EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 584. Její identifikační číslo je 45534292

Výpis z obchodního rejstříku EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci

Datum zápisu: 1. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 584

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4vdejy8

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v...
Opravy a montáž měřidel
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Úprava a rozvod užitkové vody
Vodoinstalatérství, topenářství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu,...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
Ubytovací služby
Skladování zboží a manipulace s nákladem
Skladování materiálu a zboží
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba zboží z plastů mimo činností uvedených v přílohách zákona č....
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s...
Testování, měření a analýzy
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Provozování středisek kalibrační služby
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Provozování zařízení sloužícího regeneraci a rekondici - sauna
Opravy motorových vozidel
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky
Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Přečerpávání kapalných paliv do autocisteren pomocí stáčecích...
Praní prádla
Pronájem nemovitostí včetně s nimi souvisejících strojů a zařízení
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Silniční motorová doprava

Adresa společnosti

Skutečnosti

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.9.2016 byla společnost zrušena s likvidací a vstoupila do likvidace s účinností ke dni 1.10.2016.
od 05. 10. 2016

  Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 9.6.2014 bylo zrušeno rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 o zrušení společnosti s likvidací. Zrušením rozhodnutí o zrušení společnosti EBEH Opatovice, a.s. zaniká funkce likvidátora a v obchodní firmě se zrušuje dodatek "v likvidaci".
od 27. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 06. 2014

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 06. 2014

  Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Lukáš Maršálek. Společnost vstoupila do likvidace dnem 1.8.2013.
od 21. 08. 2013

  Dne 4.4.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromoady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 269 177 237 Kč (z původních 1 271 199 600 Kč na 2 022 363 Kč) snížením jmenovité hodnoty všech 1 155 636 ks akcií emitovaných spolenčostí z 1100 Kč na akcii na 1,75 Kč na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny jedinému akcionáři.
od 04. 05. 2011

  Dne 18. května 2010 jediný akcionář společnosti rozhodl o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a schválil projekt rozdělení společnosti odštěpením ze dne 15. dubna 2010, na jehož základě došlo k odštěpení částí jmění společnosti, specifikovaných v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnické společnosti, a to na společnost Elektrárny Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13 a na společnost NPTH, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13.
od 01. 08. 2010

  Mimořádná valná hromada společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, konaná dne 26. srpna 2005, přijala toto usnesení:URČENÍ HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. se sídlem v Opatovicích nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 45 53 42 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., vložky 584 (dále jen "Společnost") s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti přesahujícím 90 % je společnost International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemí, 1079LH, Amsterdam, Amsteldijk 166-6, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové Komory pro Amsterdam, číslo vložky 34164316 (dále jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti jejichž jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, neboť je vlastníkem 1.144.984 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.100,- Kč (dále jen "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,08% základního kapitálu Společnosti. Skutečnost, že Hlavního akcionář je vlastníkem Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí, jak bylo uvedeno výše, 99,08 % základního kapitálu Společnosti je osvědčena: (i)výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavní akcionáře ke dni 4.8.2005, tj. ke dni přecházejícímu doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku: (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k 19.8.2005 tj. k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady: (iii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 5.8.2005 a (iv) čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 26.8.2005, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku.PŘECHOD OSTATNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i Obchodního zákoníku schvaluje přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.VÝŠE PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 Obchodního zákoníku) za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.808,- Kč (slovy pěttisícosmsetosm korun českých) za jednu akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písemnem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným prof. ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., IČ 10134611, dne 5.8.2005 (dále jen "Znalecký posudek"), v závěru znaleckého posudku se uvádí: "Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. dospěl k závěru, že navrhovaná výše protiplnění hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku".Představenstvo Společnosti dle jeho sdělení považuje na základě jemu dostupných informací včetně závěrů Znaleckého posudku, navrženou výši Protiplnění za spravedlivou.POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3, a 5 Obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20 (dále jen "Banka").Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude všem Oprávněným osobám sdělen písemně na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů do 14 dnů ode Dne účinnosti přechodu Akcií.
od 16. 08. 2006

  Dle smlouvy o fúzi ze dne 6. 5. 2003 přešlo na společnostElektrárny Opatovice, a.s. jmění zanikající společnosti -TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. se sídlem Pardubice,Arnošta z Pardubic 676, PSČ 530 02, identifikační číslo60 93 05 60.
od 30. 06. 2003

  Valná hromada akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP,a.s.) na svém zasedání dne 30.5.2002 schválila předložený návrhpředstavenstva společnosti na snížení základního kapitáluspolečnosti o částku 40.421.700,-- Kč (slovy:čtyřicetmilionůčtyřistadvacetjedentisícsedmset korun českých).Toto snížení základního kapitálu společnosti je prováděnov souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na zrušení veřejnéobchodovatelnosti akcií EOP, a.s., na následný povinný veřejnýnávrh akcionářům společnosti o koupi jejich akcií a vyvedenítěchto akcií z majetku EOP, a.s.
od 03. 10. 2002 od 13. 06. 2003

  Dodatek ke stanovám schválen valnou hromadou dne 10.8.1993
od 20. 09. 1993 od 21. 05. 1998

  Nové stanovy schváleny dne 20.5.1993.
od 13. 07. 1993 od 21. 05. 1998

  Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 5.11.1992.
od 26. 11. 1992 od 21. 05. 1998

  Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32na který přešel majetek státního podniku České energetickézávody ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.
od 01. 05. 1992

Akcie

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1,75 Kč - v listinné podobě - akcie na jméno
od 27. 06. 2014

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1,75 Kč - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 30. 01. 2012 od 27. 06. 2014

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1100 - v zaknihované podobě - akcie na jméno
od 19. 10. 2004 od 30. 01. 2012

Počet: 1 155 636 ks v hodnotě: 1100 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 13. 06. 2003 od 19. 10. 2004

Vlastníci

Název/Jméno: EP Energy, a.s.

IČO: 29259428

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 07. 01. 2014


Název/Jméno: EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 01. 01. 2010 od 07. 01. 2014


Název/Jméno: International Power Holdings B.V.

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 10. 03. 2008 od 01. 01. 2010


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: ŠPRINGL JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 01. 01. 2010


Název/Jméno: MARŠÁLEK LUKÁŠ

Funkce: Likvidátor
od 21. 08. 2013 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: NOVÁČEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 od 22. 12. 2010


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 12. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 od 22. 12. 2010


Název/Jméno: LUCIE KOSTNÍKOVÁ ZAPOTILOVÁ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010 od 04. 05. 2011


Název/Jméno: VOJTOVÁ HANA

IČO: 71843108

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 10. 2010


Název/Jméno: HAVRÁNEK PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 03. 2010 od 21. 10. 2010


Název/Jméno: KREJČÍ HANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 01. 2010 od 04. 05. 2011


Název/Jméno: DAVID TOMÁŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2010 od 04. 05. 2011


Název/Jméno: DIVÍŠEK OTAKAR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2010 od 21. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2007 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: DEML JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 01. 2010 od 21. 10. 2010
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 2007 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: RATTAJ IGOR

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 01. 01. 2010 od 21. 10. 2010


Název/Jméno: KUDRNÁČ LADISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 01. 2010 od 04. 05. 2011


Název/Jméno: ČECHLOVSKÝ JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 30. 04. 2007 od 21. 10. 2010


Název/Jméno: VONDROUŠ FRANTIŠEK

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda dozorčí rady
od 22. 01. 2009 od 21. 10. 2010


Název/Jméno: Nigel Hubert Carter

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 22. 08. 2007 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: Walton David

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 05. 2008 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: HAGGAN JAMES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2007 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: ČÁP BOHUSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 29. 01. 2002 od 01. 01. 2010
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 10. 1999 od 29. 01. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 od 14. 08. 1996


Název/Jméno: Richard John Lappin

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 29. 01. 2002 od 22. 05. 2008


Název/Jméno: VALENTA OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 09. 1994 od 22. 01. 2009


Název/Jméno: HEJČL FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 18. 10. 2002 od 22. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - člen předstevnstva
od 29. 01. 2002 od 18. 10. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 13. 07. 1993


Název/Jméno: Andrew Wilson Garner

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 02. 08. 2005 od 01. 01. 2010


Název/Jméno: MICHAEL JOSEPH CAUSTON

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 11. 2000 od 22. 08. 2007


Název/Jméno: LIBÝ LADISLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2000 od 30. 04. 2007


Název/Jméno: DEXTER CHARLES

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 29. 01. 2002 od 02. 08. 2005


Název/Jméno: VLASÁK OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 1999 od 30. 04. 2007


Název/Jméno: STŘÍTESKÝ JIŘÍ

IČO: 11133007

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 04. 2003 od 30. 04. 2007


Název/Jméno: MÍL JAROSLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2000 od 01. 11. 2000


Název/Jméno: SMITH RAYMOND

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 10. 1999 od 25. 04. 2000


Název/Jméno: DVOŘÁK MARTIN

IČO: 49476220

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 12. 10. 1999 od 13. 10. 1999


Název/Jméno: Paul Thomas Hardman Jenkinso

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 od 12. 10. 1999


Název/Jméno: Ian William Nut

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 05. 1998 od 18. 10. 2002


Název/Jméno: SWANSON ANDREW

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 05. 1998 od 25. 04. 2000


Název/Jméno: BĚLOHLÁVEK JIŘÍ

IČO: 87074681

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 01. 12. 1997 od 21. 05. 1998


Název/Jméno: ŠEDÝ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 od 21. 05. 1998
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 od 14. 08. 1996


Název/Jméno: STEHLÍK MIROSLAV

IČO: 71927573

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 14. 08. 1996 od 21. 05. 1998


Název/Jméno: POSPÍŠIL ROMAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 14. 08. 1996 od 21. 05. 1998


Název/Jméno: SLEZÁK LIBOR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 26. 04. 2003


Název/Jméno: ZIEGLER KAMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 21. 12. 1995 od 01. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: VAVŘINA JAROSLAV

IČO: 65235444

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 21. 12. 1995 od 14. 08. 1996
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: TEUCHMAN OLDŘICH

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 21. 12. 1995 od 13. 10. 1999
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: KOTRBA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 19. 09. 1995 od 12. 10. 1999


Název/Jméno: RŮŽIČKA KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 19. 09. 1995 od 21. 12. 1995
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: POUL ARNOŠT

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 19. 09. 1995 od 25. 04. 2000
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: HYPIUS PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 06. 1994 od 08. 09. 1994
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 13. 07. 1993


Název/Jméno: NOVÝ JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 od 25. 04. 2000


Název/Jméno: HAŇKA VÁCLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: JUŘICA JAN

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 13. 07. 1993 od 01. 06. 1994


Název/Jméno: FABINI PAVEL

IČO: 61830941

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 od 21. 12. 1995


Název/Jméno: OSOBA VLADIMÍR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 07. 1993 od 19. 09. 1995


Název/Jméno: KOLMAN OLDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 13. 07. 1993


Název/Jméno: ŠARŠON JINDŘICH

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 01. 05. 1992 od 13. 07. 1993


Název/Jméno: SEIFERT JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 01. 05. 1992 od 13. 07. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Poskytování technických služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:24. 07. 2002

Obory činnosti: - rozvod tepla v jiném než veřejném zájmu, provozování a servis lokálních předávacích stanic, čištění
od 24. 07. 2002 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity, nad 40 kg náplně tlakové nádoby, do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:01. 07. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 01. 2002

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:19. 12. 2001

Odpovědní zástupci:


Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 08. 2001

Odpovědní zástupci: 50004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:08. 08. 2001


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:08. 08. 2001


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:01. 11. 2000

Odpovědní zástupci:


Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 1998

Obory činnosti: - skladování a zpracování nekovového odpadu
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 1998

Obory činnosti: - výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných směsí a umělého kameniva
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba strusky, popela, popílku, energosádrovce, stabilizátu, namíchaných směsí a umělého kameniva

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 1998

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:01. 04. 1998

Odpovědní zástupci: 238568

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 238566

Zánik oprávnění:10. 12. 2001


Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 50004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:02. 03. 1998

Odpovědní zástupci: 50004

Zánik oprávnění:31. 01. 2001


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1997

Obory činnosti: - stavební dozor
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:30. 04. 1997

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Ubytovací služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:20. 11. 1996

Obory činnosti: - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 07. 1996

Obory činnosti: - skladování zboží
od 05. 12. 2001 od 11. 12. 2002
- překládka sypkých a kusových zásilek
od 05. 12. 2001 od 11. 12. 2002
- vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
od 05. 12. 2001 od 11. 12. 2002

Odpovědní zástupci: 238564

Zánik oprávnění:11. 12. 2002


Skladování materiálu a zboží

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:08. 07. 1996

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:30. 11. 1995

Zánik oprávnění:16. 05. 2002


Výroba zboží z plastů mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 06. 1995

Zánik oprávnění:13. 04. 2000


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995

Odpovědní zástupci: 238566

Zánik oprávnění:24. 11. 2005


Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:09. 06. 1995

Zánik oprávnění:02. 02. 2001


Testování, měření a analýzy

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 04. 1993

Obory činnosti: - provozování středisek kalibrační služby
od 05. 12. 2001 od 22. 03. 2005

Zánik oprávnění:22. 03. 2005


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 04. 1993

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:16. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 238566

Zánik oprávnění:03. 10. 2000


Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 04. 1993

Zánik oprávnění:10. 09. 1996


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 238563

Zánik oprávnění:22. 03. 2005


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Zánik oprávnění:22. 03. 2005


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Zánik oprávnění:09. 03. 2001


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 238574

Zánik oprávnění:09. 03. 2001


Provozování zařízení sloužícího regeneraci a rekondici - sauna

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Zánik oprávnění:13. 04. 2000


Opravy motorových vozidel

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Zánik oprávnění:13. 04. 2000


Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:05. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 238568

Zánik oprávnění:15. 05. 1996


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Obory činnosti: - stavebních strojů
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 238563

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Obory činnosti: - technický plyn, hutní materiál, chemické látky, demi voda
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 50004

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Obory činnosti: - technický plyn, hutní materiál, chemické látky, demi voda
od 05. 12. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 238566

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Přečerpávání kapalných paliv do autocisteren pomocí stáčecích zařízení - stáčení mazutu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Zánik oprávnění:31. 12. 1994


Praní prádla

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Zánik oprávnění:24. 08. 2001


Pronájem nemovitostí včetně s nimi souvisejících strojů a zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Odpovědní zástupci: 238564

Zánik oprávnění:05. 12. 2001


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:02. 04. 1993

Obory činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
od 21. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 21. 01. 2009
Poskytování technických služeb
od 24. 07. 2002 od 22. 01. 2009
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
od 02. 01. 2002
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
od 02. 01. 2002 od 22. 01. 2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 05. 12. 2001
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 05. 12. 2001
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
od 08. 08. 2001
Úprava a rozvod užitkové vody
od 08. 08. 2001 od 22. 01. 2009
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
od 01. 04. 1998 od 22. 01. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 01. 04. 1998 od 22. 01. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 30. 04. 1997 od 22. 01. 2009
Ubytovací služby
od 20. 11. 1996 od 22. 01. 2009
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
od 02. 04. 1993
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 02. 04. 1993 od 22. 01. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 02. 04. 1993 od 22. 01. 2009
Velkoobchod
od 02. 04. 1993 od 22. 01. 2009
Specializovaný maloobchod
od 02. 04. 1993 od 22. 01. 2009
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 04. 1993


Silniční motorová doprava

Druh živnosti:Koncesovaná

Vznik oprávnění:16. 06. 1992

Zánik oprávnění:18. 11. 1993


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ45534292

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:11. 02. 2014

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
2236764BB a.s.27745783Údolní 567/33, 60200 Brno
211003AB ASTERIA spol. s r.o. v likvidaci25657011Žitná 1575/49, 11000 Praha
8124AERO HOLDING a.s. v likvidaci2127Beranových 130, 19900 Praha
186266AJETO spol. s r.o. Czech Glass Craft48288586167, 47158 Cvikov
236951ALBATERA s.r.o.28042085Klicperova 2576/9, 30100 Plzeň
190181AMPERA s.r.o.2402645Americká 362/11, 12000 Praha
84804B Clima VZT. s.r.o. v likvidaci29365554Lidická 700/19, 60200 Brno
26502BACKER COMPUTER s.r.o.26050641Mánesova 345/13, 37001 České Budějovice
85548BD Na bojišti, bytové družstvo25427342Na Bojišti 827/23, 46007 Liberec
2908BOHEMIA CRYSTALEX NOVÝ BOR, a.s.28707206Sloupská 378, 47301 Nový Bor
221218BONY FOOD, s.r.o. "v likvidaci"26871904Frýdek- Místek - Frýdek, J. Čapka 743, PSČ 738 01
155658BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. v likvidaci60194227K Žižkovu 851/4, 19000 Praha
145026Bytové družstvo Urbánkova 335426716127Urbánkova 3354/16, 14300 Praha
58154CarFinancial a.s.26411831Ve Střešovičkách 2293/47, 16900 Praha
210626Centrum Nové Háje, a.s.27623734Politických vězňů 912/10, 11000 Praha
89613CITY REALEX I., spol. s r.o.49356020Na Kampě 515/8, 11800 Praha
198355CITY STAV, s.r.o.26235781Nad nádražím 384/8, 64300 Brno
151342CLANROY a.s.26426927Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha
104359CLINICUM a.s.25093126Sokolovská 810/304, 19000 Praha
137471COLUMBIG TOURS, s.r.o., v likvidaci25258583Pardubice, 53109, , Jiráskova, 20
280356CRAVT Koupelny spol. s r.o.26090228Chýnovská 2994, 39002 Tábor
172651CTR Ječná I a.s.28428153Ječná 550/1, 12000 Praha
173242ČEPS, a.s.25702556Elektrárenská 774/2, 10100 Praha
97801ČKD Blansko Wind, a.s.27689701Pařížská 130/26, 11000 Praha
196653DESIDENS s.r.o.28015797Klicperova 2576/9, 30100 Plzeň

Související osoby

#NázevICOAdresa
3031ADÁMEK JIŘÍ74696424Spinozova 1825/7, 14300 Praha
207175ADÁMEK VÁCLAV49950533234, 67138 Višňové
26297ADAMOVÁ JANA3616436Za Štěpnicí 364, 25203 Řitka
3222ALEXOVÁ PETRA70500894Věncova 349, 38101 Český Krumlov
23849AMBROŽ MARTIN49051644156, 37351 Dříteň
136115BAIER IVAN46539352Antonínov 933, 73944 Brušperk
63143BAJER MILOSLAV68681038Ondrouškova 696/3, 63500 Brno
204783BALCAR ALEŠ65673808Hořelické náměstí 1263/2, 25219 Rudná
97920BALVÍN PETR75498383Liliová 883, 28401 Kutná Hora
20495BANKO PETR88137040Lohniského 870/14, 15200 Praha
164355BARABÁŠOVÁ JANA74866443622, 75627 Valašská Bystřice
67661BARTÁK JOSEF49997343Jihoslovanská 1617, 54301 Vrchlabí
172699BARTOŇOVÁ SILVIE75959364Habrová 2942, 73801 Frýdek-Místek
3876BARTOŠOVÁ JANA4251417760, 39701 Zvíkovské Podhradí
2550BARTUŠEK JAN60908238Hnězdenská 767/2b, 18100 Praha
34042BASÁK HYNEK2630044Na Golfu 919, 26601 Beroun
157344BAŠISTA JURAJ72803053Jansova 750, 19800 Praha
102303BAUER MIROSLAV18088953Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov
142442BENDA PETR12798592Haškova 978/24, 46006 Liberec
17301BENEŠ PAVEL68564201Hraniční 3992, 27601 Mělník
7583BENEŠ VLADISLAV76014886Pod Haldou 175, 26101 Příbram
182260Benetka Radomír74156438Františka Křížka 434/12, 17000 Praha
172075BERNARD JAROSLAV72846151Beroun, 26601, Beroun-Město, Šafaříkova, 604/3
126146BEZDĚK VLASTIMIL12733776Přerovská 135, 76861 Bystřice pod Hostýnem
126143BEZDĚKOVÁ MONIKA61452840V Nové Vsi 843/6, 15800 Praha

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí