ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 567. Jeho identifikační číslo je 45534306

 
 

Výpis z obchodního rejstříku ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Datum zápisu: 17. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 567

Identifikační číslo:45534306

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n2wdmu3

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 02. 07. 2014 do 25. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 02. 07. 2014 do 25. 05. 2015

  Valná hromada společnosti konaná dne 29. dubna 2011 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti takto:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1 536.400.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) o 1 259.848.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě padesát devět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na 2 796.248.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku spočívající v právní moci rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady.- Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 8.350.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 14.028.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet osm tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jedne tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 7.014.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtrnáct tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- S využitím přednostního práva může být upsáno:- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm sest tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je pátý den, následující po dni zveřejnění podmínemk pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku.- Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje dvacátým pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva bude u akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), u akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá navrhované částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné.- Upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 243723692/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu.- Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
od 11. 05. 2011 do 11. 07. 2011

  Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicetprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15(patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesátprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelépovinni splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy totoprávo může být uplatněno poprvé, to je 5. (pátý) den, následu-jící po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva kúpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou upsány určitým zájemcem, a to Československou obchodníbankou, a.s., identifikační číslo 00 00 13 50, se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, s tím, že úpis těchto akciíbude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutío zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budouupsány v kanceláři generálního ředitele společnosti IPBPojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice velhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 25. (dvacátým pátým) dnem odedne zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisunových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a tov pracovní dny v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněnímlistiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvospolečnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůtydoporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva,bude u akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- (osm miliónůčtyři sta tisíc korun českých) činit 20,800.000 Kč (dvacetmiliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie sjmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíckorun českých) bude činit 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých).
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídáčástce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všechakcií neúčinné.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 176152788/0300, vedenýu Československé obchodní banky, a.s. pobočky Pardubice, kterýspolečnost založila za účelem tohoto zvýšení základníhokapitálu.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro spláceníemisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnemlhůty nejbližší pracovní den následující.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1, Nové Město, která je dle výpisu z registruemitenta SCP k rozhodnému dni 20.2.2002 jediným akcionářemspolečnosti IPB Pojišťovna, a.s. se sídlenm Pardubice, Smilova315, PSČ 530 02, IČ 45534306, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Hradci králové v oddílu B, vložce 567,rozhodla dne 27.2.2002 ve smyslu § 202 a násl. obchodníhozákoníku, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady společnosti IPB Pojišťovna, a.s. (dále jen společnost, ozvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastnízdroje společnosti na úroveň požadovanou zákonem opojišťovnictví (ust. § 22 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb.).-Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše500,000.000 Kč (pět set miliónů korun českých) o 420,000.000 Kč(čtyři sta dvacet miliónů korun českých) na 920,000.000 Kč(devět set dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:(a) 30 (třiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400,000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunkorun českých), a(b) 40 (čtyřiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,-Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých),celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korunčeských),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kancelářigenerálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adreseMasarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnůpočínaje 5. (pátým) dnem, následujícím po dni zveřejněnípodmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dnyod 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutízápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámenzpůsobem pro svolání valné hromady.Na jednu stávající akcii s jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč(deset miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii sejmenovitou hodnotu 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíckorun českých) a na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou5,000.000,-- Kč (pět miliónů korun českých) lze upsat jednunovou akcii se jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyřimilióny dvě stě tisíc korun českých).S využitím přednostního práva může být upsáno:(a) 30 (třicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400.000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunčeských), a(b) 40 (čtyřicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,- (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno.
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- Kč (osmmiliónů čtyři sta tisíc korun českých) činí 20,800.000,-- Kč(dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcies jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stětisíc korun českých) činí 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých).
od 14. 06. 2002 do 24. 03. 2003

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 150,000.000,-( slovy Jednostopadesátmilionůkorunčeských ) upsáním 30 ks( slovy Třiceti ) nových akcií, znějících na jméno, v lisinnépodobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ( kmenovéakcie ) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5,000.000,-( slovy Pětmilionůkorunčeských ). Nepřipouští se upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Emisní kurs je Kč 5,000.000,- ( slovy Petmilionůkorunčeských )za každou akcii o téže jmenovité hodnotě, bez emisního ážiaa bude splacen peněžitým vkladem.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie budouupsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti nazvýšení základního jmění společnosti podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů je vyloučenov důležitém zájmu společnosti, neboť má být uzavřena dohodaakcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění.Místo upisování akcií je sídlo společnosti - Pardubice, Smilova315, v pracovní dny od 9.00 hodim do 15.00 hodin.Lhůta pro upsání akcií začne běžet 3 ( Třetí ) den po zveřejněníusnesení obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ozáměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 ( Patnácti ) kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den.V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účastina zvýšení základního jmění podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Každý upisovatel je povinen do 15-ti dnů ode dneúpisu, případně ode dne uzavření dohody podle ust. § 205obchodního zákoníku, splatit celý emisní kurs jím upaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., čídlo 1706574/5100 vedený u IPB,a.s. pobočky Pardubice. Se všemi akciemi je spojeno hlasovacíprávo. Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 5,000.000,- ( slovyPětmilionůkorunčeských ) představuje 1 ( Jeden ) hlas na valnéhromadě.
od 02. 07. 1999 do 16. 08. 1999

  Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne14. 5. 1998 žádáme o zápis zvýšení základního jmění úpisemnových akcií do obchodního rejstříku. Valná hromada Společnostischválila zvýšení základního jmění takto:Základní jmění se zvyšuje o částku 120,000.000,-- Kč upsáním12 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,-- Kč.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Emisní kurs všech akcií je 10,000.000,-- Kč za každou akciio jmenovité hodnotě 10,000.000,--, bez emisního ážia. Akciebudou splaceny v penězích.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akciíje vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, z důvodu dohodyvšech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění a dále z důvodu, že nelze stanovit ve smyslu ustanovení§ 204a odst. 2 písmeno b) počet nových akcií, které budou upsányza jednu dosavadní akcii společnosti.Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IPB Pojišťovna,a.s. v pracovní dny v době od 9.00 - 15.00 hodin.Lhůta pro upisování počne běžet 3. den po zveřejnění usneseníobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Královéo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 kalendářních od prvního dne úpisu. Připadne-liposlední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohouakcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku.Každý upisovatel bude povinen splatit do 15 dnů od uzavřenídohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění celou jmenovitou hodnotu (emisní kurs) jím upsaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., č.ú. 1706574/5100, vedený u IPB,a.s. Pardubice.
od 10. 06. 1998 do 22. 10. 1998

  Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 7.5.1997.
od 07. 10. 1997 do 16. 08. 1999

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy.
od 12. 06. 1996 do 16. 08. 1999

  Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 3.4.1992.
od 20. 07. 1993 do 07. 10. 1997

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena pole par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy.
od 17. 04. 1992 do 12. 06. 1996

  Jednání za společnost:Jménem společnosti jednají- představenstvo nebo- člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo- prokurista na základě prokury udělené představenstvem
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

  Základní jmění:Základní jmění činí 70.000.000,- Kčs, je rozděleno na 70.000,-Akcií znějících na jméno o nominální hodnotě l.000,-Kčs.
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

  Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebovytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpisten, kdo je oprávněn jednat za Společnost.Prokuristé podepisují za společnost vždy s dodatkem označujícímprokuru.
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 5751480 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 6847000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2011

Počet: 30 ks v hodnotě: 16700000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 7014000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 30 ks v hodnotě: 14028000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 8350000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 4200000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 do 12. 08. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 8400000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 do 12. 08. 2002

Počet: 40 ks v hodnotě: 5000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 do 12. 08. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 do 12. 08. 2002

Počet: 40 ks v hodnotě: 5000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 06. 2002 do 14. 06. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 06. 2002 do 14. 06. 2002

Počet: 40 ks v hodnotě: 5000000 - akcie na jméno
od 16. 08. 1999 do 16. 08. 1999

Počet: 10 ks v hodnotě: 5000000 - akcie na jméno
od 02. 07. 1999 do 02. 07. 1999

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na jméno
od 22. 10. 1998 do 22. 10. 1998

Počet: 18 ks v hodnotě: 10000000 - akcie na jméno
od 07. 10. 1997 do 07. 10. 1997

Počet: 15 000 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 11. 07. 1995 do 11. 07. 1995

Počet: 7 000 ks v hodnotě: 10000 - akcie na jméno
od 20. 07. 1993 do 20. 07. 1993

Počet: 70 000 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: Československá obchodní banka, a.s.

IČO:1350

Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
od 12. 08. 2002 do 11. 07. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 08. 2002 do 11. 07. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BROTHÁNEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016

Adresa: Kloboukova 1264/71, Chodov, 148 00 Praha 4
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: STŘELICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016

Adresa: Za Strahovem 432/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: UMA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016

Adresa: Čelkovická 2187, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: NEZVEDA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 2015 do 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2011 do 24. 09. 2015

Adresa: Nerudova 2772, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
od 02. 07. 2014
Pardubice - Zelené Předměstí, Nerudova 2772, PSČ 53002
od 29. 09. 2011 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: KOŘÍNEK TOMÁŠ

IČO: 75377179

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 2016

Adresa: Do Polí 463, 252 44 Psáry
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: HUTLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2015 do 25. 05. 2015

Adresa: Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
od 02. 01. 2015


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2015

Adresa: Krátká 811, 252 29 Dobřichovice
od 01. 09. 2015


Název/Jméno: NIK B.R.J. VINCKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 do 03. 02. 2016

Adresa: Nebušická 868, Nebušice, 164 00 Praha 6
od 19. 06. 2015 do 03. 02. 2016
Praha 6 - Nebušice, Nebušická 868, PSČ 16400
od 04. 10. 2010 do 19. 06. 2015


Název/Jméno: QUIS DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2015 do 03. 02. 2016

Adresa: Lužická 1646/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
od 02. 01. 2015 do 03. 02. 2016


Název/Jméno: DAEMEN JOHAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2015

Adresa: 2820 Bonheiden, Oude Baan 110, Belgické království
od 25. 05. 2015


Název/Jméno: FRIPON FRANK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2011 do 21. 07. 2016

Adresa: Ke strži 650, Nebušice, 164 00 Praha 6
od 25. 05. 2015 do 21. 07. 2016
Praha 6 - Nebušice, Ke Strži 650, PSČ 16400
od 13. 01. 2012 do 25. 05. 2015
Konstancin Jeziorna, ul. Srodkowa 38, Polská republika
od 21. 04. 2011 do 13. 01. 2012


Název/Jméno: KANĚRA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2011 do 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2009 do 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 02. 2005 do 10. 02. 2009

Adresa: Zelená 227, Pardubičky, 530 03 Pardubice
od 16. 10. 2013 do 21. 07. 2016
Pardubice - Pardubičky, Zelená 227, PSČ 53003
od 10. 02. 2009 do 16. 10. 2013
Pardubice - Pardubičky, Zelená 227
od 01. 02. 2005 do 10. 02. 2009


Název/Jméno: JAROLÍM MARTIN

IČO: 65556658

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2013 do 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2009 do 04. 10. 2010

Adresa: Nad cementárnou 341/14, Podolí, 147 00 Praha 4
od 28. 08. 2013 do 02. 07. 2014
Praha 4 - Podolí, Nad Cementárnou 341/14, PSČ 14700
od 25. 02. 2009 do 04. 10. 2010


Název/Jméno: BENEŠ PETR

IČO: 60584319

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2011 do 28. 08. 2013

Adresa: U kříže 609/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
od 31. 05. 2013 do 28. 08. 2013
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 609/2, PSČ 15800
od 05. 01. 2011 do 31. 05. 2013


Název/Jméno: Possemiers Walter

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 do 28. 08. 2013

Adresa: Weerde, Toekomststraat 75, PSČ 1982, Belgické království
od 26. 06. 2012 do 28. 08. 2013


Název/Jméno: VAVROUŠEK MICHAL

IČO: 49809733

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 do 02. 07. 2014

Adresa: Pardubice - Ohrazenice, Ortenova 323, PSČ 53353
od 26. 06. 2012 do 02. 07. 2014


Název/Jméno: Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2003 do 25. 05. 2015

Adresa: Pardubice, Labský Palouk 497, PSČ 53009
od 07. 07. 2010 do 25. 05. 2015
Pardubice, Třída Míru 90, PSČ 53002
od 26. 01. 2007 do 07. 07. 2010
Oostmaaslaan 47, Rotterdam,, Nizozemské království
od 05. 02. 2003 do 26. 01. 2007


Název/Jméno: HAAS KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2005 do 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen představenstva
od 04. 08. 2005 do 18. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2002 do 12. 05. 2003

Adresa: Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 429, PSČ 53003
od 04. 10. 2010 do 02. 07. 2014
Pardubice - Svítkov, K Rybníčku 657, PSČ 53006
od 04. 08. 2005 do 04. 10. 2010
Pardubice, Sladkovského 994, PSČ 53002
od 12. 03. 2002 do 12. 05. 2003


Název/Jméno: VOLJČ MARKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 do 25. 05. 2015

Adresa: 1180 Brussel, Residence Waldorf avenue Winston Churchill 161, Belgické království
od 04. 10. 2010 do 25. 05. 2015


Název/Jméno: Walter Jean Maria Bogaerts

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2005 do 26. 06. 2012

Adresa: Weynesbaan 142, 2820 Bonheiden, Belgické království
od 01. 04. 2005 do 26. 06. 2012


Název/Jméno: Johan Basilius Paul Daemen

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2005 do 25. 05. 2015

Adresa: Oude Baan 110, 2820 Bonheiden, Belgické království
od 01. 04. 2005 do 25. 05. 2015


Název/Jméno: MORÁVEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 07. 1995 do 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 do 11. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995

Adresa: Pardubice, Palackého 1930, PSČ 53002
od 15. 09. 2005 do 19. 07. 2011
Pardubice, Palackého 1930
od 11. 07. 1995 do 15. 09. 2005
Pardubice, Palackého 1930
od 17. 04. 1992 do 11. 07. 1995


Název/Jméno: Guilliams Wim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2008 do 21. 04. 2011

Adresa: Průhonice, Jetelová 641, PSČ 25243
od 21. 10. 2008 do 21. 04. 2011


Název/Jméno: SVOBODA KAREL

IČO: 40464237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 do 13. 08. 2008

Adresa: Praha 7 - Holešovice, Kostelní 364/26, PSČ 17000
od 11. 12. 2007 do 13. 08. 2008
Znojmo, Dukelských bojovníků 2819/123, PSČ 67181
od 18. 01. 2006 do 11. 12. 2007
Znojmo, Dukelských bojovníků 2819/123
od 14. 06. 2002 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: VLASÁK RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2007 do 26. 06. 2012

Adresa: Horní Jelení, Komenského nám. 100, PSČ 53374
od 27. 02. 2007 do 26. 06. 2012


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHEVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2006 do 29. 01. 2010

Adresa: Brasschaat, Max Hermanlei 8, B-2930, Belgické království
od 15. 08. 2006 do 29. 01. 2010


Název/Jméno: Jan Oscar Cyriel

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 do 15. 08. 2006

Adresa: Brasschaat, Max Hermanlei 8, B-2930, Belgické království
od 04. 08. 2006 do 15. 08. 2006


Název/Jméno: VACEK FRANTIŠEK

IČO: 11317761

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 do 01. 02. 2005

Adresa: Pardubice - Bílé Předměstí, Drozdická 885, PSČ 53003
od 11. 08. 2004 do 01. 02. 2005
Pardubice, Černá za Bory 163
od 17. 09. 2003 do 11. 08. 2004


Název/Jméno: ŠTEFEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 2004 do 25. 02. 2009

Adresa: Praha 10, Amurská 8, PSČ 10000
od 14. 05. 2004 do 25. 02. 2009


Název/Jméno: F Christian

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 do 04. 08. 2006

Adresa: Zonnelaan 23, B 3070, Kortenberg, provincie Vlaams Brabant, Belgické království
od 12. 05. 2003 do 04. 08. 2006


Název/Jméno: COZLOVÁ LADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 do 26. 01. 2007

Adresa: Býšť 206, PSČ 53322
od 12. 05. 2003 do 26. 01. 2007


Název/Jméno: Dirk Adolf Hinze

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 do 14. 05. 2004

Adresa: Scharlicker Strasse 32, 58 332 Schwelm, Spolková republika Německo
od 12. 05. 2003 do 14. 05. 2004


Název/Jméno: LUSTIG ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 do 18. 01. 2006

Adresa: Praha 6, Navigátorů 609/27, PSČ 16100
od 05. 02. 2003 do 18. 01. 2006


Název/Jméno: ČUCHRAN BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003

Adresa: 82103 Bratislava, Medzilaborecká 23, Slovenská republika
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003


Název/Jméno: Dr. Dirk Adolf Hinze

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003

Adresa: Scharlickestr. 32, Schwelm, Spolková republika Německo
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003


Název/Jméno: PETR JAN

IČO: 74457870

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003

Adresa: Praha 4, Nad údolím 66, PSČ 14700
od 14. 06. 2002 do 12. 05. 2003


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1999 do 12. 02. 2002

Adresa: Praha 6, Farní 19
od 04. 11. 1999 do 12. 02. 2002


Název/Jméno: HLAVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1999 do 05. 02. 2003

Adresa: Pardubice, Josefa Poppera 192
od 24. 03. 1999 do 05. 02. 2003


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1999 do 14. 06. 2002

Adresa: Praha 3, Pod lipami 2663
od 24. 03. 1999 do 14. 06. 2002


Název/Jméno: HAUSHALTER KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1999 do 04. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 do 24. 03. 1999

Adresa: Mukařov, Písecká 53, PSČ 25162
od 24. 03. 1999 do 04. 11. 1999
Strakonice, Zvolenská 890
od 07. 10. 1997 do 24. 03. 1999


Název/Jméno: ZAHÁLKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 do 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 do 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995

Adresa: Holice v Čechách, Palackého 239
od 07. 10. 1997 do 14. 06. 2002
Holice, Palackého 239
od 11. 07. 1995 do 07. 10. 1997
Holice, Palackého 339
od 20. 02. 1995 do 11. 07. 1995
Pardubice, Bartoňova 601
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 do 24. 03. 1999

Adresa: Pardubice, K rozvodně 97
od 07. 10. 1997 do 24. 03. 1999


Název/Jméno: BLAAS ALADÁR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 1995 do 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 do 11. 07. 1995

Adresa: Praha 9, Matějkova č. 3
od 11. 07. 1995 do 14. 06. 2002
Praha 9, Matějkova č. 3
od 20. 02. 1995 do 11. 07. 1995


Název/Jméno: BURKOŇ ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 do 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995

Adresa: Pardubice, Mikulovická 274
od 17. 04. 1992 do 07. 10. 1997


Název/Jméno: KUBÍČEK JOSEF

IČO: 18503748

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 do 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995

Adresa: Pardubice, K Višňovce 1386
od 17. 04. 1992 do 07. 10. 1997


Název/Jméno: HUMPLÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 do 24. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

Adresa: Karlovy Vary, Gagarinova 21
od 17. 04. 1992 do 24. 03. 1999
Karlovy Vary, Gagarinova 21
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992


Název/Jméno: STÖHR EVŽEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995

Adresa: Praha 4, Brodského 1677
od 17. 04. 1992 do 20. 02. 1995


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 do 12. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

Adresa: Praha 1, Vodičkova 32
od 17. 04. 1992 do 12. 02. 2002
Praha l, Vodičkova 32
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992


Název/Jméno: KOLÁŘ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 do 12. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992

Adresa: Pardubice, Družby 337
od 17. 04. 1992 do 12. 02. 2002
Pardubice, Družby 337
od 17. 04. 1992 do 17. 04. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534306

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Související firmy

#NázevICOAdresa
763931"ARGOS s.r.o."49826310Kladno, Na Vyhaslém 816
2948646"Společenství MÁNESOVA čp. 1675, 1676 SOKOLOV"71010360Sokolov, Mánesova 1675, PSČ 35601
20048747 G, spol. s r.o.43874118Praha 5, Stodůlky 856, PSČ 15541
3254717 STYLE Bohemia s.r.o.25708007Praha 6 - Břevnov, Heleny Malířové 272, PSČ 16000
645454AaPS, s.r.o. v likvidaci26255448Sokolnice, Brněnská 173, PSČ 66452

Související osoby

#NázevICOAdresa
601818"LUBÍ " spol. s r.o.46973940Ptáčov 75, PSČ 67401
130563ZBYTEK ZDENĚKSlaný, Vikova 472
4064771/ Ing. Petr B a j g a rValašské Meziříčí, Zd. Fibicha 1206
728903ŘÍHA JIŘÍOldřichov 86
728907Dvořák VáclavMostek 4

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí