EBEH Opatovice, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem EBEH Opatovice, a.s., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 584. Jeho identifikační číslo je 45534292

 
 

Výpis z obchodního rejstříku EBEH Opatovice, a.s.

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 584

Identifikační číslo:45534292

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4vdejy8

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Opravy a montáž měřidel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vodoinstalatérství, topenářství
Úprava a rozvod užitkové vody
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu,...
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Ubytovací služby
Skladování materiálu a zboží
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba zboží z plastů mimo činností uvedených v přílohách zákona č....
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Testování, měření a analýzy
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Opravy motorových vozidel
Provozování zařízení sloužícího regeneraci a rekondici - sauna
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem nemovitostí včetně s nimi souvisejících strojů a zařízení
Praní prádla
Přečerpávání kapalných paliv do autocisteren pomocí stáčecích...
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Sídlo: Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 53213
od 01. 05. 1992
Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 9.6.2014 bylo zrušeno rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 o zrušení společnosti s likvidací. Zrušením rozhodnutí o zrušení společnosti EBEH Opatovice, a.s. zaniká funkce likvidátora a v obchodní firmě se zrušuje dodatek "v likvidaci".
od 27. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 06. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Lukáš Maršálek. Společnost vstoupila do likvidace dnem 1.8.2013.
od 21. 08. 2013

  Dne 4.4.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromoady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 269 177 237 Kč (z původních 1 271 199 600 Kč na 2 022 363 Kč) snížením jmenovité hodnoty všech 1 155 636 ks akcií emitovaných spolenčostí z 1100 Kč na akcii na 1,75 Kč na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny jedinému akcionáři.
od 04. 05. 2011

  Dne 18. května 2010 jediný akcionář společnosti rozhodl o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a schválil projekt rozdělení společnosti odštěpením ze dne 15. dubna 2010, na jehož základě došlo k odštěpení částí jmění společnosti, specifikovaných v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnické společnosti, a to na společnost Elektrárny Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13 a na společnost NPTH, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13.
od 01. 08. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, konaná dne 26. srpna 2005, přijala toto usnesení:URČENÍ HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. se sídlem v Opatovicích nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 45 53 42 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., vložky 584 (dále jen "Společnost") s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti přesahujícím 90 % je společnost International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemí, 1079LH, Amsterdam, Amsteldijk 166-6, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové Komory pro Amsterdam, číslo vložky 34164316 (dále jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti jejichž jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, neboť je vlastníkem 1.144.984 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.100,- Kč (dále jen "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,08% základního kapitálu Společnosti. Skutečnost, že Hlavního akcionář je vlastníkem Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí, jak bylo uvedeno výše, 99,08 % základního kapitálu Společnosti je osvědčena: (i)výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavní akcionáře ke dni 4.8.2005, tj. ke dni přecházejícímu doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku: (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k 19.8.2005 tj. k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady: (iii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 5.8.2005 a (iv) čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 26.8.2005, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku.PŘECHOD OSTATNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i Obchodního zákoníku schvaluje přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.VÝŠE PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 Obchodního zákoníku) za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.808,- Kč (slovy pěttisícosmsetosm korun českých) za jednu akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písemnem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným prof. ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., IČ 10134611, dne 5.8.2005 (dále jen "Znalecký posudek"), v závěru znaleckého posudku se uvádí: "Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. dospěl k závěru, že navrhovaná výše protiplnění hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku".Představenstvo Společnosti dle jeho sdělení považuje na základě jemu dostupných informací včetně závěrů Znaleckého posudku, navrženou výši Protiplnění za spravedlivou.POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3, a 5 Obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20 (dále jen "Banka").Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude všem Oprávněným osobám sdělen písemně na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů do 14 dnů ode Dne účinnosti přechodu Akcií.
od 16. 08. 2006

  Dle smlouvy o fúzi ze dne 6. 5. 2003 přešlo na společnostElektrárny Opatovice, a.s. jmění zanikající společnosti -TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. se sídlem Pardubice,Arnošta z Pardubic 676, PSČ 530 02, identifikační číslo60 93 05 60.
od 30. 06. 2003

  Valná hromada akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP,a.s.) na svém zasedání dne 30.5.2002 schválila předložený návrhpředstavenstva společnosti na snížení základního kapitáluspolečnosti o částku 40.421.700,-- Kč (slovy:čtyřicetmilionůčtyřistadvacetjedentisícsedmset korun českých).Toto snížení základního kapitálu společnosti je prováděnov souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na zrušení veřejnéobchodovatelnosti akcií EOP, a.s., na následný povinný veřejnýnávrh akcionářům společnosti o koupi jejich akcií a vyvedenítěchto akcií z majetku EOP, a.s.
od 03. 10. 2002 do 13. 06. 2003

  Dodatek ke stanovám schválen valnou hromadou dne 10.8.1993
od 20. 09. 1993 do 21. 05. 1998

  Nové stanovy schváleny dne 20.5.1993.
od 13. 07. 1993 do 21. 05. 1998

  Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 5.11.1992.
od 26. 11. 1992 do 21. 05. 1998

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32na který přešel majetek státního podniku České energetickézávody ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1,75 Kč - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 06. 2014

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1,75 Kč - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2012 do 30. 01. 2012

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 19. 10. 2004 do 19. 10. 2004

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 13. 06. 2003 do 13. 06. 2003

Počet: 1 192 383 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 01. 11. 2000 do 01. 11. 2000

Počet: 1 035 883 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 09. 12. 1994 do 09. 12. 1994

Počet: 886 835 ks v hodnotě: 1100 - akcie na majitele
od 13. 07. 1993 do 13. 07. 1993

Počet: 156 500 ks v hodnotě: 1100 - akcie na jméno
od 13. 07. 1993 do 13. 07. 1993

Počet: 156 500 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 26. 11. 1992 do 26. 11. 1992

Počet: 886 835 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 26. 11. 1992 do 26. 11. 1992

Počet: 843 782 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Počet: 148 903 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 01. 05. 1992 do 01. 05. 1992

Vlastníci

Název/Jméno: EP Energy, a.s.

IČO:29259428

Adresa: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
od 07. 01. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 01. 2014


Název/Jméno: EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD

Adresa: Akropoleos, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, Kyperská republika
od 01. 01. 2010 do 07. 01. 2014

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2010 do 07. 01. 2014


Název/Jméno: International Power Holdings B.V.

Adresa: Amsterdam, De Lairessestraat 111-115, 1075HH, Nizozemské království
od 10. 03. 2008 do 01. 01. 2010

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 03. 2008 do 01. 01. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPRINGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2010

Adresa: Pod kapličkou 2846/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 16. 07. 2015
Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Křišťálová 3325/13, PSČ 46602
od 01. 01. 2010 do 16. 07. 2015


Název/Jméno: MARŠÁLEK LUKÁŠ

Funkce: Likvidátor
od 21. 08. 2013 do 27. 06. 2014

Adresa: č.p. 439, 664 06 Viničné Šumice
od 21. 08. 2013 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 do 22. 12. 2010

Adresa: Praha - Strašnice, Sečská 1962/18, PSČ 10000
od 21. 10. 2010


Název/Jméno: NOVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 do 22. 12. 2010

Adresa: Husinec - Řež, Červená skála 325, PSČ 25068
od 21. 10. 2010


Název/Jméno: VOJTOVÁ HANA

IČO: 71843108

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010

Adresa: Praha 8, Hnězdenská 6, PSČ 18100
od 21. 10. 2010


Název/Jméno: LUCIE KOSTNÍKOVÁ ZAPOTILOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 do 04. 05. 2011

Adresa: Stará Boleslav, Halaškova 909, PSČ 25001
od 21. 10. 2010 do 04. 05. 2011


Název/Jméno: HAVRÁNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 do 21. 10. 2010

Adresa: Hradec Králové, Vysocká 552, PSČ 50011
od 29. 03. 2010 do 21. 10. 2010


Název/Jméno: KREJČÍ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011

Adresa: Praha 6 - Suchdol, Starosuchdolská 61/11, PSČ 16500
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011

Adresa: Praha 5 - Hlubočepy, Borského 667, PSČ 15200
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011


Název/Jméno: RATTAJ IGOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2010 do 21. 10. 2010

Adresa: 81102 Bratislava, Drotárska cesta 94, Slovenská republika
od 01. 01. 2010 do 21. 10. 2010


Název/Jméno: DIVÍŠEK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2010 do 21. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2007 do 01. 01. 2010

Adresa: Hradec Králové, U Melounky 589
od 30. 04. 2007 do 21. 10. 2010


Název/Jméno: DEML JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2010 do 21. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2007 do 01. 01. 2010

Adresa: Pardubice, Bartoňova 846
od 30. 04. 2007 do 21. 10. 2010


Název/Jméno: KUDRNÁČ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011

Adresa: Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 402, PSČ 50302
od 01. 01. 2010 do 04. 05. 2011


Název/Jméno: ČECHLOVSKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2007 do 21. 10. 2010

Adresa: Chrudim, Švermova 458, PSČ 53701
od 22. 01. 2009 do 21. 10. 2010
Chrudim, Tyršovo náměstí 565
od 30. 04. 2007 do 22. 01. 2009


Název/Jméno: VONDROUŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 01. 2009 do 21. 10. 2010

Adresa: Opatovice nad Labem, Smetanova 235, PSČ 53345
od 22. 01. 2009 do 21. 10. 2010


Název/Jméno: HAGGAN JAMES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 do 01. 01. 2010

Adresa: Pardubice, Zelenobranská 70, PSČ 53002
od 22. 08. 2007 do 01. 01. 2010


Název/Jméno: NIGEL HUBERT CARTER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 2007 do 01. 01. 2010

Adresa: Praha 2 - Nové Město, Odborů 289, PSČ 12000
od 22. 08. 2007 do 01. 01. 2010


Název/Jméno: Walton David

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2008 do 01. 01. 2010

Adresa: 30 Fairways, Lyndhurst, West Monkseaton, Whitley Bay, Tyne & Wear, NE259YG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 22. 05. 2008 do 01. 01. 2010


Název/Jméno: ČÁP BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2002 do 01. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 1999 do 29. 01. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 do 14. 08. 1996

Adresa: Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1094, PSČ 50002
od 30. 04. 2007 do 01. 01. 2010
Hradec Králové, Smetanovo nábř. 1094, PSČ 50002
od 13. 10. 1999 do 30. 04. 2007
Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1094
od 13. 07. 1993 do 14. 08. 1996


Název/Jméno: RICHARD JOHN LAPPIN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2002 do 22. 05. 2008

Adresa: Praha 6 - Bubeneč, Charlese de Gaulla 1096/21, PSČ 16000
od 06. 12. 2006 do 22. 05. 2008
Praha 6 - Břevnov, Tomanova 1899/206, PSČ 16000
od 02. 08. 2005 do 06. 12. 2006
Praha 6, U Dejvického rybníčku 21
od 29. 01. 2002 do 02. 08. 2005


Název/Jméno: VALENTA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1994 do 22. 01. 2009

Adresa: Pardubice 23 - Dražkovice 148, PSČ 53333
od 26. 06. 2006 do 22. 01. 2009
Dražkovice 148
od 08. 09. 1994 do 26. 06. 2006


Název/Jméno: HEJČL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2002 do 22. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen předstevnstva
od 29. 01. 2002 do 18. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993

Adresa: Třebechovice pod Orebem, Týništská 1263, PSČ 50346
od 29. 01. 2002 do 22. 08. 2007
Hradec Králové, Gebauerova 1072, PSČ 50002
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993


Název/Jméno: ANDREW WILSON GARNER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2005 do 01. 01. 2010

Adresa: Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 32, PSČ 12000
od 02. 08. 2005 do 01. 01. 2010


Název/Jméno: Michael Joseph Causton

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 2000 do 22. 08. 2007

Adresa: Kirk, Smeaton, 4 Manor Close, Pontetract, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 01. 11. 2000 do 22. 08. 2007


Název/Jméno: LIBÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2000 do 30. 04. 2007

Adresa: Chrudim II, Novoměstská 71
od 25. 04. 2000 do 30. 04. 2007


Název/Jméno: DEXTER CHARLES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2002 do 02. 08. 2005

Adresa: Praha 7, U Studánky 13, PSČ 17000
od 08. 09. 2004 do 02. 08. 2005
Praha 1, Vězeňská 6, PSČ 11000
od 29. 01. 2002 do 08. 09. 2004


Název/Jméno: VLASÁK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 1999 do 30. 04. 2007

Adresa: Hradec Králové, Labská kotlina 988, PSČ 50002
od 13. 10. 1999 do 30. 04. 2007


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 2003 do 30. 04. 2007

Adresa: Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 53002
od 26. 04. 2003 do 30. 04. 2007


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2000 do 01. 11. 2000

Adresa: Šestajovice, Na Výsluní 557
od 25. 04. 2000 do 01. 11. 2000


Název/Jméno: SMITH RAYMOND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1999 do 25. 04. 2000

Adresa: Vasterne Hill Cottage, Vasterne Hill, Swindon, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 12. 10. 1999 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

IČO: 49476220

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 1999 do 13. 10. 1999

Adresa: Hradec Králové 11, tř. E. Beneše 1533, PSČ 50011
od 12. 10. 1999 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: SWANSON ANDREW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 05. 1998 do 25. 04. 2000

Adresa: Wanstead, Londýn E11 2DY, 3 Rutland Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 05. 1998 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: Paul Thomas Hardman Jenkinso

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 do 12. 10. 1999

Adresa: Newbury, Berkshire RG14 6 SZ, 3 Chiltern Close, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 05. 1998 do 12. 10. 1999


Název/Jméno: Ian William Nut

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 do 18. 10. 2002

Adresa: Yatton Keynell, Chipperham, Eston House, High Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 21. 05. 1998 do 18. 10. 2002


Název/Jméno: BĚLOHLÁVEK JIŘÍ

IČO: 87074681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 1997 do 21. 05. 1998

Adresa: Praha 6, Komornická 2050, PSČ 16000
od 01. 12. 1997 do 21. 05. 1998


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998

Adresa: Říčany, Nová 1565, PSČ 25101
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998


Název/Jméno: POSPÍŠIL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998

Adresa: Kladno, Štěpánská 2656, PSČ 27201
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998


Název/Jméno: ŠEDÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 do 14. 08. 1996

Adresa: Praha 6, Makovského 1339, PSČ 16300
od 14. 08. 1996 do 21. 05. 1998
Praha 1, Dlouhá 34
od 21. 12. 1995 do 14. 08. 1996


Název/Jméno: TEUCHMAN OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 13. 10. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995

Adresa: Hradec Králové, Mánesova 895
od 13. 07. 1993 do 13. 10. 1999


Název/Jméno: VAVŘINA JAROSLAV

IČO: 65235444

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 do 14. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 do 19. 09. 1995

Adresa: Přelouč, Pražská 142, okres Pardubice
od 21. 12. 1995 do 14. 08. 1996
Přelouč, Pražská 142, okres Pardubice
od 13. 07. 1993 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 do 01. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 4 - Spořilov, Klapálkova 11/2243, PSČ 14000
od 19. 09. 1995 do 01. 12. 1997


Název/Jméno: SLEZÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 do 26. 04. 2003

Adresa: Lány na Důlku 127
od 21. 12. 1995 do 26. 04. 2003


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 do 12. 10. 1999

Adresa: Praha 5, U Klikovky 23, PSČ 15000
od 19. 09. 1995 do 12. 10. 1999


Název/Jméno: RŮŽIČKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1995 do 21. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 1, Karlova 14
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: POUL ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1995 do 25. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 19. 09. 1995

Adresa: Opatovice nad Labem, Pohřebačka 39, okres Pardubice
od 19. 09. 1995 do 25. 04. 2000
Opatovice nad Labem, Pohřebačka 39, okres Pardubice
od 01. 05. 1992 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: HYPIUS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1994 do 08. 09. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993

Adresa: Hradec Králové, Na hrázce 485
od 01. 06. 1994 do 08. 09. 1994
Hradec Králové, Hrubínova 1451, PSČ 50002
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993


Název/Jméno: NOVÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 do 25. 04. 2000

Adresa: Chrudim, Nezvalova 1060
od 13. 07. 1993 do 25. 04. 2000


Název/Jméno: JUŘICA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 do 01. 06. 1994

Adresa: Opatovice nad Labem 233, okres Pardubice
od 13. 07. 1993 do 01. 06. 1994


Název/Jméno: FABINI PAVEL

IČO: 61830941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995

Adresa: Praha 5, Pražského 637
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: OSOBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 do 19. 09. 1995

Adresa: Praha 6, Nezvalova 34/1060
od 13. 07. 1993 do 19. 09. 1995


Název/Jméno: HAŇKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995

Adresa: Pardubice - Trnová, V zahrádkách 107
od 13. 07. 1993 do 21. 12. 1995


Název/Jméno: ŠARŠON JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993

Adresa: Hradec Králové, Hlavní 210, PSČ 50009
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993


Název/Jméno: KOLMAN OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993

Adresa: Hradec Králové, Šmilovského 1367, PSČ 50002
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993


Název/Jméno: SEIFERT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993

Adresa: Hradec Králové, Ivana Olbrachta 540, PSČ 50002
od 01. 05. 1992 do 13. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 7. 2002

Obory činnosti: - rozvod tepla v jiném než veřejném zájmu, provozování a servis lokálních předávacích stanic, čištění
od 24. 07. 2002 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity, nad 40 kg náplně tlakové nádoby, do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:1. 7. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 1. 2002

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Jindřich Šaršon


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:8. 8. 2001


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:8. 8. 2001


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 8. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Knop

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:1. 11. 2000


Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 4. 1998

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných směsí a umělého kameniva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 4. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hrazděra

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 4. 1998

Obory činnosti: - výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných směsí a umělého kameniva
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:1. 4. 1998

Obory činnosti: - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Vlkovič

Zánik oprávnění:31. 1. 2001


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:2. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Plovajko

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 3. 1998

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Příhoda

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1997

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 4. 1997

Obory činnosti: - technická pomoc
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Skladování materiálu a zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 7. 1996

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:8. 7. 1996

Obory činnosti: - vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 05. 12. 2001 do 11. 12. 2002
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 05. 12. 2001 do 11. 12. 2002
- skladování zboží
od 05. 12. 2001 do 11. 12. 2002

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Petrásek

Zánik oprávnění:11. 12. 2002


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1995

Zánik oprávnění:16. 5. 2002


Výroba zboží z plastů mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 6. 1995

Zánik oprávnění:13. 4. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Zánik oprávnění:2. 2. 2001


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:9. 6. 1995

Odpovědní zástupci: Karel Honysch

Zánik oprávnění:24. 11. 2005


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 4. 1993

Zánik oprávnění:10. 9. 1996


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 4. 1993

Zánik oprávnění:3. 10. 2000


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 4. 1993

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 4. 1993

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 05. 12. 2001 do 22. 03. 2005

Odpovědní zástupci: Aleš Dachovský

Zánik oprávnění:22. 3. 2005


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Příhoda

Zánik oprávnění:15. 5. 1996


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Zánik oprávnění:13. 4. 2000


Provozování zařízení sloužícího regeneraci a rekondici - sauna

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Zánik oprávnění:13. 4. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Petrásek

Zánik oprávnění:9. 3. 2001


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Karel Honysch

Zánik oprávnění:9. 3. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Zánik oprávnění:22. 3. 2005


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:5. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Petr Marek

Zánik oprávnění:22. 3. 2005


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Obory činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 21. 01. 2009
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 21. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 24. 07. 2002 do 22. 01. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 02. 01. 2002
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 02. 01. 2002 do 22. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 12. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 12. 2001
Úprava a rozvod užitkové vody
od 08. 08. 2001 do 22. 01. 2009
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 08. 08. 2001
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 04. 1998 do 22. 01. 2009
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 01. 04. 1998 do 22. 01. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 04. 1997 do 22. 01. 2009
Ubytovací služby
od 20. 11. 1996 do 22. 01. 2009
Specializovaný maloobchod
od 02. 04. 1993 do 22. 01. 2009
Velkoobchod
od 02. 04. 1993 do 22. 01. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 04. 1993 do 22. 01. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 02. 04. 1993 do 22. 01. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 02. 04. 1993
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 04. 1993

Odpovědní zástupci: František Vondrouš


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem nemovitostí včetně s nimi souvisejících strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Zánik oprávnění:5. 12. 2001


Praní prádla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Zánik oprávnění:24. 8. 2001


Přečerpávání kapalných paliv do autocisteren pomocí stáčecích zařízení - stáčení mazutu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Vladimír Plovajko

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Obory činnosti: - technický plyn, hutní materiál, chemické látky, demi voda
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Jaromír Příhoda

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Obory činnosti: - technický plyn, hutní materiál, chemické látky, demi voda
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Knop

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:2. 4. 1993

Obory činnosti: - strojů a zařízení pro průmysl
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 05. 12. 2001 do 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 6. 1992

Odpovědní zástupci: Ing. Václav Hrazděra

Zánik oprávnění:18. 11. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534292

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:11. 2. 2014

Související firmy

#NázevICOAdresa
948848" Družstvo Pštrossova 23"25617915Praha l, Pštrossova 23, PSČ 11000
3059262" M plus " spol. s r.o.43001432U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha
3267944"AVC Praha, spol. s r.o."47120207Hřenská 573/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8
3221427"REVENIR s.r.o. v likvidaci"26389347Švihov - Stropčice 26, PSČ 34012
2670641"Sasko - Čechy, spol. s r.o."49097679Litoměřice, Dlouhá 32, PSČ 41201

Související osoby