Cukrovar Vrbátky a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Cukrovar Vrbátky a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821. Její identifikační číslo je 46900187 a sídlo firmy je Vrbátky č.p. 65, PSČ 79813.

Výpis z obchodního rejstříku Cukrovar Vrbátky a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 821

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x9tdiqt

Předmět podnikání: Výroba nealkoholických nápojů
Výroba potravinářských výrobků, mimo činnosti uvedené v příl. I-III...
Zprostředkovatelská činnost
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava
Kontrola návaznosti měřidel
Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení
Hostinská činnost
Provozování ubytovacího zařízení
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba cukru a jeho modifikací
Práce jednoúčelovými stroji
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 65, 79813 Vrbátky

Adresy: Vrbátky č.p. 65, PSČ 79813
od 06. 12. 2003
Vrbátky č.p.65, okres Prostějov, PSČ 79813
od 20. 11. 2001 do 06. 12. 2003
Vrbátky č.p.65, okres Prostějov
od 01. 09. 1997 do 20. 11. 2001
Vrbátky
od 01. 05. 1992 do 01. 09. 1997

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014
od 10. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 10. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009.
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014

  Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, identifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku.
od 19. 02. 2008 do 22. 04. 2008

  Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu:
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jednéakcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtědo 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a to vsídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen navývěsní tabuli v sídle společnosti.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akciipřipadá 0,294 nové akcie.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím vcelkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednuakcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akciíje den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitímpřednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jakým sena přednostním právu podílela.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie vevýši 50%.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsanýchakcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč zajednu akcii, a to na účet číslo 170484247/5100 u Československéobchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov velhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno vsídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní mocipovolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámenzveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kursupisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelembude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce zarok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti.
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

  Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 16.5.2000.
od 13. 06. 2000 do 30. 07. 2009

  Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 29.4.1999.
od 11. 06. 1999 do 30. 07. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1998.
od 28. 08. 1998 do 30. 07. 2009

  Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 25.6.1997.
od 01. 09. 1997 do 30. 07. 2009

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závodVrbátky.
od 06. 05. 1993

  Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
od 01. 05. 1992

  Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti.
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993

  Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuCukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky
od 01. 05. 1992 do 06. 05. 1993

  Právní forma společnosti: akciová společnost
od 01. 05. 1992 do 06. 05. 1993

  Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akciína majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 01. 05. 1992 do 06. 05. 1993

Akcie

Počet: 66 547 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 04. 2008

Počet: 103 000 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 22. 03. 2002 do 22. 04. 2008

Počet: 77 267 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na majitele
od 20. 11. 2001 do 22. 03. 2002

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOFSCHNEIDER MIROSLAV

IČO: 60693550

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 08. 2016

Adresa: Mlýnská 523, 798 17 Smržice
od 18. 08. 2016


Název/Jméno: SPÁČILÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 02. 04. 2003 do 30. 07. 2009

Adresa: Drahlov 121, 783 75 Charváty
od 25. 02. 2016
Drahlov 197, 783 75 Charváty
od 10. 07. 2014 do 25. 02. 2016
Drahlov 197, PSČ 78375
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Drahlov 197
od 18. 09. 2004 do 30. 07. 2009
Drahlov č.p. 197
od 02. 04. 2003 do 18. 09. 2004


Název/Jméno: ZAPLETAL JIŘÍ

IČO: 63636638

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 09. 2015 do 18. 08. 2016

Adresa: Dubany 7, 798 12 Vrbátky
od 25. 09. 2015 do 18. 08. 2016


Název/Jméno: NAVRÁTIL JAROSLAV

IČO: 45480451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1998 do 30. 07. 2009

Adresa: č.p. 391, 783 42 Slatinice
od 10. 07. 2014
Těšetice 192, PSČ 78346
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Těšetice 192
od 05. 01. 1998 do 30. 07. 2009


Název/Jméno: VYTÁSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 do 30. 07. 2009

Adresa: Čechůvky 7, 798 11 Prostějov
od 10. 07. 2014
Prostějov - Čechůvky 7, PSČ 79811
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Prostějov, Čechůvky 7
od 01. 09. 1997 do 30. 07. 2009


Název/Jméno: KŘIVÁNEK FRANTIŠEK

IČO: 60397993

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 07. 2009
Dozorčí rada - předseda
od 13. 06. 2000 do 30. 07. 2009
Dozorčí rada - člen
od 11. 06. 1999 do 13. 06. 2000
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 10. 1996 do 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996

Adresa: č.p. 104, 798 24 Skalka
od 10. 07. 2014
Skalka 104, PSČ 79824
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Skalka 104
od 11. 06. 1999 do 30. 07. 2009
Mořice 46
od 22. 10. 1996 do 11. 06. 1999
Smržice, Za Kobližnicí č. 530
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996


Název/Jméno: ŘEHÁK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 03. 1997

Adresa: Trnkova 523/41, Nové Sady, 779 00 Olomouc
od 10. 07. 2014
Olomouc, Trnkova 41, PSČ 77900
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Olomouc, Trnkova 41
od 02. 04. 2003 do 30. 07. 2009
Olomouc, Rožnavská 3
od 21. 03. 1997 do 02. 04. 2003


Název/Jméno: Ing TOMÁŠ KOVAŘÍK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 07. 2014 do 30. 07. 2015

Adresa: Na zákopě 369/16, Chválkovice, 779 00 Olomouc
od 10. 07. 2014 do 30. 07. 2015


Název/Jméno: ŠUBERTOVÁ OLGA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 07. 2006

Adresa: Jana Zrzavého 3988/1, 796 04 Prostějov
od 10. 07. 2014
Prostějov, J. Zrzavého 3988/1, PSČ 79604
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Prostějov, J.Zrzavého 3988/1, PSČ 79604
od 17. 07. 2006 do 30. 07. 2009


Název/Jméno: HOFSCHNEIDER MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 do 11. 06. 1999

Adresa: Mlýnská 523, 798 17 Smržice
od 10. 07. 2014
Smržice, Mlýnská 523, PSČ 79817
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Smržice, Mlýnská 523
od 18. 09. 2004 do 30. 07. 2009
Smržice, Mlýnská 523, okres Prostějov
od 22. 10. 1996 do 18. 09. 2004


Název/Jméno: KOVAŘÍK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 10. 1996 do 11. 06. 1999
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996

Adresa: Na zákopě 369/16, Chválkovice, 779 00 Olomouc
od 10. 07. 2014
Olomouc, Na Zákopě 16, PSČ 77900
od 30. 07. 2009 do 10. 07. 2014
Olomouc, Na Zákopě 16
od 18. 09. 2004 do 30. 07. 2009
Olomouc, Na zákopě 16
od 22. 10. 1996 do 18. 09. 2004
Olomouc, Na zákopě 16
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996


Název/Jméno: KOVÁŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 07. 2011 do 10. 07. 2014

Adresa: Na zákopě 369/16, Chválkovice, 779 00 Olomouc
od 31. 08. 2013 do 10. 07. 2014
Olomouc, Na Zákopě 369/16, PSČ 77900
od 19. 07. 2011 do 31. 08. 2013


Název/Jméno: MÁDROVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 do 10. 07. 2014

Adresa: Vrbátky 239, PSČ 79813
od 27. 10. 2006 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: VOJKŮVKA ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 do 10. 07. 2014
Dozorčí rada - člen
od 05. 01. 1998 do 27. 10. 2006
Dozorčí rada - člen
od 04. 03. 1996 do 01. 09. 1997

Adresa: Vrbátky 111, PSČ 79813
od 27. 10. 2006 do 10. 07. 2014
Vrbátky 111
od 05. 01. 1998 do 27. 10. 2006
Vrbátky 111
od 04. 03. 1996 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: CETKOVSKÝ EVŽEN

IČO: 3269396

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 10. 2011 do 10. 07. 2014

Adresa: Smržice, Podhájí 221/6, PSČ 79817
od 19. 10. 2011 do 10. 07. 2014


Název/Jméno: KOLEČKÁŘ MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 07. 2009 do 19. 07. 2011
Dozorčí rada - člen
od 01. 09. 1997 do 30. 07. 2009

Adresa: Klenovice na Hané - Obědkovice 27, PSČ 79823
od 30. 07. 2009 do 19. 07. 2011
Klenovice na Hané, Obědkovice 27
od 18. 09. 2004 do 30. 07. 2009
Klenovice na Hané, Obědkovice 27, okres Prostějov
od 01. 09. 1997 do 18. 09. 2004


Název/Jméno: KUBALÍK JIŘÍ

IČO: 66803616

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 10. 2006 do 19. 10. 2011

Adresa: Prostějov, Italská 4109/6, PSČ 79601
od 27. 10. 2006 do 19. 10. 2011


Název/Jméno: ROZSÍVALOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 18. 09. 2004 do 17. 07. 2006

Adresa: Vrbátky 243
od 18. 09. 2004 do 17. 07. 2006


Název/Jméno: BERÁNEK VÁCLAV

IČO: 13732706

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006

Adresa: Olšany u Prostějova 208, okres Prostějov
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006


Název/Jméno: ROHOVSKÝ KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006

Adresa: Vrbátky 235, okres Prostějov
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006


Název/Jméno: KOLOMAZNÍK MILOSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 06. 1999 do 20. 11. 2001
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 do 11. 06. 1999

Adresa: Olomouc, Wellnerova 23
od 22. 10. 1996 do 20. 11. 2001


Název/Jméno: KLABAL LEOPOLD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 06. 1999 do 20. 11. 2001

Adresa: Prostějov, Dr.Horáka 7
od 11. 06. 1999 do 20. 11. 2001


Název/Jméno: DRÁBEK ANTONÍN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 08. 1998 do 06. 12. 2003

Adresa: Velký Týnec, Masarykova 408, okres Olomouc
od 28. 08. 1998 do 06. 12. 2003


Název/Jméno: KETTNETOVÁ MILENA

Funkce: Dozorčí rada - členka
od 01. 09. 1997 do 11. 06. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997

Adresa: Olomouc, U botanické zahrady 14
od 01. 09. 1997 do 11. 06. 1999
Olomouc, U botanické zahrady 14
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: KVAPIL JOSEF

IČO: 14584727

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 01. 09. 1997 do 13. 06. 2000
Dozorčí rada - předseda
od 04. 03. 1996 do 01. 09. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 do 04. 03. 1996

Adresa: Olomouc, Masarykova 8
od 01. 09. 1997 do 13. 06. 2000
Olomouc, Masarykova 8
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: SMÝKAL VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 10. 1996 do 21. 03. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 22. 10. 1996

Adresa: Bedihošť, Prostějovská 7, okres Prostějov
od 22. 10. 1996 do 21. 03. 1997
Bedihošť, Prostějovská 7
od 27. 09. 1995 do 22. 10. 1996


Název/Jméno: ŠILHA VÁCLAV

IČO: 61074110

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 22. 10. 1996 do 02. 04. 2003

Adresa: Dub nad Moravou, Brodecká 72, okres Olomouc
od 22. 10. 1996 do 02. 04. 2003


Název/Jméno: KOPECKÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 04. 03. 1996 do 01. 09. 1997
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 do 04. 03. 1996

Adresa: Prostějov, Zlechovská 7
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: NEDĚLNÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 09. 1995 do 22. 10. 1996

Adresa: Brodek u Prostějova 51
od 27. 09. 1995 do 22. 10. 1996


Název/Jméno: OHLÍDALOVÁ MIROSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - členka přestavenstva
od 03. 08. 1995 do 27. 09. 1995

Adresa: Prostějov, Karafiátova 1
od 03. 08. 1995 do 27. 09. 1995


Název/Jméno: SNÁŠEL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996

Adresa: Bedihošť 415
od 03. 08. 1995 do 22. 10. 1996


Název/Jméno: VYTÁSEK JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997

Adresa: Prostějov, Čechůvky 7
od 03. 08. 1995 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: MALÍK FEDOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 01. 1995 do 03. 08. 1995

Adresa: SR, Modra, Kalinčiakova 21
od 10. 01. 1995 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: TITZ PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995

Adresa: Olomouc, Karafiátova 1
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: Havlín Vilém

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda
od 25. 08. 1993 do 08. 03. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993

Adresa: Olomouc, Přerovská 40
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995
Olomouc, Přerovská 40
od 01. 05. 1992 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: ŠILHÁNEK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 do 08. 03. 1994

Adresa: Prostějov, Kotkova 7
od 08. 03. 1994 do 03. 08. 1995
Prostějov, Kotkova 7
od 25. 08. 1993 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: ŠEBO EDUARD

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 do 08. 09. 1994

Adresa: Slovenská republika, Modra, Komenského 2
od 25. 08. 1993 do 08. 09. 1994


Název/Jméno: FALTÝNEK JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 08. 1993 do 08. 03. 1994

Adresa: Prostějov, Winklerova 23
od 25. 08. 1993 do 08. 03. 1994


Název/Jméno: ŠILHÁNEK OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995

Adresa: Prostějov, Kotkova 7
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: ZATLOUKAL JOSEF

IČO: 41579640

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995

Adresa: Kralice na Hané 13
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: DRŠTIČKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 do 01. 09. 1997

Adresa: Vrbátky 196
od 25. 08. 1993 do 01. 09. 1997


Název/Jméno: POUČINSKÝ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995

Adresa: Kožušany 31
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: KRŠŠÁKOVÁ ALICA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995

Adresa: Slovenská rep., Bratislava, Lysákova 12
od 25. 08. 1993 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: KUBÍČEK JIŘÍ

IČO: 18870147

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 04. 03. 1996

Adresa: Olšany 97
od 01. 05. 1992 do 04. 03. 1996


Název/Jméno: SEHNAL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1995

Adresa: Prostějov, Za Kosteleckou 5020
od 01. 05. 1992 do 03. 08. 1995


Název/Jméno: DOKOUPIL OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993

Adresa: Bedihošť, Lidická 131
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993


Název/Jméno: SMOLKA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993

Adresa: Dub nad Moravou, Věrovany 350
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993


Název/Jméno: SKÁCEL KAREL

IČO: 66394805

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993

Adresa: Kralice na Hané 258
od 01. 05. 1992 do 25. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba potravinářských výrobků, mimo činnosti uvedené v příl. I-III zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:22. 5. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Havlín

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 3. 1994

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Havlín

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 3. 1994

Zánik oprávnění:3. 4. 1996


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:14. 3. 1994


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:10. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák

Zánik oprávnění:30. 12. 1993


Kontrola návaznosti měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 2. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák

Zánik oprávnění:3. 4. 1996


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:2. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák


Provozování ubytovacího zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Řehák

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba cukru a jeho modifikací

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Havlín

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Práce jednoúčelovými stroji

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 9. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Vilém Havlín


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900187

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1456248"Společenství pro dům Svornosti 1807, Vsetín"28591691Svornosti 1807, 755 01 Vsetín
1266033"Společenství Provaznická 5"25875965Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 1534/5, PSČ 70030
1830741"SSK Litvínov, z. s."44223285Jiráskova 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
2375170"STIP, společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.)46578960Přerov, Škodova 3
195608"ZENA-R, spol. s r.o."62502689K. Světlé 540/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
9067221. Výkopová a stavební s.r.o.3422356Škroupova 1097/26, 430 01 Chomutov
30154132. obchodní akciová společnost "v likvidaci"61672394Králův Dvůr, Pod hájem 324, okres Beroun, PSČ 26702
28084733 D FASHION, a.s. v likvidaci26238381U Korečnice 2442, 688 01 Uherský Brod
1166869493 Servis, s.r.o.27869342K výtopně 1237, Zbraslav, 156 00 Praha 5
1450584A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./229199Rakvická čp.862, 691 45 Podivín
2916480AD Marketing, a.s.26216281Kollárova 2573/10, 796 01 Prostějov
3378391Adaptica a.s.25513621Tyršovo nábřeží 5183, 760 01 Zlín
2665823Advertis a.s. v likvidaci25054953Jindřišská 27, 110 00 Praha 1
2543444ADZ, a.s. v likvidaci63486784Záhořany 778, okres Praha-západ
1249470AG.DITANA s.r.o., člen koncernu DITANA25828568ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice
1823998AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.25657623Praha 1 - Hradčany, Jiřská 6, PSČ 11900
2342662AGF Osiva, a.s.27741516Potoční 1436, 696 81 Bzenec
2406406AGOS GROUP, a.s. v likvidaci25539787Nádražní 993, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
311433AGRA Velký Týnec, a. s.25855476Bystřická 704, 783 72 Velký Týnec
189160AGRALL, spol. s r.o. v likvidaci41603648Bantice 79, 671 61 Vítonice
2385605Agrární komora České republiky47674768Blanická 383/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
1942948Agrární regionální koomora15526313Újezd /12, 796 01 Prostějov 1
1572187AGRIKOM Brno, s.r.o. v likvidaci60744057Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
2717903AGRINO s.r.o.25164848č.p. 94, 391 43 Oldřichov
895074AGRO Český ráj a.s.25920421č.p. 124, 512 65 Všeň

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí