Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem Dům kultury  města Ostravy, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 515. Jeho identifikační číslo je 47151595

 
 

Výpis z obchodního rejstříku Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 515

Identifikační číslo:47151595

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jg8t4zb

Předmět podnikání: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Výuka v oblasti umění a společenského tance
Výuka jazyků
Cestovní kancelář
Cestovní kancelář
Hostinská činnost
Pronájem strojů a přístrojů
Provoz kulturních zařízení
Reklama, propagace a inzerce
Agenturní činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Adresa společnosti

Sídlo: 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 20. 03. 2015
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 70924
od 24. 09. 2009 do 20. 03. 2015
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556
od 05. 04. 2002 do 24. 09. 2009
Ostrava 1, 28. října 124
od 01. 10. 1992 do 05. 04. 2002
28. října 2556/124, 70200 Ostrava

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 19. 08. 2014 do 08. 04. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014 do 20. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 08. 2014 do 20. 03. 2015

  Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26.7.2011 za přítomnosti 8 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 8 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění, společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Dům kultury města ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se snižuje o 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 103 000 000,-Kč (slovy: jedno sto tři miliónů korun českých) na sníženou hodnotu základního kapitálu 91 000 500,-Kč (slovy: devadesát jeden milión pět set korun českých).2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. má být provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akce ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 88.350,-Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s.
od 26. 08. 2011 do 19. 08. 2014

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ: 729 30, IČ: 00845451.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč na jednu akcii.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce akcií č. 00662/2002/OFR ze dne 29. dubna 2002 uzavřené mezi jediným akcionářem a společností.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Dohoda o započtení peněžité pohledávky Statutárního města Ostravy ve výši 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií bude uzavřena mezi společností a Statutárním městem Ostrava do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Celá hodnota pohledávky ve výši 12.000.000,-Kč bude v dohodě o započtení započítána vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Dohoda o započtení pohledávky musí být písemná a nabude účinnosti dnem uzavření.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 91.000.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů korun českých) o 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na 103.000.000,-Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých).
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Základní kapitál se zvyšuje upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v zaknihované podobě.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  S využitím přednostního práva lze upsat 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 100.000,-Kč za každou akcii.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 120/910 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.
od 19. 07. 2004 do 26. 10. 2004

  2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištěnízvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitéhovkladu, kterým je jediný akcionář, a to Odborová centrálaVítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02,identifikační číslo: 14 45 00 03.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje obchodní společnost Dům kultury Vítkovice, akciová společnostse sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 1515 95, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě v oddíle B, vložka 515, a to místnost předsedypředstavenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00hodin.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dotřiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu tétolhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedyoznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslanýmakcionáři na adresu v seznamu akcionářů, akcie budou upsányzpůsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnousmlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvníchstran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnutoulhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií;
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských;
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje akcionář, tedy Odborová centrála Vítkovice se sídlemOstrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo:14 45 00 03; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsounemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1282 pro katastrálníúzemí Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava.Jedná se o obč. vybavenost na pozemku parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce Ing. Čestmíra Kuděly, Ostrava-Moravská Ostrava,J. Brabce 7 ze dne 11.3.2002 pod pořadovým číslem 616/22částkou 5.454.000,-Kč (slovy:pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých) s tím, že navklad vkladatele se započítává částka ve výši 5.000.000,-Kč(slovy: pětmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vkladbude vydáno akcionáři 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií sjmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) v zaknihované podobě znějící na jméno;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění zatento nepeněžitý vklad.Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, tedy částka ve výši 454.000,-Kč (slovy:čtyřistapadestáčtyřitisíce korun českých), bude použit na tvorburezervního fondu.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost v předmětunepeněžitého vkladu vykonává svůj předmět podnikání. Hodnotatohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost sesídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo:47 15 15 95, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 ks(slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jménoo jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budouvydány v zaknihované podobě a nebudou registrovány.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury Vítkovice,akciová společnost se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,-Kč,slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky86,000.000,-Kč, slovy: osmdesátšestmilionů korun českých načástku 91.000.000,-Kč, slovy: devadesátjedenmilion korunčeských.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 25. 06. 2002 do 19. 07. 2004

  Jediný akcionář:Odborová centrála Vítkovicese sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 101IČ: 14 45 00 03
od 17. 08. 1999 do 05. 02. 2003

  Den vzniku: 1.10.1992
od 01. 10. 1992

Akcie

Počet: 1 030 ks v hodnotě: 88350 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 11. 2011

Počet: 1 030 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 26. 10. 2004 do 26. 10. 2004

Počet: 910 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 16. 06. 2003 do 16. 06. 2003

Počet: 50 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 04. 09. 2002 do 04. 09. 2002

Počet: 860 ks v hodnotě: 100000 - kmenové akcie na jméno
od 07. 07. 1998 do 07. 07. 1998

Počet: 860 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 21. 10. 1994 do 21. 10. 1994

Počet: 4 500 ks v hodnotě: 100000 - akcie na jméno
od 01. 10. 1992 do 01. 10. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Ostrava

IČO:845451

Adresa: Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 72930
od 05. 02. 2003

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 02. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2004

Adresa: Výletní 2312/35, Poruba, 708 00 Ostrava
od 20. 03. 2015
Ostrava - Poruba, Výletní 2312/35, PSČ 70800
od 29. 03. 2007 do 20. 03. 2015
Ostrava - Poruba, Náměstí Václava Vacka 1672/13
od 03. 01. 2004 do 29. 03. 2007


Název/Jméno: GOLOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2004

Adresa: Valová 797/7, 743 01 Bílovec
od 20. 03. 2015
Bílovec, Valová 797/7, PSČ 74301
od 13. 03. 2012 do 20. 03. 2015
Bílovec, Valová 797/7
od 14. 01. 2008 do 13. 03. 2012
Bílovec, Valová 797/7, okres Nový Jičín
od 03. 01. 2004 do 14. 01. 2008


Název/Jméno: GRZEGORZ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1997

Adresa: Broskvoňová 405/1, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
od 20. 03. 2015
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová 405/1, PSČ 72528
od 13. 03. 2012 do 20. 03. 2015
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová 405/1
od 14. 01. 2008 do 13. 03. 2012
Hošťálkovice, Broskvoňová 405/1, okres Ostrava-město
od 03. 01. 2004 do 14. 01. 2008
Ostrava-Hošťálkovice, Broskvoňová 405
od 08. 07. 1997 do 03. 01. 2004


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2016

Adresa: Sovova 1340/16, Vítkovice, 703 00 Ostrava
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: CIGÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2015

Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
od 06. 08. 2015


Název/Jméno: STRÁDALOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2016

Adresa: Herodova 1871/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: RACEK ILJA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 04. 2015
Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003

Adresa: Vítkovická 3079/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 04. 2015
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 12
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: Mgr. MARCELA MRÓZKOVÁ HEŘÍKOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 04. 2015

Adresa: Chelčického 531/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 04. 2015


Název/Jméno: FEIKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 do 05. 04. 2016

Adresa: U Parku 3068/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 26. 02. 2016 do 05. 04. 2016
Foerstrova 2191/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
od 08. 04. 2015 do 26. 02. 2016


Název/Jméno: KRÁL LUKÁŠ

IČO: 4272498

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 do 05. 04. 2016

Adresa: Svazácká 58/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 08. 04. 2015 do 05. 04. 2016


Název/Jméno: PROKEŠOVÁ MIRIAM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 do 05. 04. 2016

Adresa: Žabník 135/32, Koblov, 711 00 Ostrava
od 08. 04. 2015 do 05. 04. 2016


Název/Jméno: STEJSKAL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015

Adresa: Povětronní 1278/66a, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
od 24. 02. 2015 do 08. 04. 2015
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 288/27, PSČ 70030
od 24. 02. 2011 do 24. 02. 2015


Název/Jméno: KOUTNÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015

Adresa: Tarnavova 3016/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava
od 10. 02. 2015 do 08. 04. 2015
Ostrava - Zábřeh, Tarnavova 3016/8, PSČ 70030
od 24. 02. 2011 do 10. 02. 2015


Název/Jméno: SEKERÁKOVÁ YVETA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015

Adresa: Gen. Hrušky 1214/24, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
od 21. 12. 2013 do 08. 04. 2015
Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2426/4, PSČ 70200
od 24. 02. 2011 do 21. 12. 2013


Název/Jméno: FOJTÍKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015

Adresa: Ostrava - Poruba, Záhumenní 113/61, PSČ 70800
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015


Název/Jméno: ZAPLETALOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Plesná, Karla Svobody 275/14a, PSČ 72527
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015
Ostrava - Plesná, K.Svobody 275/14A, PSČ 72527
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011
Ostrava - Plesná, K.Svobody 275
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007


Název/Jméno: ŠMEHLÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015

Adresa: Ostrava - Antošovice, Lopuchová 75/27, PSČ 71100
od 24. 02. 2011 do 08. 04. 2015


Název/Jméno: GUZIANA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011

Adresa: Ostrava - Poruba, Františka Čechury 4464/6, PSČ 70800
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: VEČERKOVÁ LUDMILA

IČO: 87429730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011

Adresa: Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 1169/8, PSČ 70900
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: KALETA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011

Adresa: Ostrava - Poruba, Ivana Sekaniny 1796/7, PSČ 70800
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: LUZAR LEO

IČO: 48715051

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Bělský les, Ladislava Hosáka 998/7, PSČ 70030
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011
Ostrava - Bělský les, Ladislava Hosáka 998/7
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007


Název/Jméno: PIECH ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011

Adresa: Ostrava - Výškovice, Výškovická 444/147, PSČ 70030
od 29. 03. 2007 do 24. 02. 2011


Název/Jméno: PŘIKRYLOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Výškovice, Srbská 19
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007


Název/Jméno: LINDOVSKÝ MIROSLAV

IČO: 67696783

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Zábřeh, Karpatská 20/2857
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007


Název/Jméno: HERÁKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Slezská Ostrava, Nad Ostravicí 6/1359
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007
Ostrava-Slezská Ostrava, Nad Ostravicí 6
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: ŠTEFEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 29. 03. 2007

Adresa: Ostrava - Moravská Ostrava, Zborovská 22/2501
od 06. 11. 2003 do 29. 03. 2007
Ostrava-Moravská Ostrava, Zborovská 22
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: OKOUN JAN

IČO: 60051787

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2003 do 06. 11. 2003

Adresa: Ostrava-Vítkovice, Závodní 98
od 07. 01. 2003 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: HUŤKA MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003

Adresa: Ostrava-Jih, Volgogradská 61
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: PABJAN PAVEL

IČO: 88675297

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Chalupníkova 54
od 25. 11. 2002 do 06. 11. 2003


Název/Jméno: ABRAHAMČÍK PETR

IČO: 2515911

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 04. 2002 do 25. 11. 2002

Adresa: Háj ve Slezsku, část Smolkov, Luční 142
od 05. 04. 2002 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: MERTA VĚNOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 2000 do 16. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 do 29. 02. 2000

Adresa: Ostrava-Dubina, J. Matuška 30/9
od 20. 01. 1997 do 16. 06. 2003


Název/Jméno: DLABAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 do 05. 04. 2002

Adresa: Stará Ves nad Ondřejnicí 397
od 29. 02. 2000 do 05. 04. 2002


Název/Jméno: KELNER RADIM

IČO: 70644080

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 do 05. 04. 2002

Adresa: Havířov-Město, Čs. Armády 9
od 29. 02. 2000 do 05. 04. 2002


Název/Jméno: MIŠUN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 do 07. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1996 do 29. 02. 2000

Adresa: Ostrava-Výškovice, Břustkova 17
od 17. 01. 1996 do 07. 01. 2003


Název/Jméno: MECA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1997 do 05. 04. 2002

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 11 .
od 08. 07. 1997 do 05. 04. 2002


Název/Jméno: ŽYWCZOK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 1997 do 09. 10. 2003

Adresa: Karviná-Fryštát, Zámecká 96/1
od 08. 07. 1997 do 09. 10. 2003


Název/Jméno: KOŠNOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1997 do 03. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 01. 1996 do 08. 07. 1997

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Svazácká 23
od 17. 01. 1996 do 03. 01. 2004


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1997 do 29. 02. 2000

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, Klasova 8a
od 08. 07. 1997 do 29. 02. 2000


Název/Jméno: ZYWCZOK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1997 do 08. 07. 1997

Adresa: Karviná-Fryštát, Zámecká 96/1
od 20. 01. 1997 do 08. 07. 1997


Název/Jméno: HERCÍKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 1996 do 08. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 17. 01. 1996

Adresa: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 16
od 17. 01. 1996 do 08. 07. 1997
Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 16
od 01. 10. 1992 do 17. 01. 1996


Název/Jméno: CHMURA ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1996 do 29. 05. 2002

Adresa: Ostrava 1, Sokolská 88
od 17. 01. 1996 do 29. 05. 2002


Název/Jméno: TOMS VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1995 do 17. 01. 1996

Adresa: Ostrava-Moravská Ostrava, Hakenova 3
od 06. 10. 1995 do 17. 01. 1996


Název/Jméno: SEDLÁČEK JINDŘICH

IČO: 17034914

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1995 do 17. 01. 1996

Adresa: Ostrava - Výškovice, Lužická 5
od 24. 02. 1995 do 17. 01. 1996


Název/Jméno: ZINDEL ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 1995 do 17. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1994 do 24. 02. 1995

Adresa: Frýdek - Místek, Nad Lipinou 2925
od 24. 02. 1995 do 17. 01. 1996
Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2925
od 15. 12. 1994 do 24. 02. 1995


Název/Jméno: ŠVEC JOSEF

IČO: 46706151

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1994 do 25. 11. 2002

Adresa: Ostrava-Výškovice, Charvátská 11
od 15. 12. 1994 do 25. 11. 2002


Název/Jméno: POHL LEOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 24. 02. 1995

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, Samova 4
od 01. 10. 1992 do 24. 02. 1995


Název/Jméno: RYBIAŘ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 do 15. 12. 1994

Adresa: Ostrava-Hrabůvka, V. Huga 22
od 01. 10. 1992 do 15. 12. 1994


Název/Jméno: VANDROL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 do 29. 02. 2000

Adresa: Ostrava - Mar. Hory, Mojmírovců 26
od 01. 10. 1992 do 29. 02. 2000


Název/Jméno: STANČÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 do 08. 07. 1997

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Klasova 8a
od 01. 10. 1992 do 08. 07. 1997


Název/Jméno: ČURDOVÁ SYLVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 do 08. 07. 1997

Adresa: Ostrava - Poruba, K. Šmidkého 1827
od 01. 10. 1992 do 08. 07. 1997


Název/Jméno: PLINTA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 do 15. 12. 1994

Adresa: Ostrava - Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 136
od 01. 10. 1992 do 15. 12. 1994


Název/Jméno: MITÝSEK MICHAL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1992 do 06. 10. 1995

Adresa: Ostrava-Výškovice, Šeříkova 15
od 01. 10. 1992 do 06. 10. 1995


Název/Jméno: ĎURIÁN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1992 do 24. 02. 1995

Adresa: Ostrava-Zábřeh, Svornosti 31
od 01. 10. 1992 do 24. 02. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 2005

Obory činnosti: - pořádání seminářů a školení
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 2005

Obory činnosti: - pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- pořádání tanečních zábav a diskoték
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- provozování cirkusových představení a varieté
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- provozování pouťových atrakcí
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- rekreačních zábavních parků
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka v oblasti umění a společenského tance

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:4. 7. 2005

Obory činnosti: - výtvarného umění
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- baletu a uměleckého tance
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008
- výuka společenského tance
od 04. 07. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výuka jazyků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 1. 2005

Obory činnosti: - výuka jazyků
od 31. 01. 2005 do 30. 06. 2008
- výuka znakové řeči
od 31. 01. 2005 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Mgr. Pavel Žywczok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Cestovní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:1. 4. 2001


Cestovní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 1. 1999

Odpovědní zástupci: Mgr. Pavel Žywczok

Zánik oprávnění:27. 10. 2000


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 6. 1996

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl


Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 5. 1995

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Provoz kulturních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Mgr. Pavel Žywczok

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Agenturní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Miloslava Hercíková

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: Michal Mitýsek

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Obory činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
od 02. 07. 2009
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 04. 07. 2005 do 02. 07. 2009
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 04. 07. 2005
Výuka v oblasti umění a společenského tance
od 04. 07. 2005 do 02. 07. 2009
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 04. 07. 2005 do 02. 07. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 04. 07. 2005 do 02. 07. 2009
Výuka jazyků
od 31. 01. 2005 do 02. 07. 2009
Pronájem strojů a přístrojů
od 25. 05. 1995 do 02. 07. 2009
Provoz kulturních zařízení
od 10. 12. 1992 do 02. 07. 2009
Reklama, propagace a inzerce
od 10. 12. 1992 do 02. 07. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 12. 1992 do 02. 07. 2009
Agenturní činnost
od 10. 12. 1992 do 02. 07. 2009
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 10. 12. 1992
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 10. 12. 1992
Velkoobchod a maloobchod
od 10. 12. 1992
Zprostředkování obchodu a služeb
od 10. 12. 1992
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
od 01. 10. 1992 do 02. 07. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 01. 10. 1992


Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 10. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Jan Vogl

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47151595

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
1888563" Q " video v.o.s. "v likvidaci"47984864Ostrava-Výškovice, Dům kultury, PSČ 70400
1071641"Společenství pro dům čp. 268, 269 Kozolupy"72035773č.p. 268, 330 32 Kozolupy
1549243"SPORTOVNÍ KLUB ARNIKA PLZEŇ" z.s.45332061Havířská 580/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
129277"TAMA TÁBOR, spol. s r. o.""v likvidaci"46682627Jeremenkova 763/88, Podolí, 140 00 Praha 4
916869AAA Realitní fond, a.s.27413934Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 11000

Související osoby

#NázevICOAdresa
728903ŘÍHA JIŘÍOldřichov 86
728907Dvořák VáclavMostek 4
728906Hrbek MiroslavPohnání 25
728905Pěknic JosefTábor, Ke Chlumu 281
704738SEDLÁK JANTábor, Moskevská 2718

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí