ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Hlavní strana

Firma s názvem ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 567. Její identifikační číslo je 45534306

Výpis z obchodního rejstříku ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Datum zápisu: 17. 4. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 567

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n2wdmu3

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 02. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 4
od 02. 07. 2014 od 25. 05. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 4
od 02. 07. 2014 od 25. 05. 2015

  Valná hromada společnosti konaná dne 29. dubna 2011 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti takto:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1 536.400.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) o 1 259.848.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě padesát devět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na 2 796.248.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku spočívající v právní moci rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady.- Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 8.350.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 14.028.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet osm tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jedne tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 7.014.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtrnáct tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- S využitím přednostního práva může být upsáno:- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm sest tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je pátý den, následující po dni zveřejnění podmínemk pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku.- Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje dvacátým pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva bude u akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), u akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá navrhované částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné.- Upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 243723692/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu.- Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
od 11. 05. 2011 od 11. 07. 2011

  Emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- Kč (osmmiliónů čtyři sta tisíc korun českých) činí 20,800.000,-- Kč(dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcies jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stětisíc korun českých) činí 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých).
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:(a) 30 (třiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400,000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunkorun českých), a(b) 40 (čtyřiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,-Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých),celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korunčeských),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kancelářigenerálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adreseMasarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnůpočínaje 5. (pátým) dnem, následujícím po dni zveřejněnípodmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dnyod 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutízápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámenzpůsobem pro svolání valné hromady.Na jednu stávající akcii s jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč(deset miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii sejmenovitou hodnotu 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíckorun českých) a na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou5,000.000,-- Kč (pět miliónů korun českých) lze upsat jednunovou akcii se jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyřimilióny dvě stě tisíc korun českých).S využitím přednostního práva může být upsáno:(a) 30 (třicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400.000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunčeských), a(b) 40 (čtyřicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,- (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy totoprávo může být uplatněno poprvé, to je 5. (pátý) den, následu-jící po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva kúpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou upsány určitým zájemcem, a to Československou obchodníbankou, a.s., identifikační číslo 00 00 13 50, se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1 - Nové Město, s tím, že úpis těchto akciíbude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutío zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budouupsány v kanceláři generálního ředitele společnosti IPBPojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice velhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 25. (dvacátým pátým) dnem odedne zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisunových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a tov pracovní dny v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněnímlistiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvospolečnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůtydoporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva,bude u akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- (osm miliónůčtyři sta tisíc korun českých) činit 20,800.000 Kč (dvacetmiliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie sjmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíckorun českých) bude činit 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých).
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídáčástce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všechakcií neúčinné.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 176152788/0300, vedenýu Československé obchodní banky, a.s. pobočky Pardubice, kterýspolečnost založila za účelem tohoto zvýšení základníhokapitálu.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicetprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15(patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesátprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelépovinni splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro spláceníemisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnemlhůty nejbližší pracovní den následující.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1, Nové Město, která je dle výpisu z registruemitenta SCP k rozhodnému dni 20.2.2002 jediným akcionářemspolečnosti IPB Pojišťovna, a.s. se sídlenm Pardubice, Smilova315, PSČ 530 02, IČ 45534306, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Hradci králové v oddílu B, vložce 567,rozhodla dne 27.2.2002 ve smyslu § 202 a násl. obchodníhozákoníku, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady společnosti IPB Pojišťovna, a.s. (dále jen společnost, ozvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastnízdroje společnosti na úroveň požadovanou zákonem opojišťovnictví (ust. § 22 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb.).-Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše500,000.000 Kč (pět set miliónů korun českých) o 420,000.000 Kč(čtyři sta dvacet miliónů korun českých) na 920,000.000 Kč(devět set dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 14. 06. 2002 od 24. 03. 2003

  Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 150,000.000,-( slovy Jednostopadesátmilionůkorunčeských ) upsáním 30 ks( slovy Třiceti ) nových akcií, znějících na jméno, v lisinnépodobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ( kmenovéakcie ) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5,000.000,-( slovy Pětmilionůkorunčeských ). Nepřipouští se upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Emisní kurs je Kč 5,000.000,- ( slovy Petmilionůkorunčeských )za každou akcii o téže jmenovité hodnotě, bez emisního ážiaa bude splacen peněžitým vkladem.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie budouupsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti nazvýšení základního jmění společnosti podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů je vyloučenov důležitém zájmu společnosti, neboť má být uzavřena dohodaakcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění.Místo upisování akcií je sídlo společnosti - Pardubice, Smilova315, v pracovní dny od 9.00 hodim do 15.00 hodin.Lhůta pro upsání akcií začne běžet 3 ( Třetí ) den po zveřejněníusnesení obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ozáměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 ( Patnácti ) kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den.V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účastina zvýšení základního jmění podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Každý upisovatel je povinen do 15-ti dnů ode dneúpisu, případně ode dne uzavření dohody podle ust. § 205obchodního zákoníku, splatit celý emisní kurs jím upaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., čídlo 1706574/5100 vedený u IPB,a.s. pobočky Pardubice. Se všemi akciemi je spojeno hlasovacíprávo. Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 5,000.000,- ( slovyPětmilionůkorunčeských ) představuje 1 ( Jeden ) hlas na valnéhromadě.
od 02. 07. 1999 od 16. 08. 1999

  Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne14. 5. 1998 žádáme o zápis zvýšení základního jmění úpisemnových akcií do obchodního rejstříku. Valná hromada Společnostischválila zvýšení základního jmění takto:Základní jmění se zvyšuje o částku 120,000.000,-- Kč upsáním12 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,-- Kč.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Emisní kurs všech akcií je 10,000.000,-- Kč za každou akciio jmenovité hodnotě 10,000.000,--, bez emisního ážia. Akciebudou splaceny v penězích.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akciíje vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, z důvodu dohodyvšech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění a dále z důvodu, že nelze stanovit ve smyslu ustanovení§ 204a odst. 2 písmeno b) počet nových akcií, které budou upsányza jednu dosavadní akcii společnosti.Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IPB Pojišťovna,a.s. v pracovní dny v době od 9.00 - 15.00 hodin.Lhůta pro upisování počne běžet 3. den po zveřejnění usneseníobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Královéo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 kalendářních od prvního dne úpisu. Připadne-liposlední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohouakcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku.Každý upisovatel bude povinen splatit do 15 dnů od uzavřenídohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění celou jmenovitou hodnotu (emisní kurs) jím upsaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., č.ú. 1706574/5100, vedený u IPB,a.s. Pardubice.
od 10. 06. 1998 od 22. 10. 1998

  Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 7.5.1997.
od 07. 10. 1997 od 16. 08. 1999

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy.
od 12. 06. 1996 od 16. 08. 1999

  Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 3.4.1992.
od 20. 07. 1993 od 07. 10. 1997

  Údaje o zřízení:Společnost byla založena pole par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy.
od 17. 04. 1992 od 12. 06. 1996

  Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebovytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpisten, kdo je oprávněn jednat za Společnost.Prokuristé podepisují za společnost vždy s dodatkem označujícímprokuru.
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992

  Jednání za společnost:Jménem společnosti jednají- představenstvo nebo- člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo- prokurista na základě prokury udělené představenstvem
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992

  Základní jmění:Základní jmění činí 70.000.000,- Kčs, je rozděleno na 70.000,-Akcií znějících na jméno o nominální hodnotě l.000,-Kčs.
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992

Akcie

Počet: 100 ks v hodnotě: 5751480 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2011

Počet: 100 ks v hodnotě: 6847000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 11. 07. 2011

Počet: 30 ks v hodnotě: 16700000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 7014000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 30 ks v hodnotě: 14028000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 8350000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 4200000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 od 19. 07. 2005

Počet: 30 ks v hodnotě: 8400000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 5000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 od 19. 07. 2005

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 08. 2002 od 19. 07. 2005

Počet: 40 ks v hodnotě: 5000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 06. 2002 od 12. 08. 2002

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 14. 06. 2002 od 12. 08. 2002

Vlastníci

Název/Jméno: Československá obchodní banka, a.s.

IČO: 1350

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 12. 08. 2002 od 11. 07. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BROTHÁNEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: STŘELICKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: UMA STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 2016


Název/Jméno: NEZVEDA MAREK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 24. 09. 2015 od 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 09. 2011 od 24. 09. 2015


Název/Jméno: KOŘÍNEK TOMÁŠ

IČO: 75377179

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 02. 2016


Název/Jméno: HUTLA PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 05. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 01. 2015 od 25. 05. 2015


Název/Jméno: BEZDĚK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 09. 2015


Název/Jméno: NIK B.R.J. VINCKE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: QUIS DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 01. 2015 od 03. 02. 2016


Název/Jméno: DAEMEN JOHAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 05. 2015


Název/Jméno: FRIPON FRANK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 04. 2011 od 21. 07. 2016


Název/Jméno: KANĚRA MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 07. 2011 od 21. 07. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 02. 2009 od 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen
od 01. 02. 2005 od 10. 02. 2009


Název/Jméno: JAROLÍM MARTIN

IČO: 65556658

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 28. 08. 2013 od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 02. 2009 od 04. 10. 2010


Název/Jméno: BENEŠ PETR

IČO: 5393906

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2011 od 28. 08. 2013


Název/Jméno: Possemiers Walter

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 od 28. 08. 2013


Název/Jméno: VAVROUŠEK MICHAL

IČO: 49809733

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 06. 2012 od 02. 07. 2014


Název/Jméno: Ing. Jeroen Karel van Leeuwen

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 05. 02. 2003 od 25. 05. 2015


Název/Jméno: HAAS KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2005 od 02. 07. 2014
Dozorčí rada - člen představenstva
od 04. 08. 2005 od 18. 08. 2005
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 03. 2002 od 12. 05. 2003


Název/Jméno: VOLJČ MARKO

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 10. 2010 od 25. 05. 2015


Název/Jméno: Walter Jean Maria Bogaerts

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2005 od 26. 06. 2012


Název/Jméno: Johan Basilius Paul Daemen

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 04. 2005 od 25. 05. 2015


Název/Jméno: MORÁVEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 07. 1995 od 19. 07. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 od 11. 07. 1995
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 od 20. 02. 1995


Název/Jméno: Guilliams Wim

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 10. 2008 od 21. 04. 2011


Název/Jméno: SVOBODA KAREL

IČO: 40464237

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 od 13. 08. 2008


Název/Jméno: VLASÁK RADEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 02. 2007 od 26. 06. 2012


Název/Jméno: JAN OSCAR CYRIEL VANHEVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2006 od 29. 01. 2010


Název/Jméno: Jan Oscar Cyriel

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 2006 od 15. 08. 2006


Název/Jméno: VACEK FRANTIŠEK

IČO: 74402625

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 09. 2003 od 01. 02. 2005


Název/Jméno: ŠTEFEK MICHAL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 14. 05. 2004 od 25. 02. 2009


Název/Jméno: F Christian

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 od 04. 08. 2006


Název/Jméno: COZLOVÁ LADA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 od 26. 01. 2007


Název/Jméno: Dirk Adolf Hinze

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 05. 2003 od 14. 05. 2004


Název/Jméno: LUSTIG ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 02. 2003 od 18. 01. 2006


Název/Jméno: ČUCHRAN BORIS

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2002 od 12. 05. 2003


Název/Jméno: Dr. Dirk Adolf Hinze

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 06. 2002 od 12. 05. 2003


Název/Jméno: PETR JAN

IČO: 74457870

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 06. 2002 od 12. 05. 2003


Název/Jméno: FÁREK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 11. 1999 od 12. 02. 2002


Název/Jméno: HLAVÁČEK JIŘÍ

IČO: 752754

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1999 od 05. 02. 2003


Název/Jméno: ČERNOCH OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 03. 1999 od 14. 06. 2002


Název/Jméno: HAUSHALTER KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 03. 1999 od 04. 11. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 od 24. 03. 1999


Název/Jméno: ZAHÁLKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 od 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 od 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 od 20. 02. 1995


Název/Jméno: VRBA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 07. 10. 1997 od 24. 03. 1999


Název/Jméno: BLAAS ALADÁR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 07. 1995 od 14. 06. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 od 11. 07. 1995


Název/Jméno: BURKOŇ ČENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 od 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 od 20. 02. 1995


Název/Jméno: Kubíček Josef

IČO: 72506784

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 02. 1995 od 07. 10. 1997
Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 od 20. 02. 1995


Název/Jméno: HUMPLÍK MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 od 24. 03. 1999
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992


Název/Jméno: STOHR EVŽEN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - představenstvo
od 17. 04. 1992 od 20. 02. 1995


Název/Jméno: TUČEK MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 od 12. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992


Název/Jméno: KOLÁŘ ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 04. 1992 od 12. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - dozorčí rada
od 17. 04. 1992 od 17. 04. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534306

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2008

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
6775277 STYLE Bohemia s.r.o.25708007Heleny Malířové 272/17, 16900 Praha
465226ACO Odvodňovací prvky s.r.o.48034061Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav
459367ADASTRA, spol. s r.o.49615131Lupáčova 224/17, 13000 Praha
269912AFA s.r.o.27099865Senovážné náměstí 1464/6, 11000 Praha
416268Agro Lišov, a.s.48204790Lišov, 37372, , Nám. Míru, 140
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
454127ALECSZ s.r.o.29312051Palackého 402/20, 69301 Hustopeče
322893AQ, s.r.o.62361384Palackého 925/20, 78401 Litovel
290472ART AGENCY HÉSEK s.r.o. v likvidaci26169461Bolzanova 1615/1, 11000 Praha
810596AXA Česká republika s.r.o.25672703Lazarská 13/8, 12000 Praha
635634B-racing s.r.o.24150231Zahradníčkova 1220/20b, 15000 Praha
413286BEC208, s.r.o.4681592Jasanová 2083/8, 67801 Blansko
795854Benefa, s.r.o.25311808Rozstání, 79862, , , 290
936769BEZ MOTORY, a.s. "v likvidaci"26510065Domažlická 1053/15, 13000 Praha
63552BOHEMILK, a.s.26470535Podzámčí 385, 51773 Opočno
635411Böhler Praha, akciová společnost6505Praha, 18000, Kobylisy, POHNERTOVA, 1725
670227BONVIA spol. s r.o. v likvidaci43005594Zlatnická 1124/7, 11000 Praha
17658BOOS Trade, s.r.o.2556878730, 68201 Lysovice
637562BRESSON a.s.25124510Brojova 2113/16, 32600 Plzeň
9501Bytové družstvo Vajgar 589/III v likvidaci25167286Jindřichův Hradec, 37701, Jindřichův Hradec III, Vajgar, 589/III
786636Cast Iron Foundry s.r.o.27503658613, 50301 Hradec Králové
396518Centrotex, akciová společnost v likvidaci72800Haštalská 760/27, 110 00 Praha
727236Cereateam, s.r.o.26975939M. Horákové 390, 67401 Třebíč
528896Coinvest, a.s.- v likvidaci47904119nám. T. G. Masaryka 588, 76001 Zlín
807329Com - Pakt Energy, a.s.27619613Vlastibořská 2840/1, 19300 Praha

Související osoby

#NázevICOAdresa
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
378801ALBRECHTOVÁ JIŘINA61087921Vašíčkova 888, 27204 Kladno
371008AUSKÝ ROBERT72180757Roudenská 473/7, 37001 České Budějovice
64978BALEK JAN49186370Nová louka 296/21, 36001 Karlovy Vary
464342BALHAROVÁ MIROSLAVA49306961Kubelkova 1759, 56002 Česká Třebová
87889BÁLKOVÁ DAGMAR61447765Bešůvka 757/2, 64100 Brno
2755BARAN PETR69985545Karviná, 73506, Nové Město, Závodní, 2454/26
146956BARAN VLADIMÍR64130789Matěje Kopeckého 571/20, 70800 Ostrava
55967BARTOŠ JOSEF45404844Nádražní 740, 34815 Planá
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
112257BARTOŠ STANISLAV1015590248, 27735 Kanina
20117BAŽANT JIŘÍ73417220Raušarovy sady 739, 33601 Blovice
50375BEČVÁŘ VÁCLAV7492066999, 35735 Vintířov
213291BĚHÁLEK DANIEL41789121Na Volánové 754/4, 16000 Praha
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
64863BEJČEK VLADISLAV14697653Pražská 480, 33701 Rokycany
56453BELEJ MILAN70228671Zdeňka Štěpánka 2952/12, 43401 Most
56455BELEJOVÁ JITKA61957739El. Krásnohorské 241, 73801 Frýdek-Místek
78522BĚLÍK JIŘÍ45489785V Ulici 130, 59214 Nové Veselí
48453BENADA VÁCLAV1134998196, 38716 Volenice
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
1078BENEŠ JIŘÍ41126955Na Vyhlídce 825, 25168 Sulice
36149BENEŠ JOSEF15922341Lovosická 659/5, 19000 Praha
91853BENEŠ MILAN64867609Javorová 1172, 33202 Starý Plzenec

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: b.a. OKO 69 s.r.o.25434268Jateční 1458/17, 17000 Praha
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: Ing. Petr Kosík62437429Ke Studánkám 815, 25266 Libčice nad Vltavou
Firma: PARKON s. r. o.45536317nábřeží Závodu míru 2740, 53002 Pardubice
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: Restaurace a jídelny Beroun, státní podnik v likvidaci65129Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
Adresa: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Fyzická osoba: Petr Tesař16527721Švýcarská 2428, 27201 Kladno
Firma: LANGFORD s.r.o. v likvidaci27973778Karlovy Vary, ul. Raisova 1180/10, PSČ 360 01
Firma: MUDr. Josef Hrabovský s.r.o.142056924, 69123 Pohořelice
Fyzická osoba: Stanislav Shvydkyy67284647Praha, 14200, Libuš, V Hrobech, 813/13
Fyzická osoba: Dagmar Güthnerová73408310Sokolovská 167, 35709 Habartov
Firma: NEUREG, s.r.o. v likvidaci27643123Studnická 2128/27, 19300 Praha
Firma: SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., ŘEDITELSTVÍ MEZINÁRODÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVY PRAHA3743Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), NÁM. M. GORKÉHO, 13
Fyzická osoba: Pavel Procházka87331861Eliščina třída 158/7, 28802 Nymburk
Firma: DENIM TRADE s.r.o.2215446Štefánikova 984/21, 74221 Kopřivnice

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1209487„Bobr team ČSOB Pojišťovny”27032451Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice
2172148„Energie jinak”22753044Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
30816403 P - dodávky staveb, s. r. o.47469889Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
1112650A T O L , společnost s ručením omezeným v likvidaci654850Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice
3269275A.C.in s.r.o.28765290Pernerova 443, 53002 Pardubice
2194870AB 1544 PARDUBICE "v likvidaci"48161942Pardubice, 53002, Zelené Předměstí (Pardubice I), Masarykovo náměstí, 1544
929922Alpha UK CZ s.r.o. v likvidaci26014068Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
62624Amdes Logistics s.r.o.3636992Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
1771920Analytics Data Factory s.r.o.4620852Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
1035003Antico interiéry spol. s r.o., "v likvidaci"28925424Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
1062301AR CREDIT s.r.o.25927841Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
2285790ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o.46506187Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
2826691Autotech Software International s.r.o. v likvidaci64824675Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
736183AVEJA s.r.o.3653277Pernerova 1490, 53002 Pardubice
2601474AVENUE, o.p.s. v likvidaci27462226Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
1509830B.S.GIPS s.r.o.25996312Pernerova 444, 53002 Pardubice
1924127Best4 facility s.r.o.5316863Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
3153163BIOENERGIA Bohemia, s.r.o.4183088Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
793052BIOPA, spol. s r.o. v likvidaci25267728Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
3051481BK soft s.r.o.25284355Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
493076Car Centrum Liberec s.r.o.5482241Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
1892514Centrum pro rozhodčí řízení a mediaci, s.r.o.28767730Pernerova 444, 53002 Pardubice
1047907CIHELNA s.r.o.5060559Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
3013605Creona s.r.o.1853457Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
899939CZ HOLDING - školní jídelna s.r.o.63220571Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice

Fyzické osoby v okolí

#JménoICOAdresa
1554984Lát Josef - notář49808621Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
962821Aksamitová Stanislava66228433Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
1066544Beneš Petr48184942Pernerova 443, 53002 Pardubice
910379Ceralová Zdeňka10492798Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
3439573Donát Marek67435271Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
2045269Fiala Svatopluk65238907Pernerova 1606, 53002 Pardubice
220793Hejna Lubomír69122423Pernerova 1606, 53002 Pardubice
2758343Horáček František66222303Pardubice, 53002, Zelené Předměstí (Pardubice I), Masarykovo náměstí, 1544
2969648Horák Josef4066031Pernerova 1490, 53002 Pardubice
2833351Klíma Jaroslav41238991Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
2582641Kodet Svatopluk18936768Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
1072141Krejčíková Jitka45511195Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
359997Květonová Dana60137827Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice
127292Letošník David72835168Masarykovo nám. 1484, Pardubice, 530 02
135388Limprecht Ivan60877049Pernerova 1490, 53002 Pardubice
222525Masopust Tomáš791661Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
249658Mejdr Jaroslav66222311Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
2909447Meloun Stanislav45953767Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
2844622Melounová Zdeňka72933445Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
308701Mikulecká Barbora71333720Masarykovo náměstí 1544, 53002 Pardubice
1409902Ministr Ladislav13180266Pernerova 444, 53002 Pardubice
2565972Novák Josef65181913Pernerova 1606, 53002 Pardubice
1742084Novák Miloslav14547741Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
583672Nováková Alena66237416Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice
2280547Páleník Štefan66249457Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice