EGÚ Brno, a.s.

Hlavní strana

Firma s názvem EGÚ Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856. Její identifikační číslo je 46900896

Výpis z obchodního rejstříku EGÚ Brno, a.s.

Datum zápisu: 5. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n64dumv

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Projektování elektrických zařízení
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
Testování, měření a analýzy v elektroenergetice
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Reklamní činnost a marketing
Výroba elektronických zařízení
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Specializovaný maloobchod
Velkoobchod
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Zprostředkovatelská činnost
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...

Adresa společnosti

Sídlo: Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48

Adresy: Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 12. 03. 2012
Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 12. 12. 2001 od 12. 03. 2012
Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 24. 09. 2001 od 12. 12. 2001
Brno, Hudcova 76a, okres Brno-město
od 08. 12. 1997 od 24. 09. 2001
Brno, Hudcova 76
od 05. 05. 1992 od 08. 12. 1997

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijala dne 19.4.2016 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijímá toto rozhodnutí:Hlavní akcionář:Hlavním akcionářem společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno (výše i dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 40 418 (čtyřiceti tisíc čtyř set osmnácti) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 40 418 000 Kč (čtyřicet milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), což představuje podíl 92,5 % (devadesát dva a půl procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeŘádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 272 (tři tisíce dvě stě sedmdesát dva) kusy akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Ing. Zdeňka Špačka, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností EGÚ Brno, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2756-26/16 ze dne 8. 3. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda komparace, likvidační majetkové hodnoty, výnosová metoda (varianta DCF Entity) a majetkové ocenění na principu historických cen. Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody (varianta DCF Entity) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za každou akcii.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle Společnosti, na adrese Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jen "Pověřený obchodník").Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listinyValná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00.
od 25. 04. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou13.10.2000.
od 14. 12. 2000 od 24. 09. 2001

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.5.2000.
od 12. 07. 2000 od 14. 12. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou31.5.1999.
od 09. 07. 1999 od 12. 07. 2000

  Společnost se řídí stanovami z 27.6.1997.
od 08. 12. 1997 od 09. 07. 1999

  Mimořádná valná hromada schválila 5.2.1996 změnu stanov.
od 18. 03. 1996 od 09. 07. 1999

  Doplňující text k části "akcie":Tyto akcie jsou vydány v dematerializované podobě zaknihováním.
od 14. 07. 1995 od 24. 09. 2001

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno.
od 05. 05. 1992 od 24. 09. 2001

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 05. 05. 1992 od 24. 09. 2001

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnostije Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno ve smyslu par. 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 05. 05. 1992 od 24. 09. 2001

  Toto základní jmění je rozděleno na 43.175 akcií na majitelepo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 05. 05. 1992 od 21. 04. 1993

  Základní jmění společnosti činí 43,175.000,- Kčs.
od 05. 05. 1992 od 21. 04. 1993

Akcie

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 07. 2014

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 12. 2001 od 08. 07. 2014

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 09. 07. 1999 od 20. 12. 2001

Vlastníci

Název/Jméno: ŠPAČEK ZDENĚK

Datum narození:29. 1. 1955

Funkce: Jediný akcionář - jediný akcionář
od 08. 11. 2016


Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALA ZDENĚK

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 01. 10. 2015 od 08. 11. 2016
Správní rada - předseda správní rady
od 29. 09. 2014 od 01. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: ŠPAČEK ZDENĚK

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 01. 10. 2015
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 29. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 2002 od 29. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 1997 od 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: ŠPAČEK TOMÁŠ

IČO: 86564803

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 2014 od 08. 11. 2016
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2012 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: KOCH JOSEF

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 29. 09. 2014 od 01. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2002 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: TEJKAL JAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 29. 09. 2014 od 08. 11. 2016
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2009 od 29. 09. 2014


Název/Jméno: CIBULA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2007 od 29. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 2002 od 03. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 1997 od 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: VOREL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 od 08. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 2002 od 03. 08. 2007


Název/Jméno: JEŽ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2007 od 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: MEJTA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2002 od 03. 08. 2007


Název/Jméno: GAWEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 1997 od 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: ŠABATA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 1997 od 03. 08. 2007


Název/Jméno: ŠACH FRANTIŠEK

IČO: 60864320

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 12. 1997 od 22. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: SMETANA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 12. 1997 od 22. 08. 2002


Název/Jméno: HROŠŠO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: KOSTOHRYZ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: PAULÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 od 08. 12. 1997


Název/Jméno: MODLITBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: KUČERA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: HRABÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: PODRAZIL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: MOTLIDBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 30. 04. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Název/Jméno: Pytelová Věra

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 od 04. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 06. 2005

Odpovědní zástupci: 206090


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:07. 09. 2001

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 07. 2001

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 16. 07. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 06. 2001

Obory činnosti: - rozvaděčů nízkého napětí
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- kabelů, vodičů a lamel
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 06. 2001

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 06. 2001

Obory činnosti: - stavební dozor
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- technická pomoc
od 18. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:03. 11. 2000


Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - sportovních potřeb
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- dopravních prostředků
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- nákup a prodej nemovitostí
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Testování, měření a analýzy v elektroenergetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - podnikatelské poradenství
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti financí a investic
od 23. 10. 2000 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 09. 1997

Obory činnosti: - průzkum trhu
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- zpracování a výroba návrhů
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 236541

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Obory činnosti: - poradenství v oblasti hardware
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- pronájem software
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- implementace software
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:29. 02. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Obory činnosti: - elektrotechnickými a eletrickými stroji a přístroji, elektronickým zařízením, výpočetní technikou, optickými vlákny, elektronickými součástkami, železářskými výrobky
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Obory činnosti: - stožáry z ohraňovaných profilů - armaturami, konzolami a jejich příslušenstvím - speciálním příslušenstvím k elektronickým a elektrickým strojům, přistrojům a zařízením
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Obory činnosti: - elektrotechnickými stroji a přístroji, elektronickým zařízením pro energetiku, průmysl a komunální použití - kombinovanými zemnícími lany s optovlákny a jejich příslučenství
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 28. 06. 2001 od 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:30. 06. 2008


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090

Zánik oprávnění:28. 06. 2001


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Zánik oprávnění:28. 06. 2001


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:03. 03. 1993

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 07. 2001
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 06. 2001
Projektování elektrických zařízení
od 18. 06. 2001
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 18. 06. 2001
Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny
od 23. 10. 2000
Testování, měření a analýzy v elektroenergetice
od 23. 10. 2000
Realitní činnost
od 23. 10. 2000
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 10. 2000
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 10. 2000
Reklamní činnost a marketing
od 17. 09. 1997
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 17. 03. 1993
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 17. 03. 1993
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 03. 03. 1993
Specializovaný maloobchod
od 03. 03. 1993
Velkoobchod
od 03. 03. 1993
Zprostředkování služeb
od 03. 03. 1993
Zprostředkování obchodu
od 03. 03. 1993

Odpovědní zástupci: 206090


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900896

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:01. 01. 1993

Firmy, ve kterých figuruje

Související firmy

#NázevICOAdresa
609791ADACO a.s.25165003Jindřichův Hradec, 37781, Dolní Skrýchov, , čp. 59
1177355AFH finanční a.s.27637280Praha, 10000, Strašnice (Praha 10), Vinohradská, 1511/230
1531823Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci637181Údolní 326/11, 60200 Brno
1272016Agropodnik Litovel a.s.47672960Litovel, 78401, , Cholinská, 1048/19
840848Akademie klasické hudby, o.p.s.26725347Palackého 740/1, 11000 Praha
1657686Aleda a.s.26069555Lipenská 2592, 37001 České Budějovice
218763ALES, s.r.o.48208388Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha
976963Areál Homole s.r.o.2840472K. Světlé 2447, 37004 České Budějovice
32692ARMTEKO s.r.o.25324918K Vodojemu 140, 25219 Chrášťany
1366649ASSAC, spol. s r.o. v likvidaci41604997Šumavská 524/31, 60200 Brno
588877Atelier Dvořák, družstvo271736915. května 764/2, 25219 Rudná
1676345B.H.S. SERVIS, s.r.o.27181481Nad spádem 641/20, 14700 Praha
1276291BETA Audit spol. s r.o.25313452Palackého třída 318/159, 61200 Brno
1047158BIOEFFECT s.r.o. v likvidaci48908614Těsnohlídkova 964/11, 61300 Brno
1194300BONATRANS a.s.25839314Bohumín, 73594, Nový Bohumín, Bezručova, 300
1150163BONATRANS GROUP a.s.27438678Revoluční 1234, 73581 Bohumín
931891BOWA CZ s.r.o.63148340Varšavská 720/26, 40003 Ústí nad Labem
447909Bytové družstvo Černá Pole - Fišova 2741601386Fišova 423/27, 60200 Brno
1195191Bytové družstvo Čs. Armády 830, Milevsko v likvidaci26094401Milevsko, 39901, Milevsko, Čs. Armády, 830
1494606Bytové družstvo nájemníků domu 1027 a,b,c25395734Hlavní třída 1027/45, 70800 Ostrava
817263Bytové družstvo Neratovice 9092567316528. října 909, 27711 Neratovice
891336Bytové družstvo U Botiče 526506602U Botiče 1391/5, 14000 Praha
978482BYTTEK BOHUMÍN a.s.26877091Bezručova 300, 73581 Bohumín
203352CKF, a.s.27209806Vinohradská 1511/230, 10000 Praha
208941České rybářství s.r.o.48365769Mariánské Lázně, 35301, Hamrníky, U Mlékárny, 717/8

Související osoby

Nejhledanější obsah

Firmy v okolí

#NázevICOAdresa
2901663Česká speleologická společnost, základní organizace 6-09, Labyrint65349148Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1728417DN FORMED Brno s.r.o.46982604Brno, Hudcova 76a, PSČ 612 48
827450EGS, s.r.o.25560557Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1099384EGÚ Brno, a.s.46900896Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48
1489325EURO EGU, a.s.48532860Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1946049EUROMOBIL CZ, s.r.o. v likvidaci60708484Brno, Hudcova 76, PSČ 612 00
1334637FMS Moravia s.r.o.27661512Hudcova 487/76A, 61200 Brno
3264144IMAGE IMPORTS, s.r.o. v likvidaci60701102Hudcova 321/76, 61200 Brno
2991673KAS BRNO, spol. s r. o. - v likvidaci18825907Hudcova 321/76, 61200 Brno
965208Klub přátel kultury a sportu BETA Brno65841484Hudcova 487/76A, 61200 Brno
1577052MOLTEC s.r.o.60696711Hudcova 487/76A, 61200 Brno
2185685Národní komitét CIGRÉ ČR a SR - Mezinárodní konference velkých elektrických sítí vysokého napět65349971Hudcova 487/76A, 61200 Brno
286511Nástrojárna Trade s.r.o.27687473Brno, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48
1868965NEUROLOGIE - REHABILITACE s.r.o.29215242Hudcova 556/74a, 61200 Brno
2818431ORGING Brno a.s.25304780Brno, 61200, Medlánky, Hudcova, 321/76
1611394ORGREZ BV, spol. s r.o. - v likvidaci60702664Brno, 61200, Medlánky, Hudcova, 76
756651ORGREZ, a.s.46900829Hudcova 321/76, 61200 Brno
1158419PIŠKULA DIVING, s.r.o., v likvidaci27702707Hudcova 321/76, 61200 Brno
1612084RENOWELD a.s.60739037Brno, Hudcova 74, PSČ 612 00
3145096REVOS Group, a.s.28349717Hudcova 321/76, 61200 Brno
954771REVOS, s.r.o.48910341Hudcova 321/76, 61200 Brno
3269830Universitní nadace Ivo Vaňka pro podporu aplikovaného výzkumu dětské onkologie - v likvidaci26225590Brno, 61200, Medlánky, Hudcova, 76b
2291534V-PLUS,spol. s r.o.49433750Hudcova 519/76B, 61200 Brno
2513651Vymyslicky Group, a.s.25530496Brno, 61200, Medlánky, Hudcova, 519/76b
909834Základní organizace Odborového svazu ECHO EGÚ Brno a.s.60502762Hudcova 487/76A, 61200 Brno

Fyzické osoby v okolí