlavní třída 61/66, 35301 Mariánské Lázně
1694456Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních47722517Lidická 189/16, 35301 Mariánské Lázně
3069595Helios Financial Services s.r.o.24159212Lidická 169/6, 35301 Mariánské Lázně
2224959INNAX COMPANY s.r.o.27608719Lidická 368/13, 35301 Mariánské Lázně
3208082Mariánskolázeňská alergologie s.r.o.4409361Dykova 311/6, 35301 Mariánské Lázně
2798970MARS KBJR s.r.o.25106694Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
2649933Nezávislý odborový svaz na území České republiky Základní organizace při Obv.odd.Policie47724838Hlavní třída 153/64, 35301 Mariánské Lázně
2439666PashaP s.r.o.27601439Lidická 324/8, 35301 Mariánské Lázně
1570407PH Property s.r.o.5086477Dykova 152/2, 35301 Mariánské Lázně
2154749RAKOM s.r.o.45350388Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
2431280RNT, s.r.o.28662440Lidická 368/13, 35301 Mariánské Lázně
776146Společenství č.p.352 Mariánské Lázně75058723Lidická 352/14, 35301 Mariánské Lázně
522055Společenství vlastníků bytových jednotek Lidická 126/1226342936Lidická 126/12, 35301 Mariánské Lázně
1081507Společenství vlastníků domu "Ludmila" Lidická 368/13, 353 01 Mar. Lázně70971544Lidická 368/13, 35301 Mariánské Lázně
827718Společenství vlastníků domu MARS Hlavní tř. 166 Mariánské Lázně72034394Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
1151513Společenství vlastníků jednotek Lidická 324/8, Mariánské Lázně70956642Lidická 324/8, 35301 Mariánské Lázně
2663185Společenství vlastníků jednotek pro dům Dykova 152 Mariánské Lázně64884082Dykova 152/2, 35301 Mariánské Lázně
402553Společenství vlastníků Lidická 16971166858Lidická 169/6, 35301 Mariánské Lázně
3216859Spolek Mariánské Lázně do UNESCO, z.s.5380201Hlavní třída 61/66, 35301 Mariánské Lázně
2388646Sportovní klub Policie Mariánské Lázně70892733Mariánské Lázně, 35301, Mariánské Lázně, Hlavní, 153
426797VERVAL spol. s r.o.16734700Dykova 460/4, 35301 Mariánské Lázně

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
244291Drahomíra Hemerková - agentura domácí péče47724188Mariánské Lázně;Dykova 153/2;35301
3439332MUDr. Iva Solarová - praktické zubní lékařství47720204Lidická 125/10, 35301 Mariánské Lázně
1368769MUDr. Marie Nováková - tuberkulóza a respirační nemoci47720221Dykova 311/6, 35301 Mariánské Lázně
431697MUDr. Miloš Friedman - pediatrie47723025Lidická 125/10, 35301 Mariánské Lázně
2540655MUDr. Zdena Papoušková-praktické zubní lékařství47720603Lidická 125/10, 35301 Mariánské Lázně
1335032Adamík Alojz47722215Hlavní třída 709/70A, 35301 Mariánské Lázně
3319694Bělohradský Jiří68820127Lidická 189/16, 35301 Mariánské Lázně
1676111Brussmannová Pavlína74932772Lidická 125/10, 35301 Mariánské Lázně
1829630Ciková Věra70723915Lidická 125/10, 35301 Mariánské Lázně
2701020Čechová Barbora Kubínová70726434Lidická 324/8, 35301 Mariánské Lázně
1774499Dorosh Oksana67105017Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
1559210Dorosh Pavlo67105009Skalníkova 448/8, 35301 Mariánské Lázně
2092479Ederová Ivana75896991Lidická 352/14, 35301 Mariánské Lázně
288143Eibicht Antonín12876186Lidická 126/12, 35301 Mariánské Lázně
3154463Eibichtová Irena88533930Lidická 126/12, 35301 Mariánské Lázně
3251893Gontkovič Jan2624176Lidická 169/6, 35301 Mariánské Lázně
2435126Grosman Jiří46866817Dykova 152/2, 35301 Mariánské Lázně
2099962Hemerková Veronika73723185Lidická 368/13, 35301 Mariánské Lázně
2809451Hrdličková Andrea73681555Dykova 311/6, 35301 Mariánské Lázně
2899703Imunologiealergologie Milan Teřl-lékařská47721014Dykova 311/6, 35301 Mariánské Lázně
1790727Javorská Hana72197510Lidická 126/12, 35301 Mariánské Lázně
1511280Javorský Zdeněk43270620Lidická 126/12, 35301 Mariánské Lázně
591194Kekrt Vratislav1817141Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
3235079Kekrtová Jana44615205Hlavní třída 166/62, 35301 Mariánské Lázně
1983596Kohoutová Helena16710398Dykova 311/6, 35301 Mariánské Lázně