Cukrovar Vrbátky a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Cukrovar Vrbátky a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821. Její identifikační číslo je 46900187

Výpis z obchodního rejstříku Cukrovar Vrbátky a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x9tdiqt

Předmět podnikání: Výroba nealkoholických nápojů
Výroba potravinářských výrobků, mimo činnosti uvedené v příl. I-III...
Zprostředkovatelská činnost
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Kontrola návaznosti měřidel
Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení
Hostinská činnost
Provozování ubytovacího zařízení
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba cukru a jeho modifikací
Práce jednoúčelovými stroji
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 65, 79813 Vrbátky

Adresy: Vrbátky č.p. 65, PSČ 79813
od 06. 12. 2003
Vrbátky č.p.65, okres Prostějov, PSČ 79813
od 20. 11. 2001 od 06. 12. 2003
Vrbátky č.p.65, okres Prostějov
od 01. 09. 1997 od 20. 11. 2001
Vrbátky
od 01. 05. 1992 od 01. 09. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014
od 10. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 10. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009.
od 30. 07. 2009 od 10. 07. 2014

  Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, identifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku.
od 19. 02. 2008 od 22. 04. 2008

  Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelembude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce zarok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno vsídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní mocipovolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámenzveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsanýchakcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč zajednu akcii, a to na účet číslo 170484247/5100 u Československéobchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov velhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie vevýši 50%.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu:
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jednéakcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtědo 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a to vsídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen navývěsní tabuli v sídle společnosti.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akciipřipadá 0,294 nové akcie.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím vcelkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednuakcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akciíje den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitímpřednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jakým sena přednostním právu podílela.
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 16.5.2000.
od 13. 06. 2000 od 30. 07. 2009

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 29.4.1999.
od 11. 06. 1999 od 30. 07. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1998.
od 28. 08. 1998 od 30. 07. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.6.1997.
od 01. 09. 1997 od 30. 07. 2009

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závodVrbátky.
od 06. 05. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 01. 05. 1992 od 25. 08. 1993

  Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuCukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky
od 01. 05. 1992 od 06. 05. 1993

  Právní forma společnosti: akciová společnost
od 01. 05. 1992 od 06. 05. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 od 06. 05. 1993

Akcie

Počet: 66 547 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 04. 2008

Počet: 103 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 03. 2002 od 22. 04. 2008

Počet: 77 267 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 11. 2001 od 22. 03. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOFSCHNEIDER MIROSLAV

IČO: 60693550

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2016


Název/Jméno: SPÁČILÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 2003 od 30. 07. 2009


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

IČO: 63636638

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2015 od 18. 08. 2016


Název/Jméno: NAVRÁTIL JAROSLAV

IČO: 45480451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1998 od 30. 07. 2009


Název/Jméno: VYTÁSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 od 30. 07. 2009


Název/Jméno: KŘIVÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 60397993

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2000 od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 11. 06. 1999 od 13. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 10. 1996 od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 1995 od 22. 10. 1996


Název/Jméno: ŘEHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 1997


Název/Jméno: Ing TOMÁŠ KOVAŘÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2014 od 30. 07. 2015


Název/Jméno: ŠUBERTOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006


Název/Jméno: HOFSCHNEIDER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: KOVAŘÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 10. 1996 od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 08. 1995 od 22. 10. 1996


Název/Jméno: KOVÁŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: MÁDROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: VOJKŮVKA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 od 10. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1998 od 27. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1996 od 01. 09. 1997


Název/Jméno: CETKOVSKÝ EVŽEN

IČO: 3269396

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2011 od 10. 07. 2014


Název/Jméno: KOLEČKÁŘ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009 od 19. 07. 2011
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 od 30. 07. 2009


Název/Jméno: KUBALÍK JIŘÍ

IČO: 66803616

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 od 19. 10. 2011


Název/Jméno: ROZSÍVALOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 2004 od 17. 07. 2006


Název/Jméno: BERÁNEK VÁCLAV

IČO: 13732706

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 od 27. 10. 2006


Název/Jméno: ROHOVSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 od 27. 10. 2006


Název/Jméno: KOLOMAZNÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1999 od 20. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 od 11. 06. 1999


Název/Jméno: KLABAL LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1999 od 20. 11. 2001


Název/Jméno: DRÁBEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 1998 od 06. 12. 2003


Název/Jméno: KETTNETOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 09. 1997 od 11. 06. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 od 01. 09. 1997


Název/Jméno: KVAPIL JOSEF

IČO: 14584727

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1997 od 13. 06. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 04. 03. 1996 od 01. 09. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: SMÝKAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 od 21. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 22. 10. 1996


Název/Jméno: ŠILHA VÁCLAV

IČO: 61074110

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 1996 od 02. 04. 2003


Název/Jméno: KOPECKÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 04. 03. 1996 od 01. 09. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: NEDĚLNÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 od 22. 10. 1996


Název/Jméno: OHLÍDALOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka přestavenstva
od 03. 08. 1995 od 27. 09. 1995


Název/Jméno: SNÁŠEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 od 22. 10. 1996


Název/Jméno: VYTÁSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 od 01. 09. 1997


Název/Jméno: MALÍK FEDOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1995 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: TITZ PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1994 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: Havlín Vilém

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1994 od 03. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 25. 08. 1993 od 08. 03. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 25. 08. 1993


Název/Jméno: ŠILHÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1994 od 03. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: ŠEBO EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 od 08. 09. 1994


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1993 od 08. 03. 1994


Název/Jméno: ŠILHÁNEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: ZATLOUKAL JOSEF

IČO: 41579640

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: DRŠTIČKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 od 01. 09. 1997


Název/Jméno: POUČINSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: KRŠŠÁKOVÁ ALICA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

IČO: 18870147

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 04. 03. 1996


Název/Jméno: SEHNAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 03. 08. 1995


Název/Jméno: DOKOUPIL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 25. 08. 1993


Název/Jméno: SMOLKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 25. 08. 1993


Název/Jméno: SKÁCEL KAREL

IČO: 66394805

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 25. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 20006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba potravinářských výrobků, mimo činnosti uvedené v příl. I-III zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 05. 2000

Odpovědní zástupci: 20006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 1995

Odpovědní zástupci: 248340

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 03. 1994

Odpovědní zástupci: 248340

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 03. 1994

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:03. 04. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 03. 1994

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 20006

Zánik oprávnění:30. 12. 1993


Kontrola návaznosti měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 02. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 20006

Zánik oprávnění:03. 04. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:02. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 20006


Provozování ubytovacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 20006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba cukru a jeho modifikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 248340

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Práce jednoúčelovými stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 248340


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900187

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
195608"ZENA-R, spol. s r.o."62502689K. Světlé 540/6, 37004 České Budějovice
311433AGRA Velký Týnec, a. s.25855476Bystřická 704, 78372 Velký Týnec
189160AGRALL, spol. s r.o. v likvidaci41603648Bantice, 67161, , , 79
293869AGROGAS spol. s r.o.18828957Brno, 60200, Veveří, Jiráskova, 18
92362ALFA AUTO, spol. s r.o. v likvidaci25521136Nad Vývozem 5130, 76005 Zlín
345473ALFA MAGNUM a.s. v likvidaci60192097Praha 7, Jankovcova 23
242869ALISEO Prag, s.r.o.43001602Bělohorská 1399/32, 16900 Praha
467381AQUACONTROL s.r.o.49621521U Kamýku 871/4, 14200 Praha
171715AUTOROLA s. r. o. "v likvidaci"64088103Olomouc, 77200, Olomouc, Sokolská, 21
567832AUTOSERVIS PLZEŇ-LETNÁ, společnost s ručením omezeným40525473Jateční 1124/8, 31200 Plzeň
82549AXOS, spol. s r.o.25543318Opuštěná 227/4, 60200 Brno
38947BESEDA a.s. Praha v likvidaci63080451Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Školská, 3
435969Biokado s.r.o.1475321U Statku 301/1, 73601 Havířov
360084BLUECAP Invest,a.s.26235528Makovského náměstí 3147/2, 61600 Brno
552044Bonex, státní podnik v likvidaci13307Teplice
399399BOR spol. s r.o.4928601328, 54964 Bezděkov nad Metují
359973Bruinsma Agrotechnics s.r.o.2601173518, 50312 Všestary
126177Bytové družstvo Langrova, družstvo v likvidaci63478005Langrova 817/2, 62700 Brno
169098Centrum sociálních asistentů o.p.s. v likvidaci25232151Plzeň, 30134, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), Božkovská, 20
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
108047CROPAGRO, s.r.o.25536834Příkop 843/4, 60200 Brno
58176Česká banka, akciová společnost Praha - v likvidaci45313318Karoliny Světlé 301/8, 11000 Praha
441877Česká čokoládovna - CATLEE s.r.o.1831259Veleslavínova 271/14, 46005 Liberec
476759Česká správcovská, a.s. v likvidaci49240871Jindřišská 873/27, 11000 Praha
421736Českotřebovský investiční fond, a.s. v likvidaci15030776Česká Třebová, 56002, , , 1370

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí