DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 660. Její identifikační číslo je 62242504

Výpis z obchodního rejstříku DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 660

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9vddrkq

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Pokrývačství, tesařství
Obráběčství
Vodoinstalatérství, topenářství
Klempířství
Zámečnictví, nástrojářství
Truhlářství, podlahářství
Technické činnosti v dopravě
Projektování elektrických zařízení
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Opravy karoserií
Klempířství a oprava karoserií
Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a...
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba a provoz reklamních zařízení
Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Provozování autoškoly
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní
Taxislužba
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 11
od 03. 07. 2014

  Valná hromada konaná dne 12.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se zvyšuje z částky 418 517 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc korun českých) na částku 442 491 000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet dva miliony, čtyři sta devadesát jeden tisíc korun českých), tj. o částku 23 974 000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) upisovanáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Nové upisované akcie budou v počtu 23 974 Ks (slovy: dvacet tři tisíce devět set sedmdesát čtyři kusy) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné nové akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií z důvodu vytvoření podmínek pro uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku a z důvodu následného vypořádání pohledávky akcionáře Města Litvínov za společností, k čemuž dojde započtením.4. Určuje se, že o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu o částku 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) uzavřou všichni akcionáři dohodu podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž jediným upisovatelem akcií bude akcionář Město Litvínov.5. Nové akcie budou upsány podle § 205 obchodního zákoníku dohodou akcionářů o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu, která nahrazuje listinu upisovatelů, a která bude sepsána u Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most, a to ve lhůtě 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty oznámí společnost akcionářům s akciemi na jméno doporučeným listovním podáním, akcionářům s akciemi na majitele uveřejněním v deníku Hospodářské noviny.6. Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, kterým je Město Litvínov, vzniklé investicemi do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Žižkově v Litvínově ve výši 23 974 463,52 Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát tři koruny české padesát dva haléře) za společností vůči pohledávce společnosti ve výši Kč 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na splacení emisního kursu nových akcií, které upíše akcionář Město Litvínov postupem dle § 205 obchodního zákoníku. Důvodem započtení je vypořádání vzájemných pohledávek akcionáře Města Litvínov a společnosti. Dohoda o započtení mezi akcionářem a společností musí být uzavřena dle § 205 obchodního zákoníku před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v písemné formě s účinností ke dni jejího uzavření a jejím uzavřením dojde ke splacení celého emisního kursu všech nových akcií.
od 16. 08. 2006 od 13. 08. 2007

  Valná hromada společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvíno-va, a.s. rozhodla dne 12.7.1999 o zvýšení základního jmění upsá-ním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku takto:Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o částku152,118.000,-- Kč upisováním nových akcií, které budou splacenynepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávek dle § 59, odst. 7obchodního zákoníku s tím, že upisování akcií nad uvedenoučástku zvýšení základního jmění není připuštěno.Upisováno bude 152.118 kusů akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000,- Kč, které budou kmenovými zaknihovanými nemateria-lizovanými akciemi na jméno.Akcie budou upisovány v sídle společnosti (emitenta) odedne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvý-šení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku ve lhůtětřiceti dnů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,004 Kč.Uvedené pohledávky v souhrnné částce 152.118.626,80 Kčpředstavují městem Most uhrazenou cenu díla "Autobusové garážeMHD Most - úpravy pro plynofikaci provozu autobusů" dle smlouvyo dílo č. 9406 uzavřené dne 22.7.1994 se zhotovitelem CENTRO-GLOB MOST, s.r.o. ve znění jejích dodatků č. l až č. 10 v částce123,561.707,80 Kč sníženou dle dohody mezi městem Most a společ-ností (emitentem) o částku 2,705.006,60 Kč z titulu spolufinan-cování, a městem Most uhrazenou cenu díla "Přestavba autobusů napohon L.P.G." dle smluv o dílo č. 47/96/INV, č. 650/96,č. 554/97 ve znění jejího dodatku uzavřených mezi městem Most azhotovitelem Krušnohorské strojírny, a.s. v částce celkem34.356.230,-- Kč sníženou o částku 3,114.304,-- Kč dle dohody ospolufinancování přestavby autobusů, která byla sjednána meziměstem Most a společností (emitentem).Na základě dohody o úhradě dluhu uzavřené mezi společnostía akcionářem městem Most dne 2.7.1999 a v důsledku postoupeníčásti výše uvedených pohledávek akcionářem městem Most akcioná-ři městu Litvínov podle dohody o majetkovém vypořádání ze dne9.7.1999 má město Most za společností (emitentem) pohledávku vnominální výši 98,877.107,40 Kč a akcionář město Litvínov mápodle dohody o uznání a úhradě dluhu uzavřené se společností dne9.7.1999 za společností (emitentem) pohledávku v nominální výši53,241.519,40 Kč.Město Most upíše společnosti (emitentovi) 98.877 kusů akciív nominální hodnotě 98,877.000,-- Kč, které uhradí vkladem svépohledávky ve výši 98,877.107,40 Kč.Město Litvínov upíše společnosti (emitentovi) 53.241 kusůakcií v nominální hodnotě 53.241.000,-- Kč, které uhradí vklademsvé pohledávky v nominální hodnotě 53,241.519,40 Kč.Smlouvy o postoupení pohledávek, kterými budou vklady spla-ceny, budou účinné ke dni jejich podpisu.
od 18. 07. 2000 od 06. 09. 2000

  Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila změnu stanov ajejich úplné nové znění.
od 19. 09. 1997 od 13. 08. 2007

  Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti.
od 19. 09. 1997 od 16. 07. 2003

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
od 19. 09. 1997 od 16. 07. 2003

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národní-ho majetku České republiky, se sídlem v Praze, Rašínovo nábř.č. 42, na který přešel majetek státního podniku Dopravníhopodniku měst Mostu a Litvínova s.p. ve smyslu par. ll odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jinéosoby v rozsahu aktualizovaného privatizačního projektu č.25171.
od 01. 01. 1995

Akcie

Počet: 442 491 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 11. 2013

Počet: 431 835 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 11. 2011 od 08. 11. 2013

Počet: 10 656 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2011 od 08. 11. 2013

Počet: 431 835 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2006 od 16. 11. 2011

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: BALÁŠOVÁ VENDULKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 11. 2016


Název/Jméno: ŠVÁB JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŠTEMBERA SAŠA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ZIEGLER ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: BRABEC ZDENĚK

IČO: 12142603

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: SCHWARZ BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 03. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ZÁMOSTNÝ JAN

IČO: 86841017

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: KUBAL TOMÁŠ

IČO: 1222414

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: DUNOVSKÝ DANIEL

IČO: 47328398

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŠÍMA ROSTISLAV

IČO: 86714333

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 od 19. 05. 2015


Název/Jméno: JÍROVEC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2015 od 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 od 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2008 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: ŽIHLA MILOŠ

IČO: 14826062

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: LIŠKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: NEDVĚD JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015


Název/Jméno: BENEŠ KAREL

IČO: 15098460

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 od 10. 11. 2016


Název/Jméno: KUNCA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: JIŘÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: POLÍVKA JIŘÍ

IČO: 13195433

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: TREPEŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 od 25. 03. 2016


Název/Jméno: JENÍČEK EMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 03. 2011 od 19. 05. 2015


Název/Jméno: BELÁK DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2011 od 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2010 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: VOMÁČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: BERGER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: JEDLIČKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2011 od 19. 05. 2015


Název/Jméno: JAROŠOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2006 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: FENCL MIROSLAV

IČO: 49875477

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: ERLITZOVÁ ALENA

IČO: 61337099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: ŠEVČÍK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2010 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: ŘEHÁK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2011 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: SYROVÝ JAN

IČO: 71797491

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 od 10. 03. 2015


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 12519464

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2011 od 10. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: HELLMICH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2010 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: DUNDR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 23. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 1996 od 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Název/Jméno: OPATRNÁ MARTINA

IČO: 71044558

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2006 od 23. 03. 2011


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

IČO: 66687004

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2008 od 18. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2008 od 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 2007 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: ČAPKOVÁ JANA

IČO: 88208834

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2008 od 18. 08. 2010


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 04. 2008 od 29. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: LINHART KAREL

IČO: 86716140

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 04. 2008 od 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 09. 04. 2008


Název/Jméno: STRAKOŠ KAREL

IČO: 5258316

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 od 09. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2000 od 17. 03. 2004


Název/Jméno: RATIBORSKÝ TOMÁŠ

IČO: 74569996

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 od 16. 07. 2008


Název/Jméno: VAGAŠI JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 od 23. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 1998 od 16. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1998 od 16. 11. 1998


Název/Jméno: POLÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2007 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠENKÝŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2006 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: BÁRTLOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: ZDRAŽIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠMEJKALOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: MYŠÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 2001 od 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2000 od 23. 05. 2001


Název/Jméno: DRÁŽNÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2005 od 05. 01. 2006


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 1996 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: KAČER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 76471292

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1998 od 01. 08. 2006


Název/Jméno: ŠÍMA LUDĚK

IČO: 46215131

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2004 od 22. 03. 2005


Název/Jméno: VRŠECKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 od 13. 08. 2007


Název/Jméno: HOJDAROVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 od 01. 03. 2007


Název/Jméno: JANSKÁ HANA

IČO: 46331271

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2000 od 17. 03. 2004


Název/Jméno: ŠVENDOVÁ LIBUŠE

IČO: 49874624

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2001 od 17. 03. 2004


Název/Jméno: ŠULC JIŘÍ

IČO: 19046863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 1996 od 17. 03. 2004


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 17. 03. 2004


Název/Jméno: PETŘÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 1998 od 18. 07. 2000


Název/Jméno: VIDO JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 1996 od 18. 07. 2000


Název/Jméno: MIKLOŠOVÁ DRAHOMÍRA

IČO: 61545031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 1996 od 16. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 1996 od 02. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Název/Jméno: LESAY ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 1996 od 02. 12. 1996


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 1996 od 16. 01. 1998


Název/Jméno: UHROVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 od 16. 01. 1998


Název/Jméno: PARPEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 23. 05. 2001


Název/Jméno: CÍR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 18. 07. 2000


Název/Jméno: NEČAS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Název/Jméno: KOSTIHA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 od 19. 01. 1996


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:09. 05. 2005

Odpovědní zástupci: 136204


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity a nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 04. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 02. 2005

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 02. 2005

Odpovědní zástupci:


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 02. 2005

Odpovědní zástupci:


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:07. 02. 2005

Odpovědní zástupci:


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004

Odpovědní zástupci: 904006


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 03. 2004

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 904006

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 03. 2004


Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 11. 2003

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 07. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 904011

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 779909

Zánik oprávnění:10. 05. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 136204


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 07. 1993

Odpovědní zástupci: 219574


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 04. 1993

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba a provoz reklamních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:07. 04. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 03. 1993

Odpovědní zástupci:


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992


Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Odpovědní zástupci: 904012

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Taxislužba

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Odpovědní zástupci:

Zánik oprávnění:01. 07. 2001


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:03. 11. 1992

Odpovědní zástupci:


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 04. 1992

Zánik oprávnění:16. 02. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62242504

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
261036" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, 63500 Brno
170597"BB - Společnost pro ochranu a péči o kulturně-historické památky, spol. s r.o."41691377Štěpánská 704/61, 11000 Praha
224608"Všeobecné garanční družstvo" v likvidaci25155121České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, U rozvodny, 9
2242893NET spol.s r.o.18384846Teplice, 41501, , U HADÍCH LÁZNÍ, 1145/16
117271AFK ATLANTIC, spol. s r.o., Lázně Bohdaneč60931850Kosinova 282, 53341 Lázně Bohdaneč
260221Agria, s.r.o.47538635Ke Křížku 22, 25088 Čelákovice
76697Agro MACU s.r.o.49788531172, 33032 Bdeněves
263978ANBRO s.r.o.28656296Kamenická 656/56, 17000 Praha
212199ANNEL spol. s r.o.25122738Slovenská 2205/2, 10100 Praha
204161Asociace profesionálních fotografů České republiky z.s.506320Národní 961/25, 11000 Praha
38646AUTOCENTRUM-WEST s.r.o.25226282Plzeň, Domažlická 1195/178a, PSČ 314 62
179459AVE ars, a.s. v likvidaci541010Praha, 14000, Nusle (Praha 4), Na veselí, 3
250983AWAC, spol. s r.o.563641Michelská 18/12A, 14000 Praha
135419AZ COMP. s.r.o.25018221Ústí nad Labem, Masarykova 209/94
74452B A Š s.r.o.61456632Nad Nuslemi 666/6, 14000 Praha
193655BIS Engineering s.r.o.44847904Praha, 10205, Hostivař, Weilova, 2
276327BOKI Industries a.s.25767101Mostecká 47/16, 11800 Praha
235789BOSCAR,s.r.o.26261693Břeclav 4 - Poštorná, Hraniční 312, PSČ 691 41
296992Brněnské písky, a.s. v likvidaci60739380Němčičky, 66466, Němčičky, , 94
226557Bytové družstvo "NOVA O1"26477424Cuřínova 587/8, 14200 Praha
127968Bytové družstvo Chaloupeckého nám. 1, 2, družstvo v likvidaci27693317Chaloupeckého náměstí 473/2, 60200 Brno
234874Bytové družstvo Krocínka62409166Na Krocínce 445/41, 19000 Praha
59063Bytové družstvo ZELENÁ LIŠKA 325614932Za Zelenou liškou 540/3, 14000 Praha
267609C.K.S., s.r.o.60931582Horní Olešnice-p.D.Olešnice, PSČ 543 75
43349Cereal seeds, družstvo26893975385, 67164 Božice

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí