DEZA, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem DEZA, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 120. Její identifikační číslo je 11835

Výpis z obchodního rejstříku DEZA, a.s.

Datum zápisu: 29. 12. 1990

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 120

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: av3cdzk

Předmět podnikání: Výroba a zpracování paliv a maziv
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba a zpracování paliv a maziv
Čištění a praní textilu a oděvů
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Hostinská činnost
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Opravy silničních vozidel
Práce s mechanismy
Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod...
Vypracování sanačních koncepcí na kontaminaci v půdě, budovách,...
Průzkum a odborné posudky při znečištění půdy, budov, vzduchu a...
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
silniční motorová doprava viz podmínky podnikání
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění chemických analýz
Posuzování vlivů na životní prostředí
Rozvod pitné vody
Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním...
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Veřejné ubytovací služby
Mechanické, chemické a biologické čištění vody
Výroba dřevěných obalů
Čištění cisteren
Výroba vápna
Výroba demineralizované vody
Výroba gumárenských a plastikářských přípravků
Výroba čistých chemikálií
Výroba syntetických pryskyřic
Výroba výrobků ze surového dehtu
Výroba technických plynů
Výroba základních a pomocných chemických výrobků
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Plnění nádob plyny
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků...
Provozování vodovodů a kanalizací
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 04. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
od 11. 02. 2014 od 22. 04. 2016

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 02. 2014 od 22. 04. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 02. 2014 od 22. 04. 2016

  Na společnost DEZA , a.s., IČ 00011835, se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 75728, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 jmění společnosti AGROBOHEMIE a.s., IČ 63078121, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, jako zanikající společnosti. Společnost DEZA, a.s. je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14. května 2008 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGROBOHEMIE a.s.
od 30. 06. 2008

  Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25.července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1.července 2005, doručené společnosti dne 1.července 2005, přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§181i až 183n.Valná hromada emitenta DEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejsříku Valašské Meziříčí, úplnou adresou sídla Valašské Meziříčí, Masarykova č. p. 753, PSČ 757 28, IČ 00011835, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§183i až 183n následující usnesení:1/ Určení hlavního akcionáře- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností DEZA a.s., které jsou v majetku PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 a které jsou u oprávněné osoby pro PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, je hlavním akcionářem společnosti DEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti DEZA a.s. ve výši 99,10%, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1 091 166 000,- Kč;2/ Osvědčení PRECHEZA a.s. jako hlavního akcionáře- valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionárů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;3/ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1 000,- Kč a 1 000 000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n;4/ Určení výše protiplnění- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3 135,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 3 134 736,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 243-143/05;5/ Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům- vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku;6/ Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky- dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (aciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti DEZA a.s. v kanceláři asistenta finančního ředitele každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14.00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účasnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění.7/ Lhůta pro poskytnutí protiplnění- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a které nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák.8/ Zmocnění představenstvu- valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 29. 07. 2005 od 26. 07. 2006

  Den vzniku: 31. prosince 1990
od 29. 12. 1990

  Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č.104/90 Sb., rozhodnutím č. 569/1990 ministra průmyslu ČR, nazákladě zakladatelského plánu ze dne 31.12.1990 a přijatýchstanov.
od 29. 12. 1990

  Název společnosti:- v jazyce anglickém: DEZA, Company Limited- v jazyce španělském: DEZA, Sociedad Anonima- v jazyce německém: DEZA, Aktiengesellschaft- v jazyce francouzském: DEZA, Sociéte Anonyma- v jazyce ruském: DEZA, akcioněrnoe obščestvo
od 29. 12. 1990 od 05. 05. 1995

  Základní jmění činí 818 096 000 Kčs, s toho SOU19 318 000,- Kčs.
od 29. 12. 1990 od 11. 12. 1992

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 1101025000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 22. 05. 2014

Počet: 1 101 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 od 22. 05. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 od 22. 05. 2014

Počet: 2 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 18. 07. 2007 od 22. 05. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 03. 09. 2007


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: PUSTĚJOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 12. 2016


Název/Jméno: VABROUŠEK KAREL

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 16. 05. 2011


Název/Jméno: MAREK MARTIN

IČO: 2570394

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 11. 2009


Název/Jméno: PRŮŠA ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 20. 06. 2014


Název/Jméno: BEZDĚKOVÁ MARTA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 07. 2012


Název/Jméno: KONEČNÝ OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 28. 05. 2012
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 09. 03. 2012 od 28. 05. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 12. 2006 od 09. 03. 2012
Dozorčí rada - předseda
od 08. 02. 2002 od 27. 12. 2006
Dozorčí rada - místopředseda
od 06. 09. 2000 od 08. 02. 2002
Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 1999 od 06. 09. 2000


Název/Jméno: JIŘÍČEK KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 07. 2012 od 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 od 20. 06. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2002 od 18. 07. 2007
Prokura - prokurista
od 25. 06. 1991 od 19. 08. 2009
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 10. 10. 1996


Název/Jméno: TESAŘÍK TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 25. 11. 2008 od 16. 05. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 07. 2008 od 25. 11. 2008


Název/Jméno: SCHENK ŠTĚPÁN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 03. 09. 2007 od 23. 07. 2008
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 26. 07. 2006 od 03. 09. 2007


Název/Jméno: NOVROCÍK JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 09. 2007 od 25. 07. 2012


Název/Jméno: HANÁČEK IVO

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2007 od 09. 11. 2009
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 11. 05. 2006 od 18. 07. 2007
Dozorčí rada - člen
od 07. 08. 2003 od 11. 05. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 12. 2000 od 22. 12. 2000


Název/Jméno: KADANÍK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2004 od 28. 05. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 09. 2002 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: KRAMOLIŠ LUDĚK

IČO: 60764911

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 11. 05. 2006 od 26. 07. 2006


Název/Jméno: JURÁK PETR

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2005 od 22. 12. 2005


Název/Jméno: MLČOCH ANTONÍN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 02. 2002 od 18. 08. 2004


Název/Jméno: HLÍNA KVĚTOSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 02. 2002 od 01. 08. 2005


Název/Jméno: MAZOCHOVÁ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 02. 2002 od 25. 09. 2002
Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 06. 09. 1999 od 06. 09. 2000


Název/Jméno: HARTMAN RADEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 2000 od 22. 12. 2000


Název/Jméno: KREJČA TOMÁŠ

IČO: 10179445

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 06. 09. 2000 od 08. 02. 2002


Název/Jméno: ZVOLÁNEK ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 2000 od 08. 02. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 od 06. 09. 2000


Název/Jméno: PEČENKA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 06. 09. 1999 od 06. 09. 2000


Název/Jméno: MALÍK MILOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 od 18. 08. 2004
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 09. 1993 od 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva a ředitel
od 25. 06. 1991 od 03. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 12. 1990 od 25. 06. 1991


Název/Jméno: DOHNAL BOHUMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 09. 1999 od 08. 02. 2002


Název/Jméno: OSOBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 1999 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: Chroustovský Jiří

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 09. 1998 od 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 od 14. 09. 1998


Název/Jméno: MIŠKOVIČOVÁ HELENA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1998 od 25. 03. 1999


Název/Jméno: SKOČDOPOL PŘEMYSL

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 21. 07. 1998 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: KRČKOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - místopředsedkyně
od 21. 07. 1998 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: FUKS TOMÁŠ

IČO: 86623842

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 07. 1998 od 06. 09. 1999


Název/Jméno: LINKOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 17. 07. 1997 od 21. 07. 1998


Název/Jméno: MRÁČEK LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1997 od 06. 09. 1999
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 10. 1996 od 08. 04. 1997


Název/Jméno: ČERMÁK MIROSLAV

IČO: 71057706

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 04. 1997 od 21. 07. 1998
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 31. 10. 1995 od 08. 04. 1997


Název/Jméno: ČÍŽEK JIŘÍ

IČO: 61377864

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 04. 1997 od 21. 07. 1998
Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1996 od 08. 04. 1997
Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 03. 09. 1993 od 05. 05. 1995


Název/Jméno: NOVÁKOVÁ JINDŘIŠKA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 04. 1997 od 17. 07. 1997
Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 1994 od 08. 04. 1997


Název/Jméno: BENEŠ JIŘÍ

IČO: 72151650

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 04. 1997 od 21. 07. 1998


Název/Jméno: JUŘICA ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 10. 10. 1996 od 21. 07. 1998


Název/Jméno: KOSINA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 31. 10. 1995 od 10. 10. 1996


Název/Jméno: MORAWITZ VIKTOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - ii. místopředseda představenstva
od 05. 05. 1995 od 08. 04. 1997


Název/Jméno: DOBRÝ LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 09. 1994 od 10. 10. 1996


Název/Jméno: JANKOVYCH PAVOL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 09. 1994 od 21. 07. 1998


Název/Jméno: ČMUCHALOVÁ PAVLA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: ŠVIHÁLEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: ONDRÁČEK VLASTISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 20. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: GALL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 20. 09. 1994
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: HROMÁDKA PAVEL

IČO: 71424423

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 31. 10. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: CHVÁTAL IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 21. 07. 1998


Název/Jméno: VYNIKAL JAN

IČO: 14593335

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 07. 08. 2003


Název/Jméno: BARANEC PAVOL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 10. 10. 1996


Název/Jméno: VÍCHA TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 10. 10. 1996


Název/Jméno: VLACH JARMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 03. 09. 1993 od 03. 09. 1993
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 09. 1993 od 20. 09. 1994


Název/Jméno: KUCHAŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - i. místopředseda představenstva
od 03. 09. 1993 od 31. 10. 1995


Název/Jméno: ROTNAGL MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 11. 12. 1992 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: HRONEC MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 03. 09. 1993


Název/Jméno: BRŮŽEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 29. 12. 1990 od 11. 12. 1992


Název/Jméno: PŘIKRYL ZBYNĚK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 12. 1990 od 03. 09. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:01. 11. 2013

Odpovědní zástupci: 434976


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 11. 2009


Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:10. 11. 2008

Zánik oprávnění:31. 10. 2013


Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 11. 2008

Odpovědní zástupci: 434977


Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2008

Odpovědní zástupci: 434978


Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 10. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:29. 01. 2000

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředímimo látky výbušné

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2000

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chem

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 01. 2000

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 434972

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:08. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 03. 1999

Odpovědní zástupci: 434976

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 02. 1999


Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 03. 1998


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 03. 1996


Práce s mechanismy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:26. 06. 1995

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vypracování sanačních koncepcí na kontaminaci v půdě, budovách, vzduchu, vodách včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Průzkum a odborné posudky při znečištění půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 10. 1994

Odpovědní zástupci: 6908

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 09. 1994

Odpovědní zástupci: 434976

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 09. 1994

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:26. 09. 1994

Odpovědní zástupci:


silniční motorová doprava viz podmínky podnikání

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:07. 01. 1993

Odpovědní zástupci: 434976

Zánik oprávnění:28. 12. 1993


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:13. 03. 1996


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:28. 12. 1992


Provádění chemických analýz

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Rozvod pitné vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434972

Zánik oprávnění:01. 01. 1996


Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 6908

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 6908

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Veřejné ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:06. 03. 2004


Mechanické, chemické a biologické čištění vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba dřevěných obalů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 136776

Zánik oprávnění:17. 08. 1996


Čištění cisteren

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba vápna

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434974

Zánik oprávnění:16. 07. 2001


Výroba demineralizované vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba gumárenských a plastikářských přípravků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 196752

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba čistých chemikálií

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba syntetických pryskyřic

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434972

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba výrobků ze surového dehtu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba technických plynů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba základních a pomocných chemických výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434975

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434976

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434976

Zánik oprávnění:06. 03. 2004


Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Zánik oprávnění:01. 03. 2000


Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:12. 04. 2002


Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Odpovědní zástupci: 434973

Zánik oprávnění:01. 05. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992

Obory činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
od 01. 01. 2015
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 23. 05. 2013
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 15. 10. 2008
Testování, měření, analýzy a kontroly
od 15. 10. 2008
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 15. 10. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 10. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 15. 10. 2008
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
od 15. 10. 2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 15. 10. 2008
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 15. 10. 2008
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
od 15. 10. 2008 od 31. 12. 2014
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 29. 01. 2000 od 17. 10. 2008
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 08. 03. 1999
Velkoobchod a maloobchod
od 08. 03. 1999
Práce s mechanismy
od 26. 06. 1995 od 17. 10. 2008
Provádění sanací při kontaminaci půdy, budov, vzduchu a vod včetně podzemních vod
od 03. 10. 1994 od 17. 10. 2008
Provádění chemických analýz
od 18. 11. 1992 od 17. 10. 2008
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 18. 11. 1992
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Čištění cisteren
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba demineralizované vody
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba gumárenských a plastikářských přípravků
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Pronájem nemovitostí včetně nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba čistých chemikálií
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba syntetických pryskyřic
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba výrobků ze surového dehtu
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba technických plynů
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Výroba základních a pomocných chemických výrobků
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Mechanické, chemické a biologické čištění vody
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 30. 09. 1992 od 17. 10. 2008


Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:30. 09. 1992


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ00011835

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
515806"B - Component " společnost s ručením omezeným - v likvidaci60198524Praha, 19000, Horní Počernice, U jeslí, 2262
5928963. průmyslová, a.s. v likvidaci61859184Praha, 11000, Staré Město, Řásnovka, 12
296277ADUT INVEST, a.s26920271Vondrákova 645/26, 63500 Brno
21138AGROFERT a.s.60197773Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), Roháčova, čp.1099/č.
655044AGROTEC a.s.544957Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
406911ALIARESIN a.s. "v likvidaci"25351371Ostrava, 70903, Mariánské Hory, Chemická, 2040
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
430626Arnum, a.s.26902494Mezníkova 273/13, 61600 Brno
177019Athis Europeen a.s. v likvidaci25610783Vídeňská 136, 25250 Vestec
515209Averma s.r.o.24308650Žitná 1592, 28601 Čáslav
343053B & H BRNO, spol. s r.o.60751789Václavkova 1234/30, 61500 Brno
546711BENROTOR s.r.o.27749525Hájecká 1068/14, 61800 Brno
85337BESKYDSKÉ PILY, a.s. v likvidaci25869485Ostravice, 73914, Ostravice, , 292
219285BOTAS a.s.13595Smetanova 842, 53973 Skuteč
452726Bytové družstvo Pejevové 3124, bytové družstvo26701910Pejevové 3124/3, 14300 Praha
223753Bytové družstvo V Štíhlách 1255/1161464937V Štíhlách 1255/11, 14200 Praha
82062Bytové družstvo Za Viaduktem26703441Za viaduktem 1508/4, 17000 Praha
6928CAMFRLA transport s.r.o.26827832Čujkovova 1736/30, 70030 Ostrava
171277CENTROPROJEKT GROUP a.s.1643541Štefánikova 167, 76001 Zlín
341933Cerea, a.s.46504940Dělnická 384, 53003 Pardubice
396693CEZTel, a.s., v likvidaci25107950Duhová 1531/3, 14000 Praha
35291Česká rozvojová společnost, a.s. v likvidaci25061330Oderská 333/5, 19600 Praha
435408České sklo a.s. v likvidaci25055348Praha, 11000, Nové Město (Praha 1), Havlíčkova, 1682/15
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
651848ČEZ Logistika, s.r.o.2684006528. října 3123/152, 70200 Ostrava

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
1914052CS CABOT, spol. s r.o.14612411Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
2830052DALTON CZ, s.r.o. "v likvidaci"26809818Valašské Meziříčí, 75728, Krásno nad Bečvou, Masarykova, 753
669408DEZA, a.s.11835Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
985258ELEKTROSLUŽBY Jaroslav Mocek, s.r.o.25911597Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
911827HEPOS, spol. s r.o.46580549Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
1062193Konstrukce TNS, spol. s r. o. "v likvidaci"47679077Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
850790Nadační fond CS CABOT29454671Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
3344989REGMONT spektrum s.r.o.27842266Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
1023787REGOMARKET s.r.o.25354761Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
2603288SK FATRA s.r.o.47976357Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
2495940SKÚ spol. s r.o.27783316Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
3433620Studijní nadace CS Cabot66934591Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
1876348Studijní nadační fond a.s. DEZA44740867Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
1072293TGH RENOVA s. r. o.561070Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
3081977VM KOREX spol. s r.o.61973670Valašské Meziříčí, 75701, Krásno nad Bečvou, Masarykova, 753
2746841Základní organizace Odborového svazu ECHO CS Cabot spol. s.r.o.60990007Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí
223740Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s. Valašské Meziříčí18055010Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí

Fyzické osoby v okolí