DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 660. Jeho identifikační číslo je 62242504

 
 

Výpis z obchodního rejstříku DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 1995

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 660

Identifikační číslo:62242504

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 9vddrkq

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Vodoinstalatérství, topenářství
Obráběčství
Pokrývačství, tesařství
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Zámečnictví, nástrojářství
Klempířství
Projektování elektrických zařízení
Technické činnosti v dopravě
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Klempířství a oprava karoserií
Opravy karoserií
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba a provoz reklamních zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách
Hostinská činnost
Provozování autoškoly
Opravy silničních vozidel
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Taxislužba
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Sídlo: Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401
od 16. 07. 2003
Most, tř. Budovatelů 1395/23
od 01. 01. 1995 do 16. 07. 2003
tř. Budovatelů 1395/23, 43401 Most

Skutečnosti

  Počet členů statutárního orgánu: 11
od 03. 07. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 03. 07. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 03. 07. 2014

  Valná hromada konaná dne 12.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se zvyšuje z částky 418 517 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc korun českých) na částku 442 491 000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet dva miliony, čtyři sta devadesát jeden tisíc korun českých), tj. o částku 23 974 000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) upisovanáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Nové upisované akcie budou v počtu 23 974 Ks (slovy: dvacet tři tisíce devět set sedmdesát čtyři kusy) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné nové akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií z důvodu vytvoření podmínek pro uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku a z důvodu následného vypořádání pohledávky akcionáře Města Litvínov za společností, k čemuž dojde započtením.4. Určuje se, že o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu o částku 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) uzavřou všichni akcionáři dohodu podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž jediným upisovatelem akcií bude akcionář Město Litvínov.5. Nové akcie budou upsány podle § 205 obchodního zákoníku dohodou akcionářů o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu, která nahrazuje listinu upisovatelů, a která bude sepsána u Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most, a to ve lhůtě 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty oznámí společnost akcionářům s akciemi na jméno doporučeným listovním podáním, akcionářům s akciemi na majitele uveřejněním v deníku Hospodářské noviny.6. Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, kterým je Město Litvínov, vzniklé investicemi do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Žižkově v Litvínově ve výši 23 974 463,52 Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát tři koruny české padesát dva haléře) za společností vůči pohledávce společnosti ve výši Kč 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na splacení emisního kursu nových akcií, které upíše akcionář Město Litvínov postupem dle § 205 obchodního zákoníku. Důvodem započtení je vypořádání vzájemných pohledávek akcionáře Města Litvínov a společnosti. Dohoda o započtení mezi akcionářem a společností musí být uzavřena dle § 205 obchodního zákoníku před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v písemné formě s účinností ke dni jejího uzavření a jejím uzavřením dojde ke splacení celého emisního kursu všech nových akcií.
od 16. 08. 2006 do 13. 08. 2007

  Valná hromada společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvíno-va, a.s. rozhodla dne 12.7.1999 o zvýšení základního jmění upsá-ním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku takto:Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o částku152,118.000,-- Kč upisováním nových akcií, které budou splacenynepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávek dle § 59, odst. 7obchodního zákoníku s tím, že upisování akcií nad uvedenoučástku zvýšení základního jmění není připuštěno.Upisováno bude 152.118 kusů akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000,- Kč, které budou kmenovými zaknihovanými nemateria-lizovanými akciemi na jméno.Akcie budou upisovány v sídle společnosti (emitenta) odedne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvý-šení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku ve lhůtětřiceti dnů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,004 Kč.Uvedené pohledávky v souhrnné částce 152.118.626,80 Kčpředstavují městem Most uhrazenou cenu díla "Autobusové garážeMHD Most - úpravy pro plynofikaci provozu autobusů" dle smlouvyo dílo č. 9406 uzavřené dne 22.7.1994 se zhotovitelem CENTRO-GLOB MOST, s.r.o. ve znění jejích dodatků č. l až č. 10 v částce123,561.707,80 Kč sníženou dle dohody mezi městem Most a společ-ností (emitentem) o částku 2,705.006,60 Kč z titulu spolufinan-cování, a městem Most uhrazenou cenu díla "Přestavba autobusů napohon L.P.G." dle smluv o dílo č. 47/96/INV, č. 650/96,č. 554/97 ve znění jejího dodatku uzavřených mezi městem Most azhotovitelem Krušnohorské strojírny, a.s. v částce celkem34.356.230,-- Kč sníženou o částku 3,114.304,-- Kč dle dohody ospolufinancování přestavby autobusů, která byla sjednána meziměstem Most a společností (emitentem).Na základě dohody o úhradě dluhu uzavřené mezi společnostía akcionářem městem Most dne 2.7.1999 a v důsledku postoupeníčásti výše uvedených pohledávek akcionářem městem Most akcioná-ři městu Litvínov podle dohody o majetkovém vypořádání ze dne9.7.1999 má město Most za společností (emitentem) pohledávku vnominální výši 98,877.107,40 Kč a akcionář město Litvínov mápodle dohody o uznání a úhradě dluhu uzavřené se společností dne9.7.1999 za společností (emitentem) pohledávku v nominální výši53,241.519,40 Kč.Město Most upíše společnosti (emitentovi) 98.877 kusů akciív nominální hodnotě 98,877.000,-- Kč, které uhradí vkladem svépohledávky ve výši 98,877.107,40 Kč.Město Litvínov upíše společnosti (emitentovi) 53.241 kusůakcií v nominální hodnotě 53.241.000,-- Kč, které uhradí vklademsvé pohledávky v nominální hodnotě 53,241.519,40 Kč.Smlouvy o postoupení pohledávek, kterými budou vklady spla-ceny, budou účinné ke dni jejich podpisu.
od 18. 07. 2000 do 06. 09. 2000

  Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila změnu stanov ajejich úplné nové znění.
od 19. 09. 1997 do 13. 08. 2007

  Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti.
od 19. 09. 1997 do 16. 07. 2003

  Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
od 19. 09. 1997 do 16. 07. 2003

  Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národní-ho majetku České republiky, se sídlem v Praze, Rašínovo nábř.č. 42, na který přešel majetek státního podniku Dopravníhopodniku měst Mostu a Litvínova s.p. ve smyslu par. ll odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jinéosoby v rozsahu aktualizovaného privatizačního projektu č.25171.
od 01. 01. 1995

Akcie

Počet: 442 491 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na jméno
od 08. 11. 2013

Počet: 431 835 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 16. 11. 2011 do 16. 11. 2011

Počet: 10 656 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 16. 11. 2011 do 16. 11. 2011

Počet: 431 835 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 12. 2006 do 05. 12. 2006

Počet: 407 861 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 17. 03. 2004 do 17. 03. 2004

Počet: 407 861 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 06. 09. 2000 do 06. 09. 2000

Počet: 10 656 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 19. 01. 1996 do 19. 01. 1996

Počet: 255 743 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 19. 01. 1996 do 19. 01. 1996

Počet: 266 399 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 01. 1995 do 01. 01. 1995

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SCHWARZ BRONISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: Františka Veselého 672/2a, 435 11 Lom
od 10. 03. 2015


Název/Jméno: KUBAL TOMÁŠ

IČO: 1222414

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016

Adresa: Polní 163, 434 01 Most
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: DUNOVSKÝ DANIEL

IČO: 47328398

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 05. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: K. J. Erbena 299/10, 434 01 Most
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: ZIEGLER ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2015

Adresa: Čapkova 2023, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 25. 03. 2016
Seifertova 1464, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 19. 05. 2015 do 25. 03. 2016


Název/Jméno: BRABEC ZDENĚK

IČO: 88124304

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 03. 2016

Adresa: U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŠVÁB JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016

Adresa: Jaroslava Vrchlického 2767/29, 434 01 Most
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŠTEMBERA SÁŠA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 03. 2016

Adresa: Radniční 3401, 434 01 Most
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ZÁMOSTNÝ JAN

IČO: 86841017

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 03. 2016

Adresa: Žatecká 2450/9, 434 01 Most
od 25. 03. 2016


Název/Jméno: ŠÍMA ROSTISLAV

IČO: 86714333

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011

Adresa: Ruská 138, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 15. 01. 2016
U Zámeckého parku 2007, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 03. 07. 2014 do 15. 01. 2016
Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 43601
od 23. 03. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: JÍROVEC VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 05. 2015 do 25. 03. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 do 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2008 do 23. 03. 2011

Adresa: Vítězslava Nezvala 2599/49, 434 01 Most
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016
Most, Vítězslava Nezvala 2599, PSČ 43401
od 16. 07. 2008 do 23. 03. 2011


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 do 19. 05. 2015

Adresa: K Loučkám 1423, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 31. 01. 2013
Litvínov, Jedličkova 1166, PSČ 43601
od 23. 03. 2011 do 31. 01. 2013


Název/Jméno: ŽIHLA MILOŠ

IČO: 14826062

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2015

Adresa: Wolkerova 1217, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: LIŠKA MARTIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 05. 2015

Adresa: Podkrušnohorská 786, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 19. 05. 2015


Název/Jméno: TREPEŠ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: Mostecká 36, Vtelno, 434 01 Most
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016


Název/Jméno: JIŘÍK LUBOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: Sklářská 210, 417 23 Košťany
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016


Název/Jméno: BENEŠ KAREL

IČO: 11265892

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015

Adresa: Valdštejnská 2110, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 10. 03. 2015


Název/Jméno: NEDVĚD JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015

Adresa: Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most
od 10. 03. 2015


Název/Jméno: KUNCA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: Sportovní 3249, 434 01 Most
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016


Název/Jméno: POLÍVKA JIŘÍ

IČO: 15231054

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016

Adresa: tř. Budovatelů 3072/128, 434 01 Most
od 10. 03. 2015 do 25. 03. 2016


Název/Jméno: JENÍČEK EMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 23. 03. 2011 do 19. 05. 2015

Adresa: Vrchlického 862, 435 11 Lom
od 25. 02. 2015 do 19. 05. 2015
Ukrajinská 926, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 03. 07. 2014 do 25. 02. 2015
Litvínov, Ukrajinská 926, PSČ 43601
od 23. 03. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: ŘEHÁK ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 23. 03. 2011 do 10. 03. 2015

Adresa: tř. Budovatelů 2403/46, 434 01 Most
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most, tř. Budovatelů 2403, PSČ 43401
od 23. 03. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: JAROŠOVÁ PETRA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 08. 2006 do 10. 03. 2015

Adresa: 9. května 2039, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Komořanská 3118/6, PSČ 43401
od 18. 08. 2010 do 03. 07. 2014
Most, Komořanská 701/3118, PSČ 43401
od 01. 08. 2006 do 18. 08. 2010


Název/Jméno: BELÁK DUŠAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 03. 2011 do 19. 05. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 08. 2010 do 23. 03. 2011

Adresa: Chudeřínská 44, Chudeřín, 436 03 Litvínov
od 03. 07. 2014 do 19. 05. 2015
Litvínov - Chudeřín, Chudeřínská 44, PSČ 43603
od 18. 08. 2010 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: JEDLIČKA OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 11. 2011 do 19. 05. 2015

Adresa: Kopistská 227, Janov, 435 42 Litvínov
od 03. 07. 2014 do 19. 05. 2015
Litvínov - Janov, Kopistská 227, PSČ 43542
od 16. 11. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: VOMÁČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 do 10. 03. 2015

Adresa: Za Špačkárnou 2785/5, 434 01 Most
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Za Špačkárnou 2785, PSČ 43401
od 23. 03. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: BERGER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 03. 2011 do 10. 03. 2015

Adresa: Františka Malíka 1019/15, 434 01 Most
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Františka Malíka 1019/15, PSČ 43401
od 23. 03. 2011 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: FENCL MIROSLAV

IČO: 49875477

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 10. 03. 2015

Adresa: Nová Hraniční 92/3, Souš, 435 02 Most
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most - Souš, Nová Hraniční 92/3, PSČ 43502
od 13. 08. 2007 do 03. 07. 2014


Název/Jméno: ERLITZOVÁ ALENA

IČO: 61337099

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 10. 03. 2015

Adresa: Jiřího Wolkera 394, 434 01 Most
od 03. 07. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Jiřího Wolkera 394, PSČ 43401
od 09. 08. 2011 do 03. 07. 2014
Most, K.H.Máchy 347, PSČ 43401
od 23. 03. 2011 do 09. 08. 2011
Most, K.H. Máchy 347, PSČ 43401
od 13. 08. 2007 do 23. 03. 2011


Název/Jméno: ŠEVČÍK ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 04. 2010 do 10. 03. 2015

Adresa: Česká 652/55, 434 01 Most
od 15. 06. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Česká 652/55, PSČ 43401
od 29. 04. 2010 do 15. 06. 2014


Název/Jméno: SYROVÝ JAN

IČO: 71797491

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 do 10. 03. 2015

Adresa: Vladimíra Majakovského 2090/11, 434 01 Most
od 24. 06. 2014 do 10. 03. 2015
Most, Vladimíra Majakovského 2090/11, PSČ 43401
od 24. 03. 2009 do 24. 06. 2014
Most, Vladimíra Majakovského 2092/7, PSČ 43401
od 13. 08. 2007 do 24. 03. 2009


Název/Jméno: NOVÁK JIŘÍ

IČO: 67253199

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 08. 2011 do 10. 03. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 23. 03. 2011

Adresa: Hasičská 111, Vtelno, 434 01 Most
od 24. 06. 2014 do 10. 03. 2015
Jarmily Glazarové 913/43, 434 01 Most
od 14. 02. 2014 do 24. 06. 2014
Most, Jarmily Glazarové 913/43, PSČ 43401
od 09. 08. 2011 do 14. 02. 2014
Most, Jarmily Glazarové 913/43, PSČ 43401
od 13. 08. 2007 do 23. 03. 2011


Název/Jméno: HELLMICH PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 08. 2010 do 23. 03. 2011

Adresa: Litvínov - Chudeřín, Husova 130, PSČ 43603
od 18. 08. 2010 do 23. 03. 2011


Název/Jméno: DUNDR MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 23. 03. 2011
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 1996 do 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Most, Čsl. armády 2171/72, PSČ 43401
od 03. 05. 2005 do 23. 03. 2011
Meziboří, Okružní 115, PSČ 43513
od 16. 07. 2003 do 03. 05. 2005
Meziboří, Okružní 115
od 23. 05. 2001 do 16. 07. 2003
Meziboří, Okružní 115, okres Most
od 19. 01. 1996 do 23. 05. 2001
Meziboří, Okružní 115
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: ČAPKOVÁ JANA

IČO: 48061271

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 16. 07. 2008 do 18. 08. 2010

Adresa: Litvínov, Tylova 2070, PSČ 43601
od 16. 07. 2008 do 18. 08. 2010


Název/Jméno: OPATRNÁ MARTINA

IČO: 71044558

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 01. 2006 do 23. 03. 2011

Adresa: Litvínov, Podkrušnohorská 865, PSČ 43601
od 05. 01. 2006 do 23. 03. 2011


Název/Jméno: STEHLÍK PAVEL

IČO: 49798545

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 16. 07. 2008 do 18. 08. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 04. 2008 do 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 08. 2007 do 09. 04. 2008

Adresa: Litvínov - Horní Litvínov, Koldům 1580, PSČ 43601
od 13. 08. 2007 do 18. 08. 2010


Název/Jméno: ZAHRADNÍČEK VÁCLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 09. 04. 2008 do 29. 04. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 13. 08. 2007 do 09. 04. 2008

Adresa: Most, Jaroslava Vrchlického 2824/7, PSČ 43401
od 13. 08. 2007 do 29. 04. 2010


Název/Jméno: LINHART KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 04. 2008 do 16. 07. 2008
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 09. 04. 2008

Adresa: Litvínov - Horní Litvínov, Šaldova 1188, PSČ 43601
od 13. 08. 2007 do 16. 07. 2008


Název/Jméno: STRAKOŠ KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 08. 2007 do 09. 08. 2011
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2000 do 17. 03. 2004

Adresa: Litvínov - Horní Litvínov, U Zámeckého parku 2006, PSČ 43601
od 13. 08. 2007 do 09. 08. 2011
Litvínov, U zámeckého parku 2006, PSČ 43601
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Litvínov, U zámeckého parku 2006
od 18. 07. 2000 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: VAGAŠI JÁN

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 16. 07. 2003 do 23. 03. 2011
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 1998 do 16. 07. 2003
Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1998 do 16. 11. 1998

Adresa: Most, V Rokli 333, PSČ 43401
od 17. 03. 2004 do 23. 03. 2011
Most, V Rokli 333, PSČ 43601
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Most, V Rokli 333
od 16. 01. 1998 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: RATIBORSKÝ TOMÁŠ

IČO: 74569996

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 do 16. 07. 2008

Adresa: Most, Družstevní 1784/7, PSČ 43401
od 03. 05. 2005 do 16. 07. 2008
Most, Čsl. armády 2171/72, PSČ 43401
od 17. 03. 2004 do 03. 05. 2005


Název/Jméno: POLÁKOVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 03. 2007 do 13. 08. 2007

Adresa: Most, Pod Širokým vrchem č.p. 251, PSČ 43401
od 01. 03. 2007 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠENKÝŘ VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 01. 2006 do 13. 08. 2007

Adresa: Most, Česká 616/96, PSČ 43401
od 05. 01. 2006 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: BÁRTLOVÁ LENKA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 do 13. 08. 2007

Adresa: Most, Jižní 3189, PSČ 43401
od 26. 05. 2004 do 13. 08. 2007
Most, Lipová č.p. 861, PSČ 43401
od 17. 03. 2004 do 26. 05. 2004


Název/Jméno: VOJÍŘ OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 01. 1996 do 13. 08. 2007

Adresa: Most, Průběžná 3142, PSČ 43401
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007
Most, Komořanská 3114, PSČ 43401
od 16. 07. 2003 do 22. 03. 2005
Most, Komořanská 3114
od 23. 05. 2001 do 16. 07. 2003
Most, Komořanská 3114/bl. 702
od 19. 01. 1996 do 23. 05. 2001


Název/Jméno: MYŠÁK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 23. 05. 2001 do 13. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 07. 2000 do 23. 05. 2001

Adresa: Litvínov, Podkrušnohorská 1596, PSČ 43401
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007
Litvínov, Podkrušnohorská 1596, PSČ 43601
od 16. 07. 2003 do 22. 03. 2005
Litvínov, Podkrušnohorská 1596
od 11. 12. 2002 do 16. 07. 2003
Litvínov, U zámeckého parku 2002
od 18. 07. 2000 do 11. 12. 2002


Název/Jméno: ŠMEJKALOVÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 do 05. 01. 2006

Adresa: Most, Komenského 614/518, PSČ 43401
od 22. 03. 2005 do 05. 01. 2006


Název/Jméno: DRÁŽNÁ MARTINA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 03. 2005 do 05. 01. 2006

Adresa: Litvínov, Podkrušnohorská 865, PSČ 43601
od 22. 03. 2005 do 05. 01. 2006


Název/Jméno: ZDRAŽIL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007

Adresa: Litvínov, Studentská 640, PSČ 43601
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: KAČER FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007

Adresa: Most, Ke Koupališti 1256, PSČ 43401
od 22. 03. 2005 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: DVOŘÁK JIŘÍ

IČO: 18356125

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 16. 01. 1998 do 01. 08. 2006

Adresa: Most - Vtelno, Pod Vodojemem 96, PSČ 43401
od 26. 05. 2004 do 01. 08. 2006
Most, Z. Fibicha 2577, PSČ 43401
od 16. 07. 2003 do 26. 05. 2004
Most, Z. Fibicha 2577
od 16. 01. 1998 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: VRŠECKÁ EVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 do 13. 08. 2007

Adresa: Litvínov, Gorkého č.p. 788, PSČ 43601
od 17. 03. 2004 do 13. 08. 2007


Název/Jméno: ŠÍMA LUDĚK

IČO: 46215131

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 17. 03. 2004 do 22. 03. 2005

Adresa: Litvínov - Janov, Přátelství č.p. 252, PSČ 43542
od 17. 03. 2004 do 22. 03. 2005


Název/Jméno: HOJDAROVÁ KATEŘINA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 03. 2004 do 01. 03. 2007

Adresa: Most, Pod Širokým vrchem č.p. 251, PSČ 43401
od 17. 03. 2004 do 01. 03. 2007


Název/Jméno: JANSKÁ HANA

IČO: 46331271

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 18. 07. 2000 do 17. 03. 2004

Adresa: Litvínov - Janov, Luční 306, PSČ 43601
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Litvínov - Janov, Luční 306
od 18. 07. 2000 do 16. 07. 2003


Název/Jméno: ŠVENDOVÁ LIBUŠE

IČO: 49874624

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 23. 05. 2001 do 17. 03. 2004

Adresa: Most, J. Kříže 930/14, PSČ 43401
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Most, J. Kříže 930/14
od 11. 12. 2002 do 16. 07. 2003
Most, Dukelská 1511
od 23. 05. 2001 do 11. 12. 2002


Název/Jméno: ŠULC JIŘÍ

IČO: 19046863

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 01. 1996 do 17. 03. 2004

Adresa: Most, Javorová 3102, PSČ 43401
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Most, Javorová 3102
od 18. 07. 2000 do 16. 07. 2003
Most, Česká 1024
od 19. 01. 1996 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: KRBEC JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 17. 03. 2004

Adresa: Most, Moskevská 3062, PSČ 43401
od 16. 07. 2003 do 17. 03. 2004
Most, Moskevská 3062
od 23. 05. 2001 do 16. 07. 2003
Most, Moskevská 406/3062
od 01. 01. 1995 do 23. 05. 2001


Název/Jméno: PETŘÍKOVÁ ZUZANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 16. 11. 1998 do 18. 07. 2000

Adresa: Litvínov, K Loučkám 1687
od 16. 11. 1998 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: MIKLOŠOVÁ DRAHOMÍRA

IČO: 61545031

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 02. 12. 1996 do 16. 11. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Most, Dvořákova bl. 67/2191
od 02. 12. 1996 do 16. 11. 1998
Most, Dvořákova bl. 67/2191
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: VIDO JOZEF

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 02. 12. 1996 do 18. 07. 2000

Adresa: Litvínov, Bezručova 1707/18
od 02. 12. 1996 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: DOLEŽAL VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 01. 1996 do 02. 12. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Litvínov, Jedličkova 1166, okres Most
od 19. 01. 1996 do 02. 12. 1996
Litvínov, Jedličkova 1166
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: MACH JOSEF

IČO: 61224707

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 1996 do 16. 01. 1998

Adresa: Most, J. Mánesa 736
od 19. 01. 1996 do 16. 01. 1998


Název/Jméno: LESAY ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 1996 do 02. 12. 1996

Adresa: Osek, Slovenská 714
od 19. 01. 1996 do 02. 12. 1996


Název/Jméno: NEČAS MILAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Most, E. Basse 515/1156
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: UHROVÁ MIROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 do 16. 01. 1998

Adresa: Most, J. Ježka 1163
od 01. 01. 1995 do 16. 01. 1998


Název/Jméno: KOSTIHA STANISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Most, Krátká 2677
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: CÍR JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 18. 07. 2000

Adresa: Litvínov-Hamr, ČSA 163
od 01. 01. 1995 do 18. 07. 2000


Název/Jméno: VALVODA BOŘEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996

Adresa: Most, A. Dvořáka 2195
od 01. 01. 1995 do 19. 01. 1996


Název/Jméno: PARPEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 1995 do 23. 05. 2001

Adresa: Most, Na Výsluní 2982
od 01. 01. 1995 do 23. 05. 2001


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:9. 5. 2005


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity a nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:18. 4. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Dundr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 2. 2005

Odpovědní zástupci: Karel Beneš


Obráběčství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 2. 2005


Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 2. 2005


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:7. 2. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004


Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004

Odpovědní zástupci: Vladimír Zumr


Klempířství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 11. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Milan Dundr

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Ing. Karel Mařík

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 3. 2004

Obory činnosti: - pronájem plošiny s obsluhou k zajišťování technických činností
od 26. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Jaroslav Smitka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 3. 2004

Obory činnosti: - údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- opravy a montáž pneumatik
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008
- montáž autopříslušenství
od 12. 03. 2004 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ladislav Karlovský

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Jan Jedinák


Opravy karoserií

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 3. 2004

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2003

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 07. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 07. 11. 2003 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 07. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 11. 2003

Obory činnosti: - dopravy, geografických a informačních systémů
od 07. 11. 2003 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Karel Plöschner

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 11. 1994


Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Iva Michalovičová

Zánik oprávnění:10. 5. 2000


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Hanzlík

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:14. 7. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba a provoz reklamních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Pavel Kučera

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:7. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 1993

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 29. 04. 2010
Ubytovací služby
od 29. 04. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 29. 04. 2010
Projektování elektrických zařízení
od 29. 04. 2010
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 29. 04. 2010
Velkoobchod a maloobchod
od 18. 04. 2005
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 18. 04. 2005
Projektování elektrických zařízení
od 24. 03. 2004 do 29. 04. 2010
Technické činnosti v dopravě
od 24. 03. 2004 do 29. 04. 2010
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 10. 03. 2004 do 29. 04. 2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 07. 11. 2003 do 29. 04. 2010
Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů
od 07. 11. 2003 do 29. 04. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 07. 04. 1993 do 29. 04. 2010
Výroba a provoz reklamních zařízení
od 07. 04. 1993 do 29. 04. 2010
Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách
od 08. 03. 1993 do 29. 04. 2010


Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Jiří Hošek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:22. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Beneš


Provozování autoškoly

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992


Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:16. 12. 1992


Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetn

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1992


Taxislužba

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Pavel Kučera

Zánik oprávnění:1. 7. 2001


Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Polívka

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:3. 11. 1992

Odpovědní zástupci: Karel Beneš

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:21. 4. 1992

Odpovědní zástupci: Jiří Hošek

Zánik oprávnění:16. 2. 1995


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ62242504

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1995

Související firmy

#NázevICOAdresa
444254" F ", družstvo25327721Filipova 762/9, Bystrc, 635 00 Brno
918682" SIGNÁL AGENCY ", s.r.o. - v likvidaci25325132Hodonín, Masarykovo nám. 21, PSČ 69501
2906572"BB - Společnost pro ochranu a péči o kulturně-historické památky, spol. s r.o."41691377Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1
3365737"Bytové družstvo Střekovská" v likvidaci25723600Praha 8, Střekovská 1342, PSČ 18200
857441"Carmen Atlantic a.s., v likvidaci"60196360Praha 1, Křemencova 8

Související osoby