EGÚ Brno, a.s.

Hlavní strana

Podnikatelský subjekt s názvem EGÚ Brno, a.s., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856. Jeho identifikační číslo je 46900896

 
 

Výpis z obchodního rejstříku EGÚ Brno, a.s.

Datum zápisu: 5. 5. 1992

Právní forma:Akciová společnost

Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 856

Identifikační číslo:46900896

Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: n64dumv

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Projektování elektrických zařízení
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Testování, měření a analýzy v elektroenergetice
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Reklamní činnost a marketing
Výroba elektrických strojů a přístrojů
Výroba elektronických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektronických zařízení
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost

Adresa společnosti

Sídlo: Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 12. 03. 2012
Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 12. 12. 2001 do 12. 03. 2012
Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 61248
od 24. 09. 2001 do 12. 12. 2001
Brno, Hudcova 76a, okres Brno-město
od 08. 12. 1997 do 24. 09. 2001
Brno, Hudcova 76
od 05. 05. 1992 do 08. 12. 1997
Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48

Skutečnosti

  Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijala dne 19.4.2016 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti EGÚ Brno, a.s. přijímá toto rozhodnutí:Hlavní akcionář:Hlavním akcionářem společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856, je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno (výše i dále také jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 40 418 (čtyřiceti tisíc čtyř set osmnácti) kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 40 418 000 Kč (čtyřicet milionů čtyři sta osmnáct tisíc korun českých), což představuje podíl 92,5 % (devadesát dva a půl procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeŘádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 272 (tři tisíce dvě stě sedmdesát dva) kusy akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Ing. Zdeňka Špačka, CSc., datum narození 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností EGÚ Brno, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2756-26/16 ze dne 8. 3. 2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda komparace, likvidační majetkové hodnoty, výnosová metoda (varianta DCF Entity) a majetkové ocenění na principu historických cen. Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody (varianta DCF Entity) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši 1 624 Kč (jeden tisíc šest set dvacet čtyři koruny české) za každou akcii.Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle Společnosti, na adrese Brno - Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, každé pracovní úterý až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo.Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jen "Pověřený obchodník").Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listinyValná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00.
od 25. 04. 2016

  Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 08. 07. 2014

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou13.10.2000.
od 14. 12. 2000 do 24. 09. 2001

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou19.5.2000.
od 12. 07. 2000 do 14. 12. 2000

  Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou31.5.1999.
od 09. 07. 1999 do 12. 07. 2000

  Společnost se řídí stanovami z 27.6.1997.
od 08. 12. 1997 do 09. 07. 1999

  Mimořádná valná hromada schválila 5.2.1996 změnu stanov.
od 18. 03. 1996 do 09. 07. 1999

  Doplňující text k části "akcie":Tyto akcie jsou vydány v dematerializované podobě zaknihováním.
od 14. 07. 1995 do 24. 09. 2001

  V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 5.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 05. 05. 1992 do 24. 09. 2001

  Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnostije Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno ve smyslu par. 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.
od 05. 05. 1992 do 24. 09. 2001

  Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuVýzkumný ústav energetický Brno.
od 05. 05. 1992 do 24. 09. 2001

  Základní jmění společnosti činí 43,175.000,- Kčs.
od 05. 05. 1992 do 21. 04. 1993

  Toto základní jmění je rozděleno na 43.175 akcií na majitelepo 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 05. 05. 1992 do 21. 04. 1993

Akcie

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - kmenové akcie na jméno
od 08. 07. 2014

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v listinné podobě - akcie na majitele
od 20. 12. 2001 do 20. 12. 2001

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - v zaknihované podobě - akcie na majitele
od 09. 07. 1999 do 09. 07. 1999

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - akcie na jméno
od 18. 03. 1996 do 18. 03. 1996

Počet: 43 690 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 21. 04. 1993 do 21. 04. 1993

Počet: 43 175 ks v hodnotě: 1000 - akcie na majitele
od 05. 05. 1992 do 05. 05. 1992

Statutární orgán společnosti

Název/Jméno: VALA ZDENĚK

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 01. 10. 2015
Správní rada - předseda správní rady
od 29. 09. 2014 do 01. 10. 2015
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 do 29. 09. 2014

Adresa: č.p. 186, 674 01 Trnava
od 29. 09. 2014
Trnava 186, PSČ 67401
od 03. 08. 2007 do 29. 09. 2014


Název/Jméno: ŠPAČEK ZDENĚK

Funkce: Správní rada - předseda správní rady
od 01. 10. 2015
Statutární ředitel - statutární ředitel
od 29. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 22. 08. 2002 do 29. 09. 2014
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno
od 29. 09. 2014
Brno, Muchova 1089/20, PSČ 61300
od 23. 05. 2012 do 29. 09. 2014
Brno, Venhudova 743/4, PSČ 61400
od 03. 08. 2007 do 23. 05. 2012
Brno, Venhudova 743/4, okres Brno-město, PSČ 61400
od 22. 08. 2002 do 03. 08. 2007
Brno, Venhudova 4, okres Brno-město
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Brno, Venhudova 4
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: ŠPAČEK TOMÁŠ

IČO: 86564803

Funkce: Prokura - prokurista
od 02. 12. 2014
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 25. 07. 2012 do 29. 09. 2014

Adresa: Jírovcova 810/57, Kohoutovice, 623 00 Brno
od 02. 12. 2014
Brno, Výstavní 377/16, PSČ 60300
od 25. 07. 2012 do 29. 09. 2014


Název/Jméno: KOCH JOSEF

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 29. 09. 2014 do 01. 10. 2015
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2002 do 29. 09. 2014

Adresa: Pod Floriánem 1515, 393 01 Pelhřimov
od 29. 09. 2014 do 01. 10. 2015
Pelhřimov, Pod Floriánem 1515, PSČ 39301
od 22. 08. 2002 do 29. 09. 2014


Název/Jméno: TEJKAL JAN

Funkce: Správní rada - člen správní rady
od 29. 09. 2014
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 08. 12. 2009 do 29. 09. 2014

Adresa: Nová Čtvrť 451, 675 22 Stařeč
od 29. 09. 2014
Stařeč, Nová Čtvrť 451, PSČ 67522
od 08. 12. 2009 do 29. 09. 2014


Název/Jméno: CIBULA MIROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - předseda dozorčí rady
od 03. 08. 2007 do 29. 09. 2014
Dozorčí rada - předseda
od 22. 08. 2002 do 03. 08. 2007
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - předseda představenstva
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Praha 5, Podhorská 138/7, PSČ 15000
od 25. 07. 2012 do 29. 09. 2014
Praha 5, Podhorská 7, PSČ 15000
od 22. 08. 2002 do 25. 07. 2012
Praha, Podhorská 7
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Praha, Podhorská 7
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: JEŽ JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 03. 08. 2007 do 25. 07. 2012
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Brno, Jiráskova 249/49, PSČ 60200
od 03. 08. 2007 do 25. 07. 2012
Brno, Jiráskova 49
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: VOREL LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 03. 08. 2007 do 08. 12. 2009
Dozorčí rada - člen
od 22. 08. 2002 do 03. 08. 2007

Adresa: Brno, U Velké Ceny 20, PSČ 62300
od 03. 08. 2007 do 08. 12. 2009
Brno, U Velké ceny 20, PSČ 62300
od 14. 02. 2005 do 03. 08. 2007
Brno, Fišova 423/27, okres Brno-město, PSČ 60200
od 22. 08. 2002 do 14. 02. 2005


Název/Jméno: MEJTA FRANTIŠEK

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 22. 08. 2002 do 03. 08. 2007

Adresa: České Budějovice, Krumlovská 16, PSČ 37007
od 22. 08. 2002 do 03. 08. 2007


Název/Jméno: GAWEL JIŘÍ

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Statutární orgán - představenstvo - místopředseda představenstva
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Brno, Slovanské náměstí 2800/5
od 07. 06. 2000 do 22. 08. 2002
Třinec, Sosnová 368, okres Frýdek-Místek
od 08. 12. 1997 do 07. 06. 2000
Třinec, Sosnová 368
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: ŠABATA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - člen
od 08. 12. 1997 do 03. 08. 2007

Adresa: Hartvíkovice 138, okres Třebíč
od 08. 12. 1997 do 03. 08. 2007


Název/Jméno: ŠACH FRANTIŠEK

IČO: 60864320

Funkce: Dozorčí rada - předseda
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Milevsko, Sadová 1016, okres Písek
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002
Milevsko, Sadová 1016
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: SMETANA JAROSLAV

Funkce: Dozorčí rada - místopředseda
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002

Adresa: Brno, Slunná 12, okres Brno-město
od 08. 12. 1997 do 22. 08. 2002


Název/Jméno: PAULÍK STANISLAV

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Milevsko, Dr. Šmerala 1110
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: KOSTOHRYZ PAVEL

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997
Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: České Budějovice, Lidická 38
od 05. 05. 1992 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: HROŠŠO PETER

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997

Adresa: Trnava, Veterná 32, Slovenská republika
od 04. 08. 1993 do 08. 12. 1997


Název/Jméno: MODLITBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 30. 04. 1993 do 04. 08. 1993

Adresa: Brno, Laštůvkova 28, okres Brno-město
od 30. 04. 1993 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: KUČERA LUBOMÍR

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Praha, Macurova 1385
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: MOTLIDBA PETR

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 30. 04. 1993

Adresa: Brno, Laštůvkova 28
od 05. 05. 1992 do 30. 04. 1993


Název/Jméno: DVOŘÁK MIROSLAV

IČO: 41882725

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Brno, Staňkova 8c
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: HRABÁNEK JIŘÍ

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Praha, Pražská 2/1014
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: PYTELOVÁ VĚRA

Funkce: Statutární orgán - představenstvo - člen představenstva
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Brno, Bolzanova 24
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Název/Jméno: PODRAZIL JOSEF

Funkce: Dozorčí rada - člen dozorčí rady
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993

Adresa: Tetčice, Hybešova 180
od 05. 05. 1992 do 04. 08. 1993


Výpis z živnostenského rejstříku firmy

Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:27. 6. 2005

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.


Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:7. 9. 2001

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:16. 7. 2001

Obory činnosti: - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
od 16. 07. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 6. 2001

Obory činnosti: - technická pomoc
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- inženýrská a investorská činnost
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- stavební dozor
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 6. 2001

Obory činnosti: Projektování elektrických zařízení
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:18. 6. 2001

Obory činnosti: - kabelů, vodičů a lamel
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- galvanických článků a baterií
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- rozvaděčů nízkého napětí
od 18. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:3. 11. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.


Testování, měření a analýzy v elektroenergetice

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Realitní činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - nákup a prodej nemovitostí
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - dopravních prostředků
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro zemědělství
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- strojů a zařízení pro průmysl
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- pronájem s následnou koupí najaté věci
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- stavebních strojů
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- technických přístrojů pro domácnost
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- spotřebního zboží a oděvů
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- koní a jiných zvířat
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- sportovních potřeb
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:23. 10. 2000

Obory činnosti: - poradenství v oblasti financí a investic
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- organizační a ekonomické poradenství
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008
- podnikatelské poradenství
od 23. 10. 2000 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 9. 1997

Obory činnosti: - zpracování a výroba návrhů
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Dvořák, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Cibula, CSc.

Zánik oprávnění:10. 10. 2000


Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:29. 2. 2000


Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Dvořák, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:23. 10. 2000


Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Dvořák, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Obory činnosti: - strojírenství, hutnictví a energetiky
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Miroslav Dvořák, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:17. 3. 1993

Obory činnosti: - implementace software
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- poskytování užití software
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- pronájem software
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti software
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- poradenství v oblasti hardware
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Velkoobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Obory činnosti: - elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008
- elektrotechnickými stroji a přístroji, elektronickým zařízením pro energetiku, průmysl a komunální použití - kombinovanými zemnícími lany s optovlákny a jejich příslučenství
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Specializovaný maloobchod

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Obory činnosti: - stožáry z ohraňovaných profilů - armaturami, konzolami a jejich příslušenstvím - speciálním příslušenstvím k elektronickým a elektrickým strojům, přistrojům a zařízením
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování obchodu

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Obory činnosti: - elektrotechnickými a eletrickými stroji a přístroji, elektronickým zařízením, výpočetní technikou, optickými vlákny, elektronickými součástkami, železářskými výrobky
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Zprostředkování služeb

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Obory činnosti: - v oblasti řemeslných prací
od 28. 06. 2001 do 30. 06. 2008

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:30. 6. 2008


Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 07. 2001
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 18. 06. 2001
Projektování elektrických zařízení
od 18. 06. 2001
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 18. 06. 2001
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 10. 2000
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 10. 2000
Realitní činnost
od 23. 10. 2000
Testování, měření a analýzy v elektroenergetice
od 23. 10. 2000
Výroba kombinovaných zemnicích lan s optickými vlákny
od 23. 10. 2000
Reklamní činnost a marketing
od 17. 09. 1997
Činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 17. 03. 1993
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 17. 03. 1993
Zprostředkování služeb
od 03. 03. 1993
Velkoobchod
od 03. 03. 1993
Specializovaný maloobchod
od 03. 03. 1993
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 03. 03. 1993
Zprostředkování obchodu
od 03. 03. 1993


Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:28. 6. 2001


Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti:Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:3. 3. 1993

Odpovědní zástupci: Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

Zánik oprávnění:28. 6. 2001


Údaje o registraci DPH

DIČ:CZ46900896

Nespolehlivý plátce NE

Registrace platná od:1. 1. 1993

Související firmy

#NázevICOAdresa
3415555"Společenství vlastníků jednotek č.p. 34/V Jindřichův Hradec"26062976Jindřichův Hradec V, Hvězdná 34, PSČ 37701
1442370ABG STRATEGY, a.s.25095081Praha 3, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
710999Adast Systems, a.s.46995919č.p. 496, 679 04 Adamov
3423726Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci637181Údolní 326/11, Brno-město, 602 00 Brno
3512Akademie klasické hudby, o.p.s.26725347Palackého 740/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Související osoby

#NázevICOAdresa
74367DVOŘÁK MIROSLAVÚstí nad Labem, Spartakiádní 19
639081Haupt JiříStrakonice, Podsrpenská 126
639079Haupt JiříStrakonice, Podsrpenská 126
743642. Jiří M a r e šÚstí nad Labem, Jana Zajíce 2875/11
639076Kacvinský ŠtefanKošice, Slovenská rep., Šafárikova 10