EC Group, a.s., v likvidaci

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem EC Group, a.s., v likvidaci, zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6697. Jeho identifikační číslo je 25839462

 
 

Výpis z obchodního rejstříku EC Group, a.s., v likvidaci

Datum zápisu: 12. 7. 1999

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6697

Identifikační číslo:25839462

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mwbdtn6

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Zastavárenská činnost
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Kopírovací práce
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Automatizované zpracování dat
Vytváření internetových stránek v elektronické podobě
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy,...
Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Adresa společnosti

Sídlo: Karlova 455/48, Staré Město, 110 00 Praha 1
od 28. 06. 2016
Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 17000
od 02. 08. 2010 do 28. 06. 2016
Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 17000
od 19. 11. 2003 do 02. 08. 2010
Praha 7, U papírny 9 čp. 614, PSČ 17000
od 21. 11. 2001 do 19. 11. 2003
Praha 7, U papírny 614, PSČ 17000
od 30. 10. 2000 do 21. 11. 2001
Praha 8, Na Kuchyňce 35/755, PSČ 18000
od 26. 07. 2000 do 30. 10. 2000
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28.října č.4
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000
Karlova 455/48, 11000 Praha

Skutečnosti

  Jediný akcionář společnosti přijal dne 13.5.2015 ve formě notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku N 266/2015, NZ 248/2015, následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady.Společnost STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Mgr. Karel Somol, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto:1.Snižuje základní kapitál Společnosti z dosavadní výše ............................... 326 000 000,- Kč, (slovy: tři sta dvacet šest milionů korun českých), o pevnou částku .............................................................................................. 323 998 360,- Kč, (slovy: tři sta dvacet tři milionů devět set devadesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých), na částku ............................................................................................................. 2 001 640,- Kč, (slovy: dva miliony jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých). 2.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, je optimalizace výše základního kapitálu za účelem úhrady ztráty Společnosti z minulých let a vypořádání vztahů mezi Společností a jejím jediným akcionářem započtením vzájemných pohledávek. 3.Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 187 497 576,62 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a šedesát dva haléřů) bude použita k úhradě ztráty Společnosti z minulých let uvedené v řádku A. část A.IV. rozvahy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů) bude Společností vyplacena jedinému akcionáři společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka společnosti EC Group, a.s. za jediným akcionářem - společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru poskytnutého dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 04.08.2011, mezi společností EC Group, a.s., jako věřitelem, a společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED, jako dlužníkem (dále jen Smlouva o úvěru), na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do výše 300 000 000,- Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr spolu s příslušenstvím vrátit.Pohledávka jediného akcionáře - společnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED se sídlem Kyperská republika, Larnaca, 4 Afentrikas, Afentrika Court, Office 2, 6018, za společností EC Group, a.s., na vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), bude započtena proti pohledávce společnosti EC Group, a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, IČ 258 39 462, za společností STRODEN MANAGEMENT LIMITED ve výši 136 500 783,38 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů pět set tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů), odpovídající neuhrazené části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru. Dnem podpisu smlouvy o započtení, která bude uzavřena nejpozději do čtyřiceti (40) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, dojde k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, a účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zaniknou.4.Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 10 (slovy: deseti) kusů akcií se sníží z dosavadní výše 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 614,- Kč (slovy: šest set čtrnáct korun českých), jmenovitá hodnota každé z 25 (slovy: dvaceti pěti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 6 140,- Kč (slovy: šest tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 30 (slovy: třiceti) kusů akcií Společnosti se sníží z dosavadní výše 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 61 400,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta korun českých).5.Akcionář je povinen předložit akcie za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena představenstvem společnosti výzva k předložení akcií za tímto účelem. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti, nevykonává až do jejich předložení práva s nimi spojená a představenstvo postupuje dle ust. § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
od 24. 06. 2015

  Počet členů statutárního orgánu: 1
od 27. 06. 2014

  Počet členů dozorčí rady: 1
od 27. 06. 2014

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 06. 2014

  Společnost vstoupila do likvidace rozhodnutím valné hromady ke dni 14.3.2013.
od 20. 04. 2013

  Mimořádná valná hromada, konaná dne 23.února 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje že:-zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 26.000.000,-Kč (slovy: dvacetšestmiliónů korun českých) peněžitými vklady s tím, že a) částka, o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých),b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 30 (třiceti) akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), d) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání zájemci-akcionáři Pavlu Šimkovi, r.č. 711129/3046, bydlištěm Praha 6, Střešovice, Slunná 586/12 a 15 (patnáct) nových akcií bude nabídnuto k upsání akcionáři Ing. Janu Dienstlovi, r.č. 700708/2907, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18, f) místem pro upisování akcií smlouvami o upisování akcií mezi společností a shora uvedenými zájemci-je Praha 7, Argentinská 38, g) lhůta pro upsání akcií shora uvedenými zájemci-smlouvou je 30 (třicet) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty nastává v den následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno písemné oznámení o počátku běhu této lhůty každému zájemci doručit společně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v den počátku běhu této lhůty pro upsání akcií; h) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Pavlu Šimkovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společnostíEC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložceč. 6697, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem, a společností Frenn Trading B.V., registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Pavlem Šimkem byla výše uvedená pohledávka postoupena Pavlu Šimkovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávky; i) proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci-Ing. Pavlu Dienstlovi ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše jemu nabídnuté nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, se připouští započtení peněžité pohledávky tohoto určeného zájemce vůči společnosti ve výši 150.000.000.,-Kč (slovy: jednostopade- sátmiliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.6.2005, uzavřené mezi společností EC Group, a.s., identifikační číslo 25839462, se sídlem Praha 7, Argentinská 38/286, PSČ 170 00, zapsané v oddílu B., vložce č. 6697, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, jako dlužníkem a společností Frenn Trading B.V. registrační číslo 16039519, se sídlem Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL, jako věřitelem; smlouvou o postoupení části pohledávky ve výši 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) uzavřenou dne 20.2.2006 mezi společností Frenn Trading B.V. a Ing. Janem Dienstlem byla výše uvedená pohledávka postoupena Ing. Janu Dienstlovi, který je nyní věřitelem společnosti ohledně této pohledávky, j) stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedených pohledávek a dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřeny společností a zájemci do 20 (dvaceti) dnů od upsání akcií zájemci, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě těchto smluv a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 (pěti) dnů nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 25. 04. 2006 do 28. 06. 2006

  Ing.Luboš Krauskopf, jako jediný akcionář EC Group, a.s. (dále též "akcionář"), se sídlem Praha 7, U papírny 9, čp. 614, PSČ 170 00, identifikační číslo 25839462, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že:a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) na 26.000.000,-Kč (slovy dvacetšestmilionů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých),b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnosti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 )čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu. Po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobe m, než popsaným v tomto ustanovení bude neúčinné,d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti v celkové výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) proti celkové pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu. Akcionář musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podán í návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu.
od 27. 03. 2002 do 10. 04. 2002

  Jediným akcionářem společnosti je Ing. Luboš Krauskopf, r.č. 520901/255, bytem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lipová 1496, PSČ 250 01.
od 21. 11. 2001 do 13. 10. 2003

Akcie

Počet: 30 ks v hodnotě: 61400 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 25 ks v hodnotě: 6140 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 10 ks v hodnotě: 614 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 05. 01. 2016

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 do 27. 06. 2014

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 do 27. 06. 2014

Počet: 25 ks v hodnotě: 1000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 27. 06. 2014 do 27. 06. 2014

Počet: 30 ks v hodnotě: 10000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 28. 06. 2006 do 28. 06. 2006

Počet: 25 ks v hodnotě: 1000000 - kmenové akcie na majitele
od 10. 12. 2003 do 10. 12. 2003

Počet: 1 ks v hodnotě: 25000000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 10. 04. 2002 do 10. 04. 2002

Počet: 10 ks v hodnotě: 100000 - v listinné podobě - kmenové akcie na majitele
od 12. 07. 1999 do 12. 07. 1999

Vlastníci

Název/Jméno: STRODEN MANAGEMENT LIMITED

Adresa: 6018 Larnaca, Afentrikas 4, Kyperská republika
od 20. 04. 2013

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 20. 04. 2013


Název/Jméno: DIENSTL JAN

Datum narození:8. 7. 1970

Adresa: Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18
od 13. 10. 2003 do 22. 04. 2005

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 13. 10. 2003 do 22. 04. 2005


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: SOMOL KAREL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 20. 04. 2013
Likvidátor
od 20. 04. 2013

Adresa: Srbínská 2009/1a, Strašnice, 100 00 Praha 10
od 20. 04. 2013


Název/Jméno: JÍŠOVÁ ANDREA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 04. 2013 do 27. 06. 2014

Adresa: Osvobození 1692, 393 01 Pelhřimov
od 20. 04. 2013 do 27. 06. 2014


Název/Jméno: DIENSTL JAN

IČO: 47312548

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 13. 10. 2003 do 27. 06. 2014

Adresa: Svojsíkova 2668/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
od 08. 01. 2013 do 27. 06. 2014
Ústí nad Labem - Severní Terasa, Svojsíkova 2668/18
od 13. 10. 2003 do 08. 01. 2013


Název/Jméno: ŠIMEK PAVEL

IČO: 47494409

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 04. 2006
Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2003 do 25. 04. 2006

Adresa: Slunná 586/12, Střešovice, 162 00 Praha 6
od 08. 01. 2013
Praha 6 - Střešovice, Slunná 586/12
od 25. 04. 2006 do 08. 01. 2013
Praha 7 - Troja, Trojská 40/154
od 13. 10. 2003 do 25. 04. 2006


Název/Jméno: NOVÁK LUKÁŠ

IČO: 72885840

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2013 do 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 27. 07. 2007 do 08. 01. 2013
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 25. 04. 2006 do 27. 07. 2007

Adresa: Na Občinách 1809/1b, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
od 08. 01. 2013 do 20. 04. 2013
Hradec Králové, Na Občinách 1809, PSČ 50009
od 25. 04. 2006 do 08. 01. 2013


Název/Jméno: KUPKA MILAN

IČO: 47036371

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen
od 08. 01. 2013 do 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 04. 2005 do 08. 01. 2013

Adresa: Husova 210/14, Radošovice, 251 01 Říčany
od 08. 01. 2013 do 20. 04. 2013
Říčany - Radošovice, Husova 210/12, okres Praha-východ
od 22. 04. 2005 do 08. 01. 2013


Název/Jméno: ŠVEC JAN

IČO: 41892305

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 27. 07. 2007 do 20. 04. 2013
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2000 do 27. 07. 2007

Adresa: Hrudičkova 2113/4, Chodov, 148 00 Praha 4
od 08. 01. 2013 do 20. 04. 2013
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2113/4, PSČ 14000
od 27. 07. 2007 do 08. 01. 2013
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2113/4, PSČ 16000
od 13. 10. 2003 do 27. 07. 2007
Praha 6, Na Kocínce 8, PSČ 16000
od 21. 11. 2001 do 13. 10. 2003
Praha 6, Na Kocínce 8
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: SUCHÁ DANIELA

IČO: 87970210

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 25. 06. 2012 do 20. 04. 2013

Adresa: Libotenice - Libotenice 109, PSČ 41201
od 25. 06. 2012 do 20. 04. 2013


Název/Jméno: RATAJ JAN

IČO: 10307427

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 29. 08. 2011 do 25. 06. 2012

Adresa: Písek, U Hřebčince 71, PSČ 39701
od 29. 08. 2011 do 25. 06. 2012


Název/Jméno: DUCHÁČEK PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 10. 12. 2003 do 25. 04. 2006

Adresa: Praha 6 - Břevnov, Závěrka 551/1, PSČ 16900
od 10. 12. 2003 do 25. 04. 2006


Název/Jméno: KLIMEŠOVÁ JANA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 13. 10. 2003 do 22. 04. 2005

Adresa: Praha 4 - Záběhlice, Hlavní 2725/153
od 13. 10. 2003 do 22. 04. 2005


Název/Jméno: ŠEVČÍK PAVEL

IČO: 68118431

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 13. 10. 2003 do 29. 08. 2011

Adresa: Praha 5 - Stodůlky, Suchý Vršek 2122/33
od 13. 10. 2003 do 29. 08. 2011


Název/Jméno: SLOSIARIK JAN

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 20. 01. 2003 do 10. 12. 2003

Adresa: Praha 9 - Prosek, Mimoňská 633/24
od 20. 01. 2003 do 10. 12. 2003


Název/Jméno: HENYŠOVÁ MARIE

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 20. 01. 2003 do 13. 10. 2003

Adresa: Čelákovice, Prokopa Holého 1177/25, okres Praha-východ
od 20. 01. 2003 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: ANTOŠ PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 20. 01. 2003 do 13. 10. 2003

Adresa: Mníšek pod Brdy, Na Madlenkách 991, okres Praha-západ
od 20. 01. 2003 do 13. 10. 2003


Název/Jméno: VÝTISKOVÁ JARMILA

IČO: 87895421

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 13. 10. 2003

Adresa: Praha 3, Biskupcova 47, PSČ 13000
od 21. 11. 2001 do 13. 10. 2003
Praha 3, Biskupcova 47
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: VALIŠ PETR

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 13. 10. 2003

Adresa: Praha 9, Borovská 789, PSČ 19000
od 21. 11. 2001 do 13. 10. 2003
Praha 9, Borovská 789
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: KRAUSKOPF LUBOŠ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 26. 07. 2000 do 20. 01. 2003

Adresa: Brandýs nad Labem, Lipová 1496/A, PSČ 25001
od 21. 11. 2001 do 20. 01. 2003
Brandýs nad Labem, Lipová 1496/A
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: VALIŠOVÁ VLADANA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 26. 07. 2000 do 20. 01. 2003

Adresa: Praha 9, Borovská 789, PSČ 19000
od 21. 11. 2001 do 20. 01. 2003
Praha 9, Borovská 789
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: FLORIÁN EMIL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 26. 07. 2000 do 20. 01. 2003

Adresa: Praha 3, Biskupcova 48, PSČ 13000
od 21. 11. 2001 do 20. 01. 2003
Praha 3, Biskupcova 48
od 26. 07. 2000 do 21. 11. 2001


Název/Jméno: BAZGIER PAVEL

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Mosty u Jablunkova 390
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: KAWULOK PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Třinec, Sosnová 364
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: HUDZIECZKOVÁ DANUTA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Mosty u Jablunkova 601
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: JANOTOVÁ RADKA

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Třinec, Slezská 788
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: SVOBODA MARTIN

IČO: 44336811

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000

Adresa: Třinec VI, Chopinova 422
od 12. 07. 1999 do 26. 07. 2000


Název/Jméno: NAVRÁTIL PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 12. 07. 1999 do 03. 03. 2000

Adresa: Ostrava - Poruba, B.Nikodéma 4476
od 12. 07. 1999 do 03. 03. 2000


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:29. 3. 2004

Odpovědní zástupci: Zuzana Moravčíková


Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:10. 9. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zastavárenská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Zánik oprávnění:19. 1. 2005


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Kopírovací práce

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:6. 1. 2003

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Automatizované zpracování dat

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bazgier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Vytváření internetových stránek v elektronické podobě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bazgier

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:21. 8. 2000

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Obory činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 10. 09. 2003
Specializovaný maloobchod
od 06. 01. 2003
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 06. 01. 2003
Kopírovací práce
od 06. 01. 2003
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 06. 01. 2003
Realitní činnost
od 06. 01. 2003
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 06. 01. 2003
Velkoobchod
od 06. 01. 2003
Odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu včetně správy, deblokace a inkasa pohledávek
od 21. 08. 2000
Administrativní práce se zaměřením na provádění upomínkového řízení v záležitosti pohledávek
od 21. 08. 2000
Vytváření internetových stránek v elektronické podobě
od 21. 08. 2000
Automatizované zpracování dat
od 21. 08. 2000
Zprostředkovatelská činnost
od 12. 07. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Emil Florián


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a  prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:12. 7. 1999

Odpovědní zástupci: Ing. Pavel Bazgier

Zánik oprávnění:9. 11. 2000


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ25839462

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:26. 7. 1999

Související firmy

#NázevICOAdresa
3566524"Společenství HEYROVSKÉHO čp. 1470-1472 SOKOLOV"26346176Heyrovského 1472, 356 01 Sokolov
692765"Společenství vlastníků jednotek Šumavská 1732/29 a 1733/31 v Karlových Varech"71000941Šumavská 1732/29, 360 01 Karlovy Vary
1506476A - Trading, a.s.48289540Praha 1, Karlova 455/48, PSČ 11000
3087855A T R E A výrobní družstvo481378Ústí nad Labem, Fučíkova lO7
2993684AA - Accounting Angel s.r.o.3854345Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4

Související osoby

#NázevICOAdresa
1062149Borovka LadislavNetolice, Na Vyšehradě 639
174810Grassingerová Lenka.
10621511/ František ŠebestaHracholusky 12
972101/ GMO Gesellschaft für Management und Organisation Aktiengesellschaft2000 Hamburg 36, Alsterufer 36
17480310.manželé Heumanovi-společný podíl.

Firmy v okolí

Fyzické osoby v okolí