Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem Dům kultury  města Ostravy, a.s., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 515. Její identifikační číslo je 47151595

Výpis z obchodního rejstříku Dům kultury  města Ostravy, a.s.

Datum zápisu: 1. 10. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 515

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: jg8t4zb

Předmět podnikání: Výuka v oblasti umění a společenského tance
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení...
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výuka jazyků
Cestovní kancelář
Cestovní kancelář
Hostinská činnost
Pronájem strojů a přístrojů
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Agenturní činnost
Reklama, propagace a inzerce
Provoz kulturních zařízení
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 03. 2015

  Počet členů dozorčí rady: 6
od 19. 08. 2014 od 08. 04. 2015

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 08. 2014 od 20. 03. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 08. 2014 od 20. 03. 2015

  Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26.7.2011 za přítomnosti 8 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 8 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění, společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Dům kultury města ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se snižuje o 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 103 000 000,-Kč (slovy: jedno sto tři miliónů korun českých) na sníženou hodnotu základního kapitálu 91 000 500,-Kč (slovy: devadesát jeden milión pět set korun českých).2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. má být provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akce ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 88.350,-Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s.
od 26. 08. 2011 od 19. 08. 2014

  Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ: 729 30, IČ: 00845451.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč na jednu akcii.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce akcií č. 00662/2002/OFR ze dne 29. dubna 2002 uzavřené mezi jediným akcionářem a společností.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Dohoda o započtení peněžité pohledávky Statutárního města Ostravy ve výši 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií bude uzavřena mezi společností a Statutárním městem Ostrava do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Celá hodnota pohledávky ve výši 12.000.000,-Kč bude v dohodě o započtení započítána vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Dohoda o započtení pohledávky musí být písemná a nabude účinnosti dnem uzavření.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 91.000.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů korun českých) o 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na 103.000.000,-Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých).
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Základní kapitál se zvyšuje upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v zaknihované podobě.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  S využitím přednostního práva lze upsat 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 100.000,-Kč za každou akcii.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 120/910 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.
od 19. 07. 2004 od 26. 10. 2004

  2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištěnízvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitéhovkladu, kterým je jediný akcionář, a to Odborová centrálaVítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02,identifikační číslo: 14 45 00 03.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje obchodní společnost Dům kultury Vítkovice, akciová společnostse sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 1515 95, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě v oddíle B, vložka 515, a to místnost předsedypředstavenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00hodin.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dotřiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu tétolhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedyoznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslanýmakcionáři na adresu v seznamu akcionářů, akcie budou upsányzpůsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnousmlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvníchstran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnutoulhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií;
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských;
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmje akcionář, tedy Odborová centrála Vítkovice se sídlemOstrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo:14 45 00 03; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsounemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1282 pro katastrálníúzemí Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava.Jedná se o obč. vybavenost na pozemku parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelního čísla 2514/6 -zastavěná plocha a nádvoří.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce Ing. Čestmíra Kuděly, Ostrava-Moravská Ostrava,J. Brabce 7 ze dne 11.3.2002 pod pořadovým číslem 616/22částkou 5.454.000,-Kč (slovy:pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých) s tím, že navklad vkladatele se započítává částka ve výši 5.000.000,-Kč(slovy: pětmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vkladbude vydáno akcionáři 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií sjmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) v zaknihované podobě znějící na jméno;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění zatento nepeněžitý vklad.Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jakoprotiplnění, tedy částka ve výši 454.000,-Kč (slovy:čtyřistapadestáčtyřitisíce korun českých), bude použit na tvorburezervního fondu.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost v předmětunepeněžitého vkladu vykonává svůj předmět podnikání. Hodnotatohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost sesídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo:47 15 15 95, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 ks(slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jménoo jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budouvydány v zaknihované podobě a nebudou registrovány.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury Vítkovice,akciová společnost se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,-Kč,slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky86,000.000,-Kč, slovy: osmdesátšestmilionů korun českých načástku 91.000.000,-Kč, slovy: devadesátjedenmilion korunčeských.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 25. 06. 2002 od 19. 07. 2004

  Jediný akcionář:Odborová centrála Vítkovicese sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 101IČ: 14 45 00 03
od 17. 08. 1999 od 05. 02. 2003

  Den vzniku: 1.10.1992
od 01. 10. 1992

Akcie

Počet: 1 030 ks v hodnotě: 88350 - v zaknihované podobě - kmenové akcie na jméno
od 04. 11. 2011

Vlastníci

Název/Jméno: Statutární město Ostrava

IČO: 845451

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 05. 02. 2003


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VOGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 03. 01. 2004


Název/Jméno: GOLOVÁ STANISLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 01. 2004


Název/Jméno: GRZEGORZ ROMAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 07. 1997


Název/Jméno: BEDNÁŘ KAMIL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: CIGÁNEK VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 06. 08. 2015


Název/Jméno: STRÁDALOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 04. 2016


Název/Jméno: RACEK ILJA

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 08. 04. 2015
Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 06. 11. 2003


Název/Jméno: Mgr. MARCELA MRÓZKOVÁ HEŘÍKOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 08. 04. 2015


Název/Jméno: FEIKOVÁ LUCIE

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 od 05. 04. 2016


Název/Jméno: KRÁL LUKÁŠ

IČO: 76625303

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 od 05. 04. 2016


Název/Jméno: PROKEŠOVÁ MIRIAM

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 04. 2015 od 05. 04. 2016


Název/Jméno: STEJSKAL TOMÁŠ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: KOUTNÝ ALEŠ

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: SEKERÁKOVÁ YVETA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: FOJTÍKOVÁ LENKA

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: ZAPLETALOVÁ RADANA

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: ŠMEHLÍK FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 24. 02. 2011 od 08. 04. 2015


Název/Jméno: GUZIANA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: VEČERKOVÁ LUDMILA

IČO: 87429730

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: KALETA PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: LUZAR LEO

IČO: 48715051

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011
Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: PIECH ZDENĚK

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2007 od 24. 02. 2011


Název/Jméno: PŘIKRYLOVÁ LIBUŠE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: LINDOVSKÝ MIROSLAV

IČO: 67696783

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 06. 11. 2003 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: HERÁKOVÁ HANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: ŠTEFEK IVAN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 29. 03. 2007


Název/Jméno: OKOUN JAN

IČO: 60051787

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 07. 01. 2003 od 06. 11. 2003


Název/Jméno: HUŤKA MARIÁN

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 06. 11. 2003


Název/Jméno: PABJAN PAVEL

IČO: 88675297

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 25. 11. 2002 od 06. 11. 2003


Název/Jméno: ABRAHAMČÍK PETR

IČO: 2515911

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 05. 04. 2002 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: MERTA VĚNOMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 02. 2000 od 16. 06. 2003
Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 1997 od 29. 02. 2000


Název/Jméno: DLABAČ VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 od 05. 04. 2002


Název/Jméno: KELNER RADIM

IČO: 70644080

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 od 05. 04. 2002


Název/Jméno: MIŠUN LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 29. 02. 2000 od 07. 01. 2003
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1996 od 29. 02. 2000


Název/Jméno: MECA BŘETISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1997 od 05. 04. 2002


Název/Jméno: ŽYWCZOK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 07. 1997 od 09. 10. 2003


Název/Jméno: KOŠNOVSKÝ MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 08. 07. 1997 od 03. 01. 2004
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 17. 01. 1996 od 08. 07. 1997


Název/Jméno: STANĚK JIŘÍ

IČO: 67244416

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 07. 1997 od 29. 02. 2000


Název/Jméno: ZYWCZOK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 1997 od 08. 07. 1997


Název/Jméno: HERCÍKOVÁ MILOSLAVA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 17. 01. 1996 od 08. 07. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 17. 01. 1996


Název/Jméno: CHMURA ROSTISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 17. 01. 1996 od 29. 05. 2002


Název/Jméno: TOMS VRATISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 06. 10. 1995 od 17. 01. 1996


Název/Jméno: SEDLÁČEK JINDŘICH

IČO: 64429415

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 24. 02. 1995 od 17. 01. 1996


Název/Jméno: ZINDEL ALEŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 24. 02. 1995 od 17. 01. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 15. 12. 1994 od 24. 02. 1995


Název/Jméno: ŠVEC JOSEF

IČO: 16718143

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 15. 12. 1994 od 25. 11. 2002


Název/Jméno: POHL LEOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 24. 02. 1995


Název/Jméno: RYBIAŘ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 10. 1992 od 15. 12. 1994


Název/Jméno: VANDROL VLADIMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 od 29. 02. 2000


Název/Jméno: STANČÍK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 od 08. 07. 1997


Název/Jméno: ČURDOVÁ SYLVA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 od 08. 07. 1997


Název/Jméno: PLINTA KAREL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 01. 10. 1992 od 15. 12. 1994


Název/Jméno: MITÝSEK MICHAL

IČO: 63348942

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 10. 1992 od 06. 10. 1995


Název/Jméno: ĎURIÁN JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 10. 1992 od 24. 02. 1995


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Výuka v oblasti umění a společenského tance

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 2005

Odpovědní zástupci: 23872

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 2005

Odpovědní zástupci: 1200835

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 2005

Odpovědní zástupci: 368271

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:04. 07. 2005

Odpovědní zástupci: 520705

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výuka jazyků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:31. 01. 2005

Odpovědní zástupci: 23872

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Cestovní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:11. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 368271

Zánik oprávnění:27. 10. 2000


Cestovní kancelář

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:11. 01. 1999

Odpovědní zástupci: 1200835

Zánik oprávnění:01. 04. 2001


Hostinská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:10. 06. 1996

Odpovědní zástupci: 520705


Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:25. 05. 1995

Odpovědní zástupci: 1200835

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 520705

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Agenturní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 23872

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 1200835

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Provoz kulturních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 12. 1992

Odpovědní zástupci: 368271

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 520705

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 10. 1992

Odpovědní zástupci: 368271


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ47151595

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
1148490"Společenství pro dům čp. 268, 269 Kozolupy"72035773268, 33032 Kozolupy
623864"SPORTOVNÍ KLUB ARNIKA PLZEŇ" z.s.45332061Havířská 580/7, 30100 Plzeň
1282771"TAMA TÁBOR, spol. s r. o.""v likvidaci"46682627Jeremenkova 763/88, 14000 Praha
565297AGROPROJEKT Pardubice a.s. v likvidaci46504907Pardubice, 53002, , Jana Palacha, 1552
780824Al system, spol. s r.o.25351869Husova 887/9, 77900 Olomouc
690560ALL & ING, s.r.o.25898566Fričova 262/6, 70900 Ostrava
86434ANACOT CAPITAL a.s.26840529Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 70200 Ostrava
665776Apatyka servis s.r.o.48027821K pérovně 945/7, 10200 Praha
544380ARISPOL s.r.o. "v likvidaci"25847376Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 6, PSČ 733 01
418627ATYKO, spol. s r. o.43389996Ostrovačice, Veverské Knínice 252, PSČ 664 81
637562BRESSON a.s.25124510Brojova 2113/16, 32600 Plzeň
507704Cafe & lounghe s.r.o., v likvidaci1773194Příkop 843/4, 60200 Brno
642797CASO, spol. s r.o. "v likvidaci"4396583173, 75611 Seninka
363812CKV Trading, a.s. "v likvidaci"47676361Ostrava, 70300, Vítkovice, Svatoplukova, 24/1222
306632CPB group a.s. v likvidaci65138309Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Bozděchova, 8
279826Credit Com,a.s., v likvidaci25533070Moravské Budějovice, 67600, Moravské Budějovice, nám. ČSA, 43
643174Czech Airlines Handling, a.s.25674285Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
541096Czech Digital Corporation, s.r.o.64258866Praha, 11000, Staré Město, Dlouhá, 727/39
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
138355Černá louka 2015 s.r.o. "v likvidaci"28619820Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, Ostrčilova, 2691/4
515127ČEZ Energetické služby, s.r.o.27804721Výstavní 1144/103, 70300 Ostrava
1014397DOM POLSKI, a.s.47151480Poděbradova 1152/53, 70200 Ostrava
888240DRUMONTÁŽ, výrobní družstvo577154Ostrava-Kunčice, areál NH, pošt. schránka 12, PSČ 719 00
1211044DSlaborator s.r.o.61943185Padlých hrdinů 801/5A, 73601 Havířov
452509Dům kultury VÍTKOVICE.122483Ostrava, 70924, , 28.října, 124

Související osoby

#NázevICOAdresa
341848ABRAHAMČÍK PETR2515911Husova 801, 74283 Klimkovice
61309ADAM ZDENĚK67993494Praha, 13000, Žižkov (Praha 3), K lučinám, 8/2488
279ADAMCOVÁ JANA65373499Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
37545ADAMEC PETR87743574Klášterská 2306, 58001 Havlíčkův Brod
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
127428ADÁMEK ROBERT64983099Výstavní 2475/6, 70900 Ostrava
601841ALBRECHT FRANTIŠEK76546489Seifertova 988/21, 13000 Praha
85769AMBROŽ JAN73756687Žižkova 678/22, 25101 Říčany
541481ANDĚL FRANTIŠEK67286755Přecechtělova 2242/9, 15500 Praha
379669ANDRLE ANTONÍN12985511Kpt. Poplera 365, 56601 Vysoké Mýto
270739AUGUSTIN ERIK76457575Na Vyhlídce 651, 67902 Rájec-Jestřebí
262675BAJOR BEDŘICH16647441Na Sovinci 918/17, 72400 Ostrava
377265BALCAŘÍK LUKÁŠ74115456Charvátská 144/5, 70030 Ostrava
520704BÁRTA ALOIS48418030Ostrava, 71500, Michálkovice, Charvátova, 5/640
243228BÁRTA LUBOMÍR63788551Fügnerova 1048/2, 41501 Teplice
218955BARTOŇ MIROSLAV46157514Za Drahou 1424, 75701 Valašské Meziříčí
52700BARTOŇ VÁCLAV63664763Sečská 1855/27, 10000 Praha
542315BARTOŠIC FRANTIŠEK18971296Ostrava, 70800, Poruba, Gen.Sochora, 1201
263864BARTŮŠKA ZDENĚK49076833Křemenáčová 186, 10400 Praha
262676BAŠTINSKÝ MARTIN44745958Františka Lýska 1600/8, 70030 Ostrava
217355BAUER DAVID7247140917, 67962 Horní Poříčí
38651BEDNAŘÍK RICHARD73298182Zengrova 550/101, 70300 Ostrava
68602BEHENSKÁ MARKÉTA60608731Zlatníky-Hodkovice, 25241, Zlatníky, Nová, 175
48654Bejček Eduard12263630Janovského 912/51, 17000 Praha
341816BENDOVÁ HANA47203196U Potoka 190, 74792 Háj ve Slezsku

Nejhledanější obsah

#JménoICOAdresa
Firma: AGROFERT, a.s.26185610Pyšelská 2327/2, 14900 Praha
Firma: Bytové družstvo Čéčova deset v likvidaci25185900České Budějovice, 37004, České Budějovice 3, Čéčova, 10
Firma: LESPRODUKT POPLZE s.r.o.62242521Dlouhá 730/35, 11000 Praha
Fyzická osoba: Jiří Wendl4930733983, 56301 Žichlínek
Firma: Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Nemocnice Ka41329091Golovinova 1559, 43201 Kadaň
Firma: ŠKODA AUTO a.s.177041tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav
Firma: ČEZ, a. s.45274649Duhová 1444/2, 14000 Praha
Firma: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.27773035Hyundai 700/1, 73951 Nižní Lhoty
Firma: UNIPETROL, a.s.61672190Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha
Fyzická osoba: Jiří Kubice69483876Na Šutce 242/24, 18200 Praha
Firma: FOXCONN CZ s.r.o.25938002U Zámečku 27, 53003 Pardubice
Fyzická osoba: David Štička73254860Slunečná 342, 75111 Radslavice
Fyzická osoba: Václav Kroul4446961613, 56169 Červená Voda
Fyzická osoba: Bohuslav Kybal40565874Fibichova 640/3, 36017 Karlovy Vary
Fyzická osoba: Miloslav Mrázek43793606Svídnická 513/6, 18100 Praha
Firma: Společenství pro dům Koubovka 896 a 897, Červený Kostelec28769392Koubovka 897, 54941 Červený Kostelec
Firma: OREA Praha, Středisko praktického vyučování14702231Mariánské Lázně, 35301, , MLADĚJOVSKÉHO, 150
Firma: ZAPOVITs.r.o.27883094U Pernštejnských 1380/6, 14000 Praha
Firma: Česká asociace zemědělských studentů Brno48512311Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Firma: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.14 Kladno - Dubí68404522Dánská 2265, 27201 Kladno

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
13966AMIROMA, spol. s r.o. "v likvidaci"25852116Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2556/124, PSČ 702 00
544380ARISPOL s.r.o. "v likvidaci"25847376Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 6, PSČ 733 01
104631ATV - STUDIO, s.r.o. "v likvidaci"25839705Ostrava-Moravská Ostrava, Chelčického 693/7, PSČ 702 00
812403BANAMI TV a.s.25339338Kpt. Vajdy 3046/2, 70030 Ostrava
595061ČAJOVNA OSTRAVA s.r.o.2538991228. října 2556/124, 70200 Ostrava
2139743ČEMOINVEST s.r.o.1526808028. října 2556/124, 70200 Ostrava
2652812Dům kultury  města Ostravy, a.s.4715159528. října 2556/124, 70200 Ostrava
452509Dům kultury VÍTKOVICE.122483Ostrava, 70924, , 28.října, 124
3310424FREE COMPANY, s.r.o.25378562Krajní 438, 73934 Václavovice
1528787Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace373222Ostrava, 70200, Moravská Ostrava, 28.října, 124
588960Janáčkův filharmonický sbor mladých, z. s.329127828. října 2556/124, 70200 Ostrava
2107638Janáčkův máj, o.p.s.2680788228. října 2556/124, 70200 Ostrava
877256KaP system, s.r.o.2865555928. října 2556/124, 70200 Ostrava
504432LAURA, spol. s r.o. "v likvidaci"15502848Ostrava, 70002, Hrabůvka, ul. 28. října, 124
2925759OS pracovníků kulturních zařízení Odborová organizace Dům kultury města Ostravy, a.s.7115580528. října 2556/124, 70200 Ostrava
2612542Podostrava z.s.362129428. října 2556/124, 70200 Ostrava
783175RIVER POWER, s.r.o.61943070Hlubinská 1378/36, 70200 Ostrava
1366953Sdružení Camerata Janáček2657965128. října 2556/124, 70200 Ostrava
2839785SKI SYSTEM HOLDING a.s. " v likvidaci "47677058108, 73938 Dolní Domaslavice
89222SOLCA s.r.o.2685223328. října 2556/124, 70200 Ostrava
1734621TGS spol. s r.o. "v likvidaci"6236171628. října 2556/124, 70200 Ostrava
2482500TRANSCARE INTERNATIONALE SPEDITION spol. s.r.o.2536586028. října 2556/124, 70200 Ostrava
236960ZO OS KOVO Dům kultury Vítkovice a.s.64626954Ostrava, 70924, , 28.října, 124
442563ZO UNIE OS orchestrálních hudebníků ČR Janáčkova filharmonie6573708328. října 2556/124, 70200 Ostrava

Fyzické osoby v okolí