Czech Airlines Technics, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Czech Airlines Technics, a.s., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9307. Její identifikační číslo je 27145573

Výpis z obchodního rejstříku Czech Airlines Technics, a.s.

Datum zápisu: 28. 4. 2004

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9307

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 74idfev

Předmět podnikání: Galvanizérství, smaltérství
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Klempířství a oprava karoserií
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Provozování cestovní agentury
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 05. 2014 od 08. 10. 2014

  Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
od 10. 01. 2014

  Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 20.6.2012 byla na Letiště Praha, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1019/6,PSČ 160 08, IČ 282 44 532, převedena část podniku společnostiCzech Airlines Technics, a.s., s označením "Odpadové a vodní hospodářství", a to s účinností ke dni 1.7.2012.
od 10. 09. 2012

  Představenstvo společnosti České aerolinie a.s. v souladu s ustanovením § 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 30.000.000,- Kč tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 814.100.000,- Kč, a to upsáním 300 kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Czech Airlines Technics, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu, který je uveden pod písmenem e) tohoto rozhodnutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručeno upisovateli uvedenému pod písmenem b) ve lhůtě 7 dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností RSM TACOMA a.s., který spočívá v části podniku společnosti České aerolinie a.s., představující samostatnou organizační složku s označením "Údržba letadlových podvozků", tak, jak byla popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností RSM TACOMA a.s. ze dne 27.7.2011, číslo posudku 70-1/2011, částkou 63.039.174,- Kč s tím, že výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti bude činit 30.000.000,- Kč a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti České aerolinie a.s., IČ 457 95 908 - vydáno 300 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, s emisním kursem jedné akcie 210.130,58 Kč, tj. s emisním kursem všech upisovaných akcií celkem 63.039.174,- Kč.
od 08. 09. 2011 od 14. 11. 2011

  ---Představenstvo společnosti České aerolinie a.s. v souladu s ustanovením§ 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady: -------------------------------------a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 402.100.000,- Kč (slovy: čtyři sta dva milionů sto tisíc korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 784.100.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním 4.021 (slovy: čtyři tisíce dvacet jedna) kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. --------b) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti Czech Airlines Technics, a.s. ? společností České aerolinie a.s.;-c) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty společnosti České aerolinie a.s. s tím, že toto oznámení bude doručeno společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku, -----------------------------------------------------------------------------d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií společnosti, ------------------e) určuje, že emisní kurs všech akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics a.s., je stanoven celkem částkou 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů), -------------------------------f) určuje, že celý emisní kurs upisovatelem upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti České aerolinie a.s. proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných společností České aerolinie a.s.; ------------------------------g) souhlasí se započtením pohledávky společnosti České aerolinie a.s. ve výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů) proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a.s., na splacení emisního kurzu 4.021 (slovy: čtyři tisíce dvacet jedna) kusů nových akcií v celkové výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů). Pohledávka společnosti České aerolinie a.s. vůči společnosti Czech Airlines Technics, a.s., vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.9.2010, kterou společnost České aerolinie a.s., jakožto věřitel, poskytla společnosti Czech Airlines Technics, a.s., jakožto dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 402.142.189,85 (slovy: čtyři sta dva milionů sto čtyřicet dva tisíc sto osmdesát devět korun českých osmdesát pět haléřů) na úhradu kupní ceny za věci movité, které společnost České aerolinie a.s., jakožto prodávající, prodala společnosti Czech Airlines Technics, a.s., jakožto kupujícímu, za kupní cenu stanovenou v souladu s § 196a odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým posudkem číslo 0909/10 vypracovaným znaleckým ústavem ? společnosti PROSCON, s.r.o., IČ 493 56 381, který byl znalcem pro ocenění převáděných movitých věcí ustanoven rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 24.9.2010, čj. 2Nc 5079/2010-15, které nabylo právní moci dne 27.9.2010; ---------------------------------------------------------------------------------------------h) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky společnosti České aerolinie a.s. proti pohledávce společnosti Czech Airlines Technics, a.s., na splacení emisního kurzu nových akcií: ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost Czech Airlines Technics, a.s., zašle návrh dohody o započtení společnosti České aerolinie a.s. do 10 dnů ode dne, kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Czech Airlines Technics, a.s., a společností České aerolinie a.s.; --------------------------------- dohoda o započtení bude mezi společností Czech Airlines Technics, a.s., a společností České aerolinie a.s. uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti Czech Airlines Technics, a.s., uzavření dohody o započtení doručen společnosti České aerolinie a.s. nejpozději však předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti České aerolinie, a.s., a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. -------------------------------------------------------------------------------------
od 28. 12. 2010 od 23. 02. 2011

  Představenstvo společnostiČeské aerolinie a.s. v souladu s ustanovením § 191 odst. 1 a § 190 odst. 1 obchodního zákoníku činí tato rozhodnutí společnosti České aerolinie a.s. jako jediného akcionáře společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v působnosti valné hromady:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o částku 380.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů korun českých) tak, aby jeho zvýšený základní kapitál činil 382.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát dva milionů korun českých), a to upsáním 3.800 (slovy: tiř tisíce osm set) kusů kmenových akcií společnosti Czech Airlines Technics, a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami společnosti Czech Airlines Technics, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti Czech Airlines Technics, a.s., budou upsány vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem e) tohoto rozhodutí,c) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti Czech Airlines Technics, a.s., ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty upisovateli uvedenému pod písmenem b), s tím, že toto oznámení bude doručeno upisovatlei uvedenému pod písmenem b) ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti České aerolinie a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Airlines Technics, a.s., do obchodního rejstříku,d) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti České aerolinie a.s. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií společnosti,e) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem - společností PROSCON, s.r.o., který spočívá v části podniku společnosti České aerolinie a.s., představující samostatnou organizační složku s označením "Technický provoz", tak, jak byla popsána a oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností PROSCON, s.r.o. ze dne 31.5.2010, číslo posuku 0514/10, částkou 423.100.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři milionů sto tisíc korun českch) s tím, že výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti bude činit 380.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti České aerolinie a.s., IČ 457 95 908 - vydáno 3.800 (slovy: tři tisíce osm set) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), s emisním kursem 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých).
od 13. 07. 2010 od 05. 10. 2010

Akcie

Počet: 8 141 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 14. 11. 2011

Počet: 7 841 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 23. 02. 2011 od 14. 11. 2011

Počet: 3 820 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 10. 2010 od 23. 02. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: Český Aeroholding, a.s.

IČO: 24821993

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 24. 04. 2012


Název/Jméno: České aerolinie a.s.

IČO: 45795908

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 26. 05. 2008 od 24. 04. 2012


Název/Jméno: CSA Services, s.r.o.

IČO: 25085531

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 16. 07. 2004 od 26. 05. 2008


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: HOVORKA RADEK

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 06. 2016


Název/Jméno: PROKOPCOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 02. 2016 od 14. 06. 2016


Název/Jméno: PAVELEC PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 11. 2015
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 10. 2014 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: ŘEHOŘ VÁCLAV

IČO: 47312831

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 19. 11. 2015


Název/Jméno: BRÁZDIL JAN

IČO: 47428465

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 07. 2015 od 19. 11. 2015


Název/Jméno: PIKL IVAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 04. 2015


Název/Jméno: TECHMANOVÁ ANDREA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 04. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 08. 2013 od 01. 04. 2015


Název/Jméno: HALEŠ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 10. 2014


Název/Jméno: TAIROVA ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 10. 2014 od 24. 02. 2016


Název/Jméno: KONÝVKA ONDŘEJ

IČO: 64744264

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 08. 2010 od 08. 10. 2014


Název/Jméno: HRDINA MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2010 od 01. 04. 2015


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 70594937

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 30. 10. 2013 od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 30. 08. 2010 od 05. 01. 2011


Název/Jméno: NOVÁK PETR

IČO: 70176451

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2011 od 01. 04. 2015


Název/Jméno: GUTHOVÁ MARTA

IČO: 66445906

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 02. 2012 od 30. 10. 2013
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2012 od 10. 02. 2012


Název/Jméno: VLASÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 02. 2012 od 08. 10. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 01. 2012 od 10. 02. 2012


Název/Jméno: POSTRÁNECKÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 01. 2012 od 26. 08. 2013


Název/Jméno: MINAŘÍK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 11. 08. 2011 od 16. 01. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2010 od 30. 08. 2010


Název/Jméno: TÝBL MAREK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 23. 02. 2011 od 16. 01. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 08. 2010 od 23. 02. 2011


Název/Jméno: ROD DAVID

IČO: 64927903

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2010 od 11. 08. 2011


Název/Jméno: HOLAN TOMÁŠ

IČO: 68165366

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 05. 2010 od 18. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2007 od 26. 05. 2010


Název/Jméno: MARSOVSZKY KAROL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 26. 05. 2010 od 18. 08. 2010


Název/Jméno: VALENTOVÁ ALEXANDRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 05. 2010 od 18. 08. 2010


Název/Jméno: MACHOVÁ JINDRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 03. 2010 od 30. 08. 2010


Název/Jméno: DOLÁK PAVEL

IČO: 3713059

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 2010 od 15. 03. 2010


Název/Jméno: ADAM JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 01. 2010 od 16. 01. 2012


Název/Jméno: HRBÁČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 12. 10. 2009 od 27. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 09. 2009 od 12. 10. 2009


Název/Jméno: KAŠE JAN

IČO: 41199766

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 11. 2007 od 27. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2007 od 20. 11. 2007


Název/Jméno: ČERNÝ LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 01. 2008 od 16. 09. 2009
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2007 od 25. 01. 2008


Název/Jméno: PIŠTĚLÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 25. 01. 2008 od 27. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2007 od 25. 01. 2008


Název/Jméno: STŘÍBRNÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 11. 2007 od 27. 01. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 09. 2007 od 20. 11. 2007


Název/Jméno: ŘEHÁK PETR

IČO: 69502820

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 09. 2007 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: KOŘÍNEK JAKUB

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 07. 2006 od 14. 09. 2007
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2006 od 27. 07. 2006


Název/Jméno: SEVERA MARIAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2006 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: JÁNSKÝ MAREK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 06. 2006 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: ŠANTRŮČEK BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 08. 2005 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: VÁŇA JÁN

IČO: 74462270

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2004 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: PREJZEK ZDENĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 16. 07. 2004 od 14. 09. 2007


Název/Jméno: ŘEZNÍČKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2004 od 22. 08. 2005


Název/Jméno: TVRDÍK JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 07. 2004 od 30. 06. 2006


Název/Jméno: POLÁK MILAN

IČO: 47779390

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 28. 04. 2004 od 16. 07. 2004


Název/Jméno: SIXTA JIŘÍ

IČO: 16556755

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 28. 04. 2004 od 16. 07. 2004


Název/Jméno: SVOBODA PAVEL

IČO: 15873765

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 16. 07. 2004


Název/Jméno: WEINHOLD DANIEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 28. 04. 2004 od 16. 07. 2004


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 10. 2011


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 02. 2011

Zánik oprávnění:31. 12. 2014


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2010


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2010


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2010


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:15. 09. 2010


Provozování cestovní agentury

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:03. 09. 2007

Odpovědní zástupci: 189512

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 09. 2007

Odpovědní zástupci: 189512


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ27145573

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Související firmy

#NázevICOAdresa
222162"Společenství M. MAJEROVÉ čp. 1630-1631 SOKOLOV"70991936Marie Majerové 1631, 35601 Sokolov
245462"Společenství vlastníků jednotek Komenského 873-874, Nýřany"71170804Komenského 873, 33023 Nýřany
198205"společenství vlastníků jednotek Ústí n.L. SNP 2393/1, SNP 2394/3, SNP 2395/5"25432265SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
253769Alfa Laval spol. s r.o.198501Voctářova 2449/5, 18000 Praha
18631Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o.49680030Sokolovská 100/94, 18600 Praha
145712AMBRA - Invest, s.r.o.25375636Nádražní 289, 73925 Sviadnov
198988ARANO s.r.o. v likvidaci27314901Rybná 716/24, 11000 Praha
252813Asociace dopravně informačních systémů, o.p.s.28417488K Homoli 280, 25063 Mratín
212233AutoCentrum ČR s.r.o.25756184Pod Chodovem 1267/7, 14900 Praha
1384Autoklub RAC Sedlčany v AČR61101605107, 26401 Sedlčany
147489BAC - stavební práce s.r.o. v likvidaci29019869Perucká 2522/1, 12000 Praha
66083BEES, s.r.o.62917676Břidličná 929/4, 14700 Praha
5140Blaník Ratměřice spol. s r.o.2757893399, 25703 Ratměřice
114559Boeing Česká s.r.o. v likvidaci25662945Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Václavské nám., 57/813
79581BOSHOKU AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o.24171115Podnikatelská 1187/47, 30100 Plzeň
219285BOTAS a.s.13595Smetanova 842, 53973 Skuteč
117776Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.46347275Pisárecká 555/1a, 60300 Brno
39998BUILDMAN s.r.o.26126699Ondříčkova 1304/9, 13000 Praha
71647Bustec production s.r.o.63485354373, 79847 Horní Štěpánov
114255Bytové družstvo Košíře, Mikšovského 97626462893Mikšovského 976/6, 15800 Praha
77800Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 203027639266Sezemínská 2030/5, 15500 Praha
99845Bytové družstvo Sportovní 32O425656449Sportovní 3204, 27601 Mělník
59961CML MANAGEMENT, s.r.o.27601021Záhřebská 247/37, 12000 Praha
145827CRA,a.s.26232871Masarykova 427/31, 60200 Brno

Související osoby

#NázevICOAdresa
18066ABSOLON STANISLAV49417070tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou
161152ADÁMEK LUKÁŠ67932657Konstantinova 1497/46, 14900 Praha
8994ARTHOFEROVÁ RADKA86817736Železničářská 1750/16, 47001 Česká Lípa
139390BABICKÝ FRANTIŠEK10298771Za Parkem 224, 39426 Lukavec
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
162046BAKOŠ JAROSLAV16644255Kosmonautů 2242/3, 70030 Ostrava
26740BALOUN MIROSLAV63849127Vinice 450, 27716 Všetaty
150737BANÁT RICHARD68053932Farní 97/2, 76701 Kroměříž
17242BARTÁK JAN13129767Pod Klikovkou 1917/4, 15000 Praha
162038BARTÁK JAROSLAV5310156Čekanovská 1890, 19016 Praha
12246BARTOŠ PAVEL61571890Stanislavova 772/7, 78985 Mohelnice
17683BARTOŠ RICHARD10057421Nerudova 243/7, 36017 Karlovy Vary
66933BAYER JAROMÍR42246105Sukova třída 1735, 53002 Pardubice
39283BECHYNĚ LADISLAV10366008Partyzánská 439, 33033 Město Touškov
139378BĚLOCH JAROSLAV73413143Zemědělské náměstí 80/13, 31200 Plzeň
35621BENEŠ ANTONÍN49867253Hrnčířská 768/91, 47001 Česká Lípa
5260BERÁNEK DAVID61431991Brno, 60200, , Podnásepní, 10
135094BÍNA PETR86950801K Orionce 1846/2, 14300 Praha
74002BINDICSOVÁ MARKÉTA67991751Komenského 2016, 25228 Černošice
171729BOLDIŠ KAREL66370175Marie Majerové 1630, 35601 Sokolov
67752BORŮVKA JAROSLAV40447511131, 56924 Kunčina
39222BRABEC FRANTIŠEK63663091Mělnická 584/10, 15000 Praha
8116BRABEC JIŘÍ71319344Bělohorská 1703/144, 16900 Praha
52502BRÁZDA MIROSLAV11028483Miřetice, 53825, Švihov, , 31
201875BRDIČKA TOMÁŠ76285936Nové náměstí 1257/9, 10400 Praha

Nejhledanější obsah