Důl Kohinoor a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Důl Kohinoor a.s., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1259. Jeho identifikační číslo je 25411616

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Důl Kohinoor a.s.

Datum zápisu: 1. 1. 2000

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1259

Identifikační číslo:25411616

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 7s4uuun

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná...
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním...
Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb
Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů
Organizování přednáškové a školící činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu...

Adresa společnosti

Sídlo: Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543
od 09. 10. 2004
Mariánské Radčice čp. 100, PSČ 435 32
od 11. 04. 2000 do 09. 10. 2004
Mariánské Radčice, PSČ 435 32
od 01. 01. 2000 do 11. 04. 2000
5, 43401 Horní Jiřetín

Skutečnosti

  Dne 6.5.2015 jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení svého rozhodnutí ze dne 8. 11. 2012, jehož obsahem bylo rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, t. j. rozhodl o vystoupení z likvidace s účinností ke dni 6. 5. 2015.
od 14. 05. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 06. 2014 do 05. 08. 2016

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 06. 2014 do 05. 08. 2016

  Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo dne 8.11.2012 rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.12.2012 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 11. 12. 2012 do 14. 05. 2015

  Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o snížení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku Kč 430 896 000,- (slovy: čtyři sta třicet milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých), tedy z částky Kč 458 400 000,- (slovy: čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu Kč 27 504 000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých).2. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let a ztráty za rok 2003, které v součtu činí částku Kč 441 948 650,95 (slovy: čtyři sta čtyřicet jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát pět haléřů).3. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií takto:- 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 1 400 000,- (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno činí Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 84 000,- (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých).- 7ks (slovy: sedm kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 7 000 000,- (slovy: sedm milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno činí Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 420 000,- (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých)- 45 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- (slovy: deset milionů korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 450 000 000,- (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie Kč 600 000,- (slovy: šest set tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 000 000,- (slovy: dvacet sedm milionů korun českých).4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií.Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši Kč 27 504 000,- (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých) se zvyšuje o částku Kč 21 084 000,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíce korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po zvýšení činit Kč 48 588 000,- (slovy: čtyřicet osm milionů pět set osmdesát osm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Upsáno bude 6 ks (slovy: šest kusů) nových kmenových akcií na jméno, z toho 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 21 000 000,- (slovy: dvacet jeden milion korun českých).3. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.4. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.5. Jediný akcionář současně rozhodl, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 083 531,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát tři tisíc pět se třicen jedna korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.8.2003. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Zbývající část emisního kursu ve výši Kč 469,- (slovy: čtyři sta šedesát devět korun českých) bude splacena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 27-129590267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Most.7. Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení Krajského soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 09. 10. 2004 do 30. 12. 2004

  a) Základní kapitál se zvyšuje o pevnou částku 41.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet jeden milion korun českých).b) Upsáno bude celkem 5 (slovy: pět) nových kmenových akcií,z toho 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy:jeden) kuso jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobělistinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě.c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204aobchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenése společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašlepředstavenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnůod doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.d) Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnostina splacení emisního kursu připouští započtení pohledávkyjediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jednáse o peněžitou pohledávku ve výši 41.000.000,- Kč (slovy:čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvyo půjčce uzavřené dne 27.6. 2001 mezi společností DůlKohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem.Emisní kurs nově upisovaných akcií dle písm. b) bude splacenvýhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvyo upsání akcií.
od 22. 03. 2002 do 15. 05. 2002

  d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebnímpříkazem na účet č. 270119800267/0100, vedený u Komerčníbanky, a.s., a to takto:
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

  1. 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 14pracovních dnů po provedení úpisu,2. zbývajících 70 % jmenovité hodnoty bude splaceno takto: 30 %jmenovité hodnoty tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnůod data první splátky, dalších 30 % jmenovité hodnoty, tj.124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data druhé splátkya zbývajících 10 % jmenovité hodnoty, tj. 41.640.000,- Kčdo 7 pracovních dnů od data třetí splátky.
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

  c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva v souladus ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo budevykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnůod právní moci zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku.
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

  b) Upsáno bude celkem 51 nových kmenových akcií, z toho 41(slovy: čtyřicet jedna) kusů o jmenovité hodnotě10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých),6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých), 4 (slovy: čtyři) kusyo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíckorun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydányv podobě listinné. Emisní kurs každé akcie upisovaných akciíse rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

  a) Základní jmění se zvyšuje o pevnou částku 416.400.000 Kč(slovy: čtyři sta šestnáct milionů čtyři sta tisíc korunčeských).
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

  Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2000 o navýšení základníhojmění takto:
od 11. 04. 2000 do 05. 06. 2000

Akcie

Počet: 1 ks v hodnotě: 21000000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 07. 2012

Počet: 18 ks v hodnotě: 6000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 07. 2012

Počet: 45 ks v hodnotě: 600000 - kmenové akcie na jméno
od 24. 07. 2012

Počet: 8 ks v hodnotě: 60000 - kmenové akcie na jméno
od 19. 01. 2012

Počet: 45 ks v hodnotě: 600000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004

Počet: 18 ks v hodnotě: 6000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004

Počet: 1 ks v hodnotě: 21000000 - kmenové akcie na jméno
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004

Počet: 8 ks v hodnotě: 60000 - kmenové akcie na majitele
od 30. 12. 2004 do 30. 12. 2004

Počet: 45 ks v hodnotě: 600000 - kmenové akcie na jméno
od 09. 10. 2004 do 09. 10. 2004

Počet: 14 ks v hodnotě: 6000 - kmenové akcie na jméno
od 09. 10. 2004 do 09. 10. 2004

Počet: 7 ks v hodnotě: 60000 - kmenové akcie na jméno
od 09. 10. 2004 do 09. 10. 2004

Počet: 7 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 15. 05. 2002 do 15. 05. 2002

Počet: 45 ks v hodnotě: 10000000 - kmenové akcie na jméno
od 15. 05. 2002 do 15. 05. 2002

Počet: 14 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 14. 02. 2002 do 14. 02. 2002

Počet: 41 ks v hodnotě: 10000000 - kmenové akcie na jméno
od 14. 02. 2002 do 14. 02. 2002

Počet: 6 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2000 do 05. 06. 2000

Počet: 14 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2000 do 05. 06. 2000

Počet: 41 ks v hodnotě: 10000000 - kmenové akcie na jméno
od 05. 06. 2000 do 05. 06. 2000

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 01. 01. 2000 do 01. 01. 2000

Vlastníci

Název/Jméno: Severní energetická a.s.

IČO:28677986

Adresa: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
od 11. 06. 2014
Most, V.Řezáče 315, PSČ 43467
od 22. 04. 2013 do 11. 06. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 22. 04. 2013


Název/Jméno: Czech Coal a.s.

IČO:25764284

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 17. 11. 2010 do 22. 04. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 17. 11. 2010 do 22. 04. 2013


Název/Jméno: Czech Coal Services a.s.

IČO:27261824

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 01. 09. 2005 do 17. 11. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 09. 2005 do 17. 11. 2010


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce

IČO:25428799

Adresa: Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467
od 23. 07. 2004 do 01. 09. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 23. 07. 2004 do 01. 09. 2005


Název/Jméno: Mostecká uhelná společnost, a.s.

IČO:49101463

Adresa: Most, V. Řezáče 315
od 01. 01. 2000 do 23. 07. 2004

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2000 do 23. 07. 2004


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: JOHANA JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 15. 10. 2014 do 05. 08. 2016
Likvidátor
od 11. 12. 2012 do 14. 05. 2015

Adresa: Gen. Svobody 297/5, 435 43 Horní Jiřetín
od 11. 12. 2012


Název/Jméno: KROB MILAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 08. 2016
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 19. 01. 2012 do 22. 04. 2013

Adresa: Srbínská 1541/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 05. 08. 2016
Praha - Strašnice, Srbínská 1541/8, PSČ 10000
od 19. 01. 2012 do 22. 04. 2013


Název/Jméno: KOLMAN PETR

IČO: 72884088

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 do 05. 08. 2016
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 09. 10. 2004 do 01. 09. 2005
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 13. 09. 2003 do 09. 10. 2004

Adresa: Jarmily Glazarové 905/15, 434 01 Most
od 15. 07. 2013 do 05. 08. 2016
Most, Jarmily Glazarové 905/15, PSČ 43401
od 01. 08. 2008 do 15. 07. 2013
Most, ul. Jarmily Glazarové 905, PSČ 43401
od 13. 09. 2003 do 01. 09. 2005


Název/Jméno: DUBNIČKA LUBOŠ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2012 do 22. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 2000 do 14. 02. 2002

Adresa: Čsl. armády 2109/66, 434 01 Most
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016
Most, Čsl. armády 2109/66, PSČ 43401
od 19. 01. 2012 do 22. 04. 2013
Most, Čsl. armády 2109/66
od 01. 01. 2000 do 14. 02. 2002


Název/Jméno: KVĚŠ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016

Adresa: Eduarda Basse 1158/7, 434 01 Most
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: KOUNOVSKÝ PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016

Adresa: Vinohradská 792/5, 434 01 Most
od 22. 04. 2013 do 05. 08. 2016


Název/Jméno: ČERVENÝ PETR

IČO: 63539799

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 03. 2003 do 05. 08. 2016

Adresa: Podkrušnohorská 785, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
od 11. 12. 2012 do 05. 08. 2016
Litvínov 1, Podkrušnohorská 785, PSČ 43601
od 13. 03. 2003 do 11. 12. 2012


Název/Jméno: LIČKA PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 18. 07. 2007 do 17. 07. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2000 do 09. 10. 2004

Adresa: Litvínov - Horní Litvínov, Ke Střelnici 2172, PSČ 43601
od 24. 07. 2012 do 17. 07. 2014
Litvínov, Jedličkova 1165, PSČ 43606
od 18. 07. 2007 do 24. 07. 2012
Litvínov, Horní Litvínov, Jedličkova 1165
od 01. 01. 2000 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: ROUČEK VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 07. 2012 do 22. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 09. 2005 do 24. 07. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 15. 08. 2000 do 14. 02. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2000 do 15. 08. 2000

Adresa: Most, S. K. Neumanna 1761/11, PSČ 43401
od 17. 11. 2010 do 22. 04. 2013
Most, S.K. Neumanna 1761, PSČ 43401
od 01. 09. 2005 do 17. 11. 2010
Most, S.K. Neumanna 1761/11
od 01. 01. 2000 do 14. 02. 2002


Název/Jméno: KRUPIČKA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 19. 01. 2012 do 19. 01. 2012
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 do 19. 01. 2012
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 17. 11. 2010 do 04. 01. 2011
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 08. 2008 do 17. 11. 2010
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 01. 2003 do 09. 10. 2004

Adresa: Most, Pod Resslem 2086, PSČ 43401
od 01. 08. 2008 do 19. 01. 2012
Most, Pod Resslem 2086, PSČ 43401
od 08. 01. 2003 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: MUSIL ALEXANDER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 08. 2008 do 19. 01. 2012

Adresa: Proboštov - Přítkov, Na Výsluní 90, PSČ 41712
od 08. 07. 2011 do 19. 01. 2012
Litvínov, Valdštejnská 2110, PSČ 43601
od 01. 08. 2008 do 08. 07. 2011


Název/Jméno: ČESNEK EDUARD

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 04. 01. 2011 do 19. 01. 2012

Adresa: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Vestecká 1333, PSČ 25001
od 04. 01. 2011 do 19. 01. 2012


Název/Jméno: MACHOVÁ JAROSLAVA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 17. 11. 2010 do 04. 01. 2011

Adresa: Most, Mladé gardy 2790/11, PSČ 43401
od 17. 11. 2010 do 04. 01. 2011


Název/Jméno: VOZKA VLASTIMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 18. 07. 2007 do 24. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 13. 09. 2003 do 18. 07. 2007
Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 14. 02. 2002 do 13. 09. 2003

Adresa: Most, J. Wolkera 393, PSČ 43401
od 01. 08. 2008 do 24. 07. 2012
Most, J.Wolkera 393, PSČ 43401
od 04. 04. 2008 do 01. 08. 2008
Most, J. Wolkera 393, PSČ 43401
od 14. 02. 2002 do 04. 04. 2008


Název/Jméno: MARTIŠKA JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 01. 2003 do 01. 08. 2008
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 14. 02. 2002 do 08. 01. 2003

Adresa: Praha 4 - Chodov, Brandlova 1385/10, PSČ 14900
od 14. 02. 2002 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: ČERNÝ JIŘÍ

IČO: 41865791

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 08. 2006 do 17. 11. 2010

Adresa: Most, Albrechtická 412, PSČ 43401
od 01. 08. 2006 do 17. 11. 2010


Název/Jméno: SLAPNIČKA JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 09. 2005 do 01. 08. 2008

Adresa: Most, Česká 98/5, PSČ 43401
od 01. 09. 2005 do 01. 08. 2008


Název/Jméno: BENEŠ ARNOŠT

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 09. 10. 2004 do 01. 08. 2006

Adresa: Most - Čepirohy, Pod vinicí 114, PSČ 43401
od 09. 10. 2004 do 01. 08. 2006


Název/Jméno: RANČÁK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 09. 10. 2004 do 01. 09. 2005

Adresa: Slaný, Okružní 371, PSČ 27401
od 09. 10. 2004 do 01. 09. 2005


Název/Jméno: DYKAS MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2003 do 21. 02. 2006

Adresa: Klášterec nad Ohří, Dlouhá 666, PSČ 43151
od 08. 01. 2003 do 21. 02. 2006


Název/Jméno: PRŮŠA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 01. 2003 do 09. 10. 2004

Adresa: Háj u Duchcova, Kubátova 80, PSČ 41722
od 08. 01. 2003 do 09. 10. 2004


Název/Jméno: HANZLÍK MILAN

IČO: 67761984

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 01. 2003 do 21. 02. 2006
Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 14. 02. 2002 do 08. 01. 2003

Adresa: Most, Josefa Suka 261/11, PSČ 43401
od 14. 02. 2002 do 21. 02. 2006


Název/Jméno: VOKOUN IVO

IČO: 65240120

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 15. 08. 2000 do 21. 02. 2006

Adresa: Osek, Tyršova 270
od 15. 08. 2000 do 21. 02. 2006


Název/Jméno: ANDREJŠÍNOVÁ JIŘINA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 01. 01. 2000 do 14. 02. 2002

Adresa: Most, Budovatelů 2915/160
od 01. 01. 2000 do 14. 02. 2002


Název/Jméno: STEJSKAL JIŘÍ

IČO: 11441208

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2000 do 13. 09. 2003

Adresa: Litvínov, Chudeřín, ul. Martinů 410
od 01. 01. 2000 do 13. 09. 2003


Název/Jméno: ALTNER VLASTIMIL

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2000 do 15. 08. 2000

Adresa: Jablonné pod Ještědím, Kněžice 85
od 01. 01. 2000 do 15. 08. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:27. 3. 2000

Zánik oprávnění:1. 7. 2010


Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Jiří Stejskal

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslav Hanzlík

Zánik oprávnění:30. 8. 2004


Organizování přednáškové a školící činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:13. 3. 2000

Zánik oprávnění:30. 8. 2004


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2000

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
od 11. 08. 2008
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 11. 08. 2008
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 08. 2008
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních
od 13. 03. 2000 do 11. 08. 2008
Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb
od 13. 03. 2000 do 11. 08. 2008
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)
od 01. 01. 2000 do 11. 08. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 1. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25411616

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:31. 12. 2013

Související firmy

Související osoby

#NázevICOAdresa
54769JANOUŠEK PAVELMost, Moskevská 3058
547673. Jaroslav M a c á nMost, Bělehradská 619
54768ŽÁČEK KARELKadaň, Koželužská 1521
15466A and B consulting company a.s.27967590Plzeň, Klicperova 9, PSČ 30100
148777SOUTOROVÁ ADÉLAPříbram VII., Březohorská 445