EC Group, a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Firma s názvem EC Group, a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6697. Její identifikační číslo je 25839462

Výpis z obchodního rejstříku EC Group, a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 12. 7. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6697

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mwbdtn6

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Kopírovací práce
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Zastavárenská činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení...
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy,...
Vytváření internetových stránek v elektronické podobě
Automatizované zpracování dat
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Karlova 455/48, 11000 Praha

Adresy: Karlova 455/48, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 28. 06. 2016
Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 17000
od 02. 08. 2010 od 28. 06. 2016
Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 17000
od 19. 11. 2003 od 02. 08. 2010
Praha 7, U papírny 9 čp. 614, PSČ 17000
od 21. 11. 2001 od 19. 11. 2003
Praha 7, U papírny 614, PSČ 17000
od 30. 10. 2000 od 21. 11. 2001
Praha 8, Na Kuchyňce 35/755, PSČ 18000
od 26. 07. 2000 od 30. 10. 2000
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28.října č.4
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti přijal dne 13.5.2015 ve formě notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku N 266/2015, NZ 248/2015, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady.Společnost STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Mgr. Karel Somol, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto:1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosavadní výše ............................... 326 000 000,- Kč, (slovy: tři sta dvacet šest milionů korun českých), o pevnou částku .............................................................................................. 323 998 360,- Kč, (slovy: tři sta dvacet tři milionů devět set devadesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých), na částku ............................................................................................................. 2 001 640,- Kč, (slovy: dva miliony jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých). 2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, je optimalizace výše základního kapitálu za účelem úhrady ztráty Společnosti z minulých let a vypořádání vztahů mezi Společností a jejím jediným akcionářem započtením vzájemných pohledávek. 3.Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 187 497 576,62 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a šedesát dva haléřů) bude použita k úhradě ztráty Společnosti z minulých let uvedené v řádku A. část A.IV. rozvahy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů) bude Společností vyplacena jedinému akcionáři společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti EC Group, a.s. za jediným akcionářem - společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 04.08.2011, mezi společností EC Group, a.s., jako věřitelem, a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jako dlužníkem (dále jen Smlouva o úvěru), na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do výše 300 000 000,- Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr spolu s příslušenstvím vrátit.Pohledávka jediného akcionáře - společnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, za společností EC Group, a.s., na vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), bude započtena proti pohledávce společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, IČ 258 39 462, za společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru. Dnem podpisu smlouvy o započtení, která bude uzavřena nejpozději do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, dojde k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, a účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zaniknou.4.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 10 (slovy: deseti) kusů akcií se sníží z dosavadní výše 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 614,- Kč (slovy: šest set čtrnáct korun českých), jmenovitá hodnota každé z 25 (slovy: dvaceti pěti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 6 140,- Kč (slovy: šest tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 30 (slovy: třiceti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 61 400,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta korun českých).5.Akcionář je povinen předložit akcie za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena představenstvem společnosti výzva k předložení akcií za tímto účelem. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti, nevykonává až do jejich předložení práva s nimi spojená a představenstvo postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
od 24. 06. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 27. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Společnost vstoupila do likvidace rozhodnutím valné hromady ke dni 14.3.2013.
od 20. 04. 2013

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 23.února 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje že:-zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 26.000.000,-Kč (slovy: dvacetšestmiliónů korun českých) peněžitými vklady s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých),b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 30 (třiceti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání zájemci-akcionáři Pavlu Šimkovi, r.č. 711129/3046, bydlištěm Praha 6, Střešovice, Slunná 586/12 a 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání akcionáři Ing. Janu Dienstlovi, r.č. 700708/2907, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18, f) místem pro upisování akcií smlouvami o upisování akcií mezi společností a shora uvedenými zájemci-je Praha 7, Argentinská 38, g) lhůta pro upsání akcií shora uvedenými zájemci-smlouvou je 30 (třicet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty nastává v den následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno písemné oznámení o počátku běhu této lhůty každému zájemci doručit společně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den počátku běhu této lhůty pro upsání akcií; h) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Pavlu Šimkovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společnostíEC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložceč. 6697, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem, a společností Frenn Trading B.V., registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Pavlem Šimkem byla výše uvedená pohledávka postoupena Pavlu Šimkovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávky; i) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Ing. Pavlu Dienstlovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000.,-Kč (slovy: jednostopade- sátmiliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společností EC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložce č. 6697, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem a společností Frenn Trading B.V. registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Ing. Janem Dienstlem byla výše uvedená pohledávka postoupena Ing. Janu Dienstlovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávky, j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedených pohledávek a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřeny společností a zájemci do 20 (dvaceti) dnů od upsání akcií zájemci, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě těchto smluv a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 (pěti) dnů nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 25. 04. 2006 od 28. 06. 2006

  Ing.Luboš Krauskopf, jako jediný akcionář EC Group, a.s. (dále též "akcionář"), se sídlem Praha 7, U papírny 9, čp. 614, PSČ 170 00, identifikační číslo 25839462, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že:a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) na 26.000.000,-Kč (slovy dvacetšestmilionů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých),b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnosti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 )čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu. Po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobe m, než popsaným v tomto ustanovení bude neúčinné,d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti v celkové výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) proti celkové pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu. Akcionář musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podán í návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 27. 03. 2002 od 10. 04. 2002

  Jediným akcionářem společnosti je Ing. Luboš Krauskopf, r.č. 520901/255, bytem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lipová 1496, PSČ 250 01.
od 21. 11. 2001 od 13. 10. 2003

Akcie

Počet: 30 ks v hodnotě: 61400 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 25 ks v hodnotě: 6140 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 614 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 25 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 od 05. 01. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 od 05. 01. 2016

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 od 05. 01. 2016

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 06. 2006 od 27. 06. 2014

Počet: 1 ks v hodnotě: 25000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 04. 2002 od 10. 12. 2003

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 07. 1999 od 27. 06. 2014

Vlastníci

Název/Jméno: STRODEN MANAGEMENT LIMITED

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 04. 2013


Název/Jméno: DIENSTL JAN

Datum narození:8. 7. 1970

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2003 od 22. 04. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SOMOL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 2013
Likvidátor
od 20. 04. 2013


Název/Jméno: JÍŠOVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2013 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: NOVÁK LUKÁŠ

IČO: 67585116

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2013 od 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2007 od 08. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2006 od 27. 07. 2007


Název/Jméno: ŠVEC JAN

IČO: 13034901

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 07. 2007 od 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2000 od 27. 07. 2007


Název/Jméno: ŠIMEK PAVEL

IČO: 48824551

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2003 od 25. 04. 2006


Název/Jméno: DIENSTL JAN

IČO: 47312548

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 10. 2003 od 27. 06. 2014


Název/Jméno: KUPKA MILAN

IČO: 47036371

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2013 od 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2005 od 08. 01. 2013


Název/Jméno: SUCHÁ DANIELA

IČO: 87970210

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2012 od 20. 04. 2013


Název/Jméno: RATAJ JAN

IČO: 10307427

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 od 25. 06. 2012


Název/Jméno: DUCHÁČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2003 od 25. 04. 2006


Název/Jméno: KLIMEŠOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2003 od 22. 04. 2005


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2003 od 29. 08. 2011


Název/Jméno: HENYŠOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2003 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: SLOSIARIK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 01. 2003 od 10. 12. 2003


Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2003 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: VALIŠOVÁ VLADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 20. 01. 2003


Název/Jméno: VALIŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: VÝTISKOVÁ JARMILA

IČO: 87895421

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 od 13. 10. 2003


Název/Jméno: KRAUSKOPF LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2000 od 20. 01. 2003


Název/Jméno: FLORIAN EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2000 od 20. 01. 2003


Název/Jméno: NAVRÁTIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 od 03. 03. 2000


Název/Jméno: BAZGIER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: KAWULOK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: SVOBODA MARTIN

IČO: 44336811

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: JANOTOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000


Název/Jméno: HUDZIECZKOVÁ DANUTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 od 26. 07. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 03. 2004

Odpovědní zástupci: 170200


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 09. 2003

Odpovědní zástupci: 170200

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zastavárenská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:19. 01. 2005


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:06. 01. 2003

Odpovědní zástupci: 104280

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 170200

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 170200

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Vytváření internetových stránek v elektronické podobě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 170200

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 08. 2000

Odpovědní zástupci: 170200

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 77080

Zánik oprávnění:09. 11. 2000


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 77080

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 07. 1999

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 10. 09. 2003
Velkoobchod
od 06. 01. 2003
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 06. 01. 2003
Realitní činnost
od 06. 01. 2003
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 06. 01. 2003
Kopírovací práce
od 06. 01. 2003
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 06. 01. 2003
Specializovaný maloobchod
od 06. 01. 2003
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek
od 21. 08. 2000
Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek
od 21. 08. 2000
Vytváření internetových stránek v elektronické podobě
od 21. 08. 2000
Automatizované zpracování dat
od 21. 08. 2000
Zprostředkovatelská činnost
od 12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: 77080


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25839462

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:26. 07. 1999

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
221694"L I N T E X spol. s r.o." v likvidaci14617048tř. 17. listopadu 1367/34, 75002 Přerov
143850AA - Accounting Angel s.r.o.3854345Na Pankráci 1062/58, 14000 Praha
478556Advanced Telecom Services, s.r.o.27635007Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha
584550AEROSPACE & DEFENCE SOLUTIONS, s.r.o.3671372Kolbenova 805/32, 19000 Praha
62688AFGHAN STONE s.r.o.4434561Tyršova 217, 25301 Hostivice
51521AIKO, s.r.o.49710494Vlkova 507/16, 13000 Praha
262990ALMA ENERGO, s.r.o.3514498Plzeňská 1270/97, 15000 Praha
546035ALMIAR M s.r.o.28956249Husova 210/14, 25101 Říčany
567901AMPLUS.TRADE s.r.o.26011557Litevská 1174/8, 10000 Praha
315975APRA s.r.o.553808Cihelná 103/3, 11800 Praha
115014ArcelorMittal Ostrava a.s.45193258Vratimovská 689/117, 71900 Ostrava
28851Areál Kbely a.s.25601067Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha
478212AREASS, a.s.25063154Praha 6, Na okraji 335/42, PSČ 162 00
92137ART-REPROFAX, spol. s r.o.40766357Vlkova 539/7, 13000 Praha
444638AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.25272420Sokolovská 1169, 57001 Litomyšl
406229BALENO Delta, a.s.27936431Anny Letenské 34/7, 12000 Praha
627834BETATEL s.r.o.28211740V celnici 1031/4, 11000 Praha
409300Brown field s.r.o.28174691Hradečnice 718/6, 50009 Hradec Králové
37139Bytové družstvo 5.května 1059, družstvo v likvidaci61464635Praha, 14000, Nusle (Praha 4), 5. května, 1059/17
380744Bytové družstvo Ke Kurtům 37826714060Ke kurtům 378/13, 14200 Praha
610543Bytové družstvo SKLEP25369661Karla Pokorného 1363/53, 70800 Ostrava
322181C.A.S. 2. Holding, a. s. v likvidaci43871640Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
125671C.S. Fond, a.s., v likvidaci43003401Praha, 16000, Dejvice, Velflíkova, 8
663245C.S.I, a.s. v likvidaci44795670Bakovská 885/3, 19700 Praha
2607CASH POINT a.s.25574205Opletalova 1284/37, 11000 Praha

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
333708"Tichý, Macoun", s.r.o.25651889Linhartská 136/6, 11000 Praha
716511"U dvou černých hlav", bytové družstvo202347Michalská 433/14, 11000 Praha
2355394„Res Publicum Bohemia o.s.”22858261Michalská 432/12, 11000 Praha
1777864A - Trading, a.s.48289540Karlova 455/48, 11000 Praha
1955437A-Trade 2006, s.r.o.27583791Karlova 455/48, 11000 Praha
595447A.V.Realit s.r.o.25138634Karlova 145/25, 11000 Praha
3334771ABITARE A. M, s.r.o.26774101Karlova 152/19, 11000 Praha
843959ACE, akciová společnost "v likvidaci"49101056Karlova 455/48, 11000 Praha
801740AD MEDIA s.r.o.27593258Michalská 432/12, 11000 Praha
2763764Al Ex Pleasure, a.s.28220048Karlova 455/48, 11000 Praha
1028969ALFA TEMPO s.r.o.26173743Karlova 145/25, 11000 Praha
466537Alfa-Strojexport s.r.o.62585827Karlova 145/25, 11000 Praha
984162ALPICO s.r.o.28924746Michalská 432/12, 11000 Praha
1928698Ambiance Hotels s.r.o. v likvidaci25610767Praha, 11000, Staré Město, Michalská, 19
2475751ANASSOR T.R., s.r.o.28178122Karlova 152/19, 11000 Praha
2840288ANDERSON WILLINGER s.r.o.25745158Karlova 455/48, 11000 Praha
693797Anglo-Czech Trading and Investment s.r.o. "v likvidaci"26207265Michalská 432/12, 11000 Praha
79156AnonymouS Concept s.r.o.24227455Michalská 432/12, 11000 Praha
2387198Anzak s.r.o.27068587Malé náměstí 144/1, 11000 Praha
2139804ARAS s.r.o.25066307Karlova 152/19, 11000 Praha
3040697ARCVIK s.r.o.26448599Michalská 432/12, 11000 Praha
2540762Arenzo, s.r.o.2660105Karlova 455/48, 11000 Praha
1997902ARCHITECTURAL CONSULTING, s.r.o.61460583Karlova 152/19, 11000 Praha
1370998Architectural Prague A.F., spol. s r.o., v likvidaci25127314Karlova 152/19, 11000 Praha
553829Architettura Praga A.F., s.r.o.25090879Karlova 152/19, 11000 Praha

Fyzické osoby v okolí