Dnešická zemědělská a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Dnešická zemědělská a.s., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 746. Její identifikační číslo je 25229371

Výpis z obchodního rejstříku Dnešická zemědělská a.s.

Datum zápisu: 27. 1. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 746

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jf6dqxu

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
Výroba a opravy zemědělských strojů
Ubytovací služby
Agrotechnické práce zemědělskými mechanismy
Činnost účetního poradce
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: 259, 33443 Dnešice

Adresy: č.p. 259, 334 43 Dnešice
od 20. 09. 2016
Dnešice čp. 259, PSČ 33443
od 28. 06. 2007 od 20. 09. 2016
Dnešice čp. 232, PSČ 33443
od 27. 01. 1999 od 28. 06. 2007

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 5
od 25. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 25. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 06. 2014

  Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijaté valnou hromadoudne 20.6.2001:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen formou upisovánímakcií společnosti, a to o částku 2.700.000,- Kč, slovydvamilionysedmsettisíc korunčeských;2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;3. Základní kapitál společnosti bude zvýšen úpisem počtu 27,slovy dvacetisedmi, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, slovy jednostotisíckorunčeských a půjde oneregistrované kmenové akcie na jméno v listinné podobě;4. Své přednostní právo na úpis akcií budou moci akcionářispolečnosti vykonat v sídle společnosti na adrese Dnešice čp.232, PSČ 334 43, a to ve lhůtě čtyř týdnů s tím, že běh tétolhůty bude akcionářům oznámen představenstvem způsobem určenýmstanovami společnosti pro svolání valné hromady přede dnempočátku jejího běhu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku;5. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-, slovy jednostotisíc korunčeských, připadá podíl 4,54% na jedné nové akcii, na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy desetticíckorunčeskýchpřipadá podíl 0,454 % na jedné nové akcii, na jednu dosavadníakcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovypěttisíckorunčeských připadá podíl 0,227 % na jedné nové akcii ana jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy tisíckorunčeských připadá podíl 0,0454 % na jedné novéakcii; upisovat lze pouze celé akcie,6. Emisní kurs jedné akcie bude 125.926,- Kč, slovy jednosto-dvacetpěttisícdevětsetdvacetšestkorunčeských a je stejnýpro všechny akcie upisované s využitím přednostního práva jakoži jiným způsobem;7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým jeakcionář společnosti Zemědělské družstvo Dnešice se sídlem naadrese Dnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaný v knize akcionářů pod číslem 18. Vzhledem k tomu, že akcie neupsané s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci nestanoví semísto ani lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva, způsob oznámení počátku běhu této lhůty a emisní kurstakro upisovaných akcií;9. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku;10. Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akciíakcionářem Zemědělského družstva Dnešice se sídlem na adreseDnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaným v knize akcionářů pod číslem 1 započtením jehopeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu s tím, že jde o část pohledávky ve výši3.400.000,- Kč, slovy třimilionyčtyřistatisíckorunčeskýchvzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2001 a smlouvy opřevzetí dluhu ze dne 30.4.2001 vyúčtovanou společnosti fakturoučíslo 21002, vystavenou 3.5.2001 a splatnou 30.6.2001, pravidlapostupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující:a) Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností aakcionářem Zemědělské družstvo Dnešice se sídlem na adreseDnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaný v knize akcionářů pod číslem 1, a to do 14 dnů ode dneprovedení řádného úpisu akcií tímto akcionářem; pokud bude tentoakcionář upisovat na základě nabídky akcie, u nich nebylouplatněno přednostní právo k úpisu ostatními akcionáři, budedalší dohoda uzavřena do 14 dnů ode dne provedení úpisů akcií;b) Návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 dnů ode dneprovedení úpisu tímto akcionářem;c) Smlouva musí mít písemnou formu;d) Smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichžakcionář obdrží jedno vyhotovení a společnosti tři jejívyhotovení;11. Ostatní upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií vrozsahu 100% jmenovité hodnoty a emisní ážio na účet společnostičíslo 2329350267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPřeštice, a to ve lhůtě do šesti týdnů od zahájení upisováníakcií;12. Představenstvo společnosti podá do 30 dnů od usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku.
od 11. 08. 2001 od 13. 12. 2001

  Způsob úpisu akcií:Veškeré akcie emitované ke zvýšení základního jmění nebudouupsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií a budouvšechny upsány jediným stávajícím akcionářem Zemědělskýmdružstvem Dnešice, se sídlem Dnešice, identifikační číslo00 11 75 52, a splaceny jeho nepeněžitým vkladem.
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Předmět vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. Pozemky, budovy, haly a stavby, to vše včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Dnešice, Oplot, Černotín u Dnešic, Přestavlky u Dnešic a Soběkury, stroje, přístroje, zařízení a technologie a dopravní prostředky a drobný hmotný investiční majetek, vše ve vlastnictví Zemědělského družstva Dnešice, když celý předmět nepeněžitého vkladu je identifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999 ze dne 31. 5. 1999.2. Pohledávka Zemědělského družstva Dnešice, identifikační číslo 00 11 75 52, se sídlem Dnešice, okres Plzeň-jih, vůči společnosti Dnešická zemědělská a.s. se sídlem Dnešice čp. 232, identifikační číslo 25 22 93 71, z titulu smlouvy o prodeji nedokončené výroby, která byla mezi těmito subjekty uzavřena dne 4. 6. 1999, v nominální hodnotě této pohledávky 11.300.000,- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun).
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valnéhromady společnosti ze dne 14. 6. 1999, o kterém byl sepsánnotářský zápis JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, NZ 138/99ze dne 14. 6. 1999 o zvýšení základního jmění společnosti:
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem placeníbude sídlo společnosti a splacení bude provedeno předánímpísemného prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu, uzavřenímsmlouvy o postoupení pohledávky a vlastním fyzickým předánímpředmětu nepeněžitého vkladu podle § 60 odst. 1 a 2 obchodníhozákoníku, oprávněnému zástupci společnosti.
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Zvláštní ustanovení:S ohledem na skutečnost, že Zemědělské družstvo Dnešice jejediným akcionářem společnosti Dnešická zemědělská a.s., kterýbude jako jediný upisovat veškeré nové akcie svým nepeněžitýmvkladem, nedojde ke zveřejnění informace o přednostním právu naupisování akcií při zvýšení základního jmění podle § 204aodstavec 2 obchodního zákoníku, neurčuje se ani místo, anilhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, acena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučenínebo omezení přednostního práva na upisování akcií a nestanovíse místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva s datem počátku jejího běhu.
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Hodnota nepeněžitého vkladu, výše emisního ážia a výše emisníhokursu:Předmět nepeněžitého vkladu uvedený shora pod bodem 1. jeidentifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce JosefaLederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne 31. 5. 1999 atímto znaleckým posudkem byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladuke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou 57.464.000,-- Kč(padesátsedmmilionůčtyřistašedesátčtyřitisíckorunčeských).Dále byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladu určena znaleckýmposudkem znalce Jiřího Macháčka č. 1421-40/1999 ze dne31. 5. 1999 a tímto znaleckým posudkem byla hodnota tohotonepeněžitého vkladu ke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou59.471.000,-- Kč (padesátdevětmilionůčtyřistasedmdesátjednatisíckorunčeských).Nominální hodnota pohledávky vkládané do základního jmění činí11.300.000,-- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun).Hodnota nepeněžitého vkladu tedy činí v souladu s posudkemznalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne31. 5. 1999 a nominální hodnotou pohledávky celkem 68.764.000,--Kč (šedesátosmmilionůsedmsetšedesáttisíckorun).Podle ustanovení § 163a odst. 3 obch. zák. tvoří část rozdílumezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií -částka 11.263.675,-- Kč (jedenáctmilionůdvěstěšedesáttřitisíc-šestsetsedmdesátpětkorunčeských), emisní ážio.S použitím emisního ážia v této celkové výši činí emisní kurs1 akcie s nominální hodnotou 100.000,-- Kč celkem 119.589,-- Kč,1 akcie s nominální hodnotou 10.000,-- Kč celkem 11.958,90 Kča 1 akcie s nominální hodnotou 1.000,-- Kč celkem 1.195,89 Kč.
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Zemědělské družstvo Dnešice, jako jediný akcionář společnostiDnešická zemědělská a.s., rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem takto:
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Rozsah zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti, které dosud činí 2.000.000,- Kč (dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o 57.500.000,-- Kč(padesátsedmmilionůpětsettisíckorun) na 59.500.000,-- Kč(padesátdevětmilionůpětsettisíckorun).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

  Navrhovaný druh akcií: Kmenová, veřejně neobchodovatelnáPodoba akcie: ListinnáForma akcie: Na jménoJmenovitá hodnota nových akcií a jejich počet:240 kusů akcií v nominální hodnotě 100.000,-- Kč/1 akcii(jednostotisíckorunčeských za jednu akcii)2280 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcii(desettisíckorunčeských za jednu akcii)10700 kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kč/1 akcii(jedentisíckorunčeských za jednu akcii)
od 21. 07. 1999 od 31. 01. 2000

Akcie

Počet: 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 02. 2003

Počet: 2 280 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 02. 2003

Počet: 267 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 02. 2003

Počet: 11 700 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 12. 02. 2003

Počet: 267 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 13. 12. 2001 od 12. 02. 2003

Počet: 240 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 01. 2000 od 13. 12. 2001

Počet: 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 01. 2000 od 12. 02. 2003

Počet: 2 280 ks v hodnotě: 10000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 01. 2000 od 12. 02. 2003

Počet: 11 700 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 31. 01. 2000 od 12. 02. 2003

Počet: 200 ks v hodnotě: 5000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 01. 1999 od 31. 01. 2000

Počet: 1 000 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 01. 1999 od 31. 01. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: Zemědělské družstvo Dnešice

IČO: 117552

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 27. 01. 1999 od 13. 12. 2001


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: MALÁ VLASTA

IČO: 16315693

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 08. 2006
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 27. 01. 1999 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: KREUZMAN VOJTĚCH

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 10. 08. 2006


Název/Jméno: DOLEŽAL PŘEMYSL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2006


Název/Jméno: KROPÁČEK VLADISLAV

IČO: 46628665

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 27. 01. 1999 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: PAŠEK JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 10. 08. 2006
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2003 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: UNGROVÁ JITKA

IČO: 49737937

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2011


Název/Jméno: HRUBÁ BOHUMILA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 08. 2006 od 01. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 27. 01. 1999 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: JESLÍNKOVÁ VĚRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 08. 2006 od 25. 06. 2014


Název/Jméno: PLUHAŘOVÁ HANA

IČO: 10054065

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 10. 08. 2006 od 25. 06. 2014


Název/Jméno: KUBEŠ ZDENĚK

IČO: 61983055

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 01. 1999 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: LANGMAJEROVÁ HANA

IČO: 40508820

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 05. 2003 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: WOLFOVÁ MARIE

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1999 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: METAL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 05. 2003 od 10. 08. 2006


Název/Jméno: VOLLER JOSEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1999 od 03. 05. 2003


Název/Jméno: PRACH VOJTĚCH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 01. 1999 od 03. 05. 2003


Název/Jméno: KLIČKA LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 27. 01. 1999 od 12. 02. 2003


Název/Jméno: BAUMRUKR JAN

IČO: 10361791

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1999 od 03. 05. 2003


Název/Jméno: BERAN JAN

IČO: 18397085

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 27. 01. 1999 od 12. 02. 2003


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:29. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 365025


Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Obory činnosti: - pro zemědělství a lesnictví
od 26. 01. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 365025

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 365025

Zánik oprávnění:03. 07. 2000


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Agrotechnické práce zemědělskými mechanismy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 176496

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetního poradce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 365026

Zánik oprávnění:03. 07. 2000


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 176496


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:21. 12. 1999

Odpovědní zástupci: 365025


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:27. 01. 1999

Obory činnosti: Poskytování technických služeb
od 19. 05. 2009
Ubytovací služby
od 21. 12. 1999
Agrotechnické práce zemědělskými mechanismy
od 21. 12. 1999 od 19. 05. 2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 21. 12. 1999 od 19. 05. 2009
Výroba strojů a zařízení
od 21. 12. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 01. 1999 od 19. 05. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 27. 01. 1999

Odpovědní zástupci:


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25229371

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:15. 02. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

#NázevICOAdresaTyp
2116613Dnešická-odbyt s.r.o.2796447727, 33443 Dnešice - vlastník

Související firmy

#NázevICOAdresa
7938811. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.25411209Děčín VI, Želenická 1540
805735A-ARCHIV spol. s r.o.2523918041, 33101 Plasy
1846086A. o. L. a.s.24202991Lannova 2061/8, 11000 Praha
2628809AG PROFIT trade, a.s.26400596Českobrodská 1174, 19800 Praha
256478AGENTURA VENKOVA, o.p.s.26387123Nerudova 2672/35, 30100 Plzeň
1516093AGRO - společný podnik, Přeštice149560Přeštice, 33441, , U Cihelny,
3325987AGRO, akciová společnost Přeštice45350086K Cihelně 1126, 33401 Přeštice
2033528AKVOPRO s.r.o.24232343Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha
793058ARCHA ,spol. s r.o.25053744Kotorská 1576/28, 14000 Praha
915516AUTOBAZAR SULIKO, s.r.o. "v likvidaci"63505916Šumperk, 78701, Šumperk, Žerotínova, 60
502677AVE architekt, a.s.61779997Částkova 2752/55, 32600 Plzeň
3070146AŽR - apartmány Železná Ruda s.r.o.26336880Klatovská 360, 34004 Železná Ruda
2913521B E L O T s.r.o. v likvidaci47052619Švermova 1368, 26601 Beroun
3087697Barald s.r.o.24746193Klidná 277/2, 16200 Praha
217376Bi Esse Cz s.r.o.25232703Plzeň - Koterov, Koterovská č.p. 601/192, PSČ 326 00
1125899Bytové družstvo Zákolany 582893060658, 27328 Zákolany
2060923Cesta k přírodě, o.p.s.281426753, 37842 Bednáreček
3328758Clara Benson & Partners a.s.28220234Pitterova 2855/11, 13000 Praha
3203347CON21 s.r.o.3373355Římská 103/12, 12000 Praha
81416CZECH BROKER COMPANY s.r.o. "v likvidaci"25867962Dukelská 1501/2, 79201 Bruntál
277693CZECH-DUTCH INVEST a.s.26070316Nová 1940/62, 37001 České Budějovice
1821622Českomoravské mlékárny a. s.64356329Politických vězňů 2003/5, 30100 Plzeň
203627ČOV Česká Skalice, v.o.s. "v likvidaci"25276824Česká Skalice, 55203, Česká Skalice, Bezručova, 394
2416899DenTec a.s.28215923Pražská 1847, 27401 Slaný
70158DIGISYS.CZ, s.r.o.48203874Nová 1940/62, 37001 České Budějovice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí